مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ورزش فوتبال دبیرستان جیغ lebard استادیوم اورنج کانتی ایالات متحده آمریکا wav

دبیرستان فوتبال بازی جیغ – LeBard استادیوم اورنج کانتی ایالات متحده آمریکا است.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: فوتبال
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها ایالات متحده آمریکابازی فوتبالجیغ زدنبازیورزشیmatchزمین فوتبالدبیرستاندر حال جیغ زدناستادیوم لبراردشهرستان اورنج
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0109,0.0117,-0.0332,0.0327,-0.0509,0.0595,-0.0567,0.0699,-0.081,0.0985,-0.0929,0.0956,-0.1059,0.1199,-0.115,0.1248,-0.1149,0.1089,-0.1198,0.1575,-0.1264,0.1544,-0.1115,0.1159,-0.151,0.1066,-0.1041,0.0992,-0.0818,0.0981,-0.1046,0.1581,-0.1381,0.1264,-0.1077,0.131,-0.1112,0.096,-0.1753,0.1018,-0.1084,0.1323,-0.1577,0.1805,-0.1235,0.1161,-0.1337,0.1372,-0.116,0.1637,-0.1462,0.1373,-0.1526,0.1603,-0.1284,0.1207,-0.1029,0.1056,-0.1301,0.1354,-0.1937,0.1634,-0.1613,0.106,-0.1096,0.096,-0.159,0.1048,-0.2051,0.1312,-0.1151,0.1406,-0.1654,0.1847,-0.1665,0.1539,-0.2169,0.1859,-0.2171,0.1563,-0.1887,0.2123,-0.1588,0.1756,-0.1833,0.1563,-0.173,0.2073,-0.1763,0.1899,-0.1817,0.1449,-0.1487,0.2096,-0.156,0.1893,-0.1557,0.1454,-0.1317,0.1625,-0.1842,0.1418,-0.132,0.1527,-0.1254,0.1103,-0.1007,0.1289,-0.1288,0.102,-0.134,0.1172,-0.1253,0.088,-0.12,0.1102,-0.1161,0.1159,-0.1175,0.1158,-0.1082,0.1116,-0.1476,0.1452,-0.1329,0.1446,-0.1237,0.1216,-0.1579,0.2112,-0.1703,0.1312,-0.1259,0.144,-0.1754,0.1437,-0.1272,0.1513,-0.179,0.1634,-0.1636,0.1914,-0.1882,0.1553,-0.2039,0.2375,-0.2115,0.2088,-0.164,0.1751,-0.1463,0.1613,-0.2427,0.1651,-0.1648,0.2204,-0.1972,0.2023,-0.1339,0.1554,-0.2067,0.1825,-0.1555,0.2,-0.1771,0.1737,-0.1727,0.1879,-0.2132,0.1832,-0.1929,0.1513,-0.1771,0.237,-0.2078,0.2408,-0.1668,0.1719,-0.1847,0.2107,-0.2387,0.2257,-0.2231,0.2519,-0.1958,0.2455,-0.2185,0.1789,-0.2257,0.1708,-0.2874,0.288,-0.2385,0.1884,-0.2704,0.213,-0.3204,0.2244,-0.2552,0.315,-0.2842,0.3036,-0.2676,0.2534,-0.2409,0.2778,-0.2166,0.2222,-0.2656,0.2824,-0.3157,0.2595,-0.2541,0.3215,-0.3123,0.2583,-0.3695,0.3288,-0.1974,0.2614,-0.3114,0.2607,-0.2182,0.291,-0.3208,0.3153,-0.2761,0.2743,-0.3242,0.3136,-0.3105,0.2542,-0.2984,0.3757,-0.2532,0.3375,-0.2886,0.2649,-0.2355,0.2802,-0.2523,0.3078,-0.3012,0.2693,-0.3173,0.2893,-0.2579,0.2144,-0.2815,0.2519,-0.3455,0.3197,-0.2609,0.2091,-0.2655,0.1984,-0.3346,0.3674,-0.1953,0.2807,-0.2189,0.2929,-0.3493,0.2961,-0.3383,0.2414,-0.2254,0.2336,-0.3369,0.3037,-0.2415,0.2483,-0.3131,0.3339,-0.2912,0.2126,-0.3204,0.2883,-0.3235,0.3401,-0.3247,0.2736,-0.2822,0.3391,-0.3371,0.2979,-0.2505,0.3112,-0.2771,0.3631,-0.3358,0.3494,-0.3305,0.2996,-0.2492,0.2673,-0.2807,0.3051,-0.312,0.271,-0.3467,0.2788,-0.2838,0.295,-0.2526,0.2355,-0.2742,0.3674,-0.2782,0.2626,-0.3273,0.369,-0.3343,0.3233,-0.2824,0.2497,-0.2842,0.316,-0.278,0.3181,-0.2979,0.3374,-0.285,0.2813,-0.3332,0.2691,-0.2937,0.2798,-0.3172,0.3069,-0.3721,0.3467,-0.2328,0.2632,-0.29,0.2552,-0.3543,0.3431,-0.2487,0.374,-0.3606,0.3139,-0.2719,0.3024,-0.2871,0.2827,-0.2558,0.3075,-0.3188,0.3088,-0.3467,0.297,-0.3233,0.2765,-0.3147,0.2959,-0.307,0.2547,-0.2748,0.2914,-0.3224,0.2924,-0.3381,0.2661,-0.3579,0.3396,-0.2411,0.3278,-0.2873,0.3233,-0.3286,0.242,-0.2053,0.204,-0.3016,0.284,-0.3098,0.292,-0.2341,0.3129,-0.3499,0.2518,-0.3257,0.3096,-0.2443,0.1931,-0.2274,0.32,-0.2704,0.2118,-0.3197,0.2174,-0.3349,0.2858,-0.3802,0.3043,-0.2586,0.2513,-0.329,0.2264,-0.2734,0.3015,-0.2967,0.2604,-0.3337,0.349,-0.2236,0.2711,-0.331,0.3504,-0.2963,0.2944,-0.2953,0.3242,-0.2619,0.2207,-0.2842,0.2804,-0.3167,0.2879,-0.2351,0.2873,-0.3031,0.2284,-0.2993,0.2415,-0.308,0.3304,-0.3072,0.2546,-0.33,0.2875,-0.2661,0.225,-0.2794,0.3025,-0.2786,0.2672,-0.2433,0.2808,-0.2237,0.1889,-0.2465,0.3398,-0.2807,0.2324,-0.2289,0.2302,-0.3745,0.2898,-0.2155,0.3521,-0.3244,0.3548,-0.2769,0.2835,-0.3075,0.3795,-0.2343,0.266,-0.2493,0.3354,-0.2502,0.2528,-0.2489,0.2504,-0.2843,0.3079,-0.2221,0.2423,-0.2561,0.2625,-0.2571,0.2503,-0.239,0.2697,-0.3327,0.2651,-0.2367,0.2849,-0.2639,0.3335,-0.2729,0.2687,-0.2012,0.1814,-0.238,0.2803,-0.3083,0.3278,-0.268,0.3202,-0.3003,0.2838,-0.298,0.2457,-0.3123,0.2613,-0.2447,0.3031,-0.3161,0.2393,-0.2956,0.2767,-0.2694,0.2898,-0.2118,0.221,-0.2014,0.2612,-0.2747,0.268,-0.3306,0.312,-0.205,0.2108,-0.3327,0.3201,-0.3259,0.3484,-0.3094,0.3358,-0.3222,0.318,-0.2762,0.3423,-0.272,0.3107,-0.2965,0.2822,-0.3067,0.2577,-0.299,0.3742,-0.3766,0.3181,-0.2454,0.2373,-0.2332,0.2633,-0.2657,0.3342,-0.2992,0.2487,-0.2014,0.2949,-0.3053,0.2496,-0.3618,0.3017,-0.19,0.1703,-0.2786,0.2245,-0.2522,0.2297,-0.253,0.2602,-0.3517,0.283,-0.2515,0.2421,-0.2468,0.2968,-0.3385,0.2505,-0.1547,0.1633,-0.2174,0.2678,-0.3246,0.2331,-0.3026,0.2602,-0.316,0.2778,-0.2279,0.2558,-0.2935,0.1889,-0.2268,0.2253,-0.259,0.2735,-0.3734,0.2864,-0.1878,0.2266,-0.276,0.3414,-0.3371,0.2749,-0.2946,0.2057,-0.3103,0.2588,-0.3219,0.3074,-0.3065,0.3516,-0.3075,0.3299,-0.2261,0.2057,-0.2871,0.3726,-0.2554,0.232,-0.2442,0.2164,-0.186,0.2441,-0.1939,0.1834,-0.2944,0.2944,-0.2194,0.3077,-0.3071,0.2267,-0.3132,0.2549,-0.292,0.2527,-0.2633,0.2489,-0.3366,0.2765,-0.2489,0.2269,-0.1968,0.2393,-0.2101,0.2481,-0.2984,0.2562,-0.2062,0.2359,-0.2086,0.2064,-0.2504,0.2437,-0.2817,0.2349,-0.3596,0.2715,-0.1922,0.2178,-0.2787,0.2523,-0.2369,0.2578,-0.2681,0.246,-0.2755,0.2178,-0.2973,0.1801,-0.2498,0.3208,-0.345,0.2242,-0.3046,0.2272,-0.1979,0.1926,-0.1645,0.2185,-0.186,0.2277,-0.1965,0.2368,-0.1997,0.1876,-0.2214,0.3177,-0.1948,0.1824,-0.2151,0.2099,-0.1791,0.1727,-0.1754,0.1781,-0.2322,0.2263,-0.3059,0.2361,-0.2535,0.2576,-0.2366,0.2124,-0.2604,0.1998,-0.2002,0.243,-0.2092,0.2643,-0.1742,0.1587,-0.2864,0.263,-0.1782,0.2278,-0.1943,0.1759,-0.265,0.2245,-0.2302,0.2818,-0.2621,0.2704,-0.3009,0.2009,-0.2135,0.2007,-0.1981,0.1948,-0.2172,0.199,-0.1872,0.1622,-0.2098,0.2305,-0.2791,0.2727,-0.2036,0.2299,-0.2068,0.2172,-0.227,0.2701,-0.2805,0.2168,-0.2028,0.3178,-0.1633,0.191,-0.2326,0.2162,-0.2839,0.2298,-0.2399,0.192,-0.223,0.1632,-0.172,0.1784,-0.2103,0.2011,-0.2155,0.2302,-0.2441,0.2428,-0.2238,0.2006,-0.196,0.2424,-0.1869,0.2214,-0.2216,0.2319,-0.1453,0.1901,-0.2728,0.2205,-0.2072,0.2677,-0.2034,0.2776,-0.2195,0.1866,-0.3568,0.2802,-0.1809,0.1642,-0.2758,0.1957,-0.2208,0.2944,-0.2112,0.2267,-0.1799,0.2075,-0.1939,0.262,-0.2103,0.164,-0.2059,0.2236,-0.2398,0.2141,-0.2159,0.2144,-0.1818,0.2016,-0.2238,0.2856,-0.2274,0.1854,-0.1667,0.191,-0.1666,0.2048,-0.2687,0.2024,-0.2372,0.2392,-0.221,0.2676,-0.1729,0.1798,-0.21,0.1595,-0.2003,0.2382,-0.2256,0.2381,-0.2166,0.2061,-0.1931,0.1765,-0.21,0.1943,-0.167,0.206,-0.2176,0.2246,-0.2743,0.2349,-0.2052,0.2048,-0.2002,0.1593,-0.1674,0.1781,-0.243,0.2084,-0.2721,0.1786,-0.169,0.2277,-0.2025,0.1866,-0.2336,0.2582,-0.1654,0.1607,-0.163,0.277,-0.1605,0.2191,-0.1837,0.1969,-0.2282,0.2071,-0.1827,0.1512,-0.17,0.2014,-0.2299,0.234,-0.227,0.1919,-0.1513,0.138,-0.2452,0.204,-0.1705,0.1938,-0.1886,0.2059,-0.1591,0.1866,-0.2337,0.2563,-0.1473,0.134,-0.1801,0.2025,-0.14,0.163,-0.1836,0.2041,-0.1835,0.2314,-0.2514,0.267,-0.1621,0.1927,-0.2156,0.1355,-0.1962,0.1855,-0.1375,0.1372,-0.1517,0.2103,-0.1426,0.1233,-0.1701,0.1709,-0.1886,0.2003,-0.153,0.1696,-0.2108,0.1935,-0.2158,0.1796,-0.2177,0.1783,-0.1373,0.1552,-0.155,0.1281,-0.1982,0.221,-0.2019,0.1933,-0.1899,0.1579,-0.1676,0.1701,-0.1699,0.1696,-0.1252,0.1448,-0.1529,0.1565,-0.1388,0.1163,-0.1722,0.1327,-0.167,0.199,-0.1502,0.1494,-0.1883,0.1692,-0.1759,0.1562,-0.1719,0.1778,-0.1669,0.1564,-0.2054,0.1942,-0.1731,0.2084,-0.1765,0.1482,-0.1383,0.172,-0.1468,0.1287,-0.1134,0.1671,-0.1803,0.1329,-0.125,0.1403,-0.1452,0.1436,-0.1515,0.1558,-0.1372,0.1275,-0.1255,0.146,-0.1327,0.1148,-0.1276,0.1315,-0.1234,0.1272,-0.1679,0.1634,-0.1766,0.1549,-0.136,0.2077,-0.0939,0.13,-0.1673,0.1413,-0.138,0.127,-0.1519,0.0994,-0.1799,0.1805,-0.15,0.1512,-0.1442,0.1307,-0.1111,0.1601,-0.1463,0.1318,-0.1347,0.1179,-0.1561,0.1616,-0.1453,0.1603,-0.1443,0.1368,-0.1383,0.1128,-0.1577,0.1438,-0.1578,0.1514,-0.1404,0.1331,-0.1014,0.089,-0.1939,0.1681,-0.1383,0.1156,-0.1449,0.1044,-0.1056,0.1116,-0.1867,0.1538,-0.1486,0.1553,-0.1307,0.1053,-0.1052,0.1227,-0.1629,0.179,-0.1013,0.1232,-0.1224,0.1105,-0.1309,0.1166,-0.1204,0.2069,-0.1125,0.1067,-0.1248,0.0923,-0.0827,0.0823,-0.1406,0.0895,-0.1302,0.1292,-0.1248,0.1097,-0.1581,0.1196,-0.124,0.1678,-0.1537,0.136,-0.1282,0.082,-0.1137,0.1146,-0.1075,0.147,-0.1414,0.1343,-0.1391,0.1587,-0.0988,0.1276,-0.1222,0.1437,-0.1062,0.1255,-0.1207,0.0927,-0.1807,0.1467,-0.1308,0.1223,-0.1835,0.1593,-0.1261,0.1444,-0.1979,0.1723,-0.1394,0.1492,-0.1478,0.105,-0.149,0.1326,-0.1682,0.1221,-0.1159,0.1211,-0.1353,0.0987,-0.0975,0.1077,-0.1182,0.114,-0.1447,0.1466,-0.1792,0.1065,-0.117,0.1611,-0.1088,0.125,-0.0894,0.1007,-0.1376,0.1018,-0.1346,0.1011,-0.1396,0.106,-0.1495,0.139,-0.1366,0.1238,-0.1585,0.1158,-0.1158,0.1392,-0.132,0.1297,-0.1079,0.1193,-0.1305,0.1085,-0.0939,0.0834,-0.1191,0.1126,-0.1239,0.0891,-0.1518,0.1062,-0.0989,0.1055,-0.091,0.0842,-0.1033,0.0918,-0.1449,0.1372,-0.1061,0.147,-0.1401,0.1094,-0.0991,0.1285,-0.0863,0.0955,-0.0968,0.1057,-0.1136,0.1319,-0.1066,0.1001,-0.1585,0.138,-0.1316,0.0788,-0.0964,0.0838,-0.0596,0.0751,-0.0757,0.0918,-0.07,0.0847,-0.1085,0.1079,-0.1065,0.0826,-0.0919,0.1013,-0.111,0.0814,-0.087,0.1012,-0.0701,0.0705,-0.1228,0.0764,-0.0883,0.0945,-0.1101,0.108,-0.1062,0.0758,-0.1241,0.1084,-0.0924,0.1004,-0.0959,0.1235,-0.0752,0.0978,-0.0628,0.1086,-0.0838,0.0851,-0.0879,0.1129,-0.1111,0.1081,-0.0848,0.0778,-0.077,0.0983,-0.1063,0.1301,-0.0931,0.1101,-0.1053,0.1097,-0.0894,0.102,-0.0834,0.0599,-0.0632,0.0675,-0.1025,0.1123,-0.0807,0.0785,-0.0842,0.0709,-0.1226,0.0998,-0.1352,0.1133,-0.0978,0.0673,-0.081,0.0807,-0.0819,0.0836,-0.0986,0.1049,-0.0806,0.0948,-0.1051,0.0994,-0.1167,0.1173,-0.0995,0.1009,-0.0842,0.1167,-0.1137,0.1045,-0.0949,0.1038,-0.0874,0.0756,-0.1561,0.1547,-0.1025,0.1002,-0.083,0.1021,-0.1077,0.0833,-0.0979,0.0807,-0.1322,0.1145,-0.1285,0.1217,-0.1473,0.1323,-0.1288,0.1257,-0.1374,0.134,-0.0857,0.0737,-0.0979,0.1029,-0.1155,0.1327,-0.1199,0.1138,-0.1247,0.1078,-0.1065,0.1049,-0.1012,0.1214,-0.121,0.1084,-0.1044,0.1265,-0.1026,0.1298,-0.0945,0.1391,-0.0991,0.0963,-0.1324,0.1104,-0.1238,0.0761,-0.0914,0.1033,-0.1179,0.1076,-0.1166,0.0956,-0.0777,0.0773,-0.1237,0.1403,-0.1132,0.0867,-0.1081,0.0881,-0.0989,0.1122,-0.0927,0.0868,-0.0741,0.0931,-0.0869,0.0633,-0.0876,0.0991,-0.0773,0.0887,-0.1082,0.1172,-0.0966,0.0768,-0.0928,0.0893,-0.0751,0.0702,-0.078,0.0653,-0.0733,0.069,-0.087,0.0828,-0.1121,0.1174,-0.1252,0.0927,-0.0883,0.0808,-0.078,0.1133,-0.1029,0.0657,-0.0838,0.111,-0.1356,0.117,-0.0913,0.1176,-0.0849,0.0707,-0.0806,0.0839,-0.0949,0.0831,-0.0797,0.0756,-0.083,0.1039,-0.0933,0.0925,-0.0668,0.0958,-0.1062,0.0759,-0.1003,0.1104,-0.1843,0.1751,-0.1153,0.1484,-0.103,0.0934,-0.1024,0.105,-0.1056,0.115,-0.1252,0.093,-0.0953,0.1361,-0.0929,0.0779,-0.118,0.094,-0.0724,0.1083,-0.1152,0.0963,-0.0687,0.1015,-0.0743,0.0878,-0.0984,0.0877,-0.0936,0.1009,-0.094,0.1054,-0.1057,0.13,-0.0861,0.089,-0.0919,0.1121,-0.0991,0.0959,-0.1121,0.0915,-0.084,0.0832,-0.0833,0.0934,-0.108,0.1097,-0.1281,0.0893,-0.1015,0.1115,-0.092,0.0897,-0.1028,0.0912,-0.0748,0.0738,-0.0845,0.0904,-0.0713,0.0609,-0.0703,0.1181,-0.0747,0.0788,-0.0819,0.0678,-0.0907,0.0933,-0.1083,0.1092,-0.0872,0.0835,-0.1169,0.0901,-0.0878,0.1118,-0.1534,0.1461,-0.1138,0.1206,-0.1407,0.0937,-0.1188,0.0949,-0.0866,0.1008,-0.1246,0.0995,-0.0952,0.1316,-0.0864,0.1155,-0.0827,0.0882,-0.0955,0.1129,-0.1057,0.1139,-0.1239,0.0892,-0.085,0.0743,-0.0867,0.0705,-0.0998,0.0841,-0.097,0.0862,-0.1129,0.1213,-0.0875,0.084,-0.0674,0.0764,-0.0705,0.0777,-0.0814,0.1136,-0.0703,0.0869,-0.0763,0.0604,-0.0887,0.1021,-0.0946,0.0872,-0.0566,0.0655,-0.0628,0.0712,-0.0854,0.0808,-0.0665,0.07,-0.0647,0.0962,-0.0593,0.0762,-0.0818,0.0934,-0.0786,0.0599,-0.0674,0.0663,-0.0709,0.0684,-0.0588,0.0686,-0.091,0.0627,-0.1593,0.1245,-0.1645,0.1118,-0.0609,0.06,-0.0652,0.0694,-0.0664,0.063,-0.0551,0.0723,-0.0738,0.0531,-0.0516,0.056,-0.0823,0.0446,-0.0691,0.0591,-0.0721,0.0798,-0.0437,0.0532,-0.06,0.0503,-0.0854,0.0707,-0.0777,0.0771,-0.0541,0.0531,-0.0524,0.0495,-0.0614,0.0674,-0.0569,0.0618,-0.0475,0.0432,-0.0764,0.0599,-0.0598,0.0634,-0.072,0.062,-0.0601,0.0635,-0.0576,0.0519,-0.0726,0.0521,-0.0502,0.0624,-0.0448,0.0588,-0.0792,0.0854,-0.0735,0.0656,-0.0578,0.0657,-0.0654,0.0537,-0.0784,0.0481,-0.0779,0.0742,-0.1024,0.0546,-0.054,0.064,-0.0581,0.0903,-0.1215,0.1247,-0.0584,0.0649,-0.0646,0.061,-0.051,0.0609,-0.0511,0.0625,-0.0532,0.0454,-0.0597,0.0562,-0.0526,0.0625,-0.0646,0.0614,-0.0703,0.0704,-0.0561,0.0808,-0.0556,0.0798,-0.0453,0.0544,-0.053,0.0415,-0.0476,0.045,-0.0674,0.0752,-0.0707,0.0463,-0.0438,0.0661,-0.048,0.0733,-0.0493,0.0439,-0.0577,0.0571,-0.0589,0.0672,-0.0625,0.0647,-0.0658,0.0598,-0.0536,0.0579,-0.0478,0.0632,-0.0641,0.0574,-0.0842,0.0773,-0.05,0.037,-0.0466,0.0739,-0.0618,0.094,-0.0488,0.0578,-0.0518,0.0538,-0.0515,0.0444,-0.0615,0.0454,-0.0577,0.0449,-0.0448,0.0547,-0.0582,0.0492,-0.0504,0.0833,-0.0515,0.0714,-0.0784,0.0448,-0.0581,0.0616,-0.0604,0.0551,-0.0692,0.0752,-0.0601,0.0586,-0.0559,0.08,-0.0658,0.0607,-0.0618,0.0534,-0.0653,0.0652,-0.0702,0.0639,-0.0554,0.0482,-0.0789,0.0664,-0.0735,0.0766,-0.0435,0.0636,-0.0579,0.0398,-0.0396,0.0548,-0.037,0.0327,-0.0621,0.0431,-0.0435,0.0346,-0.0216,0.0267,-0.0237,0.0271,-0.0151,0.0126,-0.0115,0.0098,-0.0046,0.0056,-0.0027,0.0036,-0.0015,0.0013,-0.0005,0.0004,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
دبیرستان فوتبال بازی جیغ – LeBard استادیوم اورنج کانتی ایالات متحده آمریکا است.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم