مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فشار هندوانه 4

فشردن هندوانه 4.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها وحشتناکخیسgoreفشار دادنsqueezingvegetableهندوانه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.001,0.0011,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0039,0.0031,-0.0279,0.0243,-0.0048,0.0037,-0.0025,0.0036,-0.0144,0.0188,-0.0046,0.0033,-0.002,0.0019,-0.0046,0.0042,-0.0128,0.0215,-0.0067,0.0067,-0.0027,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0028,-0.0009,0.0011,-0.0026,0.0022,-0.0102,0.0102,-0.0026,0.0026,-0.002,0.0018,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0113,0.0089,-0.0011,0.0019,-0.0014,0.0014,-0.0153,0.0185,-0.0085,0.0108,-0.0037,0.0042,-0.0049,0.0049,-0.0013,0.0016,-0.0034,0.0031,-0.0023,0.0025,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0038,0.0051,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0022,0.0023,-0.0308,0.0301,-0.0299,0.047,-0.0195,0.0302,-0.0066,0.0083,-0.0067,0.0047,-0.0151,0.0152,-0.0052,0.0045,-0.0135,0.0123,-0.0061,0.0094,-0.0033,0.0043,-0.0311,0.042,-0.039,0.0407,-0.0183,0.0056,-0.0585,0.0504,-0.0792,0.0427,-0.005,0.0051,-0.0069,0.0166,-0.0105,0.013,-0.0083,0.0141,-0.0069,0.0032,-0.0097,0.0065,-0.0031,0.0034,-0.005,0.0036,-0.0056,0.0053,-0.0088,0.0054,-0.0074,0.0087,-0.0394,0.0353,-0.0045,0.0058,-0.0063,0.0046,-0.0026,0.0026,-0.0057,0.0068,-0.0038,0.0031,-0.0062,0.0072,-0.0042,0.0036,-0.0079,0.0121,-0.0023,0.0023,-0.0027,0.0024,-0.0091,0.0082,-0.0241,0.035,-0.0128,0.0143,-0.009,0.0087,-0.0049,0.0061,-0.0168,0.0135,-0.0041,0.0036,-0.0027,0.0037,-0.0155,0.0175,-0.0231,0.0259,-0.0109,0.0101,-0.0042,0.0028,-0.0088,0.0099,-0.0099,0.0068,-0.0255,0.0044,-0.0181,0.0332,-0.0105,0.0078,-0.0065,0.007,-0.0051,0.0059,-0.0048,0.0052,-0.003,0.005,-0.0039,0.0036,-0.0057,0.0045,-0.0042,0.0043,-0.009,0.0068,-0.0037,0.0056,-0.0025,0.0035,-0.239,0.2077,-0.0218,0.0241,-0.0198,0.0205,-0.0112,0.0206,-0.0103,0.0088,-0.0139,0.0108,-0.0092,0.0074,-0.0056,0.0076,-0.0138,0.0098,-0.0065,0.0062,-0.0027,0.0029,-0.004,0.0037,-0.0033,0.0039,-0.0034,0.0036,-0.0023,0.0026,-0.0032,0.0029,-0.0018,0.0015,-0.0067,0.007,-0.005,0.0053,-0.0013,0.0012,-0.0031,0.0042,-0.0041,0.0031,-0.0123,0.0066,-0.0468,0.0356,-0.0209,0.0286,-0.007,0.0083,-0.0047,0.0066,-0.0157,0.0119,-0.0109,0.0137,-0.0043,0.0042,-0.0043,0.0043,-0.0025,0.0022,-0.0019,0.0025,-0.0129,0.0114,-0.0018,0.0021,-0.0067,0.0079,-0.0035,0.0033,-0.0032,0.0029,-0.0014,0.0012,-0.002,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0027,0.0027,-0.0016,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0027,0.0019,-0.0034,0.0044,-0.0016,0.0025,-0.0079,0.0069,-0.0026,0.0037,-0.0019,0.0023,-0.0022,0.0017,-0.0019,0.0029,-0.0033,0.0052,-0.0044,0.0061,-0.0016,0.0014,-0.0077,0.0081,-0.0039,0.004,-0.0091,0.0079,-0.0058,0.0066,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0019,0.0017,-0.0005,0.0004,-0.0031,0.0038,-0.0067,0.0081,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0027,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0033,0.0043,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0036,0.0045,-0.0022,0.0026,-0.0007,0.001,-0.0019,0.0019,-0.0024,0.0027,-0.0061,0.0073,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.001,0.001,-0.0015,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0025,0.0029,-0.0019,0.0018,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0007,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.002,-0.0038,0.0023,-0.0022,0.0026,-0.0019,0.0018,-0.0028,0.0037,-0.0032,0.0022,-0.0029,0.0027,-0.0014,0.0018,-0.0034,0.0034,-0.0032,0.0034,-0.0015,0.0022,-0.0016,0.002,-0.0045,0.0045,-0.0032,0.0036,-0.0029,0.0029,-0.0032,0.0029,-0.0042,0.0039,-0.0045,0.004,-0.0025,0.004,-0.0024,0.0026,-0.0057,0.0081,-0.0037,0.0044,-0.0032,0.0023,-0.0053,0.0068,-0.0022,0.0029,-0.0023,0.0029,-0.0027,0.0021,-0.0016,0.0013,-0.002,0.0022,-0.0009,0.0011,-0.0052,0.0033,-0.0049,0.0074,-0.0024,0.0022,-0.0042,0.0061,-0.0028,0.0035,-0.0207,0.0163,-0.0144,0.0162,-0.0035,0.0027,-0.0052,0.0059,-0.0189,0.0159,-0.0044,0.005,-0.0027,0.0031,-0.0055,0.0058,-0.011,0.013,-0.1401,0.1373,-0.0859,0.1135,-0.1033,0.096,-0.0717,0.0705,-0.1126,0.1959,-0.074,0.0663,-0.0213,0.0189,-0.0155,0.0188,-0.0073,0.0097,-0.0085,0.0066,-0.0079,0.0092,-0.0067,0.0043,-0.0061,0.0043,-0.0044,0.0048,-0.0085,0.0076,-0.0044,0.0052,-0.0024,0.002,-0.0043,0.0032,-0.002,0.0034,-0.0023,0.0022,-0.0015,0.0017,-0.0061,0.0043,-0.0031,0.0037,-0.0051,0.0055,-0.008,0.0069,-0.2062,0.1906,-0.1035,0.1238,-0.2684,0.1757,-0.3116,0.2473,-0.1762,0.1617,-0.1379,0.1039,-0.023,0.0192,-0.1537,0.1305,-0.1365,0.1871,-0.0236,0.0158,-0.104,0.1416,-0.0138,0.0114,-0.0053,0.0059,-0.0062,0.0076,-0.0066,0.0057,-0.0046,0.0033,-0.0045,0.0051,-0.0027,0.0026,-0.0035,0.0034,-0.002,0.003,-0.0013,0.0013,-0.0022,0.0023,-0.0019,0.0018,-0.0024,0.0035,-0.0031,0.0033,-0.0025,0.0027,-0.0034,0.0031,-0.0027,0.0028,-0.0029,0.0025,-0.0026,0.0014,-0.0149,0.0094,-0.013,0.0082,-0.0057,0.0041,-0.0079,0.0069,-0.0055,0.0028,-0.004,0.0037,-0.0026,0.0016,-0.0072,0.0049,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0029,0.0029,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0027,0.004,-0.0034,0.0036,-0.0025,0.0028,-0.001,0.0007,-0.0026,0.0022,-0.0011,0.0012,-0.0024,0.0028,-0.0018,0.0023,-0.0015,0.0018,-0.0019,0.0025,-0.0007,0.0009,-0.0058,0.005,-0.0014,0.0029,-0.0023,0.0012,-0.0018,0.0026,-0.0061,0.0047,-0.0032,0.0034,-0.0032,0.0035,-0.0034,0.0043,-0.0125,0.0142,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0019,0.0013,-0.001,0.0015,-0.001,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0023,0.0021,-0.001,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0023,0.0023,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0022,0.0015,-0.0013,0.002,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0023,0.0027,-0.0003,0.0004,-0.0014,0.0022,-0.0018,0.0025,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0017,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0017,0.0025,-0.0012,0.0013,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0017,0.0018,-0.0003,0.0004,-0.001,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0016,0.0018,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0022,0.002,-0.002,0.0023,-0.003,0.0036,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0018,0.0046,-0.0036,0.0051,-0.0036,0.0044,-0.0021,0.0022,-0.0035,0.0039,-0.0023,0.0027,-0.0019,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0024,0.0023,-0.0023,0.003,-0.0036,0.0051,-0.0029,0.0058,-0.002,0.0018,-0.0039,0.0034,-0.0029,0.0054,-0.0027,0.0043,-0.0066,0.0089,-0.0028,0.0024,-0.0041,0.0087,-0.0083,0.0154,-0.0057,0.0061,-0.0084,0.0069,-0.002,0.0026,-0.0022,0.0017,-0.0023,0.0031,-0.0142,0.0256,-0.0019,0.0015,-0.0018,0.0022,-0.0013,0.002,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0047,0.0036,-0.0033,0.0025,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0018,-0.0017,0.002,-0.0022,0.0024,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0019,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0034,0.0034,-0.0027,0.003,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0021,0.0017,-0.0073,0.01,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.0759,0.1107,-0.2816,0.2794,-0.0183,0.0221,-0.0694,0.0977,-0.082,0.064,-0.043,0.059,-0.1279,0.1062,-0.0937,0.0889,-0.0697,0.0651,-0.0438,0.048,-0.0344,0.0231,-0.0198,0.0305,-0.0183,0.0147,-0.022,0.0173,-0.0066,0.0071,-0.0057,0.0059,-0.0048,0.0065,-0.0045,0.0046,-0.0034,0.0024,-0.0025,0.0031,-0.0016,0.002,-0.002,0.0025,-0.0062,0.0064,-0.0029,0.0026,-0.0017,0.0014,-0.0036,0.0044,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.004,0.0037,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0018,-0.0019,0.0029,-0.0024,0.002,-0.0027,0.0033,-0.0545,0.0587,-0.0202,0.0241,-0.0119,0.01,-0.0095,0.0098,-0.0144,0.0165,-0.0069,0.0049,-0.0113,0.0113,-0.0051,0.0052,-0.0152,0.0206,-0.0121,0.0075,-0.0072,0.0079,-0.0424,0.0281,-0.0444,0.0471,-0.0058,0.0054,-0.0067,0.007,-0.0039,0.004,-0.0029,0.0032,-0.003,0.0034,-0.0023,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0023,0.002,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0014,0.002,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0025,0.0024,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0012,-0.0058,0.0048,-0.0039,0.0047,-0.0023,0.0027,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0025,0.0041,-0.0015,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0026,0.0026,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0013,-0.001,0.001,-0.0006,0.0005,-0.002,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0019,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0189,0.0183,-0.0089,0.0054,-0.0161,0.0119,-0.009,0.0045,-0.0065,0.0043,-0.0054,0.005,-0.0028,0.0036,-0.0054,0.0068,-0.0014,0.0017,-0.002,0.0017,-0.002,0.0024,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0027,0.0025,-0.0018,0.0023,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.002,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0006,-0.0033,0.0044,-0.002,0.002,-0.0007,0.0009,-0.0025,0.0034,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0017,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0076,0.0108,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.002,0.002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0018,0.0031,-0.0014,0.0018,-0.0019,0.0017,-0.0012,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0035,0.0042,-0.0025,0.0019,-0.0036,0.0039,-0.0014,0.0019,-0.0024,0.0031,-0.0039,0.0046,-0.0039,0.0052,-0.0017,0.0029,-0.002,0.002,-0.0019,0.002,-0.0022,0.0018,-0.0037,0.0032,-0.0027,0.0033,-0.0029,0.0043,-0.0077,0.0069,-0.002,0.0023,-0.0041,0.0063,-0.0018,0.0029,-0.0022,0.0024,-0.0072,0.0053,-0.0046,0.0072,-0.01,0.0058,-0.0039,0.0062,-0.0038,0.0041,-0.0041,0.0046,-0.0027,0.0027,-0.0022,0.0031,-0.0018,0.0016,-0.0024,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.002,-0.0007,0.0008,-0.0025,0.0022,-0.001,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0019,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0023,0.0031,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
فشردن هندوانه 4.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
درحال پخش: فشردن هندوانه 4.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم