مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ST فلزی آمار متوسط درب جعبه

فلزی درب در یک جعبه باز و بسته شدن.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: ضربه زدن چاقو
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها انفجاردر زدنفلزthwack
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0021,-0.0035,0.0038,-0.0047,0.0052,-0.007,0.0051,-0.005,0.0057,-0.0045,0.0043,-0.0047,0.0031,-0.0027,0.0037,-0.03,0.0305,-0.0552,0.0475,-0.0195,0.0208,-0.0112,0.0132,-0.0406,0.0153,-0.0794,0.0739,-0.0537,0.0338,-0.0217,0.0168,-0.0131,0.0164,-0.0081,0.0105,-0.006,0.0075,-0.0093,0.0056,-0.0064,0.0079,-0.006,0.0064,-0.0052,0.0056,-0.0041,0.0037,-0.0042,0.0041,-0.0032,0.0042,-0.0037,0.0039,-0.0029,0.0025,-0.0088,0.006,-0.0187,0.0136,-0.0104,0.0117,-0.0117,0.0098,-0.0151,0.0141,-0.0781,0.0484,-0.2387,0.2201,-0.19,0.251,-0.2724,0.2825,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.3114,0.3334,-0.297,0.192,-0.2351,0.2083,-0.1213,0.1439,-0.0657,0.0811,-0.0407,0.063,-0.042,0.0462,-0.0328,0.0302,-0.0182,0.0157,-0.0147,0.0162,-0.0109,0.0122,-0.0074,0.0101,-0.0052,0.0056,-0.0042,0.0036,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0023,0.0008,-0.0036,0.0044,-0.0029,0.0031,-0.0022,0.0042,-0.0024,0.0023,-0.0198,0.0285,-0.3334,0.3324,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.2745,0.2828,-0.1342,0.1384,-0.1194,0.1082,-0.064,0.0617,-0.0337,0.0416,-0.0199,0.019,-0.0066,0.014,-0.0114,0.009,-0.0048,0.0075,-0.0033,0.0037,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0003,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.003,0.0024,-0.0037,0.0033,-0.0033,0.0025,-0.0027,0.0024,-0.0392,0.041,-0.0475,0.0488,-0.0268,0.0307,-0.0155,0.0163,-0.0128,0.0107,-0.007,0.0124,-0.0083,0.0084,-0.0057,0.0053,-0.0028,0.0043,-0.0036,0.0021,-0.0023,0.0016,-0.0027,0.0021,-0.003,0.0023,-0.0036,0.0038,-0.0038,0.0045,-0.0045,0.0042,-0.005,0.0049,-0.0039,0.0043,-0.0032,0.0037,-0.0041,0.0038,-0.0114,0.0122,-0.0145,0.0258,-0.0194,0.0137,-0.0072,0.012,-0.0141,0.0078,-0.0219,0.0228,-0.0258,0.0127,-0.0281,0.0396,-0.3334,0.3172,-0.3333,0.3312,-0.3334,0.3334,-0.3004,0.2558,-0.1803,0.1271,-0.1662,0.2267,-0.1327,0.1244,-0.113,0.0765,-0.0814,0.0632,-0.0802,0.0869,-0.0498,0.0488,-0.0344,0.0336,-0.0414,0.0328,-0.0289,0.0361,-0.0244,0.0238,-0.0163,0.0171,-0.0186,0.0155,-0.0129,0.0149,-0.0105,0.0109,-0.0044,0.0057,-0.0067,0.0062,-0.0026,0.003,-0.0032,0.0032,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0187,0.0112,-0.026,0.0206,-0.0119,0.0128,-0.0122,0.0078,-0.0071,0.0072,-0.0056,0.0061,-0.0146,0.0104,-0.0131,0.0186,-0.009,0.0086,-0.0129,0.0069,-0.0049,0.007,-0.0097,0.0081,-0.0082,0.0092,-0.0079,0.0052,-0.0072,0.0057,-0.004,0.0036,-0.0033,0.0041,-0.0053,0.0059,-0.0146,0.0096,-0.0161,0.0159,-0.007,0.0084,-0.006,0.0059,-0.0049,0.0062,-0.0047,0.0053,-0.0053,0.006,-0.0051,0.007,-0.0081,0.007,-0.0053,0.0058,-0.0081,0.0047,-0.0292,0.02,-0.3241,0.3334,-0.3334,0.3274,-0.3324,0.3334,-0.3096,0.3333,-0.1194,0.1372,-0.1269,0.1377,-0.0951,0.1106,-0.0694,0.0697,-0.0291,0.0314,-0.0386,0.0395,-0.0362,0.0325,-0.0191,0.0245,-0.0157,0.016,-0.0121,0.0118,-0.0126,0.0203,-0.0097,0.0075,-0.0051,0.0067,-0.0054,0.0046,-0.003,0.0029,-0.0018,0.0029,-0.0011,0.0021,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0038,0.0039,-0.007,0.0078,-0.0054,0.004,-0.0078,0.0086,-0.008,0.0111,-0.0107,0.006,-0.0076,0.0077,-0.0055,0.0066,-0.0056,0.005,-0.0046,0.0047,-0.0052,0.0048,-0.003,0.002,-0.0045,0.0053,-0.0041,0.0037,-0.1578,0.2083,-0.3334,0.3334,-0.3331,0.3277,-0.3331,0.3334,-0.2445,0.3334,-0.108,0.1333,-0.0726,0.055,-0.071,0.0785,-0.0706,0.0699,-0.0637,0.0534,-0.0458,0.0312,-0.0174,0.0162,-0.0202,0.0159,-0.0163,0.0226,-0.0193,0.02,-0.0143,0.0176,-0.0111,0.009,-0.0065,0.0031,-0.0045,0.0029,-0.0035,0.0038,-0.0029,0.0036,-0.0028,0.0026,-0.0016,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.0047,0.004,-0.2646,0.2968,-0.3334,0.3333,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.1831,0.1317,-0.1088,0.0951,-0.0535,0.0482,-0.0545,0.0712,-0.0499,0.0455,-0.0237,0.0238,-0.0193,0.016,-0.0112,0.0113,-0.0088,0.0119,-0.0096,0.0085,-0.3022,0.2518,-0.2829,0.3269,-0.1926,0.2276,-0.1782,0.1627,-0.0876,0.0887,-0.0413,0.0814,-0.0288,0.0519,-0.0266,0.0217,-0.0214,0.0188,-0.0133,0.0144,-0.0084,0.0096,-0.0063,0.0134,-0.3303,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3268,-0.157,0.1149,-0.0732,0.0723,-0.0907,0.0929,-0.0984,0.0929,-0.0762,0.0671,-0.0384,0.0405,-0.0171,0.0254,-0.0275,0.0288,-0.0291,0.0298,-0.0239,0.0315,-0.0183,0.0162,-0.0062,0.0079,-0.0079,0.0053,-0.0088,0.0116,-0.008,0.0065,-0.0087,0.0066,-0.0037,0.0054,-0.0032,0.0036,-0.0036,0.0039,-0.0025,0.0019,-0.0042,0.0052,-0.0042,0.0036,-0.0071,0.0068,-0.0087,0.0067,-0.019,0.0141,-0.0096,0.0099,-0.1161,0.1065,-0.1159,0.1007,-0.0666,0.0658,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.2176,0.2173,-0.0941,0.0892,-0.0418,0.05,-0.0276,0.0347,-0.0215,0.0304,-0.3125,0.3063,-0.2291,0.2117,-0.103,0.0921,-0.0919,0.1228,-0.0538,0.0562,-0.0402,0.0393,-0.0319,0.0329,-0.0243,0.026,-0.024,0.019,-0.0204,0.0216,-0.0163,0.0156,-0.0114,0.0105,-0.0126,0.0103,-0.0064,0.007,-0.0071,0.0052,-0.0042,0.0047,-0.0037,0.0031,-0.0035,0.0031,-0.0025,0.0025,-0.0007,0.0011,-0.0018,0.0019,-0.0009,0.0019,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0027,0.0042,-0.0664,0.0716,-0.1872,0.2511,-0.0982,0.0923,-0.1992,0.2306,-0.198,0.2091,-0.2791,0.3334,-0.243,0.2032,-0.1494,0.2143,-0.1767,0.2201,-0.099,0.0997,-0.3334,0.3334,-0.3005,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.2516,0.316,-0.2276,0.1896,-0.1388,0.1235,-0.3334,0.3334,-0.2625,0.2527,-0.0762,0.0855,-0.031,0.0366,-0.0219,0.0235,-0.018,0.0167,-0.2822,0.3334,-0.3047,0.3334,-0.1453,0.12,-0.0833,0.0509,-0.1086,0.0885,-0.06,0.0688,-0.0444,0.0609,-0.0447,0.0425,-0.0313,0.0357,-0.024,0.0303,-0.0229,0.0258,-0.0203,0.0205,-0.0199,0.0148,-0.0178,0.0173,-0.0125,0.0112,-0.0061,0.0092,-0.0086,0.0099,-0.0046,0.0062,-0.0051,0.0038,-0.0046,0.0042,-0.003,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0027,0.002,-0.0748,0.0945,-0.0791,0.0653,-0.0374,0.0337,-0.027,0.0304,-0.1846,0.1875,-0.2109,0.2007,-0.2254,0.2388,-0.1975,0.1807,-0.1162,0.1082,-0.0502,0.0599,-0.0645,0.0862,-0.1138,0.1227,-0.113,0.1407,-0.1734,0.186,-0.1242,0.1945,-0.1352,0.0886,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.3152,0.3291,-0.177,0.2092,-0.1215,0.212,-0.0827,0.0801,-0.0661,0.0468,-0.0325,0.0343,-0.0228,0.0194,-0.015,0.0123,-0.0059,0.006,-0.0044,0.0053,-0.0035,0.0035,-0.0034,0.0037,-0.0021,0.0016,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3324,0.3334,-0.333,0.2687,-0.1321,0.0583,-0.0534,0.1093,-0.0471,0.0605,-0.0384,0.0418,-0.0206,0.0285,-0.0129,0.0146,-0.0127,0.0118,-0.0077,0.0069,-0.0104,0.0105,-0.0096,0.0063,-0.0114,0.013,-0.0054,0.0063,-0.004,0.0046,-0.0041,0.0039,-0.0047,0.0047,-0.0038,0.0043,-0.0044,0.004,-0.0036,0.0029,-0.0024,0.0024,-0.0021,0.0019,-0.0015,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0014,-0.3334,0.3334,-0.3334,0.3309,-0.2795,0.1059,-0.1115,0.1383,-0.0791,0.0585,-0.039,0.0539,-0.0426,0.0289,-0.0209,0.0075,-0.013,0.0148,-0.0105,0.0124,-0.015,0.0158,-0.0114,0.0085,-0.0087,0.0094,-0.0076,0.0065,-0.0054,0.0048,-0.0035,0.0054,-0.0023,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0003,-0.3334,0.3334,-0.3184,0.3334,-0.1009,0.1392,-0.049,0.0676,-0.0631,0.0665,-0.0715,0.0587,-0.0453,0.0494,-0.0426,0.0494,-0.0416,0.0383,-0.0296,0.0297,-0.0339,0.0361,-0.0266,0.0212,-0.0221,0.0224,-0.0194,0.0215,-0.0122,0.0114,-0.0139,0.0127,-0.0078,0.007,-0.0059,0.0061,-0.0054,0.0046,-0.0031,0.002,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.002,-0.0022,0.0025,-0.0021,0.002,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2377,0.3334,-0.3334,0.3334,-0.1445,0.0636,-0.0726,0.0514,-0.0396,0.0388,-0.0286,0.03,-0.035,0.0592,-0.0249,0.0201,-0.0105,0.0099,-0.0099,0.0083,-0.0092,0.0083,-0.0059,0.0072,-0.0059,0.0033,-0.0038,0.0057,-0.0047,0.0061,-0.0032,0.0042,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.0023,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:21
فلزی درب در یک جعبه باز و بسته شدن.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری