مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ST فلزی آمار متوسط درب

فلزی درب باز و بسته شدن.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: ضربه زدن چاقو
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها انفجاردر زدنفلزthwack
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0015,-0.0074,0.0041,-0.0089,0.0084,-0.0538,0.0291,-0.3334,0.3334,-0.3308,0.3332,-0.3334,0.3252,-0.2591,0.2197,-0.0788,0.2713,-0.3334,0.327,-0.3089,0.1143,-0.2386,0.1309,-0.2007,0.2669,-0.2346,0.3334,-0.2923,0.1339,-0.2595,0.0946,-0.093,0.1904,-0.081,0.1761,-0.1075,0.098,-0.2143,0.0195,-0.0596,0.1342,-0.0125,0.1357,-0.1702,0.0796,-0.1332,0.0443,-0.0682,0.0886,-0.0287,0.1012,-0.0953,0.0715,-0.1219,0.0002,-0.0248,0.0975,-0.0281,0.0667,-0.0472,0.0581,-0.0804,0.0087,-0.0295,0.054,-0.0023,0.064,-0.0631,0.0207,-0.0549,-0.0022,-0.0267,0.0427,-0.0084,0.0631,-0.0437,0.0149,-0.0591,-0.0023,-0.0036,0.0607,-0.0009,0.0574,-0.0389,0.0153,-0.0405,-0.0052,-0.0051,0.0393,-0.0015,0.0432,-0.0449,-0.0018,-0.0283,0.0127,-0.004,0.033,-0.0038,0.0336,-0.0318,-0.0038,-0.0319,0.0125,-0.009,0.0338,-0.0114,0.0173,-0.025,0.0044,-0.0247,0.0007,0.0008,0.0304,-0.0148,0.0148,-0.0256,-0.0097,-0.0096,0.0098,0.0052,0.0169,-0.0156,0.02,-0.0232,-0.0065,-0.0064,0.0166,0.0019,0.0186,-0.0126,0.0021,-0.0146,-0.0043,-0.012,0.0211,-0.0045,0.0151,-0.0139,-0.0019,-0.013,0.0032,0.0033,0.011,0.0023,0.0114,-0.0169,0.0023,-0.0158,0.0084,0.0059,0.0131,-0.0115,0.0089,-0.0115,-0.0028,-0.0058,0.0054,0.0054,0.0151,-0.0114,0.0074,-0.01,-0.0036,-0.0036,0.0089,0.0018,0.0083,-0.0071,0.002,-0.0109,-0.001,-0.0009,0.0114,-0.0014,0.0064,-0.0073,-0.0014,-0.0057,0.0017,0.0017,0.0089,-0.0074,0.0098,-0.011,-0.0026,-0.0026,0.0044,0.0031,0.0052,-0.004,0.0031,-0.0063,-0.0025,-0.0059,0.0091,-0.0022,0.0095,-0.0061,-0.0022,-0.003,0.0023,0.0017,0.0042,-0.0001,0.004,-0.0071,-0.0002,-0.0063,0.0054,0.0014,0.0055,-0.0037,0.0014,-0.0035,-0.0013,-0.0015,0.0029,0.0018,0.0068,-0.0068,0.0018,-0.0052,0.0009,0.0008,0.0033,-0.0007,0.0029,-0.0034,-0.0007,-0.0044,0.0032,0.0018,0.0055,-0.0031,0.0018,-0.0031,-0.0012,-0.0012,0.0018,0.0013,0.0028,-0.0045,0.0028,-0.0048,0.0014,0.0014,0.0032,-0.0008,0.0014,-0.0017,-0.0008,-0.0012,-0.0003,-0.0003,0.0036,-0.0029,0.0034,-0.0032,0.0002,0.0002,0.0012,0.0002,0.0014,-0.0011,0.0003,-0.0022,-0.0011,-0.0011,0.0027,-0.0009,0.0022,-0.0011,-0.0003,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0022,-0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0005,0,-0.0005,-0.0003,-0.0005,0.0014,-0.0005,0.0016,-0.0013,-0.0004,-0.0004,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0011,0,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0011,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0006,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0006,0,0.0006,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.004,0.0016,-0.0143,0.0053,-0.0435,0.0475,-0.2941,0.2376,-0.0833,0.3334,-0.3334,0.2551,-0.3334,0.2866,-0.3305,0.3334,-0.1275,0.3334,-0.2418,0.1436,-0.294,-0.0183,-0.071,0.213,-0.1708,0.2154,-0.119,0.1021,-0.2708,-0.0121,-0.1468,0.1422,-0.029,0.1628,-0.1982,0.1015,-0.0981,0.0174,-0.1078,0.076,-0.0103,0.1703,-0.1316,0.0899,-0.1601,0.0322,-0.0149,0.1486,-0.1031,0.1169,-0.0927,0.071,-0.1329,-0.0214,-0.0243,0.0789,-0.0063,0.1047,-0.1317,0.0685,-0.0909,0.0242,-0.0463,0.0506,0.0038,0.1349,-0.0979,0.0226,-0.0719,0.0228,-0.0301,0.084,-0.0363,0.0402,-0.0647,0.0433,-0.1327,0.0203,0.0166,0.0677,-0.0295,0.0432,-0.0644,-0.0043,-0.0364,0.014,-0.0158,0.0737,-0.0235,0.0991,-0.0723,-0.0086,-0.0258,0.0199,0.0011,0.0467,-0.0149,0.0155,-0.0451,0.0041,-0.0399,0.0606,-0.0029,0.0604,-0.0354,0.009,-0.0342,-0.003,-0.0139,0.0188,0.0007,0.0457,-0.0419,0.0271,-0.044,0.0105,-0.0074,0.0195,-0.0139,0.029,-0.0099,0.0061,-0.0235,-0.0079,-0.022,0.0368,-0.0205,0.0216,-0.0189,-0.0005,-0.0181,0.0143,0.002,0.0135,-0.0034,0.0198,-0.0303,-0.0035,-0.0099,0.0209,-0.0008,0.017,-0.0098,0.0122,-0.0127,-0.003,-0.0112,0.0163,-0.0011,0.0284,-0.0176,-0.0012,-0.0125,0.0045,0.0014,0.0086,0.0013,0.0077,-0.0173,0.002,-0.0162,0.0155,0.0014,0.0181,-0.0094,0.002,-0.0076,0.0003,-0.0041,0.001,0.001,0.0161,-0.0154,0.0107,-0.0148,0.0083,0.0004,0.0089,-0.0003,0.0054,-0.0069,0.0072,-0.0178,-0.007,-0.0088,0.0193,-0.0171,0.0143,-0.0217,0.0046,-0.0012,0.0034,0.001,0.0077,-0.0048,0.0102,-0.0145,-0.0048,-0.0081,0.0105,-0.003,0.0064,-0.0032,0.0007,-0.0041,-0.0027,-0.0041,0.0086,-0.002,0.0109,-0.0101,-0.002,-0.0028,0.0048,-0.0005,0.0022,-0.0005,0.0032,-0.0065,-0.0005,-0.0064,0.0083,-0.003,0.0088,-0.0051,-0.0004,-0.0014,0.0025,-0.0019,0.0013,0.0004,0.0051,-0.0074,0.0029,-0.0075,0.0047,-0.0018,0.0047,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0025,0,0,0.0054,-0.0052,0.0042,-0.0053,0.0026,-0.0011,0.0019,-0.0005,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0033,-0.0006,-0.0006,0.0038,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0014,-0.0018,0.0006,-0.0014,0.0033,-0.0026,0.0034,-0.0046,0.0005,0.0005,0.0032,-0.0019,0.0015,-0.0008,0.0018,-0.003,0.0005,-0.0029,0.0041,-0.0023,0.0041,-0.0038,0.0011,0.0001,0.002,-0.0015,0.0001,0.0001,0.0025,-0.0034,0.0007,-0.0029,0.0034,-0.0021,0.0034,-0.0024,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0008,0.0007,0.0029,-0.0029,0.0007,-0.0017,0.0028,-0.0016,0.0027,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0022,0.0009,0.0004,0.0026,-0.0019,0.0004,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.001,0.001,-0.0011,0.0006,0,0.0011,-0.0008,0,-0.0003,0.0005,-0.0005,0,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0002,-0.0039,0.0013,0.0009,0.0032,-0.0229,0.0105,-0.3016,0.2245,-0.1352,0.3325,-0.3334,0.2182,-0.1962,0.3325,-0.3334,0.3333,-0.3334,0.2912,-0.3244,0.3233,-0.3334,0.2141,-0.1287,0.2843,-0.2334,0.1348,-0.2248,0.1668,-0.165,0.3334,-0.2852,0.2643,-0.1904,0.2521,-0.2094,0.104,-0.0649,0.2442,-0.1159,0.0683,-0.16,0.1233,-0.1096,0.1103,-0.0005,0.0952,-0.0821,0.1452,-0.1853,-0.0227,-0.0332,0.0592,-0.034,0.1025,-0.1091,0.1003,-0.0764,0.0653,-0.1185,0.0452,-0.0131,0.1347,-0.0756,0.0199,-0.1147,0.0553,-0.1334,0.0463,-0.0442,0.0661,-0.0508,0.0608,-0.0857,-0.0243,-0.0375,0.0703,-0.0119,0.0479,-0.0667,0.0535,-0.0717,-0.0052,-0.0273,0.0254,-0.0025,0.0675,-0.0532,-0.0002,-0.0236,0.0185,-0.0151,0.0487,-0.0336,0.0562,-0.0337,0.0156,-0.0598,0.0367,0.0166,0.0504,-0.0284,0.0354,-0.0282,0.0372,-0.0401,0.0304,-0.0112,0.0297,-0.01,0.019,-0.0453,0.0189,-0.0175,0.0254,-0.0377,0.0324,-0.0207,0.0272,-0.021,0.0156,-0.0172,0.0049,-0.026,0.0376,-0.0369,0.01,-0.0323,0.012,-0.0311,0.0203,-0.0174,0.0185,-0.0226,0.0173,-0.0237,0.021,-0.0193,0.0339,-0.0166,0.0139,-0.0275,0.0163,-0.0197,0.0123,-0.0182,0.0196,-0.0182,0.0255,-0.0185,0.0216,-0.0111,0.0231,-0.0115,0.0225,-0.0255,0.0187,-0.004,0.0072,-0.0144,0.0174,-0.0203,0.0174,-0.0227,0.0213,-0.0135,0.016,-0.0073,0.0212,-0.0068,0.0007,-0.0191,0.0054,-0.0206,0.0171,-0.018,0.0158,-0.0145,0.0162,-0.0139,0.0019,-0.0076,0.0154,-0.0051,0.0116,-0.0199,0.0123,-0.0145,0.0106,-0.0147,0.0103,-0.0037,0.0131,-0.0141,0.0074,-0.0067,0.0102,-0.0028,0.0126,-0.0145,0.0111,-0.0067,0.0127,-0.0141,0.0054,-0.0032,0.0085,-0.0072,0.0048,-0.0063,0.0044,-0.0048,0.0166,-0.0109,0.0051,-0.0057,0.0104,-0.0097,0.0022,-0.0045,0.0065,-0.0051,0.0073,-0.0091,0.0004,-0.0029,0.0128,-0.006,0.0026,-0.0063,0.0101,-0.0072,0.004,-0.0051,0.0042,-0.002,0.008,-0.0093,0.0019,-0.0033,0.0095,-0.008,0.0085,-0.0039,0.009,-0.0035,0.003,-0.0049,0.0022,-0.0025,0.0065,-0.009,0.0055,-0.0046,0.0062,-0.0054,0.0051,-0.0017,0.0039,-0.0029,0.0049,-0.006,0.0055,-0.0057,0.0073,-0.0067,0.0043,-0.0062,0.0043,-0.0062,0.0037,-0.002,0.0026,-0.0057,0.0061,-0.0059,0.005,-0.0058,0.0055,-0.0056,0.0049,-0.0039,0.0045,-0.0023,0.0034,-0.0023,0.0053,-0.0042,0.0056,-0.004,0.0037,-0.0056,0.0033,-0.0022,0.0049,-0.0054,0.0019,-0.0035,0.0049,-0.0064,0.0058,-0.0045,0.0061,-0.0044,0.0052,-0.0043,0.0027,-0.0037,0.0036,-0.0051,0.0039,-0.0043,0.0039,-0.0042,0.0042,-0.0035,0.0024,-0.0024,0.0035,-0.0026,0.0019,-0.0032,0.0025,-0.0032,0.0028,-0.0042,0.0023,-0.0032,0.0029,-0.0033,0.0017,-0.0013,0.0026,-0.0018,0.002,-0.0025,0.002,-0.0021,0.0032,-0.0036,0.0021,-0.0018,0.0033,-0.0046,0.0027,-0.0013,0.0027,-0.0016,0.0021,-0.0027,0.0009,-0.0005,0.0026,-0.0027,0.0004,-0.0013,0.0017,-0.0019,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0009,0.002,-0.0022,0.0002,-0.0009,0.0023,-0.0018,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0002,-0.0005,0.0013,-0.0019,0.001,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0018,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0013,0.001,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
فلزی درب باز و بسته شدن.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری