مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ضرب سینمایی

ضرب سینمایی برای استفاد در تیزر ها ،کلیپ های ترسناک ، آنونس ها
مدت زمان: ۰:۰۵
نوع: 44100Hrtz , Stereo
تعداد دانلود: ۱۱۱ بار
آخرین ویرایش: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: به ساخت
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0005,-0.0005,0.0016,-0.0008,0.0028,-0.0026,0.0033,-0.0031,0.0036,-0.0031,0.0018,-0.0035,0.0044,-0.0069,0.0085,-0.0043,0.0085,0,0.0037,-0.0057,0.0056,-0.0096,0.0109,-0.0078,0.0042,-0.0076,0.0055,-0.0083,0.0052,-0.0093,0.0154,-0.0005,0.0232,0,0.0139,-0.0193,0.0031,-0.0133,0,-0.0124,0.0205,-0.0052,0.0218,-0.0004,0.0141,-0.0078,0.0082,-0.0284,0.0236,-0.0257,0.0132,-0.0317,0.0185,-0.0092,0.0396,-0.0069,0.0142,-0.0088,0.0094,-0.0114,0.0064,-0.0337,0.0352,-0.0273,0.0179,-0.0275,0.0164,-0.0448,0.0179,-0.0089,0.022,-0.007,0.0352,-0.0338,0,-0.0339,0.0129,-0.0247,0.0168,-0.021,0.0157,-0.0036,0.055,-0.0381,0.0455,-0.015,0.0224,-0.0589,0.0202,-0.0363,0.0245,-0.0173,0.0256,-0.011,0.0258,-0.0103,0.048,-0.0656,0.0224,-0.0657,0.0269,-0.0409,0.0705,-0.0289,0.02,-0.0531,0.0242,-0.0507,0.0847,-0.0618,0.0826,-0.0278,0.0372,-0.0093,0.0305,-0.0715,0.0227,-0.0444,0.046,-0.0718,0.0951,-0.0578,0.0896,-0.0143,0.0145,-0.0614,0.0462,-0.0921,0.047,-0.0515,0.1005,-0.0162,0.0848,-0.0517,0.0481,-0.0666,0.1048,-0.0983,0.1047,-0.0822,0.0971,-0.054,0.0141,-0.107,0.0546,-0.0545,0.035,-0.0956,0.124,-0.0864,0.1308,-0.0609,0.1252,-0.1654,0.134,-0.2595,0.0312,-0.254,0.1625,-0.1193,0.2211,-0.0321,0.1641,-0.1544,0.0643,-0.1548,0,-0.2506,0.1897,-0.1631,0.1864,-0.0455,0.1724,-0.1002,0.0815,-0.2312,0.2034,-0.1007,0.1596,-0.175,0.1063,-0.1839,0.0707,-0.1169,0.1926,-0.1531,0.133,-0.0836,0.2317,-0.0516,0.2338,-0.3116,0.0639,-0.2957,0.0645,-0.167,0.1504,-0.0958,0.1971,-0.071,0.2495,-0.1311,0.0898,-0.3255,0.0926,-0.2253,0.3003,-0.3321,0.3555,-0.0361,0.187,-0.1052,0.1837,-0.1863,0,-0.196,0.0839,-0.2042,0.1164,-0.1348,0.4468,-0.0618,0.4747,-0.3729,0.1447,-0.4209,0.1732,-0.2397,0.3021,-0.1367,0.3062,-0.1644,0.1435,-0.1642,0.0782,-0.2112,0.3283,-0.1136,0.1614,-0.3096,0.237,-0.2255,0.0649,-0.3112,0.3411,-0.2033,0.1363,-0.4084,0.393,-0.0934,0.2098,-0.1441,0.1522,-0.3276,0.1136,-0.1862,0.3222,-0.186,0.3218,-0.1324,0.1144,-0.209,0.1859,-0.3642,0.232,-0.2,0.4385,-0.3109,0.4653,-0.1986,0.4462,-0.4396,0.6481,-0.2004,0,-0.3817,0.4801,-0.1935,0.1772,-0.3205,0.6252,-0.2964,0.1339,-0.2887,0.4159,-0.1104,0.1561,-0.3753,0.4038,-0.3478,0.5458,-0.4718,0.5146,-0.1743,0.6317,-0.6627,0.6135,-0.2184,0.4102,-0.4827,0.6688,-0.2895,0.3634,-0.4403,0.6633,-0.7047,0.5602,-0.6878,0.431,-0.506,0.3979,-0.6813,0.553,-0.5689,0.7009,-0.3288,0.6875,-0.3644,0.4412,-0.4727,0.2563,-0.733,0.4379,-0.7214,0.5562,0,0.6814,-0.2515,0.482,-0.6332,0.3794,-0.7288,0.5779,-0.471,0.5614,-0.1453,0.3406,-0.102,0.207,-0.6454,0.2991,-0.3145,0.3188,-0.3123,0.3424,-0.3101,0.4045,-0.389,0.4104,-0.3094,0.3656,-0.2714,0.4801,-0.568,0.4381,-0.5749,0.5619,-0.1467,0.3375,-0.4609,0.3905,-0.4103,0.4076,-0.4718,0.4812,-0.1323,0.2349,-0.427,0.3296,-0.2095,0.4535,-0.6615,0.4342,-0.7669,0.525,-0.2176,0.457,-0.2011,0.4498,-0.6506,0.0605,-0.6384,0.0935,-0.3112,0.7671,-0.0074,0.3551,-0.2141,0.2691,-0.4163,0.2552,-0.7117,0.2385,-0.2343,0.4956,-0.157,0.5985,-0.0543,0.1055,-0.5641,0.0607,-0.5173,0.263,-0.1498,0.3563,-0.0452,0.3084,-0.1173,0.1864,-0.4588,0,-0.4531,0.1432,-0.2074,0.4569,-0.2678,0.4618,-0.1694,0.3126,-0.3281,0.1002,-0.3977,0.2293,-0.4169,0.4752,-0.0631,0.6654,-0.1508,0.1947,-0.3728,0.0122,-0.3341,0.1735,-0.3991,0.5354,-0.1653,0.6144,-0.088,0.3046,-0.2382,0.0355,-0.3812,0,-0.3857,0.4113,-0.1578,0.4753,-0.1272,0.2311,-0.2112,0.2008,-0.405,0.0656,-0.5019,0.6042,0,0.4741,-0.1252,0.0353,-0.5562,0.0567,-0.3066,0.1958,-0.3838,0.4563,-0.0531,0.3368,-0.1979,0.3703,-0.4157,0.1784,-0.4777,0.2446,-0.4032,0.4874,0,0.344,-0.3242,0.0875,-0.4002,0,-0.3009,0.2915,-0.2943,0.459,0,0.466,-0.2836,0.1353,-0.4825,0.1626,-0.4867,0.2209,-0.2287,0.3097,-0.1539,0.3106,-0.1198,0.3247,-0.2676,0.1305,-0.3094,0.0192,-0.2604,0.3651,-0.0619,0.3595,-0.1273,0.2098,-0.2373,0,-0.2411,0.0449,-0.2191,0.39,-0.0531,0.3963,0,0.1923,-0.1987,0,-0.3761,0.2372,-0.2223,0.3087,-0.0817,0.3125,-0.0417,0.1447,-0.2915,0.1689,-0.3022,0.1018,-0.3121,0.238,-0.1654,0.2038,-0.2062,0.1435,-0.1936,0.1891,-0.174,0.1097,-0.1603,0.1071,-0.1684,0.2239,-0.1123,0.143,-0.1659,0.1462,-0.164,0.0304,-0.1962,0.1225,-0.1104,0.105,-0.1354,0.2046,-0.0218,0.073,-0.2632,0.0078,-0.2773,0.2422,-0.1088,0.2286,0,0.1643,-0.1716,0.0504,-0.1853,0,-0.2214,0.083,-0.1097,0.2549,0,0.2635,-0.0767,0.1566,-0.2274,0.032,-0.2835,0.1335,-0.2755,0.1958,-0.0529,0.2025,-0.1095,0.1788,-0.1223,0.1474,-0.2802,0.1025,-0.1688,0.1565,-0.1041,0.212,0,0.0855,-0.1618,0,-0.1912,0.0375,-0.1557,0.2156,-0.1062,0.2045,-0.0168,0.1343,-0.1049,0.0034,-0.2322,0.0462,-0.2072,0.0949,-0.0823,0.2246,0,0.2215,-0.0556,0.0574,-0.3235,0.1006,-0.3205,0.2303,-0.0918,0.2011,-0.018,0.1148,-0.1382,0.0448,-0.1332,0.0103,-0.1339,0.0957,-0.0808,0.1279,-0.0839,0.0503,-0.1466,0.0941,-0.1746,0.19,-0.161,0.1912,0,0.1006,-0.1511,0.0344,-0.1496,0.0476,-0.0603,0.0495,-0.0579,0.0626,-0.1105,0.1182,0,0.1089,-0.0774,0.0198,-0.1172,0.047,-0.1568,0.1259,-0.0955,0.126,-0.046,0.1111,-0.0842,0.1401,-0.0311,0,-0.0806,0,-0.0655,0.0719,-0.0428,0.1284,-0.0274,0.0407,-0.1358,0.0335,-0.105,0.1276,-0.0059,0.1662,-0.1193,0.0301,-0.1522,0.0933,-0.1828,0.096,-0.0739,0.1083,-0.0795,0.1265,-0.0495,0.122,-0.0312,0.095,-0.0667,0.0274,-0.1042,0.0427,-0.1017,0.1118,-0.0889,0.1021,-0.1235,0.0658,-0.0401,0.0405,-0.019,0.1126,-0.0458,0.0573,-0.1377,0.0486,-0.1592,0.1197,-0.0188,0.1181,-0.0562,0.0484,-0.0339,0.0359,-0.0368,0.0763,-0.0417,0.0441,-0.1057,0.0448,-0.042,0.0628,-0.0706,0.0725,-0.073,0.1277,-0.0725,0.1249,-0.1423,0,-0.2166,0.0956,-0.1147,0.1664,0,0.0491,-0.0581,0.0155,-0.0924,0.0698,-0.0384,0.067,-0.0385,0,-0.0811,0.0499,-0.0396,0.0511,0,0.0407,-0.1119,0.0979,-0.0518,0.1074,-0.0146,0.0165,-0.0576,0.0119,-0.1327,0.0875,-0.0438,0.1047,-0.037,0.1091,-0.0477,0.1186,-0.069,0.1717,-0.0695,0.0086,-0.1818,0.0229,-0.181,0.0607,-0.0477,0.078,0,0.0847,-0.0297,0.0099,-0.072,0.0186,-0.0669,0.0474,-0.0199,0.0671,-0.0435,0.097,-0.0741,0.0115,-0.0688,0.0941,-0.0688,0.0891,-0.0052,0.006,-0.0316,0,-0.1321,0.09,-0.13,0.0648,-0.0128,0.0722,-0.0522,0.0116,-0.056,0.0854,-0.0225,0.0527,-0.0703,0,-0.108,0.0827,-0.0734,0.0653,-0.0197,0.0341,-0.011,0.0266,-0.0192,0.0269,-0.0238,0.0293,-0.0594,0.0088,-0.0834,0.037,-0.0332,0.0758,-0.0118,0.0621,-0.0164,0.0214,-0.0587,0.0304,-0.0877,0.0624,-0.0067,0.0636,-0.0541,0.0425,-0.0855,0.0766,-0.0382,0.0765,-0.0301,0.0285,-0.0511,0.0338,-0.0885,0.0666,-0.0566,0.0433,-0.0522,0.058,-0.039,0.0707,-0.0317,0.0746,-0.0673,0.0506,-0.0273,0.0545,-0.0223,0.0197,-0.0655,0.0191,-0.0786,0.0801,0,0.077,-0.0202,0.0055,-0.0296,0.0417,-0.0376,0.0466,-0.066,0.031,-0.0522,0.0456,-0.0381,0.0567,-0.0075,0.0458,-0.0291,0.0153,-0.047,0.045,-0.034,0.0549,-0.0679,0.027,-0.0676,0.0256,-0.0396,0.0513,-0.0028,0.021,-0.0304,0.0062,-0.0222,0.0685,-0.0169,0.0322,-0.0281,0.0128,-0.0979,0.0427,-0.0577,0.0748,-0.0106,0.075,-0.0136,0.0138,-0.0278,0.0201,-0.0463,0.0182,-0.0264,0.0057,-0.0576,0.0559,-0.032,0.0524,-0.0143,0.0694,-0.0279,0.0332,-0.0446,0.0282,-0.0352,0,-0.0325,0.0382,-0.0201,0.0421,-0.0142,0.0418,-0.0258,0.0333,-0.0238,0.0322,-0.0063,0.0107,-0.0146,0,-0.035,0.0215,-0.0294,0.0229,0,0.0369,0,0.03,-0.0188,0.017,-0.012,0.017,-0.0457,0.0185,-0.0626,0.0327,-0.0471,0.0362,-0.002,0.0334,-0.0021,0.0289,-0.0187,0.0413,-0.0417,0,-0.042,0.0315,-0.0422,0.0407,-0.0231,0.0403,0,0.0372,-0.0436,0.0132,-0.0436,0.043,-0.0294,0.0249,-0.0424,0.0118,-0.0508,0.032,-0.0306,0.0271,-0.0147,0.0367,-0.0155,0.0165,-0.0276,0.0331,-0.0336,0.0308,-0.0531,0.0012,-0.0395,0.0513,-0.0206,0.0484,0,0.0238,-0.007,0.0145,-0.0111,0.0033,-0.0433,0,-0.038,0.0287,-0.0208,0.0266,0,0.0266,-0.0157,0.015,-0.0388,0.0187,-0.039,0.0237,-0.0182,0,-0.0202,0.019,-0.0141,0.0062,-0.0085,0.0209,-0.0041,0.0227,-0.0031,0.021,-0.0106,0.0185,-0.0469,0.0016,-0.0551,0.0338,-0.0228,0.0678,-0.001,0.037,-0.0512,0.0249,-0.0545,0.0291,-0.0068,0.0159,-0.0305,0.0062,-0.0402,0.026,-0.0193,0.0415,0,0.0248,-0.0099,0.0108,-0.0197,0.0199,-0.0346,0.0046,-0.0394,0.0235,-0.0291,0.0219,-0.0118,0.0246,-0.0214,0.0296,-0.0151,0.0322,-0.0035,0.0109,-0.0244,0,-0.0332,0.008,-0.0267,0.053,0,0.0526,-0.0098,0.0217,-0.0226,0.0231,-0.0152,0.0003,-0.0194,0.0034,-0.0242,0.0133,-0.0111,0.018,-0.0063,0.0238,-0.0041,0.025,-0.0131,0.0198,-0.0199,0.0002,-0.0258,0.0163,-0.0223,0.0225,-0.0018,0.0239,-0.0063,0.0154,-0.01,0.013,-0.0087,0.0217,-0.0117,0.0188,-0.0356,0.0054,-0.036,0.037,-0.0292,0.0427,0,0.0226,-0.0107,0.0082,-0.0113,0.0046,-0.0163,0.0051,-0.019,0.0164,-0.0319,0.0396,-0.0128,0.0414,-0.0031,0.0183,-0.0233,0.0135,-0.0232,0.0149,-0.0211,0,-0.0161,0.008,-0.0223,0.0172,-0.0015,0.0252,-0.0009,0.0165,-0.015,0.0091,-0.0148,0.0113,-0.0121,0.0038,-0.0281,0.0118,-0.0256,0.017,-0.0031,0.0124,0,0.0131,-0.0055,0.0169,-0.0042,0.0121,-0.0245,0,-0.0412,0.0271,-0.0207,0.0318,0,0.0216,-0.0173,0.0114,-0.0195,0.0092,-0.0174,0.0037,-0.0174,0.0071,-0.0189,0.0121,-0.0113,0.0135,-0.0073,0.0178,-0.004,0.0159,0,0.0035,-0.0193,0,-0.0229,0.0114,-0.0207,0.0143,0,0.0112,-0.011,0.0175,-0.0068,0.0187,-0.0025,0.0129,-0.0299,0,-0.0323,0.0087,-0.024,0.0236,-0.0066,0.0243,0,0.016,-0.0085,0.0047,-0.0149,0.006,-0.015,0.006,-0.0124,0.0013,-0.0085,0.0061,-0.0077,0.0215,-0.0008,0.0215,0,0.0073,-0.0142,0.0068,-0.0233,0,-0.0277,0.0125,-0.0185,0.0233,-0.0005,0.021,-0.0014,0.0079,-0.0078,0.0041,-0.0121,0.0041,-0.0115,0.0023,-0.0186,0.0074,-0.0188,0.011,-0.0045,0.0176,0,0.0175,-0.0022,0.0002,-0.0103,0,-0.0257,0.0076,-0.0154,0.0136,-0.002,0.0184,-0.0036,0.0134,-0.0045,0.0135,-0.003,0.0016,-0.0071,0,-0.0233,0.0026,-0.024,0.022,-0.0039,0.0219,0,0.0105,-0.0054,0.0102,-0.0044,0,-0.0102,0,-0.0118,0.0003,-0.0139,0.0183,-0.0001,0.0146,-0.006,0.006,-0.0025,0.0119,-0.0021,0.0079,-0.0123,0,-0.0201,0.0056,-0.0156,0.0148,0,0.0102,0,0.0076,-0.0018,0.0053,-0.0054,0.0023,-0.0121,0,-0.014,0.0005,-0.0091,0.0116,-0.0015,0.0156,0,0.0143,0,0.0091,-0.0168,0,-0.0192,0.0042,-0.0141,0.0128,-0.0072,0.0123,-0.0039,0.0078,-0.004,0.0138,-0.0004,0.0131,-0.0135,0,-0.0175,0.0085,-0.0164,0.0105,-0.0024,0.0078,-0.0026,0.0113,-0.0011,0.0131,0,0.0086,-0.0104,0,-0.0188,0.0038,-0.016,0.0119,0,0.0058,0,0.0125,-0.0026,0.0133,0,0.0087,-0.0177,0,-0.022,0.0068,-0.021,0.0127,-0.0004,0.0136,0,0.0089,0,0.0027,-0.0069,0,-0.0104,0,-0.0077,0.0016,-0.0056,0.0078,-0.0035,0.0103,0,0.0121,0,0.0078,-0.0104,0,-0.0138,0.0019,-0.01,0.0039,-0.0061,0.0095,-0.0002,0.0099,-0.0009,0.0095,0,0.0077,-0.0055,0,-0.0149,0,-0.014,0.0064,-0.0066,0.0098,0,0.0097,0,0.0081,0,0.0036,-0.0091,0,-0.0177,0.0039,-0.0159,0.0079,0,0.0074,-0.0007,0.0076,0,0.0105,0,0.0086,-0.0121,0,-0.0169,0.0013,-0.0161,0.0105,0,0.0111,0,0.0082,0,0.0058,0,0.0032,-0.0094,0,-0.0111,0,-0.0087,0.0055,-0.0038,0.0083,0,0.0104,0,0.0103,-0.0038,0,-0.0111,0,-0.0131,0.0051,-0.0089,0.0076,-0.0004,0.0075,0,0.0095,0,0.0044,-0.0055,0,-0.0101,0,-0.0093,0.003,-0.0056,0.0041,-0.0003,0.0123,0,0.0123,0,0.0063,-0.0082,0,-0.0116,0.0011,-0.0096,0.005,-0.0016,0.0031,-0.0023,0.0076,-0.0008,0.0107,0,0.0084,-0.0077,0,-0.0133,0,-0.0133,0.0059,-0.0031,0.0069,0,0.0092,0,0.0092,-0.0014,0.0011,-0.0093,0,-0.0121,0.0047,-0.0108,0.0047,-0.0002,0.0063,-0.0003,0.0099,0,0.0104,0,0.0001,-0.0102,0,-0.0121,0.001,-0.0081,0.0075,0,0.0064,0,0.0073,0,0.007,-0.0026,0,-0.006,0,-0.0079,0,-0.0069,0.0049,-0.004,0.0098,0,0.0099,0,0.0049,-0.0051,0,-0.0092,0,-0.0084,0,-0.0044,0.0027,-0.0014,0.0106,0,0.0106,0,0.0063,-0.0055,0,-0.0112,0,-0.0094,0.0037,-0.0032,0.006,0,0.0077,0,0.0075,0,0.0038,-0.0084,0,-0.0085,0,-0.0075,0.0017,-0.0028,0.0056,0,0.0083,0,0.0071,0,0.0028,-0.0064,0,-0.0098,0,-0.0086,0.0028,-0.0012,0.0053,0,0.0056,0,0.0054,0,0.004,-0.0066,0,-0.0101,0,-0.0085,0.0053,-0.0029,0.0063,0,0.0063,0,0.005,-0.0012,0,-0.007,0,-0.008,0,-0.0061,0.0043,-0.0023,0.0089,0,0.009,0,0.0047,-0.0041,0,-0.0067,0,-0.0079,0,-0.0058,0.005,-0.0018,0.0092,0,0.0079,0,0.0051,-0.0059,0,-0.0083,0,-0.0073,0.0005,-0.004,0.0034,0,0.0083,0,0.0083,0,0.0038,-0.004,0,-0.008,0,-0.008,0.0015,-0.0022,0.0039,0,0.0062,0,0.0067,0,0.0028,-0.0047,0,-0.006,0,-0.0063,0.0013,-0.004,0.0051,0,0.0075,0,0.0075,0,0.0024,-0.0058,0,-0.0084,0,-0.0075,0.0035,-0.0028,0.0066,0,0.0068,0,0.0053,-0.0005,0.0015,-0.0061,0,-0.0074,0,-0.0055,0.0024,-0.0017,0.0065,0,0.0079,0,0.0045,-0.0024,0,-0.006,0,-0.0057,0,-0.0035,0.0022,-0.0024,0.0077,0,0.0078,0,0.0039,-0.0034,0,-0.0049,0,-0.0042,0,-0.0038,0.0029,-0.0007,0.0054,0,0.005,0,0.0024,-0.0031,0,-0.0042,0,-0.0039,0.0004,-0.002,0.0022,-0.0006,0.0052,0,0.0052,0,0.0023,-0.0043,0,-0.0052,0,-0.0042,0.0004,-0.0019,0.0026,-0.0002,0.005,0,0.0049,0,0.0026,-0.0028,0,-0.0048,0,-0.0047,0.002,-0.0017,0.0033,0,0.0032,0,0.0017,0,0.0012,-0.0021,0,-0.0029,0,-0.0028,0.0017,-0.0011,0.0021,0,0.0019,0,0.0009,0,0.0004,-0.001,0,-0.0016,0,-0.0016,0.0006,-0.0012,0.0017,0,0.0021,0,0.0015,-0.0006,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0021,0,0.0022,0,0.0007,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0016,0,0.0016,0,0.0007,-0.0012,0,-0.0013,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0003,0,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.0012,0,0.0009,-0.0009,0,-0.0012,0.0001,-0.0012,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,0,0.0006,-0.0002,0,-0.0006,0,-0.0007,0.0006,0,0.0005,0,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
ضرب سینمایی برای استفاد در تیزر ها ،کلیپ های ترسناک ، آنونس ها
نوع فایل
audio/mpeg, 44100Hrtz , Stereo
تولید کننده
به ساخت
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم