مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای thick chain dropping on hardwood uninterestedly

Thick chain dropping on hardwood uninterestedly

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنزنجیر
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0023,0.0031,-0.0039,0.0032,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0014,-0.0042,0.0018,-0.0074,0.0081,-0.0064,0.0048,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0021,-0.0026,0.0021,-0.0019,0.0028,-0.002,0.0018,-0.0022,0.0029,-0.0022,0.0021,-0.0016,0.0018,-0.0019,0.0014,-0.006,0.0098,-0.0125,0.0111,-0.0126,0.0111,-0.0057,0.0053,-0.0041,0.0045,-0.0148,0.0122,-0.0117,0.0084,-0.0072,0.0054,-0.035,0.0403,-0.0331,0.0212,-0.0154,0.0213,-0.0124,0.0127,-0.0069,0.0064,-0.0063,0.0056,-0.0041,0.0061,-0.0047,0.0055,-0.0047,0.0051,-0.009,0.0089,-0.0246,0.0177,-0.0112,0.0144,-0.0141,0.0139,-0.0397,0.0332,-0.022,0.0287,-0.0163,0.017,-0.0122,0.0115,-0.0103,0.0091,-0.0104,0.0099,-0.0123,0.0108,-0.014,0.0169,-0.0084,0.0102,-0.0244,0.0266,-0.019,0.0215,-0.0117,0.0148,-0.0156,0.0141,-0.0098,0.0108,-0.0148,0.0113,-0.0147,0.0128,-0.0158,0.012,-0.008,0.0102,-0.0113,0.0095,-0.014,0.0124,-0.0315,0.0417,-0.0288,0.0229,-0.0133,0.0116,-0.018,0.0142,-0.0188,0.0137,-0.014,0.0178,-0.0194,0.0131,-0.0127,0.0111,-0.0151,0.0112,-0.0128,0.0108,-0.011,0.0133,-0.0163,0.016,-0.0182,0.0242,-0.0166,0.0164,-0.0139,0.0145,-0.0148,0.0138,-0.0117,0.0121,-0.0222,0.0237,-0.0353,0.0434,-0.0392,0.0322,-0.035,0.0319,-0.0575,0.0449,-0.0611,0.0489,-0.035,0.0372,-0.0878,0.0718,-0.0566,0.0648,-0.0382,0.0497,-0.0409,0.0342,-0.0444,0.0503,-0.0504,0.0479,-0.0226,0.0226,-0.0348,0.0384,-0.0356,0.0256,-0.026,0.025,-0.0224,0.0264,-0.0205,0.0228,-0.0276,0.0322,-0.0302,0.0353,-0.025,0.0255,-0.0281,0.0214,-0.0217,0.0338,-0.0204,0.022,-0.0396,0.0443,-0.0325,0.037,-0.0367,0.0389,-0.0374,0.0287,-0.0293,0.0291,-0.0376,0.0332,-0.0411,0.0418,-0.0451,0.0482,-0.0549,0.0495,-0.0814,0.0698,-0.0574,0.0747,-0.0456,0.0619,-0.052,0.0348,-0.0565,0.0503,-0.0625,0.0593,-0.0576,0.0751,-0.0417,0.0681,-0.0574,0.0491,-0.0628,0.0476,-0.0311,0.0355,-0.0261,0.0396,-0.0238,0.0272,-0.0317,0.0321,-0.0321,0.0291,-0.0343,0.0309,-0.0377,0.033,-0.0302,0.0265,-0.0273,0.0222,-0.0221,0.0198,-0.0359,0.0255,-0.0289,0.0243,-0.0325,0.0284,-0.0206,0.0201,-0.0244,0.0347,-0.0297,0.0249,-0.036,0.0296,-0.0158,0.0194,-0.0207,0.029,-0.026,0.0257,-0.0166,0.0155,-0.0238,0.0245,-0.0188,0.0159,-0.0129,0.0149,-0.0368,0.0267,-0.0157,0.0153,-0.0194,0.0198,-0.0323,0.0245,-0.0212,0.0151,-0.012,0.0163,-0.0104,0.0092,-0.0063,0.0085,-0.0106,0.0129,-0.0091,0.0096,-0.0056,0.0081,-0.0076,0.0073,-0.0079,0.0084,-0.0101,0.0101,-0.008,0.0089,-0.0056,0.0083,-0.0072,0.0058,-0.0069,0.0045,-0.0065,0.0071,-0.005,0.005,-0.004,0.0036,-0.0042,0.0034,-0.0025,0.0044,-0.0025,0.003,-0.0048,0.0025,-0.0039,0.0064,-0.0043,0.004,-0.0024,0.0046,-0.0025,0.0034,-0.0032,0.0035,-0.0024,0.0021,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.001,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0025,0.0017,-0.001,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.002,0.0028,-0.0018,0.0017,-0.0025,0.0022,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0023,0.0011,-0.003,0.0019,-0.0038,0.0022,-0.0043,0.0034,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.0024,-0.0031,0.0025,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.002,-0.0028,0.0043,-0.0044,0.0046,-0.0027,0.0032,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0014,0.0022,-0.0029,0.0028,-0.0017,0.0028,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0014,0.0018,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Thick chain dropping on hardwood uninterestedly
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم