مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای thick chain dropping on hardwood with a toss

Thick chain dropping on hardwood with a toss

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنزنجیر
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0011,-0.0014,0.0017,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0017,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0024,0.0022,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0017,0.0023,-0.0017,0.0015,-0.0014,0.0008,-0.0025,0.0023,-0.0027,0.0025,-0.0019,0.0021,-0.0019,0.0026,-0.0031,0.0028,-0.0019,0.0022,-0.0033,0.003,-0.0055,0.0038,-0.0034,0.0027,-0.0028,0.002,-0.0033,0.0026,-0.0043,0.0031,-0.0029,0.0028,-0.0032,0.0034,-0.0051,0.0041,-0.0043,0.0032,-0.003,0.0039,-0.0028,0.0028,-0.0035,0.0034,-0.0029,0.0021,-0.0028,0.0045,-0.0031,0.0023,-0.0033,0.0028,-0.0029,0.0024,-0.0013,0.0015,-0.0025,0.0027,-0.0013,0.0015,-0.0022,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0016,-0.001,0.0014,-0.0021,0.0017,-0.0024,0.0018,-0.0022,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0024,0.0017,-0.0024,0.0015,-0.0013,0.002,-0.0013,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.0015,0.001,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0009,0.001,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.001,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0019,0.0011,-0.031,0.0026,-0.0994,0.0813,-0.0395,0.0533,-0.0262,0.0244,-0.0434,0.0473,-0.0446,0.0312,-0.0557,0.0761,-0.0421,0.0414,-0.0486,0.057,-0.0397,0.0296,-0.0516,0.031,-0.0624,0.0414,-0.0423,0.0418,-0.096,0.0609,-0.0854,0.0759,-0.1013,0.0918,-0.1056,0.1304,-0.0859,0.0891,-0.0975,0.079,-0.0569,0.0581,-0.0438,0.0376,-0.0264,0.0393,-0.0258,0.03,-0.022,0.0208,-0.0187,0.0167,-0.0194,0.0162,-0.015,0.0142,-0.0177,0.0137,-0.01,0.0146,-0.01,0.0105,-0.0076,0.0076,-0.011,0.0141,-0.0112,0.0088,-0.0092,0.0077,-0.0065,0.007,-0.009,0.0101,-0.0066,0.0066,-0.0088,0.0092,-0.0053,0.0068,-0.0079,0.009,-0.0089,0.0082,-0.012,0.0102,-0.01,0.0091,-0.0099,0.0081,-0.0139,0.0139,-0.0079,0.0084,-0.0048,0.0061,-0.0067,0.007,-0.0061,0.0064,-0.0057,0.0061,-0.0051,0.0058,-0.0123,0.0144,-0.0117,0.009,-0.0084,0.0077,-0.0125,0.0109,-0.007,0.0072,-0.0043,0.006,-0.0071,0.0063,-0.0031,0.0034,-0.003,0.003,-0.0067,0.0074,-0.0063,0.0054,-0.0034,0.0039,-0.0026,0.0031,-0.0047,0.0044,-0.004,0.0023,-0.0021,0.0024,-0.0018,0.0028,-0.0025,0.0023,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0025,-0.0022,0.002,-0.0025,0.0024,-0.003,0.003,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0022,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0021,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Thick chain dropping on hardwood with a toss
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم