مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ترافیک در برف نازک و ...

ترافیک در برف, نازک و خش خش

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خیابان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطخیسترافیکجو، اتمسفرماشین هااطرافبرف
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0358,0.0442,-0.034,0.0445,-0.0543,0.045,-0.0477,0.0537,-0.0509,0.0463,-0.0444,0.0383,-0.0459,0.0363,-0.0389,0.0392,-0.0493,0.0388,-0.0448,0.0438,-0.0433,0.0511,-0.0395,0.0425,-0.0482,0.0513,-0.0435,0.0368,-0.0465,0.0546,-0.0424,0.0444,-0.0485,0.0558,-0.0517,0.0509,-0.051,0.0517,-0.0505,0.05,-0.0437,0.0516,-0.053,0.0624,-0.0479,0.059,-0.0479,0.0442,-0.0582,0.0748,-0.0591,0.0581,-0.0901,0.084,-0.0735,0.0749,-0.0928,0.0689,-0.0702,0.0747,-0.0678,0.0699,-0.0886,0.0902,-0.1039,0.0959,-0.1031,0.1077,-0.0987,0.1127,-0.0571,0.0711,-0.075,0.0802,-0.0875,0.1109,-0.0918,0.0959,-0.0926,0.089,-0.1264,0.0973,-0.1091,0.1119,-0.1037,0.0876,-0.0982,0.0946,-0.0911,0.0805,-0.0918,0.1074,-0.1061,0.1204,-0.0894,0.0823,-0.0806,0.0867,-0.0559,0.0678,-0.0703,0.0689,-0.059,0.0636,-0.0521,0.0567,-0.0732,0.0516,-0.0583,0.0625,-0.0623,0.0669,-0.0717,0.0582,-0.0692,0.0593,-0.0661,0.0542,-0.0477,0.0615,-0.0578,0.0627,-0.0593,0.0546,-0.0598,0.0532,-0.0643,0.0491,-0.0507,0.0453,-0.0472,0.0428,-0.0532,0.0441,-0.0564,0.0588,-0.07,0.0696,-0.0682,0.0598,-0.0861,0.0811,-0.1169,0.1197,-0.1273,0.1077,-0.1066,0.1015,-0.1238,0.112,-0.1474,0.1618,-0.1514,0.1698,-0.1489,0.1463,-0.1439,0.1502,-0.1136,0.1297,-0.121,0.1281,-0.108,0.0946,-0.0769,0.0757,-0.0688,0.067,-0.0618,0.0643,-0.0548,0.0642,-0.0577,0.0714,-0.0714,0.0714,-0.0692,0.0686,-0.084,0.0653,-0.0911,0.0874,-0.0876,0.0946,-0.0607,0.0517,-0.0492,0.0527,-0.051,0.0418,-0.0561,0.053,-0.055,0.0487,-0.0552,0.0523,-0.0574,0.0495,-0.0551,0.0554,-0.0623,0.051,-0.0403,0.0503,-0.0317,0.0321,-0.0334,0.0268,-0.0259,0.0262,-0.0226,0.0192,-0.0238,0.0299,-0.0288,0.0317,-0.0312,0.0296,-0.0297,0.0358,-0.0402,0.041,-0.0418,0.0394,-0.0439,0.0416,-0.0469,0.0483,-0.0464,0.0441,-0.0419,0.0509,-0.0505,0.0488,-0.1171,0.1161,-0.1559,0.1892,-0.2475,0.241,-0.168,0.1822,-0.0691,0.0639,-0.0521,0.0583,-0.0573,0.054,-0.0604,0.0651,-0.0437,0.0374,-0.0332,0.0378,-0.0359,0.0381,-0.0292,0.0275,-0.0318,0.0268,-0.028,0.0299,-0.0244,0.0237,-0.0344,0.0302,-0.0294,0.0332,-0.0379,0.0311,-0.0278,0.0268,-0.0342,0.039,-0.0384,0.041,-0.056,0.0518,-0.0832,0.0882,-0.0841,0.0852,-0.0601,0.0594,-0.0679,0.0687,-0.0514,0.0508,-0.0729,0.0589,-0.0515,0.0693,-0.0682,0.0749,-0.093,0.0901,-0.0725,0.081,-0.1253,0.1384,-0.167,0.2031,-0.1485,0.1543,-0.2007,0.1889,-0.1622,0.1539,-0.1735,0.1449,-0.0761,0.0998,-0.12,0.1389,-0.0561,0.0622,-0.0479,0.048,-0.0586,0.0497,-0.0392,0.0427,-0.0676,0.0517,-0.0473,0.038,-0.0426,0.0394,-0.0365,0.0379,-0.0338,0.028,-0.0363,0.039,-0.0323,0.0354,-0.0346,0.0367,-0.0318,0.0338,-0.0416,0.0501,-0.0484,0.0453,-0.0379,0.0459,-0.0336,0.0314,-0.0429,0.037,-0.0446,0.0513,-0.0589,0.0526,-0.0438,0.0488,-0.0381,0.0419,-0.0465,0.0521,-0.0485,0.0434,-0.0339,0.0354,-0.03,0.0266,-0.0249,0.0254,-0.0237,0.0268,-0.0215,0.022,-0.0269,0.0257,-0.0281,0.0273,-0.0254,0.0324,-0.031,0.0359,-0.0415,0.0383,-0.049,0.0475,-0.0413,0.0379,-0.0298,0.0305,-0.0264,0.0275,-0.0266,0.0257,-0.0233,0.0255,-0.0275,0.0245,-0.021,0.0259,-0.0203,0.0276,-0.0244,0.0205,-0.0222,0.0192,-0.033,0.0271,-0.0236,0.0236,-0.0251,0.024,-0.0348,0.0367,-0.0381,0.0452,-0.0301,0.0359,-0.0242,0.026,-0.0266,0.0275,-0.0445,0.0417,-0.0343,0.0363,-0.0383,0.0445,-0.0462,0.0362,-0.0406,0.0429,-0.0406,0.0406,-0.0612,0.0488,-0.0414,0.0441,-0.0398,0.0356,-0.032,0.0319,-0.0296,0.0266,-0.0405,0.0419,-0.0319,0.0413,-0.0267,0.0349,-0.023,0.0255,-0.0263,0.0298,-0.0238,0.0207,-0.0193,0.0298,-0.0226,0.0197,-0.0288,0.0226,-0.0211,0.0225,-0.0232,0.0322,-0.0222,0.0257,-0.0256,0.0334,-0.0231,0.023,-0.0202,0.0216,-0.0235,0.0211,-0.0227,0.0244,-0.024,0.0237,-0.0242,0.0211,-0.0274,0.0236,-0.0264,0.0227,-0.0233,0.0259,-0.0303,0.0252,-0.0232,0.0244,-0.0248,0.027,-0.027,0.026,-0.0278,0.0315,-0.0263,0.0305,-0.0317,0.0314,-0.0395,0.0376,-0.0397,0.0374,-0.041,0.0362,-0.0581,0.0544,-0.0608,0.0668,-0.0513,0.0535,-0.0569,0.0671,-0.0651,0.0657,-0.0581,0.0665,-0.0696,0.0686,-0.0677,0.0626,-0.0698,0.0603,-0.0716,0.0649,-0.0611,0.0603,-0.0579,0.0584,-0.0598,0.0529,-0.0752,0.0577,-0.0525,0.0514,-0.0484,0.0654,-0.0464,0.0523,-0.0561,0.078,-0.085,0.0867,-0.0954,0.0945,-0.1468,0.1125,-0.1829,0.187,-0.2015,0.2243,-0.1854,0.1823,-0.1501,0.1669,-0.1501,0.1676,-0.0902,0.0916,-0.1106,0.1159,-0.1279,0.1214,-0.0565,0.0541,-0.0396,0.0356,-0.0484,0.0467,-0.0426,0.0479,-0.0434,0.036,-0.0347,0.0436,-0.0474,0.0347,-0.0434,0.0403,-0.0351,0.0296,-0.0297,0.0339,-0.0376,0.0298,-0.0382,0.0332,-0.0333,0.0379,-0.0424,0.0405,-0.0361,0.036,-0.0291,0.0275,-0.0234,0.0233,-0.0295,0.0269,-0.0206,0.0231,-0.022,0.0231,-0.0224,0.0236,-0.0234,0.0259,-0.023,0.0262,-0.0246,0.0224,-0.0267,0.0245,-0.0329,0.0323,-0.0294,0.0333,-0.0432,0.0419,-0.0437,0.0402,-0.0479,0.0446,-0.0468,0.0446,-0.0431,0.0391,-0.0444,0.0453,-0.0577,0.0538,-0.0442,0.0478,-0.0483,0.0535,-0.0629,0.0571,-0.0915,0.0815,-0.0776,0.0823,-0.0579,0.0697,-0.0518,0.0567,-0.05,0.0542,-0.0561,0.0514,-0.0622,0.0644,-0.0561,0.0498,-0.0565,0.0614,-0.0514,0.0624,-0.0584,0.0525,-0.0755,0.0582,-0.0494,0.0546,-0.0483,0.055,-0.0636,0.0505,-0.0513,0.055,-0.0475,0.053,-0.0624,0.0564,-0.0612,0.0646,-0.0538,0.0605,-0.0516,0.0661,-0.0615,0.0489,-0.0533,0.0494,-0.0497,0.0509,-0.0613,0.0472,-0.0503,0.0532,-0.061,0.0616,-0.0606,0.0626,-0.0652,0.0746,-0.0636,0.0687,-0.0919,0.077,-0.0643,0.0594,-0.062,0.05,-0.0718,0.0648,-0.0619,0.0793,-0.0831,0.0792,-0.0648,0.0762,-0.1072,0.0961,-0.1148,0.0857,-0.0859,0.0745,-0.0681,0.0814,-0.0889,0.0904,-0.085,0.0796,-0.0623,0.0583,-0.0563,0.0553,-0.0479,0.0404,-0.0529,0.0602,-0.0831,0.0978,-0.0713,0.072,-0.0905,0.0963,-0.0796,0.0993,-0.0829,0.0978,-0.0778,0.0771,-0.0739,0.0749,-0.0558,0.0542,-0.0823,0.0792,-0.0894,0.1002,-0.0973,0.1002,-0.1264,0.1503,-0.1327,0.1317,-0.1664,0.1832,-0.2179,0.2085,-0.2042,0.1701,-0.1983,0.2408,-0.1919,0.172,-0.1305,0.1846,-0.0651,0.0674,-0.06,0.0709,-0.0736,0.067,-0.0612,0.0554,-0.0617,0.0675,-0.0534,0.0524,-0.0405,0.0347,-0.0564,0.0502,-0.0428,0.0522,-0.0525,0.0503,-0.0493,0.0635,-0.0855,0.0825,-0.1032,0.1303,-0.0926,0.1148,-0.1078,0.0974,-0.1173,0.1039,-0.1157,0.1234,-0.1178,0.0975,-0.1199,0.11,-0.1057,0.106,-0.1175,0.1366,-0.1171,0.1317,-0.115,0.123,-0.0768,0.1129,-0.0762,0.09,-0.0778,0.1012,-0.0861,0.1104,-0.0906,0.0767,-0.0711,0.0613,-0.0603,0.0626,-0.0735,0.0865,-0.0611,0.0609,-0.0627,0.074,-0.0617,0.063,-0.0569,0.0671,-0.0623,0.0608,-0.0518,0.072,-0.0563,0.056,-0.0484,0.0606,-0.0505,0.0498,-0.0585,0.0505,-0.0477,0.0496,-0.057,0.0689,-0.0462,0.0546,-0.0611,0.0507,-0.0422,0.0463,-0.0404,0.0377,-0.0363,0.0389,-0.0336,0.0366,-0.0389,0.0375,-0.0377,0.0361,-0.058,0.0503,-0.0522,0.062,-0.0563,0.066,-0.0499,0.0587,-0.0577,0.0655,-0.0489,0.0555,-0.0473,0.0476,-0.0577,0.0545,-0.061,0.0515,-0.0524,0.0445,-0.0627,0.0485,-0.0546,0.0452,-0.0582,0.0536,-0.0512,0.0555,-0.0688,0.0703,-0.0611,0.0687,-0.0641,0.0533,-0.0506,0.0454,-0.0403,0.0401,-0.0341,0.0391,-0.0311,0.0293,-0.0332,0.0314,-0.0267,0.0315,-0.0289,0.0334,-0.0276,0.0247,-0.0394,0.0347,-0.0361,0.042,-0.0583,0.0553,-0.0535,0.0563,-0.0578,0.041,-0.0438,0.0413,-0.0516,0.0459,-0.0506,0.0579,-0.0675,0.069,-0.0477,0.0501,-0.0425,0.0445,-0.053,0.0587,-0.059,0.0475,-0.0569,0.0618,-0.0607,0.0585,-0.0524,0.0498,-0.0411,0.0384,-0.0379,0.0447,-0.0579,0.0455,-0.0615,0.0495,-0.0698,0.0604,-0.0936,0.0873,-0.0661,0.0663,-0.0559,0.0554,-0.0404,0.0444,-0.0632,0.0537,-0.0659,0.0613,-0.0771,0.0744,-0.0527,0.0645,-0.069,0.0759,-0.0798,0.0763,-0.0594,0.0609,-0.0429,0.0385,-0.0304,0.0296,-0.0365,0.0366,-0.0299,0.0262,-0.0271,0.0333,-0.0316,0.0251,-0.0281,0.0337,-0.0375,0.0334,-0.0374,0.0432,-0.035,0.0363,-0.032,0.0345,-0.0301,0.0313,-0.0287,0.0305,-0.0286,0.0275,-0.0294,0.0316,-0.0329,0.0262,-0.0268,0.0375,-0.0448,0.0322,-0.024,0.0254,-0.0375,0.0351,-0.0311,0.0292,-0.0338,0.0374,-0.0364,0.0434,-0.0421,0.0374,-0.0459,0.0383,-0.0426,0.0387,-0.0439,0.0562,-0.0413,0.0384,-0.0385,0.0317,-0.0341,0.032,-0.0352,0.0303,-0.0497,0.0362,-0.0398,0.0363,-0.0554,0.0551,-0.0575,0.0608,-0.0604,0.0777,-0.0521,0.0588,-0.0571,0.055,-0.0566,0.0721,-0.0769,0.0599,-0.0683,0.0585,-0.0682,0.0738,-0.0717,0.0726,-0.081,0.0826,-0.1016,0.1065,-0.0938,0.108,-0.1112,0.1007,-0.1228,0.1397,-0.1501,0.1736,-0.1945,0.2218,-0.2073,0.2321,-0.1677,0.195,-0.1679,0.197,-0.1673,0.1501,-0.1361,0.1596,-0.0999,0.1183,-0.0927,0.1088,-0.0791,0.1178,-0.0785,0.0908,-0.0684,0.0621,-0.0668,0.0612,-0.0613,0.0501,-0.0595,0.0645,-0.0791,0.0685,-0.0743,0.0677,-0.0534,0.0628,-0.0687,0.0671,-0.0572,0.0608,-0.0478,0.0566,-0.0448,0.0488,-0.0371,0.0391,-0.0389,0.044,-0.0342,0.0318,-0.0404,0.0321,-0.0457,0.0433,-0.0363,0.0499,-0.0443,0.049,-0.0487,0.0385,-0.0454,0.0487,-0.0455,0.0431,-0.057,0.0503,-0.051,0.046,-0.0604,0.0552,-0.058,0.054,-0.0668,0.0647,-0.0629,0.0661,-0.0743,0.0793,-0.1369,0.1163,-0.1082,0.0951,-0.1993,0.1949,-0.2069,0.2002,-0.4858,0.4897,-0.481,0.4998,-0.462,0.4856,-0.4267,0.4991,-0.264,0.2211,-0.2277,0.2266,-0.1178,0.1099,-0.0635,0.0655,-0.0645,0.0674,-0.044,0.0618,-0.0541,0.0476,-0.0576,0.0574,-0.0375,0.0443,-0.0493,0.0392,-0.0497,0.0496,-0.0454,0.0446,-0.0419,0.0402,-0.0365,0.0452,-0.0401,0.039,-0.0394,0.0369,-0.0405,0.0351,-0.0386,0.0426,-0.0442,0.0415,-0.0529,0.0421,-0.0396,0.0481,-0.0506,0.0392,-0.0421,0.0441,-0.0498,0.0436,-0.0378,0.0363]
در حال بارگذاری
5:06
ترافیک در برف, نازک و خش خش
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم