مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ترافیک باران خودروهای سنگین ب ...

ترافیک با باران های سنگین و ماشین های در حال عبور از مرطوب خیابان های شهر 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خیابان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرشهریخیسترافیکخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونماشین هاجاده، راهخیابان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0072,0.0101,-0.0233,0.023,-0.0394,0.0351,-0.0368,0.0434,-0.0407,0.0358,-0.0378,0.0328,-0.0334,0.0292,-0.0268,0.0267,-0.0287,0.0346,-0.0313,0.0367,-0.0318,0.0322,-0.0442,0.0411,-0.0309,0.036,-0.0301,0.0302,-0.029,0.035,-0.0408,0.035,-0.0384,0.04,-0.0352,0.0494,-0.0342,0.0328,-0.0325,0.0333,-0.027,0.033,-0.0296,0.0369,-0.0315,0.036,-0.034,0.0341,-0.0404,0.0349,-0.0423,0.0404,-0.039,0.0395,-0.0331,0.0322,-0.0265,0.0236,-0.0194,0.0177,-0.0155,0.0201,-0.0235,0.0173,-0.0168,0.0171,-0.0183,0.018,-0.0199,0.0192,-0.0195,0.02,-0.0195,0.0197,-0.0198,0.0209,-0.022,0.0231,-0.0221,0.0254,-0.0246,0.0267,-0.0239,0.0237,-0.02,0.0213,-0.0231,0.0211,-0.0193,0.0196,-0.0202,0.0207,-0.0231,0.0257,-0.0213,0.0204,-0.0181,0.0163,-0.0178,0.0217,-0.021,0.0194,-0.0159,0.0165,-0.014,0.0139,-0.0147,0.0168,-0.0184,0.0179,-0.0163,0.021,-0.0193,0.0161,-0.0181,0.0179,-0.0215,0.02,-0.0206,0.0206,-0.0213,0.0214,-0.0255,0.0241,-0.0304,0.0287,-0.026,0.0259,-0.0257,0.0259,-0.0227,0.0208,-0.0239,0.0209,-0.029,0.0265,-0.0245,0.0283,-0.0243,0.0239,-0.0249,0.0262,-0.0182,0.023,-0.02,0.0191,-0.0178,0.0178,-0.0187,0.019,-0.0192,0.0181,-0.0248,0.0238,-0.0272,0.0183,-0.021,0.0182,-0.0208,0.0185,-0.0174,0.0193,-0.0198,0.0176,-0.0185,0.0194,-0.025,0.0233,-0.0291,0.0222,-0.0188,0.0207,-0.0166,0.0191,-0.0191,0.0143,-0.0222,0.0232,-0.0222,0.0219,-0.0266,0.0249,-0.0274,0.024,-0.0173,0.0162,-0.0158,0.0139,-0.0195,0.0139,-0.0195,0.0146,-0.0157,0.0133,-0.015,0.0148,-0.0192,0.0186,-0.026,0.0222,-0.0193,0.0192,-0.0175,0.0176,-0.0239,0.0179,-0.0164,0.0166,-0.0203,0.0185,-0.0186,0.0178,-0.0178,0.0206,-0.0196,0.0227,-0.0225,0.0238,-0.0294,0.0229,-0.0272,0.0226,-0.0207,0.0169,-0.0197,0.0223,-0.0256,0.0213,-0.03,0.0229,-0.0186,0.024,-0.0176,0.0185,-0.0182,0.0148,-0.0123,0.0123,-0.0129,0.011,-0.0109,0.0106,-0.0087,0.0093,-0.0097,0.0093,-0.0103,0.0096,-0.0092,0.0108,-0.0099,0.0093,-0.0105,0.0095,-0.0108,0.0113,-0.0099,0.0088,-0.0093,0.011,-0.0098,0.0106,-0.01,0.0106,-0.0099,0.0126,-0.0108,0.0111,-0.0106,0.0118,-0.0093,0.0105,-0.0077,0.01,-0.0081,0.0098,-0.0101,0.0105,-0.0102,0.0093,-0.0091,0.0086,-0.0082,0.0099,-0.0096,0.0101,-0.0081,0.0085,-0.0079,0.0101,-0.0125,0.0084,-0.0092,0.0098,-0.0123,0.0097,-0.0118,0.0117,-0.0123,0.0109,-0.0158,0.0134,-0.0146,0.0154,-0.0167,0.0126,-0.0149,0.0149,-0.0171,0.0188,-0.0219,0.0178,-0.0187,0.0188,-0.0178,0.0204,-0.0139,0.0153,-0.0134,0.0212,-0.0175,0.014,-0.015,0.0149,-0.015,0.0135,-0.0148,0.0156,-0.0148,0.0158,-0.0152,0.0174,-0.0183,0.019,-0.0166,0.0173,-0.015,0.0171,-0.016,0.0131,-0.0155,0.0161,-0.0158,0.0123,-0.0144,0.0152,-0.0141,0.0124,-0.0127,0.0145,-0.0142,0.0143,-0.0125,0.0126,-0.0123,0.0136,-0.0158,0.0124,-0.0155,0.0123,-0.0136,0.0146,-0.017,0.0145,-0.0186,0.0201,-0.0217,0.0193,-0.0178,0.0195,-0.022,0.0224,-0.0218,0.0222,-0.0206,0.0206,-0.0244,0.0193,-0.0224,0.019,-0.0266,0.027,-0.0287,0.0335,-0.029,0.0323,-0.0264,0.0311,-0.0353,0.0319,-0.03,0.0282,-0.0278,0.0252,-0.0339,0.0238,-0.0243,0.0274,-0.0195,0.0206,-0.0206,0.0195,-0.0164,0.0185,-0.0161,0.0143,-0.0137,0.0141,-0.0137,0.0167,-0.0169,0.0201,-0.0148,0.0147,-0.0122,0.0109,-0.0128,0.014,-0.0118,0.0127,-0.0131,0.0125,-0.0147,0.0169,-0.0125,0.0145,-0.0114,0.0126,-0.0154,0.019,-0.0187,0.0166,-0.0186,0.0198,-0.0289,0.025,-0.0207,0.0216,-0.0229,0.0226,-0.0207,0.0293,-0.0223,0.0278,-0.0226,0.023,-0.0307,0.0287,-0.0178,0.0173,-0.014,0.0131,-0.0187,0.018,-0.0143,0.0163,-0.0146,0.0157,-0.0181,0.0164,-0.0185,0.0168,-0.0151,0.015,-0.0125,0.015,-0.0129,0.0127,-0.0117,0.0146,-0.0143,0.0123,-0.0133,0.014,-0.0139,0.0114,-0.0129,0.0141,-0.0121,0.0115,-0.0134,0.014,-0.0126,0.0123,-0.0148,0.0172,-0.0109,0.0109,-0.0112,0.0117,-0.0125,0.0119,-0.0143,0.016,-0.0137,0.0137,-0.015,0.0144,-0.0153,0.0155,-0.0152,0.0152,-0.0157,0.0151,-0.0122,0.0147,-0.0149,0.0143,-0.0123,0.0147,-0.0113,0.0136,-0.0125,0.0122,-0.0115,0.0117,-0.0117,0.0121,-0.0127,0.0128,-0.0144,0.0145,-0.0149,0.0131,-0.0161,0.0153,-0.016,0.0147,-0.0139,0.0165,-0.0123,0.0139,-0.0137,0.0121,-0.0103,0.0139,-0.0124,0.0115,-0.0141,0.0117,-0.0132,0.015,-0.0122,0.016,-0.0131,0.0142,-0.0151,0.0149,-0.0177,0.0163,-0.0168,0.0154,-0.016,0.0131,-0.013,0.0133,-0.0105,0.0142,-0.0113,0.0128,-0.0118,0.0122,-0.011,0.0114,-0.0123,0.0145,-0.0112,0.013,-0.0107,0.0104,-0.0102,0.0107,-0.0135,0.0101,-0.0118,0.0127,-0.009,0.0114,-0.011,0.0099,-0.0098,0.0102,-0.0112,0.0132,-0.0085,0.0092,-0.0088,0.0087,-0.0105,0.0087,-0.011,0.0085,-0.0092,0.0098,-0.009,0.0081,-0.0091,0.0077,-0.008,0.0076,-0.0091,0.0077,-0.0103,0.0091,-0.0085,0.009,-0.0087,0.0098,-0.0083,0.0083,-0.0099,0.0076,-0.0087,0.009,-0.0077,0.0081,-0.0082,0.0075,-0.0078,0.009,-0.0087,0.0072,-0.0092,0.0076,-0.0101,0.0098,-0.0092,0.0096,-0.0108,0.0081,-0.0088,0.009,-0.0077,0.0092,-0.009,0.009,-0.0095,0.01,-0.0105,0.0094,-0.0112,0.0108,-0.0104,0.0105,-0.009,0.0077,-0.0079,0.0091,-0.0086,0.0091,-0.01,0.0086,-0.0085,0.0091,-0.0091,0.008,-0.0097,0.0089,-0.009,0.01,-0.0097,0.0086,-0.0068,0.0069,-0.008,0.0092,-0.0074,0.007,-0.0077,0.0088,-0.0069,0.0078,-0.0078,0.0071,-0.0072,0.0075,-0.0069,0.0078,-0.0076,0.0077,-0.0074,0.0088,-0.0076,0.0089,-0.008,0.008,-0.0086,0.0083,-0.0091,0.01,-0.0087,0.0073,-0.0086,0.0081,-0.0079,0.0081,-0.0095,0.0081,-0.0087,0.0091,-0.0092,0.0081,-0.0104,0.0114,-0.0115,0.0113,-0.0138,0.0125,-0.0119,0.01,-0.0123,0.0108,-0.0091,0.0094,-0.0082,0.009,-0.0086,0.0084,-0.0091,0.0096,-0.0086,0.0088,-0.0093,0.0101,-0.0099,0.009,-0.0085,0.008,-0.0109,0.0109,-0.0111,0.0113,-0.0119,0.0135,-0.0111,0.0119,-0.0105,0.0107,-0.009,0.01,-0.0095,0.0105,-0.0087,0.0086,-0.0108,0.0092,-0.0089,0.0107,-0.0087,0.0088,-0.0086,0.008,-0.0087,0.0087,-0.0087,0.0087,-0.0096,0.0077,-0.009,0.0089,-0.0109,0.0089,-0.0092,0.0108,-0.0094,0.0076,-0.0082,0.0081,-0.0083,0.0075,-0.0074,0.0073,-0.0075,0.0077,-0.0082,0.0079,-0.0083,0.0065,-0.008,0.008,-0.0077,0.0072,-0.0067,0.0066,-0.007,0.007,-0.007,0.0061,-0.0071,0.0066,-0.0067,0.0063,-0.0063,0.0064,-0.0067,0.0061,-0.0068,0.0063,-0.0085,0.0079,-0.0076,0.0078,-0.0076,0.0076,-0.0081,0.007,-0.0083,0.0093,-0.0089,0.0074,-0.01,0.0077,-0.0079,0.008,-0.0084,0.0097,-0.0094,0.0086,-0.0076,0.0079,-0.0101,0.0089,-0.0109,0.0078,-0.0083,0.0079,-0.0071,0.0072,-0.0067,0.0069,-0.0069,0.0065,-0.0067,0.006,-0.0079,0.0066,-0.006,0.0057,-0.0074,0.0058,-0.0077,0.0078,-0.0061,0.0077,-0.0066,0.0061,-0.0065,0.0057,-0.0056,0.0059,-0.0066,0.0072,-0.0064,0.0058,-0.0054,0.0073,-0.0056,0.0061,-0.0069,0.0057,-0.0076,0.007,-0.0075,0.0061,-0.0067,0.0081,-0.0077,0.0081,-0.0084,0.0089,-0.0073,0.0068,-0.0066,0.0071,-0.008,0.007,-0.0087,0.0072,-0.0091,0.0066,-0.0085,0.0084,-0.0085,0.0096,-0.007,0.008,-0.007,0.0077,-0.0079,0.008,-0.0073,0.0076,-0.0074,0.007,-0.0066,0.0069,-0.0073,0.009,-0.0087,0.0086,-0.0076,0.0078,-0.0062,0.0073,-0.0064,0.0063,-0.0059,0.006,-0.0071,0.0065,-0.0062,0.0068,-0.0072,0.0073,-0.0072,0.0064,-0.0074,0.0076,-0.0071,0.0079,-0.0081,0.0101,-0.0094,0.0086,-0.0098,0.0078,-0.0097,0.0079,-0.0105,0.0083,-0.009,0.011,-0.0108,0.0114,-0.0097,0.0098,-0.0101,0.0116,-0.01,0.0107,-0.0118,0.0098,-0.0158,0.0142,-0.0132,0.0149,-0.016,0.0184,-0.0151,0.0134,-0.0152,0.0142,-0.0139,0.0157,-0.0147,0.0128,-0.0092,0.0093,-0.0082,0.0093,-0.0074,0.0064,-0.0085,0.0075,-0.0104,0.0079,-0.0085,0.0077,-0.0074,0.0076,-0.0087,0.0062,-0.007,0.0071,-0.0059,0.0066,-0.0048,0.0057,-0.006,0.0069,-0.007,0.0057,-0.007,0.0057,-0.0064,0.0051,-0.0057,0.0049,-0.0069,0.0065,-0.0066,0.0059,-0.0076,0.0063,-0.0081,0.006,-0.0067,0.0069,-0.0048,0.0061,-0.0054,0.0065,-0.0058,0.007,-0.0054,0.0072,-0.0059,0.0059,-0.0059,0.0061,-0.0059,0.0065,-0.0071,0.0059,-0.0066,0.0073,-0.0059,0.0055,-0.0062,0.0063,-0.0055,0.0068,-0.0078,0.0078,-0.0071,0.0076,-0.0087,0.0091,-0.0084,0.0079,-0.0096,0.0083,-0.0113,0.0112,-0.0115,0.0099,-0.0096,0.0117,-0.0126,0.0132,-0.0145,0.013,-0.0129,0.0128,-0.0162,0.0161,-0.0169,0.0185,-0.0187,0.0146,-0.0202,0.0167,-0.0221,0.023,-0.0258,0.0229,-0.0225,0.0229,-0.0247,0.0209,-0.0235,0.0228,-0.0186,0.0194,-0.0191,0.0215,-0.0167,0.0177,-0.0205,0.0159,-0.0237,0.0247,-0.0268,0.0249,-0.0226,0.0266,-0.0218,0.0232,-0.0191,0.0235,-0.018,0.0157,-0.0167,0.0201,-0.0202,0.0193,-0.0239,0.0222,-0.0228,0.0207,-0.0176,0.0204,-0.0192,0.0199,-0.0166,0.019,-0.0194,0.0163,-0.0181,0.0167,-0.0204,0.0234,-0.0194,0.0181,-0.0208,0.0228,-0.0215,0.0203,-0.0188,0.0177,-0.0186,0.0171,-0.0177,0.0166,-0.0159,0.0151,-0.0161,0.0179,-0.0197,0.0216,-0.0182,0.016,-0.018,0.0197,-0.0183,0.0168,-0.0198,0.0179,-0.0172,0.0202,-0.0176,0.0196,-0.0154,0.019,-0.017,0.0179,-0.0177,0.0172,-0.0166,0.0178,-0.0154,0.0151,-0.0173,0.0154,-0.0185,0.0202,-0.0226,0.0178,-0.0187,0.0202,-0.0205,0.0199,-0.0193,0.0149,-0.0147,0.0149,-0.0183,0.0163,-0.0146,0.0166,-0.0182,0.0156,-0.0168,0.0177,-0.0164,0.0183,-0.0176,0.0186,-0.0194,0.0182,-0.0192,0.0208,-0.0179,0.0192,-0.0186,0.0193,-0.0183,0.0168,-0.0227,0.0218,-0.0204,0.0198,-0.0186,0.0175,-0.0166,0.0172,-0.0148,0.0161,-0.0156,0.0194,-0.0197,0.0196,-0.0205,0.0204,-0.0172,0.0182,-0.019,0.0203,-0.0183,0.0177,-0.0147,0.0152,-0.0145,0.017,-0.0146,0.0204,-0.0163,0.0166,-0.0195,0.0189,-0.0186,0.0192,-0.0204,0.0221,-0.0221,0.0195,-0.0208,0.0214,-0.0208,0.022,-0.019,0.0206,-0.0182,0.0189,-0.0197,0.0199,-0.0225,0.0204,-0.0241,0.0202,-0.0251,0.0231,-0.026,0.0224,-0.0246,0.0243,-0.0209,0.0213,-0.0216,0.0175,-0.024,0.0201,-0.0169,0.0173,-0.0154,0.0151,-0.0177,0.0195,-0.0193,0.0192,-0.0222,0.02,-0.0184,0.0186,-0.0189,0.02,-0.016,0.0176,-0.0173,0.0171,-0.0137,0.0144,-0.0186,0.0163,-0.0191,0.0186,-0.0215,0.018,-0.0168,0.0161,-0.0155,0.0146,-0.0206,0.0224,-0.0169,0.0218,-0.0208,0.0181,-0.0182,0.0168,-0.0152,0.0142,-0.0142,0.0172,-0.0186,0.016,-0.0208,0.0226,-0.0223,0.0202,-0.0178,0.0192,-0.0174,0.0177,-0.0217,0.0222,-0.0242,0.0231,-0.0179,0.0195,-0.0159,0.0147,-0.0173,0.0175,-0.023,0.0259,-0.0223,0.0198,-0.019,0.0223,-0.0163,0.0156,-0.019,0.0191,-0.0232,0.0203,-0.024,0.0233,-0.0206,0.0253,-0.0205,0.0209,-0.0228,0.0205,-0.0228,0.0206,-0.0185,0.0203,-0.0157,0.0169,-0.0135,0.0138,-0.0139,0.015,-0.016,0.0137,-0.0146,0.0149,-0.0107,0.0143,-0.0135,0.0104,-0.0106,0.0106,-0.0084,0.0083,-0.0092,0.0092,-0.0092,0.0111,-0.0102,0.009,-0.0096,0.0081,-0.0085,0.0087,-0.0078,0.008,-0.0072,0.0087,-0.0088,0.0073,-0.0076,0.0083,-0.009,0.009,-0.0094,0.0106,-0.0124,0.0112,-0.0108,0.0132,-0.0157,0.0145,-0.0157,0.0143,-0.015,0.0146,-0.0135,0.0141,-0.0154,0.0158,-0.0169,0.0154,-0.0154,0.0156,-0.0134,0.0151,-0.0135,0.0122,-0.0143,0.0142,-0.0168,0.0189,-0.0166,0.0174,-0.0161,0.0159,-0.0162,0.0181,-0.0173,0.0168,-0.0168,0.0147,-0.0143,0.0167,-0.0161,0.0154,-0.0188,0.0175,-0.0164,0.0175,-0.0141,0.0128,-0.0112,0.0118,-0.011,0.011,-0.0114,0.0112,-0.0104,0.0108,-0.0119,0.0113,-0.0096,0.0093,-0.01,0.0099,-0.009,0.008,-0.0099,0.0101,-0.0102,0.0121,-0.0162,0.0158,-0.0124,0.0118,-0.0133,0.0118,-0.0132,0.0128,-0.0108,0.0114,-0.0125,0.0116,-0.0146,0.0169,-0.0132,0.014,-0.0138,0.0138,-0.0144,0.0135,-0.0142,0.0142,-0.0119,0.0112,-0.0114,0.0127,-0.011,0.0124,-0.012,0.0124,-0.0148,0.0127,-0.0183,0.015,-0.0127,0.0131,-0.0157,0.0218,-0.0156,0.0154,-0.0141,0.0178,-0.0159,0.0136,-0.0137,0.0143,-0.0182,0.0147,-0.0158,0.0149,-0.0162,0.018,-0.0144,0.0148,-0.0228,0.016,-0.0128,0.0132,-0.014,0.0121,-0.0137,0.01,-0.0124,0.0108,-0.0108,0.0106,-0.011,0.0101,-0.0112,0.0098,-0.0105,0.009,-0.0121,0.01,-0.0115,0.0123,-0.01,0.0102,-0.0121,0.0102,-0.0085,0.0096,-0.0088,0.0082,-0.0086,0.0103,-0.0083,0.0083,-0.0068,0.0082,-0.0054,0.0075,-0.0039,0.0041,-0.0023,0.0019,-0.0006,0.001]
در حال بارگذاری
2:33
ترافیک با باران های سنگین و ماشین های در حال عبور از مرطوب خیابان های شهر 2.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم