مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ترافیک آهسته اتومبیل, از P ...

ترافیک در حال حرکت آهسته در خیابان های شهر - ماشین در حال عبور از نزدیک.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خیابان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرشهریخیسترافیکخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونماشین هاجاده، راهخیابان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0018,0.0014,-0.0046,0.0056,-0.0092,0.0089,-0.0142,0.012,-0.0209,0.0193,-0.0226,0.0198,-0.0247,0.0233,-0.0266,0.025,-0.03,0.0316,-0.0313,0.0298,-0.0364,0.0352,-0.0386,0.0367,-0.0374,0.0361,-0.0357,0.0389,-0.0303,0.0308,-0.0222,0.026,-0.0142,0.0198,-0.0153,0.0144,-0.0118,0.0117,-0.0103,0.0122,-0.0114,0.0107,-0.0105,0.0115,-0.0108,0.0103,-0.0095,0.0077,-0.0076,0.0067,-0.0092,0.0089,-0.0086,0.0091,-0.007,0.0076,-0.0055,0.007,-0.0056,0.0052,-0.0053,0.0057,-0.005,0.0069,-0.0053,0.0057,-0.0067,0.0058,-0.0057,0.0076,-0.0066,0.0073,-0.0069,0.0064,-0.0063,0.0065,-0.0067,0.0074,-0.0072,0.0066,-0.0074,0.0091,-0.0059,0.006,-0.0063,0.006,-0.0058,0.0053,-0.005,0.0054,-0.006,0.0068,-0.0063,0.0059,-0.0064,0.0055,-0.0067,0.0067,-0.008,0.0061,-0.0072,0.0064,-0.0067,0.0079,-0.0075,0.0081,-0.0142,0.0098,-0.0111,0.0104,-0.0123,0.0106,-0.0109,0.011,-0.0142,0.0132,-0.0159,0.0189,-0.0271,0.0288,-0.0294,0.0309,-0.0302,0.0318,-0.025,0.0285,-0.0291,0.0264,-0.0237,0.0266,-0.026,0.0242,-0.0218,0.0212,-0.0243,0.0205,-0.0203,0.0225,-0.017,0.024,-0.0134,0.0158,-0.0131,0.0154,-0.0124,0.0128,-0.0115,0.0127,-0.0114,0.0096,-0.0108,0.0103,-0.0103,0.0113,-0.0081,0.0085,-0.0081,0.0068,-0.0071,0.0084,-0.0074,0.0079,-0.0075,0.0065,-0.0073,0.0071,-0.009,0.0078,-0.0091,0.0082,-0.0094,0.0087,-0.01,0.0098,-0.0119,0.0116,-0.0137,0.0121,-0.016,0.0143,-0.0153,0.0171,-0.0244,0.0219,-0.0216,0.0234,-0.0228,0.0236,-0.0226,0.0224,-0.0219,0.0203,-0.0173,0.0164,-0.0139,0.0133,-0.017,0.0136,-0.0152,0.0136,-0.0161,0.0165,-0.0164,0.0191,-0.0192,0.0168,-0.0186,0.0174,-0.017,0.0186,-0.0161,0.0181,-0.0163,0.0167,-0.0157,0.0148,-0.0145,0.0138,-0.013,0.0137,-0.0145,0.0119,-0.0163,0.0137,-0.0181,0.0179,-0.0218,0.0268,-0.0279,0.0294,-0.0355,0.0283,-0.0294,0.0323,-0.0234,0.0271,-0.0259,0.0298,-0.0213,0.023,-0.0174,0.0184,-0.0173,0.0173,-0.0141,0.0129,-0.0109,0.0093,-0.0098,0.0114,-0.0104,0.0106,-0.0084,0.0078,-0.008,0.0085,-0.0081,0.0067,-0.0065,0.0074,-0.0058,0.008,-0.0058,0.0062,-0.0064,0.0053,-0.0062,0.0068,-0.0065,0.0075,-0.0052,0.0061,-0.0052,0.0062,-0.0057,0.0061,-0.0062,0.0062,-0.0071,0.0064,-0.0066,0.0071,-0.0051,0.0053,-0.0058,0.0047,-0.0046,0.004,-0.0048,0.0039,-0.0051,0.0052,-0.0045,0.0047,-0.0046,0.0045,-0.005,0.0055,-0.0041,0.0051,-0.0064,0.0058,-0.0043,0.0048,-0.0056,0.0046,-0.0043,0.0045,-0.0044,0.0042,-0.0054,0.0047,-0.0049,0.0048,-0.0047,0.005,-0.0052,0.0049,-0.0053,0.005,-0.0044,0.0047,-0.0047,0.0047,-0.0046,0.0048,-0.0056,0.0063,-0.0049,0.0066,-0.0071,0.0058,-0.0054,0.0056,-0.0058,0.0051,-0.0052,0.0053,-0.0055,0.0054,-0.0059,0.0076,-0.0071,0.0076,-0.0077,0.0079,-0.008,0.0089,-0.0084,0.0089,-0.0094,0.0095,-0.0108,0.0134,-0.0143,0.0135,-0.0232,0.0242,-0.0172,0.02,-0.0285,0.0251,-0.0361,0.0345,-0.0392,0.0452,-0.0576,0.0405,-0.0429,0.0492,-0.0462,0.0408,-0.0458,0.0494,-0.0421,0.0511,-0.0437,0.0433,-0.0332,0.0409,-0.0307,0.0318,-0.0222,0.0208,-0.0194,0.0189,-0.0175,0.0188,-0.0173,0.0174,-0.0178,0.019,-0.0156,0.0156,-0.0168,0.0143,-0.0177,0.0172,-0.0258,0.0213,-0.0254,0.0276,-0.0308,0.0278,-0.0249,0.0244,-0.0264,0.0244,-0.0207,0.0245,-0.023,0.0204,-0.0194,0.0189,-0.0178,0.0168,-0.0186,0.0188,-0.0227,0.0218,-0.0327,0.0343,-0.0398,0.0351,-0.0452,0.0438,-0.0626,0.0543,-0.0609,0.0513,-0.0492,0.0493,-0.0331,0.0366,-0.0276,0.0341,-0.0228,0.0217,-0.0232,0.0208,-0.0167,0.0181,-0.0171,0.0151,-0.0215,0.019,-0.024,0.0223,-0.0349,0.0305,-0.0344,0.0311,-0.0468,0.0328,-0.0397,0.0394,-0.0363,0.0311,-0.0317,0.0291,-0.0191,0.0226,-0.0193,0.0199,-0.0153,0.0154,-0.0166,0.0167,-0.0146,0.0135,-0.0133,0.0134,-0.0177,0.0156,-0.017,0.0177,-0.0188,0.0208,-0.0278,0.0213,-0.0314,0.0342,-0.0346,0.0329,-0.0383,0.0437,-0.0309,0.0311,-0.029,0.0261,-0.0208,0.0199,-0.0186,0.0164,-0.0168,0.0177,-0.0148,0.0186,-0.0177,0.0199,-0.0246,0.0266,-0.0305,0.0347,-0.0374,0.0388,-0.0449,0.0404,-0.0402,0.0365,-0.0377,0.0323,-0.0319,0.0274,-0.0274,0.029,-0.0205,0.017,-0.0163,0.0217,-0.0173,0.0182,-0.0232,0.0201,-0.0254,0.0272,-0.0413,0.0471,-0.0418,0.0525,-0.0546,0.0497,-0.0376,0.0402,-0.0244,0.0259,-0.0192,0.021,-0.0164,0.0171,-0.016,0.015,-0.0128,0.0163,-0.0152,0.0167,-0.0155,0.0151,-0.017,0.0153,-0.0186,0.017,-0.0182,0.0188,-0.0185,0.0177,-0.0176,0.0173,-0.0177,0.0165,-0.0136,0.0148,-0.0137,0.0151,-0.0133,0.0121,-0.0128,0.0137,-0.0123,0.0137,-0.0137,0.0155,-0.0185,0.0194,-0.0216,0.0231,-0.0247,0.0263,-0.0368,0.028,-0.0401,0.0419,-0.0482,0.0509,-0.0553,0.0565,-0.0421,0.0466,-0.0303,0.0298,-0.03,0.0285,-0.0269,0.0277,-0.0299,0.0247,-0.0262,0.024,-0.0273,0.0287,-0.0296,0.0303,-0.0332,0.0289,-0.0289,0.0273,-0.0225,0.0225,-0.0294,0.0292,-0.0224,0.0233,-0.0284,0.0325,-0.032,0.0271,-0.0308,0.033,-0.0337,0.0325,-0.0313,0.0341,-0.0301,0.0295,-0.0261,0.0252,-0.029,0.027,-0.0375,0.0293,-0.035,0.0426,-0.0378,0.0354,-0.0343,0.0339,-0.032,0.0377,-0.0316,0.0297,-0.0298,0.0359,-0.0301,0.0288,-0.0364,0.0312,-0.0338,0.0369,-0.0283,0.0315,-0.0299,0.0298,-0.0281,0.035,-0.0264,0.0274,-0.0311,0.0325,-0.0431,0.0313,-0.0426,0.0338,-0.0431,0.0369,-0.0415,0.0389,-0.0426,0.0463,-0.0345,0.0321,-0.03,0.035,-0.0313,0.035,-0.031,0.0302,-0.0276,0.0352,-0.0285,0.0338,-0.0267,0.0306,-0.035,0.0323,-0.0323,0.029,-0.0348,0.0343,-0.0352,0.0467,-0.0432,0.0446,-0.0415,0.0535,-0.0434,0.0511,-0.0444,0.0447,-0.0359,0.038,-0.0337,0.0328,-0.0399,0.0383,-0.0403,0.046,-0.0641,0.055,-0.0621,0.0568,-0.0522,0.0458,-0.0342,0.034,-0.033,0.0298,-0.0285,0.0224,-0.0276,0.0249,-0.0237,0.0263,-0.0224,0.0206,-0.021,0.0215,-0.0225,0.0196,-0.0213,0.0236,-0.0236,0.0237,-0.0267,0.0288,-0.029,0.028,-0.0365,0.0322,-0.0461,0.0446,-0.0437,0.0501,-0.0449,0.0467,-0.0425,0.0385,-0.0306,0.032,-0.0269,0.0295,-0.0266,0.0244,-0.0263,0.0266,-0.0253,0.0267,-0.027,0.0355,-0.0289,0.0274,-0.0258,0.0309,-0.0276,0.0312,-0.0412,0.0346,-0.035,0.0396,-0.0491,0.0434,-0.0543,0.0476,-0.0516,0.0343,-0.0328,0.0329,-0.0349,0.0308,-0.03,0.0251,-0.0306,0.0255,-0.0249,0.0238,-0.0227,0.0228,-0.0228,0.0205,-0.0267,0.022,-0.0266,0.0314,-0.0264,0.0263,-0.0274,0.0254,-0.0265,0.0279,-0.0265,0.0279,-0.0299,0.026,-0.0277,0.025,-0.0297,0.0248,-0.0282,0.0285,-0.0246,0.0318,-0.0249,0.0264,-0.0237,0.0228,-0.0248,0.0211,-0.0223,0.0265,-0.022,0.024,-0.0197,0.02,-0.0196,0.0206,-0.0195,0.0207,-0.0204,0.0202,-0.019,0.0173,-0.0216,0.0235,-0.0226,0.0214,-0.0201,0.0203,-0.0178,0.0211,-0.022,0.0175,-0.017,0.0168,-0.0165,0.0191,-0.0148,0.0156,-0.0151,0.0138,-0.0127,0.0143,-0.0138,0.0148,-0.0123,0.0129,-0.0117,0.0148,-0.0106,0.0098,-0.0102,0.0096,-0.0087,0.0083,-0.0084,0.0082,-0.008,0.0082,-0.0071,0.006,-0.0065,0.0065,-0.0063,0.0071,-0.0065,0.007,-0.0066,0.0064,-0.0055,0.0063,-0.0067,0.0056,-0.0059,0.006,-0.0055,0.006,-0.0053,0.0049,-0.0072,0.0044,-0.0055,0.0049,-0.0044,0.0056,-0.0055,0.0056,-0.006,0.0057,-0.0068,0.006,-0.0068,0.0078,-0.0067,0.0064,-0.0071,0.0075,-0.0081,0.0075,-0.007,0.0074,-0.0092,0.011,-0.0122,0.0124,-0.0135,0.0142,-0.0146,0.0177,-0.0182,0.0168,-0.0221,0.024,-0.0263,0.0199,-0.0233,0.0242,-0.0236,0.0269,-0.0296,0.0296,-0.0308,0.0282,-0.0404,0.0314,-0.033,0.0326,-0.0286,0.0308,-0.0305,0.0258,-0.0249,0.0267,-0.0202,0.0238,-0.0228,0.025,-0.0207,0.0234,-0.0243,0.0204,-0.0191,0.0167,-0.0227,0.0175,-0.0181,0.0202,-0.0179,0.0182,-0.0172,0.0165,-0.0184,0.0223,-0.0182,0.0181,-0.0234,0.0245,-0.0294,0.0278,-0.0345,0.047,-0.0508,0.0565,-0.0528,0.0518,-0.0472,0.0466,-0.039,0.034,-0.0405,0.0357,-0.0303,0.0305,-0.0267,0.0289,-0.0235,0.0237,-0.0256,0.0251,-0.0239,0.0232,-0.0263,0.0247,-0.0302,0.0319,-0.037,0.0326,-0.0256,0.0315,-0.0289,0.0286,-0.0236,0.0251,-0.0279,0.0214,-0.0233,0.0214,-0.0218,0.0212,-0.018,0.0222,-0.0173,0.0186,-0.0145,0.0136,-0.0143,0.0148,-0.0136,0.0134,-0.0129,0.0112,-0.0116,0.0106,-0.0101,0.0085,-0.0088,0.0075,-0.0063,0.0083,-0.0071,0.0067,-0.0065,0.0077,-0.0067,0.0063,-0.0064,0.0066,-0.0059,0.0059,-0.0059,0.0052,-0.0049,0.0055,-0.0049,0.0052,-0.0047,0.0053,-0.0046,0.005,-0.0051,0.0049,-0.0043,0.0048,-0.0055,0.0054,-0.0058,0.0045,-0.0046,0.0049,-0.0041,0.0049,-0.0049,0.005,-0.0054,0.005,-0.0061,0.0066,-0.007,0.0108,-0.0117,0.0076,-0.0085,0.0098,-0.0087,0.0093,-0.0086,0.0085,-0.0113,0.0109,-0.0107,0.011,-0.0103,0.0118,-0.0126,0.0099,-0.0149,0.0132,-0.0137,0.0147,-0.0146,0.0147,-0.0175,0.0152,-0.0198,0.0178,-0.0152,0.0139,-0.012,0.0118,-0.0121,0.0126,-0.0134,0.0126,-0.0125,0.0126,-0.013,0.0131,-0.0143,0.0126,-0.0135,0.016,-0.0153,0.0127,-0.0152,0.0164,-0.0188,0.0184,-0.0229,0.0199,-0.0186,0.0207,-0.0188,0.0232,-0.0168,0.0161,-0.0151,0.0157,-0.0157,0.0135,-0.0115,0.012,-0.0081,0.0091,-0.008,0.0078,-0.0078,0.0073,-0.0064,0.007,-0.0066,0.0053,-0.006,0.0051,-0.0046,0.0046,-0.005,0.0051,-0.0049,0.0046,-0.005,0.005,-0.0049,0.004,-0.0047,0.0048,-0.0049,0.0048,-0.0048,0.0051,-0.0055,0.0042,-0.0055,0.0049,-0.0059,0.0052,-0.0056,0.0054,-0.0069,0.0066,-0.0075,0.0063,-0.0072,0.0074,-0.0101,0.009,-0.0115,0.0126,-0.0129,0.0121,-0.0116,0.0117,-0.0157,0.0153,-0.0228,0.0186,-0.0387,0.0321,-0.0432,0.0489,-0.0571,0.0571,-0.0724,0.0672,-0.0562,0.0669,-0.0499,0.0493,-0.0281,0.0372,-0.0218,0.0237,-0.0156,0.017,-0.0127,0.0122,-0.0128,0.0135,-0.013,0.0128,-0.0121,0.0125,-0.0152,0.0192,-0.0172,0.0188,-0.0186,0.0176,-0.0191,0.0196,-0.0229,0.024,-0.0238,0.0273,-0.0298,0.033,-0.0306,0.0459,-0.0444,0.0379,-0.0419,0.0458,-0.0411,0.0404,-0.0516,0.0455,-0.0498,0.0461,-0.0504,0.0526,-0.0588,0.0529,-0.0447,0.0413,-0.0349,0.0343,-0.0249,0.0246,-0.0218,0.0231,-0.0261,0.025,-0.0229,0.0207,-0.0323,0.0293,-0.0312,0.0278,-0.0309,0.0338,-0.0362,0.0401,-0.0297,0.0289,-0.0239,0.0251,-0.0184,0.019,-0.0148,0.0155,-0.0175,0.0162,-0.0151,0.0136,-0.0161,0.0165,-0.0215,0.0187,-0.0267,0.0265,-0.0378,0.0345,-0.0506,0.0451,-0.0664,0.0634,-0.0504,0.0468,-0.0407,0.0365,-0.0261,0.0218,-0.0174,0.0189,-0.0155,0.015,-0.0159,0.0175,-0.0192,0.0132,-0.0157,0.0142,-0.0171,0.0215,-0.0189,0.0186,-0.018,0.017,-0.0231,0.0219,-0.029,0.0243,-0.0408,0.0475,-0.0441,0.0549,-0.0555,0.0413,-0.0461,0.0421,-0.0391,0.0408,-0.0384,0.0313,-0.0286,0.0306,-0.0312,0.0333,-0.0253,0.0273,-0.0253,0.0313,-0.0365,0.0333,-0.0421,0.043,-0.0526,0.0549,-0.0684,0.0578,-0.0768,0.076,-0.0737,0.0776,-0.0863,0.1129,-0.0747,0.0736,-0.0617,0.0704,-0.0437,0.052,-0.0282,0.0297,-0.0253,0.0264,-0.0224,0.0215,-0.0165,0.0171,-0.0174,0.0172,-0.0153,0.0155,-0.0217,0.0217,-0.0282,0.0294,-0.0429,0.0416,-0.039,0.0393,-0.0463,0.047,-0.0387,0.0492,-0.0346,0.0326,-0.0271,0.0239,-0.0229,0.0253,-0.0174,0.0172,-0.0168,0.0166,-0.0167,0.0184,-0.0175,0.0177,-0.0147,0.0197,-0.0135,0.0171,-0.0128,0.0159,-0.0184,0.0138,-0.0165,0.0158,-0.0179,0.0171,-0.0168,0.0183,-0.023,0.0234,-0.0248,0.0226,-0.0277,0.0239,-0.0327,0.0246,-0.0286,0.0316,-0.0397,0.0293,-0.0382,0.0417,-0.0366,0.0339,-0.0383,0.0445,-0.0408,0.0561,-0.05,0.0485,-0.0458,0.0416,-0.04,0.0345,-0.0333,0.036,-0.0312,0.0281,-0.0359,0.0326,-0.0275,0.0324,-0.0405,0.0382,-0.0409,0.0378,-0.0419,0.0454,-0.0465,0.0423,-0.0436,0.0445,-0.0369,0.0543,-0.0374,0.0338,-0.0416,0.0428,-0.0509,0.0406,-0.0414,0.0487,-0.041,0.0374,-0.0391,0.0419,-0.029,0.0359,-0.0342,0.0282,-0.0355,0.0359,-0.0361,0.0407,-0.0446,0.0483,-0.0503,0.0457,-0.0332,0.0388,-0.0397,0.0315,-0.0364,0.0375,-0.051,0.0387,-0.033,0.0415,-0.0338,0.0402,-0.0278,0.0294,-0.0221,0.0288,-0.0212,0.0212,-0.0189,0.0224,-0.0193,0.0232,-0.0213,0.0209,-0.0175,0.0154,-0.015,0.0183,-0.0122,0.0158,-0.0167,0.014,-0.0158,0.0143,-0.0153,0.0162,-0.02,0.0159,-0.0225,0.0208,-0.0333,0.0279,-0.0335,0.0311,-0.0392,0.037,-0.0396,0.0502,-0.0454,0.0403,-0.0391,0.0378,-0.0394,0.0309,-0.0278,0.0332,-0.0305,0.0303,-0.0294,0.0375,-0.0247,0.0223,-0.0209,0.0265,-0.0185,0.0229,-0.0186,0.0207,-0.0218,0.0202,-0.0175,0.0176,-0.0152,0.0151,-0.0118,0.0125,-0.0092,0.0095,-0.0067,0.0063,-0.0048,0.0044,-0.0019,0.002]
در حال بارگذاری
2:35
ترافیک در حال حرکت آهسته در خیابان های شهر - ماشین در حال عبور از نزدیک.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم