مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای truck ford f150 external passby slow 1 wav

2013 Ford F-150 truck external pass by in slow speed 1.
دسته بندی: کامیون ها
مدت زمان: ۰:۲۲
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.001,0.001,-0.0009,0.0015,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0016,-0.0016,0.0008,-0.0011,0.0022,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.001,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.001,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0013,-0.001,0.0017,-0.0016,0.001,-0.001,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0018,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0021,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0008,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0011,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.002,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0023,-0.002,0.0008,-0.0015,0.0019,-0.0018,0.0024,-0.0028,0.0013,-0.0018,0.0025,-0.0014,0.0013,-0.0023,0.0015,-0.0009,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0021,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0022,0.0019,-0.0027,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0013,-0.002,0.0016,-0.0016,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0025,0.002,-0.001,0.002,-0.002,0.001,-0.0013,0.0019,-0.0022,0.0018,-0.0024,0.0021,-0.0021,0.0016,-0.0023,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0023,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.002,0.0024,-0.0014,0.002,-0.0013,0.0017,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0026,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0016,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0025,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0023,-0.0015,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0022,-0.002,0.0015,-0.0023,0.0025,-0.0023,0.0016,-0.0018,0.0021,-0.0025,0.0021,-0.002,0.0026,-0.0021,0.002,-0.0019,0.002,-0.002,0.0024,-0.0027,0.0027,-0.0016,0.002,-0.0029,0.0027,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0019,-0.0021,0.0022,-0.0025,0.0028,-0.0024,0.0023,-0.0023,0.0016,-0.0019,0.003,-0.003,0.0021,-0.0027,0.002,-0.0025,0.0022,-0.003,0.0023,-0.003,0.002,-0.0018,0.0029,-0.0025,0.0027,-0.002,0.0027,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0026,-0.0025,0.0035,-0.0029,0.0017,-0.0021,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.0034,0.0027,-0.0023,0.0027,-0.0027,0.0018,-0.0025,0.0029,-0.0031,0.0023,-0.0044,0.0025,-0.0022,0.0037,-0.0027,0.0028,-0.0028,0.0031,-0.0024,0.0027,-0.0031,0.0025,-0.0025,0.0032,-0.0031,0.0024,-0.0033,0.0031,-0.0031,0.0022,-0.004,0.0031,-0.0027,0.0041,-0.0025,0.0032,-0.003,0.0026,-0.0037,0.0031,-0.0034,0.0033,-0.0041,0.0029,-0.0024,0.003,-0.0025,0.0026,-0.0022,0.0027,-0.0039,0.0029,-0.0035,0.0021,-0.0024,0.0032,-0.0028,0.0035,-0.0033,0.0044,-0.0038,0.0035,-0.0033,0.0024,-0.0032,0.0036,-0.0031,0.0038,-0.004,0.0033,-0.0037,0.0031,-0.003,0.0043,-0.0034,0.0042,-0.0035,0.0033,-0.0039,0.0037,-0.0034,0.0029,-0.0049,0.0044,-0.0044,0.005,-0.0038,0.0036,-0.0039,0.0035,-0.0037,0.0041,-0.0031,0.0046,-0.0042,0.0039,-0.0045,0.0053,-0.0035,0.0045,-0.004,0.0034,-0.0041,0.0039,-0.0033,0.0044,-0.0039,0.0042,-0.0054,0.0048,-0.0039,0.0035,-0.005,0.0038,-0.0062,0.0048,-0.0056,0.0045,-0.0048,0.0057,-0.005,0.0047,-0.0047,0.0045,-0.0055,0.0042,-0.0065,0.0046,-0.0046,0.0046,-0.0042,0.0056,-0.0054,0.0057,-0.0048,0.0048,-0.0056,0.0056,-0.0068,0.0041,-0.0049,0.0065,-0.0055,0.0066,-0.0073,0.0062,-0.0062,0.0063,-0.0079,0.0052,-0.0075,0.0067,-0.0052,0.0079,-0.0064,0.0068,-0.0073,0.0051,-0.0054,0.0051,-0.0084,0.0071,-0.0073,0.0087,-0.0077,0.0056,-0.0067,0.0076,-0.0068,0.0078,-0.0081,0.0071,-0.006,0.0063,-0.0066,0.008,-0.0076,0.0076,-0.0088,0.0059,-0.0098,0.009,-0.0073,0.0071,-0.0077,0.0101,-0.0087,0.0093,-0.0064,0.008,-0.0085,0.007,-0.006,0.0088,-0.0095,0.0059,-0.0084,0.0073,-0.0076,0.0088,-0.0089,0.0085,-0.0088,0.0075,-0.0061,0.0082,-0.0089,0.0092,-0.009,0.0055,-0.0087,0.0078,-0.0086,0.0103,-0.0086,0.0081,-0.0077,0.0095,-0.0108,0.0083,-0.01,0.0094,-0.0109,0.0094,-0.0103,0.007,-0.0076,0.0095,-0.0098,0.0078,-0.0101,0.0096,-0.0103,0.0078,-0.0109,0.0137,-0.0092,0.0102,-0.009,0.0102,-0.0113,0.0103,-0.013,0.0084,-0.0097,0.0124,-0.0111,0.0127,-0.0134,0.0103,-0.0091,0.0115,-0.011,0.0104,-0.0092,0.0095,-0.01,0.0109,-0.01,0.0084,-0.0141,0.0101,-0.0129,0.0105,-0.0108,0.0113,-0.0098,0.0111,-0.0126,0.0104,-0.0094,0.0118,-0.0102,0.0089,-0.0115,0.0096,-0.0106,0.0131,-0.0127,0.0114,-0.0078,0.013,-0.0143,0.0098,-0.0155,0.0096,-0.0125,0.0092,-0.0096,0.0103,-0.0092,0.0105,-0.007,0.0102,-0.0103,0.0089,-0.0074,0.0099,-0.0095,0.0115,-0.0115,0.0064,-0.0091,0.0083,-0.0075,0.0072,-0.0103,0.0087,-0.0078,0.0078,-0.0098,0.0072,-0.0087,0.0079,-0.0079,0.0078,-0.0056,0.0088,-0.0046,0.007,-0.0073,0.0052,-0.0073,0.0071,-0.0085,0.0092,-0.007,0.0063,-0.0085,0.006,-0.0077,0.0084,-0.0076,0.0066,-0.007,0.0061,-0.0064,0.0073,-0.0058,0.0081,-0.0046,0.0066,-0.007,0.0098,-0.0083,0.0067,-0.0054,0.0061,-0.006,0.0045,-0.0059,0.0076,-0.0062,0.0053,-0.0058,0.0048,-0.0058,0.0058,-0.0061,0.0067,-0.0052,0.0071,-0.0059,0.0059,-0.0043,0.0045,-0.0033,0.0054,-0.0049,0.0055,-0.007,0.0041,-0.003,0.0049,-0.0047,0.0042,-0.0053,0.0056,-0.0052,0.0043,-0.0047,0.0035,-0.004,0.0047,-0.0047,0.0051,-0.0046,0.0031,-0.003,0.0064,-0.0037,0.0042,-0.0044,0.0029,-0.0042,0.0045,-0.0034,0.0034,-0.0041,0.0037,-0.0043,0.0032,-0.0026,0.0039,-0.0043,0.0028,-0.0035,0.0033,-0.003,0.0032,-0.0047,0.0031,-0.0033,0.0036,-0.0024,0.004,-0.0041,0.0026,-0.0033,0.0027,-0.0031,0.0029,-0.0026,0.0042,-0.003,0.0039,-0.0033,0.003,-0.0042,0.0026,-0.0025,0.004,-0.0031,0.0021,-0.0032,0.0032,-0.0027,0.0039,-0.0038,0.0021,-0.004,0.0024,-0.0016,0.0038,-0.0033,0.0034,-0.0036,0.0018,-0.002,0.0044,-0.0031,0.0026,-0.0033,0.0035,-0.0034,0.0039,-0.0036,0.0013,-0.002,0.004,-0.0037,0.003,-0.0028,0.0034,-0.0023,0.0033,-0.0045,0.0024,-0.0029,0.003,-0.002,0.0031,-0.0034,0.002,-0.0029,0.0027,-0.0023,0.002,-0.0019,0.0021,-0.0017,0.0035,-0.0024,0.0016,-0.0027,0.0021,-0.0029,0.002,-0.0024,0.0025,-0.0018,0.0028,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0019,-0.0015,0.0022,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0017,0.0019,-0.0025,0.0025,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0028,-0.0023,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0027,0.0011,-0.0018,0.0021,-0.0017,0.0026,-0.0022,0.001,-0.002,0.0019,-0.0028,0.002,-0.0022,0.0021,-0.0011,0.0026,-0.0015,0.002,-0.002,0.001,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.0022,0.0014,-0.0012,0.002,-0.0022,0.001,-0.0008,0.0023,-0.0017,0.0016,-0.0025,0.0011,-0.0019,0.002,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0014,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0021,0.001,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0014,-0.0017,0.001,-0.0008,0.002,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0006,0.0021,-0.0022,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0025,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.001,0.001,-0.0012,0.001,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0015,-0.0017,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0014,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0004,-0.0005,0.001,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0004,-0.0003,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:22
2013 Ford F-150 truck external pass by in slow speed 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم