مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای vaeyaniii coffee grinder lid close clatter slide wav

Coffee grinder lid closing with a sliding and clattering (4).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها کشوبهم خوردن ظروف چینیlidبستنآشپزخانهقهوهخردکننده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0022,0.0073,-0.002,0.0051,-0.0062,0.0079,-0.0066,0.0034,-0.0055,0.0019,-0.0062,0.0004,-0.0042,-0.0004,-0.0026,0.0014,-0.005,0.0107,0.001,0.0096,-0.003,0.0056,-0.0083,0.004,-0.0038,0.0014,-0.0044,0.0022,-0.0009,0.0025,-0.0038,0.0045,-0.0043,0.0023,-0.0049,0.0015,-0.0042,0.0034,-0.0016,0.0031,-0.0011,0.0039,-0.0012,0.0027,-0.002,0.0013,-0.0022,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0019,0,-0.0012,0,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0051,0.0034,-0.0053,0.0043,-0.0066,0.0062,-0.0033,0.0042,-0.0046,0.0068,-0.0135,0.015,-0.031,0.0179,-0.0266,0.0322,-0.0249,0.0331,-0.0121,0.0136,-0.0154,0.0204,-0.0054,0.0095,-0.008,0.0082,-0.0055,0.0054,-0.0034,0.0058,-0.0024,0.003,-0.0023,0.0035,-0.003,0.0046,-0.0024,0.0028,-0.0016,0.0022,-0.0017,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.0016,0.0013,-0.0019,0.002,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.003,0.0048,-0.0021,0.0026,-0.0044,0.0025,-0.0013,0.0028,-0.0017,0.003,-0.0018,0.0009,-0.0025,0.0012,-0.0022,0.0014,-0.002,-0.0002,-0.0019,0.001,-0.002,-0.0003,-0.0015,0,-0.0599,0.0586,-0.0635,0.0621,-0.0546,0.0417,-0.0418,0.0293,-0.0273,0.0302,-0.0237,0.0317,-0.0225,0.0215,-0.0232,0.0233,-0.025,0.0255,-0.011,0.0101,-0.0088,0.0135,-0.0105,0.0083,-0.0093,0.0087,-0.009,0.0061,-0.0058,0.0083,-0.0036,0.0058,-0.005,0.0071,-0.0038,0.0037,-0.0054,0.002,-0.0034,0.0031,-0.0038,0.0016,-0.0022,0.003,-0.0027,0.0015,-0.001,0.002,-0.0038,0.0015,-0.0026,0.0019,-0.0022,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0021,-0.0021,0.001,-0.0006,0.0016,-0.0017,0.002,-0.0008,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.001,0.001,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0002,0.0017,-0.0006,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0006,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0017,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.001,-0.001,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.002,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0014,0.001,-0.0015,0.0018,-0.0018,0.0021,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0027,0.0033,-0.0041,0.0061,-0.0034,0.0034,-0.0084,0.0064,-0.0124,0.0117,-0.0048,0.0043,-0.0034,0.0038,-0.0035,0.0014,-0.002,0.007,-0.0069,0.0048,-0.0199,0.0243,-0.0429,0.0394,-0.0407,0.0366,-0.0384,0.0352,-0.0163,0.0082,-0.0137,0.0107,-0.0093,0.0143,-0.0032,0.0131,-0.0037,0.0072,-0.0021,0.0078,-0.0002,0.0035,-0.001,0.0057,-0.0016,0.0028,-0.0028,0.0014,-0.0048,0.0015,-0.0027,0.0016,-0.0021,0.0023,-0.0042,0.0069,-0.0015,0.0043,-0.0056,0.0058,-0.0067,0.0054,-0.0175,0.0118,-0.0112,0.0044,-0.0133,0.0101,-0.0132,0.0212,-0.0138,0.0175,-0.0096,0.0101,-0.0089,0.0078,-0.0096,0.0106,-0.0067,0.0055,-0.0051,0.0046,-0.0046,0.0055,-0.0021,0.0024,-0.0018,0.0026,-0.0005,0.0028,-0.003,0.0056,-0.0026,0.0039,-0.0012,0.0024,-0.0011,0.0029,-0.0028,0.0024,-0.0012,0.0008,-0.0018,0.0006,-0.0026,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.0022,0.0009,-0.0021,0.0006,-0.0014,0.0003,-0.0013,0.0002,-0.0014,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,0,0.0008,0.0002,0.0011,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0002,0.0017,0.0003,0.0019,0.0002,0.0016,-0.0001,0.0016,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0003,-0.0014,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.0011,0.0007,-0.0018,0.0007,-0.0018,0.0007,-0.0023,0.0004,-0.0014,-0.0001,-0.002,-0.0001,-0.002,0.0001,-0.0018,0.0001,-0.001,0.0009,-0.0422,0.0281,-0.0441,0.0226,-0.0139,0.0102,-0.0101,0.0205,-0.0093,0.0098,-0.0037,0.0085,-0.0039,0.0042,-0.0019,0.0032,-0.0003,0.0021,-0.0013,0.0024,-0.0004,0.0028,-0.0473,0.1094,-0.0506,0.0424,-0.0299,0.0092,-0.0184,0.0116,-0.0124,0.0093,-0.0049,0.0061,-0.0027,0.0087,-0.0012,0.0081,0.0011,0.0058,0,0.0046,-0.0006,0.003,-0.0017,0.0019,-0.0018,0.0006,-0.0033,0.0007,-0.0029,0.0007,-0.0036,0.0003,-0.0049,0.0036,-0.0029,0.0006,-0.0027,-0.0004,-0.0022,-0.0004,-0.0022,0.0007,-0.0017,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0008,0,0.0013,0.0001,0.0013,-0.0002,0.0011,0.0001,0.001,0.0002,0.001,0.0002,0.001,0.0002,0.0055,0.0009,0.0069,-0.0037,0.0023,-0.0048,-0.0023,-0.0032,-0.0013,-0.0021,-0.0005,-0.0004,0.0008,0.0006,0.0017,0.0013,0.002,0.0011,0.0019,0.0003,0.0012,0,0.0005,-0.0008,0,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0007,-0.0003,-0.0007,0,-0.0017,0.0003,-0.0045,-0.0017,-0.0245,0.0256,-0.0034,0.0154,-0.0082,0.0114,-0.0075,0.0004,-0.0066,-0.0018,-0.0039,-0.0004,-0.0016,0.0001,-0.0007,0.0022,0.0008,0.0025,0.0012,0.0021,0.0007,0.0019,0.0003,0.0014,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0009,0,-0.001,-0.0003,-0.001,0,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Coffee grinder lid closing with a sliding and clattering (4).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم