مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای مرد Grunts تصریح 1

مرد grunting با اعمال.
دسته بندی: صحبت کردن
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 48kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0017,-0.0019,0.0021,-0.0022,0.0026,-0.0023,0.0023,-0.0026,0.002,-0.003,0.0026,-0.0035,0.0038,-0.0044,0.0041,-0.0044,0.0038,-0.0052,0.0062,-0.0087,0.006,-0.0098,0.0069,-0.0087,0.0108,-0.012,0.0103,-0.0091,0.0138,-0.0109,0.0165,-0.0144,0.0147,-0.0144,0.0095,-0.0124,0.0154,-0.0165,0.0199,-0.0229,0.0189,-0.0284,0.0231,-0.0302,0.0293,-0.0318,0.0196,-0.0274,0.0299,-0.0266,0.0304,-0.0366,0.0339,-0.0252,0.0185,-0.0262,0.0307,-0.0393,0.0339,-0.0219,0.0355,-0.028,0.0232,-0.0437,0.0334,-0.0643,0.0505,-0.0562,0.0189,-0.0296,0.0553,-0.067,0.0244,-0.0399,0.0747,-0.0823,0.0326,-0.0741,0.1077,-0.1093,0.0989,-0.122,0.114,-0.0699,0.1324,-0.1076,0.0491,-0.1384,0.1243,-0.0842,0.1229,-0.1208,0.0444,-0.0918,0.1355,-0.1092,0.1901,-0.1531,0.0656,-0.1373,0.1635,-0.0982,0.1586,-0.1348,0.0861,-0.1407,0.1582,-0.0868,0.1764,-0.1412,0.1515,-0.1343,0.1748,-0.074,0.2056,-0.1646,0.2065,-0.1545,0.1692,-0.1679,0.1987,-0.1726,0.2133,-0.1728,0.104,-0.1538,0.2099,-0.1056,0.1909,-0.1536,0.186,-0.1662,0.2256,-0.12,0.2054,-0.1574,0.2046,-0.1558,0.1766,-0.1266,0.1953,-0.1337,0.1749,-0.1426,0.0709,-0.1359,0.1651,-0.1227,0.1524,-0.1237,0.0782,-0.1282,0.153,-0.0828,0.1483,-0.109,0.0664,-0.1099,0.1263,-0.0762,0.1328,-0.1172,0.0828,-0.106,0.1333,-0.0673,0.1472,-0.1248,0.0863,-0.0968,0.1072,-0.0378,0.0982,-0.0918,0.0791,-0.0781,0.0892,-0.0373,0.0875,-0.0814,0.0531,-0.0663,0.0715,-0.0318,0.0888,-0.056,0.0274,-0.0645,0.062,-0.0358,0.0713,-0.0517,0.0094,-0.0422,0.0557,-0.0415,0.0608,-0.0456,0.0301,-0.0257,0.0555,-0.0573,0.0701,-0.0619,0.0588,-0.0329,0.0689,-0.0589,0.0127,-0.0591,0.0734,-0.0459,0.0752,-0.0593,0.0526,-0.0283,0.0648,-0.0501,0.0232,-0.0375,0.0587,-0.0392,0.0498,-0.0516,0.0498,-0.0314,0.0648,-0.0522,0.0257,-0.023,0.0557,-0.0532,0.0437,-0.0432,0.0616,-0.0282,0.0547,-0.0369,0.0334,-0.0197,0.0502,-0.0366,0.0231,-0.0303,0.051,-0.0352,0.0393,-0.0379,0.041,-0.024,0.0384,-0.0335,0.0157,-0.0133,0.0446,-0.0283,0.0149,-0.0271,0.0343,-0.0286,0.0281,-0.0223,0.0261,-0.0192,0.036,-0.0245,0.0144,-0.0109,0.0246,-0.0204,0.0175,-0.0156,0.021,-0.0203,0.0253,-0.0157,0.0189,-0.0133,0.0226,-0.0198,0.0101,-0.0128,0.018,-0.0192,0.0131,-0.0107,0.0097,-0.0059,0.0122,-0.0107,0.0091,-0.0084,0.0077,-0.0083,0.0111,-0.0099,0.0096,-0.0046,0.0083,-0.007,0.005,-0.0054,0.0057,-0.0042,0.0049,-0.0049,0.003,-0.0028,0.0054,-0.0038,0.0038,-0.0036,0.0045,-0.0034,0.0041,-0.0024,0.0026,-0.0012,0.002,-0.0027,0.002,-0.0022,0.0028,-0.0025,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.0013,0.002,-0.0016,0.0021,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.0019,-0.0017,0.0013,-0.001,0.0018,-0.0022,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.001,-0.001,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0014,0.002,-0.0023,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0011,0.0023,-0.0025,0.0013,-0.0019,0.0018,-0.0024,0.0027,-0.0026,0.0028,-0.0018,0.002,-0.0031,0.0029,-0.0038,0.0027,-0.0039,0.0035,-0.0042,0.0043,-0.0053,0.007,-0.0064,0.0058,-0.0062,0.0072,-0.0091,0.0087,-0.0067,0.008,-0.0092,0.0101,-0.0084,0.0162,-0.0156,0.0156,-0.0092,0.0158,-0.023,0.0242,-0.023,0.0286,-0.0328,0.0343,-0.0512,0.0466,-0.0419,0.0351,-0.0293,0.0368,-0.0858,0.0557,-0.0421,0.0429,-0.0298,0.0432,-0.0461,0.024,-0.0663,0.0436,-0.0738,0.0881,-0.0844,0.0453,-0.0416,0.0632,-0.0767,0.047,-0.0556,0.0586,-0.0716,0.0514,-0.0479,0.0696,-0.0871,0.1005,-0.05,0.0889,-0.1051,0.0757,-0.068,0.1242,-0.131,0.0503,-0.027,0.1401,-0.1668,0.0757,-0.1359,0.1627,-0.0916,0.1473,-0.1487,0.0555,-0.1287,0.1682,-0.0877,0.195,-0.156,0.128,-0.1434,0.1841,-0.1226,0.185,-0.1174,0.1721,-0.1129,0.1754,-0.1202,0.2059,-0.1159,0.2159,-0.1393,0.0615,-0.107,0.2049,-0.1282,0.1793,-0.1332,0.1759,-0.1497,0.129,-0.1701,0.1463,-0.1157,0.1275,-0.1062,0.1608,-0.1166,0.1258,-0.1376,0.1706,-0.1451,0.1201,-0.2191,0.1587,-0.208,0.1208,-0.2028,0.148,-0.1721,0.1466,-0.1448,0.1256,-0.1483,0.1044,-0.1261,0.0823,-0.1225,0.1334,-0.1248,0.1104,-0.1492,0.1398,-0.148,0.1279,-0.1378,0.1131,-0.1205,0.1111,-0.1197,0.0812,-0.1326,0.0857,-0.1319,0.0829,-0.1276,0.0835,-0.147,0.1,-0.1358,0.0823,-0.1369,0.0775,-0.134,0.0824,-0.1482,0.0834,-0.1488,0.1026,-0.1727,0.1205,-0.1536,0.1081,-0.1488,0.0987,-0.1519,0.1041,-0.1663,0.116,-0.1704,0.1254,-0.1786,0.1271,-0.1922,0.1347,-0.1896,0.1354,-0.2014,0.1448,-0.2121,0.1453,-0.2158,0.1422,-0.1891,0.1442,-0.1898,0.1534,-0.157,0.1431,-0.146,0.1419,-0.1478,0.151,-0.153,0.1558,-0.1451,0.1467,-0.1496,0.1515,-0.1486,0.1528,-0.1513,0.1589,-0.1534,0.154,-0.1412,0.1618,-0.1396,0.1542,-0.162,0.151,-0.1613,0.1587,-0.1304,0.0914,-0.0959,0.1389,-0.11,0.1362,-0.1136,0.0754,-0.0755,0.0791,-0.0581,0.0648,-0.1113,0.125,-0.0905,0.1183,-0.0634,0.0522,-0.0611,0.0847,-0.0885,0.1231,-0.0694,0.0654,-0.0536,0.0513,-0.031,0.0515,-0.0755,0.1051,-0.0706,0.0468,-0.0327,0.0268,-0.0724,0.0335,-0.0749,0.0717,-0.0729,0.0564,-0.0444,0.0392,-0.0485,0.0366,-0.0477,0.0578,-0.0316,0.0392,-0.0173,0.0266,-0.039,0.0205,-0.0345,0.0288,-0.0248,0.0338,-0.0216,0.0288,-0.0185,0.0151,-0.0173,0.0284,-0.0114,0.0136,-0.0102,0.0062,-0.0072,0.0113,-0.0105,0.006,-0.0088,0.0083,-0.0068,0.0094,-0.0068,0.0078,-0.0067,0.0063,-0.0044,0.0065,-0.0057,0.0047,-0.0045,0.0049,-0.0055,0.0051,-0.0041,0.0051,-0.0029,0.0045,-0.0068,0.0036,-0.0041,0.0055,-0.0031,0.0032,-0.0022,0.0046,-0.0034,0.0022,-0.004,0.0037,-0.0059,0.0036,-0.0026,0.004,-0.003,0.003,-0.0031,0.0021,-0.0026,0.0022,-0.0016,0.0024,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0006,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
مرد grunting با اعمال.
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم