مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای مرد Grunts تصریح 2

مرد grunting با اعمال.
دسته بندی: صحبت کردن
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 48kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0024,0.0022,-0.0028,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0024,-0.0019,0.0023,-0.0029,0.003,-0.0033,0.0032,-0.0046,0.0037,-0.0044,0.0044,-0.0024,0.0045,-0.004,0.0036,-0.0061,0.0058,-0.004,0.0036,-0.0047,0.0061,-0.0072,0.0066,-0.0061,0.0103,-0.0094,0.0085,-0.0069,0.0085,-0.0104,0.0088,-0.0099,0.0105,-0.0135,0.0107,-0.0084,0.0128,-0.0139,0.0145,-0.0181,0.021,-0.0139,0.0193,-0.0329,0.0173,-0.0183,0.0387,-0.0327,0.0283,-0.0442,0.0379,-0.0341,0.0301,-0.0576,0.056,-0.0321,0.0637,-0.0541,0.0703,-0.064,0.0773,-0.0661,0.0845,-0.0672,0.0835,-0.0787,0.1106,-0.092,0.1088,-0.0976,0.1085,-0.0883,0.1092,-0.0979,0.1277,-0.0966,0.1075,-0.0905,0.0983,-0.128,0.0913,-0.1514,0.1089,-0.1717,0.1267,-0.1665,0.1451,-0.1335,0.1524,-0.1102,0.1421,-0.1512,0.1212,-0.1523,0.1411,-0.137,0.0961,-0.0892,0.0702,-0.081,0.091,-0.078,0.0866,-0.0472,0.0475,-0.0277,0.0315,-0.0406,0.0338,-0.0374,0.0443,-0.0399,0.0458,-0.039,0.0382,-0.043,0.0369,-0.0224,0.0363,-0.0256,0.0381,-0.022,0.0211,-0.021,0.0197,-0.0271,0.0237,-0.0253,0.0261,-0.0174,0.0208,-0.0187,0.0212,-0.0192,0.0234,-0.0289,0.0228,-0.0208,0.0323,-0.03,0.0283,-0.0227,0.0229,-0.0243,0.03,-0.0387,0.0282,-0.0134,0.0208,-0.0323,0.029,-0.0308,0.0238,-0.0368,0.0341,-0.0322,0.0293,-0.0376,0.0261,-0.0433,0.0303,-0.0508,0.0309,-0.0595,0.039,-0.0633,0.0409,-0.0596,0.0407,-0.0527,0.0404,-0.0529,0.0395,-0.0506,0.0359,-0.0544,0.0373,-0.051,0.0367,-0.0544,0.0399,-0.0536,0.0398,-0.0509,0.0342,-0.0527,0.0365,-0.0514,0.0351,-0.0484,0.0353,-0.0427,0.0296,-0.0381,0.027,-0.0332,0.0252,-0.0309,0.0235,-0.0244,0.0199,-0.0216,0.0175,-0.0175,0.0194,-0.0152,0.018,-0.0129,0.0179,-0.0114,0.0169,-0.0103,0.0155,-0.009,0.0135,-0.0079,0.0125,-0.0068,0.0088,-0.0052,0.0058,-0.0051,0.0043,-0.0062,0.005,-0.0054,0.0048,-0.0043,0.0045,-0.0049,0.0045,-0.004,0.0041,-0.0044,0.0043,-0.0033,0.0036,-0.0022,0.0027,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.002,0.0021,-0.0031,0.0021,-0.0022,0.003,-0.0028,0.0036,-0.0028,0.0035,-0.0035,0.0042,-0.0062,0.0034,-0.0042,0.0042,-0.0051,0.004,-0.0054,0.0051,-0.0083,0.0051,-0.0045,0.0062,-0.0057,0.0056,-0.0074,0.0076,-0.0064,0.0065,-0.0098,0.0083,-0.0108,0.0081,-0.0085,0.0103,-0.0081,0.0067,-0.0145,0.0182,-0.0128,0.013,-0.0068,0.0126,-0.0179,0.0126,-0.0117,0.01,-0.0172,0.0198,-0.0201,0.0189,-0.0156,0.0191,-0.0225,0.0267,-0.0334,0.0303,-0.0139,0.0246,-0.033,0.0241,-0.0329,0.0245,-0.0259,0.0259,-0.0267,0.0263,-0.0332,0.0371,-0.049,0.0172,-0.0249,0.0359,-0.0418,0.0211,-0.0343,0.0396,-0.0742,0.0292,-0.0538,0.0622,-0.0675,0.0509,-0.067,0.0622,-0.0561,0.0864,-0.0737,0.022,-0.0794,0.0892,-0.0644,0.0913,-0.0743,0.086,-0.083,0.0932,-0.0755,0.0728,-0.086,0.123,-0.1024,0.1448,-0.1342,0.1418,-0.127,0.1099,-0.1494,0.1337,-0.1609,0.1352,-0.1342,0.1492,-0.1161,0.1068,-0.1214,0.082,-0.1182,0.0888,-0.1382,0.0957,-0.1519,0.1207,-0.1378,0.1069,-0.16,0.1047,-0.1493,0.0944,-0.1237,0.0836,-0.1136,0.0759,-0.1029,0.0656,-0.075,0.0479,-0.0955,0.0499,-0.091,0.0679,-0.1074,0.0615,-0.0818,0.052,-0.095,0.0621,-0.0911,0.0859,-0.0912,0.0798,-0.0816,0.0733,-0.1181,0.0799,-0.0738,0.0743,-0.0875,0.0603,-0.0719,0.0728,-0.0726,0.0717,-0.0717,0.0529,-0.0622,0.0471,-0.0499,0.0579,-0.0603,0.047,-0.0588,0.0466,-0.0522,0.0476,-0.0514,0.0533,-0.0607,0.0714,-0.0709,0.0595,-0.0462,0.0632,-0.0343,0.051,-0.0537,0.0412,-0.0466,0.0511,-0.0466,0.0444,-0.0561,0.0485,-0.0482,0.0434,-0.0435,0.0538,-0.0383,0.0464,-0.0462,0.0494,-0.0399,0.0451,-0.0379,0.041,-0.0294,0.0379,-0.0385,0.0389,-0.0319,0.0321,-0.0323,0.0345,-0.0347,0.0299,-0.0364,0.0318,-0.0376,0.0287,-0.0375,0.0353,-0.034,0.0315,-0.0373,0.0328,-0.0316,0.0295,-0.0306,0.0265,-0.0292,0.0291,-0.0276,0.0288,-0.0314,0.0276,-0.0289,0.0291,-0.031,0.0324,-0.0318,0.0307,-0.0284,0.0318,-0.0345,0.0254,-0.0297,0.0283,-0.0325,0.026,-0.033,0.0244,-0.0297,0.0258,-0.0307,0.0263,-0.0309,0.025,-0.0293,0.0258,-0.0316,0.0244,-0.0325,0.0234,-0.0288,0.0286,-0.0321,0.0254,-0.0298,0.0234,-0.0286,0.0258,-0.0306,0.0252,-0.0293,0.0253,-0.028,0.0237,-0.0289,0.0252,-0.0287,0.0237,-0.0291,0.0229,-0.03,0.0246,-0.0299,0.0245,-0.0291,0.0208,-0.0312,0.0231,-0.0267,0.0225,-0.0328,0.0239,-0.0325,0.0245,-0.0308,0.0235,-0.0324,0.0213,-0.0294,0.0239,-0.0321,0.0208,-0.0282,0.0192,-0.0288,0.0222,-0.0285,0.0196,-0.0237,0.0194,-0.0231,0.0197,-0.0236,0.0231,-0.0203,0.0214,-0.0202,0.0199,-0.0192,0.0204,-0.02,0.0194,-0.0177,0.0192,-0.0204,0.0173,-0.0187,0.0159,-0.0152,0.016,-0.0135,0.0166,-0.0142,0.0148,-0.0166,0.0162,-0.0171,0.0168,-0.0222,0.0153,-0.0189,0.02,-0.0265,0.0177,-0.0203,0.0194,-0.025,0.0159,-0.0252,0.015,-0.0301,0.0189,-0.0264,0.0181,-0.0293,0.0176,-0.0232,0.016,-0.0239,0.0158,-0.0234,0.0168,-0.024,0.0186,-0.0217,0.0175,-0.0193,0.0169,-0.0168,0.0176,-0.0158,0.0162,-0.0169,0.0157,-0.0189,0.013,-0.0199,0.0132,-0.0187,0.0141,-0.0168,0.0154,-0.0152,0.0151,-0.0134,0.0143,-0.0134,0.0147,-0.0142,0.0151,-0.0147,0.0129,-0.0127,0.0106,-0.0116,0.0108,-0.0104,0.0078,-0.0071,0.0063,-0.0099,0.0059,-0.0059,0.0046,-0.0029,0.0048,-0.0031,0.0043,-0.0039,0.003,-0.0016,0.0041,-0.0038,0.0034,-0.0027,0.0023,-0.0023,0.0016,-0.0022,0.0013,-0.0015,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
مرد grunting با اعمال.
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم