مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای مرد Grunts تصریح 3

مرد grunting با اعمال.
دسته بندی: صحبت کردن
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 48kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0024,0.0017,-0.0031,0.0027,-0.0019,0.0018,-0.0022,0.0023,-0.0032,0.0028,-0.0029,0.0021,-0.0035,0.0028,-0.0038,0.0046,-0.0066,0.0048,-0.005,0.0059,-0.004,0.0079,-0.0093,0.0062,-0.0072,0.007,-0.0069,0.0093,-0.0109,0.0069,-0.0068,0.0127,-0.0111,0.0092,-0.0085,0.0137,-0.0113,0.0094,-0.0135,0.0131,-0.016,0.0097,-0.015,0.0203,-0.0149,0.011,-0.0142,0.0178,-0.0133,0.0009,-0.0148,0.0205,-0.015,0.0181,-0.0219,0.0155,-0.0141,0.0251,-0.02,0.0196,-0.0183,0.0184,-0.0269,0.0229,-0.0232,0.0305,-0.0292,0.0357,-0.039,0.0334,-0.0334,0.0346,-0.0289,0.0392,-0.0343,0.0393,-0.0372,0.0329,-0.0282,0.0349,-0.0359,0.0427,-0.0371,0.0442,-0.0328,0.04,-0.032,0.0426,-0.0318,0.0332,-0.0315,0.0398,-0.0394,0.0445,-0.0388,0.0473,-0.0453,0.0512,-0.0536,0.0609,-0.0525,0.0584,-0.0597,0.0499,-0.0565,0.0519,-0.0683,0.0566,-0.0654,0.0504,-0.0467,0.0354,-0.0381,0.0371,-0.0376,0.0276,-0.043,0.0316,-0.0461,0.0322,-0.0414,0.0252,-0.0447,0.0278,-0.0388,0.0205,-0.0315,0.026,-0.0339,0.0348,-0.0265,0.0311,-0.0276,0.0221,-0.0184,0.0239,-0.0236,0.022,-0.0253,0.0204,-0.0236,0.0173,-0.0267,0.0278,-0.0299,0.0261,-0.0333,0.0211,-0.0219,0.017,-0.0221,0.0209,-0.0207,0.0158,-0.0252,0.0202,-0.0153,0.0173,-0.0135,0.0129,-0.0136,0.014,-0.0121,0.0098,-0.0074,0.0132,-0.0057,0.0098,-0.0099,0.0095,-0.006,0.0092,-0.0072,0.0091,-0.0062,0.0085,-0.0072,0.0074,-0.0067,0.0052,-0.0086,0.0085,-0.0045,0.0085,-0.0071,0.0056,-0.0061,0.0057,-0.0061,0.0073,-0.0061,0.0054,-0.0055,0.0049,-0.0037,0.0037,-0.0033,0.0044,-0.0058,0.0034,-0.0054,0.0047,-0.0037,0.0033,-0.0034,0.0032,-0.004,0.004,-0.0032,0.0035,-0.0026,0.0023,-0.0026,0.0024,-0.0039,0.0026,-0.0033,0.003,-0.0017,0.0021,-0.0035,0.0034,-0.0035,0.0046,-0.0072,0.0056,-0.0048,0.0048,-0.0026,0.0026,-0.002,0.0022,-0.0029,0.0027,-0.0019,0.0017,-0.002,0.0014,-0.0025,0.002,-0.002,0.001,-0.0031,0.0032,-0.002,0.0029,-0.0023,0.0023,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0017,0.0011,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0022,0.0017,-0.003,0.0023,-0.0028,0.0026,-0.003,0.0026,-0.0028,0.0032,-0.003,0.0028,-0.0046,0.0043,-0.004,0.003,-0.0028,0.004,-0.0039,0.003,-0.0042,0.0038,-0.0051,0.0045,-0.0057,0.0043,-0.0065,0.0041,-0.0054,0.0095,-0.0082,0.0036,-0.0051,0.0083,-0.0089,0.0081,-0.007,0.009,-0.0095,0.0106,-0.0118,0.0128,-0.0119,0.0153,-0.0146,0.0149,-0.0144,0.0096,-0.0145,0.0215,-0.0156,0.0072,-0.0089,0.0198,-0.0195,0.0147,-0.018,0.0205,-0.018,0.0271,-0.022,0.0172,-0.0259,0.0239,-0.0294,0.03,-0.0302,0.0307,-0.0386,0.0321,-0.0342,0.0262,-0.0291,0.0327,-0.0315,0.034,-0.0394,0.0475,-0.0497,0.0412,-0.0554,0.0462,-0.0424,0.0328,-0.0442,0.0321,-0.043,0.0426,-0.0544,0.0404,-0.0559,0.0326,-0.0436,0.039,-0.0578,0.0511,-0.0397,0.0447,-0.0365,0.0367,-0.0387,0.0291,-0.0556,0.0261,-0.0505,0.0311,-0.055,0.0299,-0.0449,0.0211,-0.0414,0.0183,-0.038,0.0236,-0.0437,0.0297,-0.0412,0.0193,-0.043,0.024,-0.0446,0.0201,-0.0427,0.0295,-0.0362,0.0247,-0.0406,0.0311,-0.0434,0.0302,-0.0446,0.0387,-0.0482,0.038,-0.0448,0.0334,-0.0486,0.0259,-0.0451,0.0271,-0.0485,0.0299,-0.0473,0.0235,-0.0476,0.0249,-0.0457,0.0272,-0.0435,0.0272,-0.0424,0.0274,-0.0416,0.0309,-0.0451,0.033,-0.0508,0.0325,-0.0546,0.0341,-0.0594,0.0371,-0.0686,0.0391,-0.0686,0.0394,-0.0722,0.0417,-0.0677,0.0421,-0.0659,0.0398,-0.0663,0.0388,-0.0655,0.0361,-0.064,0.0358,-0.0624,0.0365,-0.0589,0.0363,-0.0605,0.034,-0.0602,0.033,-0.0582,0.0379,-0.0585,0.0404,-0.0573,0.0409,-0.0549,0.0406,-0.0549,0.0389,-0.0553,0.0374,-0.0548,0.0375,-0.054,0.0381,-0.051,0.0383,-0.0496,0.0428,-0.047,0.0482,-0.0452,0.0515,-0.0426,0.0473,-0.0414,0.0459,-0.0434,0.0414,-0.0427,0.0399,-0.0424,0.0419,-0.0379,0.0365,-0.0338,0.0263,-0.0349,0.0237,-0.0342,0.0242,-0.0233,0.0242,-0.0164,0.02,-0.0188,0.0222,-0.017,0.0197,-0.0167,0.0163,-0.0203,0.0233,-0.0202,0.0248,-0.018,0.019,-0.0189,0.0134,-0.0178,0.0111,-0.0121,0.0085,-0.0106,0.0098,-0.0131,0.0084,-0.0117,0.011,-0.0114,0.0094,-0.008,0.0069,-0.0072,0.0094,-0.0056,0.0049,-0.0037,0.006,-0.0046,0.0051,-0.0058,0.0058,-0.0052,0.0065,-0.0035,0.0043,-0.0043,0.0041,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0029,-0.0026,0.0028,-0.0038,0.0027,-0.0031,0.0037,-0.0014,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.001,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0013,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.001,0.001,-0.0076,0.0063,-0.002,0.0032,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0071,0.0022,-0.013,0.0081,-0.0179,0.0112,-0.0265,0.02,-0.0216,0.024,-0.0238,0.0368,-0.0251,0.0471,-0.0442,0.0314,-0.0364,0.0529,-0.0349,0.0423,-0.0354,0.0397,-0.0341,0.0286,-0.0321,0.0525,-0.0185,0.0566,-0.0403,0.0596,-0.0363,0.034,-0.0482,0.0635,-0.0355,0.0692,-0.0384,0.0289,-0.0435,0.0801,-0.0267,0.0628,-0.039,0.0616,-0.0471,0.0542,-0.0454,0.055,-0.0248,0.0553,-0.0454,0.0309,-0.0349,0.0461,-0.021,0.0426,-0.0358,0.0244,-0.03,0.0448,-0.0116,0.0266,-0.0328,0.0173,-0.0292,0.0291,-0.0123,0.0331,-0.0258,0.0226,-0.0229,0.0348,-0.0205,0.0265,-0.0289,0.0444,-0.0291,0.0383,-0.0334,0.0214,-0.0318,0.0254,-0.0305,0.024,-0.0306,0.0252,-0.0272,0.0243,-0.0326,0.0247,-0.014,0.0343,-0.0381,0.0204,-0.0083,0.0299,-0.0255,0.0248,-0.0125,0.0187,-0.0258,0.0172,-0.0171,0.0156,-0.0227,0.0167,-0.0137,0.0125,-0.0245,0.0175,-0.0171,0.0171,-0.0261,0.015,-0.0078,0.015,-0.0124,0.0098,-0.0066,0.0159,-0.019,0.0094,-0.0114,0.0194,-0.0226,0.007,-0.0046,0.0196,-0.0173,0.0072,-0.0073,0.0133,-0.0124,0.0094,-0.0136,0.0163,-0.0129,0.0109,-0.007,0.0069,-0.0076,0.0076,-0.0076,0.0084,-0.0031,0.0047,-0.0082,0.0079,-0.0091,0.0074,-0.0092,0.0043,-0.0013,0.0064,-0.0056,0.0042,-0.0053,0.0086,-0.0023,0.0102,-0.011,0.0012,-0.0047,0.0072,-0.0055,0.0081,-0.0071,0.0038,-0.0044,0.0046,-0.0047,0.0031,-0.001,0.0058,-0.0056,0.0017,-0.0058,0.0051,0.001,0.0065,-0.0071,0.0021,-0.0066,0.0043,-0.0004,0.0064,-0.0043,0.0012,-0.0029,0.0022,-0.0002,0.003,-0.0034,0.0021,-0.003,0.0031,-0.0018,0.0034,-0.0025,-0.0004,-0.0014,0.0025,-0.0005,0.0037,-0.0037,0,-0.0029,0.0029,-0.0013,0.0027,-0.0021,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.0012,-0.0016,0.0009,-0.0018,0.001,-0.0002,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0004,-0.0007,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0003,-0.0003,0.0011,-0.0016,0.001,-0.0015,0.0005,-0.0001,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0006,0,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
مرد grunting با اعمال.
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم