مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای مرد Grunts کوتاه

مرد grunting ،
دسته بندی: صحبت کردن
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 48kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0016,0.0024,-0.0019,0.0013,-0.0015,0.0026,-0.0017,0.0027,-0.0022,0.001,-0.0029,0.0012,-0.0047,0.0026,-0.0051,0.004,-0.0051,0.0037,-0.0049,0.004,-0.0074,0.0049,-0.0062,0.0056,-0.0057,0.0042,-0.0154,0.0069,-0.0152,0.0109,-0.0183,0.0132,-0.0226,0.032,-0.0337,0.0447,-0.0365,0.0536,-0.0532,0.0485,-0.0376,0.0496,-0.0602,0.0393,-0.0499,0.0444,-0.0724,0.0894,-0.0681,0.0542,-0.079,0.077,-0.154,0.0921,-0.1148,0.0658,-0.1335,0.0989,-0.0911,0.0706,-0.1266,0.077,-0.0691,0.1196,-0.0699,0.0692,-0.0858,0.1027,-0.0922,0.0872,-0.111,0.1082,-0.0699,0.08,-0.0393,0.0608,-0.112,0.1286,-0.1261,0.1144,-0.1462,0.0876,-0.1311,0.144,-0.1369,0.1078,-0.118,0.055,-0.0459,0.1123,-0.1172,0.1295,-0.1151,0.0617,-0.0375,0.1006,-0.1113,0.114,-0.1122,0.0824,-0.1032,0.1328,-0.1187,0.0786,-0.07,0.1605,-0.1352,0.1335,-0.1149,0.1011,-0.1006,0.1252,-0.1064,0.039,-0.0111,0.1319,-0.0824,0.0077,-0.0294,0.1046,-0.1003,0.0021,-0.0495,0.1065,-0.1137,0.0242,-0.0658,0.1221,-0.0908,0.0699,-0.0552,0.1222,-0.0903,0.1257,-0.0406,0.1138,-0.08,0.1002,-0.0576,0.0904,-0.1024,0.1049,-0.0742,0.0475,-0.1008,0.1168,-0.0731,0.0444,-0.0893,0.1195,-0.057,0.0284,-0.0808,0.1308,-0.0698,0.0526,-0.0574,0.1135,-0.0532,0.0597,-0.0556,0.1156,-0.0408,0.0991,-0.0509,0.0785,-0.05,0.1106,-0.0524,0.03,-0.0339,0.1117,-0.0506,0.0034,-0.0344,0.1091,-0.0714,0.0066,-0.0361,0.1142,-0.0667,0.0092,-0.0276,0.0839,-0.0623,0.0985,-0.0575,0.0591,-0.0363,0.066,-0.0627,0.0346,-0.0185,0.0718,-0.0452,0.0472,-0.0243,0.0447,-0.024,0.0639,-0.0298,0.0231,-0.0262,0.0766,-0.0484,0.0776,-0.0432,0.0254,-0.0298,0.0725,-0.0535,0.0287,-0.0176,0.0263,-0.0385,0.0697,-0.0443,0.0291,-0.016,0.0644,-0.0397,0.0395,-0.0331,0.0316,-0.0079,0.0478,-0.0411,0.01,-0.0146,0.0244,-0.0184,0.0436,-0.0292,0.0064,-0.0135,0.0182,-0.0078,0.0364,-0.0378,0.0046,-0.0117,0.0202,-0.0204,0.0434,-0.033,-0.0001,-0.0056,0.0206,-0.0098,0.0229,-0.0383,-0.0037,-0.0141,0.0145,-0.0063,0.0209,-0.0235,0.0216,-0.0241,0.0137,-0.0033,0.0167,-0.0203,0.0195,-0.0256,0.0091,-0.0035,0.0146,-0.0179,0.0224,-0.0267,-0.0034,-0.0108,0.0144,-0.0009,0.0144,-0.016,0.0099,-0.0175,0.0075,0.0021,0.0151,-0.0088,0.018,-0.0172,0.0041,-0.0128,0.0131,-0.0025,0.0128,-0.0139,0.0081,-0.0151,-0.0008,-0.0055,0.0167,-0.0048,0.0128,-0.0092,0.0023,-0.0102,0.0036,-0.0028,0.0106,-0.0064,0.0037,-0.0094,0.004,-0.0082,0.0052,-0.0055,0.0035,-0.0032,0.0036,-0.0049,0.0063,-0.0038,0.0045,-0.0058,0.0032,-0.0031,0.0018,-0.0026,0.0043,-0.0013,0.0052,-0.0033,0.0029,-0.0034,0.0009,-0.0058,0.001,-0.0015,0.0061,-0.0017,0.0066,-0.0053,-0.0014,-0.004,0.0014,-0.0021,0.0035,-0.0019,0.0032,-0.0009,0.004,-0.0018,0.0021,-0.0027,0.0003,-0.0034,-0.0006,-0.0013,0.0018,0.001,0.0062,-0.001,0.0047,-0.0046,0.0008,-0.006,-0.0019,-0.002,0.0021,0.0004,0.0054,0.0007,0.0053,-0.0046,0.0017,-0.0057,-0.0031,-0.003,0.0022,0.0014,0.0045,0.0004,0.0042,-0.0027,0.0006,-0.0033,-0.0012,-0.0027,0.0006,-0.0001,0.0024,0.0005,0.0021,-0.0014,0.0007,-0.0024,0.0003,-0.0003,0.0018,0,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0022,0,-0.002,0.0007,0.0007,0.0024,0,0.0021,-0.0019,0.0008,-0.002,-0.0006,-0.0011,0,-0.0002,0.0007,0.0002,0.0009,0,0.0014,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0001,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0005,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0006,0.0003,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0009,0,-0.0009,-0.0004,-0.0006,0.0006,0.0004,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.001,0,-0.0008,-0.0003,-0.0005,0.0006,0.0003,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0001,0,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.002,-0.002,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0017,0.0022,-0.0023,0.0025,-0.0016,0.0017,-0.0028,0.0044,-0.0036,0.0038,-0.0076,0.0081,-0.0095,0.0184,-0.022,0.018,-0.0187,0.027,-0.0324,0.0342,-0.0295,0.0313,-0.0282,0.0351,-0.0585,0.0462,-0.0577,0.0504,-0.0663,0.0452,-0.0541,0.0511,-0.0777,0.0662,-0.1236,0.0924,-0.1805,0.1229,-0.1736,0.1133,-0.1761,0.1427,-0.0974,0.1395,-0.2179,0.1645,-0.2475,0.1855,-0.2919,0.216,-0.2769,0.1945,-0.1854,0.205,-0.2454,0.1964,-0.1889,0.1949,-0.1518,0.0961,-0.1486,0.1893,-0.2321,0.2286,-0.1962,0.1432,-0.2578,0.1462,-0.1655,0.2061,-0.2069,0.1859,-0.1364,0.1392,-0.1536,0.1084,-0.0923,0.1224,-0.1046,0.1211,-0.1135,0.1431,-0.0968,0.1342,-0.1124,0.1273,-0.1088,0.1086,-0.1236,0.0628,-0.0688,0.137,-0.1326,0.1352,-0.1214,0.0453,-0.0666,0.1381,-0.1113,0.129,-0.1464,0.0927,-0.0549,0.1681,-0.1238,0.0617,-0.0986,0.1692,-0.0801,0.1265,-0.1106,0.0969,-0.1111,0.1581,-0.0831,0.0081,-0.0213,0.1244,-0.0791,0.0316,-0.0477,0.1191,-0.1023,0.0244,-0.0598,0.1318,-0.1418,0.1424,-0.0693,0.1434,-0.0858,0.1349,-0.0776,0.0932,-0.0725,0.1137,-0.0576,0.1078,-0.0749,0.1109,-0.0811,0.0903,-0.058,0.1384,-0.0861,0.1038,-0.0537,0.1389,-0.075,0.0578,-0.0493,0.1089,-0.0732,0.0573,-0.0402,0.1219,-0.0645,0.0844,-0.0534,0.0814,-0.0593,0.065,-0.0502,0.0754,-0.0593,0.0883,-0.0737,0.0302,-0.0482,0.0907,-0.0752,0.0422,-0.0144,0.0681,-0.0748,0.011,0.0009,0.0957,-0.0728,0.0184,-0.0176,0.0565,-0.0525,0.0474,-0.043,0.0448,-0.0223,0.0348,-0.0411,0.0221,0.0029,0.0384,-0.0371,0.015,-0.03,0.0234,-0.0157,0.0253,-0.0287,0.0239,-0.0165,0.0305,-0.0379,0.0349,-0.0263,0.0196,-0.0097,0.0387,-0.0364,0.009,-0.0128,0.0245,-0.0155,0.0231,-0.0266,-0.0018,-0.0183,0.0173,-0.0124,0.0277,-0.0241,0.0002,-0.0089,0.0214,-0.0069,0.0163,-0.018,0.004,-0.022,0.0174,-0.0066,0.0235,-0.0234,0.0032,-0.0109,0.0104,-0.0066,0.0134,-0.009,0.0063,-0.0114,0.0111,-0.0144,0.0062,-0.002,0.0206,-0.0127,0.0086,-0.0118,0.0114,-0.0057,0.0086,-0.0076,0.0062,-0.0056,0.007,-0.0095,0.0038,-0.0054,0.007,-0.0063,0.0076,-0.0115,0.0029,-0.0039,0.0073,-0.0068,0.0071,-0.0091,0.0018,-0.0035,0.0061,-0.0042,0.0045,-0.0043,0.0048,-0.004,0.0062,-0.0045,0.0038,-0.0023,0.0042,-0.006,0.0028,-0.0031,0.0055,-0.005,0.0012,-0.0054,0.0048,-0.0039,0.0033,-0.0036,0.0023,-0.0043,0.0025,-0.002,0.0045,-0.0036,0.0034,-0.0042,0.002,-0.0021,0.003,-0.0016,0.0029,-0.0016,0.003,-0.004,0.0019,-0.0031,0.0014,-0.0024,0.0017,-0.0011,0.0027,-0.0016,0.0027,-0.002,0.0012,-0.0035,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0007,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0008,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0019,0.0011,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0005,0,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
مرد grunting ،
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم