مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای آژیر خطر

صدای آژیر خطر کد (گ1) Warning Alarm
دسته بندی: اخطار
مدت زمان: ۰:۰۹
نوع: 441kHz, 320bit
تعداد دانلود: ۴۹ بار
آخرین ویرایش: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: گرامافون
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0005,0.0404,-0.0449,0.0635,-0.1088,0.2247,-0.1286,0.2548,-0.1487,0.1,-0.1671,0.1942,-0.2521,0.1389,-0.1338,0.1793,-0.1884,0.2868,-0.1888,0.1347,-0.167,0.249,-0.2745,0.2031,-0.1462,0.2983,-0.1624,0.1893,-0.1614,0.2458,-0.1626,0.1414,-0.1888,0.1821,-0.181,0.2384,-0.2764,0.1873,-0.3608,0.2984,-0.3356,0.2263,-0.3321,0.2873,-0.1603,0.2327,-0.2059,0.3882,-0.1963,0.202,-0.2146,0.2159,-0.1614,0.268,-0.2277,0.2356,-0.2493,0.3401,-0.1938,0.2413,-0.2432,0.1365,-0.2655,0.3008,-0.1947,0.2411,-0.2397,0.2051,-0.2628,0.3159,-0.2472,0.2536,-0.2416,0.2846,-0.2537,0.1732,-0.2925,0.2828,-0.2388,0.3074,-0.3144,0.2601,-0.2936,0.259,-0.2718,0.2348,-0.1918,0.2714,-0.2404,0.219,-0.2085,0.2292,-0.281,0.2518,-0.2631,0.276,-0.2391,0.2392,-0.217,0.2241,-0.1796,0.2893,-0.2837,0.2893,-0.2446,0.2133,-0.2036,0.2746,-0.3079,0.2201,-0.2217,0.2329,-0.1964,0.2391,-0.2856,0.2629,-0.2219,0.2399,-0.1887,0.2122,-0.2757,0.3075,-0.1936,0.2085,-0.2721,0.2113,-0.1976,0.2784,-0.2956,0.3428,-0.2776,0.2429,-0.3083,0.272,-0.2002,0.2502,-0.2248,0.2428,-0.1986,0.2189,-0.1564,0.2353,-0.1895,0.2762,-0.1712,0.2141,-0.2512,0.1851,-0.1748,0.2285,-0.2518,0.1902,-0.2112,0.2204,-0.1944,0.2461,-0.2533,0.2924,-0.2614,0.2659,-0.2517,0.2324,-0.1991,0.2357,-0.297,0.2781,-0.216,0.2516,-0.2038,0.1888,-0.2328,0.2782,-0.2564,0.3046,-0.2972,0.2822,-0.2229,0.2914,-0.2503,0.1826,-0.317,0.2044,-0.2741,0.2534,-0.1418,0.2056,-0.2651,0.2144,-0.2306,0.3047,-0.173,0.274,-0.3263,0.1695,-0.1873,0.2869,-0.2936,0.2168,-0.2264,0.1534,-0.1576,0.293,-0.2454,0.2455,-0.1676,0.1532,-0.1341,0.1426,-0.1677,0.1814,-0.2023,0.1541,-0.2123,0.1548,-0.1201,0.2207,-0.2032,0.1384,-0.121,0.1018,-0.098,0.1564,-0.2741,0.1983,-0.1317,0.1936,-0.1953,0.1127,-0.195,0.2439,-0.1622,0.1623,-0.1661,0.3105,-0.2135,0.3265,-0.2386,0.2893,-0.2548,0.2089,-0.1992,0.1998,-0.2614,0.2613,-0.3335,0.187,-0.2083,0.2778,-0.2123,0.1364,-0.2434,0.209,-0.2227,0.1656,-0.3278,0.2015,-0.1564,0.2054,-0.2186,0.3047,-0.12,0.1024,-0.0943,0.1841,-0.1147,0.0871,-0.0652,0.0509,-0.0717,0.0408,-0.0438,0.0492,-0.0523,0.0509,-0.0665,0.0461,-0.0287,0.0315,-0.025,0.0296,-0.0223,0.0103,-0.0095,0.0147,-0.0127,0.0144,-0.0135,0.0105,-0.0105,0.0138,-0.0089,0.0154,-0.0098,0.0154,-0.0158,0.0111,-0.0139,0.0161,-0.0102,0.0123,-0.0075,0.007,-0.0076,0.0088,-0.0086,0.0101,-0.0124,0.0102,-0.0092,0.0076,-0.0071,0.0083,-0.0136,0.004,-0.007,0.0069,-0.0057,0.0087,-0.0067,0.0045,-0.0053,0.0048,-0.0057,0.0049,-0.0078,0.0071,-0.0041,0.0069,-0.0047,0.0052,-0.0062,0.0059,-0.0044,0.0056,-0.0044,0.0041,-0.0049,0.0045,-0.0048,0.0046,-0.0064,0.0035,-0.0051,0.007,-0.0047,0.0068,-0.0058,0.0045,-0.0043,0.0038,-0.0044,0.0055,-0.0053,0.002,-0.0039,0.0026,-0.0029,0.0039,-0.0041,0.0043,-0.0052,0.0034,-0.0035,0.0035,-0.0026,0.004,-0.0033,0.0023,-0.0052,0.0031,-0.0026,0.0027,-0.0027,0.002,-0.0019,0.0038,-0.0038,0.0028,-0.0029,0.0023,-0.0022,0.0036,-0.0031,0.0043,-0.0038,0.0039,-0.0028,0.0049,-0.0037,0.0019,-0.0024,0.0034,-0.0031,0.0022,-0.0028,0.0036,-0.0021,0.0017,-0.0019,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0022,0.0015,-0.0036,0.0022,-0.0032,0.0025,-0.0025,0.0579,-0.0882,0.1279,-0.1693,0.2525,-0.1631,0.1784,-0.1373,0.2157,-0.1574,0.1423,-0.1083,0.1234,-0.118,0.1888,-0.1527,0.3342,-0.2602,0.2305,-0.2364,0.232,-0.2309,0.2187,-0.2338,0.1742,-0.3572,0.2216,-0.2354,0.3166,-0.1884,0.1406,-0.1335,0.1556,-0.1816,0.2318,-0.292,0.3214,-0.1967,0.2024,-0.2703,0.3321,-0.1667,0.2612,-0.3283,0.2728,-0.174,0.2354,-0.2342,0.2173,-0.1818,0.2381,-0.2005,0.2159,-0.2459,0.2436,-0.1861,0.2987,-0.2871,0.2616,-0.1908,0.1879,-0.2103,0.1753,-0.2817,0.241,-0.2569,0.251,-0.2852,0.3581,-0.2312,0.2994,-0.1902,0.2839,-0.2455,0.313,-0.3503,0.2403,-0.258,0.2933,-0.2884,0.2588,-0.1724,0.2687,-0.2419,0.2054,-0.1928,0.3105,-0.2032,0.2366,-0.2172,0.2992,-0.3128,0.2429,-0.2447,0.2703,-0.1724,0.261,-0.3341,0.3509,-0.1917,0.3343,-0.2242,0.1908,-0.324,0.3085,-0.2798,0.2828,-0.2385,0.2101,-0.2204,0.2044,-0.2744,0.3389,-0.1887,0.2283,-0.2247,0.2901,-0.2306,0.2465,-0.2936,0.2073,-0.1957,0.2775,-0.2604,0.2721,-0.2661,0.3058,-0.2733,0.291,-0.2314,0.3116,-0.2289,0.235,-0.3787,0.2014,-0.2269,0.1976,-0.1702,0.2443,-0.2023,0.2762,-0.2477,0.2247,-0.2579,0.2977,-0.1935,0.2688,-0.2122,0.2422,-0.221,0.1872,-0.2241,0.207,-0.2196,0.3368,-0.2328,0.2402,-0.312,0.2474,-0.3121,0.345,-0.1757,0.2757,-0.2664,0.2358,-0.1929,0.2416,-0.198,0.2407,-0.314,0.2852,-0.2132,0.2621,-0.234,0.1924,-0.2528,0.3073,-0.226,0.228,-0.2157,0.2246,-0.1719,0.2471,-0.2685,0.2271,-0.3423,0.2971,-0.24,0.3076,-0.1641,0.1955,-0.2609,0.1776,-0.2121,0.2946,-0.1893,0.2918,-0.2089,0.186,-0.2075,0.2248,-0.2741,0.2284,-0.2028,0.1413,-0.1419,0.1696,-0.1549,0.228,-0.1469,0.1954,-0.1625,0.1617,-0.1803,0.1535,-0.3941,0.1183,-0.1919,0.1723,-0.1815,0.1741,-0.1709,0.1967,-0.2279,0.1973,-0.2345,0.1803,-0.1381,0.1979,-0.2917,0.2049,-0.251,0.2394,-0.2326,0.293,-0.181,0.2798,-0.2627,0.1523,-0.2017,0.3079,-0.1528,0.2995,-0.2851,0.2407,-0.2512,0.2444,-0.2415,0.2502,-0.2135,0.2814,-0.275,0.2945,-0.2581,0.253,-0.1732,0.3034,-0.1383,0.1708,-0.188,0.1215,-0.1083,0.1454,-0.1861,0.0947,-0.043,0.0732,-0.0774,0.0627,-0.0607,0.0448,-0.0358,0.0337,-0.0592,0.0272,-0.0237,0.0168,-0.0217,0.0231,-0.0246,0.0175,-0.0137,0.0115,-0.0094,0.0094,-0.0085,0.0115,-0.0179,0.0106,-0.0116,0.0134,-0.0149,0.0088,-0.012,0.0144,-0.0125,0.0108,-0.0134,0.0129,-0.0092,0.0142,-0.0113,0.0105,-0.0092,0.0097,-0.0133,0.0071,-0.0072,0.01,-0.0061,0.0086,-0.0079,0.0087,-0.0085,0.0073,-0.0104,0.006,-0.0061,0.006,-0.0064,0.0044,-0.0058,0.0057,-0.0084,0.0038,-0.0062,0.0072,-0.0073,0.0048,-0.0038,0.0036,-0.0055,0.0049,-0.0044,0.0048,-0.0042,0.0055,-0.0047,0.0044,-0.005,0.0048,-0.0045,0.0046,-0.0048,0.0045,-0.0053,0.005,-0.0066,0.0042,-0.0062,0.0062,-0.0062,0.0046,-0.0042,0.0035,-0.0039,0.0063,-0.0043,0.0033,-0.0041,0.0038,-0.0055,0.0029,-0.0066,0.0052,-0.0046,0.0032,-0.0045,0.0041,-0.0033,0.0054,-0.0042,0.0037,-0.0036,0.0027,-0.0027,0.0035,-0.0022,0.0021,-0.0037,0.0036,-0.0023,0.0015,-0.002,0.0029,-0.0029,0.0021,-0.0039,0.0035,-0.002,0.0026,-0.0022,0.0028,-0.0019,0.0026,-0.0023,0.0026,-0.0025,0.0032,-0.0025,0.0027,-0.0029,0.0025,-0.0043,0.0037,-0.002,0.0027,-0.0045,0.0683,-0.0659,0.0696,-0.1219,0.12,-0.1625,0.2054,-0.1521,0.25,-0.2307,0.2225,-0.1481,0.1629,-0.1826,0.2262,-0.2911,0.2861,-0.2631,0.2509,-0.2023,0.1747,-0.2673,0.2236,-0.1522,0.1788,-0.3359,0.3102,-0.2088,0.2168,-0.2224,0.1524,-0.2227,0.273,-0.1663,0.2546,-0.2813,0.1835,-0.3306,0.2459,-0.3387,0.2653,-0.4187,0.2744,-0.2538,0.2111,-0.2451,0.3029,-0.2403,0.2141,-0.1863,0.1909,-0.2029,0.206,-0.2019,0.2255,-0.2304,0.2629,-0.3158,0.2231,-0.1904,0.2456,-0.3025,0.2967,-0.2057,0.23,-0.2783,0.2734,-0.233,0.2985,-0.2161,0.2932,-0.2907,0.2461,-0.2853,0.3072,-0.204,0.3142,-0.2503,0.1815,-0.2432,0.199,-0.1555,0.2604,-0.2079,0.2058,-0.2439,0.2027,-0.1906,0.2669,-0.2854,0.2143,-0.2353,0.2518,-0.2193,0.2129,-0.3077,0.2443,-0.2244,0.2497,-0.1809,0.3364,-0.2884,0.2279,-0.2856,0.2388,-0.2289,0.239,-0.2552,0.2061,-0.1814,0.2248,-0.1929,0.2363,-0.1937,0.2704,-0.2348,0.3514,-0.2027,0.2171,-0.2475,0.2135,-0.2534,0.2855,-0.1724,0.3154,-0.2213,0.2907,-0.2876,0.2323,-0.2508,0.2836,-0.2082,0.2483,-0.4429,0.2022,-0.2201,0.2168,-0.1967,0.1939,-0.2368,0.1832,-0.1783,0.2424,-0.1741,0.2703,-0.2396,0.248,-0.2273,0.1811,-0.191,0.2476,-0.1702,0.2861,-0.1935,0.2333,-0.2752,0.1983,-0.2501,0.2144,-0.3547,0.3413,-0.2026,0.2706,-0.2961,0.2395,-0.1879,0.1908,-0.1898,0.1775,-0.3145,0.2862,-0.2292,0.3372,-0.2403,0.2147,-0.3004,0.2271,-0.2291,0.2733,-0.2081,0.2047,-0.2101,0.2067,-0.2624,0.2185,-0.1255,0.3187,-0.2629,0.1948,-0.1854,0.3121,-0.1103,0.2389,-0.2625,0.1962,-0.1701,0.2067,-0.1886,0.1682,-0.1612,0.2552,-0.2119,0.2115,-0.16,0.1382,-0.1364,0.2487,-0.2397,0.1706,-0.1568,0.1534,-0.2857,0.1856,-0.1992,0.1223,-0.2454,0.1503,-0.1318,0.1732,-0.0594,0.2625,-0.121,0.2103,-0.1957,0.1717,-0.218,0.1607,-0.1689,0.3525,-0.1743,0.2001,-0.2428,0.3172,-0.2508,0.284,-0.1634,0.2122,-0.2325,0.2248,-0.189,0.2111,-0.2227,0.3036,-0.3126,0.2223,-0.2549,0.2452,-0.1561,0.2265,-0.2428,0.2557,-0.241,0.2291,-0.2698,0.2582,-0.1669,0.129,-0.1879,0.1615,-0.1245,0.1886,-0.0651,0.1761,-0.1279,0.0711,-0.0921,0.0629,-0.0712,0.0411,-0.0329,0.0594,-0.0625,0.0362,-0.0402,0.0213,-0.0225,0.0246,-0.0265,0.0158,-0.0299,0.02,-0.011,0.0107,-0.0091,0.0097,-0.0102,0.015,-0.0144,0.0122,-0.0158,0.0144,-0.0111,0.0103,-0.0142,0.014,-0.0105,0.0068,-0.0078,0.0069,-0.0079,0.011,-0.0095,0.0099,-0.0063,0.0082,-0.0103,0.0075,-0.0058,0.0137,-0.0076,0.0089,-0.0094,0.0076,-0.007,0.0063,-0.0074,0.0064,-0.0054,0.0068,-0.0084,0.0079,-0.007,0.0062,-0.0095,0.0054,-0.0047,0.006,-0.0076,0.0055,-0.0056,0.0067,-0.0095,0.0039,-0.0039,0.0044,-0.0062,0.0096,-0.0049,0.0057,-0.005,0.0053,-0.0071,0.0043,-0.0045,0.003,-0.0047,0.0044,-0.0055,0.0036,-0.0053,0.003,-0.0049,0.0033,-0.0031,0.003,-0.0053,0.0058,-0.0055,0.0035,-0.0041,0.0031,-0.0048,0.0047,-0.0039,0.0043,-0.004,0.0021,-0.0042,0.004,-0.0042,0.0037,-0.0038,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0041,0.0041,-0.0031,0.0021,-0.0034,0.0028,-0.0039,0.0042,-0.0041,0.0026,-0.0028,0.005,-0.0034,0.003,-0.0038,0.0017,-0.0027,0.0039,-0.0032,0.003,-0.0025,0.0023,-0.0032,0.0023,-0.0029,0.0026,-0.0027,0.003,-0.0029,0.0023,-0.0027,0.0031,-0.0029,0.0751,-0.0549,0.231,-0.1043,0.2647,-0.1558,0.1924,-0.1446,0.2307,-0.1524,0.0862,-0.1679,0.1615,-0.1762,0.216,-0.2861,0.2817,-0.2118,0.2143,-0.2358,0.199,-0.2345,0.1902,-0.2009,0.1471,-0.3533,0.1859,-0.2032,0.2547,-0.1769,0.1512,-0.1713,0.2838,-0.1976,0.2281,-0.2824,0.3276,-0.3254,0.2135,-0.1903,0.3424,-0.1809,0.2519,-0.2513,0.2052,-0.2495,0.2476,-0.2586,0.2204,-0.2218,0.2485,-0.2353,0.2166,-0.2163,0.2862,-0.2307,0.2813,-0.3082,0.2825,-0.186,0.1833,-0.1792,0.1619,-0.2667,0.251,-0.1862,0.2174,-0.2351,0.2573,-0.2217,0.3053,-0.212,0.3002,-0.2765,0.2976,-0.3915,0.2918,-0.1961,0.2772,-0.2032,0.2481,-0.256,0.2325,-0.2801,0.2187,-0.1545,0.3145,-0.209,0.288,-0.1998,0.1992,-0.272,0.2804,-0.2085,0.2541,-0.1819,0.2832,-0.2993,0.2976,-0.2293,0.3355,-0.2412,0.2031,-0.1864,0.2733,-0.2139,0.1842,-0.2484,0.1697,-0.2534,0.1772,-0.127,0.2906,-0.2544,0.3733,-0.2201,0.2398,-0.321,0.186,-0.2298,0.3308,-0.1727,0.2633,-0.2814,0.2357,-0.2187,0.3186,-0.2884,0.2807,-0.2551,0.3166,-0.2217,0.2324,-0.2419,0.2161,-0.26,0.171,-0.1627,0.201,-0.2219,0.1488,-0.1975,0.3301,-0.2228,0.1536,-0.2158,0.285,-0.2113,0.2266,-0.2085,0.1668,-0.1816,0.2735,-0.1947,0.2647,-0.2531,0.1959,-0.2543,0.3057,-0.1655,0.2634,-0.2442,0.2083,-0.1979,0.2473,-0.1955,0.1835,-0.265,0.2391,-0.2571,0.2505,-0.2329,0.2438,-0.242,0.2969,-0.2675,0.2929,-0.2493,0.2045,-0.1693,0.2242,-0.2516,0.2147,-0.2694,0.2858,-0.1413,0.2802,-0.1924,0.2699,-0.2763,0.2546,-0.2572,0.2135,-0.2478,0.2132,-0.1615,0.2143,-0.2043,0.3103,-0.2447,0.2249,-0.267,0.1448,-0.2147,0.1033,-0.1084,0.1621,-0.1584,0.1792,-0.1461,0.2348,-0.1136,0.1832,-0.2136,0.1163,-0.1764,0.1743,-0.133,0.1404,-0.0823,0.1508,-0.2157,0.098,-0.2185,0.1814,-0.0966,0.1881,-0.1427,0.1657,-0.2175,0.2171,-0.1656,0.2618,-0.2256,0.1325,-0.1829,0.2246,-0.2185,0.1627,-0.1824,0.2591,-0.1828,0.2881,-0.2689,0.2532,-0.2516,0.2268,-0.1754,0.1711,-0.1519,0.3734,-0.2365,0.304,-0.3172,0.1569,-0.2437,0.2165,-0.2583,0.1899,-0.1072,0.1449,-0.1282,0.2035,-0.1995,0.054,-0.0527,0.0614,-0.0452,0.037,-0.0554,0.0768,-0.0697,0.0474,-0.0677,0.028,-0.0134,0.0272,-0.0192,0.0242,-0.0241,0.0192,-0.02,0.0221,-0.0164,0.0158,-0.0145,0.0143,-0.0153,0.0146,-0.0109,0.015,-0.0175,0.0134,-0.0168,0.0099,-0.0156,0.0106,-0.0098,0.01,-0.0128,0.014,-0.0108,0.0077,-0.0109,0.0124,-0.0107,0.0058,-0.0077,0.0092,-0.0092,0.0102,-0.0046,0.0071,-0.0096,0.0068,-0.0058,0.0053,-0.0055,0.0088,-0.0054,0.0104,-0.0066,0.005,-0.0074,0.0057,-0.0071,0.0053,-0.0029,0.0035,-0.0041,0.0059,-0.0055,0.0048,-0.0044,0.0048,-0.0055,0.0055,-0.0046,0.0048,-0.0057,0.0039,-0.0042,0.0041,-0.0042,0.0052,-0.0038,0.0034,-0.0051,0.0047,-0.0048,0.0034,-0.0058,0.004,-0.0057,0.0023,-0.0039,0.0078,-0.0062,0.0046,-0.0034,0.0057,-0.006,0.003,-0.0037,0.0037,-0.0045,0.003,-0.0029,0.0035,-0.0044,0.0035,-0.0039,0.0044,-0.0035,0.0047,-0.004,0.004,-0.0037,0.0027,-0.0029,0.0027,-0.0042,0.0034,-0.0037,0.0033,-0.0025,0.0031,-0.0025,0.0037,-0.0026,0.0022,-0.0023,0.0029,-0.0023,0.0022,-0.0027,0.0023,-0.0026,0.0016,-0.0025,0,-0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
صدای آژیر خطر کد (گ1) Warning Alarm
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 320bit
تولید کننده
گرامافون
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم