مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای wave beach cu rocky aggressive and03 wav

Waves washing aggressively on a rocky beach - close perspective 3.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: دریا
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها اقیانوسآبطبیعتساحلدریاموج، انواجRockysurf
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.1003,0.0801,-0.0445,0.0447,-0.0222,0.022,-0.0206,0.0248,-0.0252,0.022,-0.0288,0.0324,-0.0341,0.0336,-0.0439,0.0475,-0.0263,0.0317,-0.0224,0.019,-0.0229,0.0299,-0.029,0.0276,-0.0295,0.0274,-0.0655,0.0709,-0.0681,0.0685,-0.0239,0.0254,-0.0201,0.0196,-0.0354,0.0303,-0.0335,0.0345,-0.0221,0.019,-0.0242,0.0236,-0.0197,0.0172,-0.0127,0.0159,-0.0142,0.015,-0.0105,0.0111,-0.0217,0.0208,-0.061,0.0512,-0.0664,0.0596,-0.024,0.0208,-0.0367,0.0379,-0.0411,0.0386,-0.0263,0.0241,-0.0175,0.0172,-0.0193,0.02,-0.0237,0.0195,-0.0388,0.0384,-0.033,0.0301,-0.0235,0.0266,-0.0218,0.0241,-0.0455,0.053,-0.0256,0.0246,-0.024,0.0254,-0.03,0.0273,-0.0233,0.0278,-0.0276,0.0271,-0.0344,0.039,-0.0413,0.0445,-0.0304,0.0303,-0.0164,0.0175,-0.0217,0.0178,-0.0187,0.0201,-0.0176,0.0162,-0.0255,0.024,-0.0249,0.0203,-0.0271,0.0245,-0.0237,0.031,-0.065,0.0678,-0.047,0.0432,-0.0286,0.0301,-0.0257,0.0269,-0.0253,0.0314,-0.0258,0.0274,-0.0214,0.0234,-0.0236,0.0198,-0.024,0.02,-0.0181,0.0172,-0.0177,0.0166,-0.0247,0.0293,-0.087,0.0837,-0.0313,0.033,-0.0154,0.0183,-0.0203,0.0181,-0.0222,0.0215,-0.0294,0.0398,-0.0349,0.0342,-0.0253,0.0244,-0.0266,0.0227,-0.0258,0.0326,-0.0291,0.0261,-0.0374,0.0489,-0.0481,0.0422,-0.0278,0.0409,-0.0203,0.0228,-0.0234,0.0237,-0.0234,0.0287,-0.0237,0.0251,-0.0215,0.0247,-0.0193,0.022,-0.0178,0.0187,-0.0245,0.024,-0.065,0.062,-0.0837,0.0981,-0.0177,0.0217,-0.0228,0.0252,-0.0453,0.043,-0.0521,0.0444,-0.0154,0.0142,-0.0219,0.0212,-0.0243,0.0251,-0.0184,0.0206,-0.0244,0.0172,-0.019,0.0203,-0.0384,0.0343,-0.0305,0.0273,-0.0101,0.0116,-0.0187,0.0156,-0.0246,0.0214,-0.022,0.0227,-0.0189,0.017,-0.0139,0.0131,-0.0187,0.0205,-0.0202,0.0215,-0.0387,0.0417,-0.0289,0.0255,-0.0115,0.0106,-0.0177,0.0181,-0.0234,0.0252,-0.0249,0.0265,-0.0237,0.0224,-0.0226,0.0287,-0.0246,0.0244,-0.0252,0.0244,-0.0238,0.0241,-0.0259,0.0226,-0.0393,0.0426,-0.0518,0.0505,-0.0393,0.0358,-0.0201,0.0179,-0.0281,0.0263,-0.0288,0.0297,-0.0202,0.0236,-0.0189,0.0192,-0.0186,0.018,-0.0188,0.0198,-0.0176,0.0193,-0.0245,0.0274,-0.0458,0.048,-0.0325,0.029,-0.0278,0.0286,-0.0435,0.038,-0.0304,0.0327,-0.0126,0.0131,-0.0275,0.0309,-0.029,0.034,-0.0181,0.0191,-0.0148,0.0196,-0.0192,0.0161,-0.0176,0.0183,-0.017,0.018,-0.0172,0.0171,-0.0244,0.0246,-0.1221,0.1212,-0.0264,0.0288,-0.0178,0.0153,-0.0243,0.0261,-0.0275,0.0263,-0.0234,0.0236,-0.0188,0.0186,-0.0195,0.0283,-0.0168,0.0178,-0.0153,0.0142,-0.0119,0.0147,-0.0209,0.0174,-0.0359,0.0407,-0.0284,0.0276,-0.0161,0.0161,-0.0309,0.021,-0.0254,0.0241,-0.0311,0.0339,-0.0305,0.0301,-0.0289,0.0326,-0.0234,0.024,-0.0208,0.0204,-0.0194,0.0191,-0.0225,0.0215,-0.0373,0.0328,-0.0416,0.0416,-0.0286,0.0322,-0.0183,0.0183,-0.014,0.0173,-0.0187,0.0181,-0.02,0.0186,-0.0215,0.0211,-0.0311,0.0288,-0.0198,0.0191,-0.0233,0.0279,-0.0565,0.053,-0.0721,0.0566,-0.023,0.0288,-0.0222,0.022,-0.0327,0.0337,-0.0712,0.0712,-0.0455,0.0428,-0.0197,0.0197,-0.0129,0.0136,-0.0342,0.0334,-0.0337,0.042,-0.024,0.0186,-0.0143,0.0157,-0.019,0.0212,-0.0191,0.0188,-0.0233,0.0275,-0.0483,0.0496,-0.0353,0.0303,-0.0208,0.023,-0.0268,0.0264,-0.1025,0.0974,-0.0335,0.0308,-0.0185,0.0189,-0.0213,0.0255,-0.0231,0.0256,-0.0275,0.028,-0.0471,0.0458,-0.0395,0.0381,-0.0155,0.016,-0.0147,0.0151,-0.0226,0.0257,-0.0213,0.0246,-0.0197,0.0209,-0.0192,0.0181,-0.0189,0.0184,-0.0187,0.0178,-0.0158,0.017,-0.0187,0.0178,-0.196,0.19,-0.0487,0.0458,-0.0253,0.026,-0.0211,0.0229,-0.0283,0.0267,-0.032,0.0261,-0.0316,0.0389,-0.0261,0.0268,-0.0229,0.0259,-0.0241,0.0222,-0.0194,0.0204,-0.0438,0.0348,-0.0462,0.0524,-0.0233,0.0258,-0.0209,0.0175,-0.021,0.0286,-0.0293,0.0293,-0.0246,0.0306,-0.0272,0.025,-0.0253,0.0269,-0.0313,0.0257,-0.0509,0.0515,-0.0391,0.0399,-0.0205,0.0147,-0.0139,0.0173,-0.018,0.0172,-0.0256,0.0236,-0.0307,0.0334,-0.0231,0.0195,-0.0151,0.0173,-0.0211,0.0193,-0.0203,0.0174,-0.021,0.0177,-0.0413,0.0404,-0.0458,0.0513,-0.0562,0.0458,-0.0092,0.0079,-0.0264,0.0263,-0.0345,0.0372,-0.0237,0.0235,-0.014,0.0154,-0.0147,0.0139,-0.0144,0.0165,-0.0198,0.0195,-0.0225,0.0191,-0.0183,0.0187,-0.0127,0.018,-0.0159,0.0169,-0.025,0.032,-0.0238,0.0256,-0.019,0.0203,-0.0209,0.0198,-0.0337,0.0359,-0.0256,0.0264,-0.0244,0.0276,-0.0228,0.0284,-0.0341,0.0383,-0.0517,0.0616,-0.0268,0.0352,-0.0128,0.0119,-0.0179,0.0164,-0.0215,0.0211,-0.0311,0.0344,-0.0324,0.0305,-0.0251,0.0243,-0.0249,0.0235,-0.0279,0.0239,-0.0294,0.0297,-0.0756,0.0735,-0.0467,0.0852,-0.036,0.0382,-0.0191,0.031,-0.023,0.0232,-0.0376,0.0365,-0.0273,0.0277,-0.0266,0.0241,-0.0237,0.0252,-0.0303,0.029,-0.0309,0.0326,-0.0456,0.0482,-0.039,0.0381,-0.0218,0.0182,-0.0186,0.0162,-0.0211,0.0204,-0.0231,0.0255,-0.0192,0.0206,-0.0211,0.0233,-0.0192,0.0262,-0.0252,0.0201,-0.0195,0.0205,-0.0247,0.0333,-0.023,0.0211,-0.0259,0.0234,-0.0462,0.0503,-0.0343,0.0314,-0.0411,0.0436,-0.0311,0.0312,-0.0304,0.0299,-0.0279,0.0268,-0.0296,0.0326,-0.0346,0.0364,-0.0391,0.0394,-0.0449,0.0479,-0.0388,0.0418,-0.0269,0.0291,-0.0175,0.0183,-0.0173,0.0207,-0.0204,0.0226,-0.0232,0.0219,-0.02,0.0197,-0.0243,0.0195,-0.0288,0.021,-0.0168,0.0208,-0.0182,0.0179,-0.1077,0.0931,-0.0602,0.0646,-0.02,0.022,-0.0203,0.0189,-0.019,0.0232,-0.0244,0.0249,-0.023,0.0228,-0.0221,0.0252,-0.0253,0.024,-0.0243,0.0233,-0.0242,0.0216,-0.0225,0.026,-0.0244,0.0209,-0.0298,0.0248,-0.0535,0.0457,-0.0503,0.0546,-0.0235,0.0314,-0.0171,0.0176,-0.0182,0.0181,-0.0225,0.0231,-0.0177,0.0205,-0.0197,0.0166,-0.016,0.0217,-0.0166,0.0206,-0.0208,0.0237,-0.0158,0.0213,-0.0205,0.0196,-0.0579,0.064,-0.053,0.0488,-0.0206,0.016,-0.0225,0.0229,-0.0288,0.0245,-0.0223,0.0247,-0.0236,0.0224,-0.0282,0.0293,-0.0285,0.0267,-0.0243,0.0201,-0.0175,0.0163,-0.0217,0.0197,-0.043,0.0356,-0.0546,0.0548,-0.0289,0.029,-0.0253,0.0264,-0.0215,0.0198,-0.0238,0.0249,-0.0247,0.0209,-0.0205,0.0199,-0.0219,0.0193,-0.0164,0.0166,-0.0188,0.0167,-0.0186,0.0262,-0.0285,0.0283,-0.0506,0.0431,-0.0291,0.0287,-0.0192,0.0204,-0.0231,0.0242,-0.0255,0.0258,-0.0247,0.024,-0.0239,0.0186,-0.0242,0.0213,-0.0224,0.0205,-0.0208,0.0194,-0.029,0.0261,-0.1191,0.0711,-0.0567,0.048,-0.0214,0.0177,-0.0299,0.0434,-0.0252,0.0232,-0.0219,0.0237,-0.0159,0.0174,-0.0179,0.0174,-0.0163,0.0194,-0.0192,0.0187,-0.0237,0.0196,-0.0192,0.0177,-0.0305,0.0298,-0.0582,0.0592,-0.049,0.0514,-0.0482,0.0542,-0.0462,0.0452,-0.032,0.03,-0.0138,0.0131,-0.0263,0.0266,-0.0249,0.0233,-0.0201,0.0205,-0.0194,0.0213,-0.0241,0.0233,-0.0278,0.0253,-0.0371,0.0425,-0.0275,0.0353,-0.0315,0.0294,-0.0371,0.0414,-0.0302,0.0292,-0.0261,0.0254,-0.0173,0.0166,-0.0345,0.0341,-0.0296,0.0285,-0.059,0.0511,-0.0297,0.0343,-0.0241,0.0237,-0.0239,0.0268,-0.0295,0.0259,-0.0227,0.0271,-0.0286,0.0301,-0.0241,0.0257,-0.0243,0.0269,-0.0703,0.0725,-0.046,0.0572,-0.0261,0.0245]
در حال بارگذاری
7:26
Waves washing aggressively on a rocky beach - close perspective 3.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم