مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای wave coastal rocks cu aggressive and 01 wav

Waves washing aggressively on coastal rocks - close perspective, aggressive 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: دریا
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها اقیانوسطبیعتدریاموج، انواجRocky
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.1158,0.1004,-0.1123,0.0981,-0.1879,0.1908,-0.1824,0.2132,-0.1528,0.2151,-0.2322,0.2363,-0.2858,0.2348,-0.157,0.1762,-0.2141,0.2153,-0.1603,0.1817,-0.1807,0.1577,-0.1096,0.1256,-0.102,0.1108,-0.117,0.1053,-0.0949,0.1056,-0.0949,0.1073,-0.1067,0.1026,-0.1176,0.1119,-0.1043,0.1144,-0.1194,0.1078,-0.1378,0.1286,-0.124,0.151,-0.1473,0.144,-0.1401,0.1505,-0.146,0.135,-0.1957,0.1658,-0.1911,0.1494,-0.1206,0.1237,-0.1554,0.1714,-0.1373,0.1715,-0.1396,0.1276,-0.1276,0.1333,-0.1282,0.1391,-0.122,0.1311,-0.14,0.1268,-0.152,0.1517,-0.1124,0.1414,-0.1256,0.113,-0.1107,0.1027,-0.1115,0.1053,-0.1216,0.1542,-0.1296,0.1289,-0.1176,0.1373,-0.165,0.1876,-0.3253,0.3244,-0.1412,0.1752,-0.1438,0.1489,-0.1744,0.2145,-0.1968,0.1988,-0.173,0.1472,-0.1587,0.1762,-0.1933,0.1751,-0.3049,0.1909,-0.1804,0.2144,-0.2083,0.178,-0.1852,0.1989,-0.2328,0.1781,-0.1411,0.1523,-0.2134,0.2173,-0.1296,0.1432,-0.1328,0.1359,-0.1509,0.1705,-0.1681,0.1485,-0.161,0.17,-0.1687,0.1609,-0.1413,0.1694,-0.1715,0.2068,-0.179,0.1521,-0.1467,0.141,-0.1637,0.1244,-0.1116,0.0997,-0.0864,0.0968,-0.1117,0.0997,-0.0934,0.0734,-0.0771,0.0739,-0.0821,0.0728,-0.0817,0.0978,-0.0978,0.0877,-0.0853,0.0961,-0.0985,0.0844,-0.0886,0.0771,-0.0876,0.0845,-0.0817,0.1376,-0.1165,0.1235,-0.1103,0.1284,-0.1141,0.1136,-0.1188,0.1261,-0.1933,0.1853,-0.1387,0.1453,-0.1584,0.1491,-0.1783,0.1619,-0.1394,0.1435,-0.1343,0.1174,-0.1115,0.1132,-0.1086,0.1456,-0.1155,0.1078,-0.1121,0.1456,-0.1918,0.1693,-0.1725,0.1669,-0.2579,0.258,-0.2692,0.2431,-0.2858,0.2722,-0.2266,0.1672,-0.1962,0.1718,-0.1653,0.1966,-0.1341,0.1245,-0.1152,0.123,-0.1045,0.1245,-0.1292,0.1217,-0.1486,0.1343,-0.1371,0.1309,-0.1746,0.184,-0.1433,0.1433,-0.1457,0.1874,-0.1601,0.1602,-0.1475,0.1639,-0.1301,0.1725,-0.1273,0.1221,-0.1239,0.135,-0.1408,0.1529,-0.1333,0.1257,-0.12,0.1377,-0.1359,0.132,-0.0937,0.1042,-0.1254,0.1109,-0.1508,0.1417,-0.1772,0.1676,-0.1765,0.1358,-0.158,0.1451,-0.1425,0.1472,-0.1446,0.1219,-0.1385,0.1133,-0.1143,0.1324,-0.1097,0.1232,-0.1347,0.1333,-0.1329,0.1521,-0.142,0.1207,-0.1086,0.1191,-0.113,0.1164,-0.119,0.1032,-0.095,0.1126,-0.0994,0.1142,-0.1434,0.126,-0.1066,0.1108,-0.1359,0.1456,-0.1418,0.1376,-0.1642,0.1849,-0.1847,0.1545,-0.1608,0.1683,-0.1825,0.1634,-0.1515,0.2077,-0.1432,0.136,-0.1248,0.1223,-0.2109,0.1913,-0.1432,0.1466,-0.1693,0.1403,-0.2092,0.1469,-0.1899,0.2013,-0.225,0.2493,-0.2524,0.262,-0.2211,0.2713,-0.2394,0.2093,-0.1606,0.1597,-0.1381,0.1595,-0.1042,0.1246,-0.1323,0.1384,-0.1166,0.1288,-0.171,0.161,-0.1693,0.1941,-0.1641,0.1734,-0.1354,0.133,-0.152,0.1324,-0.1782,0.1579,-0.1486,0.1159,-0.1263,0.1324,-0.1394,0.1133,-0.178,0.1532,-0.1299,0.1587,-0.1779,0.1637,-0.213,0.1959,-0.1761,0.1734,-0.1581,0.1562,-0.1436,0.143,-0.1119,0.1491,-0.1013,0.096,-0.1028,0.0712,-0.0758,0.115,-0.0682,0.0732,-0.0709,0.0831,-0.0577,0.0778,-0.0849,0.0783,-0.0919,0.0936,-0.1436,0.1071,-0.1023,0.123,-0.1134,0.0879,-0.1209,0.1101,-0.109,0.0988,-0.0791,0.0804,-0.0876,0.0705,-0.073,0.0776,-0.0726,0.0779,-0.1195,0.0999,-0.0676,0.0999,-0.0845,0.0814,-0.0893,0.0911,-0.0981,0.1036,-0.1082,0.0994,-0.1023,0.1116,-0.1145,0.1087,-0.1321,0.1431,-0.0955,0.0825,-0.0999,0.0869,-0.1388,0.091,-0.0621,0.0627,-0.0946,0.1039,-0.0724,0.0696,-0.0791,0.0922,-0.0746,0.0753,-0.0724,0.0668,-0.065,0.0717,-0.0626,0.0717,-0.0627,0.0648,-0.0773,0.0812,-0.1239,0.1403,-0.1136,0.0731,-0.1063,0.0874,-0.0886,0.0959,-0.1434,0.1325,-0.1237,0.0982,-0.1007,0.1093,-0.0968,0.0853,-0.111,0.0938,-0.105,0.1058,-0.0944,0.0902,-0.0762,0.079,-0.0674,0.0651,-0.0814,0.0976,-0.0777,0.0833,-0.0823,0.0801,-0.1269,0.0989,-0.1559,0.1857,-0.1724,0.1548,-0.2362,0.241,-0.2163,0.2169,-0.1514,0.1336,-0.1084,0.0928,-0.0832,0.0802,-0.0871,0.0843,-0.1473,0.1357,-0.0926,0.1303,-0.1132,0.1048,-0.2299,0.1534,-0.1215,0.1255,-0.1035,0.1192,-0.1149,0.104,-0.0878,0.1093,-0.0996,0.1049,-0.0855,0.0866,-0.0791,0.0708,-0.0853,0.0741,-0.0657,0.0866,-0.0736,0.0908,-0.0866,0.0768,-0.0812,0.08,-0.0712,0.0769,-0.0666,0.0667,-0.0831,0.0608,-0.0981,0.0758,-0.0749,0.0975,-0.0679,0.0716,-0.0939,0.1048,-0.0904,0.0915,-0.0905,0.0802,-0.0678,0.0683,-0.0688,0.0682,-0.0632,0.0763,-0.0713,0.0854,-0.0945,0.0926,-0.1218,0.1271,-0.098,0.099,-0.1132,0.1193,-0.1251,0.1199,-0.1044,0.0878,-0.1048,0.1008,-0.1145,0.089,-0.0821,0.0887,-0.1002,0.0995,-0.0741,0.0774,-0.0836,0.0823,-0.1092,0.1011,-0.1399,0.1458,-0.1308,0.1169,-0.184,0.1605,-0.1439,0.1273,-0.1376,0.1249,-0.1068,0.1092,-0.1054,0.1139,-0.1154,0.105,-0.1135,0.1024,-0.1119,0.0928,-0.1249,0.1068,-0.1106,0.1099,-0.1938,0.1643,-0.1758,0.1649,-0.1507,0.1382,-0.1564,0.1544,-0.1289,0.1493,-0.1268,0.1472,-0.135,0.1362,-0.1427,0.127,-0.1104,0.1008,-0.0998,0.1145,-0.0944,0.0899,-0.1115,0.1113,-0.1491,0.1103,-0.1042,0.109,-0.1425,0.1624,-0.193,0.1542,-0.129,0.1517,-0.1121,0.1199,-0.1012,0.092,-0.0815,0.1023,-0.0852,0.0669,-0.067,0.0724,-0.0752,0.0751,-0.096,0.0782,-0.0785,0.0882,-0.1039,0.0806,-0.1047,0.1096,-0.1325,0.1221,-0.1411,0.1489,-0.1622,0.132,-0.1181,0.1502,-0.1043,0.103,-0.0922,0.1145,-0.1156,0.1114,-0.1014,0.1072,-0.0977,0.1183,-0.106,0.0956,-0.0817,0.1092,-0.1484,0.144,-0.1179,0.1274,-0.1089,0.1157,-0.1003,0.1226,-0.0914,0.1059,-0.1231,0.1164,-0.1094,0.1264,-0.1444,0.1157,-0.1223,0.1385,-0.1772,0.1742,-0.2195,0.2103,-0.2457,0.2635,-0.1847,0.1892,-0.1742,0.224,-0.1659,0.1546,-0.1336,0.1359,-0.1999,0.2167,-0.1352,0.1225,-0.153,0.1388,-0.1568,0.1283,-0.1379,0.1556,-0.1511,0.1517,-0.2437,0.1991,-0.2347,0.2007,-0.1938,0.1758,-0.1682,0.1776,-0.1892,0.2216,-0.1627,0.1644,-0.1924,0.1927,-0.1709,0.1812,-0.2401,0.1954,-0.2267,0.2076,-0.1877,0.2096,-0.2084,0.2103,-0.1728,0.1754,-0.152,0.1612,-0.1434,0.1393,-0.0946,0.1016,-0.0944,0.1292,-0.0931,0.1135,-0.0751,0.0874,-0.1168,0.0869,-0.09,0.1033,-0.1181,0.1141,-0.124,0.1316,-0.123,0.1217,-0.1227,0.1279,-0.1674,0.176,-0.1624,0.1453,-0.1323,0.123,-0.1399,0.1464,-0.1288,0.1477,-0.1325,0.1187,-0.1134,0.1049,-0.1357,0.1296,-0.0987,0.1171,-0.1568,0.1066,-0.1131,0.1065,-0.1073,0.0903,-0.0938,0.1051,-0.1076,0.1094,-0.1674,0.1115,-0.1365,0.1348,-0.1379,0.1471,-0.1943,0.1853,-0.2034,0.1736,-0.0916,0.1096,-0.08,0.0814,-0.1237,0.0995,-0.0973,0.0813,-0.0704,0.0724,-0.067,0.0682,-0.102,0.1283,-0.0811,0.0904,-0.0826,0.1079,-0.0932,0.099,-0.1272,0.1314,-0.1221,0.1356,-0.1129,0.1179,-0.0999,0.1212,-0.1242,0.1067,-0.0953,0.1052,-0.0916,0.108,-0.0787,0.0759,-0.0959,0.0778,-0.0779,0.0939,-0.1159,0.0981,-0.1199,0.1519,-0.1192,0.1312,-0.0946,0.107,-0.1301,0.1281,-0.1413,0.1191,-0.1368,0.1165,-0.1191,0.1075,-0.1304,0.1268,-0.0838,0.0776,-0.092,0.0919,-0.0757,0.0825,-0.0798,0.0882,-0.1226,0.0921,-0.1057,0.0861,-0.1227,0.0859,-0.1338,0.1081,-0.186,0.1625,-0.1271,0.1365,-0.1353,0.148,-0.1803,0.1256,-0.1897,0.117,-0.1284,0.1065,-0.1351,0.1757,-0.1481,0.1345,-0.1473,0.1404,-0.1444,0.1346,-0.1512,0.153,-0.1901,0.1766,-0.2461,0.2575,-0.2285,0.2143,-0.1929,0.1741,-0.1328,0.1553,-0.1389,0.1732,-0.1204,0.1156,-0.12,0.1014,-0.0811,0.0891,-0.0852,0.0786,-0.0788,0.0751,-0.0921,0.0957,-0.0782,0.0925,-0.0937,0.1196,-0.1111,0.1086,-0.1045,0.0904,-0.1045,0.1119,-0.1344,0.1162,-0.112,0.1278,-0.1425,0.1382,-0.1216,0.1178,-0.1401,0.1322,-0.1069,0.0869,-0.0962,0.098,-0.0978,0.0974,-0.0931,0.0914,-0.0873,0.0813,-0.0991,0.0836,-0.1081,0.1081,-0.0898,0.0939,-0.0894,0.0891,-0.0912,0.0984,-0.1244,0.1499,-0.1403,0.1234,-0.2233,0.1827,-0.1633,0.1792,-0.1355,0.1598,-0.121,0.1277,-0.1689,0.14,-0.1286,0.1044,-0.1103,0.1016,-0.0885,0.0905,-0.1163,0.0981,-0.0955,0.0987,-0.0954,0.1031,-0.1142,0.0994,-0.0933,0.0801,-0.1145,0.1018,-0.1131,0.1179,-0.1103,0.1092,-0.1278,0.1042,-0.1318,0.1345,-0.1178,0.1344,-0.1184,0.1257,-0.1152,0.1262,-0.14,0.1561,-0.1219,0.1255,-0.1475,0.1348,-0.167,0.164,-0.154,0.1627,-0.1499,0.1421,-0.1143,0.1122,-0.0964,0.0907,-0.1015,0.0992,-0.0953,0.103,-0.1007,0.1046,-0.118,0.1125,-0.1136,0.1145,-0.1291,0.1234,-0.1387,0.1362,-0.145,0.1609,-0.1276,0.1614,-0.1299,0.1176,-0.1521,0.1536,-0.1221,0.1056,-0.1025,0.1001,-0.0774,0.0768,-0.071,0.0633,-0.0834,0.0798,-0.1445,0.1036,-0.0738,0.0896,-0.092,0.0812,-0.0794,0.0963,-0.0751,0.1016,-0.0848,0.0899,-0.1175,0.0986,-0.0916,0.0853,-0.0903,0.1041,-0.1019,0.0836,-0.1312,0.1256,-0.1307,0.1052,-0.1067,0.1055,-0.1125,0.103,-0.0861,0.0963,-0.1041,0.0996,-0.1472,0.1059,-0.1361,0.1624,-0.1575,0.1519,-0.1883,0.1643,-0.246,0.2224,-0.1504,0.1677,-0.2472,0.1976,-0.1419,0.1324,-0.1323,0.1875,-0.099,0.0992,-0.111,0.137,-0.0886,0.0856,-0.0886,0.099,-0.101,0.0835,-0.0762,0.0924,-0.0812,0.0824,-0.0844,0.0891,-0.0999,0.1025,-0.0849,0.0947,-0.0933,0.0902,-0.2115,0.1172,-0.1121,0.1074,-0.1443,0.1348,-0.1353,0.1197,-0.1314,0.1404,-0.1273,0.1225,-0.0906,0.098,-0.0921,0.1083,-0.0907,0.0976,-0.119,0.1301,-0.1446,0.1331,-0.2129,0.1666,-0.2197,0.2522,-0.1848,0.2076,-0.2049,0.2305,-0.1821,0.3005,-0.1741,0.2067,-0.1688,0.1703,-0.1663,0.179,-0.1251,0.1078,-0.1653,0.1566,-0.1018,0.121,-0.1092,0.1108,-0.1187,0.1601,-0.1095,0.1125,-0.1032,0.1021,-0.1256,0.1187,-0.1618,0.1876,-0.119,0.0907,-0.153,0.1718,-0.1318,0.1531,-0.1546,0.1476,-0.1233,0.1319,-0.1151,0.1288,-0.1053,0.0977,-0.1357,0.1158,-0.1524,0.1187,-0.136,0.112,-0.1141,0.1064,-0.1007,0.1338,-0.1712,0.1331,-0.1347,0.1317,-0.1609,0.1834,-0.1561,0.1731,-0.1124,0.1458,-0.1151,0.1078,-0.1841,0.165,-0.1025,0.1062,-0.1306,0.1051,-0.1329,0.111,-0.1524,0.1471,-0.1384,0.1334,-0.1291,0.1298,-0.107,0.0961,-0.0883,0.0783,-0.1059,0.0784,-0.0683,0.0673,-0.0958,0.1107,-0.1657,0.1846,-0.0839,0.083,-0.1252,0.0975,-0.0888,0.1088,-0.1149,0.121,-0.1072,0.114,-0.0955,0.1179,-0.1411,0.1354,-0.1198,0.1253,-0.1764,0.178,-0.1569,0.1662,-0.1573,0.129,-0.1566,0.1306,-0.1543,0.1847,-0.1458,0.1588,-0.1061,0.1331,-0.1124,0.1115,-0.1588,0.1416,-0.1085,0.1554,-0.079,0.1159,-0.0919,0.0836,-0.085,0.0899,-0.1243,0.132,-0.0946,0.1201,-0.1067,0.1336,-0.1408,0.0898,-0.1016,0.0894,-0.1223,0.1254,-0.1275,0.1034,-0.1227,0.1248,-0.1264,0.1244,-0.1391,0.2274,-0.0851,0.0988,-0.0859,0.0844,-0.0817,0.0845,-0.1091,0.099,-0.1467,0.1045,-0.1077,0.1091,-0.1102,0.1134,-0.1385,0.1336,-0.1307,0.1492,-0.106,0.0907,-0.1162,0.1161,-0.1166,0.1087,-0.0938,0.1204,-0.1476,0.1546,-0.1007,0.1081,-0.1358,0.1667,-0.1358,0.1816,-0.1508,0.1399,-0.1397,0.1325,-0.147,0.162,-0.3121,0.2236,-0.1226,0.1148,-0.1393,0.175,-0.145,0.1391,-0.1478,0.1451,-0.1718,0.1674,-0.2173,0.2402,-0.234,0.2349,-0.2376,0.2599,-0.1939,0.1913,-0.1971,0.2213,-0.1928,0.1966,-0.1483,0.1344,-0.1269,0.0988,-0.1011,0.1089,-0.1002,0.1021,-0.1454,0.1073,-0.1514,0.1568,-0.1894,0.1408,-0.1523,0.1707,-0.1785,0.1777,-0.2182,0.2102,-0.1777,0.167,-0.1726,0.1906,-0.1484,0.1395,-0.1348,0.1551,-0.1302,0.1344,-0.1246,0.1449,-0.1472,0.1384,-0.1142,0.1459,-0.1834,0.2041,-0.2178,0.1864,-0.19,0.2241,-0.2797,0.2141,-0.1636,0.1574,-0.2612,0.2035,-0.1927,0.1833,-0.2127,0.1978,-0.1381,0.1276,-0.1524,0.1071,-0.1294,0.1236,-0.1389,0.14,-0.1307,0.1713,-0.198,0.1347,-0.178,0.2137,-0.2422,0.1526,-0.2473,0.2229,-0.1457,0.1305,-0.1398,0.1005,-0.1096,0.1055,-0.1136,0.1157,-0.152,0.1741,-0.115,0.1156,-0.1296,0.1066,-0.1623,0.1322,-0.1614,0.1523,-0.1383,0.1382,-0.1558,0.1647,-0.1538,0.1752,-0.1556,0.1815,-0.2039,0.2117,-0.1525,0.179,-0.1842,0.1649,-0.1564,0.1528,-0.1173,0.1248,-0.0957,0.0954,-0.1154,0.0987,-0.1662,0.1083,-0.171,0.1375,-0.1395,0.1413,-0.1571,0.1608,-0.117,0.1351]
در حال بارگذاری
2:30
Waves washing aggressively on coastal rocks - close perspective, aggressive 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم