مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای wave rocky coast dist calm cicadas and01 wav

Waves washing calmly on a rocky coast - distant - cicadas 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: دریا
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اقیانوسطبیعتدریاموج، انواجRocky
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0106,0.0087,-0.0076,0.0078,-0.009,0.0085,-0.0083,0.0073,-0.008,0.009,-0.0059,0.0063,-0.0099,0.0081,-0.0108,0.0082,-0.0107,0.0117,-0.0114,0.0113,-0.0106,0.0101,-0.0088,0.0085,-0.0078,0.0086,-0.0096,0.0114,-0.0084,0.0102,-0.0096,0.0103,-0.0094,0.0089,-0.008,0.0074,-0.0117,0.0083,-0.0081,0.0078,-0.0076,0.0073,-0.0069,0.0053,-0.0069,0.0081,-0.0125,0.0129,-0.009,0.009,-0.0095,0.0085,-0.0062,0.0067,-0.0085,0.0088,-0.0076,0.0064,-0.0088,0.0092,-0.0075,0.0082,-0.0065,0.0071,-0.0084,0.0071,-0.0088,0.0097,-0.007,0.0064,-0.0121,0.011,-0.0088,0.0121,-0.0105,0.011,-0.0093,0.0107,-0.0114,0.01,-0.0105,0.0112,-0.0171,0.0176,-0.0156,0.0161,-0.0134,0.0101,-0.0111,0.0105,-0.0195,0.0159,-0.0093,0.0101,-0.0078,0.0083,-0.0078,0.0084,-0.0078,0.0081,-0.0107,0.0108,-0.0092,0.0091,-0.0088,0.0081,-0.0133,0.0123,-0.01,0.0087,-0.0117,0.0122,-0.0108,0.0101,-0.0064,0.0065,-0.0048,0.005,-0.0085,0.0077,-0.008,0.0089,-0.0105,0.0103,-0.0078,0.0079,-0.0066,0.0067,-0.0108,0.0073,-0.0072,0.0063,-0.0098,0.008,-0.0062,0.0074,-0.0117,0.0092,-0.0123,0.0129,-0.0077,0.0073,-0.0047,0.005,-0.0054,0.0064,-0.011,0.0086,-0.0127,0.0104,-0.0093,0.0118,-0.0086,0.0097,-0.0102,0.0116,-0.0134,0.0119,-0.0098,0.0128,-0.0074,0.0065,-0.0087,0.0081,-0.0072,0.0072,-0.0071,0.0073,-0.0058,0.0067,-0.0066,0.0073,-0.0118,0.0123,-0.019,0.0225,-0.0148,0.0127,-0.0118,0.0126,-0.0123,0.0123,-0.0181,0.0144,-0.0085,0.0074,-0.0083,0.0076,-0.0083,0.0068,-0.008,0.0087,-0.0072,0.0078,-0.0105,0.0097,-0.0117,0.0127,-0.0085,0.0092,-0.0104,0.0086,-0.0119,0.0118,-0.0175,0.0077,-0.0068,0.0087,-0.0062,0.0071,-0.0106,0.009,-0.0118,0.0099,-0.0135,0.0115,-0.0078,0.0087,-0.0081,0.0081,-0.0118,0.0082,-0.0095,0.0091,-0.0089,0.0094,-0.0119,0.0103,-0.0143,0.0149,-0.014,0.0134,-0.0161,0.0151,-0.018,0.0132,-0.0141,0.0145,-0.0098,0.0102,-0.01,0.0114,-0.0179,0.015,-0.0184,0.0188,-0.0145,0.0147,-0.0153,0.0157,-0.0176,0.0189,-0.0151,0.0141,-0.0106,0.0131,-0.0103,0.0143,-0.0088,0.0106,-0.0087,0.009,-0.011,0.0108,-0.0109,0.0114,-0.0089,0.0105,-0.0076,0.0081,-0.0085,0.0093,-0.0141,0.0132,-0.0137,0.0163,-0.0135,0.0125,-0.0185,0.0185,-0.0159,0.0121,-0.0131,0.0141,-0.0127,0.012,-0.0133,0.0109,-0.0106,0.0099,-0.011,0.0122,-0.0154,0.0154,-0.0097,0.0092,-0.0074,0.0079,-0.0096,0.0122,-0.0087,0.0112,-0.0072,0.0072,-0.0079,0.0077,-0.0104,0.0112,-0.0065,0.0101,-0.0082,0.0074,-0.0059,0.0066,-0.0057,0.006,-0.0065,0.0053,-0.0067,0.0068,-0.0074,0.0071,-0.0063,0.0063,-0.0081,0.0083,-0.0071,0.0073,-0.0099,0.0099,-0.0099,0.0086,-0.0074,0.008,-0.0092,0.009,-0.0087,0.0092,-0.0088,0.0071,-0.0091,0.0083,-0.0079,0.0084,-0.0105,0.0112,-0.019,0.0166,-0.0136,0.018,-0.0126,0.0103,-0.0092,0.0092,-0.0083,0.0084,-0.0081,0.0089,-0.0077,0.0066,-0.0076,0.0069,-0.0069,0.0076,-0.0059,0.0064,-0.0046,0.0054,-0.0058,0.0052,-0.0077,0.0081,-0.0055,0.006,-0.006,0.0072,-0.0055,0.008,-0.0072,0.0074,-0.0057,0.0062,-0.0092,0.0081,-0.0098,0.0111,-0.0128,0.0108,-0.0098,0.0105,-0.0117,0.0116,-0.013,0.012,-0.0144,0.0127,-0.0149,0.0109,-0.0117,0.0083,-0.0088,0.0086,-0.0103,0.0117,-0.0087,0.0079,-0.0087,0.0078,-0.0083,0.0092,-0.0217,0.0217,-0.0173,0.0219,-0.0109,0.0115,-0.0098,0.013,-0.0139,0.0135,-0.0169,0.0139,-0.0098,0.0082,-0.0083,0.0085,-0.0077,0.0074,-0.0099,0.0094,-0.0126,0.0121,-0.0167,0.0174,-0.0083,0.0083,-0.0096,0.0099,-0.0085,0.0084,-0.0109,0.0101,-0.0093,0.009,-0.0092,0.0094,-0.0063,0.0067,-0.0085,0.0088,-0.0092,0.0086,-0.006,0.0057,-0.0067,0.0072,-0.0065,0.0058,-0.0081,0.008,-0.0144,0.0122,-0.0206,0.0212,-0.0129,0.0165,-0.0123,0.0166,-0.0136,0.0154,-0.01,0.0109,-0.0114,0.0113,-0.009,0.0089,-0.0086,0.0101,-0.0147,0.0139,-0.0145,0.0127,-0.0101,0.0097,-0.0082,0.0087,-0.0091,0.0085,-0.0086,0.0084,-0.0137,0.017,-0.0105,0.0118,-0.0166,0.0149,-0.0097,0.0094,-0.0092,0.0108,-0.0099,0.0087,-0.0127,0.0121,-0.0083,0.0073,-0.0072,0.0095,-0.0129,0.0132,-0.0235,0.0217,-0.0175,0.015,-0.0126,0.0138,-0.0139,0.012,-0.01,0.0079,-0.0087,0.0069,-0.0076,0.0066,-0.007,0.0067,-0.0083,0.008,-0.0063,0.0047,-0.0057,0.0053,-0.0075,0.0064,-0.0129,0.0145,-0.0194,0.021,-0.0098,0.0092,-0.0084,0.007,-0.0087,0.0085,-0.0069,0.0073,-0.0099,0.0097,-0.0095,0.0101,-0.0096,0.0086,-0.0099,0.0089,-0.0118,0.0131,-0.0144,0.0143,-0.0152,0.0157,-0.0161,0.0131,-0.0117,0.0107,-0.0103,0.0121,-0.0112,0.011,-0.0106,0.011,-0.0121,0.0102,-0.0103,0.0085,-0.0073,0.0089,-0.0072,0.0084,-0.0104,0.0095,-0.0141,0.014,-0.0113,0.0117,-0.013,0.0126,-0.0164,0.0161,-0.0104,0.0099,-0.009,0.009,-0.009,0.0075,-0.0089,0.0102,-0.0122,0.0111,-0.0078,0.0085,-0.0071,0.0081,-0.0089,0.0071,-0.0087,0.0111,-0.0118,0.0117,-0.0105,0.0099,-0.0094,0.0095,-0.0096,0.0104,-0.0145,0.0156,-0.0244,0.0219,-0.0141,0.0153,-0.0104,0.0102,-0.0104,0.0132,-0.0121,0.0116,-0.0096,0.0104,-0.0109,0.0088,-0.0091,0.0083,-0.0103,0.0123,-0.0167,0.0198,-0.0138,0.0176,-0.0174,0.0169,-0.0162,0.0141,-0.0127,0.0155,-0.0117,0.0125,-0.0136,0.014,-0.0108,0.0126,-0.01,0.0109,-0.0097,0.0109,-0.0263,0.023,-0.0163,0.0117,-0.0074,0.0103,-0.0091,0.0079,-0.0099,0.0077,-0.0086,0.0085,-0.0116,0.0114,-0.0115,0.0134,-0.0142,0.0128,-0.0102,0.0119,-0.0105,0.0125,-0.0153,0.0146,-0.0173,0.0137,-0.0118,0.0182,-0.0124,0.0106,-0.0124,0.012,-0.0099,0.0121,-0.0088,0.0105,-0.0076,0.0065,-0.0081,0.0087,-0.0089,0.0073,-0.0148,0.0163,-0.016,0.0176,-0.0189,0.019,-0.0148,0.0166,-0.0172,0.0163,-0.0138,0.0119,-0.0127,0.0143,-0.009,0.0089,-0.0124,0.0113,-0.0109,0.0088,-0.0107,0.0085,-0.0097,0.0094,-0.0086,0.0089,-0.009,0.0101,-0.0088,0.0101,-0.0109,0.0126,-0.0125,0.012,-0.0092,0.0093,-0.0107,0.0075,-0.0111,0.0098,-0.0111,0.0119,-0.0129,0.0103,-0.01,0.0107,-0.0091,0.0102,-0.0182,0.012,-0.0079,0.0075,-0.0095,0.0079,-0.0065,0.0071,-0.0057,0.0056,-0.0067,0.0052,-0.0064,0.0074,-0.0092,0.0086,-0.0113,0.0083,-0.0105,0.0092,-0.0089,0.0097,-0.0094,0.0095,-0.0134,0.0108,-0.0122,0.0117,-0.0131,0.0131,-0.0141,0.0139,-0.0139,0.0137,-0.0144,0.0118,-0.014,0.0123,-0.0104,0.0103,-0.0082,0.0077,-0.0108,0.0114,-0.0164,0.0132,-0.0109,0.013,-0.0142,0.0121,-0.0174,0.0106,-0.0104,0.012,-0.0075,0.0063,-0.0083,0.0115,-0.0151,0.0139,-0.0135,0.0136,-0.011,0.01,-0.0102,0.0104,-0.0084,0.0094,-0.0099,0.0088,-0.0117,0.0131,-0.0166,0.0161,-0.0139,0.0183,-0.0094,0.0084,-0.009,0.0087,-0.0101,0.0093,-0.0119,0.0087,-0.0111,0.0115,-0.009,0.0104,-0.0092,0.0083,-0.0085,0.0072,-0.0072,0.0062,-0.0105,0.0123,-0.0125,0.0101,-0.0191,0.0177,-0.0187,0.0167,-0.0157,0.0172,-0.0164,0.0185,-0.0182,0.0158,-0.014,0.0122,-0.0092,0.01,-0.0076,0.0073,-0.0128,0.0116,-0.0148,0.0143,-0.0103,0.0099,-0.0083,0.0087,-0.0085,0.0078,-0.0087,0.0101,-0.0078,0.0088,-0.0093,0.0086,-0.015,0.0152,-0.0076,0.007,-0.0066,0.0097,-0.0064,0.0065,-0.008,0.0083,-0.0092,0.0102,-0.0107,0.0107,-0.0061,0.0064]
در حال بارگذاری
7:25
Waves washing calmly on a rocky coast - distant - cicadas 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم