مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای wave rocky coast dist calm cicadas and02 wav

Waves washing calmly on a rocky coast - distant - cicadas 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: دریا
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اقیانوسطبیعتدریاموج، انواجRocky
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0158,0.0096,-0.0112,0.0138,-0.0155,0.0177,-0.0144,0.0118,-0.0108,0.0113,-0.0104,0.0085,-0.0104,0.0096,-0.0092,0.0086,-0.0139,0.0104,-0.0171,0.0161,-0.025,0.0259,-0.0127,0.0122,-0.0125,0.0131,-0.0126,0.0123,-0.0122,0.0107,-0.0285,0.0321,-0.0146,0.0149,-0.0106,0.0105,-0.0104,0.0104,-0.0077,0.0078,-0.0075,0.007,-0.0073,0.0078,-0.0088,0.0095,-0.0112,0.0115,-0.0141,0.0125,-0.0103,0.0124,-0.0118,0.0115,-0.0083,0.0096,-0.0097,0.008,-0.0141,0.0142,-0.0118,0.012,-0.0078,0.009,-0.0093,0.0084,-0.0088,0.0079,-0.0066,0.0082,-0.0096,0.0117,-0.0082,0.0108,-0.013,0.0146,-0.0113,0.0123,-0.0145,0.0132,-0.011,0.0128,-0.018,0.0182,-0.0117,0.0122,-0.0165,0.0147,-0.0147,0.0152,-0.0175,0.0188,-0.0105,0.009,-0.0131,0.0143,-0.0132,0.0154,-0.0134,0.0121,-0.0118,0.0142,-0.0113,0.0113,-0.0127,0.0129,-0.0147,0.014,-0.0146,0.0139,-0.0132,0.0115,-0.0105,0.0114,-0.0091,0.0109,-0.0091,0.0094,-0.007,0.0067,-0.0066,0.0062,-0.0065,0.0065,-0.0236,0.0158,-0.0101,0.0083,-0.0107,0.0106,-0.0081,0.0082,-0.0065,0.0071,-0.0121,0.0129,-0.0115,0.011,-0.0101,0.0112,-0.0065,0.0062,-0.0056,0.0065,-0.006,0.0057,-0.0087,0.0084,-0.0099,0.0101,-0.0143,0.0131,-0.0219,0.0205,-0.0159,0.0123,-0.0165,0.0153,-0.011,0.0098,-0.0113,0.0111,-0.0091,0.0092,-0.014,0.0128,-0.0074,0.0062,-0.012,0.01,-0.0086,0.0065,-0.0123,0.0112,-0.0212,0.0262,-0.0127,0.0125,-0.0183,0.0188,-0.0294,0.0273,-0.0195,0.0199,-0.0127,0.013,-0.0127,0.0125,-0.0127,0.0117,-0.0107,0.0105,-0.0112,0.0101,-0.0122,0.0127,-0.0109,0.0112,-0.0092,0.0087,-0.009,0.009,-0.0225,0.0159,-0.0106,0.0107,-0.0085,0.0107,-0.0098,0.0077,-0.015,0.0184,-0.0183,0.0153,-0.0138,0.0117,-0.0118,0.0121,-0.0153,0.0171,-0.0142,0.0156,-0.0134,0.0139,-0.0118,0.0102,-0.0114,0.0135,-0.0153,0.0152,-0.0188,0.0241,-0.0181,0.0202,-0.0211,0.0209,-0.0205,0.0184,-0.0187,0.0208,-0.0155,0.0175,-0.0149,0.0158,-0.0214,0.0185,-0.0126,0.0134,-0.0186,0.0202,-0.0269,0.0238,-0.0252,0.0216,-0.0271,0.0257,-0.0139,0.0132,-0.0117,0.0128,-0.0151,0.0159,-0.0135,0.0123,-0.0109,0.0115,-0.0097,0.0087,-0.0171,0.0105,-0.0162,0.0153,-0.0132,0.0125,-0.0162,0.0175,-0.0147,0.0134,-0.0172,0.0227,-0.0127,0.0134,-0.0163,0.0179,-0.0216,0.0223,-0.0161,0.0157,-0.0146,0.0163,-0.015,0.0169,-0.0138,0.013,-0.0088,0.0101,-0.0107,0.012,-0.0109,0.0099,-0.0113,0.0095,-0.0156,0.0126,-0.0084,0.0101,-0.0295,0.0256,-0.007,0.0062,-0.0068,0.0075,-0.0055,0.0057,-0.0054,0.0063,-0.0072,0.0068,-0.0086,0.0072,-0.0103,0.0093,-0.0271,0.0235,-0.0254,0.022,-0.0301,0.0338,-0.0081,0.0081,-0.0105,0.0097,-0.0116,0.0097,-0.0091,0.0091,-0.0076,0.0082,-0.0093,0.0075,-0.013,0.0131,-0.0107,0.0097,-0.0105,0.0137,-0.0142,0.0153,-0.0155,0.0139,-0.0167,0.0119,-0.0322,0.0293,-0.0187,0.0194,-0.0169,0.0201,-0.0092,0.0097,-0.0208,0.0155,-0.0088,0.0083,-0.0061,0.0065,-0.0054,0.0053,-0.0057,0.0062,-0.0096,0.0102,-0.0074,0.0092,-0.0068,0.0076,-0.0074,0.0065,-0.0096,0.0081,-0.0117,0.0096,-0.0095,0.0073,-0.0119,0.0103,-0.0103,0.0108,-0.0305,0.0329,-0.0316,0.0229,-0.0191,0.0169,-0.0134,0.0154,-0.014,0.0147,-0.0156,0.0169,-0.0173,0.0157,-0.0315,0.0276,-0.0166,0.0213,-0.0108,0.0126,-0.0092,0.011,-0.017,0.0177,-0.018,0.0171,-0.0179,0.0169,-0.0203,0.0208,-0.0176,0.0154,-0.0114,0.0142,-0.0103,0.0108,-0.0163,0.0115,-0.0092,0.009,-0.0083,0.0092,-0.0104,0.0101,-0.0099,0.0092,-0.0079,0.0094,-0.0097,0.0094,-0.0166,0.0132,-0.0169,0.0106,-0.0109,0.0119,-0.0152,0.0227,-0.0081,0.008,-0.0078,0.0074,-0.0097,0.0073,-0.0065,0.0065,-0.009,0.008,-0.0148,0.0113,-0.0109,0.0121,-0.0212,0.0193,-0.0175,0.0195,-0.012,0.0117,-0.0128,0.0115,-0.0528,0.0591,-0.021,0.0235,-0.0165,0.0149,-0.0137,0.0132,-0.0152,0.0136,-0.0159,0.0134,-0.0138,0.0154,-0.0119,0.0106,-0.0135,0.0144,-0.0157,0.0138,-0.0106,0.0142,-0.0089,0.0102,-0.0121,0.0121,-0.0235,0.0238,-0.0173,0.0184,-0.018,0.0156,-0.0129,0.014,-0.0119,0.0124,-0.0114,0.0146,-0.0119,0.0113,-0.0163,0.0138,-0.0237,0.0244,-0.0101,0.013,-0.0184,0.017,-0.0185,0.0196,-0.0154,0.0155,-0.0113,0.013,-0.0131,0.0153,-0.012,0.0163,-0.0104,0.0108,-0.0089,0.0069,-0.007,0.0065,-0.0088,0.0097,-0.0117,0.0116,-0.0181,0.0172,-0.0134,0.0093,-0.0105,0.0107,-0.0137,0.0123,-0.0098,0.0089,-0.0095,0.0083,-0.0095,0.0102,-0.0122,0.0138,-0.014,0.0146,-0.0135,0.0118,-0.0134,0.0148,-0.0189,0.0183,-0.0172,0.0184,-0.0279,0.0321,-0.0182,0.0163,-0.0151,0.0138,-0.0126,0.0121,-0.0111,0.013,-0.0127,0.0141,-0.0118,0.0121,-0.0116,0.0117,-0.0099,0.0107,-0.0096,0.0104,-0.0104,0.0088,-0.0101,0.0082,-0.0223,0.0239,-0.0162,0.017,-0.0131,0.0144,-0.0108,0.0095,-0.0132,0.0106,-0.0107,0.0117,-0.007,0.0076,-0.0081,0.0083,-0.0108,0.0087,-0.013,0.0119,-0.0191,0.0145,-0.0133,0.01,-0.0122,0.0118,-0.0108,0.0117,-0.0208,0.0203,-0.0236,0.0317,-0.019,0.0181,-0.012,0.0132,-0.0211,0.0323,-0.0175,0.0176,-0.0106,0.0112,-0.0147,0.0108,-0.0105,0.0101,-0.0186,0.023,-0.0205,0.0244,-0.0232,0.0213,-0.0224,0.0218,-0.0258,0.0301,-0.0192,0.0178,-0.0269,0.0254,-0.0182,0.0189,-0.0229,0.0257,-0.0233,0.0204,-0.0137,0.0127,-0.0092,0.0106,-0.0129,0.0142,-0.0119,0.0112,-0.0092,0.009,-0.0092,0.0078,-0.0084,0.0091,-0.0092,0.0107,-0.0118,0.0113,-0.0129,0.0132,-0.0107,0.0103,-0.0127,0.0126,-0.0134,0.0156,-0.0132,0.0152,-0.0144,0.0137,-0.0134,0.0129,-0.0186,0.0145,-0.0164,0.0152,-0.0141,0.0124,-0.0099,0.0096,-0.0119,0.0141,-0.0101,0.0123,-0.0163,0.0192,-0.0197,0.0188,-0.0146,0.0152,-0.0235,0.0293,-0.0573,0.0663,-0.0365,0.0291,-0.0214,0.0204,-0.0155,0.0157,-0.0132,0.0134,-0.0175,0.0169,-0.0121,0.0135,-0.0154,0.0136,-0.0111,0.0114,-0.0096,0.0092,-0.008,0.0075,-0.0085,0.0088,-0.0234,0.0232,-0.0112,0.013,-0.0153,0.0138,-0.0107,0.011,-0.0125,0.0147,-0.0124,0.0117,-0.011,0.0116,-0.0362,0.0361,-0.0203,0.0211,-0.0138,0.0163,-0.0103,0.0117,-0.0098,0.0102,-0.0091,0.0087,-0.0076,0.0084,-0.0089,0.0091,-0.0113,0.0112,-0.0087,0.0081,-0.0134,0.0095,-0.0126,0.0103,-0.0215,0.0199,-0.0133,0.0142,-0.0137,0.0129,-0.0124,0.0107,-0.013,0.0108,-0.0236,0.0168,-0.031,0.0342,-0.0298,0.0292,-0.017,0.02,-0.0107,0.0126,-0.0109,0.0098,-0.0141,0.0191,-0.0117,0.0105,-0.0255,0.0235,-0.017,0.0164,-0.0125,0.0116,-0.0072,0.0081,-0.0097,0.0084,-0.0128,0.0145,-0.0102,0.0108,-0.0101,0.01,-0.0085,0.0082,-0.0067,0.0079,-0.0056,0.0063,-0.0082,0.0073,-0.0175,0.015,-0.0145,0.0157,-0.0217,0.0224,-0.0239,0.024,-0.0201,0.0206,-0.0108,0.0104,-0.0132,0.0136,-0.0198,0.0232,-0.0121,0.0117,-0.0085,0.0084,-0.0066,0.0082,-0.0083,0.0089,-0.0111,0.0104,-0.0211,0.019,-0.0181,0.0192,-0.0307,0.0341,-0.0328,0.0341,-0.0289,0.0285,-0.022,0.0203,-0.017,0.0207,-0.0166,0.0118,-0.0145,0.0142,-0.0151,0.0153,-0.0098,0.0094,-0.0112,0.0166,-0.0098,0.0108,-0.0124,0.0107,-0.0078,0.0078,-0.0066,0.007,-0.0219,0.0185,-0.0081,0.0077,-0.015,0.0131,-0.008,0.0091,-0.0086,0.0083,-0.0095,0.0092,-0.0124,0.01,-0.0117,0.0097]
در حال بارگذاری
7:25
Waves washing calmly on a rocky coast - distant - cicadas 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم