مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مرطوب آسفالت 50 شهر ...

ترافیک وسایل نقلیه در حال عبور از مرطوب آسفالت - شهر محیط و ترافیک شدید با شاخ.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خیابان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرشهریخیسترافیکخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازماشین هاجاده، راهخیابان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.1279,0.1241,-0.129,0.1561,-0.1487,0.1845,-0.1763,0.1844,-0.2076,0.176,-0.1685,0.2215,-0.2053,0.1805,-0.1689,0.1745,-0.2018,0.2059,-0.2338,0.2148,-0.1787,0.1864,-0.1735,0.1713,-0.176,0.1613,-0.1866,0.1634,-0.1657,0.1667,-0.1899,0.1976,-0.1898,0.2406,-0.2675,0.2449,-0.228,0.2265,-0.2274,0.2023,-0.2159,0.2212,-0.2036,0.1941,-0.1884,0.2446,-0.2326,0.2309,-0.1724,0.2042,-0.2103,0.212,-0.2845,0.2847,-0.2688,0.1697,-0.2091,0.1749,-0.2074,0.2747,-0.2143,0.2559,-0.2608,0.2596,-0.2017,0.1935,-0.236,0.2974,-0.2157,0.2459,-0.2038,0.1967,-0.2152,0.2667,-0.2545,0.3023,-0.2956,0.2608,-0.3726,0.2724,-0.284,0.2709,-0.3063,0.2418,-0.2741,0.2499,-0.2563,0.2639,-0.2741,0.2917,-0.2531,0.2981,-0.248,0.2579,-0.1935,0.2173,-0.2421,0.2063,-0.2472,0.2256,-0.2329,0.2322,-0.2481,0.2601,-0.2411,0.2269,-0.2249,0.2509,-0.3031,0.2596,-0.2332,0.2645,-0.2446,0.2448,-0.2122,0.2863,-0.2385,0.2341,-0.207,0.2178,-0.2225,0.2278,-0.2385,0.2211,-0.2068,0.2512,-0.1882,0.2409,-0.1657,0.1622,-0.1347,0.1485,-0.1492,0.1696,-0.1695,0.1788,-0.1557,0.1319,-0.1351,0.1071,-0.1615,0.1411,-0.1404,0.1088,-0.1633,0.1339,-0.1794,0.1516,-0.1256,0.1819,-0.1458,0.1321,-0.1576,0.1564,-0.1384,0.1691,-0.1811,0.1945,-0.2072,0.1792,-0.2582,0.1785,-0.1383,0.1373,-0.1781,0.198,-0.1584,0.1997,-0.175,0.216,-0.1853,0.1444,-0.163,0.1508,-0.2016,0.1997,-0.1667,0.1954,-0.1587,0.1704,-0.1841,0.15,-0.1941,0.1938,-0.1784,0.1877,-0.1959,0.1978,-0.1689,0.1497,-0.1677,0.1883,-0.2169,0.2138,-0.2212,0.254,-0.2489,0.2482,-0.2388,0.2737,-0.2326,0.2727,-0.1485,0.1869,-0.1288,0.1576,-0.1234,0.1169,-0.143,0.1554,-0.1455,0.1047,-0.1131,0.1431,-0.115,0.1461,-0.1241,0.1124,-0.0956,0.1205,-0.1042,0.0926,-0.1124,0.1152,-0.1334,0.0919,-0.1826,0.1204,-0.126,0.1035,-0.1319,0.1198,-0.16,0.1199,-0.1311,0.1262,-0.1496,0.1805,-0.1394,0.1411,-0.1371,0.1244,-0.1132,0.1577,-0.1181,0.141,-0.0851,0.101,-0.1492,0.1395,-0.1208,0.1628,-0.1217,0.1064,-0.1066,0.1312,-0.1329,0.1124,-0.1237,0.1539,-0.17,0.1171,-0.1446,0.1768,-0.1381,0.1212,-0.1671,0.1418,-0.114,0.1225,-0.2049,0.1418,-0.1376,0.1418,-0.1058,0.1226,-0.1671,0.1727,-0.1221,0.1325,-0.1444,0.1548,-0.1684,0.1485,-0.1618,0.1479,-0.1731,0.1509,-0.1381,0.1477,-0.1801,0.1854,-0.1932,0.2326,-0.2208,0.2063,-0.2142,0.1705,-0.1741,0.1725,-0.2684,0.1927,-0.2107,0.1803,-0.1759,0.2243,-0.2571,0.1695,-0.2012,0.2094,-0.2182,0.2379,-0.3712,0.2562,-0.2896,0.2553,-0.2121,0.2145,-0.2988,0.2155,-0.2639,0.2178,-0.2573,0.2251,-0.2847,0.2282,-0.2372,0.2627,-0.3034,0.248,-0.2702,0.2297,-0.2564,0.2757,-0.2435,0.2462,-0.2453,0.2477,-0.2339,0.2586,-0.2483,0.2551,-0.2433,0.2102,-0.2304,0.2306,-0.2642,0.3118,-0.2377,0.2439,-0.316,0.2651,-0.2861,0.2884,-0.2727,0.2648,-0.2835,0.2314,-0.2213,0.2512,-0.2636,0.247,-0.2296,0.2659,-0.2821,0.2517,-0.2436,0.2638,-0.3165,0.3424,-0.349,0.2663,-0.302,0.4104,-0.3039,0.262,-0.3214,0.3072,-0.3461,0.286,-0.2465,0.2905,-0.218,0.3141,-0.2397,0.245,-0.2957,0.2521,-0.2709,0.2424,-0.211,0.191,-0.2419,0.2741,-0.2688,0.2324,-0.294,0.2934,-0.2518,0.2293,-0.2541,0.2498,-0.2267,0.2572,-0.313,0.274,-0.2617,0.2888,-0.2951,0.356,-0.2629,0.2867,-0.2542,0.2441,-0.2455,0.2061,-0.3124,0.3324,-0.2421,0.2935,-0.276,0.297,-0.2739,0.2672,-0.24,0.2584,-0.2037,0.258,-0.2429,0.2399,-0.2452,0.2715,-0.3119,0.2814,-0.2284,0.2329,-0.2871,0.2638,-0.2473,0.2194,-0.2159,0.2416,-0.2504,0.2239,-0.2098,0.2094,-0.2014,0.2239,-0.2623,0.2034,-0.2107,0.2619,-0.24,0.2453,-0.222,0.2363,-0.2087,0.187,-0.2451,0.2013,-0.2854,0.2211,-0.2587,0.2863,-0.219,0.2114,-0.2015,0.2302,-0.224,0.2296,-0.2383,0.1992,-0.2625,0.2243,-0.2067,0.226,-0.2339,0.2261,-0.2684,0.2264,-0.1958,0.2263,-0.2117,0.1851,-0.1931,0.2072,-0.1958,0.1896,-0.1295,0.1506,-0.1915,0.1898,-0.1721,0.1938,-0.1895,0.1948,-0.206,0.1739,-0.2023,0.1469,-0.1736,0.1598,-0.1841,0.2078,-0.1737,0.2348,-0.2227,0.2589,-0.1821,0.2039,-0.1969,0.1753,-0.2088,0.1816,-0.187,0.1471,-0.1852,0.1667,-0.1306,0.156,-0.1388,0.1231,-0.1293,0.127,-0.1633,0.1464,-0.1876,0.1699,-0.1518,0.1493,-0.1828,0.2178,-0.1843,0.1514,-0.1359,0.1306,-0.19,0.1604,-0.2121,0.1506,-0.1906,0.2256,-0.1533,0.17,-0.1599,0.1527,-0.1918,0.1652,-0.1694,0.1678,-0.1581,0.1654,-0.1315,0.169,-0.1611,0.137,-0.147,0.1327,-0.1361,0.1491,-0.1644,0.12,-0.1572,0.1773,-0.121,0.145,-0.1235,0.177,-0.1212,0.1425,-0.2094,0.1523,-0.1212,0.1143,-0.1307,0.1479,-0.1667,0.1462,-0.1204,0.1108,-0.1285,0.1501,-0.1352,0.1632,-0.1136,0.1379,-0.1342,0.1534,-0.1203,0.1293,-0.133,0.1281,-0.1591,0.1328,-0.1364,0.1697,-0.1198,0.1407,-0.1683,0.145,-0.1467,0.1617,-0.1295,0.1248,-0.1143,0.1219,-0.1275,0.1,-0.1622,0.1251,-0.1438,0.1695,-0.1139,0.1183,-0.1602,0.1725,-0.1484,0.1204,-0.1854,0.1731,-0.147,0.1622,-0.1577,0.1792,-0.2181,0.1984,-0.1751,0.1812,-0.2516,0.2727,-0.2614,0.251,-0.2312,0.1959,-0.2174,0.2242,-0.2439,0.2308,-0.2003,0.2144,-0.1577,0.1603,-0.1414,0.149,-0.1658,0.1739,-0.1441,0.1707,-0.1683,0.2203,-0.2508,0.2566,-0.2499,0.2624,-0.329,0.2958,-0.2573,0.2656,-0.2637,0.2245,-0.2616,0.2719,-0.2125,0.2608,-0.2705,0.2444,-0.2245,0.2904,-0.1974,0.1617,-0.2522,0.2072,-0.2011,0.1802,-0.1993,0.1529,-0.193,0.2149,-0.2009,0.1777,-0.2019,0.1783,-0.2193,0.2305,-0.1898,0.1955,-0.1607,0.1821,-0.1557,0.1709,-0.2042,0.1606,-0.1737,0.1618,-0.2022,0.1792,-0.1469,0.1981,-0.1858,0.2101,-0.1946,0.2446,-0.2025,0.2177,-0.2193,0.2124,-0.1996,0.2163,-0.2147,0.1939,-0.2233,0.2098,-0.1724,0.1971,-0.1793,0.1769,-0.1987,0.2008,-0.2264,0.1985,-0.1767,0.1764,-0.2026,0.1655,-0.1489,0.1825,-0.1574,0.1876,-0.2556,0.2189,-0.2557,0.2082,-0.2163,0.2233,-0.228,0.214,-0.241,0.2264,-0.2235,0.2296,-0.2527,0.2499,-0.2357,0.2955,-0.2221,0.2419,-0.1658,0.1749,-0.1857,0.1979,-0.2227,0.293,-0.2545,0.2259,-0.2542,0.2998,-0.3226,0.2901,-0.2862,0.3042,-0.315,0.2855,-0.2547,0.2829,-0.3233,0.2802,-0.3197,0.3252,-0.3444,0.376,-0.3454,0.3955,-0.3508,0.4205,-0.4284,0.4009,-0.3805,0.3873,-0.3726,0.4486,-0.3937,0.3948,-0.4674,0.3704,-0.3789,0.356,-0.3727,0.3598,-0.3518,0.3321,-0.3263,0.3428,-0.3079,0.4297,-0.3778,0.3626,-0.3351,0.3686,-0.3508,0.3454,-0.3013,0.2638,-0.2978,0.2897,-0.2991,0.2821,-0.2838,0.244,-0.2119,0.2687,-0.2328,0.2922,-0.2855,0.25,-0.3039,0.2425,-0.2299,0.2023,-0.199,0.2003,-0.2003,0.1814,-0.1741,0.2009,-0.2589,0.1902,-0.2102,0.2056,-0.1796,0.1561,-0.211,0.2081,-0.1824,0.1754,-0.1511,0.2087,-0.1495,0.1738,-0.1538,0.1765,-0.1574,0.1682,-0.14,0.1519,-0.1984,0.2161,-0.1688,0.1729,-0.143,0.2039,-0.144,0.1583,-0.1684,0.1608,-0.2015,0.2134,-0.2154,0.1863,-0.1939,0.1842,-0.1758,0.1877,-0.1758,0.1783,-0.1396,0.1848,-0.1651,0.1753,-0.1552,0.1619,-0.1568,0.1419,-0.1568,0.1636,-0.1525,0.1445,-0.1949,0.1686,-0.1593,0.1456,-0.1418,0.137,-0.1231,0.123,-0.1702,0.1353,-0.1506,0.1486,-0.1137,0.1437,-0.157,0.1236,-0.1504,0.1691,-0.1915,0.1317,-0.1685,0.1276,-0.1774,0.1937,-0.1502,0.1743,-0.1556,0.1347,-0.1386,0.1429,-0.1697,0.1404,-0.1375,0.1635,-0.2605,0.1626,-0.1564,0.1421,-0.1446,0.1451,-0.1318,0.1288,-0.117,0.1677,-0.1405,0.1295,-0.2203,0.1939,-0.1887,0.1734,-0.1955,0.1618,-0.1951,0.2041,-0.1931,0.2024,-0.1624,0.1928,-0.1967,0.1703,-0.2117,0.1611,-0.1627,0.1861,-0.1757,0.1908,-0.1589,0.1603,-0.1284,0.1614,-0.1296,0.2428,-0.1711,0.185,-0.2045,0.2105,-0.1786,0.1631,-0.1638,0.1845,-0.1983,0.2184,-0.2152,0.2361,-0.2747,0.2154,-0.2043,0.247,-0.1955,0.1681,-0.1922,0.1881,-0.2119,0.1967,-0.1541,0.2022,-0.1763,0.1697,-0.1721,0.2438,-0.2071,0.1826,-0.169,0.2325,-0.148,0.2099,-0.2235,0.232,-0.1964,0.1829,-0.2059,0.1823,-0.2312,0.2964,-0.1801,0.1937,-0.2066,0.2142,-0.2237,0.232,-0.2442,0.2028,-0.2278,0.2249,-0.2168,0.1879,-0.2225,0.2173,-0.233,0.2184,-0.2419,0.2491,-0.2391,0.2761,-0.2172,0.276,-0.2121,0.222,-0.2333,0.1664,-0.2299,0.2765,-0.188,0.2679,-0.2143,0.2065,-0.2352,0.2221,-0.1782,0.2329,-0.1783,0.2217,-0.1693,0.1522,-0.1747,0.18,-0.1613,0.1751,-0.1956,0.2124,-0.1451,0.1954,-0.1629,0.1701,-0.1792,0.2189,-0.1651,0.1405,-0.2117,0.2195,-0.1797,0.1969,-0.2316,0.234,-0.2424,0.1741,-0.1547,0.1819,-0.2164,0.1918,-0.2342,0.2091,-0.1981,0.2321,-0.1617,0.1908,-0.1582,0.1726,-0.1962,0.165,-0.1514,0.1741,-0.1645,0.2093,-0.2535,0.185,-0.1838,0.2105,-0.1612,0.1963,-0.2118,0.1861,-0.2028,0.1487,-0.2076,0.1805,-0.1654,0.1866,-0.2199,0.1777,-0.1709,0.1705,-0.2003,0.1917,-0.2296,0.2673,-0.2228,0.2369,-0.1693,0.1771,-0.2002,0.1722,-0.15,0.1391,-0.1454,0.2112,-0.1473,0.1739,-0.1655,0.1358,-0.1569,0.1127,-0.2102,0.1939,-0.1704,0.1696,-0.1729,0.1906,-0.1504,0.1665,-0.2208,0.1856,-0.1921,0.1886,-0.1857,0.2197,-0.1575,0.167,-0.1577,0.1615,-0.2104,0.199,-0.1655,0.1779,-0.192,0.1906,-0.186,0.1492,-0.1396,0.1623,-0.1223,0.1422,-0.1396,0.1691,-0.1493,0.1553,-0.1692,0.1638,-0.1599,0.148,-0.1392,0.1751,-0.1386,0.1949,-0.1568,0.1548,-0.1611,0.1432,-0.1473,0.159,-0.1537,0.1757,-0.1613,0.1415,-0.2203,0.1978,-0.153,0.1823,-0.1977,0.1821,-0.1407,0.1761,-0.207,0.1593,-0.1484,0.1438,-0.169,0.1625,-0.1846,0.1652,-0.2023,0.1808,-0.1739,0.1584,-0.1898,0.2031,-0.2222,0.2028,-0.1921,0.2201,-0.1736,0.1702,-0.2416,0.1987,-0.2312,0.2182,-0.2223,0.2412,-0.1839,0.2271,-0.2159,0.2059,-0.2504,0.1951,-0.173,0.1507,-0.1782,0.2092,-0.1466,0.1968,-0.2052,0.1678,-0.195,0.1982,-0.2296,0.1767,-0.2043,0.2364,-0.2053,0.2097,-0.1909,0.1992,-0.2407,0.2195,-0.194,0.2366,-0.2014,0.1988,-0.2496,0.2291,-0.1726,0.1857,-0.1913,0.1789,-0.2079,0.2027,-0.1873,0.1693,-0.1633,0.1672,-0.2186,0.2094,-0.232,0.1447,-0.1953,0.1973,-0.2165,0.2258,-0.1915,0.1807,-0.1823,0.1581,-0.1652,0.1664,-0.1501,0.1628,-0.1673,0.1681,-0.1439,0.1601,-0.1414,0.1938,-0.1588,0.2151,-0.1421,0.1617,-0.1588,0.1675,-0.1309,0.1703,-0.1552,0.1087,-0.1679,0.2096,-0.1678,0.1397,-0.22,0.1759,-0.1339,0.1267,-0.146,0.1878,-0.1688,0.1383,-0.1648,0.1176,-0.1399,0.1736,-0.1852,0.1288,-0.1565,0.1761,-0.1571,0.124,-0.1487,0.1949,-0.1437,0.1438,-0.2078,0.134,-0.1955,0.1967,-0.1976,0.187,-0.2007,0.1544,-0.2696,0.2135,-0.281,0.2334,-0.2284,0.3089,-0.2532,0.2262,-0.2678,0.2605,-0.3768,0.366,-0.2219,0.2021,-0.1659,0.2004,-0.2041,0.1727,-0.1565,0.1573,-0.17,0.1429,-0.2086,0.2079,-0.3038,0.244,-0.1909,0.1865,-0.2268,0.2455,-0.2375,0.2411,-0.3315,0.2987,-0.3697,0.3241,-0.2883,0.2566,-0.2277,0.2095,-0.2119,0.2099,-0.3033,0.2285,-0.2903,0.2867,-0.3159,0.2902,-0.3291,0.2878,-0.297,0.3183,-0.3997,0.2956,-0.3132,0.2393,-0.3273,0.3307,-0.3532,0.3496,-0.4125,0.3067,-0.374,0.3547,-0.3009,0.3211,-0.4426,0.3062,-0.285,0.2866,-0.2437,0.2612,-0.2177,0.2226,-0.2462,0.3068,-0.2213,0.2029,-0.2496,0.2518,-0.2603,0.2652,-0.2843,0.2684,-0.2585,0.2796,-0.213,0.227,-0.1992,0.24,-0.2154,0.1996,-0.2067,0.2244,-0.2192,0.1947,-0.2223,0.2423,-0.3017,0.2382,-0.2353,0.2251,-0.1577,0.2025,-0.1905,0.2018,-0.2225,0.1774,-0.2214,0.2551,-0.2234,0.2022,-0.2038,0.2009,-0.1749,0.1932,-0.2585,0.1911,-0.177,0.2093,-0.2175,0.1893,-0.1956,0.1867,-0.2553,0.2058,-0.2209,0.2607,-0.2526,0.1995,-0.2534,0.2332,-0.1834,0.2146,-0.2366,0.2709,-0.247,0.2079,-0.2065,0.1956,-0.2334,0.2713,-0.2015,0.2587,-0.1948,0.1998,-0.1927,0.1889,-0.1675,0.1857,-0.1712,0.177,-0.1657,0.1604,-0.2623,0.2112,-0.154,0.2021,-0.2071,0.1461,-0.1756,0.1744,-0.1825,0.1941,-0.1844,0.1704,-0.1288,0.1428,-0.1785,0.1404,-0.147,0.1811,-0.1665,0.157,-0.1291,0.1839,-0.1614,0.1637,-0.1292,0.119,-0.1581,0.146,-0.1356,0.1522,-0.1078,0.1241,-0.1199,0.113,-0.131,0.1222,-0.1489,0.1468,-0.111,0.12,-0.124,0.1134,-0.1141,0.1572,-0.146,0.1234,-0.13,0.1462,-0.1121,0.1455,-0.1343,0.1027,-0.1234,0.0986,-0.1079,0.1074,-0.1189,0.0893,-0.1129,0.1518,-0.1536,0.1729,-0.1709,0.1157,-0.1642,0.1373,-0.1006,0.1429,-0.1594,0.1503,-0.1494,0.1333,-0.1131,0.1279,-0.1282,0.1232,-0.1493,0.1306,-0.1344,0.1094,-0.1224,0.1365,-0.1487,0.1331,-0.0963,0.0988,-0.1267,0.1221,-0.1237,0.1082,-0.1389,0.1275,-0.1476,0.116,-0.0952,0.1105,-0.1235,0.1209,-0.1182,0.1121,-0.1336,0.1173,-0.1075,0.1151,-0.1447,0.1284,-0.1241,0.1199,-0.1225,0.1158,-0.1225,0.1443,-0.1548,0.1302,-0.1278,0.1139,-0.1614,0.1393,-0.1298,0.1452,-0.1222,0.1211,-0.1636,0.1247,-0.1389,0.1852,-0.147,0.1448,-0.188,0.1478,-0.1747,0.1419,-0.1486,0.1593,-0.1612,0.1712,-0.2716,0.2576,-0.2367,0.2172,-0.2709,0.2737,-0.3118,0.2853,-0.2319,0.2134,-0.269,0.299,-0.3333,0.275,-0.2769,0.3051,-0.2201,0.3445,-0.3997,0.2734,-0.256,0.272,-0.2894,0.2665,-0.2533,0.2505,-0.2527,0.1906,-0.1971,0.2244,-0.2379,0.2487,-0.2797,0.252,-0.2647,0.2818,-0.282,0.2675,-0.2042,0.2107,-0.2901,0.2494,-0.2194,0.2029,-0.2918,0.278,-0.2119,0.3247,-0.2325,0.2456,-0.2327,0.22,-0.1732,0.2169,-0.3609,0.2186,-0.2679,0.2006,-0.2527,0.282,-0.1936,0.2144,-0.1677,0.1845]
در حال بارگذاری
1:58
ترافیک وسایل نقلیه در حال عبور از مرطوب آسفالت - شهر محیط و ترافیک شدید با شاخ.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم