مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای نهنگ

صدای نهنگ در اقیانوس آرام

کیفیت: 441kHz, 321bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها اقیانوسwhalesنهنگwhale call
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0021,0,-0.0034,0,-0.0055,0,-0.0071,0.0029,-0.0051,0.0051,-0.0046,0.0096,-0.0038,0.0092,0,0.0051,-0.0047,0.0056,-0.0094,0.0028,-0.0128,0.012,-0.0091,0.0019,-0.0165,0.0219,-0.0061,0.021,0,0.0299,-0.0008,0.0276,-0.0113,0.0094,-0.0174,0.0112,-0.0106,0.0251,-0.0122,0.0241,-0.0071,0.0228,-0.0198,0.0195,-0.0127,0,-0.034,0,-0.0378,0,-0.052,0,-0.0545,0.0106,-0.0574,0.0148,-0.0164,0.0287,-0.022,0.0867,0,0.0763,0,0.1003,0,0.1063,0,0.0897,-0.0161,0.0313,-0.0329,0.0134,-0.0926,0,-0.1277,0,-0.1552,0,-0.1618,0.023,-0.0888,0.0211,-0.0902,0.073,-0.0628,0.1234,-0.0751,0.136,-0.0499,0.1525,-0.1551,0.1324,-0.117,0.1796,-0.0525,0.166,-0.091,0.1308,-0.1033,0.1761,-0.0399,0.129,-0.0595,0.1173,-0.0581,0.2061,-0.0261,0.181,-0.1391,0.0738,-0.0408,0.118,-0.1077,0.0753,-0.0807,0.2605,-0.254,0.3427,-0.5345,0.5561,-0.5079,0.3837,-0.2628,0.2329,-0.178,0.2467,-0.2149,0.1387,-0.1456,0.1376,-0.1954,0.0756,-0.0671,0.0581,-0.1557,0.0267,-0.1778,0.0848,-0.1314,0.1362,-0.1334,0.0655,-0.1923,0.0331,-0.0746,0.0521,-0.0598,0.0296,-0.0598,0.0721,-0.1043,0.097,-0.026,0.0569,-0.0493,0.0919,-0.0301,0.0598,-0.0507,0.027,-0.0418,0.0404,-0.0241,0.023,-0.0753,0.0248,-0.0623,0.0358,-0.033,0.0408,-0.0382,0.0183,-0.05,0.0351,-0.0396,0.0699,-0.0218,0.0349,-0.0427,0.0609,-0.0179,0.0666,-0.011,0.0497,-0.0314,0.0471,-0.0258,0,-0.087,0.0211,-0.0589,0.0281,-0.0361,0.0111,-0.0623,0.0448,-0.0405,0.0565,-0.0269,0.0834,-0.0276,0.0443,-0.0289,0.0529,-0.0085,0.055,-0.0281,0.0245,-0.067,0.0813,-0.0434,0.0667,-0.0019,0.0497,-0.0335,0.0613,-0.0364,0.0486,-0.0585,0.0358,-0.0849,0.0418,-0.041,0.0551,-0.0317,0.005,-0.0502,0.0935,-0.0319,0.0852,-0.0401,0.0462,-0.0507,0.0673,-0.0222,0.0654,-0.0312,0.0653,-0.0247,0.0671,-0.0134,0.0255,-0.0854,0,-0.0721,0.0156,-0.0665,0,-0.0906,0.0044,-0.0847,0,-0.0677,0,-0.0691,0.0003,-0.0871,0.0429,-0.0298,0.0351,-0.0333,0.068,-0.0159,0.0681,-0.0096,0.0761,0,0.1125,-0.0023,0.1066,0,0.1532,0,0.0902,0,0.0832,-0.009,0.0171,-0.0345,0.0213,-0.0765,0.0107,-0.0683,0,-0.0817,0,-0.079,0,-0.0958,0,-0.1066,0,-0.0902,0.0241,-0.0764,0.0306,-0.0169,0.0608,0,0.0479,-0.0222,0.0442,-0.0098,0.0131,-0.0458,0.0235,-0.0916,0.0152,-0.0531,0.0407,-0.0452,0.0843,-0.0152,0.0363,-0.0302,0.0751,0,0.0575,-0.006,0.0906,-0.0044,0.091,-0.0083,0.096,-0.0373,0.0626,-0.0112,0.0531,-0.0812,0.0859,-0.0147,0.0458,-0.0695,0.0696,-0.042,0.0578,-0.1097,0.1264,-0.0785,0.1982,-0.0659,0.118,-0.1258,0.1833,-0.1356,0.1097,-0.0329,0.1993,-0.0968,0.0979,-0.0707,0.0401,-0.1091,0.0618,-0.1602,0.0311,-0.0961,0.0207,-0.0679,0.0181,-0.1053,0.0671,-0.1195,0.1328,-0.2588,0.0613,-0.1837,0.0679,-0.1304,0.269,-0.2179,0.256,-0.2285,0.2344,-0.2117,0.1861,-0.0466,0.1357,-0.1507,0.12,-0.0536,0.0661,-0.0483,0.1242,-0.0143,0.1529,-0.0351,0.1022,-0.0859,0.1196,-0.0258,0.0569,-0.0672,0.0883,-0.0229,0.0388,-0.0214,0.0532,-0.0398,0.0938,-0.0187,0.047,-0.0554,0.0386,-0.0709,0.0687,-0.0371,0.0199,-0.0614,0.0154,-0.077,0.0037,-0.0818,0.022,-0.0479,0.0096,-0.0808,0.0027,-0.0533,0.017,-0.0648,0.0173,-0.0857,0.0361,-0.0112,0.0278,-0.0368,0.0222,-0.0565,0.0758,-0.037,0.0307,-0.0442,0.023,-0.0691,0.0418,-0.0327,0.0271,-0.0624,0.1037,-0.0294,0.0481,-0.0672,0.0393,-0.0498,0.0786,-0.032,0.0474,-0.0314,0.0723,0,0.1087,0,0.1012,0,0.0972,0,0.097,0,0.044,-0.0281,0.0195,-0.0525,0.0424,-0.0686,0.0094,-0.0364,0.0119,-0.0402,0.0181,-0.045,0.0196,-0.0476,0.0299,-0.0597,0.0103,-0.0638,0,-0.0861,0.0014,-0.0872,0,-0.088,0.0269,-0.0699,0.0203,-0.0418,0.0734,-0.0477,0.0612,0,0.0827,0,0.0355,-0.0815,0.0243,-0.0705,0.0313,-0.0618,0.0084,-0.0534,0.0335,-0.0493,0.0439,-0.0565,0.0534,-0.0595,0.0638,-0.007,0.049,-0.0252,0.0768,-0.0213,0.0534,-0.0224,0.0605,-0.0058,0.1079,0,0.0504,-0.0209,0.0866,-0.0026,0.0707,-0.0027,0.0591,-0.0187,0.0563,-0.041,0.0284,-0.0321,0.0158,-0.0474,0,-0.1327,0.0353,-0.043,0.0696,-0.0248,0.046,-0.0379,0.0274,-0.0585,0.0162,-0.0605,0.0185,-0.0818,0.0695,-0.064,0.1274,-0.0662,0.0963,-0.1179,0.0256,-0.0904,0.0318,-0.0707,0.0477,-0.0607,0.0618,-0.141,0.0711,-0.0164,0.0604,-0.0168,0.0776,-0.0379,0.0498,-0.0487,0.0418,-0.0223,0.0556,-0.0349,0.0743,-0.0288,0.0381,-0.0416,0.0682,-0.0623,0.0447,-0.0661,0.0529,-0.0677,0.0193,-0.0997,0.006,-0.0606,0,-0.0984,0.0135,-0.0678,0.027,-0.0899,0.0651,-0.0488,0.0242,-0.058,0.0264,-0.0437,0.0549,-0.0547,0.0379,-0.0284,0.0137,-0.0338,0.0865,-0.0271,0.0481,-0.0549,0.1059,-0.0425,0.0561,-0.024,0.097,-0.0391,0.0563,-0.0616,0.129,-0.0218,0.1212,-0.0407,0.0843,-0.0661,0.0212,-0.0659,0.0517,-0.0164,0,-0.0677,0.0454,-0.0405,0.0188,-0.0523,0.0205,-0.0329,0.025,-0.0228,0.0495,-0.0239,0.1034,0,0.1076,0,0.1247,0,0.0597,-0.0463,0.0403,-0.0514,0.0676,-0.0871,0.029,-0.0847,0,-0.0764,0.0114,-0.082,0.0173,-0.0792,0.0629,0,0.1025,0,0.1141,0,0.1039,0,0.0983,-0.0094,0.0815,-0.0649,0.0707,-0.0484,0.0042,-0.096,0.0038,-0.1228,0,-0.1204,0.0242,-0.1071,0,-0.1397,0.0319,-0.1249,0.0744,-0.0445,0.0078,-0.0829,0.0329,-0.0253,0.0033,-0.1207,0.0177,-0.1494,0.0387,-0.0861,0.018,-0.1434,0.1049,-0.0437,0.0936,0,0.098,-0.0098,0.0672,-0.0522,0.0704,0,0.0505,-0.0129,0.0767,-0.0351,0.0795,-0.0073,0.0787,-0.0489,0.1003,0,0.0647,-0.046,0.0475,-0.0296,0.0122,-0.0301,0.027,-0.084,0,-0.0803,0.008,-0.0544,0.0101,-0.0705,0.0442,-0.0402,0.0667,-0.0058,0.04,-0.0326,0.0741,-0.0168,0.1055,0,0.061,-0.012,0.0115,-0.0432,0.0222,-0.0642,0.009,-0.0855,0,-0.0995,0,-0.0682,0,-0.0906,0.0583,-0.0459,0.0414,-0.0504,0.0105,-0.0725,0.0375,-0.0179,0.1121,0,0.1408,0,0.1008,0,0.1165,-0.0001,0.0914,-0.028,0.0323,-0.0452,0.0516,-0.0447,0.0452,-0.0667,0.0245,-0.0613,0,-0.072,0,-0.0731,0,-0.1277,0,-0.0915,0,-0.0886,0.0302,-0.0408,0.0565,-0.0199,0.0713,-0.045,0.0523,-0.0442,0.0506,-0.0499,0.0545,-0.0478,0.0784,-0.006,0.1045,-0.0358,0.0804,-0.0403,0.1366,0,0.121,-0.0048,0.0933,-0.0728,0.1715,-0.0625,0.1548,-0.1674,0.1618,-0.1115,0.1102,-0.1953,0.0671,-0.1342,0.0051,-0.1156,0,-0.1547,0,-0.1844,0.0537,-0.0888,0.0637,-0.2104,0.217,-0.1922,0.2114,-0.1039,0.1553,-0.0976,0.2988,-0.1428,0.6622,-0.2911,0.6443,-0.3359,0.432,-0.2204,0.283,-0.2419,0.2905,-0.1694,0.1143,-0.1714,0.0649,-0.1437,0.0755,-0.2639,0.0492,-0.2171,0,-0.2119,0.0221,-0.215,0,-0.1739,0.0464,-0.1624,0.0234,-0.0889,0.1083,-0.0447,0.1598,0,0.1717,0,0.1915,0,0.223,0,0.1581,0,0.1143,0,0.0852,-0.0149,0.0382,-0.0241,0.027,-0.0429,0.0145,-0.0578,0.0018,-0.1115,0,-0.137,0,-0.1087,0,-0.073,0.0162,-0.0362,0.0643,-0.025,0.0551,-0.0226,0.0846,-0.016,0.0729,-0.0389,0.0467,-0.0196,0.0337,-0.0809,0.0261,-0.049,0.0346,-0.0597,0.028,-0.0691,0,-0.0856,0,-0.0964,0,-0.1098,0.003,-0.0929,0.0078,-0.0613,0.02,-0.0395,0.0186,-0.0481,0.0321,-0.0441,0.0392,-0.0432,0.0464,-0.0077,0.041,-0.0414,0.0278,-0.0524,0.0201,-0.0608,0.0036,-0.0835,0.0293,-0.0712,0.0539,-0.0459,0.0204,-0.0226,0.0533,-0.0258,0.0686,-0.0066,0.1224,-0.0023,0.1139,0,0.1197,0,0.0807,0,0.0978,0,0.097,0,0.0713,0,0.0463,-0.0374,0.0596,-0.0053,0.0327,-0.0747,0,-0.1128,0,-0.109,0,-0.1039,0.0138,-0.0927,0,-0.0813,0.0089,-0.0562,0.0438,-0.0445,0.077,0,0.058,-0.0034,0.0867,-0.0182,0.083,0,0.0923,-0.0304,0.0339,-0.0501,0.0301,-0.0072,0.012,-0.0488,0,-0.0563,0.0374,-0.0738,0.0272,-0.0212,0.0524,-0.0266,0.0591,-0.0034,0.0528,-0.0359,0.0294,-0.0253,0.0327,-0.0527,0,-0.062,0.0591,-0.0308,0.0266,-0.0431,0.0403,-0.0257,0.0291,-0.0614,0.0663,-0.1011,0.0426,-0.0178,0.0525,-0.0424,0.0754,-0.0056,0.0852,-0.0301,0.0512,-0.0151,0.0273,-0.042,0.0286,-0.0128,0.0285,-0.0368,0.0306,-0.0268,0.0359,-0.0186,0.0031,-0.0668,0.0099,-0.0701,0.0123,-0.0496,0.013,-0.0507,0,-0.0607,0.0148,-0.0694,0.0419,-0.0253,0.0667,-0.0015,0.0776,0,0.1061,0,0.1167,0,0.1202,-0.0023,0.0749,0,0.0764,-0.0029,0.0546,-0.0405,0.0664,-0.0153,0.009,-0.0517,0,-0.0817,0,-0.076,0,-0.0573,0,-0.0671,0,-0.0791,0,-0.0828,0,-0.0935,0.0075,-0.0721,0,-0.0699,0,-0.0797,0.0251,-0.0545,0.0237,-0.0537,0.0532,-0.0102,0.066,-0.0121,0.0357,-0.0267,0.0613,-0.0334,0.077,0,0.0442,-0.0181,0.0728,-0.007,0.0526,0,0.0742,0,0.0863,0,0.1014,0,0.0543,-0.0041,0.0985,0,0.0536,-0.059,0.0211,-0.0502,0,-0.0697,0,-0.1011,0,-0.0798,0,-0.1047,0,-0.12,0.0183,-0.1164,0.0739,-0.116,0.1455,-0.08,0.1656,-0.0688,0.1995,-0.0948,0.1717,-0.102,0.1794,-0.0992,0.1828,-0.1465,0.1499,-0.2087,0.1167,-0.1988,0.0031,-0.1964,0.05,-0.1063,0.0233,-0.1958,0.0021,-0.1756,0.0642,-0.1155,0.076,-0.095,0.0926,-0.0811,0.124,-0.0271,0.1397,-0.0798,0.3312,-0.1203,0.1652,-0.0572,0.1784,-0.2129,0.4025,-0.2289,0.3256,-0.3249,0.3764,-0.1947,0.1519,-0.187,0.1578,-0.1627,0.1131,-0.0743,0.1889,-0.0893,0.1361,-0.0446,0.1396,-0.0522,0.081,-0.128,0.0804,-0.1639,0.0934,-0.2667,0.0943,-0.2297,0.0446,-0.1794,0.0643,-0.2572,0.0312,-0.2547,0.0693,-0.2241,0.1157,-0.1245,0.0845,-0.0478,0.1124,-0.0512,0.1027,-0.025,0.1042,-0.0085,0.0745,0,0.1096,0,0.0732,-0.0009,0.078,0,0.1001,-0.0324,0.0569,-0.0398,0.0441,-0.0258,0.0746,0,0.0381,-0.0292,0.0774,0,0.08,-0.0079,0.0469,-0.0012,0.0292,-0.0878,0.0357,-0.0393,0.0743,-0.038,0.0585,-0.0123,0.0434,0,0.0531,-0.0235,0.03,-0.0199,0.0074,-0.0645,0.0125,-0.0991,0,-0.1168,0,-0.1274,0,-0.147,0,-0.1166,0,-0.0979,0.0166,-0.0671,0.0514,-0.0281,0.0164,-0.0263,0.0362,-0.1196,0.0474,-0.0384,0.0344,-0.0083,0.0828,0,0.0682,-0.0154,0.0305,-0.0582,0.0884,-0.0414,0.0677,-0.0347,0.099,-0.0254,0.0497,0,0.0971,0,0.1082,0,0.1293,0,0.0759,-0.0199,0.0829,-0.0459,0.1084,-0.0594,0.0385,-0.0503,0.0521,-0.061,0.0211,-0.0794,0,-0.0921,0,-0.097,0,-0.0709,0,-0.0979,0,-0.1277,0,-0.1077,0,-0.0998,0,-0.0946,0,-0.099,0.0221,-0.0512,0.0685,-0.008,0.0894,-0.0033,0.1151,0,0.0836,0,0.1007,0,0.1437,0,0.0997,0,0.0943,0,0.0789,-0.0173,0.0353,-0.0089,0.0228,-0.0319,0.0206,-0.067,0.0054,-0.0688,0,-0.0381,0.0337,-0.0439,0.0106,-0.0494,0.0403,-0.0277,0.0281,-0.0435,0.033,-0.027,0.0029,-0.0807,0.0028,-0.0434,0.0128,-0.0776,0.0856,-0.0081,0.0282,-0.0627,0.0226,-0.0533,0.0398,-0.0375,0.0421,-0.0222,0.0254,-0.0164,0.0028,-0.0599,0,-0.0573,0,-0.0701,0,-0.0425,0,-0.0688,0,-0.0851,0.0154,-0.058,0.0229,-0.0467,0.0115,-0.045,0.0438,-0.023,0.0857,-0.0276,0.1211,0,0.1264,0,0.145,0,0.1027,0,0.1231,0,0.0893,0,0.0841,-0.0298,0.0044,-0.0905,0,-0.0927,0,-0.0956,0.0036,-0.0497,0,-0.0641,0.0002,-0.0473,0,-0.0617,0,-0.1014,0,-0.0768,0,-0.0735,0.0004,-0.0506,0.0063,-0.0515,0.0335,-0.0374,0.0552,-0.0218,0.0568,-0.0083,0.0458,-0.0348,0.0326,-0.0377,0.0587,-0.008,0.048,-0.0214,0.0709,0,0.0736,-0.03,0.0519,-0.0134,0.0566,-0.0495,0.0233,-0.0413,0.0382,-0.0416,0.0368,-0.0393,0.0715,0,0.0518,-0.016,0.0466,-0.0204,0.0811,-0.0102,0.1503,0,0.117,-0.0238,0.099,-0.0125,0.0732,-0.0694,0.127,-0.0491,0.0858,-0.0946,0.0782,-0.1418,0.0365,-0.1943,0.0044,-0.2123,0.0049,-0.2284,0.076,-0.1204,0.0778,-0.118,0.0779,-0.1004,0.0783,-0.0354,0.1012,-0.0017,0.1235,-0.1599,0.1987,-0.1843,0.1699,-0.1398,0.1414,-0.1497,0.1275,-0.1227,0.2042,-0.2926,0.3064,-0.4105,0.3315,-0.3461,0.3268,-0.3811,0.2528,-0.3048,0.2042,-0.2198,0.2359,-0.1645,0.1288,-0.215,0.0318,-0.1323,0.1051,-0.062,0.1084,-0.1354,0.1865,-0.0014,0.1634,0,0.2503,0,0.1989,0,0.1839,0,0.2044,-0.0825,0.0715,-0.0032,0,-0.1071,0,-0.1086,0.0148,-0.1217,0,-0.1562,0,-0.1149,0.0291,-0.0768,0,-0.0939,0,-0.0815,0,-0.1014,0,-0.1077,0.0117,-0.1067,0.0329,-0.0604,0,-0.0747,0,-0.0891,0.0026,-0.0736,0.0758,-0.0379,0.1152,0,0.0906,0,0.0647,-0.0479,0,-0.0748,0,-0.1046,0,-0.0852,0.0287,-0.0943,0.0283,-0.0481,0.0245,-0.0563,0.1138,0,0.1081,0,0.1151,0,0.1647,0,0.098,0,0.0925,-0.0126,0.0266,-0.0776,0,-0.0726,0,-0.0667,0,-0.0743,0.0063,-0.0397,0,-0.0675,0,-0.059,0.0153,-0.0669,0.0616,-0.0132,0.0485,-0.0436,0.0498,-0.0063,0.0416,-0.0437,0.0345,-0.032,0.0194,-0.0321,0.0177,-0.0436,0.0538,-0.0251,0.0522,-0.0164,0.0684,-0.0291,0.0895,0,0.0626,0,0.0556,-0.0204,0.0334,-0.0241,0.0637,-0.0222,0.0283,-0.0244,0.0566,-0.0394,0.0805,-0.0088,0.073,0,0.0736,0,0.0832,-0.0016,0.0593,-0.0289,0.0659,-0.0112,0.0487,-0.0259,0.0131,-0.044,0.0054,-0.0595,0,-0.1096,0,-0.1466,0,-0.1253,0,-0.1414,0,-0.0964,0,-0.1061,0,-0.0928,0.0439,-0.0505,0.0553,-0.0305,0.0869,-0.0089,0.1047,0,0.0976,0,0.0841,0,0.0937,0,0.0721,0,0.0392,-0.0234,0.0556,-0.036,0.0378,-0.0386,0,-0.053,0.0244,-0.0679,0.015,-0.0429,0.0281,-0.0462,0.019,-0.0272,0.0432,-0.0294,0.0534,-0.0019,0.0991,0,0.0817,0,0.0638,0,0.044,-0.0052,0.0581,-0.0289,0.0371,-0.0275,0.018,-0.042,0.0115,-0.0685,0,-0.0565,0.0243,-0.0733,0.0361,-0.0244,0.034,-0.0527,0.0392,-0.0569,0.0258,-0.036,0.016,-0.045,0.0386,-0.0392,0.0354,-0.0159,0.0584,-0.0331,0.0888,-0.0107,0.0295,-0.0186,0.042,-0.0472,0.077,-0.0283,0.0665,-0.0632,0.07,-0.0898,0.078,-0.0911,0.0106,-0.0912,0.0492,-0.0438,0.0767,-0.0372,0.0412,-0.0279,0.0548,-0.055,0.0684,-0.0614,0.1303,-0.0727,0.1123,-0.2106,0.1849,-0.2471,0.3366,-0.2335,0.2803,-0.2525,0.2986,-0.2645,0.5425,-0.2576,0.1818,-0.1617,0.3106,-0.2262,0.3261,-0.2756,0.2903,-0.4166,0.0826,-0.29,0.1655,-0.2762,0.1571,-0.3027,0.093,-0.213,0.0034,-0.1236,0.1046,-0.1316,0.1081,-0.1857,0.1029,-0.0716,0.0662,-0.0397,0.1069,-0.0245,0.1523,-0.0041,0.1158,0,0.1273,-0.0176,0.1053,0,0.0887,-0.0337,0.0174,-0.0739,0,-0.0895,0.0116,-0.0726,0,-0.0837,0.0046,-0.0464,0.0025,-0.0616,0.0097,-0.0495,0.0135,-0.0564,0.0092,-0.0387,0.0864,-0.0557]
در حال بارگذاری
0:08
صدای نهنگ در اقیانوس آرام
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 321bit
کانال: استودیو نگار
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم