مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای WLO Vocal13

قطعی/IDM نمونه - دیجیتال خر خر کردن.
دسته بندی: موسیقی گوش خراش
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
IDM
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1289,-0.0224,-0.0063,0.1359,0.0364,0.135,-0.0383,0.0323,-0.0384,0.0005,-0.0061,0.0423,-0.0515,0.0446,-0.1132,-0.0545,-0.0943,0.0305,0.0455,0.1288,0.0148,0.0818,-0.0345,0.0186,-0.026,0.0125,0.0062,0.0403,-0.0825,0.0165,-0.1268,-0.0722,-0.0631,0.1036,0.0483,0.1228,0.0005,0.0409,-0.0318,-0.0004,-0.0233,0.01,0.0081,0.0471,-0.1088,0.021,-0.1321,-0.0427,-0.0348,0.1267,0.0227,0.1422,-0.0112,0.018,-0.023,0.0004,-0.0236,-0.0068,-0.0071,0.0423,-0.0888,0.0271,-0.1285,-0.0556,-0.0487,0.1343,0.0236,0.1453,-0.0203,0.0245,-0.0197,0.0016,-0.0065,0.0142,-0.0112,0.0163,-0.0809,0.0097,-0.1091,-0.0606,-0.0551,0.1115,0.0472,0.1058,-0.0021,0.0458,-0.0352,-0.0005,-0.0289,0.0077,-0.001,0.0366,-0.106,0.0112,-0.1164,-0.0245,-0.0229,0.088,0.0031,0.0791,0.0055,0.0396,-0.02,0.0365,-0.0336,-0.0154,-0.0079,0.0403,-0.1406,0.0209,-0.1476,-0.0234,-0.0056,0.1187,-0.0189,0.1072,-0.0228,0.0467,-0.0078,0.0637,-0.0684,-0.0137,-0.0632,0.0569,-0.0932,0.0616,-0.1535,-0.0802,-0.0639,0.1477,-0.0171,0.155,-0.0602,-0.0044,0.0042,0.0651,-0.0627,0.0345,-0.0688,0.0456,-0.0543,0.0795,-0.1877,-0.062,-0.1245,0.1406,0.0359,0.174,-0.0927,0.0135,-0.0477,0.1018,-0.0352,0.1003,-0.1077,-0.0399,-0.0459,0.0407,-0.1315,0.0054,-0.1286,0.0334,0.0441,0.175,-0.0839,0.1173,-0.0827,0.0407,0.0452,0.0972,-0.0991,0.0355,-0.0999,0.0211,-0.0665,0.028,-0.1536,-0.0785,-0.0753,0.178,0.0457,0.1914,-0.0887,0.0316,-0.0694,0.0657,-0.0089,0.0719,-0.0844,-0.022,-0.0164,0.026,-0.1254,-0.012,-0.1208,0.0338,0.0576,0.2081,-0.0461,0.1684,-0.0889,-0.0115,0.0003,0.085,-0.0461,0.0599,-0.0872,-0.0207,-0.0653,-0.0071,-0.1134,-0.0654,-0.0787,0.1816,0.126,0.2166,-0.0759,0.1134,-0.0946,0.0335,0.0414,0.0826,-0.0443,0.0556,-0.0708,0.0047,-0.1076,0.0115,-0.1427,-0.0764,-0.0764,0.2026,0.1073,0.2366,-0.0467,0.1032,-0.0495,0.0719,0.0462,0.0879,-0.1398,0.0412,-0.145,-0.0094,-0.0755,0.0043,-0.1027,-0.0115,0.0213,0.2252,0.0652,0.2139,-0.0245,0.0506,-0.0362,0.0603,-0.0639,0.0614,-0.1635,-0.0775,-0.143,-0.0193,-0.0978,-0.013,-0.0598,0.0752,0.0756,0.1484,0.0803,0.1249,0.0131,0.105,-0.0179,0.0269,-0.0059,0.0283,-0.1129,0.0037,-0.1718,-0.1098,-0.1435,-0.0573,-0.0402,0.151,0.1576,0.204,0.058,0.1725,0.0119,0.0579,-0.0275,0.0012,-0.0632,-0.0068,-0.1463,-0.06,-0.1463,-0.0997,-0.1356,-0.065,-0.053,0.1271,0.0991,0.1908,0.1536,0.2149,0.0029,0.1378,-0.0396,-0.0004,-0.0484,-0.0099,-0.1947,-0.066,-0.2341,-0.1461,-0.1401,-0.0397,-0.0738,0.1315,0.126,0.25,0.1613,0.2472,0.0633,0.148,-0.0308,0.0798,-0.1482,-0.0484,-0.1908,-0.1342,-0.207,-0.1531,-0.204,-0.0333,-0.0588,0.0729,0.0271,0.0916,0.0757,0.1408,0.0594,0.1329,-0.0233,0.1225,-0.0206,0.0139,-0.0843,0.012,-0.1618,-0.0479,-0.1238,-0.074,-0.1519,-0.0828,-0.1116,0.0362,0.0226,0.0839,0.0451,0.1135,0.0526,0.112,0.0284,0.1004,0.0027,0.0835,-0.0577,0.0291,-0.066,0.0055,-0.0617,0.0141,-0.0306,0.0069,-0.0608,0.021,-0.0542,0.0425,-0.0319,0.0447,-0.0255,0.0407,-0.0121,0.0404,-0.0441,0.0164,-0.0584,0.0397,-0.054,0.0537,-0.0799,0.0109,-0.0188,0.06,-0.0446,0.0789,-0.08,0.0728,-0.0552,0.1163,-0.0791,0.0333,-0.0206,0.1418,-0.0356,0.1329,0.0002,0.0815,0.0249,0.0987,-0.053,0.0335,-0.0265,0.0863,-0.0787,0.0717,-0.1373,0.0007,-0.0169,0.1163,-0.1777,0.0644,-0.1533,0.0556,0.0176,0.142,-0.192,0.0295,-0.1404,0.0727,-0.0282,0.2391,-0.119,0.0796,-0.0614,0.0803,-0.0338,0.1105,-0.1239,0.123,-0.1117,0.0939,-0.055,0.046,-0.069,0.0399,-0.0775,0.0282,-0.0416,0.059,-0.0215,0.0782,-0.117,0.0289,-0.1219,0.034,-0.1265,0.0537,-0.0883,0.0483,-0.0906,0.0019,-0.0618,0.1268,0.0106,0.1261,-0.0048,0.0729,-0.0902,0.0435,-0.0186,0.0376,-0.0506,0.0733,-0.1068,0.0464,-0.0522,0.0529,-0.0566,0.0819,-0.1031,0.009,-0.0386,0.0612,-0.0937,0.0953,-0.0922,-0.0032,0.0142,0.0714,-0.0253,0.0523,-0.0395,0.0555,-0.0159,0.0705,-0.0818,0.0882,-0.0583,0.0303,-0.0527,0.0995,-0.1178,0.0792,-0.1191,-0.0009,-0.0297,0.0643,-0.0701,0.0654,-0.0729,-0.0086,-0.016,0.1032,-0.0425,0.1128,-0.0785,0.0449,-0.0487,0.0067,-0.0347,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0016,0,-0.0009,0.0001,-0.0013,-0.0001,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,0.0003,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0008,0.0007,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0014,-0.0002,-0.0005,0.0016,-0.0003,0.0013,-0.0004,0.0019,0,0.0014,0.0001,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0017,0.0004,0.0019,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0014,0.0004,0.0014,-0.0005,0.0007,0.0008,0.0019,0.0002,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0011,0.0004,0.001,0.0006,0.0022,0.0006,0.0014,-0.0004,0.0015,0.0002,0.0017,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0011,0.001,0.0015,0.0008,0.0016,0.0008,0.0015,0.0007,0.0013,0.0004,0.0011,0.0002,0.0022,0.0015,0.0023,-0.0003,0.0016,-0.0002,0.0007,0.0001,0.0019,0.0003,0.0018,0.0007,0.0021,0.0011,0.0031,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0007,0.0007,0.0022,0.0005,0.002,0.0003,0.0009,0.0005,0.0012,0.0011,0.0015,0.0002,0.0017,-0.0005,0.0006,0.0004,0.002,0.0009,0.0026,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0013,0.0005,0.0015,-0.0005,0.0019,0.0014,0.0025,-0.0005,0.0021,-0.0008,0,-0.0003,0.0015,0,0.0022,0.0001,0.0013,0,0.0009,0,0.0004,0.0005,0.0016,-0.0001,0.0011,-0.0007,0.0001,0.0001,0.002,-0.0004,0.0025,-0.0011,-0.0005,-0.0014,0.0009,0.0002,0.0011,0.0004,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0012,0,-0.0005,0.0011,0,0.001,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0006,-0.0001,-0.0008,0.0001,0.0002,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0013,-0.0001,-0.0006,0.0013,-0.0003,0.0011,-0.0017,-0.0005,-0.0015,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0015,0.0001,-0.0009,0.0006,-0.0009,-0.0002,-0.001,0,-0.0007,0.0002,-0.0014,-0.0005,-0.0013,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0016,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0018,-0.0004,-0.0019,-0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0014,0.0002,-0.0023,-0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0027,-0.0004,-0.0031,-0.0014,-0.0015,0.0004,-0.0018,-0.0002,-0.0022,-0.0007,-0.0012,-0.0006,-0.002,-0.0013,-0.002,-0.0006,-0.0013,-0.0009,-0.002,-0.0009,-0.0022,-0.0013,-0.0022,-0.001,-0.0021,-0.0008,-0.002,-0.0009,-0.0021,-0.0008,-0.0019,-0.0008,-0.0022,-0.0011,-0.0036,-0.0026,-0.0032,0.0001,-0.0014,0.0009,-0.0029,-0.0013,-0.0028,-0.0015,-0.0014,-0.001,-0.0029,-0.0011,-0.003,-0.0014,-0.002,-0.0006,-0.0028,-0.0005,-0.0022,-0.0015,-0.0019,-0.0007,-0.0027,-0.0015,-0.0029,-0.0013,-0.0012,-0.0007,-0.0017,-0.0005,-0.0033,-0.0016,-0.0032,-0.002,-0.0025,-0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0027,-0.0001,-0.0032,-0.0015,-0.0012,-0.0002,-0.0022,-0.0001,-0.0015,-0.0011,-0.001,0.0004,-0.0025,-0.0006,-0.0025,-0.0002,-0.0012,-0.0001,-0.002,-0.0006,-0.0015,-0.0002,0,0.0013,-0.0012,0.0003,-0.0023,-0.0008,-0.0011,-0.0002,-0.0001,0.0005,0.0005,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0012,-0.0003,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,0.0002,0.0013,0.0002,0.0007,0.0004,0.0016,0.0008,0.0014,-0.0002,0.0007,0.0005,0.0023,0.0022,0.003,0.0002,0.002,-0.0002,0.0008,0.001,0.0021,0.0015,0.0024,0.0021,0.0027,0.001,0.0025,0.0011,0.0018,0.0013,0.002,0.0018,0.0027,0.0017,0.0027,0.0019,0.0033,0.0016,0.0022,0.0024,0.0034,0.0024,0.0036,0.0013,0.0023,0.0015,0.0037,0.0039,0.0046,0.0015,0.0042,0.0015,0.0017,0.0017,0.0039,0.0032,0.0041,0.003,0.0033,0.0032,0.0034,0.0028,0.0034,0.0027,0.0035,0.0024,0.0037,0.0034,0.004,0.0035,0.0039,0.0024,0.0036,0.0029,0.0038,0.0025,0.0038,0.0017,0.0026,0.0022,0.004,0.0037,0.0042,0.0003,0.0035,0.0003,0.001,0.0009,0.0028,0.0017,0.0025,0.0007,0.0015,0.0008,0.0019,0.0003,0.0018,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0018,-0.0003,-0.002,-0.0013,-0.0013,-0.0007,-0.0029,-0.001,-0.0036,-0.0031,-0.0033,-0.0016,-0.0031,-0.0016,-0.0045,-0.0032,-0.0051,-0.0036,-0.0039,-0.0033,-0.005,-0.0041,-0.0054,-0.0045,-0.0044,-0.0033,-0.0052,-0.0038,-0.0057,-0.0046,-0.0043,-0.0036,-0.005,-0.0033,-0.0049,-0.004,-0.0041,-0.0022,-0.0037,-0.0022,-0.0044,-0.0033,-0.0033,-0.0009,-0.0014,0.0001,-0.0021,-0.0014,-0.0016,0.0008,0.0002,0.0011,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0023,0.0024,0.0029,0.0008,0.0027,0.0002,0.0007,0.0007,0.0017,0.0011,0.0019,0.0002,0.001,0.0007,0.0016,-0.0009,0.0015,-0.0012,-0.001]
در حال بارگذاری
0:01
قطعی/IDM نمونه - دیجیتال خر خر کردن.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم