مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع
توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 2,586 صدا
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0046,-0.0004,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0049,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0046,0,0.1059,-0.0522,0.0555,-0.0424,0.0703,-0.0563,0.0588,-0.0399,0.0704,-0.0344,0.0506,-0.0629,0.039,-0.034,0.049,-0.0584,0.0842,-0.0414,0.0814,-0.0577,0.0895,-0.0375,0.0547,-0.0917,0.095,-0.0435,0.1217,-0.0752,0.0863,-0.0972,0.0613,-0.068,0.0794,-0.1071,0.093,-0.1177,0.144,-0.0675,0.0892,-0.1498,0.1536,-0.1669,0.102,-0.1672,0.1913,-0.115,0.0892,-0.1104,0.1326,-0.1697,0.0944,-0.1781,0.0989,-0.0637,0.1657,-0.0757,0.0947,-0.1819,0.0623,-0.1264,0.1375,-0.1558,0.1392,-0.1511,0.1234,-0.1801,0.1652,-0.1213,0.2763,-0.2448,0.1898,-0.1951,0.108,-0.135,0.1681,-0.1932,0.1631,-0.1179,0.2493,-0.167,0.216,-0.1653,0.2041,-0.2161,0.1595,-0.2539,0.1679,-0.2357,0.1935,-0.2228,0.1152,-0.1431,0.1946,-0.2203,0.186,-0.233,0.1949,-0.2408,0.2,-0.1374,0.3431,-0.0733,0.2593,-0.2536,0.2084,-0.2495,0.1245,-0.1798,0.349,-0.1819,0.2658,-0.1256,0.2126,-0.2931,0.294,-0.1505,0.2922,-0.156,0.2664,-0.2517,0.1907,-0.0878,0.1351,-0.3083,0.1396,-0.1982,0.1788,-0.2501,0.2058,-0.1891,0.1487,-0.1404,0.1351,-0.2297,0.2722,-0.0456,0.2444,-0.1056,0.2631,-0.1693,0.155,-0.2146,0.1581,-0.228,0.2157,-0.0951,0.1861,-0.1827,0.1135,-0.1499,0.1218,-0.2589,0.2525,-0.1454,0.1022,-0.2403,0.2518,-0.0969,0.2031,-0.2512,0.1444,-0.1428,0.1999,-0.1596,0.1992,-0.2102,0.1181,-0.2575,0.173,-0.1395,0.1834,-0.1117,0.1784,-0.0955,0.1269,-0.2568,0.1106,-0.2269,0.1515,-0.129,0.2151,-0.1293,0.0742,-0.1421,0.1262,-0.1107,0.1731,-0.1643,0.1316,-0.1867,0.1072,-0.1035,0.1471,-0.1102,0.054,-0.0896,0.2097,-0.1064,0.1075,-0.1202,0.1354,-0.1036,0.1031,-0.0959,0.1203,-0.0757,0.0755,-0.0951,0.0963,-0.1151,0.1821,-0.1176,0.1048,-0.0644,0.0839,-0.0798,0.0611,-0.117,0.152,-0.0716,0.11,-0.0721,0.0905,-0.0834,0.0892,-0.0655,0.0747,-0.072,0.1108,-0.0834,0.0199,-0.0732,0.0724,-0.0944,0.1124,-0.0942,0.0659,-0.0589,0.0969,-0.0716,0.0286,-0.0681,0.0563,-0.0742,0.0466,-0.0909,0.0301,-0.0502,0.0431,-0.0628,0.0384,-0.0648,0.0571,-0.0681,0.0135,-0.0427,0.0657,-0.0572,0.0643,-0.069,0.0517,-0.0533,0.0393,-0.0629,0.0955,-0.0282,0.0313,-0.0412,0.0614,-0.0314,0.0482,-0.0335,0.0628,-0.026,0.0512,-0.0326,0.029,-0.0269,0.0491,-0.0538,0.026,-0.0333,0.0373,-0.0289,0.0384,-0.0286,0.0278,-0.0236,0.0373,-0.0235,0.0307,-0.0417,0.0256,-0.0289,0.0456,-0.0126,0.0362,-0.0132,0.0328,-0.0352,0.0373,-0.0298,0.0318,-0.0223,0.0386,-0.0029,0.0337,-0.035,0.0248,-0.0097,0.0192,-0.0145,0.0275,-0.0219,0.0296,-0.0238,0.0358,-0.0135,0.0274,-0.0148,0.0151,-0.0198,0.0217,-0.014,0.0242,-0.012,0.0237,-0.0136,0.0157,-0.0169,0.0296,-0.0126,0.0141,-0.0065,0.0117,-0.0112,0.0204,-0.0052,0.0125,-0.0101,0.0209,-0.013,0.0181,-0.0115,0.0198,-0.0125,0.0175,-0.0053,0.015,-0.0103,0.0141,0,0.0205,-0.0082,0.0154,-0.0042,0.0178,-0.0103,0.0121,-0.0032,0.0203,-0.0024,0.0172,-0.0035,0.0157,-0.0011,0.0121,-0.003,0.0157,-0.0008,0.0176,-0.0066,0.0148,0,0.0063,-0.0047,0.011,-0.002,0.0089,-0.0051,0.0146,-0.0049,0.0145,0,0.0094,-0.0014,0.0112,-0.0028,0.0068,-0.0004,0.0121,-0.0056,0.009,-0.0012,0.012,-0.0029,0.0093,0,0.0095,0,0.0106,-0.0003,0.01,-0.0003,0.0087,-0.0021,0.009,-0.0017,0.0079,0,0.0084,0,0.0085,0,0.0087,-0.0002,0.0087,0,0.0089,-0.0001,0.0086,0,0.008,0,0.0072,0,0.0082,0,0.0062,0,0.0082,0,0.0074,0,0.0083,0,0.0061,0,0.007,-0.0014,0.0073,0,0.0071,0,0.0063,0,0.0056,0,0.0082,0,0.0059,0,0.0071,0,0.0063,0,0.0064,0,0.0068,0,0.0057,0,0.0064,0,0.0062,0,0.0062,0,0.0069,0,0.0054,0,0.0053,0,0.005,0,0.0055,0,0.0065,0,0.0057,0,0.0055,0,0.0056,0,0.0052,0,0.0058,0,0.0055,0,0.0052,0,0.0053,0,0.0057,0,0.0053,0,0.0053,0,0.0052,0,0.0049,0,0.0056,0,0.005,0,0.0053,0,0.0056,0,0.005,0,0.005,0,0.0048,0,0.0054,0,0.0054,0,0.0048,0,0.0052,0,0.0049,0,0.0049,0,0.0047,0,0.0049,0,0.0048,0,0.0051,0,0.0048,0,0.005,0,0.005,0,0.0049,0,0.0047,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0049,0,0.005,0,0.0049,0,0.005,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0047,0,0.005,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0049,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0049,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.005,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
صدای تولید شده ی الکترونیکی ، سقوط
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 320bit
تولید کننده
استودیو گراف
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0049,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0743,-0.0379,0.0874,-0.076,0.0813,-0.0601,0.1016,-0.07,0.1019,-0.0854,0.0723,-0.0555,0.0663,-0.0591,0.0617,-0.0838,0.0375,-0.0804,0.0908,-0.0602,0.0493,-0.0155,0.0901,-0.0715,0.087,-0.0753,0.0524,-0.0501,0.0966,-0.0685,0.0654,-0.0741,0.1212,-0.1261,0.071,-0.1019,0.0321,-0.0793,0.0718,-0.0709,0.113,-0.1248,0.1537,-0.0693,0.0736,-0.1156,0.1906,-0.1146,0.1548,-0.0481,0.1195,-0.156,0.1384,-0.1054,0.1036,-0.1047,0.1073,-0.1316,0.1217,-0.1927,0.1107,-0.1435,0.1726,-0.1923,0.1468,-0.1478,0.0687,-0.2084,0.1188,-0.1346,0.0888,-0.0862,0.1663,-0.1061,0.0895,-0.2333,0.2644,-0.1565,0.0784,-0.1182,0.2294,-0.187,0.2211,-0.1479,0.0898,-0.0943,0.1097,-0.1844,0.2339,-0.1751,0.1305,-0.0958,0.129,-0.0898,0.0664,-0.1075,0.1791,-0.0999,0.123,-0.0941,0.1776,-0.1357,0.1044,-0.0737,0.0733,-0.1049,0.1005,-0.1389,0.1142,-0.1034,0.0867,-0.0999,0.1167,-0.1065,0.0919,-0.0957,0.1475,-0.1142,0.2167,-0.0881,0.1159,-0.156,0.1477,-0.0157,0.0706,-0.2072,0.1354,-0.0791,0.1233,-0.0799,0.1994,-0.0905,0.074,-0.068,0.1291,-0.1514,0.1673,-0.2257,0.1225,-0.1058,0.146,-0.1378,0.2002,-0.1313,0.1079,-0.2379,0.1394,-0.1225,0.137,-0.256,0.2445,-0.1656,0.1164,-0.0766,0.1692,-0.0485,0.0202,-0.1204,0.1047,-0.1105,0.1922,-0.1296,0.1625,-0.1489,0.1998,-0.1608,0.0926,-0.0843,0.1266,-0.1512,0.0916,-0.0877,0.0468,-0.0996,0.1687,-0.0784,0.1015,-0.0734,0.0839,-0.1279,0.1106,-0.0444,0.095,-0.0891,0.0977,-0.093,0.1057,-0.1398,0.1061,-0.1275,0.1196,-0.0795,0.1594,-0.1195,0.044,-0.0772,0.0504,-0.0681,0.12,-0.0441,0.0857,-0.1195,0.0561,-0.0537,0.1404,-0.1107,0.0598,-0.0591,0.1137,-0.0256,0.1205,-0.0515,0.1056,-0.0299,0.0653,-0.0565,0.1155,-0.0646,0.0873,-0.0381,0.0472,-0.077,0.0638,-0.0226,0.0681,-0.0791,0.0545,-0.0431,0.0629,-0.0794,0.0714,-0.0589,0.0665,0,0.0535,-0.0349,0.0485,-0.0598,0.0649,-0.0502,0.0426,-0.036,0.0221,-0.0352,0.0547,-0.0428,0.0763,-0.0321,0.0524,-0.0395,0.0352,-0.0322,0.0028,-0.0559,0.0489,-0.0455,0.0498,-0.0503,0.0313,-0.0288,0.0399,-0.0124,0.0229,-0.0157,0.0181,-0.0362,0.0342,-0.0331,0.0511,-0.0632,0.0268,-0.058,0.042,-0.0331,0.0249,-0.0377,0.046,-0.0435,0.0493,-0.0153,0.0372,-0.0267,0.0351,-0.0354,0.0304,-0.0348,0.0303,-0.0312,0.0323,-0.0256,0.0313,-0.0287,0.0356,-0.0213,0.0295,-0.0455,0.0243,-0.0415,0.0195,-0.0173,0.0389,-0.0192,0.0158,-0.0226,0.029,-0.0345,0.0132,-0.0201,0.0132,-0.0371,0.0216,-0.0116,0.0365,-0.0192,0.0198,-0.0144,0.0199,-0.0186,0.0279,-0.0368,0.024,-0.0102,0.0498,-0.0108,0.0294,-0.0071,0.0248,-0.0122,0.0224,-0.0087,0.0257,-0.011,0.0917,-0.0492,0.1053,-0.0602,0.0909,-0.0475,0.1367,-0.1408,0.1007,-0.0786,0.1348,-0.075,0.0579,-0.0954,0.1337,-0.1184,0.1152,-0.1682,0.1551,-0.0837,0.1532,-0.115,0.1512,-0.1921,0.1095,-0.13,0.2179,-0.1372,0.2494,-0.1353,0.1709,-0.1892,0.0762,-0.1125,0.0994,-0.1355,0.24,-0.0621,0.1363,-0.1437,0.1933,-0.1706,0.1539,-0.1507,0.2257,-0.1554,0.1228,-0.1916,0.1922,-0.127,0.1703,-0.0872,0.2656,-0.1952,0.1937,-0.2493,0.0611,-0.1951,0.1484,-0.1827,0.2525,-0.1047,0.1986,-0.1307,0.2014,-0.2828,0.1238,-0.1638,0.237,-0.2172,0.1638,-0.0989,0.1917,-0.2022,0.1911,-0.1817,0.2025,-0.1445,0.1274,-0.0668,0.1646,-0.1138,0.1189,-0.1127,0.1841,-0.2556,0.3636,-0.1606,0.359,-0.2057,0.0869,-0.159,0.1704,-0.28,0.2124,-0.078,0.1387,-0.0839,0.1321,-0.0574,0.1861,-0.2103,0.136,-0.1353,0.0939,-0.1064,0.105,-0.1705,0.0395,-0.1248,0.194,-0.1561,0.1118,-0.1289,0.0951,-0.1891,0.207,-0.1201,0.251,-0.0505,0.1391,-0.0735,0.0886,-0.1073,0.0643,-0.0302,0.1754,-0.0951,0.0705,-0.1055,0.1047,-0.06,0.0971,-0.0914,0.109,-0.0828,0.0907,-0.0747,0.1036,-0.097,0.0647,-0.0801,0.0635,-0.0829,0.0696,-0.0462,0.0646,-0.0872,0.1075,-0.0634,0.1134,-0.0687,0.0752,-0.0225,0.0578,-0.0909,0.0563,-0.0668,0.0595,-0.0499,0.0301,-0.0624,0.0495,-0.0575,0.0762,-0.0226,0.0557,-0.0578,0.0653,-0.0952,0.0661,-0.0509,0.0429,-0.0794,0.0661,-0.059,0.0557,-0.0202,0.1101,-0.0746,0.0662,-0.0516,0.0577,-0.0538,0.0583,-0.092,0.0461,-0.0503,0.1,-0.0456,0.0689,-0.0621,0.0632,-0.0537,0.0556,-0.0192,0.0629,-0.0545,0.0665,-0.0477,0.0749,-0.0551,0.0631,-0.0279,0.068,-0.0352,0.0423,-0.0226,0.0416,-0.0383,0.0392,-0.0516,0.0484,-0.0466,0.0264,-0.0359,0.0365,-0.0068,0.0243,-0.0487,0.0535,-0.0103,0.0486,-0.0332,0.0368,-0.0269,0.0371,-0.0216,0.042,-0.0297,0.024,-0.0411,0.0318,-0.0286,0.0517,-0.0409,0.0307,-0.0157,0.0334,-0.04,0.0596,-0.0303,0.0278,-0.0392,0.0355,-0.0248,0.0387,-0.0304,0.0325,-0.005,0.0467,-0.0319,0.033,-0.0279,0.0331,-0.0422,0.0187,-0.0181,0.0243,-0.0338,0.0299,-0.0299,0.0345,-0.0224,0.0462,-0.0068,0.0395,-0.0322,0.0243,-0.0349,0.0385,-0.0128,0.0501,-0.0281,0.0262,-0.0306,0.0326,-0.0156,0.0225,-0.0141,0.0228,-0.0077,0.019,-0.0187,0.0265,-0.0238,0.0237,-0.0168,0.0232,-0.0148,0.0285,-0.022,0.0194,-0.0094,0.0206,-0.012,0.0251,-0.0081,0.0218,-0.0134,0.0248,0,0.0157,-0.0092,0.0158,-0.0113,0.0174,-0.0052,0.0147,-0.0109,0.0188,-0.0094,0.012,-0.01,0.0134,-0.0114,0.0143,-0.0095,0.0146,-0.0058,0.014,-0.0221,0.02,-0.0026,0.0147,-0.001,0.0153,-0.0081,0.0143,-0.0157,0.0154,-0.0058,0.0145,-0.0082,0.0134,-0.0117,0.0213,-0.0093,0.0132,-0.0101,0.0089,-0.0063,0.0169,-0.0108,0.0079,-0.0045,0.0205,-0.0143,0.0154,-0.0052,0.0158,-0.0062,0.0113,-0.0033,0.0074,-0.0046,0.0175,-0.0108,0.013,-0.0032,0.0129,0,0.0109,-0.0046,0.0132,-0.0061,0.0131,-0.0011,0.0102,-0.0037,0.0118,-0.0102,0.0111,-0.0085,0.0081,-0.0024,0.0103,0,0.0075,-0.0068,0.0145,-0.0024,0.0115,0,0.0123,-0.0002,0.0121,-0.004,0.0087,-0.0037,0.0071,-0.002,0.0099,-0.001,0.0063,-0.0011,0.0093,0,0.0087,-0.0005,0.0092,-0.0002,0.0094,-0.0007,0.0077,-0.001,0.0085,0,0.0089,0,0.0096,-0.0008,0.0096,0,0.0098,-0.0026,0.0082,-0.0006,0.0079,0,0.0097,0,0.0081,-0.0008,0.0082,0,0.0066,0,0.0089,0,0.0078,0,0.0064,0,0.0081,0,0.0068,0,0.0067,0,0.0074,0,0.0076,0,0.0074,0,0.0077,-0.0002,0.0079,0,0.0075,0,0.0071,0,0.0066,0,0.0061,0,0.0071,0,0.0068,0,0.0066,0,0.0057,0,0.0061,0,0.0058,0,0.0062,0,0.0066,0,0.006,0,0.0067,0,0.007,0,0.0063,0,0.0056,0,0.0066,0,0.006,0,0.0056,0,0.0075,0,0.0066,0,0.0058,0,0.0055,0,0.0056,0,0.0047,0,0.0059,0,0.006,0,0.0059,0,0.0056,0,0.0059,0,0.0053,0,0.0052,0,0.0058,0,0.0062,0,0.0052,0,0.0053,0,0.0055,0,0.0052,0,0.0051,0,0.0057,0,0.0056,0,0.0048,0,0.0054,0,0.0052,0,0.0052,0,0.0057,0,0.0048,0,0.0051,0,0.0051,0,0.0054,0,0.005,0,0.0054,0,0.0053,0,0.0054,0,0.0053,0,0.0049,0,0.0052,0,0.005,0,0.0054,0,0.005,0,0.0055,0,0.0055,0,0.0047,0,0.0052,0,0.005,0,0.0048,0,0.0051,0,0.0049,0,0.0051,0,0.0051,0,0.0047,0,0.005,0,0.0051,0,0.0049,0,0.0047,0,0.0048,0,0.005,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0049,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0048,0,0.0047,0,0.005,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0048,0,0.0048,0,0.005,0,0.0049,0,0.0049,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0048,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0043,0,0.0047,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0047,0,0.005,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
صدای تولید شده ی الکترونیکی ، سقوط
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 320bit
تولید کننده
استودیو گراف
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0009,0.0021,-0.0023,0.0002,-0.0038,0.0048,-0.0009,0.0028,-0.0014,0.0011,-0.0018,0.0011,-0.0021,0.0012,-0.0001,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0011,-0.0001,-0.0013,0.0002,-0.0007,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0003,0.0006,0.0005,0.0013,0.0002,0.0014,0,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0008,-0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0021,0.0026,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.1983,0.0947,-0.2348,0.2828,-0.0671,0.1528,-0.1071,0.1031,-0.131,0.155,-0.1213,0.12,-0.1124,0.1026,-0.0656,0.0403,-0.101,0.0551,-0.0966,0.0932,-0.0609,0.0587,-0.0612,0.0781,-0.0751,0.0772,-0.1105,0.0549,-0.0673,0.1109,-0.0577,0.0535,-0.0783,0.0759,-0.0638,0.0597,-0.0484,0.031,-0.0392,0.0424,-0.0581,0.0522,-0.0264,0.0422,-0.0286,0.0294,-0.0482,0.0327,-0.0195,0.0208,-0.0257,0.0267,-0.0119,0.0238,-0.0186,0.0099,-0.0189,0.0344,-0.0232,0.0161,-0.0245,0.0196,-0.026,0.0078,-0.0208,0.0188,-0.0193,0.0169,-0.0196,0.0216,-0.0212,0.0231,-0.0149,0.0191,-0.0074,0.0214,-0.0136,0.0157,-0.0162,0.0172,-0.0186,0.0139,-0.0101,0.0111,-0.0133,0.0084,-0.0112,0.0084,-0.0083,0.0062,-0.0063,0.0085,-0.0066,0.0084,-0.0054,0.0056,-0.003,0.0094,-0.0113,0.007,-0.0053,0.0108,-0.0109,0.0085,-0.0063,0.0053,-0.0066,0.0082,-0.0068,0.0042,-0.0087,0.008,-0.0066,0.0072,-0.0016,0.0049,-0.0048,0.0021,-0.0028,0.006,-0.0082,0.0058,-0.0065,0.0042,-0.0057,0.0089,-0.0086,-0.0002,-0.0041,0.0143,-0.0102,0.0105,-0.0056,0.0136,-0.0099,0.0081,-0.0085,0.0074,-0.0085,0.0101,-0.0055,0.0041,-0.0066,0.0064,-0.0089,0.0095,-0.0068,0.0057,-0.0038,0.0068,-0.0044,0.0055,-0.0072,0.0028,-0.0026,0.0063,-0.0091,0.0068,-0.0119,0.0064,-0.0058,0.0112,-0.0044,0.0056,-0.0072,0.0088,-0.0062,0.0071,-0.0036,0.0065,-0.0028,0.006,-0.0059,0.0047,-0.0026,0.0056,-0.0039,0.0006,-0.0023,0.0039,-0.0075,0.0042,-0.0043,0.0016,-0.0046,0.0061,-0.0037,0.0033,-0.0034,0.0047,-0.0048,0.0051,-0.0034,0.0024,-0.0024,0.0004,-0.0037,0.0026,-0.0024,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0007,0.0028,-0.0021,0.0018,-0.0017,0.0022,-0.0028,0.0005,-0.0006,0.0023,-0.0022,-0.0003,-0.0015,0.0011,0.0003,0.0023,-0.0015,0.0005,0.0001,0.002,-0.0014,0.0008,-0.0022,-0.0001,-0.0002,0.001,-0.0012,0.0003,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0003,-0.0008,0.0019,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0008,0,0.0014,-0.0017,0.0007,-0.0016,0,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0003,0.0002,0.0013,-0.0012,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0004,0,0.0008,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0006,0,0,0.0007,0,0.0008,-0.0009,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0009,0,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0008,0.0006,0,0.0007,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0007,0.0001,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0004,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0025,-0.0023,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0017,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.0011,0.0004,0.0003,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0005,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0006,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0013,0.001,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0014,-0.0027,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0023,0.0031,-0.0023,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0005,0,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0007,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0022,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0001,0,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,0,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0003,0,0.0009,-0.0006,0,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0017,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0016,-0.0018,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0016,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0003,0,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0023,-0.0031,0.0036,-0.0018,0.0012,-0.0018,0.0031,-0.0023,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0017,-0.0005,0.0005,-0.0013,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 1.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0055,0.0024,-0.0019,0.0054,-0.0035,0.0038,-0.0034,0.0001,-0.004,0.0034,0,0.0023,-0.0008,0.0007,-0.0017,-0.0004,-0.0009,0,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0012,0.001,0.0018,0.0004,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0009,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.1414,0.1741,-0.1801,0.1223,-0.1069,0.2023,-0.1495,0.102,-0.0773,0.1134,-0.0669,0.092,-0.0852,0.1214,-0.0742,0.0738,-0.0874,0.0782,-0.0526,0.0314,-0.0516,0.0531,-0.0455,0.0479,-0.0369,0.0474,-0.0448,0.0352,-0.0215,0.0257,-0.0313,0.0335,-0.023,0.006,-0.0214,0.0226,-0.0173,0.0166,-0.0133,0.0206,-0.0129,0.0183,-0.0146,0.0139,-0.0157,0.0094,-0.0188,0.0116,-0.0409,0.0448,-0.0247,0.0261,-0.0406,0.0392,-0.0385,0.029,-0.0379,0.0401,-0.084,0.0617,-0.0322,0.0784,-0.0553,0.0249,-0.0424,0.0564,-0.0426,0.0301,-0.0408,0.0488,-0.0101,0.0419,-0.0201,0.0138,-0.0345,0.0274,-0.0501,0.0396,-0.0301,0.0414,-0.0273,0.0288,-0.0367,0.0302,-0.022,0.0245,-0.0192,0.0136,-0.0167,0.0132,-0.0134,0.0187,-0.0169,0.0162,-0.0149,0.0185,-0.0065,0.0135,-0.0085,0.0078,-0.0081,0.0145,-0.0108,0.0083,-0.0092,0.0096,-0.0079,0.0074,-0.007,0.0087,-0.0098,0.0103,-0.0048,0.0081,-0.0067,0.0034,-0.0036,0.0031,-0.0077,0.0032,-0.0047,0.0038,-0.0019,0.004,-0.0065,0.0049,-0.0029,0.0038,-0.0068,0.0039,-0.0033,0.0032,-0.0042,0.0043,-0.0026,0.0037,-0.0031,0.0048,-0.0022,0.0027,-0.0032,0.0009,-0.0849,0.0506,-0.0542,0.0614,-0.0503,0.0626,-0.0659,0.0609,-0.0384,0.0267,-0.0343,0.03,-0.0218,0.0241,-0.017,0.0151,-0.0212,0.0155,-0.019,0.0194,-0.0147,0.0189,-0.0141,0.0111,-0.0159,0.0091,-0.0161,0.0117,-0.0085,0.0107,-0.01,0.0094,-0.0127,0.0097,-0.0088,0.0068,-0.0077,0.0093,-0.0091,0.0051,-0.0075,0.0045,-0.0058,0.006,-0.0048,0.0055,-0.0036,0.0067,-0.0163,0.0065,-0.0197,0.0302,-0.019,0.0313,-0.0163,0.0266,-0.0155,0.0111,-0.0128,0.0146,-0.0118,0.0144,-0.0073,0.0101,-0.006,0.0081,-0.0099,0.0069,-0.005,0.0037,-0.0049,0.0042,-0.0031,0.0059,-0.0026,0.0031,-0.0035,0.0035,-0.0032,0.0017,-0.0041,0.0027,-0.0029,0.0045,-0.0048,0.0048,-0.0034,0.0023,-0.0038,0.0028,-0.0038,0.0015,-0.0036,0.0028,-0.0026,0.0024,-0.0042,0.005,-0.002,0.0026,-0.0031,0.0029,-0.0046,0.0028,-0.0027,0.0022,-0.0038,0.0028,-0.0015,0.0035,-0.0025,0.0008,-0.004,0.0038,-0.0022,0.0026,-0.0014,0.0037,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0025,0.0017,-0.0024,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.002,-0.0017,0.0026,-0.0028,0.0026,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0005,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.001,0.0019,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0026,0.0017,-0.0027,0.0024,-0.0038,0.004,-0.0012,0.003,-0.0021,0.0023,-0.002,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0003,0.0019,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0005,-0.001,0.0013,-0.0002,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0004,-0.0009,0.001,-0.0007,0.002,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.0014,-0.0006,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0031,0.0012,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0021,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0012,-0.0003,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0125,0.008,-0.0087,0.0096,-0.0163,0.018,-0.0114,0.0131,-0.0112,0.007,-0.0067,0.0096,-0.0071,0.0093,-0.0044,0.0039,-0.0056,0.0058,-0.0062,0.0052,-0.0088,0.0132,-0.0153,0.0185,-0.0265,0.0298,-0.0221,0.0234,-0.0166,0.0155,-0.0172,0.0158,-0.013,0.0223,-0.0129,0.0136,-0.0083,0.0151,-0.0094,0.0073,-0.01,0.0105,-0.0088,0.0088,-0.0103,0.005,-0.0093,0.0055,-0.0079,0.0069,-0.0139,0.0172,-0.0109,0.012,-0.0115,0.009,-0.0094,0.0094,-0.0077,0.008,-0.0044,0.0056,-0.0034,0.0056,-0.0067,0.0027,-0.0049,0.0026,-0.0038,0.0049,-0.0056,0.0043,-0.0031,0.0041,-0.0039,0.0029,-0.0023,0.0038,-0.0032,0.0031,-0.0026,0.0022,-0.0027,0.0035,-0.0028,0.0021,-0.0021,0.0026,-0.0026,0.0019,-0.0027,0.0023,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0023,-0.0016,0.0028,-0.0026,0.0031,-0.0032,0.0013,-0.0025,0.002,-0.0025,0.0017,-0.0013,0.002,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.002,-0.0008,0.0016,-0.002,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0018,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0021,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0015,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0017,0.0013,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 2.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0329,0.0252,-0.0521,0.0482,-0.0582,0.0614,-0.0605,0.0451,-0.0572,0.0649,-0.0362,0.0517,-0.0353,0.0409,-0.0311,0.0333,-0.0266,0.0295,-0.0444,0.03,-0.0171,0.032,-0.0159,0.0252,-0.0236,0.0222,-0.0232,0.0164,-0.0185,0.0131,-0.0134,0.009,-0.0108,0.0103,-0.0044,0.0097,-0.0044,0.0067,-0.0062,0.006,-0.0037,0.007,-0.0034,0.0028,-0.0047,0.0035,-0.0058,0.0018,-0.0063,0.0042,-0.0042,0.0022,-0.004,0.0046,-0.0018,0.0048,-0.0029,0.0027,-0.0028,0.0036,-0.004,0.0037,-0.0032,0.0037,-0.0038,0.0027,-0.0027,0.0023,-0.0037,0.0015,-0.0021,0.0024,-0.0021,0.0029,-0.0015,0.0033,-0.0018,0.0021,-0.0043,0.0025,-0.0042,0.0022,-0.0026,0.0012,-0.0129,0.0107,-0.0052,0.0044,-0.0043,0.0062,-0.0037,0.0077,-0.0029,0.0044,-0.003,0.0043,-0.0057,0.0052,-0.0035,0.0057,-0.0041,0.0048,-0.0044,0.0065,-0.0052,0.0035,-0.0112,0.007,-0.0061,0.0191,-0.012,0.0111,-0.0105,0.007,-0.0068,0.0068,-0.0077,0.0098,-0.0094,0.008,-0.0051,0.0063,-0.0071,0.0056,-0.0038,0.0042,-0.0037,0.0045,-0.0032,0.0028,-0.0077,0.0086,-0.0062,0.0166,-0.0038,0.0073,-0.0049,0.0083,-0.0042,0.0032,-0.2934,0.2941,-0.3055,0.2435,-0.2162,0.1479,-0.105,0.1189,-0.121,0.1438,-0.1081,0.0745,-0.0923,0.0841,-0.0876,0.0955,-0.0521,0.0497,-0.0556,0.0803,-0.0536,0.0351,-0.073,0.0584,-0.0516,0.067,-0.0327,0.0311,-0.0224,0.0313,-0.025,0.0208,-0.0165,0.0238,-0.011,0.0266,-0.0267,0.0181,-0.0319,0.0197,-0.0166,0.0235,-0.028,0.0209,-0.0251,0.0232,-0.0195,0.0284,-0.0221,0.019,-0.0164,0.0109,-0.008,0.0134,-0.0186,0.0147,-0.0148,0.0108,-0.0135,0.0065,-0.0122,0.0088,-0.0084,0.0123,-0.0156,0.0113,-0.0092,0.0149,-0.0059,0.0069,-0.0075,0.0105,-0.0055,0.0035,-0.0078,0.0137,-0.0122,0.0111,-0.0096,0.0077,-0.0054,0.0076,-0.0064,0.0074,-0.0079,0.0033,-0.0054,0.0059,-0.0088,0.0049,-0.0028,0.0034,-0.008,0.0049,-0.005,0.0059,-0.0054,0.0055,-0.0051,0.0051,-0.0034,0.0037,-0.0029,0.0081,-0.0028,0.0033,-0.0045,0.0038,-0.0033,0.0027,-0.0051,0.0036,-0.0035,0.0031,-0.0053,0.0025,-0.0019,0.0042,-0.0039,0.0038,-0.0033,0.0042,-0.0036,0.0022,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0008,-0.0024,0.0011,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0035,-0.0021,0.004,-0.0009,0.0031,-0.0022,0.0029,-0.0035,0.0009,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0005,0.0021,-0.0008,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0021,0.0016,-0.0008,0.0016,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0014,-0.0016,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0004,0.0012,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0084,0.005,-0.0047,0.0076,-0.0091,0.0081,-0.008,0.0078,-0.0106,0.0064,-0.0078,0.0063,-0.0043,0.0051,-0.0116,0.0081,-0.0181,0.0261,-0.0397,0.0315,-0.0258,0.0479,-0.0355,0.0205,-0.0194,0.0108,-0.0159,0.0215,-0.0174,0.0244,-0.0127,0.0094,-0.0119,0.0194,-0.0147,0.0091,-0.0092,0.0093,-0.0112,0.0119,-0.0107,0.009,-0.0074,0.0032,-0.006,0.0063,-0.0049,0.0055,-0.0106,0.0049,-0.006,0.0029,-0.0042,0.0072,-0.0057,0.0061,-0.0048,0.0038,-0.0021,0.0038,-0.0075,0.004,-0.0066,0.0054,-0.0026,0.003,-0.0063,0.0033,-0.0019,0.003,-0.0035,0.0021,-0.0012,0.0031,-0.0035,0.0042,-0.002,0.0032,-0.0022,0.0025,-0.0035,0.0028,-0.0029,0.0012,-0.0027,0.0023,-0.0012,0.0015,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.0016,-0.0009,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0019,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0015,0.0015,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0013,-0.0005,0.0019,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0018,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.0019,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.0004,0.0006,-0.0015,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,0,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0022,0.0004,-0.0013,0.002,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0026,0.0011,-0.0031,0.0043,-0.002,0.0027,-0.0028,0.0023,-0.0018,0.0014,-0.0024,0.0016,-0.0024,0.002,-0.0006,0.0022,-0.0003,0.0025,-0.0004,0.0007,-0.0018,0.0004,-0.0019,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0017,-0.0006,0.0018,-0.0008,0.0014,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0015,0,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 3.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0226,0.0224,-0.038,0.0341,-0.0279,0.0297,-0.0294,0.0182,-0.0145,0.014,-0.0138,0.0135,-0.01,0.0058,-0.0081,0.008,-0.0075,0.0096,-0.0058,0.0047,-0.0073,0.0062,-0.0028,0.0028,-0.0042,0.0035,-0.0022,0.0041,-0.0035,0.0027,-0.0027,0.0038,-0.0037,0.0032,-0.0017,0.0016,-0.0021,0.0009,-0.0015,0.0025,-0.0012,0.0018,-0.0012,0.0007,-0.0016,0.0003,-0.0004,0.0018,-0.0024,0.0008,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0016,-0.001,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0653,0.0449,-0.0853,0.1238,-0.0675,0.0798,-0.0504,0.0428,-0.0285,0.0218,-0.0195,0.0218,-0.0128,0.0111,-0.0207,0.0128,-0.0131,0.0139,-0.0142,0.0171,-0.0123,0.0125,-0.0122,0.0122,-0.0067,0.0121,-0.0067,0.0069,-0.007,0.0104,-0.0052,0.0053,-0.0038,0.003,-0.0048,0.0035,-0.0025,0.004,-0.0039,0.0035,-0.003,0.0025,-0.003,0.0038,-0.0029,0.0015,-0.0016,0.0026,-0.0013,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0012,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0036,0.0063,-0.0798,0.0744,-0.0478,0.0499,-0.0213,0.0306,-0.0236,0.0189,-0.0373,0.0207,-0.013,0.0122,-0.0145,0.0118,-0.0114,0.0116,-0.0085,0.0076,-0.0054,0.0047,-0.0071,0.0054,-0.0059,0.0076,-0.0027,0.0061,-0.0068,0.0022,-0.0045,0.004,-0.004,0.0043,-0.0024,0.0035,-0.0032,0.0021,-0.0021,0.0026,-0.0025,0.0023,-0.0027,0.0028,-0.0009,0.003,-0.0017,0.0027,-0.002,0.0007,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0015,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0017,0.0016,-0.026,0.026,-0.0558,0.0277,-0.0333,0.0307,-0.0359,0.0388,-0.0626,0.0295,-0.0195,0.0258,-0.0298,0.024,-0.0438,0.0375,-0.0239,0.0244,-0.0311,0.0249,-0.0334,0.0193,-0.0177,0.0279,-0.0286,0.0148,-0.015,0.0174,-0.1704,0.1551,-0.1789,0.1804,-0.155,0.0881,-0.0782,0.1526,-0.0791,0.054,-0.0555,0.0748,-0.0545,0.0606,-0.0586,0.053,-0.0479,0.0323,-0.0454,0.0409,-0.0267,0.0279,-0.0266,0.0355,-0.0215,0.0309,-0.0248,0.0161,-0.0157,0.014,-0.0161,0.0235,-0.0125,0.0144,-0.0105,0.0112,-0.0098,0.0119,-0.0078,0.009,-0.0046,0.007,-0.0083,0.0061,-0.0072,0.0039,-0.0033,0.0075,-0.0042,0.0032,-0.0036,0.0035,-0.0032,0.0035,-0.0032,0.0026,-0.0034,0.0017,-0.0013,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0023,0.0008,-0.0012,0.0015,-0.0019,0.0023,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.002,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0014,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0038,0.0072,-0.0143,0.0176,-0.0277,0.0298,-0.0201,0.0194,-0.0199,0.0196,-0.0346,0.0179,-0.0166,0.0167,-0.0164,0.0122,-0.0191,0.0121,-0.0105,0.0109,-0.0069,0.0146,-0.0063,0.0055,-0.0049,0.0054,-0.0028,0.0045,-0.0062,0.0023,-0.0022,0.0042,-0.0036,0.0031,-0.0022,0.0023,-0.0021,0.0028,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0021,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0005,0.0014,-0.001,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0014,-0.0022,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0007,-0.0392,0.0507,-0.0383,0.0465,-0.0345,0.0297,-0.0196,0.0284,-0.0153,0.0221,-0.0161,0.0156,-0.0138,0.0143,-0.0211,0.0134,-0.0094,0.0086,-0.0042,0.005,-0.0033,0.004,-0.0046,0.0041,-0.0044,0.0035,-0.0041,0.0042,-0.0031,0.0042,-0.003,0.0025,-0.0013,0.0017,-0.0034,0.0037,-0.0023,0.0026,-0.0011,0.0025,-0.013,0.0235,-0.0272,0.0197,-0.0122,0.0123,-0.0114,0.0124,-0.0107,0.0108,-0.0095,0.007,-0.0078,0.0057,-0.0036,0.0048,-0.0033,0.0034,-0.005,0.0023,-0.0019,0.0029,-0.0013,0.0024,-0.0022,0.0016,-0.0021,0.002,-0.0129,0.0068,-0.0075,0.0057,-0.0042,0.0059,-0.0035,0.0051,-0.0035,0.0033,-0.0075,0.0062,-0.0027,0.0039,-0.0041,0.0016,-0.0035,0.0028,-0.0023,0.0033,-0.0026,0.0023,-0.0019,0.0021,-0.0022,0.0025,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0174,0.0036,-0.0186,0.0204,-0.0155,0.0141,-0.0114,0.0109,-0.0151,0.0102,-0.0086,0.0117,-0.0106,0.0104,-0.0039,0.0075,-0.0048,0.0033,-0.003,0.0028,-0.0155,0.0173,-0.0128,0.0179,-0.019,0.0144,-0.0105,0.0099,-0.008,0.0144,-0.007,0.0066,-0.007,0.0074,-0.0061,0.0052,-0.0066,0.0036,-0.005,0.0067,-0.0039,0.0033,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0019,-0.0012,0.0025,-0.001,0.0018,-0.0021,0.0018,-0.0009,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.003,0.0023,-0.0035,0.0043,-0.0032,0.0034,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.004,0.005,-0.0094,0.009,-0.0082,0.0067,-0.0048,0.0051,-0.0054,0.0058,-0.0045,0.0051,-0.0027,0.0031,-0.0034,0.0038,-0.0038,0.0029,-0.0029,0.0025,-0.0025,0.0023,-0.0018,0.0025,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0005,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0025,0.0018,-0.0019,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0024,0.0012,-0.0022,0.0016,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0016,0.0029,-0.0064,0.0053,-0.0042,0.0036,-0.0054,0.0036,-0.0022,0.0022,-0.0029,0.0023,-0.0012,0.0024,-0.0022,0.0012,-0.0012,0.001,-0.001,0.0015,-0.0009,0.0006,-0.0023,0.0024,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0091,0.0069,-0.0144,0.01,-0.0055,0.0066,-0.0073,0.0048,-0.0041,0.0046,-0.0039,0.0048,-0.004,0.0036,-0.0043,0.0041,-0.0036,0.0029,-0.0018,0.0023,-0.0008,0.001,-0.0008,0.001,-0.0025,0.0027,-0.0019,0.0013,-0.0026,0.0031,-0.0072,0.0082,-0.0051,0.0051,-0.0044,0.003,-0.0094,0.0089,-0.0061,0.0046,-0.0052,0.007,-0.0019,0.0035,-0.0024,0.0033,-0.003,0.0033,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0029,0.0014,-0.0013,0.0018,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 4.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0753,0.0693,-0.0457,0.0765,-0.0218,0.0297,-0.0315,0.0177,-0.0215,0.0246,-0.0209,0.0332,-0.0223,0.0136,-0.0094,0.0138,-0.008,0.0094,-0.0116,0.0104,-0.0077,0.0059,-0.0076,0.0057,-0.0059,0.0061,-0.0084,0.0058,-0.0059,0.0072,-0.0063,0.0043,-0.0052,0.0074,-0.0036,0.0037,-0.0025,0.0026,-0.003,0.0029,-0.0018,0.0013,-0.0025,0.0014,-0.0021,0.0027,-0.0029,0.002,-0.0025,0.0014,-0.0007,0.0016,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0006,-0.001,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.2307,0.2284,-0.1116,0.092,-0.0833,0.0712,-0.0588,0.0686,-0.0413,0.0269,-0.0396,0.0364,-0.0363,0.0591,-0.0271,0.0178,-0.0261,0.0241,-0.0266,0.0246,-0.0171,0.0199,-0.0184,0.0152,-0.0098,0.0119,-0.0076,0.007,-0.0085,0.0115,-0.0105,0.0099,-0.007,0.0098,-0.0062,0.0042,-0.0057,0.01,-0.0052,0.0028,-0.0035,0.0022,-0.0015,0.0043,-0.0047,0.0013,-0.0012,0.0043,-0.002,0.0022,-0.0027,0.0013,-0.0024,0.0013,-0.0021,0.0025,-0.0016,0.0027,-0.0019,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.002,0.0011,-0.0014,0.0007,-0.0016,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.001,0.001,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0002,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0067,0.0084,-0.0095,0.0131,-0.044,0.0683,-0.0362,0.0503,-0.0341,0.0603,-0.039,0.0412,-0.0276,0.0326,-0.0256,0.0178,-0.0093,0.0172,-0.016,0.0169,-0.0185,0.01,-0.0126,0.0127,-0.0082,0.0081,-0.0059,0.0109,-0.0034,0.0036,-0.0049,0.0044,-0.0047,0.0033,-0.0047,0.0061,-0.0063,0.005,-0.0049,0.0036,-0.0056,0.0054,-0.0049,0.006,-0.0088,0.0046,-0.0042,0.0046,-0.0037,0.0048,-0.0036,0.0046,-0.0041,0.0055,-0.003,0.0021,-0.0022,0.0032,-0.0017,0.0031,-0.0034,0.0023,-0.0025,0.002,-0.002,0.0029,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0014,-0.0007,0.0017,-0.0005,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0988,0.0996,-0.1128,0.0978,-0.0594,0.0739,-0.0731,0.0469,-0.0468,0.0556,-0.038,0.0378,-0.0301,0.0327,-0.0247,0.0246,-0.0255,0.0255,-0.0225,0.0159,-0.0142,0.0192,-0.0123,0.0163,-0.0089,0.01,-0.0106,0.01,-0.0086,0.0105,-0.0086,0.0076,-0.0084,0.0072,-0.0105,0.018,-0.0239,0.0182,-0.0191,0.0186,-0.0148,0.0138,-0.0106,0.0128,-0.0082,0.0097,-0.005,0.0031,-0.007,0.0057,-0.0033,0.0072,-0.0037,0.0032,-0.003,0.0031,-0.0033,0.0031,-0.0025,0.0021,-0.0023,0.0028,-0.0035,0.0034,-0.0033,0.0011,-0.0002,0.0021,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0091,0.01,-0.0103,0.0135,-0.0197,0.021,-0.013,0.0146,-0.0222,0.0218,-0.0135,0.0086,-0.009,0.0144,-0.0081,0.0051,-0.0063,0.0055,-0.0046,0.0056,-0.0117,0.0134,-0.0126,0.0106,-0.0148,0.0111,-0.01,0.0143,-0.0362,0.0511,-0.0957,0.0464,-0.1161,0.1351,-0.1561,0.1004,-0.1278,0.0775,-0.0558,0.0517,-0.0723,0.0658,-0.0585,0.058,-0.0537,0.0639,-0.1252,0.0965,-0.1173,0.1206,-0.0983,0.0779,-0.0507,0.061,-0.0719,0.0597,-0.0535,0.0477,-0.0393,0.0497,-0.0355,0.0505,-0.0371,0.0229,-0.0237,0.0272,-0.0334,0.0311,-0.0192,0.0305,-0.0292,0.0245,-0.0281,0.0281,-0.022,0.0262,-0.0185,0.0187,-0.0158,0.0174,-0.0092,0.0142,-0.0137,0.0097,-0.0066,0.0099,-0.0085,0.0097,-0.0054,0.0066,-0.0137,0.016,-0.0238,0.0264,-0.0155,0.0172,-0.0179,0.0204,-0.009,0.0104,-0.0256,0.0235,-0.0363,0.0216,-0.0194,0.0187,-0.0153,0.0206,-0.0157,0.0169,-0.0138,0.0196,-0.0102,0.0088,-0.0069,0.0068,-0.0074,0.0097,-0.0092,0.0074,-0.0084,0.0038,-0.0026,0.0039,-0.0039,0.0035,-0.0024,0.0023,-0.0028,0.0041,-0.0037,0.0035,-0.0014,0.0023,-0.0016,0.0024,-0.0025,0.0014,-0.0032,0.0031,-0.0083,0.0063,-0.009,0.0072,-0.0028,0.0067,-0.0041,0.0018,-0.0041,0.0024,-0.0024,0.0028,-0.0024,0.0024,-0.0017,0.0033,-0.0025,0.0017,-0.0021,0.0022,-0.0012,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0009,0.0012,-0.0023,0.002,-0.0008,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0059,0.0043,-0.0047,0.0045,-0.0041,0.0038,-0.0034,0.0043,-0.003,0.0028,-0.0032,0.0037,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.001,-0.0021,0.0019,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.001,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0022,0.0025,-0.0062,0.0043,-0.0137,0.0108,-0.0156,0.0105,-0.0144,0.0177,-0.0095,0.0089,-0.0094,0.0074,-0.008,0.0096,-0.0046,0.007,-0.0047,0.006,-0.0033,0.0032,-0.0032,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0024,0.0031,-0.0019,0.002,-0.001,0.001,-0.0019,0.002,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0017,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0051,-0.0368,0.0272,-0.0647,0.0453,-0.0393,0.0444,-0.0197,0.0237,-0.0148,0.0197,-0.0215,0.0187,-0.0442,0.0278,-0.0174,0.0244,-0.0114,0.0146,-0.0134,0.0162,-0.0072,0.0114,-0.0072,0.0074,-0.0055,0.0063,-0.0047,0.0088,-0.0069,0.0052,-0.0048,0.0034,-0.0039,0.0038,-0.004,0.006,-0.0028,0.0038,-0.003,0.0014,-0.0017,0.0041,-0.0029,0.0021,-0.0024,0.0014,-0.0021,0.0027,-0.0024,0.0022,-0.002,0.0021,-0.0007,0.002,-0.0017,-0.0004,-0.001,0.0018,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0005,0.0019,-0.0009,0.0001,-0.0082,0.0079,-0.0217,0.012,-0.0189,0.0147,-0.008,0.0105,-0.0076,0.0074,-0.0043,0.0078,-0.0057,0.0046,-0.0043,0.0034,-0.0042,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0022,0.0019,-0.0018,0.0021,-0.0024,0.0015,-0.0019,0.0026,-0.0021,0.0026,-0.0026,0.0009,-0.0082,0.0065,-0.0095,0.0093,-0.0072,0.0081,-0.0059,0.0052,-0.0058,0.0045,-0.0027,0.004,-0.0033,0.0021,-0.0035,0.0026,-0.0019,0.0022,-0.0029,0.002,-0.002,0.0029,-0.0021,0.0025,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0007,-0.0008,0.0016,-0.0018,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0073,0.0044,-0.0169,0.0134,-0.0216,0.0213,-0.025,0.0168,-0.0106,0.0104,-0.0106,0.0074,-0.0064,0.0057,-0.0044,0.0053,-0.0023,0.0052,-0.0032,0.003,-0.004,0.0031,-0.0016,0.0028,-0.0022,0.002,-0.0016,0.0023,-0.0013,0.003,-0.0026,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0018,-0.0011,0.0009,-0.0024,0.0019,-0.0113,0.0071,-0.0179,0.0177,-0.0122,0.0108,-0.0086,0.0099,-0.0116,0.0058,-0.0084,0.0064,-0.0091,0.0049,-0.0055,0.0039,-0.0033,0.0038,-0.0022,0.0031,-0.0036,0.003,-0.0031,0.0028,-0.0026,0.0028,-0.0022,0.0026,-0.0017,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.0123,0.0114,-0.0201,0.0238,-0.0239,0.0155,-0.0134,0.0112,-0.0092,0.0066,-0.0046,0.0054,-0.0041,0.0031,-0.0039,0.0033,-0.003,0.0029,-0.0035,0.0024,-0.0022,0.0017,-0.0035,0.0025,-0.0027,0.0036,-0.0031,0.0036,-0.0029,0.0029,-0.0024,0.0026,-0.002,0.0014,-0.0033,0.0027,-0.0023,0.0017,-0.0017,0.0013,-0.0023,0.0022,-0.0016,0.0027,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0029,-0.0036,0.0038,-0.0019,0.0016,-0.0017,0.0022,-0.0052,0.0055,-0.0096,0.0081,-0.0056,0.0049,-0.0045,0.0038,-0.0053,0.0053,-0.0023,0.0037,-0.0031,0.0031,-0.0049,0.003,-0.0038,0.0023,-0.0032,0.0033,-0.0025,0.0034,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0017,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 5.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0009,0.0021,-0.0023,0.0002,-0.0038,0.0048,-0.0009,0.0028,-0.0014,0.0011,-0.0018,0.0011,-0.0021,0.0012,-0.0001,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0011,-0.0001,-0.0013,0.0002,-0.0007,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0003,0.0006,0.0005,0.0013,0.0002,0.0014,0,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0008,-0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0021,0.0026,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.1983,0.0947,-0.2348,0.2828,-0.0671,0.1528,-0.1071,0.1031,-0.131,0.155,-0.1213,0.12,-0.1124,0.1026,-0.0656,0.0403,-0.101,0.0551,-0.0966,0.0932,-0.0609,0.0587,-0.0612,0.0781,-0.0751,0.0772,-0.1105,0.0549,-0.0673,0.1109,-0.0577,0.0535,-0.0783,0.0759,-0.0638,0.0597,-0.0484,0.031,-0.0392,0.0424,-0.0581,0.0522,-0.0264,0.0422,-0.0286,0.0294,-0.0482,0.0327,-0.0195,0.0208,-0.0257,0.0267,-0.0119,0.0238,-0.0186,0.0099,-0.0189,0.0344,-0.0232,0.0161,-0.0245,0.0196,-0.026,0.0078,-0.0208,0.0188,-0.0193,0.0169,-0.0196,0.0216,-0.0212,0.0231,-0.0149,0.0191,-0.0074,0.0214,-0.0136,0.0157,-0.0162,0.0172,-0.0186,0.0139,-0.0101,0.0111,-0.0133,0.0084,-0.0112,0.0084,-0.0083,0.0062,-0.0063,0.0085,-0.0066,0.0084,-0.0054,0.0056,-0.003,0.0094,-0.0113,0.007,-0.0053,0.0108,-0.0109,0.0085,-0.0063,0.0053,-0.0066,0.0082,-0.0068,0.0042,-0.0087,0.008,-0.0066,0.0072,-0.0016,0.0049,-0.0048,0.0021,-0.0028,0.006,-0.0082,0.0058,-0.0065,0.0042,-0.0057,0.0089,-0.0086,-0.0002,-0.0041,0.0143,-0.0102,0.0105,-0.0056,0.0136,-0.0099,0.0081,-0.0085,0.0074,-0.0085,0.0101,-0.0055,0.0041,-0.0066,0.0064,-0.0089,0.0095,-0.0068,0.0057,-0.0038,0.0068,-0.0044,0.0055,-0.0072,0.0028,-0.0026,0.0063,-0.0091,0.0068,-0.0119,0.0064,-0.0058,0.0112,-0.0044,0.0056,-0.0072,0.0088,-0.0062,0.0071,-0.0036,0.0065,-0.0028,0.006,-0.0059,0.0047,-0.0026,0.0056,-0.0039,0.0006,-0.0023,0.0039,-0.0075,0.0042,-0.0043,0.0016,-0.0046,0.0061,-0.0037,0.0033,-0.0034,0.0047,-0.0048,0.0051,-0.0034,0.0024,-0.0024,0.0004,-0.0037,0.0026,-0.0024,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0007,0.0028,-0.0021,0.0018,-0.0017,0.0022,-0.0028,0.0005,-0.0006,0.0023,-0.0022,-0.0003,-0.0015,0.0011,0.0003,0.0023,-0.0015,0.0005,0.0001,0.002,-0.0014,0.0008,-0.0022,-0.0001,-0.0002,0.001,-0.0012,0.0003,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0003,-0.0008,0.0019,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0008,0,0.0014,-0.0017,0.0007,-0.0016,0,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0003,0.0002,0.0013,-0.0012,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0004,0,0.0008,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0006,0,0,0.0007,0,0.0008,-0.0009,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0009,0,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0008,0.0006,0,0.0007,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0007,0.0001,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0004,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0025,-0.0023,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0017,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.0011,0.0004,0.0003,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0005,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0006,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0013,0.001,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0014,-0.0027,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0023,0.0031,-0.0023,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0005,0,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0007,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0022,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0001,0,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,0,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0003,0,0.0009,-0.0006,0,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0017,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0016,-0.0018,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0016,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0003,0,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0023,-0.0031,0.0036,-0.0018,0.0012,-0.0018,0.0031,-0.0023,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0017,-0.0005,0.0005,-0.0013,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 6.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0055,0.0024,-0.0019,0.0054,-0.0035,0.0038,-0.0034,0.0001,-0.004,0.0034,0,0.0023,-0.0008,0.0007,-0.0017,-0.0004,-0.0009,0,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0012,0.001,0.0018,0.0004,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0009,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.1414,0.1741,-0.1801,0.1223,-0.1069,0.2023,-0.1495,0.102,-0.0773,0.1134,-0.0669,0.092,-0.0852,0.1214,-0.0742,0.0738,-0.0874,0.0782,-0.0526,0.0314,-0.0516,0.0531,-0.0455,0.0479,-0.0369,0.0474,-0.0448,0.0352,-0.0215,0.0257,-0.0313,0.0335,-0.023,0.006,-0.0214,0.0226,-0.0173,0.0166,-0.0133,0.0206,-0.0129,0.0183,-0.0146,0.0139,-0.0157,0.0094,-0.0188,0.0116,-0.0409,0.0448,-0.0247,0.0261,-0.0406,0.0392,-0.0385,0.029,-0.0379,0.0401,-0.084,0.0617,-0.0322,0.0784,-0.0553,0.0249,-0.0424,0.0564,-0.0426,0.0301,-0.0408,0.0488,-0.0101,0.0419,-0.0201,0.0138,-0.0345,0.0274,-0.0501,0.0396,-0.0301,0.0414,-0.0273,0.0288,-0.0367,0.0302,-0.022,0.0245,-0.0192,0.0136,-0.0167,0.0132,-0.0134,0.0187,-0.0169,0.0162,-0.0149,0.0185,-0.0065,0.0135,-0.0085,0.0078,-0.0081,0.0145,-0.0108,0.0083,-0.0092,0.0096,-0.0079,0.0074,-0.007,0.0087,-0.0098,0.0103,-0.0048,0.0081,-0.0067,0.0034,-0.0036,0.0031,-0.0077,0.0032,-0.0047,0.0038,-0.0019,0.004,-0.0065,0.0049,-0.0029,0.0038,-0.0068,0.0039,-0.0033,0.0032,-0.0042,0.0043,-0.0026,0.0037,-0.0031,0.0048,-0.0022,0.0027,-0.0032,0.0009,-0.0849,0.0506,-0.0542,0.0614,-0.0503,0.0626,-0.0659,0.0609,-0.0384,0.0267,-0.0343,0.03,-0.0218,0.0241,-0.017,0.0151,-0.0212,0.0155,-0.019,0.0194,-0.0147,0.0189,-0.0141,0.0111,-0.0159,0.0091,-0.0161,0.0117,-0.0085,0.0107,-0.01,0.0094,-0.0127,0.0097,-0.0088,0.0068,-0.0077,0.0093,-0.0091,0.0051,-0.0075,0.0045,-0.0058,0.006,-0.0048,0.0055,-0.0036,0.0067,-0.0163,0.0065,-0.0197,0.0302,-0.019,0.0313,-0.0163,0.0266,-0.0155,0.0111,-0.0128,0.0146,-0.0118,0.0144,-0.0073,0.0101,-0.006,0.0081,-0.0099,0.0069,-0.005,0.0037,-0.0049,0.0042,-0.0031,0.0059,-0.0026,0.0031,-0.0035,0.0035,-0.0032,0.0017,-0.0041,0.0027,-0.0029,0.0045,-0.0048,0.0048,-0.0034,0.0023,-0.0038,0.0028,-0.0038,0.0015,-0.0036,0.0028,-0.0026,0.0024,-0.0042,0.005,-0.002,0.0026,-0.0031,0.0029,-0.0046,0.0028,-0.0027,0.0022,-0.0038,0.0028,-0.0015,0.0035,-0.0025,0.0008,-0.004,0.0038,-0.0022,0.0026,-0.0014,0.0037,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0025,0.0017,-0.0024,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.002,-0.0017,0.0026,-0.0028,0.0026,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0005,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.001,0.0019,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0026,0.0017,-0.0027,0.0024,-0.0038,0.004,-0.0012,0.003,-0.0021,0.0023,-0.002,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0003,0.0019,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0005,-0.001,0.0013,-0.0002,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0004,-0.0009,0.001,-0.0007,0.002,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.0014,-0.0006,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0031,0.0012,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0021,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0012,-0.0003,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0125,0.008,-0.0087,0.0096,-0.0163,0.018,-0.0114,0.0131,-0.0112,0.007,-0.0067,0.0096,-0.0071,0.0093,-0.0044,0.0039,-0.0056,0.0058,-0.0062,0.0052,-0.0088,0.0132,-0.0153,0.0185,-0.0265,0.0298,-0.0221,0.0234,-0.0166,0.0155,-0.0172,0.0158,-0.013,0.0223,-0.0129,0.0136,-0.0083,0.0151,-0.0094,0.0073,-0.01,0.0105,-0.0088,0.0088,-0.0103,0.005,-0.0093,0.0055,-0.0079,0.0069,-0.0139,0.0172,-0.0109,0.012,-0.0115,0.009,-0.0094,0.0094,-0.0077,0.008,-0.0044,0.0056,-0.0034,0.0056,-0.0067,0.0027,-0.0049,0.0026,-0.0038,0.0049,-0.0056,0.0043,-0.0031,0.0041,-0.0039,0.0029,-0.0023,0.0038,-0.0032,0.0031,-0.0026,0.0022,-0.0027,0.0035,-0.0028,0.0021,-0.0021,0.0026,-0.0026,0.0019,-0.0027,0.0023,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0023,-0.0016,0.0028,-0.0026,0.0031,-0.0032,0.0013,-0.0025,0.002,-0.0025,0.0017,-0.0013,0.002,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.002,-0.0008,0.0016,-0.002,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0018,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0021,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0015,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0017,0.0013,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 7.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0329,0.0252,-0.0521,0.0482,-0.0582,0.0614,-0.0605,0.0451,-0.0572,0.0649,-0.0362,0.0517,-0.0353,0.0409,-0.0311,0.0333,-0.0266,0.0295,-0.0444,0.03,-0.0171,0.032,-0.0159,0.0252,-0.0236,0.0222,-0.0232,0.0164,-0.0185,0.0131,-0.0134,0.009,-0.0108,0.0103,-0.0044,0.0097,-0.0044,0.0067,-0.0062,0.006,-0.0037,0.007,-0.0034,0.0028,-0.0047,0.0035,-0.0058,0.0018,-0.0063,0.0042,-0.0042,0.0022,-0.004,0.0046,-0.0018,0.0048,-0.0029,0.0027,-0.0028,0.0036,-0.004,0.0037,-0.0032,0.0037,-0.0038,0.0027,-0.0027,0.0023,-0.0037,0.0015,-0.0021,0.0024,-0.0021,0.0029,-0.0015,0.0033,-0.0018,0.0021,-0.0043,0.0025,-0.0042,0.0022,-0.0026,0.0012,-0.0129,0.0107,-0.0052,0.0044,-0.0043,0.0062,-0.0037,0.0077,-0.0029,0.0044,-0.003,0.0043,-0.0057,0.0052,-0.0035,0.0057,-0.0041,0.0048,-0.0044,0.0065,-0.0052,0.0035,-0.0112,0.007,-0.0061,0.0191,-0.012,0.0111,-0.0105,0.007,-0.0068,0.0068,-0.0077,0.0098,-0.0094,0.008,-0.0051,0.0063,-0.0071,0.0056,-0.0038,0.0042,-0.0037,0.0045,-0.0032,0.0028,-0.0077,0.0086,-0.0062,0.0166,-0.0038,0.0073,-0.0049,0.0083,-0.0042,0.0032,-0.2934,0.2941,-0.3055,0.2435,-0.2162,0.1479,-0.105,0.1189,-0.121,0.1438,-0.1081,0.0745,-0.0923,0.0841,-0.0876,0.0955,-0.0521,0.0497,-0.0556,0.0803,-0.0536,0.0351,-0.073,0.0584,-0.0516,0.067,-0.0327,0.0311,-0.0224,0.0313,-0.025,0.0208,-0.0165,0.0238,-0.011,0.0266,-0.0267,0.0181,-0.0319,0.0197,-0.0166,0.0235,-0.028,0.0209,-0.0251,0.0232,-0.0195,0.0284,-0.0221,0.019,-0.0164,0.0109,-0.008,0.0134,-0.0186,0.0147,-0.0148,0.0108,-0.0135,0.0065,-0.0122,0.0088,-0.0084,0.0123,-0.0156,0.0113,-0.0092,0.0149,-0.0059,0.0069,-0.0075,0.0105,-0.0055,0.0035,-0.0078,0.0137,-0.0122,0.0111,-0.0096,0.0077,-0.0054,0.0076,-0.0064,0.0074,-0.0079,0.0033,-0.0054,0.0059,-0.0088,0.0049,-0.0028,0.0034,-0.008,0.0049,-0.005,0.0059,-0.0054,0.0055,-0.0051,0.0051,-0.0034,0.0037,-0.0029,0.0081,-0.0028,0.0033,-0.0045,0.0038,-0.0033,0.0027,-0.0051,0.0036,-0.0035,0.0031,-0.0053,0.0025,-0.0019,0.0042,-0.0039,0.0038,-0.0033,0.0042,-0.0036,0.0022,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0008,-0.0024,0.0011,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0035,-0.0021,0.004,-0.0009,0.0031,-0.0022,0.0029,-0.0035,0.0009,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0005,0.0021,-0.0008,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0021,0.0016,-0.0008,0.0016,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0014,-0.0016,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0004,0.0012,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0084,0.005,-0.0047,0.0076,-0.0091,0.0081,-0.008,0.0078,-0.0106,0.0064,-0.0078,0.0063,-0.0043,0.0051,-0.0116,0.0081,-0.0181,0.0261,-0.0397,0.0315,-0.0258,0.0479,-0.0355,0.0205,-0.0194,0.0108,-0.0159,0.0215,-0.0174,0.0244,-0.0127,0.0094,-0.0119,0.0194,-0.0147,0.0091,-0.0092,0.0093,-0.0112,0.0119,-0.0107,0.009,-0.0074,0.0032,-0.006,0.0063,-0.0049,0.0055,-0.0106,0.0049,-0.006,0.0029,-0.0042,0.0072,-0.0057,0.0061,-0.0048,0.0038,-0.0021,0.0038,-0.0075,0.004,-0.0066,0.0054,-0.0026,0.003,-0.0063,0.0033,-0.0019,0.003,-0.0035,0.0021,-0.0012,0.0031,-0.0035,0.0042,-0.002,0.0032,-0.0022,0.0025,-0.0035,0.0028,-0.0029,0.0012,-0.0027,0.0023,-0.0012,0.0015,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.0016,-0.0009,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0019,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0015,0.0015,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0013,-0.0005,0.0019,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0018,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.0019,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.0004,0.0006,-0.0015,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,0,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0022,0.0004,-0.0013,0.002,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0026,0.0011,-0.0031,0.0043,-0.002,0.0027,-0.0028,0.0023,-0.0018,0.0014,-0.0024,0.0016,-0.0024,0.002,-0.0006,0.0022,-0.0003,0.0025,-0.0004,0.0007,-0.0018,0.0004,-0.0019,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0017,-0.0006,0.0018,-0.0008,0.0014,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0015,0,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 8.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0226,0.0224,-0.038,0.0341,-0.0279,0.0297,-0.0294,0.0182,-0.0145,0.014,-0.0138,0.0135,-0.01,0.0058,-0.0081,0.008,-0.0075,0.0096,-0.0058,0.0047,-0.0073,0.0062,-0.0028,0.0028,-0.0042,0.0035,-0.0022,0.0041,-0.0035,0.0027,-0.0027,0.0038,-0.0037,0.0032,-0.0017,0.0016,-0.0021,0.0009,-0.0015,0.0025,-0.0012,0.0018,-0.0012,0.0007,-0.0016,0.0003,-0.0004,0.0018,-0.0024,0.0008,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0016,-0.001,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0653,0.0449,-0.0853,0.1238,-0.0675,0.0798,-0.0504,0.0428,-0.0285,0.0218,-0.0195,0.0218,-0.0128,0.0111,-0.0207,0.0128,-0.0131,0.0139,-0.0142,0.0171,-0.0123,0.0125,-0.0122,0.0122,-0.0067,0.0121,-0.0067,0.0069,-0.007,0.0104,-0.0052,0.0053,-0.0038,0.003,-0.0048,0.0035,-0.0025,0.004,-0.0039,0.0035,-0.003,0.0025,-0.003,0.0038,-0.0029,0.0015,-0.0016,0.0026,-0.0013,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0012,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0036,0.0063,-0.0798,0.0744,-0.0478,0.0499,-0.0213,0.0306,-0.0236,0.0189,-0.0373,0.0207,-0.013,0.0122,-0.0145,0.0118,-0.0114,0.0116,-0.0085,0.0076,-0.0054,0.0047,-0.0071,0.0054,-0.0059,0.0076,-0.0027,0.0061,-0.0068,0.0022,-0.0045,0.004,-0.004,0.0043,-0.0024,0.0035,-0.0032,0.0021,-0.0021,0.0026,-0.0025,0.0023,-0.0027,0.0028,-0.0009,0.003,-0.0017,0.0027,-0.002,0.0007,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0015,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0017,0.0016,-0.026,0.026,-0.0558,0.0277,-0.0333,0.0307,-0.0359,0.0388,-0.0626,0.0295,-0.0195,0.0258,-0.0298,0.024,-0.0438,0.0375,-0.0239,0.0244,-0.0311,0.0249,-0.0334,0.0193,-0.0177,0.0279,-0.0286,0.0148,-0.015,0.0174,-0.1704,0.1551,-0.1789,0.1804,-0.155,0.0881,-0.0782,0.1526,-0.0791,0.054,-0.0555,0.0748,-0.0545,0.0606,-0.0586,0.053,-0.0479,0.0323,-0.0454,0.0409,-0.0267,0.0279,-0.0266,0.0355,-0.0215,0.0309,-0.0248,0.0161,-0.0157,0.014,-0.0161,0.0235,-0.0125,0.0144,-0.0105,0.0112,-0.0098,0.0119,-0.0078,0.009,-0.0046,0.007,-0.0083,0.0061,-0.0072,0.0039,-0.0033,0.0075,-0.0042,0.0032,-0.0036,0.0035,-0.0032,0.0035,-0.0032,0.0026,-0.0034,0.0017,-0.0013,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0023,0.0008,-0.0012,0.0015,-0.0019,0.0023,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.002,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0014,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0038,0.0072,-0.0143,0.0176,-0.0277,0.0298,-0.0201,0.0194,-0.0199,0.0196,-0.0346,0.0179,-0.0166,0.0167,-0.0164,0.0122,-0.0191,0.0121,-0.0105,0.0109,-0.0069,0.0146,-0.0063,0.0055,-0.0049,0.0054,-0.0028,0.0045,-0.0062,0.0023,-0.0022,0.0042,-0.0036,0.0031,-0.0022,0.0023,-0.0021,0.0028,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0021,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0005,0.0014,-0.001,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0014,-0.0022,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0007,-0.0392,0.0507,-0.0383,0.0465,-0.0345,0.0297,-0.0196,0.0284,-0.0153,0.0221,-0.0161,0.0156,-0.0138,0.0143,-0.0211,0.0134,-0.0094,0.0086,-0.0042,0.005,-0.0033,0.004,-0.0046,0.0041,-0.0044,0.0035,-0.0041,0.0042,-0.0031,0.0042,-0.003,0.0025,-0.0013,0.0017,-0.0034,0.0037,-0.0023,0.0026,-0.0011,0.0025,-0.013,0.0235,-0.0272,0.0197,-0.0122,0.0123,-0.0114,0.0124,-0.0107,0.0108,-0.0095,0.007,-0.0078,0.0057,-0.0036,0.0048,-0.0033,0.0034,-0.005,0.0023,-0.0019,0.0029,-0.0013,0.0024,-0.0022,0.0016,-0.0021,0.002,-0.0129,0.0068,-0.0075,0.0057,-0.0042,0.0059,-0.0035,0.0051,-0.0035,0.0033,-0.0075,0.0062,-0.0027,0.0039,-0.0041,0.0016,-0.0035,0.0028,-0.0023,0.0033,-0.0026,0.0023,-0.0019,0.0021,-0.0022,0.0025,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0174,0.0036,-0.0186,0.0204,-0.0155,0.0141,-0.0114,0.0109,-0.0151,0.0102,-0.0086,0.0117,-0.0106,0.0104,-0.0039,0.0075,-0.0048,0.0033,-0.003,0.0028,-0.0155,0.0173,-0.0128,0.0179,-0.019,0.0144,-0.0105,0.0099,-0.008,0.0144,-0.007,0.0066,-0.007,0.0074,-0.0061,0.0052,-0.0066,0.0036,-0.005,0.0067,-0.0039,0.0033,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0019,-0.0012,0.0025,-0.001,0.0018,-0.0021,0.0018,-0.0009,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.003,0.0023,-0.0035,0.0043,-0.0032,0.0034,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.004,0.005,-0.0094,0.009,-0.0082,0.0067,-0.0048,0.0051,-0.0054,0.0058,-0.0045,0.0051,-0.0027,0.0031,-0.0034,0.0038,-0.0038,0.0029,-0.0029,0.0025,-0.0025,0.0023,-0.0018,0.0025,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0005,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0025,0.0018,-0.0019,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0024,0.0012,-0.0022,0.0016,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0016,0.0029,-0.0064,0.0053,-0.0042,0.0036,-0.0054,0.0036,-0.0022,0.0022,-0.0029,0.0023,-0.0012,0.0024,-0.0022,0.0012,-0.0012,0.001,-0.001,0.0015,-0.0009,0.0006,-0.0023,0.0024,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0091,0.0069,-0.0144,0.01,-0.0055,0.0066,-0.0073,0.0048,-0.0041,0.0046,-0.0039,0.0048,-0.004,0.0036,-0.0043,0.0041,-0.0036,0.0029,-0.0018,0.0023,-0.0008,0.001,-0.0008,0.001,-0.0025,0.0027,-0.0019,0.0013,-0.0026,0.0031,-0.0072,0.0082,-0.0051,0.0051,-0.0044,0.003,-0.0094,0.0089,-0.0061,0.0046,-0.0052,0.007,-0.0019,0.0035,-0.0024,0.0033,-0.003,0.0033,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0029,0.0014,-0.0013,0.0018,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Fishing bobber - falling into a metal tackle box 9.
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.1963,0.1689,-0.1982,0.2474,-0.2119,0.1903,-0.1537,0.1749,-0.1712,0.2176,-0.1542,0.2168,-0.1974,0.1637,-0.2045,0.2807,-0.2253,0.2132,-0.2121,0.2085,-0.2367,0.1941,-0.1839,0.168,-0.1584,0.1776,-0.1575,0.1726,-0.1538,0.1449,-0.118,0.1338,-0.1162,0.1043,-0.146,0.1312,-0.1459,0.1483,-0.1258,0.1377,-0.099,0.0757,-0.0547,0.071,-0.0818,0.0871,-0.0649,0.0627,-0.1056,0.1249,-0.113,0.1354,-0.11,0.092,-0.068,0.0625,-0.0623,0.0559,-0.0594,0.0701,-0.0789,0.0562,-0.0559,0.0434,-0.0774,0.0679,-0.0737,0.0579,-0.0552,0.0663,-0.0519,0.0385,-0.0517,0.0454,-0.0401,0.045,-0.042,0.0376,-0.0306,0.0318,-0.0276,0.0316,-0.0357,0.0274,-0.031,0.0239,-0.0321,0.0372,-0.034,0.0394,-0.0413,0.046,-0.0553,0.051,-0.06,0.0632,-0.0545,0.0511,-0.0366,0.0369,-0.0394,0.0465,-0.035,0.0411,-0.0301,0.0271,-0.0266,0.0265,-0.0325,0.0267,-0.0325,0.0369,-0.0508,0.0483,-0.0475,0.0429,-0.0508,0.052,-0.0542,0.0569,-0.0357,0.0414,-0.0276,0.0367,-0.0278,0.0417,-0.0266,0.0338,-0.023,0.0309,-0.0181,0.0179,-0.0214,0.0224,-0.0332,0.0389,-0.0367,0.0295,-0.0213,0.0263,-0.0265,0.0304,-0.0309,0.0327,-0.0346,0.0405,-0.0239,0.0197,-0.018,0.0283,-0.0213,0.0244,-0.0284,0.0331,-0.0351,0.0342,-0.0437,0.0415,-0.0309,0.0309,-0.0213,0.027,-0.0203,0.0222,-0.0365,0.0368,-0.0314,0.0309,-0.0244,0.0197,-0.015,0.0153,-0.0255,0.0254,-0.0269,0.0286,-0.0289,0.0275,-0.0347,0.037,-0.0531,0.0452,-0.0367,0.0403,-0.0338,0.0297,-0.0313,0.0342,-0.0416,0.0359,-0.0282,0.0264,-0.013,0.0186,-0.0199,0.0152,-0.0112,0.0152,-0.0178,0.0164,-0.0346,0.0282,-0.0387,0.0356,-0.035,0.0348,-0.0264,0.0208,-0.0224,0.0243,-0.0257,0.0294,-0.0253,0.0308,-0.0293,0.0243,-0.0288,0.0328,-0.0327,0.034,-0.0383,0.0446,-0.0263,0.0267,-0.0278,0.0251,-0.0344,0.0431,-0.0329,0.0338,-0.0264,0.0257,-0.0282,0.036,-0.0236,0.0257,-0.0205,0.0215,-0.0322,0.0323,-0.041,0.0344,-0.0392,0.026,-0.0199,0.0181,-0.0196,0.0204,-0.0201,0.022,-0.0226,0.0134,-0.0161,0.0144,-0.0256,0.0218,-0.0234,0.0238,-0.0226,0.0191,-0.0134,0.0143,-0.0224,0.0216,-0.0188,0.0191,-0.0184,0.0195,-0.021,0.0237,-0.0235,0.0217,-0.0248,0.0204,-0.0132,0.0148,-0.0197,0.0201,-0.0187,0.0189,-0.019,0.0196,-0.0092,0.0093,-0.01,0.0119,-0.0091,0.0088,-0.0116,0.0097,-0.0098,0.0126,-0.019,0.0169,-0.0168,0.018,-0.0188,0.0183,-0.0097,0.0091,-0.0147,0.0192,-0.0119,0.013,-0.0146,0.0122,-0.0081,0.0081,-0.0125,0.0132,-0.0098,0.0088,-0.01,0.0095,-0.0146,0.0152,-0.0281,0.0285,-0.0278,0.0247,-0.0357,0.0452,-0.0637,0.0704,-0.109,0.0967,-0.073,0.0805,-0.0496,0.0577,-0.0326,0.053,-0.0456,0.0449,-0.0337,0.0366,-0.0346,0.0277,-0.0862,0.0573,-0.0642,0.0627,-0.0628,0.055,-0.0432,0.0629,-0.0717,0.0571,-0.0861,0.0958,-0.0692,0.0803,-0.0563,0.0592,-0.0694,0.079,-0.0687,0.0654,-0.0591,0.0592,-0.057,0.069,-0.0574,0.0516,-0.0497,0.0595,-0.0502,0.0549,-0.0471,0.0477,-0.0361,0.0317,-0.0464,0.0403,-0.0453,0.0424,-0.0311,0.0319,-0.033,0.0348,-0.0288,0.0352,-0.0322,0.028,-0.0313,0.029,-0.0316,0.0313,-0.0231,0.0272,-0.0265,0.0325,-0.0267,0.0221,-0.0245,0.0211,-0.0201,0.0291,-0.0344,0.0227,-0.0248,0.0183,-0.0169,0.0178,-0.0172,0.0134,-0.0212,0.0171,-0.0236,0.0148,-0.0229,0.0206,-0.0229,0.0198,-0.0204,0.0213,-0.0149,0.0184,-0.0154,0.0186,-0.0138,0.0177,-0.0112,0.0151,-0.0116,0.0141,-0.0138,0.0148,-0.0141,0.0146,-0.0155,0.013,-0.0144,0.0172,-0.0143,0.0198,-0.0184,0.0176,-0.0195,0.0175,-0.0222,0.027,-0.0116,0.0129,-0.0187,0.0224,-0.0172,0.0194,-0.0202,0.0148,-0.0207,0.0195,-0.0166,0.0132,-0.0203,0.0172,-0.0191,0.0179,-0.0204,0.0207,-0.0261,0.013,-0.0243,0.019,-0.0188,0.0169,-0.0215,0.0227,-0.0511,0.052,-0.053,0.0415,-0.0387,0.0399,-0.0268,0.0302,-0.121,0.1353,-0.102,0.0866,-0.0727,0.0793,-0.052,0.057,-0.0683,0.078,-0.052,0.0565,-0.0474,0.0538,-0.0486,0.0448,-0.0344,0.0419,-0.04,0.0391,-0.0317,0.0323,-0.0347,0.0314,-0.0356,0.0343,-0.0322,0.0244,-0.0288,0.0325,-0.0199,0.0289,-0.0238,0.0282,-0.0327,0.0308,-0.0254,0.0232,-0.0262,0.0257,-0.0351,0.0337,-0.0256,0.0231,-0.0183,0.0272,-0.0196,0.0217,-0.0292,0.0208,-0.0325,0.0259,-0.0185,0.0221,-0.0211,0.0276,-0.0267,0.0242,-0.0288,0.0407,-0.022,0.0291,-0.0278,0.0228,-0.0285,0.0225,-0.0254,0.0238,-0.0215,0.0262,-0.0384,0.0379,-0.027,0.0196,-0.021,0.0275,-0.029,0.0318,-0.0233,0.0256,-0.0189,0.0299,-0.0207,0.0205,-0.0233,0.0237,-0.0217,0.0205,-0.0162,0.0172,-0.0156,0.0196,-0.021,0.0174,-0.0215,0.0224,-0.0402,0.0358,-0.0245,0.0199,-0.0219,0.0271,-0.0165,0.0196,-0.0151,0.0179,-0.0121,0.0124,-0.0124,0.0171,-0.0178,0.0158,-0.01,0.013,-0.0101,0.0129,-0.0123,0.0118,-0.0155,0.0108,-0.0141,0.0092,-0.0149,0.015,-0.0105,0.0107,-0.013,0.0117,-0.0094,0.0092,-0.0077,0.009,-0.0115,0.0085,-0.0136,0.0089,-0.0074,0.0088,-0.0067,0.0092,-0.0102,0.0092,-0.0081,0.0091,-0.0095,0.0079,-0.0114,0.0071,-0.0069,0.0099,-0.0096,0.0087,-0.0112,0.0105,-0.0124,0.019,-0.0142,0.0185,-0.0171,0.0144,-0.0105,0.0081,-0.0087,0.0083,-0.0105,0.0087,-0.0164,0.0106,-0.0179,0.0196,-0.0087,0.0097,-0.0058,0.0087,-0.0068,0.0099,-0.0053,0.009,-0.0058,0.0055,-0.0066,0.0044,-0.0053,0.0061,-0.0073,0.0068,-0.0059,0.0052,-0.0144,0.0185,-0.0262,0.0215,-0.0146,0.0144,-0.0146,0.0135,-0.0143,0.0115,-0.0107,0.0068,-0.0085,0.0071,-0.0075,0.008,-0.008,0.0082,-0.0082,0.0074,-0.0096,0.0103,-0.0081,0.0078,-0.0102,0.0103,-0.0073,0.009,-0.0077,0.0069,-0.0076,0.0074,-0.0063,0.0057,-0.0063,0.0063,-0.0057,0.007,-0.0049,0.0058,-0.0063,0.0045,-0.0067,0.0077,-0.0062,0.0063,-0.0054,0.0059,-0.005,0.0063,-0.009,0.006,-0.0093,0.0093,-0.007,0.0074,-0.0058,0.0086,-0.006,0.0076,-0.0045,0.0064,-0.0046,0.0071,-0.0053,0.0079,-0.0066,0.006,-0.0045,0.0057,-0.0063,0.0048,-0.0067,0.0049,-0.0069,0.0068,-0.0046,0.0045,-0.0042,0.0065,-0.0052,0.0065,-0.005,0.005,-0.005,0.0053,-0.0053,0.0047,-0.0056,0.0044,-0.0043,0.0042,-0.0055,0.0057,-0.004,0.007,-0.0046,0.0053,-0.0037,0.0049,-0.0035,0.0034,-0.0038,0.0039,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.0034,-0.0032,0.0031,-0.005,0.0038,-0.0028,0.004,-0.0027,0.0026,-0.0027,0.0027,-0.0022,0.003,-0.0029,0.0023,-0.0025,0.0031,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0021,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0029,-0.0014,0.0014,-0.0027,0.0032,-0.0019,0.002,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0025,-0.0017,0.0022,-0.0013,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0022,0.002,-0.0015,0.0015,-0.0022,0.002,-0.0027,0.0024,-0.0015,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.0035,0.0048,-0.0047,0.006,-0.0029,0.0026,-0.0023,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Game system console falling on concrete and bouncing with a metal clink.
[-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.001,0.0009,0.0039,-0.0283,0.1159,-0.2043,0.2031,-0.1674,0.1462,-0.1468,0.124,-0.1706,0.1562,-0.1397,0.1868,-0.1424,0.221,-0.1498,0.1761,-0.1458,0.1596,-0.1164,0.1391,-0.1334,0.1602,-0.145,0.189,-0.1608,0.2555,-0.1572,0.118,-0.2824,0.0786,-0.1584,0.1637,-0.1202,0.1766,-0.1187,0.1772,-0.1226,0.2133,-0.1218,0.1686,-0.1371,0.1652,-0.1588,0.1381,-0.1409,0.123,-0.0938,0.1214,-0.1629,0.1436,-0.1299,0.1203,-0.1898,0.1414,-0.1746,0.1536,-0.0951,0.1341,-0.1229,0.1378,-0.1209,0.0977,-0.1399,0.1068,-0.0846,0.0842,-0.0628,0.0891,-0.1055,0.072,-0.0709,0.0946,-0.0716,0.0723,-0.0426,0.0773,-0.026,0.0495,-0.034,0.0492,-0.0284,0.0239,-0.024,0.0309,-0.0191,0.0297,-0.0347,0.0345,-0.0255,0.0149,-0.0181,0.0133,-0.0107,0.0232,-0.0141,0.0115,-0.0107,0.0054,-0.0125,0.0094,-0.0071,0.0111,-0.0043,0.0096,-0.0066,0.0051,-0.0089,0.0079,-0.01,0.0088,-0.0053,0.0058,-0.0059,0.0081,-0.0061,0.0034,-0.0049,0.004,-0.0034,0.0046,-0.0056,0.0073,-0.0075,0.0057,-0.0088,0.0064,-0.0051,0.0058,-0.0019,0.0052,-0.0039,0.0029,-0.0045,0.0021,-0.0022,0.0018,-0.002,0.0036,-0.0016,0.0029,-0.0033,0.0012,-0.0026,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0027,-0.0026,0.0018,-0.0027,0.0026,-0.0028,0.0032,-0.0022,0.0025,-0.0019,0.0029,-0.002,0.0019,-0.0027,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0015,0.0026,-0.0042,0.0012,-0.0026,0.0017,-0.0019,0.0021,-0.001,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0016,-0.0018,0.0008,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0019,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0018,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0018,0.0005,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0055,0.008,-0.0121,0.017,-0.011,0.0033,-0.0129,0.0108,-0.0219,0.0096,-0.0239,0.0252,-0.0158,0.0145,-0.0087,0.0093,-0.0077,0.0056,-0.0091,0.006,-0.0061,0.0063,-0.0031,0.004,-0.0026,0.0022,-0.0021,0.0025,-0.0028,0.0031,-0.0036,0.0019,-0.0014,0.0034,-0.0013,0.0022,-0.0022,0.0015,-0.0031,0.003,-0.0029,0.0029,-0.002,0.0023,-0.0024,0.0022,-0.0004,0.0021,-0.0014,0.0016,-0.0023,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0023,0.0017,-0.008,0.0078,-0.0136,0.0127,-0.0187,0.0105,-0.0077,0.0081,-0.0071,0.0048,-0.0064,0.0047,-0.0016,0.0036,-0.0023,0.003,-0.0034,0.0026,-0.0036,0.0006,-0.0036,0.0027,-0.0022,0.0022,-0.0011,0.0021,-0.0014,0.0004,-0.001,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0029,-0.0039,0.0026,-0.0028,0.0045,-0.0025,0.004,-0.0032,0.0022,-0.0011,0.0029,-0.0022,0.0018,-0.0019,0.0023,-0.0017,0.0018,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0016,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0027,-0.002,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0017,0.0015,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0078,0.0011,-0.0738,0.0776,-0.0865,0.0998,-0.1458,0.2007,-0.164,0.1604,-0.1366,0.1374,-0.1096,0.1091,-0.0751,0.0526,-0.0637,0.0476,-0.0783,0.0791,-0.0932,0.077,-0.0778,0.0514,-0.0346,0.0291,-0.0373,0.0586,-0.0269,0.0348,-0.018,0.0116,-0.0142,0.0152,-0.0177,0.0193,-0.013,0.008,-0.0099,0.0094,-0.009,0.0053,-0.0052,0.0044,-0.0044,0.0083,-0.0079,0.0065,-0.0055,0.0074,-0.0028,0.003,-0.0044,0.0051,-0.0037,0.0024,-0.0026,0.0033,-0.0022,0.0033,-0.0021,0.0026,-0.0022,0.0019,-0.0023,0.0029,-0.003,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0013,0.0014,-0.0021,0.0012,-0.0018,0.0007,-0.002,0.0017,-0.001,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.001,0.001,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0012,-0.0017,0.0022,-0.0053,0.0048,-0.0062,0.0041,-0.0055,0.0075,-0.004,0.0035,-0.0042,0.0054,-0.0028,0.0034,-0.0032,0.0039,-0.0045,0.0043,-0.0046,0.0028,-0.0031,0.0023,-0.0022,0.0013,-0.0029,0.0019,-0.0014,0.0031,-0.0006,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0023,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0018,-0.0187,0.0167,-0.0196,0.0215,-0.0215,0.0182,-0.0051,0.0141,-0.0308,0.0346,-0.023,0.0302,-0.0188,0.0113,-0.0195,0.0165,-0.0103,0.0091,-0.0083,0.0113,-0.0131,0.0153,-0.0094,0.0082,-0.0113,0.0084,-0.0111,0.0059,-0.006,0.0056,-0.0066,0.0052,-0.0072,0.0058,-0.0049,0.0044,-0.0036,0.006,-0.0035,0.0025,-0.0029,0.0024,-0.002,0.0024,-0.005,0.0038,-0.0015,0.0019,-0.0022,0.0014,-0.0015,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0028,0.0019,-0.001,0.0016,-0.001,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0023,0.0007,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0016,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0029,0.0052,-0.0025,0.0033,-0.0018,0.0038,-0.0027,0.0018,-0.0028,0.0043,-0.0013,0.0029,-0.0019,0.0023,-0.0011,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0022,-0.0017,0.0012,-0.0005,0.0022,-0.0015,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0016,0.0017,-0.0007,0.0033,-0.0019,0.0032,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0015,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.001,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Game system console falling on concrete and cracking.
[0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0011,-0.0005,-0.0013,-0.0008,-0.0015,-0.001,-0.0017,-0.0012,-0.0017,-0.0014,-0.0022,-0.0016,-0.0031,-0.0021,-0.0054,-0.003,-0.0608,0.112,-0.2445,0.2635,-0.2556,0.2432,-0.2516,0.2025,-0.1966,0.2269,-0.1532,0.1642,-0.1435,0.2245,-0.2748,0.2671,-0.2457,0.2436,-0.2136,0.2478,-0.1813,0.2237,-0.257,0.222,-0.187,0.1709,-0.1375,0.1551,-0.1536,0.0766,-0.0566,0.0886,-0.041,0.063,-0.0333,0.0307,-0.03,0.0381,-0.0279,0.0253,-0.0377,0.0345,-0.0285,0.0181,-0.0196,0.0199,-0.0151,0.0143,-0.0116,0.0201,-0.0113,0.0188,-0.01,0.0203,-0.0105,0.0257,-0.0133,0.0145,-0.0172,0.0093,-0.0132,0.0083,-0.0058,0.0059,-0.0106,0.0065,-0.0088,0.0103,-0.0067,0.0113,-0.0043,0.0102,-0.0034,0.0051,-0.0056,0.0082,-0.0033,0.0066,-0.0069,0.0058,-0.0046,0.0059,-0.0038,0.0034,-0.0035,0.0036,-0.002,0.0037,-0.003,0.0043,-0.0025,0.0028,-0.0025,0.0027,-0.0018,0.0022,-0.0031,0.0029,-0.0035,0.0035,-0.0037,0.0038,-0.0034,0.0038,-0.0038,0.0035,-0.0023,0.0029,-0.0031,0.0017,-0.0034,0.0026,-0.0034,0.0021,-0.0036,0.0023,-0.003,0.0025,-0.0026,0.0023,-0.0021,0.003,-0.0024,0.0026,-0.0007,0.0027,0,0.0019,-0.0005,0.002,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.002,0.0006,-0.0021,0.0009,-0.0023,0.0018,-0.0029,0.0017,-0.0027,0.0024,-0.0022,0.0018,-0.0013,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0009,0.001,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0009,0.0001,0.0011,0,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,0,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0076,0.0067,-0.0076,0.0087,-0.007,0.0082,-0.0104,0.0059,-0.0062,0.0049,-0.0035,0.0047,-0.002,0.0028,-0.0043,0.0034,-0.0055,0.0024,-0.0027,0.0036,-0.0032,0.003,-0.0225,0.0138,-0.0214,0.0287,-0.0154,0.02,-0.0201,0.0205,-0.0121,0.0161,-0.0117,0.0068,-0.007,0.0061,-0.0061,0.0061,-0.0031,0.0041,-0.0021,0.0044,-0.0017,0.003,-0.0021,0.0018,-0.0007,0.0018,0.0006,0.0124,-0.1752,0.1488,-0.2038,0.2056,-0.1118,0.1486,-0.1456,0.1651,-0.1272,0.1464,-0.1584,0.1964,-0.1549,0.1414,-0.1939,0.1525,-0.1035,0.1413,-0.0799,0.0659,-0.0488,0.0687,-0.0494,0.057,-0.048,0.0269,-0.0589,0.0493,-0.0313,0.0487,-0.0326,0.0338,-0.0222,0.0217,-0.0171,0.0223,-0.024,0.0197,-0.0157,0.0196,-0.011,0.0101,-0.0147,0.0162,-0.008,0.009,-0.0065,0.007,-0.0061,0.0101,-0.0072,0.0065,-0.0045,0.0057,-0.0027,0.0042,-0.0025,0.0049,-0.0031,0.0037,-0.0024,0.0014,-0.0014,0.0021,-0.0018,0.0025,-0.0019,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0027,0.0013,-0.0025,0.0037,-0.0016,0.0029,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0018,-0.0022,0.0019,-0.0017,0.0021,-0.002,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0092,0.0085,-0.0068,0.011,-0.0066,0.0096,-0.0093,0.0087,-0.0064,0.0096,-0.0046,0.0045,-0.0037,0.0048,-0.0032,0.0025,-0.002,0.0027,-0.0019,0.0011,-0.002,0.0028,-0.0019,0.0013,-0.0021,0.0022,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0016,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0021,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0311,0.0289,-0.018,0.0303,-0.0148,0.027,-0.0068,0.0091,-0.0088,0.0107,-0.0399,0.0475,-0.046,0.0563,-0.0611,0.0703,-0.053,0.0377,-0.0357,0.0365,-0.0346,0.0388,-0.0333,0.0281,-0.0345,0.0231,-0.0199,0.0159,-0.0313,0.0231,-0.0142,0.0248,-0.0135,0.0082,-0.0084,0.0101,-0.009,0.0094,-0.0065,0.0066,-0.0045,0.0051,-0.0054,0.0044,-0.0058,0.0034,-0.0044,0.0034,-0.003,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0029,0.0043,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0017,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0005,-0.0011,0.002,-0.001,0.001,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0014,0.0008,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.0008,-0.002,0.0031,-0.0057,0.0057,-0.0039,0.0036,-0.0029,0.0027,-0.0033,0.0045,-0.0033,0.0033,-0.0023,0.0022,-0.0025,0.0028,-0.0022,0.0018,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Game system console falling on concrete with a dense crack, XY mic.
[0,0.004,-0.0013,0.0046,-0.0211,-0.0011,-0.0234,-0.0208,-0.021,0.0016,-0.5,0.4679,-0.3963,0.2962,-0.0792,0.0822,-0.0357,0.0344,-0.0376,0.0311,-0.0259,0.0329,-0.0186,0.0291,-0.0254,0.0139,-0.0096,0.0138,-0.0166,0.0155,-0.0155,0.0162,-0.0036,0.0065,-0.0041,0.0045,-0.0106,0.0078,-0.0069,0.0089,-0.0094,0.0114,-0.0045,0.0044,-0.012,0.0105,-0.0061,0.0069,-0.0099,0.0108,-0.0066,0.0071,-0.0048,0.0047,-0.0077,0.0051,-0.004,0.0032,-0.0044,0.0047,-0.0098,0.0056,-0.0055,0.0065,-0.0043,0.0043,-0.0055,0.0057,-0.0034,0.0046,-0.0032,0.0038,-0.0027,0.0019,-0.0015,0.0018,-0.0033,0.0036,-0.0017,0.0012,-0.002,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0011,0,-0.001,0.0018,-0.0003,0.002,-0.1625,0.2411,-0.3625,0.3535,-0.1301,0.1419,-0.2662,0.2946,-0.1118,0.1155,-0.039,0.047,-0.0265,0.0412,-0.0363,0.0694,-0.0294,0.0392,-0.0133,0.0131,-0.0105,0.0144,-0.01,0.008,-0.0059,0.0063,-0.004,0.0049,-0.0036,0.0034,-0.0025,0.0022,-0.0021,0.0014,-0.0014,0.002,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.017,0.0186,-0.0198,0.0164,-0.0069,0.0067,-0.0033,0.0037,-0.002,0.0019,-0.0408,0.0496,-0.0087,0.0105,-0.0041,0.0037,-0.0035,0.0029,-0.0168,0.0221,-0.0161,0.0138,-0.006,0.0075,-0.0381,0.0444,-0.0088,0.0063,-0.0062,0.0051,-0.0127,0.0067,-0.0073,0.0054,-0.0019,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0007,0.0005,0.0012,-0.2543,0.2416,-0.3192,0.337,-0.2489,0.3285,-0.5,0.5,-0.0518,0.0628,-0.0725,0.0383,-0.0966,0.0924,-0.0695,0.0571,-0.0319,0.0311,-0.0199,0.0193,-0.0125,0.0134,-0.0109,0.0126,-0.0083,0.0058,-0.0066,0.0049,-0.006,0.0061,-0.0039,0.0052,-0.0032,0.0039,-0.0033,0.002,-0.0021,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0121,0.0191,-0.0153,0.013,-0.0021,0.0029,-0.0336,0.0205,-0.0422,0.0366,-0.0098,0.0109,-0.0048,0.0038,-0.0044,0.0056,-0.0094,0.01,-0.0057,0.0056,-0.0049,0.0043,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.0008,-0.0016,0.0017,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0014,-0.4716,0.4497,-0.1799,0.1675,-0.232,0.193,-0.099,0.1225,-0.1757,0.1537,-0.0489,0.0453,-0.0351,0.0353,-0.0983,0.0946,-0.0206,0.0285,-0.015,0.0161,-0.0075,0.0094,-0.0066,0.006,-0.0044,0.0049,-0.0045,0.0038,-0.0086,0.009,-0.0025,0.0029,-0.0013,0.003,-0.0028,0.0025,-0.0114,0.0119,-0.0307,0.0354,-0.0078,0.0113,-0.0045,0.0041,-0.0042,0.004,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0018,-0.0038,0.0035,-0.0022,0.0023,-0.0067,0.0073,-0.001,0.002,-0.0012,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0009,0.0005,0.0017,-0.2881,0.23,-0.0656,0.1148,-0.0319,0.0432,-0.0314,0.0314,-0.0179,0.0208,-0.0197,0.0161,-0.0116,0.0126,-0.0083,0.0077,-0.0068,0.0081,-0.0051,0.005,-0.0037,0.005,-0.0029,0.0033,-0.0025,0.0037,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0015,0.0011,-0.0217,0.0214,-0.0049,0.0055,-0.0033,0.0036,-0.0047,0.0034,-0.002,0.0017,-0.0053,0.0041,-0.001,0.0009,-0.0029,0.005,-0.0135,0.0163,-0.0072,0.0085,-0.0157,0.0167,-0.0068,0.0076,-0.0028,0.0032,-0.0045,0.0034,-0.0113,0.0098,-0.0018,0.0026,-0.0045,0.0057,-0.0051,0.0049,-0.0027,0.0022,-0.0026,0.0027,-0.0148,0.0136,-0.0032,0.0065,-0.0019,0.002,-0.0025,0.0033,-0.0012,0.0016,-0.0069,0.0073,-0.0069,0.0052,-0.0017,0.0019,-0.0096,0.0077,-0.0034,0.006,-0.0015,0.0018,-0.008,0.0088,-0.0047,0.0034,-0.0006,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0016,0.0022,-0.0005,0.0007,-0.0021,0.0012,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
Single playing cards drop on concrete, plastic or paper flutter and bounce, series 2.
[-0.1336,0.0243,-0.0546,0.1533,-0.0692,0.1587,-0.182,0.0725,-0.1865,0.0998,-0.0912,0.1035,-0.1497,0.1566,-0.1064,0.0303,-0.0706,0.1285,-0.1247,0.0554,-0.1164,0.088,-0.0725,0.0306,-0.0592,0.0613,-0.0248,0.0616,-0.0588,0.0364,-0.0271,0.0171,-0.0433,0.0803,-0.038,0.0441,-0.0699,0.0545,-0.0413,0.0748,-0.0882,0.1085,-0.091,0.0401,-0.0583,0.0779,-0.0932,0.0527,-0.0621,0.0755,-0.0502,0.0541,-0.0423,0.0633,-0.0534,0.0646,-0.0441,0.021,-0.0304,0.0353,-0.0509,0.0378,-0.0505,0.0236,-0.0209,0.038,-0.0531,0.0514,-0.0328,0.0459,-0.0441,0.0289,-0.0376,0.0316,-0.0587,0.0585,-0.0089,0.0175,-0.044,0.031,-0.0233,0.02,-0.0244,0.0437,-0.0263,-0.0005,-0.0374,0.0585,-0.0377,0.0243,-0.0222,0.0266,-0.023,0.0016,-0.0292,0.0415,-0.035,0.0159,-0.008,0.0568,-0.034,0.0289,-0.0013,0.0187,-0.0234,0.0173,-0.0287,0.0353,-0.0414,0.0426,-0.0412,0.0437,-0.0315,0.0448,-0.0315,0.0016,-0.0045,0.0207,-0.037,-0.0058,-0.0088,0.0505,-0.0305,0.0047,0.0019,0.0263,-0.02,0.0005,-0.0169,0.0289,-0.0357,0.029,-0.0345,0.0465,-0.0327,0.0449,-0.0276,0.0141,-0.0227,0.0134,-0.0249,0.0089,-0.0212,0.0365,-0.0403,0.0285,-0.0221,0.0399,-0.0381,0.0065,0.0067,0.0138,-0.0291,0.0078,-0.0145,0.0445,-0.0404,0.0355,-0.0128,0.0281,-0.0305,0.0174,-0.019,0.0196,-0.0269,0.0278,-0.0274,0.0354,-0.0349,0.0432,-0.0349,0.0082,-0.0197,0.0117,-0.0209,-0.0067,-0.0063,0.0339,-0.0247,0.008,-0.0051,0.0286,-0.0324,0.0047,0.0025,0.0079,-0.0143,0.0051,-0.0074,0.0352,-0.0281,0.0341,-0.0179,0.024,-0.0295,0.0221,-0.0176,0.0109,-0.0132,0.021,-0.0143,0.0164,-0.0243,0.0361,-0.0285,0.0025,-0.0115,0.0124,-0.0145,-0.0035,-0.0094,0.0257,-0.0116,0.0166,-0.009,0.0195,-0.019,0.0066,-0.0041,0.0028,-0.0021,0.0039,-0.0064,0.0193,-0.0098,0.0205,-0.0097,0.0121,-0.0184,0.0123,-0.0099,0.0022,0.0011,0.0077,-0.0059,0.002,-0.0082,0.0186,-0.0152,-0.0001,-0.0073,0.0074,-0.0076,0.0022,-0.0043,0.0114,-0.01,0.0114,-0.0103,0.0101,-0.0089,0.0062,-0.0041,0.0011,-0.0031,0.009,-0.0063,0.0079,-0.0012,0.0077,-0.0075,0.0035,-0.0069,0.0039,-0.0038,0.0045,-0.0046,0.0063,-0.006,0.0085,-0.0059,0.0046,-0.0048,0.0025,-0.0046,0.003,-0.0046,0.0065,-0.0077,0.0047,-0.0021,0.0079,-0.0054,0.0011,-0.0003,0.0018,-0.005,0.0052,-0.0077,0.0072,-0.0094,0.0074,-0.0095,0.0054,-0.0006,0.0046,-0.0009,0.0014,-0.0005,0.0073,-0.0094,0.0023,-0.0028,0.0042,-0.0074,0.0042,0.0015,0.0052,-0.0016,0.0045,-0.0015,0.0042,-0.0116,0.0042,-0.0096,0.0047,-0.0042,0.0024,-0.0016,0.0061,-0.0043,0.0057,-0.0069,0.0027,-0.0102,0.004,-0.0118,0.0054,0.0008,0.0065,-0.0013,0.0027,0.0027,0.0069,-0.0106,0.0025,-0.0052,0.003,-0.0071,0.0015,0.0001,0.007,-0.0027,0.0072,-0.0026,0.0025,-0.0095,0.0026,-0.0093,0.0023,-0.0015,0.003,-0.0013,0.005,-0.0028,0.0061,-0.0051,-0.0006,-0.0059,0.0004,-0.0075,0.0019,0.002,0.0055,-0.001,0.003,0.002,0.0047,-0.008,0.0017,-0.0036,0.0007,-0.0037,0.0005,-0.0008,0.0063,-0.0031,0.0066,-0.0031,0.0025,-0.0068,0.0025,-0.0065,0.0006,0.0002,0.0026,0,0.0024,-0.0013,0.0057,-0.0045,-0.0006,-0.0033,0.0002,-0.0041,0.0004,0.0003,0.0039,-0.0002,0.0037,-0.0001,0.0033,-0.0049,0.0021,-0.0023,-0.0001,-0.0014,0.0008,0.0007,0.0025,-0.0011,0.0035,-0.0016,0.0016,-0.0041,0.0018,-0.0038,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0012,0,0.0028,-0.0382,0.0395,-0.0997,0.1756,-0.0789,0.0648,-0.07,0.0648,-0.0681,0.054,-0.0734,0.0664,-0.056,0.0318,-0.0441,0.0544,-0.0382,0.0423,-0.0457,0.036,-0.0276,0.0333,-0.0546,0.0361,-0.0266,0.0176,-0.0334,0.026,-0.0287,0.0157,-0.0099,0.029,-0.0236,0.0185,-0.0233,0.0289,-0.0237,0.0293,-0.0116,0.007,-0.0116,0.0237,-0.0145,0.0263,-0.0193,0.0212,-0.1666,0.3289,-0.2898,0.1198,-0.2509,0.3117,-0.204,0.1672,-0.3815,0.3194,-0.3226,0.2015,-0.3368,0.3518,-0.4581,0.3343,-0.4201,0.4167,-0.4048,0.352,-0.2321,0.2098,-0.3083,0.2928,-0.2186,0.3655,-0.1249,0.1201,-0.1921,0.2569,-0.2007,0.2697,-0.2112,0.2671,-0.2039,0.2551,-0.3559,0.313,-0.1799,0.1423,-0.1875,0.2411,-0.2742,0.174,-0.0503,0.1906,-0.1834,0.1713,-0.1472,0.1804,-0.1455,0.1787,-0.1164,0.0956,-0.1243,0.1286,-0.1522,0.1515,-0.1474,0.0829,-0.0946,0.1197,-0.077,0.1555,-0.1269,0.1082,-0.0712,0.1154,-0.1489,0.1121,-0.1097,0.0939,-0.0564,0.1152,-0.1383,0.1072,-0.0962,0.1272,-0.0992,0.1191,-0.1038,0.0527,-0.1013,0.1129,-0.1001,0.0972,-0.0661,0.0581,-0.0809,0.1003,-0.0831,0.1379,-0.1345,0.0826,-0.1167,0.1515,-0.0935,0.1134,-0.1392,0.1092,-0.0561,0.0727,-0.1087,0.0879,-0.0942,0.068,-0.0333,0.0902,-0.0871,0.0562,-0.1684,0.1466,-0.1153,0.1044,-0.079,0.1496,-0.0707,0.1019,-0.0806,0.1356,-0.1126,0.0517,-0.1047,0.0885,-0.0665,0.0359,-0.0622,0.087,-0.0602,0.0464,-0.0873,0.0869,-0.0585,0.0846,-0.1178,0.0828,-0.1126,0.0869,-0.0457,0.1024,-0.0716,0.0932,-0.0902,0.0519,-0.0859,0.076,-0.0631,0.0455,-0.0666,0.0436,-0.0302,0.0271,-0.0177,0.02,-0.0561,0.0308,-0.0587,0.0221,-0.0356,0.0446,-0.0631,0.0607,-0.0482,0.0551,-0.0645,0.0641,-0.0351,0.0636,-0.079,0.039,-0.0322,0.0543,-0.0326,0.0369,-0.0254,0.0394,-0.0195,0.0275,-0.0215,0.0219,-0.0267,0.0118,-0.0127,0.0192,-0.0188,0.0233,-0.032,0.04,-0.0331,0.0288,-0.0538,0.0409,-0.0278,0.031,-0.0519,0.0477,-0.0282,0.0439,-0.0325,0.0348,-0.0208,0.03,-0.0343,0.018,-0.0106,0.02,-0.0149,0.0038,-0.002,0.0148,-0.0214,0.0154,-0.018,0.0079,-0.0387,0.0274,-0.0339,0.0186,-0.0286,0.0364,-0.0307,0.0262,-0.0256,0.0317,-0.0327,0.0164,-0.016,0.0191,-0.0264,0.02,-0.0003,0.0205,-0.012,0.0088,-0.0014,0.0075,-0.0158,0.0073,-0.0038,0.0202,-0.0213,0.0213,-0.0062,0.0142,-0.025,0.0238,-0.0177,0.0118,-0.0294,0.0242,-0.0307,0.0126,-0.0075,0.0225,-0.0216,0.0113,-0.0051,0.0141,-0.0153,0.0056,-0.0027,0.0121,-0.0083,0.0075,-0.0016,0.0149,-0.0093,0.0105,-0.0106,0.0138,-0.0151,0.0139,-0.0113,0.0127,-0.0168,0.02,-0.0065,0.0114,-0.0155,0.0155,-0.015,0.0057,-0.0098,0.0124,-0.0135,0.0026,-0.0013,0.0121,-0.0084,-0.0001,-0.0001,0.0083,-0.0083,-0.0005,-0.0098,0.0134,-0.0074,0.007,-0.0073,0.0167,-0.0093,0.0151,-0.0094,0.0093,-0.0088,0.0121,-0.0078,0.0027,-0.0071,0.0133,-0.0063,0.0014,-0.0049,0.0072,-0.0051,-0.0014,-0.0027,0.0045,-0.0044,-0.0017,-0.0026,0.0093,-0.0035,-0.0007,-0.0035,0.0082,-0.0056,-0.0002,-0.0069,0.0099,-0.0048,0.0079,-0.0045,0.0106,-0.0055,0.0106,-0.0038,0.0037,-0.0035,0.0059,-0.0047,0.0015,-0.0013,0.0067,-0.004,0.0011,-0.0002,0.005,-0.0047,-0.0002,-0.0344,0.0433,-0.0572,0.0192,-0.0576,0.0312,-0.0602,0.0631,-0.0589,0.063,-0.0575,0.0629,-0.0389,0.0397,-0.0414,0.0391,-0.0363,0.0477,-0.0313,0.0368,-0.0325,0.0373,-0.0361,0.0365,-0.0325,0.0409,-0.019,0.0415,-0.0392,0.0351,-0.024,0.0249,-0.0236,0.03,-0.0289,0.0255,-0.0287,0.0094,-0.0193,0.0249,-0.0132,0.0136,-0.014,0.0131,-0.0072,0.0064,-0.0131,0.0126,-0.0128,0.0095,-0.0127,0.0173,-0.0047,0.0156,-0.0124,0.0153,-0.0139,0.0107,-0.0089,0.0105,-0.0168,0.019,-0.0074,0.0066,-0.0069,0.0108,-0.0116,0.0077,-0.0111,0.0045,-0.011,0.0013,-0.0035,0.0064,-0.0025,0.0042,-0.2929,0.1417,-0.4219,0.4127,-0.2854,0.2759,-0.1087,0.3116,-0.207,0.3001,-0.2252,0.169,-0.2414,0.1789,-0.1525,0.1749,-0.1925,0.2024,-0.1552,0.1688,-0.129,0.0825,-0.0855,0.1186,-0.1077,0.0673,-0.1883,0.1396,-0.3814,0.3055,-0.275,0.1906,-0.3955,0.308,-0.1686,0.2606,-0.4357,0.432,-0.4263,0.4187,-0.4134,0.4196,-0.2812,0.3203,-0.3693,0.3923,-0.3054,0.3939,-0.4022,0.2958,-0.2529,0.3477,-0.4243,0.3743,-0.1434,0.1478,-0.1036,0.1697,-0.1517,0.1087,-0.0895,0.1026,-0.1002,0.0864,-0.1107,0.0882,-0.0906,0.0709,-0.0771,0.0868,-0.0824,0.1025,-0.0539,0.0491,-0.0677,0.0812,-0.0484,0.072,-0.0517,0.0468,-0.0596,0.0817,-0.0846,0.0774,-0.0639,0.0716,-0.0613,0.0597,-0.0703,0.0956,-0.1601,0.1679,-0.1617,0.2024,-0.2268,0.1581,-0.0812,0.1173,-0.1035,0.1672,-0.151,0.0938,-0.1076,0.1219,-0.0862,0.0782,-0.0581,0.1139,-0.081,0.0847,-0.0777,0.0657,-0.0655,0.0807,-0.0668,0.0588,-0.0985,0.0589,-0.0209,0.0574,-0.0485,0.0579,-0.0434,0.0418,-0.0427,0.0412,-0.0509,0.0307,-0.0367,0.0531,-0.0422,0.0281,-0.0908,0.0496,-0.2082,0.2414,-0.1439,0.0683,-0.1869,0.1398,-0.1493,0.1505,-0.1522,0.097,-0.1302,0.1053,-0.079,0.0784,-0.0849,0.0763,-0.0831,0.0678,-0.0738,0.1084,-0.0683,0.0498,-0.1021,0.0897,-0.0622,0.0725,-0.0369,0.0882,-0.0793,0.0638,-0.0418,0.0406,-0.0499,0.0611,-0.0444,0.0346,-0.0444,0.0251,-0.0251,0.0353,-0.0334,0.0379,-0.0079,0.0323,-0.0423,0.0197,-0.017,0.0399,-0.0229,0.0145,-0.0388,0.0365,-0.0176,0.02,-0.0311,0.0338,-0.0228,0.0323,-0.0216,0.0173,-0.0203,0.0212,-0.0108,0.0231,-0.0165,0.0166,-0.0129,0.0108,-0.0109,0.0179,-0.0113,0.0079,-0.0131,0.0165,-0.0132,0.0095,-0.0195,0.0188,-0.0104,0.0097,-0.0184,0.0179,-0.0158,0.0116,-0.0128,0.014,-0.013,0.0139,-0.0139,0.0104,-0.0075,0.0127,-0.0092,0.0047,-0.0061,0.0113,-0.0128,0.0046,-0.0246,0.0276,-0.0184,0.0115,-0.0215,0.0288,-0.0228,0.016,-0.019,0.0196,-0.0195,0.0204,-0.0158,0.0128,-0.0148,0.0121,-0.017,0.0195,-0.112,0.0971,-0.1854,0.1154,-0.1438,0.1893,-0.1185,0.0695,-0.0407,0.0502,-0.029,0.0233,-0.0405,0.0264,-0.0236,0.0269,-0.0282,0.0317,-0.0273,0.0229,-0.0124,0.0227,-0.2675,0.2036,-0.1257,0.19,-0.0748,0.0809,-0.0507,0.0907,-0.0491,0.0955,-0.1002,0.0847,-0.0425,0.0757,-0.0517,0.0503,-0.0639,0.1062,-0.049,0.0511,-0.0752,0.0829,-0.0502,0.0637,-0.0534,0.0708,-0.1154,0.0937,-0.1282,0.122,-0.0444,0.0531,-0.0235,0.0517,-0.0545,0.0495,-0.0556,0.0548,-0.0579,0.0534,-0.0511,0.0415,-0.0338,0.0345,-0.025,0.0418,-0.0495,0.0461,-0.0346,0.0236,-0.0383,0.0468,-0.0334,0.0325,-0.0083,0.0262,-0.0276,0.0274,-0.0147,0.0244,-0.0211,0.0217,-0.02,0.0249,-0.0198,0.0267,-0.0142,0.013,-0.0183,0.0236,-0.0168,0.0228,-0.0257,0.0182,-0.0749,0.0219,-0.0868,0.0873,-0.0536,0.065,-0.0273,0.038,-0.0165,0.0224,-0.0214,0.0185,-0.0284,0.0143,-0.0128,0.0196,-0.011,0.0132,-0.0141,0.0142,-0.0125,0.0121,-0.0114,0.0185,-0.0097,0.0042,-0.0096,0.0126,-0.0706,0.0368,-0.0625,0.0563,-0.0521,0.0393,-0.0397,0.0475,-0.0229,0.0179,-0.0362,0.0444,-0.0214,0.0268,-0.0268,0.03,-0.0319,0.0414,-0.0281,0.0112,-0.0487,0.0275,-0.026,0.0384,-0.028,0.0304,-0.0307,0.0174,-0.0246,0.0236,-0.0258,0.0204,-0.0266,0.0296,-0.026,0.0255,-0.0102,0.0124,-0.0089,0.0107,-0.0071,0.0084,-0.0064,0.0071,-0.0076,0.014,-0.0049,0.0031,-0.0069,0.0061,-0.0065,0.0077,-0.0086,0.0075,-0.0053,0.0086,-0.0054,0.0038,-0.0057,0.0056,-0.0047,0.0054,-0.0036,0.0048,-0.0029,0.0037,-0.0013,0.0036,-0.0028,0.0001,-0.0031,0.0039,-0.002,0.0031,-0.0082,0.0066,-0.0097,0.0096,-0.0065,0.0118,-0.0043,0.0044,-0.0043,0.0032,-0.0069,0.0055,-0.0044,0.0052,-0.0065,0.0047,-0.0015,0.0024,-0.0051,0.0043,-0.0035,0.0033,-0.0028,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0028,0.0021,-0.0022,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0026,0.0036,-0.0017,0.0015,-0.0025,0.0024,-0.0011,0.002,-0.0033,0.003,-0.0013,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0018,-0.0023,0.0027,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0025,-0.0016,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0004,-0.002,0.0014,-0.0016,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,0,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Wood impact, drop a plank
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0018,-0.1118,0.1126,-0.3265,0.0842,0.0464,0.193,-0.1683,0.0456,-0.051,0.1743,-0.0723,0.0078,-0.0413,0.0141,-0.0189,0.078,-0.086,-0.0257,-0.0399,0.0176,-0.0029,0.0263,-0.0342,0.0254,-0.0678,0.0692,-0.0425,0.1233,-0.0654,0.0079,-0.0091,0.0239,0.0006,0.0353,-0.0266,0.0185,-0.0679,0.0174,-0.0661,0.0037,0.0045,0.0317,0.0089,0.0398,-0.0314,0.0261,-0.0381,-0.0018,-0.01,0.0058,-0.009,0.0108,-0.0008,0.0109,-0.0043,0.0054,0.0011,0.0163,0.0013,0.0147,-0.0144,-0.0009,-0.011,-0.0019,-0.0042,0.0051,0.0006,0.0074,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0018,-0.0019,0.0052,-0.0073,0.0034,-0.0093,-0.0028,-0.0031,0.0092,-0.002,0.0071,-0.0044,0.0002,-0.0005,0.0027,-0.0004,0.0032,-0.0014,0.0019,-0.0006,0.0033,-0.0062,-0.0012,-0.0047,0.0022,0.0008,0.004,-0.0018,0.0026,-0.0044,-0.001,-0.0023,0.0004,-0.001,0.0027,-0.0001,0.0027,-0.0017,0.001,-0.0013,0.0003,-0.0018,0.0019,-0.0021,-0.0002,-0.0017,0.0007,-0.0025,0.002,-0.0003,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0007,-0.0019,0.0013,-0.0003,0.0015,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0047,-0.0123,0.0114,-0.0172,0.0064,-0.0115,0.0134,-0.012,0.0137,-0.0003,0.0207,-0.0072,0.0135,-0.01,-0.0008,-0.0104,0.0011,-0.0092,-0.0054,-0.0072,0.0012,0.0014,0.0142,-0.0013,0.0144,-0.0084,-0.0012,-0.0061,0.0087,-0.0013,0.0087,-0.0118,-0.002,-0.0112,-0.0008,-0.001,0.0056,-0.0023,0.0035,-0.005,0.0007,0.0004,0.0055,-0.0023,0.0041,-0.0028,-0.0005,-0.0018,0.0055,-0.0035,0.0058,-0.0021,0.0053,-0.0475,0.038,-0.1614,0.1351,-0.1699,0.0275,-0.0231,0.1043,-0.0611,0.098,-0.0318,0.0364,-0.0556,0.0169,-0.0199,0.0146,-0.017,0.0098,-0.0042,0.0029,0.001,0.0367,-0.0239,0.0284,-0.0426,0.0078,0.0108,0.0293,-0.006,0.0108,-0.0258,-0.0069,-0.0203,0.0133,0.0058,0.0137,-0.0245,0.0074,-0.024,0.0072,0.0011,0.0064,0.0016,0.0068,-0.0005,0.0062,-0.0104,-0.001,-0.006,0.007,0.0017,0.0072,-0.0056,0.0015,-0.0053,0.0005,-0.0002,0.0049,-0.0062,0.0046,-0.0056,0.0029,-0.0016,0.0012,-0.0001,0.0038,-0.0027,0.0025,-0.0019,0.0005,-0.0035,0.0007,0.0006,0.0018,-0.0023,0.0017,-0.0032,0.002,-0.0011,0.0026,-0.0029,-0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0014,-0.0021,-0.0006,-0.0016,0.0009,0.0005,0.0014,-0.0004,0.0014,-0.0017,-0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0011,0.0003,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.001,-0.001,0,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0013,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0007,0.0003,0.0012,-0.0015,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0016,-0.0004,-0.0006,0.0014,-0.0001,0.0017,-0.0006,0.0005,-0.0022,0,-0.0024,0.0055,-0.0072,0.0082,-0.0129,0.0001,0.0004,0.0117,-0.0051,0.0085,-0.0049,0.0009,-0.0039,0.0001,-0.0001,0.0018,-0.0026,0.0004,-0.0012,0.0013,0,0.0033,-0.0047,0.0026,-0.0049,0.0003,0.0006,0.0025,-0.0003,0.0017,-0.0019,-0.0005,-0.0007,0.0013,-0.0003,0.0009,-0.0017,0.0002,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0031,0.0012,0.003,-0.0025,0.0017,-0.003,-0.0009,-0.0016,0.0019,0.0005,0.0026,0.0007,0.0025,-0.0005,0.002,-0.0014,-0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0001,0.0018,-0.001,0.0013,-0.0013,-0.0003,-0.0016,-0.0003,-0.0013,-0.0002,-0.0001,0.0014,-0.0002,0.0012,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0021,-0.0005,-0.0005,0.0015,-0.0048,0.0001,-0.0036,0.0057,0.0007,0.0059,-0.0003,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0003,-0.0035,-0.0009,-0.0028,0.0017,0.0015,0.0034,-0.0009,0.0032,-0.0043,-0.001,-0.0033,0.0009,0.001,0.0024,0.0002,0.0015,0.0002,0.0025,0.0005,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0022,-0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0015,0.0001,-0.0018,-0.0009,-0.0011,0.0008,0.0003,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,0.0004,0.0014,-0.0001,0.0013,-0.001,0,-0.001,0.001,-0.0005,0.001,-0.0015,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0013,-0.0002,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0007,0,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0,-0.0005,0.0008,0,0.0009,0.0002,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.001,0.0001,0.0007,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0017,0,-0.0006,0.0016,-0.0004,0.0011,-0.0006,0,-0.001,-0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0029,0.0026,-0.002,0.0023,-0.0018,0.0011,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0007,0.0002,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0018,-0.0002,-0.0001,0.0018,-0.001,0.0014,-0.0016,0.0002,-0.0013,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0005,0.0005,0,0.0004,-0.0005,0.0002,0.0001,0.001,0.0006,0.0011,-0.0006,0.0005,0.0002,0.0014,-0.001,0.0006,-0.0011,0.002,0.0002,0.0022,-0.0011,0.0006,-0.0015,-0.0001,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0013,-0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0011,-0.0003,-0.0009,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0011,-0.0001,-0.001,0.0003,0.0002,0.0019,-0.002,0.0014,-0.0014,0.0015,0.0001,0.0015,-0.0007,0.0002,-0.001,0.0001,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0007,0,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,0,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0012,-0.0001,-0.0009,0,-0.0004,0.0003,0,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0003,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0.0002,0.0008,0,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0009,-0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0002,0.0001,0.001,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0008,0.0005,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0015,-0.0049,0.0093,-0.0049,0.0053,-0.0037,0.0035,-0.0017,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,0,0.0005,0,0.0006,0.0002,0.0006,0.0004,0.0008,0.0003,0.0008,0,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0085,0.0076,-0.0068,0.0052,-0.0037,0.0041,-0.0019,0.0025,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0023,-0.001,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0002,0.0015,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0005,-0.002,0.0007,-0.0013,0.0019,-0.0001,0.0023,-0.0023,0.0021,-0.0028,-0.0005,-0.0031,-0.0008,-0.0011,0.0014,0.0004,0.0016,0.0001,0.002,-0.0021,-0.0003,-0.0016,0.0004,0.0003,0.0012,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0014,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0008,0,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.0009,0.0004,0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0006,0,-0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0012,0,-0.0007,0.0002,-0.0006,0,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0053,-0.008,-0.0015,-0.0033,0.0083,-0.0042,0.0046,-0.0009,0.0036,-0.0008,0.001,-0.0019,0.0001,-0.0008,0.0021,-0.0037,-0.0005,-0.0026,0.0018,-0.0006,0.0016,0.0007,0.0021,-0.0029,0.001,-0.0016,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0007,0.0009,0,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0001,-0.0009,0,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.001,-0.0012,0,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0008,0.0002,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0009,0,-0.0004,0.0002,-0.0009,0,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0014,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0003,0,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0002,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0014,-0.0011,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0005,0.0005,0.003,-0.0175,0.0003,0.0016,0.0169,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0022,-0.0059,-0.0009,-0.0016,0.0032,-0.004,0.0026,-0.0024,0.0028,0.0001,0.0038,-0.0005,0.0007,-0.0022,0.0001,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0025,-0.0006,-0.0012,0,-0.0006,0.0021,0.0005,0.0021,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0002,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0003,0,0.0006,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0021,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rock dropping on rocks with a clatter while dumping
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0319,-0.1379,0.0529,-0.1811,0.1269,0.0093,0.1675,-0.5,0.3527,-0.1541,0.4714,-0.1853,-0.0345,-0.1727,0.1679,-0.1674,0.3186,-0.0902,0.3017,-0.0914,0.0298,0.0029,0.0569,-0.0267,0.0155,-0.0071,0.0335,-0.0454,0.0126,-0.0469,0.0157,-0.0303,0.0363,-0.0223,0.0155,-0.0313,0.006,-0.1217,0.1136,-0.0515,0.1384,-0.1286,0.1212,-0.1255,0.2231,-0.0159,0.2627,-0.1305,-0.0284,-0.1193,0.086,-0.0603,0.0912,-0.0573,0.0164,-0.039,0.0555,-0.0238,0.0701,-0.0226,0.0448,-0.0279,0.041,-0.0296,-0.0048,-0.0206,-0.0042,-0.0343,-0.0088,-0.0235,0.0219,-0.0028,0.0243,-0.0035,0.0122,-0.0035,0.0091,-0.0036,0.0003,-0.0032,0.0073,-0.0086,0.0042,-0.0085,0.0059,-0.007,0.0093,-0.0104,-0.0005,-0.0022,0.0052,-0.0053,0.0047,-0.0045,0.0055,-0.0032,0.0045,-0.0039,-0.0016,-0.0012,0.0021,-0.0025,0.0021,-0.0019,0.0022,-0.0017,0.0001,-0.0026,-0.0005,-0.002,0.0012,-0.0031,-0.0002,-0.0012,0.0014,0.0003,0.002,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0022,-0.0002,-0.0021,0.0032,0.0011,0.0028,-0.0027,0.0011,-0.0019,-0.0001,-0.0012,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0011,-0.0003,-0.0014,0,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0006,0,-0.0046,0.0032,-0.0076,0.0158,-0.0235,0.0092,-0.0146,0.0112,-0.013,0.0057,-0.0061,0.0007,0.0007,0.0087,-0.0031,0.0029,-0.0042,0.0004,-0.0015,0.0026,-0.0061,-0.0002,-0.003,0.0002,-0.0023,0.0045,-0.0019,0.0056,-0.0025,0.0026,-0.001,0.0036,-0.0013,0.002,-0.0031,0.0006,-0.0009,0.0024,-0.0022,0,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0023,0.0023,-0.0034,0.0023,-0.0053,0.0018,-0.005,0.0044,-0.0005,0.0044,-0.0025,0.0002,-0.0031,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0029,-0.0011,-0.0008,0.0019,-0.0014,0.0041,-0.0086,0.0034,-0.0159,0.0122,-0.0257,0.0409,-0.0234,0.0395,-0.0205,0.0087,-0.0142,0.0049,-0.013,0.0067,-0.0053,0.003,-0.0042,0.0145,-0.0046,0.0063,-0.003,0.0029,-0.0023,-0.0009,-0.003,0.0004,0.0003,0.0012,-0.001,0.002,-0.0022,0.0041,-0.0022,0.002,-0.0015,0.0015,-0.0023,0.0041,-0.0036,0.0036,-0.0047,0.0017,-0.0023,0.0017,-0.0027,0.0009,-0.0022,0.0008,-0.0007,0.0016,0.0002,0.0018,-0.002,0.0001,-0.0011,0.0009,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0027,-0.0015,0.0026,-0.0021,0.0023,-0.0032,0.0016,-0.0008,0.0021,-0.0015,0.0019,-0.0005,0.0022,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0004,0.0001,0.001,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.003,0.0001,-0.0066,0.0156,-0.011,0.009,-0.0137,0.0119,-0.016,0.0099,-0.0065,0.0043,0.0004,0.005,-0.0038,0.0055,-0.0078,0.0014,-0.0022,0.0083,-0.0038,0.0021,-0.0026,0.0034,-0.0058,0.0032,-0.0025,0.0026,-0.0023,0.0005,0.0002,0.0023,-0.0007,0,-0.0018,0.0009,0,0.0012,-0.0002,0.0017,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0077,-0.0865,0.0257,-0.0864,0.129,-0.0269,0.0809,-0.0322,0.004,-0.0156,0.0026,0.002,0.0159,-0.0162,0.0078,-0.0163,0.0135,0.0003,0.0128,-0.0062,0.0028,-0.0077,-0.0022,-0.0018,0.0076,-0.0026,0.0093,-0.0049,-0.0002,-0.0016,0.0021,-0.0042,0.0009,-0.0019,0.0071,-0.0034,0.0063,-0.004,-0.0016,-0.0016,0.0002,-0.0021,0.0001,-0.0012,0.0029,0.0014,0.0036,-0.0009,0.0013,-0.0018,0.0007,-0.0018,-0.0005,-0.0008,0.0021,-0.0003,0.0013,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0232,-0.1228,0.0571,-0.0349,0.0945,-0.0333,0.0307,-0.0298,0.0251,-0.0334,0.0264,-0.0139,0.0263,-0.0137,-0.0027,-0.0013,0.0155,-0.0179,0.0113,-0.0161,0.0122,-0.015,0.0129,-0.0149,0.008,-0.0047,0.0082,-0.0048,0.0012,0.0004,0.0035,-0.0045,0.0032,-0.0026,0.0044,-0.0067,0.0032,-0.0036,0.0125,-0.0077,0.0036,-0.0031,-0.0008,-0.0018,0.0043,-0.005,0.0059,-0.0036,-0.0012,-0.0007,0.006,-0.0067,0.0044,-0.0054,0.0023,-0.0006,0.0006,0.0003,0.0034,-0.0012,0.0013,-0.0086,0.0015,-0.0071,0.0126,-0.0005,0.0102,-0.0092,0.0035,-0.0131,0.0052,-0.0013,0.01,-0.0066,-0.0018,-0.0024,0.006,-0.0081,0.0064,-0.0097,0.0041,0.003,0.0088,-0.0024,0.0024,-0.0034,-0.0009,-0.003,0.0008,-0.0009,0.0016,-0.0014,0.0006,0.0001,0.0021,0.0002,0.0019,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0002,0.0001,0.002,0.0001,0.0011,0,0.0009,-0.0012,0,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0026,-0.0005,-0.0015,0.0031,-0.0011,0.0031,-0.0015,-0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0016,-0.0002,-0.0001,0.0014,0.0012,0.0022,-0.0015,0.0012,-0.0018,-0.0011,-0.0011,0.0005,0.0004,0.0007,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0008,0,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0014,-0.0006,-0.001,0.0024,-0.0014,0.0022,-0.0018,-0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0009,0,-0.0008,0.0009,0.0006,0.0014,0.0003,0.0013,-0.0012,0.0002,-0.0013,-0.0002,-0.0002,0.0007,0,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0009,0.0003,0,0.0013,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0014,-0.0003,-0.0009,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0007,0.0004,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0009,-0.0005,-0.0006,0.0007,0.0005,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0008,-0.0002,-0.0008,0,0.0001,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0011,0.0004,0.0017,-0.0007,0.0006,-0.0017,-0.0009,-0.001,0.0008,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0011,0.0001,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0001,-0.001,0.0012,0.0002,0.001,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0011,-0.0002,0.0011,-0.0006,0,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0013,-0.0046,-0.0006,-0.0002,0.0061,-0.0021,0.0043,-0.0023,-0.0014,-0.0015,0.0004,0.0002,0.0008,-0.0002,0.0007,0.0001,0.0013,-0.0004,0.0013,-0.0015,-0.0004,-0.0012,0.0005,0.0002,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0009,0.0003,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0,0,0.0003,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rock dropping on rocks with a clatter succinctly
[0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.4999,0.4906,-0.5,0.4745,-0.5,0.5,-0.2312,0.476,-0.4999,0.4902,-0.3405,0.1342,-0.1173,0.1887,-0.1114,0.0776,0.0119,0.0763,-0.0545,0.1198,0.0196,0.1004,-0.0892,0.0279,-0.0395,-0.0081,-0.0341,0.0166,-0.0264,0.026,-0.0721,0.1835,-0.3466,0.0646,-0.0571,0.3644,-0.1482,0.2548,-0.1457,0.0175,-0.0858,0.0425,-0.0884,0.0442,-0.0296,0.0185,0.0158,0.0492,-0.0596,0.0236,-0.0195,0.0317,-0.0253,0.0193,-0.0528,-0.0027,-0.0049,0.0186,-0.0177,0.0213,-0.0093,0.0136,-0.0109,0.0063,-0.0138,0.0034,-0.0149,0.0035,-0.0037,0.0058,0.0015,0.0087,-0.0049,0.0051,-0.0111,0.0011,-0.0123,-0.0051,-0.0112,0.0013,-0.0068,0.0018,-0.0063,0.0024,-0.0077,-0.0026,-0.0098,-0.0046,-0.0074,-0.0036,-0.0077,-0.0026,-0.004,-0.0014,-0.0074,-0.0007,-0.0076,-0.0042,-0.005,-0.0023,-0.0036,-0.0009,-0.0058,0,-0.0052,-0.001,-0.011,-0.003,-0.0139,0.0019,-0.0065,-0.0015,-0.0054,-0.0016,-0.0049,-0.0021,-0.0066,0,-0.0054,-0.0008,-0.0138,0.0048,-0.0295,0.0202,-0.0287,0.0214,-0.0397,0.0385,-0.0191,0.0238,-0.024,0.0452,-0.0114,0.0104,-0.0147,0.0141,-0.0132,0.0078,-0.0111,0.009,-0.0133,0.0088,-0.0253,0.0146,-0.033,0.0197,-0.0784,0.0774,-0.0768,0.1473,-0.0942,0.0247,-0.0391,0.0192,-0.0283,0.0363,-0.0282,0.0239,-0.0103,0.0249,-0.0147,0.0032,-0.0158,0.0172,-0.0072,0.0128,-0.018,0.0066,-0.0102,0.0142,-0.0069,0.0079,-0.0028,0.0062,-0.0042,0.0059,-0.0038,0.0019,-0.0014,0.0032,-0.0006,0.0035,-0.0065,0.0107,-0.0045,0.0058,-0.0031,0.0023,-0.0015,0.0022,-0.0009,0.0017,-0.0007,0.0019,-0.0008,0.0028,-0.0004,0.002,-0.0002,0.0029,-0.0022,0.0023,-0.0181,0.0091,-0.0099,0.0276,-0.0086,0.0037,-0.0007,0.0056,-0.0013,0.0049,-0.0026,0.0068,-0.0022,0.0063,-0.0079,0.0072,-0.0103,0.0209,-0.0123,0.0133,-0.0019,0.0214,-0.0038,0.0196,-0.0217,0.0143,-0.0099,-0.0007,-0.0054,0.0093,0.0068,0.0144,-0.0058,0.0086,-0.008,-0.004,-0.0053,0.0055,0.0013,0.0056,-0.0028,0.0093,-0.0031,0.0087,-0.031,0.0067,-0.0359,0.0573,-0.0211,0.0562,-0.0155,-0.0009,-0.0081,0,0.0017,0.0156,-0.0077,0.01,-0.0105,-0.0028,-0.0046,0.0085,-0.0045,0.0073,-0.0025,0.0024,-0.0011,0.004,-0.0016,0.0022,-0.0017,0.0039,-0.0441,0.0268,-0.0161,0.0213,-0.0105,0.0057,-0.0033,0.0066,-0.0047,0.0036,-0.002,0.0034,-0.1059,0.041,-0.051,0.0843,-0.0284,0.0854,-0.0409,-0.0008,-0.0175,-0.004,-0.0047,0.0254,0.0138,0.0211,-0.0158,0.0152,-0.0258,-0.008,-0.0076,0.0005,-0.0089,0.0011,-0.0038,0.0123,0.003,0.0125,-0.0022,0.0041,-0.0035,-0.0006,-0.0037,0.001,-0.004,0,0.0003,0.0025,-0.0007,0.0013,-0.0017,0.0001,-0.0023,0,-0.0024,-0.0007,-0.0011,-0.0003,-0.0007,0.0001,-0.001,0,-0.0026,-0.0001,-0.0027,-0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0026,0.0004,-0.0037,0.008,-0.0056,0.0018,-0.0083,0.0012,-0.001,0.006,-0.0027,0.0049,-0.0018,0.0007,-0.0015,0.0012,-0.0019,-0.0002,-0.0013,0.0066,-0.0053,0.0006,0.0002,0.0035,-0.0018,0.0037,-0.0029,-0.0007,-0.0046,0.0001,-0.0027,0.0004,-0.0013,0.0026,-0.0036,0.0013,-0.002,0.0021,-0.0047,0.0055,-0.006,0.0043,0.0014,0.0047,-0.003,0.0026,-0.0038,0.0013,-0.0021,0.0018,-0.0026,0.0002,-0.0006,0.0031,-0.0014,0.0025,-0.0015,0.0015,-0.0022,0.0005,-0.0016,0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0002,0.0006,0.0005,0.0018,0,0.0014,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.001,0,0.0009,0,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0018,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0001,0.0013,0.0002,0.0014,0.0003,0.0013,-0.0004,0.0011,0.0004,0.0012,-0.0004,0.0015,-0.0061,0.0106,-0.0064,0.0135,-0.0039,0.004,-0.0042,0.0004,-0.0009,0.0045,0.0004,0.004,-0.0033,0.0007,-0.0035,-0.0009,-0.0023,0.0011,0.0005,0.002,0.0008,0.0025,0,0.0018,-0.0009,0.0017,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0292,0.0219,-0.0221,0.024,-0.0058,0.0063,-0.0018,0.0047,-0.0042,0.005,-0.0022,0.0017,-0.0012,0.0027,-0.0003,0.0018,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0018,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0008,0,0.0014,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,0.0001,0.0015,-0.0005,0.0012,-0.0016,0.0002,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0159,0.0008,-0.0224,0.0314,-0.0127,0.0296,-0.0116,0.0434,-0.0412,-0.0131,-0.0222,0.017,-0.0045,0.0116,-0.0019,0.0094,-0.0111,0.007,-0.0107,0.0029,-0.0067,0.0026,-0.0038,0.0041,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0007,0.0003,0.0027,0.0021,0.0051,-0.0018,0.0048,-0.0037,0.0021,-0.002,0.0012,0.0002,0.0023,0,0.0013,-0.0002,0.0018,-0.0013,0.0006,-0.0032,0,-0.0041,-0.0018,-0.0024,-0.0001,-0.0014,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0009,0.0018,0,0.002,-0.0004,0.0017,-0.0002,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0001,0.0017,-0.0007,0.0015,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0016,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0037,0.0054,-0.0048,0.0053,-0.0034,0.0038,-0.0033,0.0032,-0.004,0.0058,-0.0035,0.0033,-0.0027,0.0036,-0.0025,0.002,-0.0049,0.0041,-0.0027,0.0027,-0.0015,0.0024,-0.0017,0.0033,-0.002,0.0025,-0.0016,0.0018,-0.001,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.001,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0026,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.0036,0.0034,-0.0045,0.0062,-0.0025,0.0015,-0.0033,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.001,0.0022,-0.0028,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0035,0.0028,-0.0034,0.0025,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0252,0.0035,-0.0246,0.0381,-0.0259,0.0291,-0.0251,0.025,-0.0361,0.0243,-0.0234,0.0258,-0.0166,0.0083,-0.0114,0.0117,-0.0062,0.0116,-0.0104,0.0066,-0.0046,0.0075,-0.0047,0.0053,-0.0041,0.002,-0.0024,0.0047,-0.0351,0.0267,-0.0409,0.0333,-0.0066,0.0267,-0.0037,0.0092,-0.0036,0.0098,-0.0331,0.0074,-0.0352,0.0483,-0.021,0.0483,-0.024,-0.0083,-0.0137,0.0035,0.0044,0.0074,0.0027,0.0074,-0.0077,0.0023,-0.0049,0.0044,-0.0042,0.0025,-0.0042,0.0032,0.002,0.0049,-0.0021,0.0015,-0.0023,0.0028,0.0018,0.0043,-0.003,0.0031,-0.0174,0.0048,-0.0204,0.0163,0.0059,0.0264,-0.0219,0.0028,-0.0168,0.0118,-0.0024,0.0142,-0.0032,-0.0011,-0.0041,-0.0009,-0.0007,0.0036,-0.0003,0.0022,-0.0047,-0.0007,-0.0036,0.0052,-0.007,0.001,-0.0023,0.0038,-0.0016,0.0052,-0.0009,0.0074,-0.003,-0.0001,-0.001,0.0017,-0.0002,0.0018,-0.0004,0.0019,-0.0009,0.0006,-0.0023,0.0004,-0.0022,0.0009,-0.0033,-0.0018,-0.0019,0.0022,0.0004,0.002,-0.0009,0.0012,-0.0015,0.0007,0,0.0016,-0.0029,0.004,-0.0111,0.0078,-0.0056,0.0059,-0.0089,0.0119,-0.0081,0.0042,-0.0014,0.0036,-0.004,0.0008,-0.0011,0.0019,-0.0021,0,-0.0009,0.0007,-0.0015,-0.0002,-0.0009,0.0009,0.0004,0.0017,-0.0005,0.0016,0,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0101,0.0007,-0.0132,0.0398,-0.0516,0.024,0.0055,0.0271,-0.0075,0.012,-0.0081,0.0109,-0.0162,0.0112,-0.0155,0.0119,-0.0021,0.0115,-0.0056,0.0012,-0.0053,0.0001,0.0003,0.0049,-0.0002,0.0016,-0.0014,0.0049,-0.0028,0.0013,-0.001,0.0021,-0.0012,0.0022,-0.0021,0.0016,-0.0005,0.0025,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0032,0.0009,-0.0046,0.0058,-0.0021,0.0078,-0.0064,-0.0022,-0.0035,0.0018,0.0016,0.004,-0.0031,0.0024,-0.0042,0.0006,-0.0055,0.0038,-0.003,0.0044,-0.0039,0.0021,-0.0028,0.0018,-0.0045,0.0021,0.0001,0.0045,-0.0029,0.0009,-0.002,0.0027,-0.0009,0.0027,-0.002,0,-0.0007,0.0016,-0.0014,0.0005,-0.0018,0.0009,-0.0025,0.0021,-0.001,0.0015,-0.0008,0.0005,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0025,-0.0019,0.0009,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0028,0.0008,-0.0013,0.0013,0.0001,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0013,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0012,-0.0001,0.0011,-0.0007,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0013,-0.0006,0,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0012,0.0013,0.0002,0.0017,-0.0012,0.0006,-0.0015,0.0003,-0.0014,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0003,0,0.0007,0.0003,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rock dropping on rocks with a clatter, leafy
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.001,0.0024,-0.0108,0.0101,-0.0176,0.0352,-0.0565,0.071,-0.5,0.3636,-0.5,0.5,-0.2111,0.413,-0.2572,0.1678,-0.232,0.1359,-0.1528,0.1824,-0.1146,0.1087,-0.0641,0.1129,-0.0144,0.0465,-0.0567,0.0985,-0.0482,0.0144,-0.0303,0.015,-0.0311,0.0303,-0.0085,0.0342,-0.01,0.0127,-0.018,0.0084,-0.0009,0.0169,-0.0197,0.0176,-0.0162,0.0171,0.0032,0.0291,-0.0056,0.0066,-0.0054,0.0191,-0.0789,0.0155,-0.0529,0.113,-0.0436,0.0916,-0.0598,-0.0201,-0.0194,0.0329,-0.0173,0.0101,-0.0127,0.0082,0.0023,0.012,-0.0009,0.0063,-0.0183,0.0071,-0.0177,0.0004,-0.0095,0.0012,-0.0082,0.0083,-0.0064,0.0058,-0.0021,0.003,0.0003,0.0056,-0.0035,0,-0.0056,0.0006,-0.0072,-0.0009,-0.0056,0.0001,-0.0044,0.0015,-0.0042,0,-0.0021,0.0002,-0.0047,-0.0019,-0.0067,0.0007,-0.0064,0.0019,-0.006,-0.001,-0.0044,-0.0012,-0.0045,-0.0008,-0.0054,-0.0003,-0.0028,0.0007,-0.0036,-0.0007,-0.0033,-0.0002,-0.0023,0.0001,-0.0028,-0.0012,-0.0036,-0.0017,-0.0027,-0.0005,-0.0021,0,-0.002,0.0009,-0.0028,0.0011,-0.0024,0,-0.003,-0.0013,-0.0017,0.0003,-0.0022,-0.0007,-0.0013,0,-0.0026,-0.0003,-0.0019,0,-0.0017,0.0005,-0.0039,0.0012,-0.0021,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0001,-0.0013,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.0014,-0.0006,0.0011,-0.0017,0.0001,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0001,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0009,0.0001,0.0019,-0.0003,0.0011,0.0002,0.0019,-0.0002,0.0017,-0.0001,0.002,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0022,-0.0007,0.0016,-0.0004,0.0021,-0.0001,0.0018,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0021,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0007,0,0.001,0.0002,0.0013,-0.0008,0.002,0.0002,0.0019,0.0002,0.0014,-0.0001,0.0015,0,0.0015,-0.0003,0.0015,-0.0002,0.0012,0.0002,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0005,0.0013,-0.0015,0.0006,-0.0009,0.0021,-0.0017,0.001,-0.0006,0.0021,-0.0008,0.0012,-0.0001,0.0017,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.001,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0018,0.001,-0.0018,0.0004,-0.002,0.0011,-0.0021,0.0011,-0.0019,0.0019,-0.0005,0.003,-0.0019,0.0012,-0.0021,0.0009,-0.0035,0.0013,-0.002,0.002,-0.0023,0.0007,-0.0019,0.0008,-0.0023,0.001,-0.0018,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0017,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0007,-0.0016,-0.0001,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0001,-0.0013,0.0003,-0.0014,0,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0002,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0013,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0001,-0.0013,0.0006,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0023,-0.0004,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0007,0,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0006,0,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0009,0,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0012,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0016,0.0016,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0007,0.0001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0014,-0.0002,0.0004,-0.0063,0.0101,-0.0098,0.0103,-0.0044,0.008,-0.0034,0.0019,-0.0014,0.002,-0.0013,0.001,-0.0003,0.0013,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0013,-0.0014,-0.0001,-0.0013,0.0009,0.001,0.0028,0,0.0039,-0.0024,-0.0003,-0.0033,-0.0015,-0.0018,0.0003,0.0004,0.0018,0,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0019,-0.0038,0.0022,-0.013,0.0102,-0.0064,0.0092,-0.0033,0.0044,-0.012,0.005,-0.0048,0.0065,-0.0034,0.0069,-0.004,0.0006,-0.0016,0.0005,-0.0009,0.0019,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0017,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0019,0.0003,-0.0028,0.0028,-0.0009,0.0023,-0.0028,0.0002,-0.0022,0.0012,-0.0003,0.0009,-0.0104,0.0092,-0.0001,0.0074,-0.0044,0.0007,-0.0032,0.0015,-0.002,0.0023,-0.0002,0.0021,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0702,0.0041,-0.0824,0.0598,-0.0339,0.0262,-0.0261,0.0154,-0.0152,0,-0.0125,0.0076,-0.001,0.0043,-0.001,0.0076,-0.0031,0.0036,-0.0042,0.0015,-0.004,0.0026,-0.0008,0.0044,-0.0028,0.0011,-0.0017,0.0019,-0.0005,0.0019,0,0.0014,-0.0013,0.0004,-0.0016,0,-0.0015,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0017,0.0014,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0019,0.001,-0.0031,0.0034,-0.0008,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0008,0,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0008,0,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0007,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0024,0.0024,-0.0033,0.0046,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0029,0.0008,-0.0017,0.0029,-0.0007,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0083,0.0028,-0.0165,0.0107,-0.0069,0.0089,-0.007,0.002,-0.0035,0.0016,-0.0032,0.0023,0,0.0016,-0.0001,0.0015,-0.0008,0.0002,-0.0016,-0.0006,-0.0008,0.001,0.0002,0.0011,0.0002,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0006,0,-0.0002,0.0001,-0.0013,0.0008,-0.0038,0.0033,-0.004,0.0033,-0.0015,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rock dropping on rocks with a clatter and brushing
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم