مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع
توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 21 صدا
فقط با اشتراک
[0,-0.0699,0,-0.0768,0,-0.0751,0,-0.0722,0,-0.0681,0,-0.0825,0,-0.0762,0,-0.0804,0,-0.0759,0,-0.0789,0,-0.0731,0,-0.0667,0,-0.0717,0,-0.0787,0,-0.0719,0,-0.0769,0,-0.0782,0,-0.0786,0,-0.0759,0,-0.0679,0,-0.0692,0,-0.0652,0,-0.0692,0,-0.0753,0,-0.0782,0,-0.0774,0,-0.0788,0,-0.0758,0,-0.0662,0,-0.068,0,-0.0659,0,-0.0748,0,-0.0804,0,-0.0791,0,-0.0795,0,-0.0714,0,-0.0708,0,-0.0663,0,-0.0648,0,-0.0689,0,-0.0758,0,-0.0794,0,-0.0747,0,-0.0771,0,-0.073,0,-0.0671,0,-0.0609,0,-0.0705,0,-0.0734,0,-0.0802,0,-0.0852,0,-0.1053,0,-0.1242,0,-0.2187,1,-1,0.7232,-1,0.2667,-0.8277,0.1778,-0.3526,0.045,-0.2055,0.1435,-0.2789,0.1888,-0.385,0.3756,-0.9614,0.5229,-0.8138,0.6372,-0.712,0.5093,-0.2976,0.173,-0.2728,0.3283,-0.3526,0.0917,-0.3957,0.0825,-0.3821,0.1415,-0.2699,0.0724,-0.1972,0.1302,-0.1453,0.0991,-0.1418,0.1504,-0.1735,0.0477,-0.1696,0,-0.1298,0.0101,-0.1348,0,-0.1285,0.056,-0.1065,0.0039,-0.1304,0,-0.0808,0.0116,-0.1107,0.0237,-0.1218,0,-0.1016,0,-0.0929,0,-0.1227,0,-0.1001,0.0009,-0.0969,0,-0.0879,0,-0.0722,0,-0.0763,0,-0.107,0.0114,-0.1025,0,-0.0954,0,-0.1148,0,-0.0801,0,-0.0761,0,-0.1074,0,-0.0844,0,-0.075,0,-0.0762,0,-0.0844,0,-0.0784,0,-0.0678,0,-0.0721,0,-0.0725,0,-0.0703,0,-0.072,0,-0.0678,0,-0.0763,0,-0.0717,0,-0.0679,0,-0.0663,0,-0.0705,0,-0.0705,0,-0.0732,0,-0.073,0,-0.0656,0,-0.0649,0,-0.0674,0,-0.065,0,-0.06,0,-0.0628,0,-0.0646,0,-0.0636,0,-0.0636,0,-0.0682,0,-0.0644,0,-0.0687,0,-0.0712,0,-0.0927,0,-0.0881,0,-0.1105,0.0021,-0.1119,0.0069,-0.1218,0.0197,-0.1243,0.0371,-0.1198,0.0215,-0.1287,0.0134,-0.1102,0.0105,-0.1041,0.0275,-0.1275,0,-0.1599,0,-0.1279,0,-0.1116,0,-0.123,0.006,-0.1209,0.004,-0.1231,0,-0.0953,0,-0.082,0,-0.0745,0,-0.0771,0,-0.0703,0,-0.0743,0,-0.0747,0,-0.0654,0,-0.0714,0,-0.069,0,-0.0679,0,-0.0658,0,-0.0738,0,-0.0775,0,-0.0814,0,-0.0753,0,-0.075,0,-0.079,0,-0.081,0,-0.0822,0,-0.0748,0,-0.0708,0,-0.0704,0,-0.0708,0,-0.0757,0,-0.0753,0,-0.0762,0,-0.0771,0,-0.0788,0,-0.0802,0,-0.0736,0,-0.0737,0,-0.0725,0,-0.0723,0,-0.0754,0,-0.0769,0,-0.0748,0,-0.0738,0,-0.0746,0,-0.0803,0,-0.0859,0,-0.0875,0,-0.0826,0,-0.0764,0,-0.0713,0,-0.0689,0,-0.0736,0,-0.0738,0,-0.0712,0,-0.0698,0,-0.0749,0,-0.0744,0,-0.0733,0,-0.0752,0,-0.0753,0,-0.0714,0,-0.0714,0,-0.0748,0,-0.08,0,-0.0961,0,-0.1006,0,-0.089,0.6905,-1,0.8289,-0.6922,0.1496,-0.3689,0,-0.1212,0.0135,-0.1475,0,-0.1339,0,-0.0988,0,-0.1053,0,-0.1187,0.1026,-0.3989,0.0467,-0.1782,0.0225,-0.1281,0,-0.1313,0,-0.1101,0,-0.1465,0,-0.1386,0,-0.1327,0.0709,-0.1714,0.063,-0.1912,0,-0.1379,0,-0.1229,0,-0.0948,0,-0.1033,0,-0.0999,0,-0.1115,0,-0.1197,0,-0.0981,0,-0.0862,0,-0.107,0,-0.0856,0,-0.0988,0,-0.0767,0,-0.0833,0,-0.0887,0,-0.0915,0,-0.0949,0,-0.0889,0,-0.0865,0,-0.0959,0,-0.0863,0,-0.0835,0,-0.0786,0,-0.0851,0,-0.0853,0,-0.0842,0,-0.0847,0,-0.0904,0,-0.0796,0,-0.0766,0,-0.077,0,-0.0762,0,-0.0776,0,-0.0757,0,-0.0731,0,-0.0709,0,-0.0743,0,-0.0779,0,-0.0746,0,-0.0736,0,-0.0727,0,-0.074,0,-0.0775,0,-0.0729,0,-0.0784,0,-0.0715,0,-0.0756,0,-0.0733,0,-0.0737,0,-0.0742,0,-0.0731,0,-0.0724,0,-0.0752,0,-0.0771,0,-0.0786,0,-0.0738,0,-0.0751,0,-0.0714,0,-0.0764,0,-0.0763,0,-0.0757,0,-0.0762,0,-0.0797,0,-0.0793,0,-0.079,0,-0.0748,0,-0.0826,0,-0.0807,0,-0.0923,0,-0.0869,0,-0.0793,0,-0.095,0,-0.093,0,-0.08,0,-0.0831,0,-0.081,0,-0.0734,0,-0.0775,0,-0.0737,0,-0.0735,0,-0.0753,0,-0.0733,0,-0.0757,0,-0.0751,0,-0.075,0,-0.0764,0,-0.0728,0,-0.0757,0,-0.0736,0,-0.0764,0,-0.0774,0,-0.0743,0,-0.0723,0,-0.0737,0,-0.0732,0,-0.075,0,-0.0712,0,-0.0725,0,-0.0692,0,-0.0714,0,-0.0738,0,-0.075,0,-0.0731,0,-0.0709,0,-0.0731,0,-0.0721,0,-0.074,0,-0.0737,0,-0.0743,0,-0.0758,0,-0.0753,0,-0.0739,0,-0.0723,0,-0.0729,0,-0.0752,0,-0.0723,0,-0.0745,0,-0.0747,0,-0.0747,0,-0.0795,0,-0.0769,0,-0.0721,0,-0.0738,0,-0.0733,0,-0.0732,0,-0.0762,0,-0.0782,0,-0.0783,0,-0.0786,0,-0.0775,0,-0.0784,0,-0.0746,0,-0.073,0,-0.0722,0,-0.0763,0,-0.0793,0,-0.0811,0,-0.0796,0,-0.0775,0,-0.0732,0,-0.0753,0,-0.073,0,-0.0742,0,-0.0769,0,-0.0796,0,-0.0805,0,-0.0739,0,-0.0707,0,-0.0692,0,-0.0769,0,-0.0733,0,-0.0712,0,-0.0746,0,-0.0761,0,-0.0766,0,-0.076,0,-0.065,0,-0.0731,0,-0.075,0,-0.0761,0,-0.0757,0,-0.0735,0,-0.0738,0,-0.0768,0,-0.0753,0,-0.0724,0,-0.0667,0,-0.075,0,-0.0779,0,-0.0777,0,-0.0751,0,-0.0741,0,-0.0758,0,-0.0784,0,-0.0699,0,-0.0706,0,-0.074,0,-0.0747,0,-0.0773,0,-0.0781,0,-0.0775,0,-0.0728,0,-0.0771,0,-0.0771,0,-0.0742,0,-0.0721,0,-0.0808,0,-0.0786,0,-0.0831,0,-0.0753,0,-0.0718,0,-0.0679,0,-0.0743,0,-0.0746,0,-0.0774,0,-0.0807,0,-0.0799,0,-0.0736,0,-0.0772,0,-0.0748,0,-0.0802,0,-0.0773,0,-0.0901,0,-0.1067,0,-0.0868,0,-0.0811,0,-0.0828,0,-0.0847,0,-0.1011,0,-0.0912,0,-0.0904,0,-0.0792,0,-0.0833,0,-0.0923,0,-0.0857,0,-0.088,0,-0.1064,0,-0.1661,0.0048,-0.1867,0.1709,-0.1995,0.1108,-0.2535,1,-1,0.9919,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.9643,-1,0.8359,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.8358,0.5607,-0.742,0.9935,-1,1,-1,1,-1,0.9959,-1,0.9545,-1,0.6811,-0.986,0.7306,-1,1,-1,1,-0.9075,0.5658,-0.909,0.831,-1,0.7142,-0.6491,0.6036,-0.7294,0.8132,-0.9384,0.6551,-1,1,-0.9854,0.9966,-1,0.6625,-0.6304,0.9454,-0.8503,0.4553,-0.3336,0.3993,-0.5875,0.6308,-0.665,0.2832,-0.3766,0.3191,-0.2921,0.6519,-0.6768,0.3325,-0.4666,0.2595,-0.3489,0.219,-0.2696,0.4553,-0.3081,0.5252,-0.3616,0.468,-0.436,0.2206,-0.3202,0.4584,-0.3292,0.1373,-0.2245,0.1989,-0.2256,0.225,-0.2398,0.2424,-0.2374,0.1755,-0.3007,0.1863,-0.2906,0.1407,-0.1757,0.1513,-0.1784,0.223,-0.3123,0.2802,-0.2278,0.1603,-0.1276,0.1632,-0.2209,0.2001,-0.2206,0.0651,-0.1452,0.0279,-0.0718,0.0643,-0.1668,0.0865,-0.1346,0.0717,-0.1116,0.0615,-0.127,0.0647,-0.1685,0.0125,-0.0801,0.1163,-0.1984,0.033,-0.0791,0.0005,-0.0782,0.0609,-0.1081,0.0733,-0.1148,0.0734,-0.107,0.0761,-0.0995,0.0764,-0.1059,0.049,-0.0872,0.0521,-0.0996,0.0336,-0.0834,0.0271,-0.0575,0.0291,-0.0867,0.0304,-0.0541,0.0301,-0.0683,0.0113,-0.0581,0.0028,-0.0474,0.0067,-0.0515,0.016,-0.0598,0.009,-0.0516,0.0048,-0.0513,0.0066,-0.0499,0.0123,-0.0652,0.001,-0.0484,0,-0.067,0.0139,-0.0594,0,-0.034,0,-0.057,0,-0.0466,0,-0.0444,0,-0.0363,0,-0.0367,0,-0.0369,0,-0.0333,0,-0.0319,0,-0.0338,0,-0.045,0,-0.032,0,-0.0407,0,-0.0292,0,-0.0425,0,-0.0417,0,-0.0398,0,-0.0338,0,-0.0294,0,-0.0295,0,-0.033,0,-0.03,0,-0.0314,0,-0.029,0,-0.0287,0,-0.0309,0,-0.032,0,-0.0315,0,-0.0316,0,-0.0276,0,-0.03,0,-0.0283,0,-0.0295,0,-0.0331,0,-0.0291,0,-0.0315,0,-0.0282,0,-0.0323,0,-0.0288,0,-0.0296,0,-0.0277,0,-0.0277,0,-0.028,0,-0.0295,0,-0.0276,0,-0.0263,0,-0.0284,0,-0.0276,0,-0.0276,0,-0.0272,0,-0.0294,0,-0.0283,0,-0.0287,0,-0.0273,0,-0.026,0,-0.0275,0,-0.0276,0,-0.0273,0,-0.027,0,-0.0274,0,-0.0258,0,-0.0263,0,-0.0275,0,-0.0266,0,-0.0288,0,-0.0262,0,-0.0277,0,-0.0268,0,-0.0269,0,-0.026,0,-0.0254,0,-0.027,0,-0.0273,0,-0.0282,0,-0.0291,0,-0.0291,0,-0.0265,0,-0.0274,0,-0.0269,0,-0.028,0,-0.0261,0,-0.0273,0,-0.0273,0,-0.0279,0,-0.0273,0,-0.0266,0,-0.0261,0,-0.0275,0,-0.0249,0,-0.0266,0,-0.0281,0,-0.028,0,-0.0281,0,-0.0262,0,-0.0266,0,-0.026,0,-0.0272,0,-0.027,0,-0.0274,0,-0.0275,0,-0.0272,0,-0.0257,0,-0.0251,0,-0.026,0,-0.0257,0,-0.0268,0,-0.0276,0,-0.0269,0,-0.0268,0,-0.026,0,-0.0249,0,-0.0247,0,-0.0256,0,-0.026,0,-0.0271,0,-0.0261,0,-0.0267,0,-0.0266,0,-0.0264,0,-0.0261,0,-0.0264,0,-0.0263,0,-0.0267,0,-0.0267,0,-0.0269,0,-0.0263,0,-0.0259,0,-0.026,0,-0.0268,0,-0.0256,0,-0.0268,0,-0.0266,0,-0.0268,0,-0.0271,0,-0.0264,0,-0.0265,0,-0.0267,0,-0.0267,0,-0.0274,0,-0.0264,0,-0.0261,0,-0.0265,0,-0.0261,0,-0.0262,0,-0.0255,0,-0.0261,0,-0.0266,0,-0.028,0,-0.0278,0,-0.0277,0,-0.0265,0,-0.027,0,-0.0255,0,-0.0266,0,-0.0258,0,-0.0274,0,-0.0272,0,-0.0274,0,-0.0272,0,-0.027,0,-0.0275,0,-0.0258,0,-0.0259,0,-0.0284,0,-0.0274,0,-0.0283,0,-0.0277,0,-0.0266,0,-0.026,0,-0.0259,0,-0.027,0,-0.0268,0,-0.0269,0,-0.0282,0,-0.0279,0,-0.0268,0,-0.0256,0,-0.0273,0,-0.0271,0,-0.0275,0,-0.028,0,-0.0282,0,-0.027,0,-0.0271,0,-0.027,0,-0.027,0,-0.0276,0,-0.0279,0,-0.0274,0,-0.0285,0,-0.0268,0,-0.0262,0,-0.0274,0,-0.0261,0,-0.027,0,-0.0271,0,-0.0259,0,-0.0269,0,-0.0258,0,-0.0267,0,-0.0262,0,-0.0285,0,-0.0284,0,-0.0272,0,-0.0232,0,-0.0255,0,-0.0275,0,-0.0298,0,-0.0292,0,-0.0279,0.0264,-0.0276,0.0162,-0.1011,0.0023,-0.0532,0,-0.0559,0,-0.0429,0,-0.0384,0.0082,-0.0557,0,-0.0428,0,-0.0477,0,-0.0399,0,-0.0395,0,-0.0341,0,-0.0386,0,-0.0446,0,-0.0529,0,-0.0369,0,-0.0375,0,-0.0396,0,-0.0384,0,-0.039,0,-0.0388,0,-0.0399,0,-0.0409,0,-0.0372,0,-0.036,0,-0.0374,0,-0.0423,0,-0.0371,0,-0.0398,0,-0.0404,0,-0.0446,0,-0.0352,0,-0.0382,0,-0.036,0,-0.0359,0,-0.0346,0,-0.0359,0,-0.0386,0,-0.0381,0,-0.0394,0,-0.0391,0,-0.0358,0,-0.0365,0,-0.0347,0,-0.0375,0,-0.0375,0,-0.0349,0,-0.0336,0,-0.0354,0,-0.0386,0,-0.0361,0,-0.0432,0,-0.0395,0,-0.0426,0,-0.0407,0,-0.038,0,-0.037,0,-0.0374,0,-0.0409,0,-0.0397,0,-0.0381,0,-0.0346,0,-0.0381,0,-0.0341,0,-0.0398,0,-0.0342,0,-0.0398,0,-0.0373,0,-0.0349,0,-0.037,0,-0.0372,0,-0.0358,0,-0.0353,0,-0.0352,0,-0.0373,0,-0.0338,0,-0.0372,0,-0.0404,0,-0.0364,0,-0.0346,0,-0.0362,0,-0.036,0,-0.0382,0,-0.0357,0,-0.0351,0,-0.0397,0,-0.0367,0,-0.0384,0,-0.0379,0,-0.0352,0,-0.0363,0,-0.0352,0,-0.0361,0,-0.0384,0,-0.0341,0,-0.0347,0,-0.0367,0,-0.038,0,-0.0421,0,-0.0397,0,-0.0387,0,-0.0393,0,-0.0386,0,-0.0358,0,-0.0344,0,-0.0364,0,-0.034,0,-0.0372,0,-0.0403,0,-0.0394,0,-0.0436,0,-0.0421,0,-0.0413,0,-0.0419,0,-0.0411,0,-0.0424,0,-0.0439,0,-0.0425,0,-0.0426,0,-0.0408,0,-0.0406,0,-0.0408,0,-0.0425,0,-0.0423,0,-0.0399,0,-0.0438,0,-0.0411,0,-0.041,0,-0.0418,0,-0.04,0,-0.0412,0,-0.0421,0,-0.0419,0,-0.0416,0,-0.0422,0,-0.0405,0,-0.0407,0,-0.0417,0,-0.0414,0,-0.0407,0,-0.0403,0,-0.0395,0,-0.0428,0,-0.0413,0,-0.0416,0,-0.0399,0,-0.0408,0,-0.0403,0,-0.0428,0,-0.0407,0,-0.0403,0,-0.0415,0,-0.0434,0,-0.0419,0,-0.0449,0,-0.0444,0,-0.0432,0,-0.0404,0,-0.0432,0,-0.0433,0,-0.0417,0,-0.0414,0,-0.0425,0,-0.0404,0,-0.0398,0,-0.0419,0,-0.0421,0,-0.0418,0,-0.0422,0,-0.0409,0,-0.0435,0,-0.0455,0,-0.0418,0,-0.0418,0,-0.0434,0,-0.0436,0,-0.0408,0,-0.0424,0,-0.0396,0,-0.0476,0,-0.0417,0,-0.0415,0,-0.0424,0,-0.0443,0,-0.0445,0,-0.0413,0,-0.0432,0,-0.0444,0,-0.0479,0,-0.0462,0,-0.0446,0,-0.0451,0,-0.043,0,-0.0437,0,-0.0431,0,-0.0465,0,-0.0447,0,-0.0478,0,-0.0449,0,-0.0471,0,-0.0398,0,-0.049,0,-0.0485,0,-0.0499,0,-0.0469,0,-0.0501,0,-0.0523,0,-0.0481,0,-0.0452,0,-0.0629,0,-0.0535,0,-0.0552,0,-0.0523,0,-0.0496,0,-0.0559,0,-0.063,0,-0.0664,0,-0.062,0,-0.0657,0,-0.0693,0,-0.0464,0,-0.058,0,-0.0877,0,-0.0757,0,-0.0433,0,-0.0405,0,-0.0492,0,-0.0523,0,-0.0887,0,-0.0698,0,-0.0478,0,-0.0711,0,-0.0833,0,-0.0614,0,-0.0379,0,-0.0458,0,-0.0445,0,-0.0774,0,-0.0731,0,-0.066,0,-0.0495,0,-0.0524,0,-0.0493,0,-0.0623,0,-0.0508,0,-0.0643,0,-0.0617,0,-0.0936,0,-0.0703,0,-0.0544,0,-0.055,0,-0.0547,0,-0.0609,0,-0.0506,0,-0.0605,0,-0.046,0,-0.0619,0.0003,-0.0652,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
ترکیدن بادکنک کوچک توسط دندونهای کودک
نوع فایل
, 441kHz, 323bit
تولید کننده
آوای صدا
فقط با اشتراک
[0.0008,-0.001,0.0022,-0.002,0.0037,-0.0026,0.0012,-0.0022,0.002,-0.0038,0.0029,-0.0041,0.0065,-0.0077,0.0125,-0.0093,0.0185,-0.0094,0.0437,-0.0519,0.0223,-0.046,0.0458,-0.0296,0.0197,-0.0331,0.0262,-0.044,0.0262,-0.0229,0.0343,-0.0262,0.0362,-0.0203,0.0203,-0.015,0.0105,-0.0277,0.0176,-0.0244,0.0664,-0.0153,0.1125,-0.5494,0.7319,-0.2358,0.167,-0.6137,0.752,-0.2777,0.4851,-0.7252,0.7251,-0.6828,0.7349,-0.6941,0.6309,-0.7432,0.8085,-0.3735,0.8502,-0.8628,0.8918,-0.8978,0.8819,-0.6667,0.6597,-0.8227,0.7976,-0.7272,0.6801,-0.5428,0.6195,-0.6466,0.6059,-0.5757,0.5676,-0.547,0.5465,-0.556,0.5509,-0.5597,0.5596,-0.539,0.4882,-0.4363,0.4398,-0.4554,0.331,-0.414,0.3381,-0.2704,0.242,-0.1957,0.1375,-0.1919,0.0974,-0.0707,0.159,-0.1368,0.1583,-0.1522,0.1466,-0.1181,0.0766,-0.1194,0.0867,-0.0715,0.089,-0.0921,0.0902,-0.0608,0.0763,-0.0861,0.0639,-0.0925,0.0865,-0.0779,0.0863,-0.0978,0.0687,-0.0752,0.0734,-0.0368,0.0694,-0.0625,0.1076,-0.0919,0.0932,-0.1247,0.0965,-0.0975,0.0869,-0.1177,0.1139,-0.0616,0.1005,-0.1555,0.0989,-0.0864,0.1156,-0.0937,0.1171,-0.1194,0.0597,-0.1138,0.0897,-0.0803,0.0683,-0.0624,0.0295,-0.033,0.0973,-0.0355,0.0953,-0.1364,0.1369,-0.0606,0.109,-0.1148,0.1089,-0.1163,0.1251,-0.0647,0.0462,-0.107,0.0927,-0.063,0.1079,-0.116,0.1044,-0.1332,0.0917,-0.0916,0.0858,-0.0884,0.1284,-0.1569,0.1433,-0.2197,0.1511,-0.0919,0.1247,-0.1647,0.1381,-0.095,0.1059,-0.1189,0.0927,-0.0771,0.0645,-0.1036,0.0922,-0.0526,0.1376,-0.171,0.1235,-0.0905,0.1998,-0.2069,0.1745,-0.1434,0.077,-0.1633,0.2037,-0.1323,0.1155,-0.1978,0.1361,-0.0267,0.1308,-0.1686,0.1346,-0.0388,0.2171,-0.2233,0.2441,-0.1644,0.1668,-0.153,0.1465,-0.139,0.1344,-0.1854,0.1048,-0.0542,0.0932,-0.1504,0.1284,-0.0604,0.1479,-0.198,0.1249,-0.0467,0.2498,-0.1361,0.2531,-0.1762,0.0943,-0.0644,0.097,-0.1129,0.1661,-0.1556,0.1102,-0.0223,0.1196,-0.1989,0.1461,-0.087,0.142,-0.2719,0.2299,-0.141,0.1613,-0.1816,0.1398,-0.0696,0.1729,-0.1876,0.1732,-0.1087,0.1165,-0.1579,0.1255,-0.223,0.1708,-0.1286,0.1272,-0.1353,0.2794,-0.1662,0.0613,-0.1656,0.2885,-0.227,0.2031,-0.2011,0.2152,-0.2834,0.1405,-0.2666,0.2233,-0.3296,0.2487,-0.1301,0.2409,-0.2257,0.1748,-0.1736,0.2859,-0.2827,0.18,-0.1893,0.3024,-0.2092,0.2164,-0.2572,0.3239,-0.3844,0.3481,-0.2677,0.1824,-0.208,0.2241,-0.1956,0.2849,-0.2459,0.2271,-0.2135,0.1668,-0.2201,0.1367,-0.1477,0.267,-0.1782,0.1224,-0.1647,0.169,-0.1361,0.083,-0.2301,0.2636,-0.2139,0.1734,-0.2081,0.1226,-0.1584,0.1185,-0.2205,0.3053,-0.2947,0.2573,-0.2398,0.1271,-0.1375,0.1435,-0.186,0.2959,-0.2347,0.2571,-0.2882,0.2514,-0.1443,0.2171,-0.2762,0.2842,-0.2066,0.1998,-0.2348,0.1596,-0.1481,0.1502,-0.2414,0.2893,-0.1672,0.2719,-0.2487,0.2888,-0.1186,0.2727,-0.1871,0.2777,-0.2696,0.1856,-0.2378,0.2054,-0.1951,0.2693,-0.2569,0.4545,-0.2279,0.2777,-0.4156,0.3471,-0.1708,0.2547,-0.2261,0.3557,-0.1578,0.2531,-0.2911,0.2855,-0.2082,0.2865,-0.2419,0.3581,-0.1665,0.157,-0.3756,0.2718,-0.1018,0.1556,-0.2115,0.3118,-0.1346,0.1329,-0.2179,0.1921,-0.1319,0.231,-0.2131,0.2507,-0.2092,0.1326,-0.3241,0.2635,-0.1495,0.2744,-0.2255,0.3194,-0.1517,0.1784,-0.2519,0.2657,-0.1954,0.1787,-0.1794,0.3009,-0.197,0.224,-0.2344,0.2504,-0.2444,0.2205,-0.2373,0.2365,-0.1951,0.3399,-0.2744,0.2255,-0.26,0.2166,-0.1566,0.1856,-0.2018,0.2921,-0.2189,0.267,-0.2088,0.2018,-0.2257,0.1946,-0.1654,0.2092,-0.1881,0.2003,-0.2347,0.1703,-0.1478,0.162,-0.1826,0.2596,-0.1754,0.1686,-0.2892,0.1762,-0.1489,0.1941,-0.1449,0.1863,-0.133,0.1497,-0.2385,0.1715,-0.0788,0.1377,-0.1592,0.2235,-0.1128,0.1978,-0.2212,0.1813,-0.1227,0.2429,-0.1364,0.2358,-0.1232,0.1708,-0.2121,0.2109,-0.085,0.1829,-0.199,0.1978,-0.0662,0.1951,-0.2209,0.2203,-0.1474,0.2039,-0.163,0.216,-0.1033,0.2136,-0.2005,0.1451,-0.1052,0.182,-0.1606,0.1516,-0.1101,0.2394,-0.2545,0.1708,-0.1452,0.1677,-0.1462,0.15,-0.1443,0.281,-0.2918,0.2246,-0.1199,0.1366,-0.1703,0.1394,-0.1384,0.2369,-0.195,0.1829,-0.1119,0.1076,-0.1762,0.1301,-0.1477,0.2031,-0.2363,0.2328,-0.1059,0.1413,-0.1744,0.162,-0.13,0.229,-0.1698,0.1896,-0.1575,0.1616,-0.1648,0.1147,-0.1077,0.204,-0.1855,0.1785,-0.1535,0.1162,-0.1818,0.1293,-0.1042,0.1444,-0.1275,0.1354,-0.1598,0.1573,-0.1323,0.1491,-0.1137,0.1455,-0.1948,0.1237,-0.2079,0.1433,-0.1425,0.0845,-0.1823,0.1324,-0.1176,0.1126,-0.1694,0.1702,-0.0944,0.1179,-0.1617,0.181,-0.1302,0.1726,-0.1901,0.1546,-0.1076,0.0677,-0.2068,0.1207,-0.0731,0.0986,-0.1727,0.1722,-0.0787,0.1058,-0.1502,0.1569,-0.1132,0.1641,-0.1628,0.1519,-0.1227,0.0812,-0.1802,0.1327,-0.0819,0.1595,-0.1555,0.1787,-0.1255,0.1183,-0.1718,0.1307,-0.1195,0.1719,-0.136,0.1594,-0.1279,0.1607,-0.1471,0.1346,-0.1162,0.1618,-0.1884,0.1306,-0.1226,0.157,-0.1571,0.0948,-0.144,0.1245,-0.1678,0.1343,-0.1405,0.1402,-0.1295,0.1041,-0.1177,0.1738,-0.1715,0.113,-0.1568,0.1764,-0.1192,0.0867,-0.1551,0.1583,-0.1157,0.0977,-0.1746,0.1844,-0.1177,0.0562,-0.1596,0.1391,-0.0971,0.1179,-0.1461,0.1173,-0.0708,0.1145,-0.1076,0.0855,-0.1263,0.1531,-0.1336,0.1003,-0.1405,0.111,-0.1156,0.1103,-0.1181,0.1347,-0.1365,0.143,-0.1254,0.0952,-0.133,0.0769,-0.0603,0.1029,-0.1204,0.1216,-0.0696,0.0833,-0.1113,0.0438,-0.0771,0.1071,-0.0866,0.0711,-0.0796,0.0942,-0.0868,0.0676,-0.0922,0.0951,-0.0644,0.0197,-0.0903,0.064,-0.0289,0.0761,-0.0773,0.0591,-0.0605,0.0613,-0.1008,0.0748,-0.0431,0.0913,-0.083,0.0629,-0.0834,0.0876,-0.0775,0.0598,-0.0694,0.0418,-0.0944,0.0828,-0.045,0.0713,-0.0906,0.1042,-0.061,0.071,-0.1059,0.1029,-0.035,0.0682,-0.1094,0.0864,-0.0623,0.0809,-0.0685,0.0941,-0.0696,0.0887,-0.0598,0.06,-0.0526,0.0777,-0.0615,0.0569,-0.0603,0.0737,-0.0778,0.0923,-0.0809,0.0858,-0.0599,0.0835,-0.063,0.0722,-0.0814,0.0581,-0.0669,0.0648,-0.0466,0.0617,-0.056,0.0739,-0.0519,0.0693,-0.0686,0.0874,-0.0849,0.064,-0.0639,0.0926,-0.0736,0.07,-0.0739,0.0618,-0.0941,0.0612,-0.0517,0.0601,-0.0676,0.0822,-0.0808,0.0761,-0.1019,0.0498,-0.0718,0.0653,-0.0647,0.0869,-0.0776,0.0677,-0.1069,0.0703,-0.0679,0.0799,-0.0576,0.0869,-0.1082,0.0989,-0.0701,0.0446,-0.0408,0.0427,-0.0546,0.0669,-0.077,0.0762,-0.0566,0.0432,-0.0706,0.0857,-0.0237,0.0982,-0.0699,0.0806,-0.0368,0.0515,-0.0889,0.0548,-0.0566,0.0553,-0.0829,0.0583,-0.0744,0.0514,-0.0688,0.0617,-0.0411,0.0446,-0.0605,0.0621,-0.0764,0.0822,-0.0934,0.0693,-0.0531,0.0693,-0.0612,0.0709,-0.0504,0.0604,-0.0417,0.0409,-0.0338,0.0509,-0.0491,0.0418,-0.0772,0.0571,-0.0493,0.0497,-0.0497,0.0685,-0.0582,0.0438,-0.0854,0.0583,-0.0466,0.0608,-0.071,0.0773,-0.0569,0.0522,-0.0879,0.0789,-0.0732,0.0804,-0.0622,0.0457,-0.0751,0.0479,-0.0693,0.0678,-0.0591,0.0659,-0.0583,0.0202,-0.0577,0.0562,-0.0393,0.0371,-0.0698,0.0537,-0.0679,0.0608,-0.0627,0.0788,-0.0446,0.0349,-0.0503,0.0529,-0.0467,0.0616,-0.0459,0.046,-0.0549,0.0604,-0.056,0.0249,-0.0349,0.0481,-0.0472,0.0341,-0.0662,0.0938,-0.0499,0.0229,-0.0654,0.0373,-0.0316,0.0086,-0.0534,0.0444,-0.0527,0.0399,-0.057,0.0333,-0.0568,0.0502,-0.0735,0.057,-0.0756,0.0652,-0.0836,0.0494,-0.0648,0.0409,-0.045,0.0229,-0.0493,0.0466,-0.0357,0.0428,-0.0399,0.0492,-0.0301,0.0358,-0.0702,0.075,-0.0442,0.0605,-0.08,0.0611,-0.0403,0.0512,-0.0634,0.0387,-0.071,0.0536,-0.0671,0.0375,-0.047,0.0466,-0.0421,0.0472,-0.0915,0.0669,-0.0743,0.0401,-0.072,0.0512,-0.0605,0.0272,-0.0687,0.0609,-0.0332,0.0366,-0.0648,0.0424,-0.0564,0.058,-0.0388,0.0525,-0.062,0.0544,-0.0586,0.0463,-0.0398,0.0421,-0.0308,0.0339,-0.0587,0.0506,-0.053,0.0284,-0.0582,0.0296,-0.0382,0.0293,-0.0342,0.0315,-0.0207,0.049,-0.0465,0.0377,-0.0578,0.0517,-0.0366,0.0206,-0.0365,0.0623,-0.0592,0.0465,-0.0554,0.0419,-0.0525,0.0541,-0.0491,0.0493,-0.0308,0.0294,-0.0658,0.0548,-0.0435,0.0449,-0.0562,0.0343,-0.0458,0.0272,-0.044,0.0566,-0.0392,0.035,-0.0363,0.0274,-0.0411,0.0295,-0.0183,0.018,-0.0302,0.0405,-0.0173,0.0191,-0.0269,0.0284,-0.0286,0.029,-0.0427,0.025,-0.0305,0.0196,-0.0254,0.034,-0.0522,0.0506,-0.0465,0.0375,-0.0543,0.0358,-0.0205,0.0235,-0.0434,0.0366,-0.0244,0.0333,-0.0434,0.0211,-0.0245,0.0321,-0.0256,0.0381,-0.0289,0.0275,-0.0343,0.0404,-0.0235,0.0248,-0.0202,0.0263,-0.0226,0.0355,-0.0204,0.0119,-0.0386,0.0272,-0.0222,0.034,-0.0165,0.0251,-0.0284,0.0439,-0.0351,0.0267,-0.0369,0.0414,-0.0416,0.0141,-0.0402,0.0485,-0.0181,0.0178,-0.0404,0.0478,-0.0232,0.0372,-0.0236,0.0367,-0.0304,0.0338,-0.0232,0.0192,-0.0335,0.0398,-0.0301,0.0282,-0.027,0.0331,-0.0321,0.0282,-0.0336,0.036,-0.0183,0.0247,-0.0228,0.0266,-0.0147,0.0412,-0.0437,0.0228,-0.0257,0.0274,-0.0364,0.028,-0.0317,0.019,-0.0198,0.0095,-0.02,0.0247,-0.017,0.0235,-0.0218,0.0141,-0.0227,0.0305,-0.0223,0.0298,-0.033,0.0286,-0.0205,0.0154,-0.0131,0.0345,-0.0184,0.0078,-0.0223,0.0164,-0.0139,0.0148,-0.0198,0.0245,-0.0166,0.0259,-0.0381,0.0318,-0.0342,0.0187,-0.0349,0.0312,-0.0235,0.021,-0.0214,0.0216,-0.0326,0.0178,-0.033,0.015,-0.0199,0.0121,-0.0155,0.0224,-0.0201,0.0208,-0.0129,0.0162,-0.0176,0.0202,-0.0358,0.0273,-0.0133,0.0221,-0.032,0.0198,-0.0239,0.0312,-0.019,0.0166,-0.0207,0.0193,-0.0234,0.0239,-0.028,0.0196,-0.0254,0.0172,-0.026,0.033,-0.0189,0.0241,-0.0246,0.0273,-0.0279,0.0173,-0.0143,0.0134,-0.024,0.0198,-0.0243,0.0255,-0.016,0.0221,-0.023,0.0159,-0.0184,0.016,-0.0126,0.0206,-0.0155,0.0062,-0.0103,0.0157,-0.0168,0.0113,-0.0135,0.0213,-0.0176,0.0162,-0.016,0.0176,-0.0161,0.0145,-0.0179,0.0224,-0.0185,0.0288,-0.031,0.0262,-0.0227,0.0202,-0.0258,0.0143,-0.0194,0.0172,-0.021,0.0196,-0.0183,0.013,-0.0123,0.0108,-0.0126,0.0138,-0.0169,0.0206,-0.0165,0.0145,-0.0147,0.0123,-0.0092,0.0052,-0.0123,0.0125,-0.0119,0.0151,-0.0182,0.0145,-0.016,0.0123,-0.0109,0.0102,-0.0097,0.0121,-0.0115,0.0102,-0.0126,0.006,-0.0163,0.0104,-0.0133,0.0184,-0.0134,0.0197,-0.0199,0.0181,-0.0157,0.0164,-0.0085,0.0127,-0.0176,0.0151,-0.0145,0.0101,-0.0113,0.0148,-0.013,0.0079,-0.0176,0.0137,-0.0089,0.0103,-0.0156,0.0097,-0.0127,0.013,-0.0141,0.0101,-0.008,0.0069,-0.0095,0.0131,-0.0102,0.0078,-0.0144,0.0126,-0.012,0.0149,-0.0099,0.0109,-0.0103,0.0061,-0.0109,0.0123,-0.0067,0.0131,-0.0136,0.0199,-0.0121,0.0112,-0.0157,0.0188,-0.0102,0.0108,-0.0143,0.0192,-0.0168,0.0141,-0.0196,0.0139,-0.0118,0.0144,-0.0128,0.0062,-0.0084,0.0121,-0.0077,0.0117,-0.0133,0.015,-0.0125,0.0065,-0.0104,0.0118,-0.0091,0.0134,-0.0133,0.0084,-0.0145,0.0087,-0.0023,0.007,-0.0145,0.0108,-0.0063,0.0072,-0.0111,0.0137,-0.0089,0.0154,-0.0093,0.0086,-0.0057,0.0083,-0.0092,0.0064,-0.0074,0.0127,-0.0122,0.0137,-0.0099,0.014,-0.0092,0.0169,-0.0166,0.0187,-0.0136,0.0116,-0.0106,0.0138,-0.008,0.0153,-0.0142,0.0127,-0.0098,0.0067,-0.0099,0.0075,-0.0068,0.0073,-0.007,0.0062,-0.005,0.0065,-0.0087,0.0144,-0.005,0.0051,-0.0133,0.0133,-0.0124,0.006,-0.0052,0.0057,-0.0085,0.0046,-0.0081,0.0107,-0.0068,0.0096,-0.0111,0.0072,-0.0112,0.0114,-0.0075,0.009,-0.0041,0.0068,-0.0067,0.0073,-0.0089,0.0102,-0.0088,0.011,-0.0092,0.0081,-0.0085,0.0082,-0.0092,0.0072,-0.0114,0.0066,-0.0091,0.0053,-0.0102,0.0146,-0.0095,0.0065,-0.0113,0.0072,-0.0067,0.0038,-0.0109,0.0107,-0.0119,0.0083,-0.0086,0.0077,-0.0038,0.007,-0.008,0.0077,-0.0075,0.0076,-0.0047,0.0089,-0.0091,0.0083,-0.0087,0.0059,-0.0098,0.0082,-0.0056,0.0071,-0.0113,0.0078,-0.0081,0.0064,-0.0094,0.0035,-0.0085,0.005,-0.0096,0.0077,-0.0068,0.0071,-0.012,0.0081,-0.0084,0.0054,-0.0121,0.0106,-0.0081,0.0054,-0.0106,0.0049,-0.0062,0.0085,-0.0083,0.0124,-0.0029,0.0039,-0.0114,0.0076,-0.0096,0.0077,-0.0075,0.0052,-0.0075,0.0039,-0.0071,0.0079,-0.0076,0.0083,-0.0064,0.0057,-0.006,0.0065,-0.0062,0.0036,-0.0064,0.0048,-0.0038,0.0089,-0.0043,0.0084,-0.0102,0.0099,-0.0101,0.0039,-0.0038,0.0088,-0.0063,0.0037,-0.0085,0.007,-0.0057,0.0035,-0.0054,0.0068,-0.0068,0.0063,-0.0073,0.0029,-0.006,0.0062,-0.0034,0.0058,-0.0085,0.0057,-0.008,0.0087,-0.0098,0.0087,-0.0103,0.0035,-0.009,0.0063,-0.0063,0.0074,-0.0046,0.0078,-0.0069,0.0038,-0.0042,0.0052,-0.0032,0.0039,-0.006,0.006,-0.0034,0.0069,-0.0037,0.0045,-0.0061,0.0065,-0.0057,0.0061,-0.0062,0.004,-0.0075,0.0064,-0.0073,0.0099,-0.0057,0.0038,-0.007,0.0032,-0.0043,0.0015,-0.003,0.0049,-0.002,0.0034,-0.0053,0.0051,-0.003,0.0048,-0.0053,0.0058,-0.0052,0.0049,-0.0052,0.0039,-0.0059,0.0049,-0.0022,0.0045,-0.0039,0.005,-0.0021,0.0028,-0.0029,0.0029,-0.0025,0.0045,-0.0023,0.0036,-0.0031,0.0028,-0.005,0.0036,-0.0039,0.0048,-0.0023,0.0034,-0.004,0.0047,-0.0029,0.0042,-0.0039,0.0044,-0.0043,0.0041,-0.0045,0.0029,-0.0035,0.0033,-0.0019,0.0033,-0.0029,0.0058,-0.0033,0.0033,-0.0043,0.0041,-0.0031,0.003,-0.0026,0.0028,-0.0029,0.0018,-0.0026,0.0039,-0.0023,0.0024,-0.0031,0.0037,-0.0039,0.0014,-0.0031,0.0021,-0.0027,0.0024,-0.0028,0.0027,-0.0029,0.0026,-0.0027,0.0028,-0.003,0.0027,-0.0049,0.0019,-0.0026,0.0021,-0.0018,0.0019,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.004,-0.0036,0.0031,-0.0026,0.0037,-0.0044,0.0022,-0.0023,0.0032,-0.003,0.0043,-0.002,0.0028,-0.0033,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.003,-0.003,0.0024,-0.0017,0.0026,-0.0011,0.0025,-0.0021,0.0028,-0.0023,0.0036,-0.0027,0.0014,-0.0021,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.0025,-0.0023,0.0037,-0.0021,0.0017,-0.0025,0.0018,-0.0015,0.001,-0.002,0.0031,-0.0012,0.0023,-0.0025,0.0028,-0.0022,0.0013,-0.0024,0.0022,-0.0015,0.0015,-0.0019,0.0025,-0.002,0.0027,-0.0021,0.0038,-0.0024,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.001,0.0016,-0.0026,0.0019,-0.0024,0.0013,-0.0016,0.0021,-0.0027,0.0027,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0019,-0.0008,0.0029,-0.0021,0.0019,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0019,0.0022,-0.0009,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0019,-0.0023,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
ترکیدن حباب یا رفتن قلب دربازی
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 328bit
تولید کننده
حسین صدا
[-0.0102,0.0056,-0.041,0.0183,-0.0845,0.0872,-0.1173,0.0919,-0.066,0.0687,-0.1401,0.1264,-0.1928,0.2235,-0.1068,0.0492,-0.2068,0.2522,-0.1875,0.2195,-0.168,0.2938,-0.2608,0.1568,-0.0895,0.2147,-0.1712,0.2115,-0.1738,0.1437,-0.1128,0.0642,-0.1909,0.1404,-0.163,0.3319,-0.2784,0.3087,-0.1705,0.2484,-0.1684,0.1248,-0.1412,0.1598,-0.2539,0.1956,-0.2608,0.3667,-0.2953,0.3272,-0.1584,0.2258,-0.2033,0.2156,-0.2636,0.29,-0.3,0.3277,-0.1526,0.329,-0.1998,0.2276,-0.2604,0.2341,-0.2949,0.3349,-0.1396,0.2861,-0.2242,0.2065,-0.2484,0.3875,-0.2838,0.2234,-0.1896,0.2042,-0.1878,0.3761,-0.186,0.3656,-0.2098,0.1824,-0.2029,0.2051,-0.2204,0.3833,-0.2346,0.2181,-0.2232,0.4187,-0.2485,0.2572,-0.1626,0.1811,-0.2292,0.4019,-0.2475,0.0469,-0.1295,0.2446,-0.1516,0.01,-0.1795,0.1786,-0.019,0.2598,-0.1845,0.088,-0.1639,0.3122,-0.2675,0.0201,-0.2059,0.257,-0.2949,0.1544,-0.2957,0.2566,-0.2861,0.1805,-0.3325,0.3496,-0.2207,0.2735,-0.3704,0.1501,-0.3149,0.3012,-0.3701,0.3982,-0.3558,0.1918,-0.1745,0.2289,-0.3764,0.3429,-0.3544,0.3419,-0.2649,0.1177,-0.2231,0.1288,-0.2251,0.2312,-0.137,0.2118,-0.0686,0.1288,-0.1257,0.1709,-0.1631,0.1253,-0.1009,0.106,-0.0986,0.1216,-0.1282,0.1052,-0.0955,0.0898,-0.0886,0.0958,-0.0908,0.0496,-0.0833,0.0676,-0.0751,0.0768,-0.0331,0.0324,-0.0642,0.033,0.0071,0.0529,-0.0577,0.0043,-0.0095,0.0582,-0.0541,0.0306,-0.017,0.0211,-0.0151,0.0196,-0.0562,0.0262,-0.0448,0.0502,-0.0468,0.0361,-0.0411,0.0511,-0.016,0.0181,-0.0516,0.0202,-0.0574,0.0412,-0.0421,0.0338,-0.0252,0.0394,-0.0199,0.0368,-0.0523,0.0399,-0.0383,0.0254,-0.017,0.0401,-0.0232,0.0311,-0.048,0.0351,-0.0323,0.0323,-0.0242,0.0343,-0.019,0.0287,-0.0526,0.0362,-0.0217,0.0287,-0.0254,0.0362,-0.0418,0.0427,-0.0364,0.0305,-0.0273,0.0385,-0.0345,0.0391,-0.0382,0.0408,-0.0242,0.0341,-0.0254,0.0365,-0.0261,0.0406,-0.0208,0.0298,-0.0202,0.0319,-0.0136,0.0094,-0.0164,0.0388,-0.0204,0.0321,-0.0161,0.0407,-0.0248,0.0321,-0.017,0.0138,-0.0197,0.0232,-0.0113,0.0347,-0.0166,0.0013,-0.0261,0.0391,-0.0313,0.0315,-0.021,0.0141,-0.0104,0.0247,-0.0153,0.0247,-0.0295,0.0311,-0.0201,0.0216,-0.0126,0.0101,-0.0244,0.0146,-0.0234,0.0287,-0.019,0.0193,-0.0201,0.0163,-0.0331,0.0164,-0.0248,0.0317,-0.0092,0.0184,-0.0251,0.0222,-0.0353,0.0286,-0.0112,0.0148,-0.0217,0.0226,-0.0307,0.026,-0.0248,0.0221,-0.0188,0.0219,-0.022,0.0257,-0.0138,0.0202,-0.0191,0.0202,-0.018,0.0213,-0.0215,0.021,-0.0133,0.013,-0.019,0.0164,-0.0163,0.0034,-0.0064,0.0147,-0.0036,0.0051,-0.0203,0.0071,-0.0062,0.0224,-0.0212,0.0103,-0.0171,0.0168,-0.0079,0.0114,-0.0072,0.0048,-0.0179,0.0175,-0.0173,0.0061,-0.0155,0.0183,-0.008,0.0097,-0.0107,0.0054,-0.0144,0.0141,-0.0144,0.0199,-0.0126,0.013,-0.0047,0.0068,-0.0121,0.014,-0.0146,0.019,-0.0139,0.0089,-0.012,0.0095,-0.0118,0.0133,-0.0127,0.0147,-0.0103,0.0088,-0.0086,0.0094,-0.0133,0.012,-0.0067,0.0061,-0.0071,0.009,-0.0094,0.0145,-0.0067,0.0083,-0.0088,0.0121,-0.008,0.013,-0.0089,0.0111,-0.0095,0.0086,-0.006,0.0108,-0.0059,-0.0007,-0.0047,0.0062,-0.006,0.004,-0.009,0.0096,-0.0052,0.0097,-0.007,0.0061,-0.0104,0.0093,-0.0052,0.0046,-0.006,0.0043,-0.0089,0.0081,-0.0069,0.0084,-0.0081,0.0069,-0.0043,0.0065,-0.0065,0.0045,-0.0065,0.005,-0.0062,0.0059,-0.0044,0.0037,-0.0039,0.0023,-0.0035,0.0033,-0.0044,0.0037,-0.0028,0.0021,-0.0017,0.0025,-0.0028,0.0034,-0.0032,0.0021,-0.0019,0.002,-0.0036,0.0028,-0.003,0.0042,-0.0025,0.0019,-0.0029,0.0021,-0.0024,0.0037,-0.0032,0.0019,-0.0014,0.0015,-0.0021,0.0033,-0.0035,0.0027,-0.002,0.0039,-0.0021,0.0031,-0.0032,0.0014,-0.0011,0.0022,-0.0015,0.0014,-0.0028,0.0016,-0.0014,0.0034,-0.0022,0.0011,-0.0013,0.0031,-0.0028,0.0028,-0.002,0.0025,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0023,-0.0029,0.0019,-0.003,0.0027,-0.0031,0.0022,-0.0019,0.0025,-0.0016,0.0023,-0.0037,0.0029,-0.003,0.003,-0.0015,0.0021,-0.0015,0.003,-0.0039,0.0031,-0.0031,0.0029,-0.0024,0.0021,-0.0038,0.0033,-0.0018,0.003,-0.0023,0.0019,-0.0025,0.0034,-0.0032,0.0026,-0.0017,0.002,-0.0023,0.0025,-0.0024,0.0036,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.003,-0.002,0.0027,-0.0013,0.0016,-0.0023,0.0024,-0.0025,0.0015,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0018,-0.0014,0.0002,-0.0012,0.0009,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0023,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0025,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0008,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0002,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
طراحی صدا, چند رسانه ای, لهجه دکمه با یک رفتگر حباب
[-0.0004,0,-0.0013,0.0005,-0.0034,-0.0015,-0.0043,-0.0027,-0.0021,0.0006,0.0029,0.0116,0.0084,0.0118,0.0101,0.0158,-0.0018,0.0071,-0.0112,0.0012,-0.0344,-0.0142,-0.0352,-0.0178,-0.0274,-0.0145,-0.0096,0.0103,0.0122,0.0183,0.0168,0.0419,0.0155,0.0277,-0.0149,0.0096,-0.037,-0.0248,-0.041,-0.0093,-0.0404,-0.0263,-0.0366,0.0181,0.0107,0.019,0.0146,0.0605,0.0252,0.0646,0.0196,0.0435,-0.0535,0.0113,-0.0564,-0.0346,-0.1038,-0.0408,-0.0998,-0.0143,-0.0038,0.0181,0.008,0.0672,0.0523,0.0972,0.0375,0.0547,-0.015,0.0487,-0.0825,-0.0387,-0.1001,-0.0708,-0.0689,-0.0352,-0.0362,0,0.0169,0.1073,0.056,0.1239,0.065,0.0837,-0.0103,0.0916,-0.0751,-0.0248,-0.0585,-0.0288,-0.1024,-0.0718,-0.0765,-0.0274,-0.0392,0.0175,0.028,0.0948,0.0762,0.1295,0.0527,0.0941,-0.0245,0.0308,-0.1131,-0.0449,-0.1383,-0.1215,-0.1261,-0.0352,-0.0215,0.0635,0.0622,0.0958,0.095,0.1239,-0.0219,0.0809,-0.0116,0.0105,-0.0986,-0.0087,-0.0757,0.0143,-0.0335,0.0155,-0.0456,0.0165,-0.0003,0.0147,-0.0298,0.0207,0.0294,0.0521,0.011,0.033,-0.0177,0.0073,-0.0317,0.0014,-0.0774,-0.0459,-0.0444,-0.0149,-0.0168,-0.0009,0.0201,0.0608,-0.0152,0.0566,-0.0222,0.0389,0.0288,0.0436,-0.0167,0.0243,0.0179,0.0554,-0.0266,0.0114,-0.0231,0.0031,-0.0802,-0.0385,-0.0596,0.0258,0.0311,0.0589,0.056,0.0902,0.0049,0.0865,-0.0216,-0.0086,-0.0928,-0.0086,-0.1208,-0.104,-0.0971,-0.0291,-0.0291,0.011,0.0553,0.1019,0.0804,0.0975,0.031,0.1077,-0.0956,-0.0005,-0.0993,-0.0577,-0.1402,-0.088,-0.0865,0.0088,0.0081,0.0593,0.0826,0.1487,0.0856,0.1467,0.0439,0.0767,-0.0596,0.0062,-0.1168,-0.0893,-0.136,-0.1188,-0.0963,-0.0115,0.0243,0.093,0.091,0.1234,0.0989,0.1336,0.0166,0.1058,-0.0889,-0.0121,-0.1617,-0.1076,-0.151,-0.1019,-0.0861,-0.0122,0.0199,0.078,0.1026,0.1384,0.0656,0.1476,-0.0352,0.0547,-0.1191,-0.0564,-0.1236,-0.0557,-0.0959,-0.0662,-0.0808,0.0657,0.0433,0.0802,0.0671,0.1385,0.0485,0.1486,-0.0056,0.0398,-0.1027,-0.006,-0.1361,-0.1053,-0.078,-0.0398,-0.0338,0.0888,0.0661,0.1231,0.0418,0.0579,-0.0133,0.0583,-0.078,-0.0426,-0.0437,-0.0019,-0.0594,-0.0162,-0.0545,-0.0051,-0.0364,-0.0093,0.0044,0.0562,0.0594,0.0746,0.0308,0.0566,-0.0241,0.0324,-0.0601,-0.0218,-0.0863,-0.0749,-0.0805,-0.0178,-0.0338,0.0282,0.0162,0.0554,0.0071,0.0562,0.0305,0.0683,0.0169,0.0285,0.0178,0.024,0.0238,0.026,-0.0054,0.0216,-0.0552,-0.0135,-0.0736,-0.0615,-0.0725,-0.0637,-0.0674,-0.063,-0.069,-0.0645,-0.0623,-0.0587,-0.0927,-0.0652,-0.101,-0.0935,-0.088,-0.0551,-0.0497,-0.0289,-0.0237,0.0224,0.0352,0.0914,0.0976,0.1041,0.0993,0.1031,0.1055,0.1135,0.1041,0.1129,0.1019,0.1032,0.1039,0.1066,0.1048,0.1074,0.0661,0.1021,-0.0028,0.0549,-0.0448,-0.012,-0.0853,-0.0506,-0.1097,-0.0925,-0.1071,-0.0827,-0.0975,-0.0791,-0.1419,-0.106,-0.1453,-0.1368,-0.1342,-0.1309,-0.1375,-0.1331,-0.1281,-0.0735,-0.0589,0.0024,0.0092,0.0172,0.0158,0.0293,0.0359,0.0671,0.0698,0.0711,0.0731,0.1185,0.132,0.1702,0.1259,0.1677,0.1093,0.1186,0.0794,0.1095,0.0241,0.0677,0.0229,0.0393,0.014,0.0408,-0.0226,0.0046,-0.0442,-0.0235,-0.1272,-0.056,-0.141,-0.1264,-0.1194,-0.1028,-0.1053,-0.0996,-0.0951,-0.0775,-0.1054,-0.079,-0.1111,-0.0929,-0.0832,-0.0314,-0.0233,0.0119,0.0201,0.0639,0.0709,0.091,0.0935,0.1087,0.1115,0.1169,0.1168,0.1273,0.1325,0.1529,0.1164,0.1516,0.0748,0.1074,0.0399,0.0705,-0.0284,0.0298,-0.0506,-0.0372,-0.0644,-0.048,-0.1241,-0.0741,-0.1305,-0.1285,-0.1765,-0.1317,-0.1922,-0.1679,-0.153,-0.0902,-0.086,-0.0737,-0.0659,-0.0118,-0.0166,-0.0037,-0.0191,0.0169,0.0314,0.085,0.0909,0.1295,0.1388,0.1548,0.0926,0.1418,0.084,0.0923,0.0957,0.0996,0.0928,0.0967,0.0743,0.0991,-0.0225,0.0597,-0.0488,-0.0327,-0.0939,-0.052,-0.115,-0.103,-0.1147,-0.1009,-0.1483,-0.1237,-0.1429,-0.1211,-0.1365,-0.1231,-0.1258,-0.037,-0.0216,-0.0033,-0.008,0.0379,0.0535,0.0931,0.0929,0.1087,0.1179,0.1569,0.1597,0.1631,0.1645,0.1685,0.0915,0.1586,0.0246,0.0757,0.0043,0.0197,-0.0061,0.0027,-0.058,-0.0109,-0.1203,-0.0697,-0.155,-0.1288,-0.1532,-0.1121,-0.1031,-0.0807,-0.0791,-0.0677,-0.0739,-0.0655,-0.0766,-0.0525,-0.0402,0.026,0.0355,0.0695,0.0777,0.1192,0.0969,0.1216,0.0932,0.1254,0.1225,0.1411,0.1032,0.1137,0.0934,0.1243,-0.0043,0.0739,-0.0132,-0.0044,-0.101,-0.0239,-0.1261,-0.1112,-0.1707,-0.1289,-0.1898,-0.1762,-0.166,-0.1234,-0.1195,-0.0794,-0.0636,0.0045,0.0058,0.0095,0.0126,0.0805,0.0938,0.1161,0.1178,0.1504,0.1054,0.1553,0.0608,0.088,0.0379,0.0746,-0.0058,0.0218,-0.0055,0.0139,-0.0613,-0.0177,-0.0811,-0.0643,-0.0928,-0.0849,-0.0776,-0.0513,-0.0536,-0.0466,-0.0412,-0.0291,-0.0457,-0.0368,-0.0293,0.0076,0.0025,0.0088,0.0061,0.044,0.0503,0.0564,0.0576,0.0942,0.0865,0.1058,0.0425,0.0759,0.0441,0.0577,0.0187,0.0519,0.0192,0.0359,-0.0631,0.0269,-0.0872,-0.0745,-0.0923,-0.0703,-0.0951,-0.0515,-0.0778,-0.0418,-0.0877,-0.0372,-0.0207,-0.0006,-0.0102,0.041,0.0572,0.078,0.0435,0.0563,0.0375,0.0678,0.0125,0.03,0.026,0.0458,0.0079,0.0175,-0.0088,0.0144,-0.0113,0.0278,-0.0058,0.0335,-0.0142,0.0103,-0.0452,0.0111,-0.049,0.0229,-0.0331,0.0342,-0.0693,-0.0517,-0.0875,-0.0444,-0.1015,-0.053,-0.0361,-0.0098,-0.014,0.0085,0.0154,0.0228,0.0266,0.0825,0.085,0.0968,0.0748,0.0817,0.0579,0.0869,0.006,0.0433,-0.014,0.0114,-0.039,-0.0256,-0.0815,-0.0242,-0.1037,-0.0903,-0.1004,-0.0877,-0.0985,-0.0763,-0.0876,-0.0748,-0.0607,0.0075,0.0099,0.0246,0.037,0.0795,0.0685,0.0794,0.0889,0.1138,0.1096,0.1173,0.0732,0.117,0.0345,0.0654,-0.0125,0.0238,-0.0276,-0.0134,-0.0804,-0.0354,-0.1169,-0.0879,-0.1233,-0.1203,-0.1216,-0.1043,-0.0924,-0.0402,-0.0372,-0.0036,0.0107,0.0699,0.0772,0.0947,0.0977,0.148,0.1355,0.1607,0.1149,0.1275,0.0155,0.1067,-0.0149,0.0021,-0.0801,-0.0202,-0.1387,-0.0924,-0.157,-0.1435,-0.1841,-0.162,-0.179,-0.1008,-0.0854,-0.0496,-0.0408,0.027,0.0356,0.0621,0.0728,0.149,0.1607,0.1789,0.1429,0.177,0.0919,0.1334,0.0153,0.0799,-0.0272,0.0074,-0.131,-0.0396,-0.1568,-0.1444,-0.1773,-0.1605,-0.1597,-0.0943,-0.0915,-0.0712,-0.0576,0.0128,0.0219,0.0857,0.1031,0.167,0.1727,0.1763,0.1763,0.1852,0.0918,0.1669,0.0472,0.0853,-0.0759,0.0262,-0.1161,-0.081,-0.1667,-0.1344,-0.1842,-0.15,-0.1901,-0.1214,-0.1086,-0.0953,-0.0796,0.0502,0.0616,0.0728,0.0859,0.162,0.1573,0.178,0.152,0.195,0.1107,0.1363,0.0117,0.1017,-0.0618,-0.0054,-0.161,-0.0737,-0.1901,-0.1752,-0.2096,-0.1848,-0.2029,-0.0834,-0.0702,-0.0536,-0.0324,0.0741,0.0735,0.1088,0.1321,0.183,0.1521,0.1758,0.1239,0.1843,0.0809,0.1088,-0.0196,0.0674,-0.086,-0.028,-0.1443,-0.1027,-0.1571,-0.146,-0.1573,-0.1452,-0.144,-0.103,-0.0889,-0.0311,-0.0148,0.0739,0.0852,0.1389,0.1497,0.1705,0.1736,0.1836,0.1122,0.1623,0.0201,0.106,-0.0513,0.0022,-0.1435,-0.0636,-0.1803,-0.1587,-0.1928,-0.1799,-0.1727,-0.0972,-0.0942,-0.0336,-0.0132,0.0483,0.0653,0.1617,0.1549,0.1663,0.1427,0.1541,0.1119,0.1407,0.0476,0.0983,-0.0535,0.0361,-0.1048,-0.0694,-0.1313,-0.1076,-0.1324,-0.1183,-0.1382,-0.1203,-0.1219,-0.0708,-0.0668,0.0525,0.0694,0.0804,0.0897,0.1539,0.1267,0.1531,0.1073,0.1621,0.066,0.0991,-0.0666,0.04,-0.0975,-0.0678,-0.14,-0.1105,-0.1692,-0.1445,-0.1701,-0.1134,-0.0941,-0.031,-0.0226,0.0347,0.0343,0.0716,0.0992,0.158,0.1325,0.1575,0.0961,0.1594,0.0545,0.0888,-0.0056,0.0383,-0.1066,-0.0155,-0.1094,-0.0855,-0.1368,-0.1033,-0.1588,-0.0935,-0.1558,-0.043,-0.0331,0.0211,0.0485,0.1069,0.0875,0.1389,0.1576,0.1789,0.1229,0.1684,-0.0046,0.0962,-0.0487,-0.0073,-0.1089,-0.0671,-0.2035,-0.1204,-0.1995,-0.175,-0.1807,-0.0671,-0.0504,-0.0075,0.0242,0.0854,0.0718,0.1681,0.1252,0.1703,0.1389,0.1734,0.0887,0.1179,-0.0648,0.0803,-0.0863,-0.0741,-0.1539,-0.0887,-0.1687,-0.1462,-0.1841,-0.1087,-0.0864,-0.0377,-0.0158,0.0834,0.0753,0.1542,0.1594,0.1916,0.1694,0.2233,0.081,0.1684,-0.0689,0.0689,-0.1114,-0.0664,-0.1543,-0.1324,-0.2122,-0.1674,-0.1673,-0.1318,-0.1308,0.0044,0.0237,0.0828,0.1091,0.162,0.1585,0.2092,0.1635,0.2148,0.0539,0.1506,-0.0648,0.025,-0.1649,-0.0835,-0.2278,-0.1772,-0.2273,-0.1906,-0.1758,-0.0611,-0.0401,0.0963,0.1191,0.1559,0.1623,0.2119,0.1583,0.2113,0.0587,0.1488,-0.066,0.0326,-0.1745,-0.0821,-0.1828,-0.1761,-0.2052,-0.1699,-0.1548,-0.0961,-0.0674,0.0446,0.0485,0.1542,0.1733,0.2121,0.1897,0.2479,0.1135,0.1665,-0.0411,0.0901,-0.1715,-0.0629,-0.2318,-0.1905,-0.2336,-0.1666,-0.1507,-0.0618,-0.0278,0.0541,0.0658,0.1895,0.1746,0.1984,0.1446,0.1965,0.0689,0.1168,-0.0602,0.0489,-0.1247,-0.0534,-0.159,-0.1156,-0.1684,-0.1198,-0.1389,-0.0833,-0.094,0.004,0.0302,0.0748,0.095,0.1661,0.1496,0.1637,0.0638,0.1676,0.0144,0.0348,-0.0986,0.0244,-0.1699,-0.0877,-0.2222,-0.161,-0.1511,-0.0864,-0.0674,-0.0332,-0.0663,0.0784,0.089,0.1408,0.1367,0.1765,0.1329,0.1445,0.0719,0.1248,-0.034,0.0529,-0.1283,-0.0484,-0.1931,-0.1382,-0.1951,-0.1227,-0.1539,-0.0956,-0.0552,0.0309,0.0508,0.1986,0.19,0.2319,0.1479,0.2345,0.049,0.147,-0.0515,0.0127,-0.2196,-0.0781,-0.2441,-0.2111,-0.2398,-0.1511,-0.1487,-0.0229,-0.0063,0.0875,0.1264,0.1894,0.1877,0.2424,0.1757,0.2218,0.0075,0.1654,-0.1294,-0.014,-0.2052,-0.153,-0.2414,-0.2209,-0.218,-0.1512,-0.1184,0.0182,0.0383,0.1704,0.1857,0.2412,0.1776,0.2528,0.0634,0.1718,-0.0504,0.0232,-0.1737,-0.0791,-0.2416,-0.1684,-0.2416,-0.1716,-0.1666,-0.0404,-0.0083,0.1118,0.1343,0.216,0.2221,0.2398,0.1648,0.2527,-0.0085,0.1343,-0.1665,-0.0454,-0.2459,-0.1784,-0.2394,-0.2046,-0.2089,-0.0744,-0.037,0.0862,0.1142,0.1823,0.1919,0.2171,0.1557,0.2174,0.0043,0.1351,-0.1531,-0.0219,-0.1981,-0.1678,-0.2165,-0.1899,-0.2018,-0.1454,-0.1152,0.0573,0.0879,0.2015,0.2039,0.2138,0.2022,0.2302,0.0367,0.1813,-0.1226,-0.0055,-0.2353,-0.1378,-0.2326,-0.2124,-0.2196,-0.1224,-0.1009,0.0685,0.1031,0.1702,0.1811,0.2097,0.1754,0.2158,0.0567,0.1957,-0.1067,0.0296,-0.1663,-0.1353,-0.2375,-0.1872,-0.2219,-0.1866,-0.1581,0.0259,0.0439,0.2151,0.2077,0.2398,0.1956,0.2481,0.0631,0.1944,-0.1115,0.0116,-0.2291,-0.1453,-0.2437,-0.2168,-0.239,-0.1407,-0.1153,0.0268,0.0614,0.1471,0.1633,0.2632,0.2123,0.2594,0.0586,0.1987,-0.1199,0.0374,-0.2007,-0.1618,-0.2314,-0.2197,-0.2367,-0.1517,-0.1052,0.0618,0.0911,0.2181,0.2304,0.24,0.161,0.2437,0.0294,0.1285,-0.1488,-0.0013,-0.2769,-0.1772,-0.2922,-0.199,-0.1882,-0.0882,-0.0514,0.0786,0.1187,0.2295,0.2273,0.2763,0.1339,0.2651,-0.0487,0.1182,-0.1961,-0.0875,-0.2715,-0.215,-0.2499,-0.2079,-0.173,-0.0186,0.0087,0.1859,0.2055,0.2936,0.2124,0.2979,0.0156,0.193,-0.1231,0.0002,-0.2424,-0.1638,-0.3148,-0.2649,-0.2238,-0.0981,-0.0624,0.0831,0.1089,0.2553,0.2723,0.2891,0.1273,0.283,-0.0661,0.0939,-0.2077,-0.1104,-0.2864,-0.224,-0.2641,-0.1635,-0.1276,0.018,0.0435,0.1758,0.1958,0.2935,0.1435,0.2943,0.0221,0.1223,-0.1507,-0.0137,-0.2774,-0.1756,-0.2749,-0.2222,-0.2003,-0.0191,0.0179,0.1628,0.1832,0.2645,0.2508,0.2645,0.0396,0.2302,-0.139,0.0031,-0.2746,-0.1789,-0.2897,-0.1987,-0.1744,-0.0267,0.0124,0.1013,0.1425,0.2695,0.2243,0.2528,0.0483,0.1986,-0.1338,0.0344,-0.2322,-0.1633,-0.2837,-0.2373,-0.2052,-0.0867,-0.051,0.1245,0.1567,0.2782,0.2305,0.2662,0.0644,0.2157,-0.1496,0.0474,-0.2743,-0.1806,-0.2832,-0.2345,-0.2042,-0.0534,-0.0397,0.1523,0.1792,0.248,0.2123,0.2935,0.0775,0.1743,-0.1074,0.0417,-0.2249,-0.1354,-0.2786,-0.2322,-0.2137,-0.1057,-0.0611,0.1128,0.1414,0.2831,0.2458,0.278,0.0849,0.2184,-0.1476,0.0727,-0.3057,-0.1693,-0.3157,-0.2261,-0.2063,-0.0584,-0.0433,0.1157,0.1585,0.2713,0.2254,0.3111,0.0672,0.1888,-0.1299,0.0294,-0.278,-0.1567,-0.2951,-0.2257,-0.2114,-0.0496,-0.0059,0.1567,0.2072,0.2874,0.2058,0.2892,0.0806,0.1569,-0.1656,0.041,-0.3046,-0.1944,-0.3023,-0.184,-0.1631,-0.0133,0.0231,0.1741,0.2157,0.2887,0.22,0.2714,0.011,0.1704,-0.181,-0.0257,-0.2854,-0.1989,-0.2755,-0.189,-0.1749,0.0263,0.0589,0.2376,0.2682,0.2951,0.2314,0.2659,0.2067,0.2254,0.1904,0.2044,0.1752,0.1872,0.1384,0.1723,0.08,0.1285,0.0201,0.0705,-0.0413,0.0104,-0.1292,-0.0543,-0.2016,-0.1434,-0.2403,-0.2106,-0.2586,-0.243,-0.291,-0.2649,-0.3078,-0.2945,-0.3085,-0.2746,-0.2628,-0.2083,-0.2,-0.167,-0.161,-0.1275,-0.1183,-0.0497,-0.0328,0.0434,0.0544,0.0889,0.0942,0.1226,0.129,0.176,0.1884,0.2426,0.2502,0.2676,0.2715,0.2783,0.2667,0.2712,0.2672,0.2718,0.2303,0.2708,0.1392,0.2154,0.0595,0.1253,0.0019,0.0486,-0.0735,-0.0087,-0.1508,-0.0877,-0.1914,-0.16,-0.2182,-0.196,-0.2407,-0.2229,-0.2533,-0.2428,-0.2534,-0.227,-0.2195,-0.1978,-0.1952,-0.1755,-0.17,-0.1205,-0.1062,-0.0408,-0.0289,0.0364,0.0481,0.0903,0.0975,0.143,0.1553,0.2241,0.2355,0.2597,0.2321,0.2582,0.1951,0.2252,0.1856,0.1912,0.1526,0.184,0.1003,0.1442,0.0424,0.0898,-0.0166,0.0342,-0.0797,-0.0284,-0.1429,-0.089,-0.1988,-0.1538,-0.2306,-0.2067,-0.2394,-0.2321,-0.2559,-0.2412,-0.2612,-0.2473,-0.2384,-0.1681,-0.1495,-0.0652,-0.0534,-0.0141,-0.0076,0.0398,0.0528,0.1178,0.1277,0.1555,0.1606,0.1933,0.2001,0.2372,0.2432,0.2533,0.2171,0.2503,0.1808,0.2089,0.123,0.1747,0.0331,0.1093,-0.0268,0.0197,-0.0722,-0.0344,-0.1555,-0.0833,-0.202,-0.168,-0.202,-0.1952,-0.1959,-0.194,-0.1973,-0.191,-0.1847,-0.1479,-0.1415,-0.1086,-0.1022,-0.0569,-0.0443,0.0177,0.0275,0.0659,0.0735,0.1175,0.127,0.159,0.154,0.1602,0.1431,0.152,0.1428,0.148,0.1145,0.1478,0.0583,0.1037,0.0344,0.0524,-0.0122,0.0294,-0.0714,-0.0233,-0.0949,-0.0763,-0.113,-0.0975,-0.1651,-0.1201,-0.1748,-0.1611,-0.1538,-0.1203,-0.1153,-0.0835,-0.0737,-0.0268,-0.0184,0.0198,0.0258,0.056,0.0607,0.0862,0.0901,0.1048,0.11,0.1337,0.1356,0.1409,0.1184,0.1318,0.1088,0.1166,0.0595,0.1048,-0.0073,0.0474,-0.0416,-0.0147,-0.0777,-0.0457,-0.1211,-0.0871,-0.1239,-0.1155,-0.1102,-0.0917,-0.0989,-0.0922,-0.099,-0.0793,-0.0723,-0.0349,-0.0283,-0.0046,0.0009,0.033,0.039,0.0673,0.0712,0.0882,0.0907,0.0942,0.0878,0.0943,0.0663,0.0851,0.0436,0.0618,0.0144,0.0404,-0.0158,0.0081,-0.0263,-0.0173,-0.0475,-0.0295,-0.0598,-0.0511,-0.0681,-0.0614,-0.0745,-0.0702,-0.0698,-0.0516,-0.0473,-0.0247,-0.0194,-0.0002,0.0036,0.0227,0.0256,0.0412,0.0441,0.0548,0.0567,0.0595,0.0475,0.0562,0.0466,0.0482,0.0305,0.0448,0.009,0.0268,-0.0054,0.0064,-0.0266,-0.0082,-0.0437,-0.0299,-0.0472,-0.0451,-0.0466,-0.0394,-0.0374,-0.0294,-0.0286,-0.0234,-0.0214,-0.0068,-0.0038,0.005,0.0063,0.013,0.0146,0.0188,0.0189,0.0193,0.0181,0.0188,0.0121,0.0177,0.0058,0.0108,0.0016,0.005,-0.0021,0.0009,-0.0026,-0.0024,-0.0028,-0.0025,-0.0029,-0.0022,-0.002,-0.0013]
در حال بارگذاری
0:01
طراحی صدا, چند رسانه ای, لهجه دکمه با synth pop
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0311,-0.0542,0.0412,-0.0387,0.0304,-0.0109,0.0284,-0.0337,0.016,-0.0318,0.0643,-0.3107,0.4416,-0.4389,0.4386,-0.3549,0.4116,-0.2772,0.2684,-0.1384,0.2002,-0.1193,0.1261,-0.1214,0.1352,-0.1008,0.1014,-0.0806,0.103,-0.0811,0.0638,-0.0931,0.1185,-0.0973,0.1385,-0.0808,0.0739,-0.1009,0.1001,-0.1018,0.1129,-0.1296,0.1241,-0.1078,0.1078,-0.0026,0.0672,-0.0008,0.0023,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
طراحی صدا, چند رسانه ای, لهجه دکمه پاپ

node101885

دسته بندی
ترکیدن حباب
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[-0.0145,0,-0.0339,-0.0225,-0.0331,-0.0126,-0.0009,0.0385,0.0537,0.0892,0.0967,0.109,0.1054,0.111,0.1043,0.1158,0.1225,0.1574,0.1734,0.2162,0.2233,0.2368,0.1505,0.2187,-0.0091,0.115,-0.1747,-0.0552,-0.2816,-0.2059,-0.3023,-0.2964,-0.2901,-0.2468,-0.222,-0.1621,-0.1438,-0.0988,-0.0936,-0.0811,-0.087,-0.0814,-0.074,-0.0291,-0.0084,0.083,0.1138,0.2162,0.2412,0.3126,0.3315,0.3352,0.2677,0.3305,0.1405,0.2395,-0.0196,0.1028,-0.1641,-0.0569,-0.2318,-0.189,-0.2341,-0.2138,-0.2026,-0.1505,-0.1375,-0.1161,-0.1231,-0.1151,-0.125,-0.1091,-0.1001,-0.0437,-0.0217,0.0471,0.0691,0.1254,0.1406,0.1674,0.1764,0.1927,0.1898,0.2,0.1145,0.1787,-0.0352,0.0797,-0.1548,-0.0715,-0.1783,-0.1708,-0.1547,-0.0913,-0.0702,-0.0064,0.0014,0.0167,0.0158,0.0191,0.0244,0.0601,0.0725,0.1004,0.0611,0.1039,-0.0335,0.0408,-0.0914,-0.0555,-0.0818,-0.0565,-0.0413,-0.0175,-0.0707,-0.024,-0.1532,-0.0923,-0.1573,-0.122,-0.0962,0.0195,0.0572,0.1449,0.1578,0.1698,0.12,0.1472,0.1143,0.1381,0.1492,0.1872,0.1474,0.1881,-0.0295,0.116,-0.2067,-0.0783,-0.2546,-0.236,-0.2322,-0.1731,-0.1482,-0.1312,-0.1662,-0.1351,-0.1803,-0.1524,-0.1207,0.0057,0.0588,0.1932,0.2248,0.2512,0.1825,0.2406,0.1273,0.1617,0.1243,0.1403,0.1321,0.15,0.0262,0.1166,-0.133,-0.0161,-0.2141,-0.1633,-0.2162,-0.1727,-0.1516,-0.0907,-0.0752,-0.0593,-0.0829,-0.0649,-0.0908,-0.0714,-0.0586,0.0112,0.0397,0.1138,0.1275,0.1417,0.0825,0.1336,0.0024,0.0645,-0.0286,-0.0132,-0.0216,0.0225,0.0432,0.0939,0.1064,0.1096,0.0361,0.0961,-0.0407,0.0184,-0.057,-0.0511,-0.0481,-0.0167,-0.0083,-0.0039,-0.0669,-0.0143,-0.1527,-0.088,-0.1987,-0.1699,-0.1934,-0.143,-0.1161,-0.0179,0.0164,0.0906,0.1096,0.1306,0.1339,0.1379,0.1325,0.1468,0.1549,0.1825,0.1913,0.2013,0.1307,0.1883,-0.0226,0.0992,-0.1859,-0.0662,-0.2697,-0.2183,-0.2768,-0.2482,-0.2317,-0.1732,-0.1555,-0.11,-0.1024,-0.0741,-0.066,-0.0233,0.0003,0.0825,0.112,0.2096,0.2325,0.2915,0.2684,0.2968,0.1554,0.2452,0.0241,0.1181,-0.0529,-0.0011,-0.0792,-0.0618,-0.1022,-0.086,-0.1539,-0.1139,-0.2122,-0.17,-0.2274,-0.2205,-0.2112,-0.1481,-0.1174,-0.0157,0.0136,0.0974,0.1117,0.1393,0.1289,0.138,0.117,0.1252,0.1198,0.1397,0.1502,0.1752,0.1672,0.1782,0.0763,0.149,-0.0714,0.039,-0.1969,-0.1109,-0.2444,-0.2193,-0.2418,-0.2095,-0.1955,-0.1437,-0.1303,-0.0977,-0.0894,-0.0653,-0.0598,-0.0067,0.0133,0.1102,0.1474,0.2491,0.2785,0.322,0.2753,0.32,0.1361,0.2472,-0.0226,0.097,-0.1395,-0.0616,-0.1895,-0.1598,-0.2054,-0.1976,-0.2155,-0.2084,-0.2146,-0.2017,-0.1926,-0.1441,-0.1192,-0.0245,0.0142,0.1331,0.1689,0.2624,0.2804,0.2981,0.2265,0.2902,0.0909,0.2001,-0.0481,0.0561,-0.1443,-0.0763,-0.1722,-0.1578,-0.1677,-0.1429,-0.1315,-0.0992,-0.0896,-0.0668,-0.0564,-0.0335,-0.0233,0.0121,0.0253,0.0663,0.081,0.119,0.1308,0.1407,0.0968,0.1375,0.0036,0.0768,-0.0944,-0.0234,-0.1328,-0.111,-0.1324,-0.0913,-0.0712,0.0001,0.0258,0.0815,0.0934,0.1042,0.0623,0.0957,-0.0042,0.044,-0.0491,-0.0186,-0.0543,-0.0504,-0.0466,-0.0248,-0.0198,-0.0163,-0.0393,-0.0191,-0.0645,-0.0454,-0.066,-0.0572,-0.049,-0.0015,0.0198,0.0858,0.1088,0.1505,0.1392,0.1557,0.0644,0.1266,-0.0346,0.0387,-0.0984,-0.0541,-0.1059,-0.0988,-0.095,-0.0623,-0.053,-0.0283,-0.0248,-0.0225,-0.038,-0.0281,-0.041,-0.0359,-0.0349,-0.0063,0.0066,0.0533,0.0692,0.1029,0.1078,0.1132,0.076,0.1044,0.0286,0.0634,-0.0074,0.0186,-0.0247,-0.012,-0.0389,-0.027,-0.0683,-0.0417,-0.1044,-0.077,-0.1228,-0.1129,-0.1217,-0.1016,-0.0888,-0.0342,-0.0117,0.0598,0.0822,0.1365,0.1481,0.1641,0.1419,0.1622,0.0915,0.1328,0.0268,0.0768,-0.0356,0.0102,-0.0954,-0.0504,-0.1505,-0.11,-0.1787,-0.1595,-0.1765,-0.1525,-0.138,-0.0677,-0.0416,0.0468,0.075,0.1435,0.1599,0.1796,0.1487,0.1778,0.0819,0.1318,0.0139,0.0621,-0.0289,0.003,-0.0506,-0.0329,-0.0781,-0.0549,-0.1115,-0.0871,-0.1239,-0.1178,-0.115,-0.0861,-0.0715,-0.0141,0.0056,0.0697,0.0835,0.1125,0.0948,0.1134,0.0389,0.0837,-0.0055,0.0251,-0.0103,-0.0058,0.0015,0.0251,0.0368,0.0512,0.0282,0.0508,-0.0348,0.0162,-0.1059,-0.0545,-0.1365,-0.1184,-0.1351,-0.107,-0.0914,-0.0309,-0.0108,0.0444,0.0583,0.0928,0.0991,0.1015,0.0843,0.0982,0.0724,0.0811,0.0626,0.0695,0.0354,0.0574,-0.0299,0.0204,-0.1106,-0.0492,-0.1722,-0.1281,-0.18,-0.1705,-0.1573,-0.0907,-0.062,0.0348,0.0663,0.1439,0.1627,0.1836,0.1408,0.181,0.0512,0.1192,-0.0275,0.0288,-0.0706,-0.0421,-0.0723,-0.0698,-0.0646,-0.0559,-0.0529,-0.0507,-0.0543,-0.0527,-0.0547,-0.0464,-0.0411,-0.0111,0.0007,0.0428,0.0569,0.0926,0.0981,0.1018,0.0565,0.0902,-0.0053,0.0433,-0.0557,-0.0209,-0.0661,-0.0622,-0.0587,-0.0313,-0.021,0.0103,0.0169,0.0268,0.0066,0.027,-0.0351,-0.0028,-0.0549,-0.0437,-0.0544,-0.0332,-0.0225,0.0201,0.0329,0.0699,0.0782,0.0838,0.0452,0.0782,-0.0147,0.0319,-0.062,-0.0302,-0.0703,-0.064,-0.0584,-0.0246,-0.0123,0.0218,0.0301,0.0415,0.0309,0.044,-0.0107,0.0222,-0.0451,-0.0216,-0.0523,-0.049,-0.0448,-0.0225,-0.0127,0.0176,0.0285,0.0494,0.0533,0.0566,0.0353,0.0508,0.0137,0.0304,-0.0029,0.0096,-0.0135,-0.006,-0.0267,-0.016,-0.0496,-0.0311,-0.0721,-0.0564,-0.0782,-0.0754,-0.0713,-0.04,-0.0228,0.0352,0.0552,0.1093,0.1241,0.1507,0.1291,0.1516,0.0435,0.1131,-0.0697,0.0149,-0.1534,-0.0948,-0.1752,-0.1643,-0.1669,-0.1236,-0.1015,-0.0267,-0.0007,0.0697,0.089,0.1324,0.1387,0.1444,0.1047,0.1365,0.0394,0.0901,-0.0298,0.0232,-0.0828,-0.0449,-0.1067,-0.0921,-0.1086,-0.0974,-0.0891,-0.0562,-0.0431,-0.0034,0.009,0.039,0.0483,0.0652,0.0683,0.0721,0.0566,0.0682,0.0375,0.0519,0.0165,0.0336,-0.011,0.0104,-0.0405,-0.0176,-0.0716,-0.0486,-0.0847,-0.077,-0.0819,-0.0653,-0.0558,-0.015,0.0003,0.0491,0.063,0.0943,0.0981,0.1012,0.0609,0.093,0.0005,0.0477,-0.0513,-0.0142,-0.0736,-0.0605,-0.0749,-0.066,-0.0602,-0.0338,-0.0247,0.0021,0.0101,0.026,0.029,0.0338,0.03,0.0344,0.0202,0.0279,0.0092,0.0173,0.0012,0.0071,-0.0053,-0.0006,-0.0111,-0.0065,-0.0158,-0.0121,-0.0164,-0.0148,-0.0136,-0.0098,-0.0081,-0.004,-0.0022,0.0033,0.0049,0.0068,0.0056,0.0069,-0.0005,0.0034,-0.005,-0.003,-0.0037,0.003,0.0064,0.018,0.0216,0.0285,0.0243,0.0292,0.0007,0.0202,-0.0315,-0.0068,-0.0536,-0.039,-0.0574,-0.0526,-0.0482,-0.0236,-0.0133,0.02,0.0313,0.0573,0.0634,0.0695,0.0468,0.067,0.0054,0.038,-0.0353,-0.0052,-0.0585,-0.0433,-0.061,-0.0562,-0.0523,-0.0298,-0.0205,0.0081,0.0168,0.036,0.0384,0.0403,0.0199,0.0352,-0.0008,0.0143,-0.0061,-0.0039,-0.0013,0.0106,0.0148,0.0199,0.005,0.0195,-0.0289,-0.0022,-0.0529,-0.0376,-0.0543,-0.0432,-0.0365,-0.0089,-0.0001,0.023,0.0284,0.0405,0.0424,0.0459,0.0433,0.046,0.0285,0.0415,-0.0088,0.0214,-0.0563,-0.0208,-0.0797,-0.065,-0.0778,-0.0548,-0.0423,0.0008,0.0146,0.0483,0.0546,0.0584,0.0345,0.0533,0.0095,0.0265,0.0021,0.005,0.0008,0.002,-0.0105,0,-0.0343,-0.0156,-0.0465,-0.0393,-0.0439,-0.0273,-0.0189,0.0061,0.0133,0.0274,0.0273,0.0305,0.0199,0.0255,0.0191,0.0228,0.0249,0.0289,0.0135,0.0276,-0.0294,0.0048,-0.0677,-0.0416,-0.0727,-0.0645,-0.0561,-0.0184,-0.0032,0.0382,0.0486,0.0618,0.048,0.061,0.0208,0.0424,-0.001,0.0146,-0.0169,-0.0045,-0.0378,-0.0211,-0.0516,-0.0423,-0.0517,-0.0373,-0.0285,0.0066,0.0194,0.0497,0.0552,0.059,0.0204,0.0494,-0.0215,0.0092,-0.0345,-0.0283,-0.0301,-0.0136,-0.007,0.0061,0.008,0.0088,-0.0019,0.0056,-0.0058,-0.0044,-0.0034,0.0016,0.0024,0.0034,-0.0045,0.0015,-0.009,-0.0062,-0.0077,0.0009,0.0059,0.0195,0.0226,0.0244,0.0076,0.022,-0.0166,0.0012,-0.0258,-0.0207,-0.0249,-0.0179,-0.0142,-0.0039,-0.001,0.0028,0.0033,0.0049,0.0061,0.012,0.0147,0.0223,0.0236,0.025,0.0086,0.0213,-0.0148,0.0027,-0.0305,-0.0198,-0.0329,-0.0304,-0.0281,-0.0164,-0.0121,-0.0005,0.0029,0.0136,0.0171,0.0275,0.0305,0.0376,0.0327,0.0384,0.0064,0.0275,-0.032,-0.0029,-0.06,-0.0411,-0.0627,-0.0561,-0.0486,-0.0161,-0.0031,0.0355,0.0462,0.0681,0.0599,0.0699,0.0181,0.0519,-0.031,0.005,-0.0552,-0.04,-0.056,-0.0471,-0.0411,-0.0176,-0.0096,0.013,0.0185,0.0302,0.0309,0.0322,0.0228,0.0299,0.0087,0.0194,-0.0068,0.0047,-0.0223,-0.0112,-0.0282,-0.0251,-0.0279,-0.0201,-0.0157,0.0003,0.0055,0.0186,0.0214,0.0235,0.0125,0.021,-0.0007,0.0087,-0.0068,-0.0032,-0.0071,-0.0056,-0.0049,-0.0022,-0.0039,-0.0017,-0.0076,-0.0051,-0.0083,-0.0068,-0.0056,0.0012,0.0038,0.0114,0.013,0.0141,0.0042,0.0121,-0.009,0.0004,-0.0122,-0.0108,-0.0099,-0.0013,0.0021,0.0109,0.0123,0.0137,-0.0025,0.0097,-0.0209,-0.0073,-0.0257,-0.0235,-0.0207,-0.0035,0.0034,0.0235,0.0289,0.0366,0.0214,0.0354,-0.0096,0.0144,-0.0334,-0.017,-0.037,-0.0343,-0.0305,-0.0141,-0.0077,0.0109,0.0163,0.0265,0.0259,0.0278,0.0145,0.0238,-0.0004,0.0109,-0.0137,-0.0042,-0.0229,-0.0166,-0.024,-0.0217,-0.02,-0.0108,-0.0065,0.0081,0.0129,0.0239,0.0258,0.0267,0.0132,0.0238,-0.0069,0.0083,-0.0202,-0.0115,-0.0215,-0.0197,-0.0173,-0.0089,-0.0062,0.0009,0.0028,0.0062,0.007,0.009,0.0098,0.0122,0.0126,0.0132,0.005,0.0118,-0.0096,0.0018,-0.0205,-0.0131,-0.0217,-0.019,-0.0166,-0.0046,0.0003,0.0147,0.0181,0.0213,0.0128,0.0202,0.0001,0.0096,-0.0106,-0.0029,-0.015,-0.0128,-0.014,-0.0064,-0.0029,0.0065,0.0052,0.0083,-0.0034,0.003,-0.0044,-0.0023,-0.0006,0.0033,0.0038,0.005,0.0059,0.0091,0.0062,0.0093,-0.0098,0.003,-0.0181,-0.0138,-0.0161,-0.0052,-0.0015,0.004,0.0041,0.0046,0.0056,0.0108,0.0125,0.0137,-0.0005,0.0106,-0.0106,-0.0044,-0.0106,-0.0084,-0.0075,-0.006,-0.0056,-0.0025,-0.0006,0.0068,0.0072,0.009,-0.001,0.0052,-0.002,0.0004,0.0025,0.0081,0.0047,0.0088,-0.0072,0.002,-0.0129,-0.0094,-0.0131,-0.0113,-0.0099,-0.0022,0.0015,0.0133,0.0163,0.0193,0.0067,0.0168,-0.0056,0.0029,-0.0088,-0.0072,-0.0105,-0.009,-0.0111,-0.0101,-0.0085,-0.0009,0.002,0.0096,0.0114,0.0137,0.0093,0.0133,-0.0007,0.0072,-0.0102,-0.0038,-0.0115,-0.0098,-0.0083,-0.0027,-0.0012,-0.0001,-0.0017,-0.0005,-0.0013,0.0029,0.0051,0.0118,0.0129,0.014,0.0011,0.0111,-0.0146,-0.0032,-0.0196,-0.0172,-0.0173,-0.0065,-0.0019,0.0104,0.0133,0.0163,0.0085,0.0155,-0.0025,0.0056,-0.0071,-0.0045,-0.0073,-0.0061,-0.0056,-0.0042,-0.0039,-0.0016,-0.0006,0.0026,0.0038,0.0066,0.005,0.0067,-0.001,0.0036,-0.005,-0.0025,-0.0049,-0.0019,-0.0006,0.0029,0.0026,0.0039,-0.0044,0.0013,-0.0077,-0.0058,-0.0068,-0.0012,0.0019,0.0086,0.0092,0.011,0.001,0.0084,-0.0075,-0.0014,-0.0091,-0.0066,-0.0056,-0.0005,-0.0002,0.0024,0.0013,0.0027,0.0002,0.0014,-0.0009,0.0019,0.0038,0.0075,0.0024,0.0082,-0.0066,0.0018,-0.0108,-0.0076,-0.011,-0.0091,-0.0089,0.002,0.0046,0.0153,0.0121,0.0151,0.0028,0.0088,-0.006,0.001,-0.0158,-0.0076,-0.0141,-0.0107,-0.0035,0.0021,0.0062,0.0112,0.008,0.0137,0.0047,0.0121,-0.0087,-0.0028,-0.0155,-0.0062,-0.0098,0.0006,-0.0073,0.0026,-0.0023,0.0116,0.0044,0.011,-0.0024,0.0055,-0.0039,0.0052,-0.0029,0.0044,-0.0094,-0.0012,-0.0057,0.0019,-0.0032,0.0048,-0.0043,0.0023,0.0033,0.0052,0.0008,0.0073,-0.003,-0.0014,-0.0039,0.003,-0.0033,0.0009,-0.0047,0.001,0.0004,0.0047,-0.0056,0.0064,-0.0077,-0.0016,-0.0046,0.0034,-0.0009,0.0058,-0.0018,0.0068,0.0032,0.0084,-0.0037,0.0019,-0.0134,-0.0057,-0.0081,0.0002,-0.0027,0.0028,0.0038,0.0093,0.0074,0.0146,-0.0064,0.0094,-0.0109,-0.0038,-0.0097,-0.0035,-0.0074,-0.0026,-0.0019,0.0044,0.006,0.0135,-0.0015,0.0083,-0.0032,0.0027,-0.007,0.0009,-0.0101,-0.0051,-0.0087,-0.0003,-0.0005,0.0048,0.0005,0.0045,0.0029,0.008,-0.0022,0.0075,-0.0088,-0.002,-0.0061,-0.0026,-0.0058,-0.0007,-0.0024,0.0003,0.0049,0.0083,-0.0001,0.0088,-0.0045,0.0014,-0.0039,-0.0008,-0.0054,-0.0011,-0.0018,0.001,0.004,0.0051,-0.001,0.0047,-0.0038,-0.001,-0.0015,0.0008,-0.0018,0.0002,-0.0012,0.0046,0.002,0.0059,-0.0053,-0.0015,-0.0069,-0.0018,-0.0036,0.0007,-0.0029,0.0017,0.0008,0.0073,0.0006,0.0061,-0.0038,-0.0006,-0.0041,-0.0006,-0.0055,-0.0019,-0.0048,-0.001,0.0004,0.004,0.0017,0.0056,0.0007,0.0042,-0.0013,0.0027,-0.0053,0,-0.0069,-0.0038,-0.0027,0.0018,0.0007,0.0049,0.0035,0.0078,0.0022,0.0053,-0.0049,-0.0025,-0.0067,-0.0027,-0.0052,-0.0025,-0.0017,0.0028,0.0041,0.0063,0.0004,0.0037,-0.0017,0.0014,-0.0051,-0.0012,-0.004,0.0008,-0.0002,0.0026,0,0.0029,0.0003,0.0031,-0.0028,-0.0002,-0.0005,0.0025,-0.001,0.0015,-0.0021,0.0007,-0.0003,0.0012,-0.0031,-0.0011,-0.0004,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0017,0.003,0.0007,0.0019,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0015,-0.0028,-0.0015,-0.0036,0.0008,-0.0005,0.0006,0.0005,0.0027,0.0016,0.005,-0.0029,0.0005,-0.0032,-0.0018,-0.0042,-0.0029,-0.0023,0.0013,0.0035,0.0051,0.0009,0.0043,-0.0001,0.0021,-0.0045,-0.0013,-0.0041,-0.0004,-0.0004,0.0021,0.0002,0.0025,0.0019,0.0037,-0.0015,0.0021,-0.0025,-0.0001,-0.0023,0.0001,-0.0023,-0.0004,0.0005,0.0018,0,0.0012,0.0003,0.0014,-0.001,0.0022,-0.0015,-0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0013,-0.0001,0.0006,0.0008,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,0.0003,0.0022,-0.0018,0.0004,-0.0029,-0.0004,-0.0011,0.0009,0.0002,0.0014,0.0012,0.0024,-0.0012,0.0014,-0.0018,-0.0007,-0.0024,-0.0014,-0.0021,0.001,0.0013,0.0032,0.0012,0.0028,-0.0013,0.0009,-0.002,-0.0008,-0.0014,-0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0008,0.0011,0.0019,0.0002,0.002,-0.0016,-0.0007,-0.0016,-0.0009,-0.001,0.0003,0.0001,0.0015,0.0005,0.001,0,0.0014,-0.0015,0.0005,-0.0013,-0.0007,-0.0014,0.0002,-0.0003,0.0017,0.0003,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0005,0.0002,0,0.0008,0,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0013,-0.0003,0.0001,0.0004,0.0004,0.001,0.0002,0.0011,-0.001,0,-0.0013,-0.0006,-0.0003,0.0003,0,0.0012,0.0005,0.0012,-0.0003,0.0006,-0.0014,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0013,0.0003,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0007,0.0005,0,0.0008,0,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0008,0.0003,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0007,0,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0006,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0002,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0004,0.0002,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0006,0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
طراحی صدا, چند رسانه ای, لهجه دکمه پاپ روشن
[0,0.0019,0.002,0.0235,0.0236,0.0327,-0.1103,0.0339,-0.1099,-0.0446,-0.0439,0.0152,0.0158,0.0664,-0.0363,0.0723,-0.0227,0.1079,-0.024,0.0986,-0.024,0.0867,-0.3939,0.0854,-0.2647,0.066,0.0622,0.0717,0.0719,0.0747,-0.0075,0.0744,-0.0713,-0.012,-0.0332,0.0159,0.0165,0.0634,-0.0307,0.0745,-0.03,0.111,-0.0228,0.1077,-0.0228,0.0859,-0.3963,0.0824,-0.2331,-0.0019,-0.0001,0.0706,0.0661,0.076,0.0719,0.0752,-0.0656,0.0718,-0.0503,0.0005,0.001,0.0497,-0.0244,0.0679,-0.0298,0.1135,-0.0173,0.1137,-0.0175,0.0906,-0.3921,0.0613,-0.209,0.0123,0.0141,0.0988,0.0477,0.056,0.0314,0.0583,-0.0719,0.0307,-0.0728,-0.0191,-0.0181,0.0483,0.049,0.1031,0.1035,0.1224,-0.0284,0.1231,-0.0282,0.0636,-0.4307,-0.0015,-0.228,-0.0065,-0.0636,0.0349,-0.0411,0.0882,0.062,0.0718,0.018,0.071,-0.0545,0.0147,-0.0311,0.0417,0.0423,0.096,0.0966,0.121,-0.0097,0.1233,-0.0117,0.0741,-0.4187,0.0324,-0.2217,0.0025,-0.0603,0.0233,0.0051,0.1568,0.0326,0.0423,0.0148,0.0452,-0.0669,0.0177,-0.0602,0.0099,0.0109,0.0702,0.0709,0.1106,0.0094,0.1167,-0.0076,0.0834,-0.4053,0.0758,-0.2216,0.0125,-0.052,0.0462,0.0504,0.16,-0.0166,0.1649,-0.0135,0.0056,-0.0796,0.0021,-0.0887,-0.0405,-0.0394,0.0383,0.039,0.0956,0.0423,0.1088,-0.004,0.0916,-0.3885,0.0922,-0.2344,0.0166,-0.0434,0.081,0.085,0.166,-0.0264,0.1933,-0.0537,-0.0345,-0.0943,-0.0377,-0.0943,-0.0329,-0.0326,0.0273,0.0277,0.0657,0.0658,0.0852,-0.2085,0.0634,-0.2249,-0.086,-0.0834,0.0567,-0.0317,0.0877,0.0912,0.1491,-0.1271,0.1869,-0.2686,-0.0354,-0.0353,-0.0241,-0.077,-0.0304,-0.0305,0.0175,0.0184,0.0606,0.0611,0.0908,-0.1224,0.091,-0.2017,-0.102,-0.0997,0.0566,-0.0269,0.0937,0.0971,0.1523,-0.2337,0.1879,-0.2646,-0.0266,-0.0245,-0.0045,-0.0391,-0.007,-0.0332,0.0099,0.0108,0.0582,0.0587,0.0957,0.0009,0.0971,-0.1898,0.0264,-0.1196,0.0146,-0.07,0.127,0.1204,0.1809,-0.244,0.1936,-0.2451,-0.0292,-0.1784,0.0136,-0.0101,0.0164,-0.0205,0.0001,0.0005,0.054,0.0543,0.0926,0.0068,0.0993,-0.171,0.0385,-0.1401,0.0136,-0.0665,0.1225,0.1221,0.176,-0.2469,0.1925,-0.2421,-0.0352,-0.1732,0.062,0.0145,0.0526,-0.0179,0.014,-0.007,0.0363,0.0371,0.0765,0.017,0.096,-0.1554,0.033,-0.1516,0.0112,-0.0634,0.1074,0.1098,0.169,-0.2451,0.1929,-0.2349,-0.0394,-0.166,0.1166,-0.0232,0.1227,-0.0438,-0.016,-0.0465,-0.0151,-0.0144,0.0426,0.043,0.0804,-0.1378,0.0598,-0.147,-0.004,-0.0601,0.0737,0.0776,0.1618,-0.2376,0.1972,-0.2273,-0.0402,-0.1547,0.1243,0.0612,0.2043,-0.0555,0.0508,-0.07,-0.0499,-0.0494,0.0103,0.011,0.0607,-0.0508,0.0665,-0.1385,-0.0488,-0.0559,0.0188,0.0231,0.1532,-0.2292,0.1999,-0.2249,-0.0429,-0.1426,0.1335,0.0481,0.201,-0.349,0.043,-0.0019,0.0141,-0.0244,-0.0025,-0.0097,0.047,0.018,0.064,-0.1235,0.0662,-0.0645,0.0874,0.0376,0.1428,-0.2799,0.1657,-0.2803,-0.1123,-0.1071,0.1328,0.1347,0.2333,-0.2502,0.1464,-0.2009,0.0036,-0.0211,0.0067,-0.029,0.0329,0.016,0.0547,-0.1141,0.0569,-0.1077,0.0617,0.0427,0.1333,-0.2499,0.1602,-0.2679,-0.1081,-0.1032,0.1427,0.0003,0.2376,-0.254,-0.0159,-0.2165,0.0937,0.0013,0.0189,-0.0188,0.0142,0.0156,0.0548,-0.075,0.0557,-0.102,0.0346,0.0361,0.1243,-0.1564,0.1487,-0.2515,-0.1214,-0.1171,0.1428,-0.091,0.2374,-0.2488,-0.1039,-0.14,0.1386,-0.0131,0.1294,-0.0343,-0.0033,-0.0351,0.0271,0.0104,0.0392,-0.0998,0.0321,-0.0148,0.114,-0.0083,0.135,-0.2293,-0.0215,-0.1364,0.1422,-0.1326,0.2402,-0.2372,-0.0771,-0.069,0.14,-0.0903,0.1188,-0.0298,-0.0162,-0.0447,0.0064,0.0036,0.027,-0.0965,0.033,-0.0757,0.0847,0.0349,0.1271,-0.2095,0.123,-0.1553,0.1372,-0.1304,0.2407,-0.2407,-0.0264,-0.0186,0.1368,-0.2609,0.1255,-0.2509,0.0222,0.0149,0.0333,-0.0329,0.0482,-0.0272,0.0567,-0.0251,0.1078,-0.1103,0.0116,0.0152,0.1145,-0.1672,0.0827,-0.1325,0.1423,0.0234,0.1684,-0.2092,0.01,-0.1468,0.1626,-0.118,0.2507,-0.0636,-0.0234,-0.0626,0.0038,-0.0659,-0.016,-0.0138,0.0812,-0.1203,0.0777,-0.0768,0.0973,-0.155,0.0954,-0.1445,0.1346,0.0183,0.1689,-0.1973,0.0052,-0.1186,0.1924,-0.2475,0.248,-0.2539,0.0155,0.0086,0.0373,-0.0302,0.0378,-0.0291,0.0639,-0.1029,0.0923,-0.105,0.0779,-0.1385,0.0938,-0.14,0.1135,0.0489,0.1608,-0.1925,0.0363,-0.1054,0.2081,-0.2592,0.2375,-0.2355,0.1299,-0.0106,0.0454,-0.0419,0.017,-0.0424,0.0343,-0.0513,0.076,-0.1063,0.0597,-0.0898,0.0824,-0.1292,0.0804,0.0582,0.1535,-0.1833,0.0768,-0.0943,0.2257,-0.2514,0.2314,-0.1477,0.1513,-0.0447,0.072,-0.0201,0.0051,-0.0498,-0.0053,-0.0274,0.0653,-0.1054,0.0385,0.009,0.0747,-0.117,0.0278,0.032,0.1449,-0.1718,0.1346,-0.103,0.2279,-0.2468,0.2224,-0.0667,0.1531,-0.1779,0.0677,0.008,0.0268,-0.0165,0.0392,-0.0181,0.0609,-0.0921,0.0755,-0.0678,0.0848,-0.1033,0.0658,-0.0302,0.1287,-0.1679,0.1568,-0.1163,0.2132,-0.2639,0.1988,-0.0013,0.156,-0.1803,0.0776,-0.0084,0.1653,-0.0107,0.0165,-0.0362,0.014,-0.0671,0.0588,-0.0972,0.0673,-0.0957,0.0715,-0.0793,0.09,-0.1497,0.1429,-0.1411,0.2118,-0.2577,0.2086,-0.0746,0.1552,-0.1677,0.1475,-0.1036,0.1778,-0.1049,-0.0147,-0.0455,0.0035,-0.0455,0.0485,-0.0958,0.0346,-0.0835,0.0646,-0.0867,0.0804,-0.1435,0.1293,-0.146,0.2015,-0.2468,0.2093,-0.1034,0.1585,-0.1559,0.146,-0.1678,0.1705,-0.2239,0.0196,0.0027,0.0316,-0.0181,0.052,-0.0712,0.0652,-0.0473,0.0758,-0.0693,0.0789,-0.1138,0.1143,-0.1366,0.1844,-0.2349,0.2023,-0.1232,0.1611,-0.1516,0.136,-0.2074,0.1479,-0.2223,0.2325,-0.0311,0.1668,-0.0529,-0.0085,-0.0511,0.0349,-0.0892,0.0543,-0.0717,0.0428,-0.0532,0.1018,-0.1407,0.1585,-0.2264,0.1908,-0.1032,0.1629,-0.1353,0.1217,-0.2237,0.1562,-0.2164,0.2368,-0.2731,0.0183,-0.0118,0.0144,-0.0356,0.0486,-0.0587,0.0505,-0.0557,0.0589,-0.0552,0.0938,-0.1676,0.116,-0.1854,0.1742,-0.1652,0.135,-0.1379,0.1693,-0.2766,0.1244,-0.1427,0.2221,-0.2375,0.1585,-0.0157,0.031,-0.0472,0.0067,-0.0634,0.0367,-0.063,0.0441,-0.0534,0.0777,-0.1595,0.0698,-0.1656,0.1645,-0.1726,0.1195,-0.1257,0.1534,-0.2641,0.1243,-0.1608,0.2252,-0.2283,0.1419,-0.1147,0.0203,-0.0028,0.0143,-0.0163,0.0124,-0.0742,0.0482,-0.0812,0.0859,-0.091,0.0457,-0.0564,0.0583,-0.1966,0.1036,-0.1532,0.1753,-0.1851,0.086,-0.0929,0.0888,-0.273,0.128,-0.2298,0.211,-0.2322,0.0094,-0.0204,0.0075,-0.0096,0.0404,-0.0764,0.0641,-0.0827,0.0787,-0.0469,0.0461,-0.175,0.0945,-0.1775,0.1704,-0.171,0.0844,-0.0826,0.0845,-0.2543,0.1264,-0.2141,0.2072,-0.1191,0.0467,-0.0171,0.0053,-0.0201,0.0143,-0.0708,0.0375,-0.0749,0.0736,-0.049,0.041,-0.0583,0.0896,-0.1619,0.1601,-0.1585,0.0841,-0.0726,0.0837,-0.236,0.1275,-0.1997,0.2057,-0.0725,0.0837,-0.0441,0.0579,-0.0204,0.0052,-0.0318,0.0426,-0.0655,0.0679,-0.0678,0.0334,-0.0275,0.1027,-0.147,0.1505,-0.1411,0.1411,-0.0592,0.0593,-0.2242,0.1593,-0.1866,0.2005,-0.0546,0.067,-0.0743,0.1735,-0.0268,-0.0032,-0.0269,0.0159,-0.0662,0.0563,-0.0653,0.0612,-0.0218,0.027,-0.137,0.1182,-0.1273,0.1421,-0.0486,0.0521,-0.2111,0.157,-0.1743,0.2018,-0.0448,0.0453,-0.2582,0.172,-0.0309,0.2268,-0.0264,-0.0044,-0.0631,0.0294,-0.0624,0.0581,-0.0195,0.0241,-0.1263,0.0836,-0.1198,0.1371,-0.0356,0.0464,-0.1988,0.1461,-0.167,0.202,-0.043,0.0432,-0.2417,0.2264,-0.1966,0.2332,-0.0131,0.0081,-0.0128,0.0352,-0.0499,0.0651,-0.0532,0.0305,-0.112,0.0776,-0.1131,0.1339,-0.0302,0.0476,-0.1856,0.1305,-0.1638,0.2035,-0.0485,0.1104,-0.2279,0.232,-0.1914,0.1444,-0.0193,0.0175,-0.0159,0.0032,-0.049,0.0387,-0.0513,0.0593,-0.0303,0.0728,-0.1047,0.1266,-0.1014,0.0397,-0.1713,0.1239,-0.1527,0.1976,-0.0614,0.1343,-0.2112,0.2299,-0.1827,0.0581,-0.0744,0.1552,-0.0194,-0.0018,-0.0298,0.0259,-0.0509,0.0537,-0.0382,0.0228,-0.0964,0.1187,-0.0943,0.0569,-0.1535,0.1165,-0.146,0.1911,-0.0759,0.1388,-0.1951,0.2266,-0.1755,0.0693,-0.2237,0.1573,-0.1165,0.2564,-0.0177,0.0006,-0.0419,0.0514,-0.0459,0.0211,-0.085,0.0629,-0.0862,0.1126,-0.1015,0.1051,-0.1369,0.1774,-0.0739,0.1146,-0.1761,0.2183,-0.1649,0.0589,-0.2021,0.2428,-0.1894,0.246,-0.0116,0.0036,-0.0334,0.0242,-0.0408,0.0511,-0.0452,0.053,-0.0794,0.1058,-0.0443,0.0836,-0.1234,0.1645,-0.059,0.0516,-0.155,0.2063,-0.1564,0.0566,-0.1769,0.2327,-0.1799,0.0659,-0.0874,0.1014,-0.0151,0.0081,-0.0388,0.0433,-0.0284,0.0169,-0.0715,0.0935,-0.0655,0.0283,-0.108,0.1472,-0.1089,0.0373,-0.1346,0.1915,-0.1412,0.0435,-0.1521,0.2148,-0.1618,0.0555,-0.1682,0.1612,-0.0137,-0.0002,-0.0257,0.0232,-0.0213,0.0287,-0.047,0.0515,-0.0362,0.0533,-0.0698,0.0835,-0.0522,0.069,-0.0956,0.1135,-0.1088,0.0784,-0.1124,0.1358,-0.1247,0.0921,-0.1241,0.1561,-0.0847,0.0571,-0.0174,0.0193,-0.0218,0.0238,-0.0362,0.0398,-0.0385,0.0472,-0.058,0.0634,-0.0464,0.0744,-0.0795,0.1033,-0.0828,0.0926,-0.0937,0.1225,-0.1091,0.0815,-0.1056,0.1415,-0.1232,0.0966,-0.0191,0.0033,-0.0146,0.0235,-0.0301,0.0243,-0.0287,0.0464,-0.045,0.0399,-0.0411,0.0725,-0.0609,0.0576,-0.0561,0.0994,-0.0773,0.1207,-0.0876,0.0852,-0.0822,0.1388,-0.098,0.0957,-0.0907,0.1566,-0.0113,0.0071,-0.0145,0.0231,-0.0243,0.0434,-0.0378,0.0399,-0.0372,0.0671,-0.0522,0.0516,-0.0536,0.0924,-0.0662,0.1142,-0.0772,0.078,-0.0818,0.13,-0.0872,0.1049,-0.0949,0.1465,-0.0463,0.0017,-0.0161,0.0177,-0.0239,0.0189,-0.0252,0.0375,-0.034,0.0598,-0.0455,0.0465,-0.0521,0.0836,-0.0578,0.1066,-0.0678,0.0734,-0.0816,0.1217,-0.076,0.1369,-0.0945,0.0936,-0.0576,0.1521,-0.0128,0.0017,-0.0151,0.018,-0.0238,0.0336,-0.0304,0.0312,-0.0406,0.0542,-0.051,0.0753,-0.0512,0.0961,-0.0674,0.0872,-0.0802,0.1117,-0.0691,0.1267,-0.0936,0.0912,-0.1084,0.1418,-0.0228,0.0548,-0.0148,0.0136,-0.0194,0.0293,-0.0276,0.0305,-0.0355,0.048,-0.047,0.0665,-0.049,0.0563,-0.0646,0.085,-0.0805,0.1024,-0.0666,0.1156,-0.0933,0.0904,-0.1065,0.1298,-0.0753,0.1434,-0.0111,0.0041,-0.0183,0.0178,-0.0179,0.031,-0.0272,0.0327,-0.0373,0.0455,-0.0474,0.0589,-0.0588,0.0726,-0.0613,0.0694,-0.0685,0.0844,-0.0763,0.0951,-0.0829,0.1064,-0.0927,0.1186,-0.0496,0.0272,-0.0112,0.0092,-0.0169,0.0188,-0.024,0.0304,-0.0326,0.0424,-0.0419,0.0555,-0.047,0.0684,-0.0606,0.0656,-0.0609,0.0809,-0.0706,0.0913,-0.0812,0.1024,-0.0918,0.1142,-0.0962,0.1139,-0.0062,0.0108,-0.0122,0.0178,-0.0198,0.0291,-0.0276,0.0414,-0.0341,0.0533,-0.0458,0.0517,-0.0584,0.0656,-0.0549,0.0771,-0.0701,0.088,-0.0807,0.0984,-0.0936,0.1102,-0.1048,0.1226,-0.0691,0.0061,-0.0084,0.0157,-0.0158,0.0252,-0.0239,0.0316,-0.0335,0.0431,-0.0449,0.0549,-0.0444,0.0669,-0.0579,0.0802,-0.0707,0.0908,-0.0819,0.0909,-0.0935,0.1031,-0.1051,0.1158,-0.1188,0.1293,-0.0113,0.0071,-0.0124,0.0162,-0.0178,0.0266,-0.0253,0.0373,-0.0349,0.0484,-0.0452,0.0605,-0.057,0.0722,-0.0692,0.0841,-0.0812,0.0949,-0.0939,0.1069,-0.1064,0.1198,-0.1187,0.1316,-0.0462,0.1334,-0.0109,0.013,-0.0178,0.023,-0.0254,0.0338,-0.0342,0.0445,-0.0442,0.0553,-0.0562,0.0661,-0.0685,0.077,-0.081,0.0879,-0.0921,0.1096,-0.1039,0.1216,-0.1154,0.1368,-0.1297,0.1367,-0.0185,0.0081,-0.0179,0.0169,-0.0257,0.0271,-0.035,0.0444,-0.045,0.0555,-0.0562,0.0661,-0.0684,0.0768,-0.081,0.0882,-0.0932,0.1083,-0.1061,0.1217,-0.13,0.1351,-0.144,0.1485,-0.0396,0.1487,-0.0113,0.0128,-0.0187,0.0275,-0.0265,0.0382,-0.0455,0.0491,-0.0565,0.0644,-0.0694,0.076,-0.082,0.0876,-0.0951,0.1097,-0.1074,0.1229,-0.1327,0.1362,-0.1479,0.1521,-0.1619,0.1678,-0.0478,0.0079,-0.0189,0.0219,-0.0268,0.0321,-0.0361,0.0493,-0.0573,0.0607,-0.0695,0.0749,-0.0822,0.086,-0.0952,0.0977,-0.1092,0.124,-0.1357,0.1378,-0.1491,0.1519,-0.163,0.1667,-0.1314,0.1822,-0.0116,0.018,-0.0265,0.0281,-0.0358,0.042,-0.046,0.052,-0.0671,0.0718,-0.0822,0.0843,-0.0952,0.0969,-0.1084,0.1229,-0.1346,0.1361,-0.1489,0.15,-0.1635,0.1808,-0.1929,0.196,-0.0103,0.0904,-0.0193,0.0204,-0.0268,0.037,-0.0456,0.048,-0.0562,0.0586,-0.0798,0.0818,-0.0924,0.0939,-0.1046,0.1199,-0.131,0.1322,-0.1438,0.1454,-0.1718,0.1747,-0.1857,0.1882,-0.1805,0.2003,-0.0131,0.0159,-0.0255,0.0262,-0.0354,0.0448,-0.0527,0.0553,-0.0637,0.0758,-0.0852,0.0869,-0.0967,0.099,-0.1216,0.1234,-0.1339,0.1348,-0.1574,0.1597,-0.1738,0.1733,-0.191,0.2006,-0.0686,0.0884,-0.0123,0.0403,-0.0982,0.0457,-0.0924,0.1014,-0.1485,0.1303,-0.1574,0.1493,-0.1373,0.1641,-0.1502,0.1222,-0.1557,0.1486,-0.1474,0.147,-0.1799,0.1825,-0.1973,0.1907,-0.2018,0.1899,-0.0135,0.0129,-0.0221,0.0236,-0.033,0.0339,-0.0476,0.0486,-0.0598,0.056,-0.0739,0.0727,-0.0879,0.091,-0.1071,0.0999,-0.1189,0.117,-0.136,0.1367,-0.1579,0.1474,-0.1719,0.1691,-0.1716,0.1645,-0.1419,0.1333,-0.1141,0.1193,-0.0993,0.0956,-0.0798,0.0762,-0.07,0.0679,-0.0554,0.0543,-0.0442,0.0435,-0.0393,0.0385,-0.0309,0.0308,-0.0241,0.0272,-0.0215,0.0216,-0.017,0.0176,-0.0133,0.0154,-0.012,0.0121,-0.0094,0.0098,-0.0073,0.0085,-0.0065,0.0066,-0.0051,0.0054,-0.004,0.0046,-0.0036,0.0038,-0.0028,0.003,-0.0022,0.0025,-0.0019,0.0021,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
طراحی صدا چند رسانه ای مصنوعی لهجه صعودی پاپ
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0502,0.0526,0.1362,0.1384,0.1747,-0.0051,0.1707,-0.1946,-0.0102,-0.2516,-0.1965,-0.2372,-0.0102,-0.0039,0.2425,0.0326,0.2442,-0.1719,0.0251,-0.1548,0.0306,0.0335,0.0634,-0.1579,0.075,-0.1661,0.2047,-0.2248,0.1903,-0.1023,0.1665,-0.0265,0.0627,-0.1057,0.1203,-0.077,0.0971,-0.0537,0.0558,-0.0775,0.0835,-0.0512,0.0618,-0.045,0.0426,-0.0051,0.0506,-0.0017,0.0025,-0.0017,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
طراحی صدا, چند رسانه ای, لهجه دکمه پاپ
[0,0,0,0,0,0,-0.0103,0.0129,-0.0001,0.0079,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0389,0.0327,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0729,0.0673,-0.038,0.039,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0301,0.0203,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0599,0.0578,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0231,0.0438,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0327,0.0816,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0173,0.0172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0564,0.0512,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0744,0.0697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0218,0.0262,-0.0615,0.0455,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0197,0.0241,-0.0162,0.0199,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0605,0.0555,-0.0051,0.0077,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0115,0.0078,-0.0052,0.0096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0505,0.0615,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0421,0.0349,0,0,0,0,-0.0236,0.0302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0182,0.0165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0588,0.0608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0181,0.0546,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0531,0.0536,0,0,0,0,0,0,-0.0472,0.0466,-0.021,0.0211,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0233,0.0164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0972,0.085,-0.0132,0.0157,0,0,0,0,0,0,-0.0052,0.0035,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0853,0.0742,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0147,0.0198,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0305,0.0222,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0534,0.0626,-0.022,0.031,-0.0521,0.0495,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0408,0.074,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.055,0.0472,0,0,0,0,0,0,-0.0026,0.0032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0124,0.0152,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0997,0.0949,-0.0572,0.0783,0,0,0,0,-0.0022,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0725,0.0772,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0403,0.0353,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0765,0.1618,-0.1,0.0494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.115,0.1044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0292,0.0214,-0.0097,0.0178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0344,0.0395,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1147,0.0957,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0635,0.0594,-0.0469,0.0381,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1036,0.1172,-0.08,0.0638,-0.0504,0.0417,-0.0785,0.0523,-0.0795,0.0582,0,0,0,0,0,0,-0.0172,0.0186,0,0,0,0,0,0,-0.0123,0.0086,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:20
دیجیتال کلیک, تصادفی, ظریف, تصادفی, 3
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0305,0.0233,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0265,0.0201,0,0,-0.0413,0.028,-0.0023,0.0044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1558,0.1679,-0.053,0.0695,-0.1599,0.1641,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0155,0.0201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0554,0.0188,0,0,0,0,-0.0004,0.0041,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0334,0.0311,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0073,0.0077,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0037,0.0036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0392,0.0266,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0036,-0.1584,0.1232,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0061,0.0086,-0.0099,0.0121,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0221,0.0202,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0226,0.0216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.065,0.0357,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.015,0.0161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0328,0.0201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0837,0.0773,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0642,0.0669,-0.0592,0.0622,-0.0143,0.016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0823,0.0919,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.051,0.0458,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0216,0.0181,-0.0169,0.0135,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0702,0.0783,0,0,-0.0325,0.0343,-0.0032,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0109,0.0207,-0.0255,0.0263,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0336,0.0384,-0.1378,0.0943,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0535,0.0509,-0.0266,0.0443,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0613,0.0543,-0.0165,0.0129,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.024,0.0321,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0183,0.0271,-0.049,0.0551,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0862,0.0489,-0.1036,0.1042,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0358,0.0396,-0.0374,0.033,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0419,0.0332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0345,0.0309,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1229,0.0822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.12,0.0495,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1175,0.1303,-0.0439,0.0416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0172,0.009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.137,0.076,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0292,0.0316,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:19
دیجیتال کلیک, تصادفی, ظریف تصادفی. 2
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.003,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0034,-0.0016,0,-0.0083,0,-0.0115,0,-0.0115,0.0071,-0.0069,0.0236,0,0.0259,0,0.0229,-0.0059,0,-0.041,0,-0.0451,0.0114,-0.0392,0.0745,0,0.0777,0,0.0515,-0.0733,0,-0.1118,0.0197,-0.1084,0.159,0,0.1591,0,0.0255,-0.1878,0,-0.1877,0.2332,-0.0332,0.2338,0,0,-0.2679,0.1496,-0.2491,0.3187,0,0.195,-0.3549,0.1316,-0.354,0.3736,0,0.1812,-0.3759,0.3275,-0.324,0.3643,-0.1842,0,-0.3713,0.3592,0,0.1308,-0.363,0.354,-0.1697,0.1989,-0.3597,0.3473,-0.1649,0.1161,-0.3493,0.3405,-0.2269,0.3337,-0.3408,0.3347,-0.3354,0.3272,-0.1858,0.3204,-0.3313,0.2747,-0.3258,0.3138,-0.3188,0.3077,-0.3,0.293,-0.2877,0.2936,-0.2956,0.2864,-0.2964,0.2479,-0.2689,0.2282,-0.2577,0.2212,-0.2202,0.2016,-0.1951,0.1648,-0.1787,0.1483,-0.138,0.1318,-0.1346,0.096,-0.0968,0.0842,-0.0953,0.0652,-0.0733,0.0566,-0.0477,0.0354,-0.0397,0.0216,-0.026,0.0102,-0.0084,0.0002,-0.001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0021,-0.0001,0.0041,0,0.0043,0,0.003,-0.0044,0,-0.0108,0,-0.0116,0.0108,-0.0076,0.0258,0,0.0258,0,0.0047,-0.0408,0,-0.0452,0.048,-0.0307,0.0778,0,0.0657,-0.076,0,-0.1118,0.1191,-0.0882,0.1589,0,0.0765,-0.1872,0.0592,-0.1869,0.2339,0,0.1618,-0.2672,0.1799,-0.2643,0.3163,0,0.0125,-0.3568,0.3716,-0.1676,0.2774,-0.3751,0.3667,-0.3057,0.3328,-0.3715,0.3607,-0.2985,0.2581,-0.3656,0.3548,-0.1219,0.3288,-0.352,0.3407,-0.3428,0.3407,-0.2515,0.3349,-0.3473,0.3274,-0.3356,0.3277,-0.3229,0.3195,-0.324,0.3009,-0.3112,0.2948,-0.3124,0.2871,-0.2976,0.2757,-0.3024,0.2659,-0.2883,0.2419,-0.2098,0.1837,-0.2194,0.1774,-0.1698,0.1345,-0.1455,0.1172,-0.1095,0.0963,-0.0857,0.0743,-0.0768,0.0417,-0.0357,0.0329,-0.0371,0.0199,-0.0205,0.0065,-0.0045,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0029,0,0.003,0,0.0016,-0.0056,0,-0.0084,0.0043,-0.008,0.0192,0,0.0192,-0.0035,0,-0.0338,0.0095,-0.0338,0.0594,0,0.056,-0.0614,0,-0.0863,0.1227,-0.0374,0.1219,-0.1151,0.0019,-0.1472,0.1821,0,0.1072,-0.2103,0.2485,-0.1746,0.2359,-0.2792,0.2921,-0.2547,0.2619,-0.2933,0.284,-0.2052,0.116,-0.291,0.2769,-0.2809,0.2752,-0.2664,0.2698,-0.2822,0.2647,-0.269,0.2549,-0.2697,0.2497,-0.2583,0.2394,-0.2624,0.2482,-0.2571,0.2347,-0.2292,0.2223,-0.2382,0.209,-0.228,0.2205,-0.2159,0.1788,-0.1742,0.1574,-0.1735,0.1261,-0.1121,0.0935,-0.117,0.0844,-0.0873,0.0649,-0.0554,0.0371,-0.0316,0.0155,-0.026,0.0087,-0.0082,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.002,0,0.0021,0,0.0004,-0.0055,0,-0.006,0.0131,-0.0025,0.0143,0,0.0021,-0.0256,0.0197,-0.0254,0.0454,0,0.0238,-0.0667,0.0802,-0.0643,0.0955,-0.0566,0.0141,-0.1159,0.1415,0,0.0056,-0.1649,0.1911,-0.0651,0.1836,-0.2179,0.2272,-0.2317,0.2205,-0.1956,0.2186,-0.2299,0.2205,-0.226,0.2126,-0.2185,0.2035,-0.2078,0.1986,-0.2126,0.2036,-0.209,0.1883,-0.1853,0.1905,-0.1992,0.1875,-0.1872,0.1721,-0.1626,0.1618,-0.1736,0.1434,-0.1308,0.1187,-0.1238,0.0855,-0.081,0.0647,-0.0682,0.0491,-0.0579,0.0393,-0.0221,0.0159,-0.0243,0.004,-0.0068,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0015,0,0.0014,-0.0022,0,-0.0044,0.008,-0.0038,0.0108,0,0.0021,-0.0196,0.0288,-0.0184,0.0348,-0.0211,0,-0.0519,0.0735,0,0.0239,-0.09,0.1091,-0.025,0.0579,-0.1301,0.1495,-0.1734,0.1747,-0.1731,0.1532,-0.184,0.1733,-0.1733,0.1684,-0.1771,0.1637,-0.1737,0.1657,-0.16,0.1623,-0.1669,0.1595,-0.1583,0.1436,-0.161,0.148,-0.1532,0.1425,-0.1515,0.1093,-0.1406,0.1142,-0.1166,0.084,-0.0866,0.0628,-0.0658,0.0296,-0.0531,0.0309,-0.0339,0.0159,-0.0166,0.0049,-0.0046,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0011,0,0.0004,-0.0032,0.0027,-0.0032,0.0081,0,0.0045,-0.015,0.0247,-0.014,0.0266,-0.0348,0.0417,-0.0402,0.0572,-0.0677,0.0854,-0.0706,0.0848,-0.1016,0.1174,-0.0843,0.139,-0.1336,0.1372,-0.1436,0.1362,-0.1421,0.1323,-0.1393,0.1319,-0.136,0.115,-0.1311,0.1199,-0.1304,0.1125,-0.1091,0.1142,-0.1201,0.1115,-0.1127,0.097,-0.1108,0.0731,-0.0758,0.061,-0.0703,0.0433,-0.0392,0.027,-0.036,0.0169,-0.0177,0.0072,-0.0068,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0008,0,0.0004,-0.0024,0.0032,-0.0024,0.0061,-0.0005,0,-0.0116,0.0203,-0.0039,0.0113,-0.0313,0.044,-0.0122,0.0449,-0.0546,0.0654,-0.0781,0.0892,-0.0717,0.108,-0.1068,0.1065,-0.1116,0.1009,-0.1059,0.1026,-0.1028,0.0937,-0.1047,0.0921,-0.101,0.0931,-0.1008,0.0904,-0.0852,0.0849,-0.0906,0.083,-0.0842,0.0644,-0.0677,0.036,-0.0499,0.025,-0.0348,0.0165,-0.0088,0.0052,-0.0058,0.0003,-0.0015,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0004,0,0.0005,-0.0003,0,-0.0017,0.0046,-0.001,0.0043,-0.0088,0.0154,-0.0086,0.0154,-0.0239,0.0341,-0.0197,0.0355,-0.0437,0.0497,-0.0616,0.0711,-0.0809,0.0839,-0.0829,0.0801,-0.0828,0.0821,-0.0839,0.0783,-0.083,0.0742,-0.0812,0.074,-0.0776,0.0689,-0.0747,0.0696,-0.0726,0.0598,-0.0654,0.0446,-0.0537,0.0336,-0.0246,0.0204,-0.0125,0.0074,-0.0073,0.0033,-0.0041,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0002,0,0.0004,0,0,-0.0012,0.0034,-0.0008,0.0029,-0.0068,0.0117,-0.0052,0.0071,-0.0184,0.0256,-0.0341,0.0398,-0.0342,0.0539,-0.0476,0.0661,-0.0656,0.0653,-0.0669,0.0632,-0.0653,0.0624,-0.0658,0.0581,-0.0633,0.0568,-0.059,0.0542,-0.0562,0.0487,-0.0537,0.0469,-0.0431,0.0277,-0.0355,0.0181,-0.018,0.0081,-0.0084,0.004,-0.0057,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,-0.0009,0.0025,-0.0006,0.0021,-0.0051,0.0088,-0.0029,0.0179,-0.0141,0.02,-0.0267,0.0309,-0.0372,0.0413,-0.0506,0.0509,-0.0543,0.0507,-0.0469,0.0481,-0.0493,0.0451,-0.0462,0.0451,-0.0471,0.0427,-0.0449,0.0395,-0.0411,0.0369,-0.0298,0.0204,-0.0232,0.0148,-0.0149,0.0073,-0.0089,0.0015,-0.0006,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0018,-0.0028,0.0067,-0.0038,0.0067,-0.011,0.0152,-0.0208,0.0239,-0.0295,0.0322,-0.0401,0.0403,-0.0429,0.037,-0.0423,0.0361,-0.0367,0.0359,-0.031,0.034,-0.0372,0.0334,-0.0337,0.028,-0.0302,0.0217,-0.0205,0.0104,-0.0111,0.0063,-0.0081,0.002,-0.0018,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0004,0.0014,-0.0002,0.003,-0.0029,0.0051,-0.0082,0.0118,-0.0161,0.0173,-0.0232,0.0246,-0.0291,0.0293,-0.0339,0.0304,-0.0308,0.0285,-0.0311,0.0279,-0.0292,0.0264,-0.0253,0.0201,-0.0266,0.0183,-0.0215,0.011,-0.0101,0.0091,-0.0073,0.0019,-0.0033,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0022,0.0039,-0.0033,0.0089,-0.0065,0.014,-0.0119,0.0193,-0.0245,0.0234,-0.0265,0.0231,-0.0253,0.0194,-0.0249,0.0219,-0.0231,0.0184,-0.0213,0.0166,-0.0213,0.0093,-0.0131,0.007,-0.009,0.0036,-0.005,0.0001,-0.0012,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0017,0.0029,-0.005,0.0068,-0.0096,0.0109,-0.0141,0.0191,-0.0173,0.0185,-0.0206,0.0171,-0.0194,0.016,-0.0156,0.0166,-0.0181,0.0152,-0.0144,0.0129,-0.0148,0.0081,-0.0097,0.0035,-0.0025,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0013,0.0022,-0.0021,0.0053,-0.0041,0.0082,-0.0099,0.0149,-0.0135,0.0147,-0.0159,0.0143,-0.015,0.0135,-0.0145,0.0127,-0.0107,0.0114,-0.0123,0.0072,-0.0081,0.0053,-0.0053,0.0024,-0.001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.004,-0.0048,0.0065,-0.0074,0.01,-0.0108,0.0114,-0.0124,0.0091,-0.0116,0.0101,-0.0114,0.0097,-0.0104,0.009,-0.0097,0.0051,-0.0046,0.0031,-0.0021,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0012,-0.0022,0.003,-0.0043,0.0067,-0.0065,0.0078,-0.0091,0.0086,-0.009,0.0083,-0.0088,0.0066,-0.0084,0.0068,-0.0077,0.0065,-0.0057,0.0025,-0.002,0.0002,-0.0014,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0017,0.0038,-0.0032,0.0055,-0.0066,0.006,-0.0077,0.0067,-0.0071,0.0064,-0.0067,0.0061,-0.0062,0.0055,-0.0061,0.003,-0.0032,0.0003,-0.0013,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0013,-0.0012,0.0027,-0.0026,0.005,-0.0047,0.0053,-0.005,0.0051,-0.0055,0.0051,-0.0047,0.0045,-0.0046,0.0033,-0.0028,0.0018,-0.0015,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0022,-0.002,0.0039,-0.0042,0.004,-0.0046,0.004,-0.0042,0.0037,-0.0042,0.0034,-0.0036,0.0024,-0.0021,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0017,-0.0016,0.0025,-0.0032,0.0032,-0.0031,0.003,-0.0034,0.0028,-0.003,0.0025,-0.0028,0.002,-0.0019,0.0008,-0.0004,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0013,-0.0016,0.0025,-0.0028,0.0025,-0.0028,0.0023,-0.0026,0.0019,-0.0014,0.002,-0.0014,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0022,0.0019,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0011,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
حباب هلی کوپتر صعودی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0076,-0.0003,0.0182,0,0.0202,0,0.0227,-0.0001,0.0149,0,0.0066,-0.0117,0.0006,-0.0218,0.0016,-0.041,0.0023,-0.0577,0.0033,-0.0726,0.0038,-0.0955,0.0043,-0.0961,0.0037,-0.1102,0.0036,-0.1198,0.0016,-0.1192,0.0045,-0.1198,0.0047,-0.117,0.0074,-0.1176,0.01,-0.1173,0.0102,-0.1109,0.0121,-0.102,0.0078,-0.0869,0.0114,-0.0845,0.0041,-0.0616,0.0095,-0.0378,0.0061,-0.0326,0.0055,-0.0153,0.0121,-0.0106,0.0317,-0.0088,0.0413,-0.0041,0.0674,-0.006,0.0874,-0.0046,0.0974,-0.0038,0.1205,-0.0073,0.1335,-0.0074,0.1401,-0.0127,0.1485,-0.0121,0.1559,-0.0105,0.1523,-0.0112,0.1541,-0.0001,0.1555,-0.0095,0.1485,-0.0109,0.1289,-0.0086,0.1158,-0.0125,0.0993,0,0.0635,-0.0079,0.0286,-0.0036,0.0192,-0.0158,0.0096,-0.043,0.016,-0.072,0.009,-0.0961,0.0066,-0.1071,0.0022,-0.1286,0,-0.1545,0,-0.1684,0,-0.1734,0,-0.1809,0,-0.1844,0,-0.1808,0,-0.1719,0,-0.1552,0,-0.1457,0,-0.1318,0,-0.1102,0,-0.0919,0,-0.0691,0,-0.0386,0.018,-0.0054,0.0491,0,0.0761,0,0.1086,0,0.1328,0,0.1484,0,0.1675,0,0.1811,0,0.1986,0,0.206,0,0.2063,0,0.2043,0,0.1936,0,0.1797,0,0.1549,0,0.128,0,0.1032,0,0.0759,0,0.0325,-0.0077,0.002,-0.0337,0,-0.0683,0,-0.1052,0,-0.1398,0,-0.1718,0,-0.1981,0,-0.2131,0,-0.222,0,-0.231,0,-0.2333,0,-0.2289,0,-0.2105,0,-0.203,0,-0.181,0,-0.1421,0,-0.1141,0,-0.0843,0.0045,-0.0541,0.0433,-0.0424,0.0822,-0.0362,0.1148,-0.0236,0.1508,-0.0002,0.1918,0,0.2215,0,0.2451,0,0.2577,0,0.2605,0,0.2621,0,0.2544,0,0.2402,0,0.2203,0,0.1944,0,0.1517,0,0.1134,0,0.0989,0,0.0942,-0.0301,0.0807,-0.0742,0.0629,-0.1203,0.0514,-0.1763,0.0416,-0.2167,0.0151,-0.2439,0,-0.2822,0,-0.3051,0,-0.3094,0,-0.3086,0,-0.2952,0,-0.2784,0,-0.2449,0,-0.2081,0,-0.1774,0,-0.1354,0,-0.1309,0.0651,-0.1277,0.1233,-0.1171,0.1661,-0.101,0.2052,-0.0905,0.2379,-0.0812,0.268,-0.0574,0.2869,-0.0353,0.2885,-0.0238,0.2876,-0.0041,0.287,0,0.2777,0,0.244,0,0.1963,0,0.1647,0,0.1515,0,0.157,0,0.1686,-0.0425,0.1743,-0.1029,0.1672,-0.1554,0.1667,-0.1892,0.1534,-0.2216,0.1272,-0.2491,0.1002,-0.2727,0.084,-0.2751,0.056,-0.2805,0.0162,-0.2739,0,-0.2649,0,-0.2311,0,-0.1835,0,-0.145,0,-0.1641,0.0147,-0.173,0.0684,-0.1853,0.1237,-0.1865,0.1658,-0.1814,0.1972,-0.177,0.2156,-0.174,0.2305,-0.1627,0.229,-0.1388,0.2279,-0.1157,0.2207,-0.0907,0.203,-0.062,0.1759,-0.0303,0.1355,0,0.0891,0,0.0971,-0.0042,0.1247,-0.039,0.1574,-0.0861,0.1859,-0.1269,0.2055,-0.153,0.2062,-0.1725,0.2063,-0.1917,0.1969,-0.1934,0.185,-0.1886,0.1679,-0.1895,0.1536,-0.1703,0.1368,-0.1396,0.1026,-0.0971,0.0567,-0.056,0.0321,-0.0435,0.0733,-0.0818,0.1052,-0.1234,0.128,-0.1483,0.1351,-0.1681,0.1435,-0.1917,0.1476,-0.2064,0.1371,-0.2188,0.1196,-0.2152,0.1071,-0.214,0.0804,-0.1964,0.0475,-0.1684,0.0175,-0.1297,0,-0.0993,0,-0.0726,0.0197,-0.1048,0.0533,-0.123,0.0948,-0.1261,0.1373,-0.1282,0.1661,-0.126,0.1865,-0.1185,0.1875,-0.0918,0.2033,-0.0558,0.2183,-0.0149,0.2188,0,0.2172,0,0.1915,0,0.1533,0,0.1655,0,0.1654,0,0.157,-0.02,0.1343,-0.069,0.1096,-0.1121,0.0686,-0.1491,0.0219,-0.1895,0,-0.2147,0,-0.2181,0,-0.2297,0,-0.2281,0,-0.2279,0,-0.2266,0,-0.2256,0,-0.2165,0,-0.1878,0.0241,-0.1388,0.0644,-0.0747,0.1106,-0.0043,0.1517,0,0.2272,0,0.2983,0,0.3414,0,0.3654,0,0.3677,0,0.3477,0,0.3031,0,0.241,0,0.1532,0,0.0471,-0.0521,0,-0.1378,0,-0.2303,0,-0.3135,0,-0.377,0,-0.4164,0,-0.4317,0,-0.4291,0,-0.4045,0,-0.3496,0,-0.2713,0,-0.1614,0.0893,-0.0759,0.2171,-0.0187,0.3263,0,0.4028,0,0.4643,0,0.4822,0,0.4844,0,0.4697,0,0.4129,0,0.3292,0,0.2198,0,0.1349,-0.0352,0.0914,-0.1816,0.0432,-0.311,0,-0.4235,0,-0.4987,0,-0.5418,0,-0.5494,0,-0.5191,0,-0.4455,0,-0.3474,0,-0.2174,0.0691,-0.1638,0.2228,-0.1048,0.3378,-0.039,0.4325,0,0.4915,0,0.5143,0,0.5121,0,0.4659,0,0.4062,0,0.3096,0,0.204,0,0.1715,-0.0868,0.1319,-0.2145,0.0787,-0.3495,0.0242,-0.416,0,-0.4657,0,-0.47,0,-0.4594,0,-0.4004,0,-0.3171,0,-0.2647,0.0706,-0.2666,0.1903,-0.2352,0.3062,-0.1818,0.3782,-0.1141,0.4218,-0.0427,0.4309,0,0.4121,0,0.3591,0,0.2795,0,0.2151,0,0.2209,-0.0075,0.2178,-0.1071,0.1934,-0.1928,0.1619,-0.264,0.1241,-0.3155,0.0776,-0.3299,0.0174,-0.3268,0,-0.3061,0,-0.2564,0,-0.3208,0,-0.3639,0.0599,-0.3711,0.1393,-0.3446,0.2088,-0.2933,0.2573,-0.2001,0.2891,-0.0832,0.2909,0,0.2857,0,0.3106,0,0.3603,0,0.3873,0,0.3852,-0.0477,0.3448,-0.1405,0.2928,-0.211,0.224,-0.2901,0.1353,-0.3285,0.0002,-0.3518,0,-0.3467,0,-0.3575,0,-0.4329,0,-0.4671,0,-0.4717,0.1026,-0.4342,0.2362,-0.2919,0.315,-0.1598,0.3856,-0.0117,0.4004,0,0.4001,0,0.4189,0,0.4315,0,0.4365,0,0.405,-0.0454,0.3268,-0.1741,0.2034,-0.2746,0.0896,-0.3406,0,-0.3588,0,-0.3538,0,-0.4004,0,-0.4805,0.0645,-0.4774,0.2124,-0.4817,0.3166,-0.4398,0.391,-0.3377,0.4181,-0.1794,0.4336,-0.0548,0.3823,0,0.3878,0,0.4762,-0.0115,0.5388,-0.1221,0.5346,-0.2529,0.5302,-0.3351,0.4376,-0.3595,0.2935,-0.3526,0.0945,-0.2826,0,-0.1841,0.1098,-0.3374,0.2298,-0.4061,0.3156,-0.4858,0.3591,-0.5106,0.3769,-0.4364,0.351,-0.3565,0.2823,-0.263,0.1979,-0.1027,0.2253,-0.1832,0.4648,-0.2612,0.6456,-0.3038,0.6706,-0.3206,0.6011,-0.2931,0.5579,-0.2485,0.345,-0.1684,0.2176,-0.0722,0.1315,-0.1709,0.1732,-0.3412,0.1789,-0.5823,0.1204,-0.627,0.1056,-0.6545,0.0405,-0.6283,0.0217,-0.5296,0.0262,-0.3226,0.05,-0.1942,0.2531,-0.0946,0.4817,-0.0251,0.5378,0,0.623,0,0.6526,0,0.6822,-0.0414,0.5344,-0.1179,0.3715,-0.2445,0.1769,-0.2738,0,-0.4279,0,-0.5347,0,-0.5388,0.112,-0.6235,0.2365,-0.5557,0.3862,-0.3761,0.4716,-0.246,0.4964,-0.135,0.4158,0,0.4191,-0.0276,0.5342,-0.1976,0.6396,-0.3393,0.5786,-0.4038,0.4975,-0.4709,0.3451,-0.4406,0.25,-0.3741,0.0446,-0.3869,0.2718,-0.4964,0.5199,-0.6018,0.6234,-0.5749,0.6517,-0.5975,0.6012,-0.4301,0.3958,-0.3265,0.1369,-0.2006,0.3386,-0.4756,0.4362,-0.5958,0.5518,-0.6556,0.5755,-0.6303,0.4908,-0.5123,0.3927,-0.2389,0.3392,0,0.57,-0.1845,0.6995,-0.3085,0.7041,-0.4816,0.5765,-0.5236,0.3474,-0.5384,0.0726,-0.4395,0,-0.5185,0.1278,-0.6545,0.3233,-0.6425,0.4456,-0.5723,0.5055,-0.4061,0.5203,-0.0891,0.4877,0,0.596,0,0.6008,0,0.5406,-0.194,0.407,-0.3683,0.1183,-0.4989,0,-0.5091,0,-0.5084,0,-0.5163,0,-0.4821,0.1839,-0.3282,0.4006,-0.1887,0.5485,0,0.535,0,0.5005,0,0.4561,0,0.3574,0,0.1623,-0.2166,0.0633,-0.3833,0,-0.454,0,-0.5351,0,-0.5414,0.0191,-0.4569,0.0534,-0.3504,0.2796,-0.0358,0.5369,0,0.5036,0,0.6521,0,0.6484,0,0.4546,-0.0121,0.1552,-0.0463,0.0756,-0.2868,0.0992,-0.4511,0.0962,-0.4771,0.0395,-0.546,0,-0.4778,0.0558,-0.3192,0.2939,-0.2162,0.485,-0.1277,0.6671,-0.0508,0.6983,0,0.5756,0,0.5659,0,0.3031,-0.0579,0.067,-0.3215,0,-0.4493,0,-0.5725,0,-0.5622,0,-0.468,0,-0.3273,0.1843,-0.0557,0.4091,0,0.5571,0,0.5876,0,0.5148,0,0.3241,-0.0508,0.1337,-0.234,0,-0.4675,0,-0.6297,0,-0.6997,0,-0.5728,0.0784,-0.4337,0.1304,-0.1333,0.3663,0,0.475,0,0.6106,-0.0065,0.5617,-0.0899,0.4495,-0.1109,0.205,-0.1091,0.072,-0.2773,0.1179,-0.4486,0.0967,-0.5126,0.0369,-0.507,0,-0.4364,0.0439,-0.2401,0.2947,-0.1661,0.4625,-0.0983,0.5358,0,0.506,0,0.4024,0,0.2252,-0.0314,0.0655,-0.2715,0,-0.4268,0,-0.4984,0,-0.4858,0,-0.3664,0.2108,-0.1608,0.3684,0,0.4405,0,0.4725,0,0.4287,0,0.2858,-0.3161,0.0645,-0.5041,0,-0.502,0,-0.4745,0.0485,-0.4859,0.3922,-0.4449,0.5887,-0.2751,0.5795,-0.0147,0.4721,0,0.4608,-0.1709,0.4417,-0.5,0.3488,-0.5889,0.16,-0.5867,0,-0.3544,0.3344,-0.437,0.5233,-0.5515,0.5782,-0.4891,0.5047,-0.3648,0.2663,-0.1237,0.358,-0.4073,0.4422,-0.5375,0.4589,-0.5012,0.3498,-0.3764,0.2416,-0.0434,0.4374,-0.2527,0.4381,-0.3892,0.3864,-0.3992,0.1288,-0.3318,0.0618,-0.2256,0.2902,-0.3886,0.3615,-0.2829,0.411,-0.1547,0.3628,0,0.2693,0,0.2034,-0.0739,0.1448,-0.273,0.1164,-0.3628,0.0974,-0.3238,0.1474,-0.2721,0.1418,-0.1648,0.1936,-0.0935,0.3475,-0.1147,0.3974,-0.1511,0.3305,-0.1834,0.1589,-0.1549,0.0989,-0.3633,0.2192,-0.4635,0.2062,-0.4746,0.1865,-0.4512,0.1219,-0.3121,0.3842,-0.2082,0.5262,-0.2161,0.5646,-0.1672,0.4155,0,0.2462,-0.073,0.2555,-0.2668,0.2148,-0.4429,0.0463,-0.4128,0.0254,-0.327,0.0489,-0.254,0.3145,-0.2877,0.4061,-0.1256,0.4192,-0.0109,0.2846,0,0.1254,-0.1702,0.1549,-0.3518,0.0351,-0.4475,0,-0.3901,0.0645,-0.2141,0.1974,-0.1747,0.3606,-0.1515,0.4601,-0.1435,0.3873,-0.1759,0.2827,-0.1475,0.2054,-0.2777,0.1655,-0.4416,0.1836,-0.4452,0.0019,-0.4245,0.1048,-0.3309,0.3412,-0.2713,0.5648,-0.317,0.5563,0,0.4323,0,0.3903,-0.3347,0.1267,-0.4021,0,-0.5558,0,-0.5368,0.1742,-0.5458,0.2889,-0.068,0.6098,0,0.6106,0,0.3645,0,0.0731,-0.4666,0,-0.5184,0,-0.6623,0.0876,-0.3802,0.5016,-0.17,0.674,0,0.5108,0,0.5631,-0.3025,0.1187,-0.5431,0.0352,-0.5395,0,-0.5704,0.3416,-0.35,0.5142,-0.4062,0.5172,0,0.3243,-0.089,0.5859,-0.4387,0.2955,-0.4865,0.263,-0.2516,0.1863,-0.4923,0.2851,-0.4315,0.2262,-0.4513,0.1775,-0.2113,0.2879,-0.233,0.4005,-0.2657,0.3606,-0.2262,0.1625,-0.1004,0.138,-0.2114,0.1645,-0.3345,0.1518,-0.3264,0.1121,-0.2438,0.1625,-0.0666,0.3299,-0.0956,0.3434,-0.2513,0.2864,-0.2394,0.16,-0.2203,0.3804,-0.3578,0.3866,-0.3133,0.2217,-0.2715,0.2276,-0.2554,0.285,-0.3562,0.4162,-0.2254,0.3167,-0.056,0.3152,-0.2508,0.2909,-0.3618,0,-0.432,0,-0.3147,0.1739,-0.2352,0.4723,-0.1172,0.4778,0,0.2034,0,0.0365,-0.2311,0,-0.435,0.1772,-0.4297,0.1349,-0.2636,0.2618,-0.0414,0.3613,-0.1429,0.3355,-0.2192,0.1664,-0.1722,0.2991,-0.2885,0.4027,-0.3595,0.0116,-0.382,0.0935,-0.3705,0.4072,-0.4023,0.4099,-0.209,0.3235,0,0.465,-0.1642,0.4514,-0.4179,0,-0.4668,0,-0.3743,0.3418,-0.3661,0.5067,0,0.4857,0,0.2164,-0.1181,0.0272,-0.5711,0,-0.615,0.0831,-0.3249,0.3124,-0.012,0.479,0,0.4373,-0.1342,0.1851,-0.3305,0,-0.4267,0,-0.5296,0.288,-0.3371,0.289,0,0.488,0,0.5567,0,0.232,-0.2481,0,-0.4342,0.0214,-0.3526,0.0914,-0.335,0.3613,-0.1514,0.5345,-0.0028,0.4745,-0.2231,0,-0.3065,0,-0.3081,0.3202,-0.4518,0.3735,-0.4062,0.4594,-0.0186,0.4606,-0.4507,0.2176,-0.4688,0.2069,-0.2073,0.4297,-0.3438,0.4203,-0.4686,0.2339,-0.3032,0.2294,-0.4213,0.4562,-0.3328,0.3116,-0.0063,0.3671,-0.2265,0.1318,-0.5194,0,-0.3306,0.1918,-0.2293,0.4265,0,0.2942,0,0.2607,-0.212,0,-0.3425,0.1121,-0.3462,0.1563,-0.3221,0.3197,-0.0874,0.3376,-0.347,0.3174,-0.2243,0.1927,-0.3956,0.3143,-0.418,0.1847,-0.3641,0.3543,-0.3982,0.4388,-0.1568,0.3428,0,0.3861,-0.2656,0.0602,-0.5072,0,-0.4463,0.2029,-0.1737,0.5078,-0.0192,0.5034,0,0.0772,-0.2146,0.002,-0.4468,0,-0.4754,0.2887,-0.1668,0.3195,0,0.2991,0,0.2299,-0.249,0,-0.3951,0,-0.2819,0.0893,-0.1021,0.3504,0,0.334,-0.0447,0,-0.2373,0,-0.238,0.2102,-0.2492,0.2791,-0.0713,0.216,-0.0872,0.079,-0.2526,0.0477,-0.2466,0.1851,-0.1917,0.1922,-0.1789,0.0126,-0.0073,0,-0.0246,0.0075,-0.0077,0.0158,-0.002,0.0188,-0.0024,0.0023,-0.0197,0,-0.01,0.0051,-0.0064,0.0056,-0.002,0.005,-0.0034,0.0126,-0.0023,0.0021,-0.009,0.0046,-0.0045,0.0061,-0.0055,0.0057,-0.006,0.006,-0.0043,0.0044,-0.0048,0.0008,-0.0104,0.004,-0.0067,0.0044,-0.006,0.001,-0.0056,0.0038,-0.0053,0.0044,-0.0028,0.003,-0.0031,0.0059,-0.0019,0.0047,-0.0002,0.0035,-0.0036,0.0041,-0.0087,0.0063,-0.0108,0.0055,-0.0013,0.0021,-0.0057,0.0006,-0.0042,0.0047,-0.0023,0.0025,-0.0043,0.0008,-0.0052,0.0081,-0.0034,0.0057,-0.0008,0.0023,-0.0028,0.0072,-0.0031,0.0068,-0.0049,0.0004,-0.0025,0.0051,-0.003,0.0029,-0.0023,0.0015,-0.0014,0,-0.0025,0.0031,-0.0001,0.0019,-0.0041,0.0018,-0.0061,0.0045,-0.0045,0.0087,-0.0067,0.0059,-0.0023,0.0048,-0.0009,0.0038,-0.0015,0.003,-0.0032,0.0023,-0.0036,0,-0.0067,0,-0.0071,0.0033,-0.0007,0.0025,-0.0006,0.005,-0.0021,0.003,0,0.0026,-0.0014,0.0042,-0.0042,0.0023,-0.0038,0.0028,-0.0045,0.0014,-0.003,0.0031,0,0.0012,-0.0017,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.0007,0.0014,-0.0005,0.0007,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0021,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0004,-0.0016,0.0006,-0.0017,0.0009,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
طراحی صدا, چند رسانه ای, لهجه دکمه پاپ روشن
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0005,0.0004,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0002,0.0015,-0.0026,0.0021,-0.0018,0.0023,-0.0018,0.0031,0,0.0024,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0061,-0.0048,0.0032,-0.0013,0.0018,-0.0026,0.0009,-0.0042,0.0034,0,0.0022,-0.0035,0.0082,-0.0059,0.002,-0.0056,0.0052,-0.001,0.0026,-0.005,0.0028,-0.0033,0.0026,-0.0074,0.0109,-0.0029,0.0008,-0.0066,0.0032,-0.0029,0.002,-0.0028,0.0086,-0.0029,0.0031,-0.0053,0.0077,-0.0071,0.0058,-0.0091,0.0056,-0.0011,0.0016,-0.0086,0.0118,-0.0063,0.0185,-0.001,0.0035,-0.0146,0.006,-0.0101,0.0186,-0.0101,0.0035,-0.0127,0.0096,0,0.0105,-0.0278,0.0326,-0.0381,0.0104,-0.0179,0.03,-0.0006,0.0061,-0.0409,0.0329,0,0,-0.0302,0.0754,-0.0233,0.0128,-0.0765,0.0239,-0.0502,0.0866,0,0.0455,-0.0969,0.0569,-0.0275,0.0488,-0.1558,0.1356,-0.0122,0.0526,-0.0512,0.0691,-0.141,0.174,-0.1603,0.1339,-0.0591,0.2076,-0.1443,0.2286,-0.2252,0.0918,-0.1449,0.0929,-0.15,0.3112,-0.0857,0,-0.2605,0.2348,0,0.1756,-0.4268,0.3246,0,0.1653,-0.0353,0,-0.3823,0.2917,-0.0196,0.05,-0.2848,0.5167,-0.1592,0,-0.3398,0.0036,-0.1767,0.4073,-0.1164,0.2846,-0.3096,0.2278,-0.2177,0.3428,-0.6109,0.3498,-0.2192,0.2937,0,0.178,-0.3057,0.2198,-0.4422,0.3378,-0.0213,0.3729,-0.3687,0.6107,-0.3498,0,-0.376,0.1525,-0.2346,0.4906,0,0,-0.3762,0.4563,-0.0708,0.003,-0.6987,0.3932,0,0.3094,-0.0629,0,-0.5291,0.3325,0,0.0305,-0.4623,0.7256,0,0,-0.3487,0,-0.3277,0.5112,0,0,-0.3484,0.4391,0,0.0069,-0.6911,0.3605,0,0.3441,-0.042,0,-0.5338,0.3655,0,0.1891,-0.4759,0.7002,-0.1874,0,-0.3084,0.2429,-0.3257,0.5067,0,0.1001,-0.3651,0.4691,-0.5828,0.1588,-0.6385,0.3092,0,0.2006,-0.402,0.2769,-0.4182,0.2441,-0.3824,0.59,-0.4832,0.3979,-0.2656,0,-0.345,0.4421,-0.1111,0.0449,-0.2672,0.4777,0,0,-0.594,0.3131,0,0.4031,0,0,-0.3906,0.3102,-0.1623,0.2141,-0.4426,0.6093,-0.0773,0,-0.4045,0.3115,-0.2926,0.2977,-0.2314,0.3713,-0.2126,0.3148,-0.5435,0.3342,-0.2479,0.3308,0,0,-0.3421,0.3026,0,0,-0.4992,0.5679,0,0,-0.3688,0.2299,-0.2219,0.2109,-0.2275,0.3229,-0.2583,0.4617,-0.5473,0.2769,-0.3552,0.3402,0,0,-0.2604,0.2226,0,0,-0.4278,0.4557,0,0,-0.3227,0.1801,-0.2199,0.1905,-0.1824,0.3748,-0.2039,0.129,-0.3263,0.1629,-0.2435,0.3206,-0.0127,0.1738,-0.2563,0.2176,-0.2361,0.3305,-0.2757,0.1557,-0.0763,0,-0.2863,0.2485,0,0.002,-0.2335,0.3103,-0.2643,0.1272,-0.3483,0.2853,0,0,-0.1487,0.1946,-0.1284,0.2127,-0.2992,0.3098,-0.0616,0,-0.284,0.1573,-0.0595,0.0357,-0.1725,0.2671,-0.1711,0.1092,-0.3114,0.227,0,0.0828,-0.1681,0.1655,-0.006,0.1788,-0.2233,0.2599,-0.1168,0,-0.2133,0.088,-0.0411,0.1917,-0.1296,0.2182,-0.3105,0.0979,-0.28,0.2229,0,0.0482,-0.0665,0.1306,-0.1725,0.2172,-0.0753,0.19,-0.1466,0.0355,-0.2037,0.0422,-0.1704,0.2098,-0.1256,0,-0.2148,0.1566,-0.0844,0.1198,-0.0742,0.1953,-0.0395,0.0985,-0.1489,0.1896,0,0,-0.239,0.1312,-0.1523,0,-0.1871,0.1475,-0.0941,0.0406,-0.2199,0.2574,0,0.0692,-0.1166,0.1395,-0.1267,0.2107,-0.0464,0.167,-0.1814,0.0905,-0.2332,0.1221,-0.1972,0.1673,-0.1375,0,-0.2047,0.1788,-0.0027,0.12,-0.0759,0.123,-0.0031,0.1348,-0.0711,0.206,-0.0797,0,-0.1932,0.0587,-0.1239,0.0904,-0.1215,0,-0.2151,0.1599,0,0.0578,-0.0501,0.1433,0,0.2028,-0.0386,0.1869,-0.1182,0.0248,-0.1452,0,-0.1325,0.0517,-0.1392,0.03,-0.2188,0.1793,0,0.1097,-0.0645,0.1098,-0.017,0.2263,0,0.012,-0.1386,0.0377,-0.1071,0.025,-0.1533,0,-0.2039,0.1456,-0.0645,0.1091,-0.0914,0.1479,0,0.2079,0,0.1102,-0.0753,0.0245,-0.043,0.0283,-0.1392,0,-0.2624,0.074,-0.0919,0.0271,-0.0496,0.1222,0,0.2309,0,0.1828,-0.0764,0.0145,-0.0781,0,-0.0743,0,-0.2325,0.0489,-0.0819,0.0244,-0.0491,0.1074,0,0.2458,0,0.0442,-0.0463,0.0503,-0.0798,0,-0.1209,0,-0.2536,0.0451,-0.0418,0.0706,-0.041,0.2225,0,0.2485,0,0.0558,-0.0438,0.0023,-0.066,0,-0.2506,0.0183,-0.1871,0.0393,-0.0522,0.0668,0,0.2471,0,0.1147,-0.0047,0.0371,-0.0369,0,-0.2282,0,-0.2377,0,-0.0613,0.0373,-0.0023,0.2474,0,0.1981,0,0.072,0,0,-0.1259,0,-0.2534,0,-0.0835,0.0356,-0.0691,0.2553,0,0.2459,0,0.0832,0,0.028,-0.0605,0,-0.2455,0,-0.1026,0,-0.0793,0.2277,-0.0004,0.2135,0,0.1068,0,0.015,-0.0888,0,-0.2179,0,-0.1176,0,-0.0689,0.2248,-0.0084,0.2202,0,0.1097,0,0.0469,-0.1227,0,-0.2248,0,-0.1359,0.0283,-0.0989,0.1974,0,0.1462,0,0.1199,0,0,-0.1954,0,-0.1824,0,-0.1467,0.1115,-0.0763,0.1657,0,0.1633,0,0.1025,-0.0411,0,-0.146,0,-0.1517,0,-0.1385,0.1385,0,0.1436,0,0.1508,0,0,-0.1426,0,-0.1236,0,-0.1404,0.1389,-0.0279,0.1327,0,0.1291,0,0.094,-0.1196,0,-0.1241,0,-0.1358,0.0836,-0.1055,0.1344,0,0.1336,0,0.1107,-0.0691,0,-0.1196,0,-0.1338,0.0566,-0.1222,0.1234,0,0.1416,0,0.1103,-0.0547,0,-0.1208,0,-0.1487,0.0499,-0.1292,0.112,0,0.1598,0,0.1466,-0.0486,0,-0.1043,0,-0.1534,0.0597,-0.1538,0.099,0,0.1457,0,0.1476,-0.011,0,-0.0984,0,-0.1487,0.0143,-0.1501,0.0996,0,0.1476,0,0.1396,-0.0183,0,-0.101,0,-0.1368,0.0212,-0.1241,0.1096,0,0.1415,0,0.104,-0.0324,0,-0.1165,0,-0.1443,0.0378,-0.0772,0.1007,0,0.1499,0,0.0487,-0.0402,0,-0.1247,0,-0.1485,0.0507,-0.0177,0.1348,0,0.1522,0,0.0176,-0.0507,0,-0.14,0.0095,-0.1216,0.0752,-0.0047,0.138,0,0.0725,-0.0159,0,-0.1111,0,-0.1356,0.0199,-0.0518,0.1307,0,0.1309,0,0.0277,-0.0526,0,-0.1319,0,-0.072,0.0828,-0.0108,0.1251,0,0.0528,-0.0089,0,-0.1109,0,-0.1052,0.0428,-0.0258,0.1045,0,0.0566,-0.0072,0,-0.0869,0,-0.1087,0.0206,-0.0387,0.107,0,0.0811,0,0.0186,-0.0638,0,-0.0981,0.0231,-0.0467,0.1079,0,0.0875,0,0.0316,-0.0542,0,-0.1046,0.001,-0.047,0.101,0,0.1055,0,0.0236,-0.0505,0,-0.1027,0,-0.0627,0.0786,-0.0067,0.0946,0,0.0361,-0.037,0,-0.0894,0,-0.0591,0.0825,0,0.0833,0,0.028,-0.0332,0,-0.0856,0,-0.0537,0.0796,0,0.0824,0,0.0305,-0.0347,0,-0.0789,0,-0.0573,0.078,0,0.08,0,0.0312,-0.0286,0,-0.0775,0,-0.0536,0.0705,0,0.0667,0,0.0344,-0.0308,0,-0.0742,0,-0.0528,0.0681,0,0.0608,0,0.036,-0.0361,0,-0.0659,0.0135,-0.0424,0.0568,0,0.0468,0,0.024,-0.0433,0,-0.0562,0.0201,-0.0268,0.0492,0,0.0324,0,0.0043,-0.0424,0,-0.0428,0.0171,-0.0134,0.0336,0,0.0247,0,0,-0.0284,0,-0.0282,0.0174,-0.0082,0.0259,0,0.0168,0,0,-0.0219,0,-0.0215,0.0112,-0.0052,0.0156,0,0.0139,0,0.001,-0.0117,0.0008,-0.0101,0.0093,-0.0038,0.0087,-0.0008,0.0057,-0.0022,0.0023,-0.0101,0.0044,-0.0046,0.01,-0.0038,0.0076,-0.0058,0.0004,-0.0101,0.0035,-0.0127,0.0089,-0.0035,0.0114,-0.0016,0.0107,-0.0082,0,-0.0083,0.0029,-0.0107,0.0085,-0.0055,0.0085,0,0.0079,-0.0049,0.0004,-0.0082,0,-0.0082,0.0053,-0.0053,0.007,0,0.0068,-0.0015,0.0017,-0.0037,0,-0.0072,0.0017,-0.0054,0.0033,-0.0001,0.0045,-0.0011,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0034,0.0032,-0.0031,0.0032,0,0.0025,-0.0038,0,-0.0034,0.0027,-0.0032,0.0042,-0.0011,0.004,0,0.0015,-0.0041,0,-0.005,0.0019,-0.0061,0.0037,0,0.0053,0,0.004,-0.0051,0,-0.0051,0.0007,-0.0058,0.0036,-0.0013,0.0045,0,0.0036,-0.0025,0,-0.0045,0,-0.0045,0.0022,-0.002,0.0042,0,0.0038,0,0.0003,-0.003,0,-0.004,0,-0.0027,0.0027,-0.0005,0.0028,0,0.0015,-0.0021,0.0002,-0.0026,0,-0.0021,0.0019,-0.001,0.0014,-0.0005,0.0009,-0.0011,0,-0.0019,0.001,-0.0003,0.0024,0,0.0013,-0.0003,0,-0.003,0,-0.0036,0.0012,-0.0017,0.0033,0,0.0023,0,0,-0.0025,0,-0.0033,0.0006,-0.002,0.0023,0,0.0023,0,0.0006,-0.0024,0,-0.0026,0.0007,-0.0018,0.0024,0,0.0031,0,0.0013,-0.0012,0,-0.0028,0.0001,-0.0026,0.0012,0,0.0023,0,0.0014,-0.0009,0,-0.0016,0,-0.0023,0.0004,-0.0009,0.0013,0,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0011,-0.0012,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0015,0.0005,-0.0018,0.0006,-0.0006,0.0016,0,0.0015,0,0.0006,-0.0011,0,-0.0016,0.0001,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.0013,0,0.0006,-0.0009,0,-0.0013,0,-0.0014,0.0012,-0.0006,0.0012,0,0.0012,-0.0005,0,-0.0016,0,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0016,0,0.0018,-0.0001,0,-0.001,0,-0.0018,0.0002,-0.0014,0.0011,0,0.0014,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0007,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,0,0.0006,0,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,-0.0005,0,-0.0008,0,-0.0007,0.0005,0,0.0008,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
طراحی صدا را فشار دهید: آلی, پاپ
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0003,0.0017,-0.0025,0.0021,-0.0017,0.0025,-0.0019,0.0031,-0.0004,0.0025,-0.0015,0.0015,-0.0025,0.0061,-0.0046,0.0034,-0.0035,0.0017,-0.0038,0.0009,-0.0042,0.0034,0,0.002,-0.0056,0.0085,-0.0067,0.0022,-0.0056,0.0057,-0.0007,0.0024,-0.0049,0.0024,-0.0037,0.003,-0.0075,0.0106,-0.0037,0.0009,-0.0067,0.0039,-0.0032,0.005,-0.0026,0.0092,-0.006,0.006,-0.0051,0.0088,-0.0078,0.0062,-0.0089,0.0062,-0.0015,0.0015,-0.0088,0.0108,-0.0072,0.019,-0.0037,0.0028,-0.0131,0.006,-0.0099,0.0186,-0.0101,0.003,-0.0131,0.0099,-0.0008,0.0104,-0.0436,0.034,-0.0442,0.0149,-0.0172,0.0305,-0.0293,0.0211,-0.0413,0.0344,0,0.0028,-0.0295,0.0752,-0.0313,0.026,-0.0761,0.0281,-0.0488,0.0871,-0.0155,0.0101,-0.0975,0.0803,-0.0209,0.0716,-0.1644,0.1347,-0.0005,0.0582,-0.0596,0.069,-0.1697,0.1816,-0.1691,0.1721,-0.0557,0.2959,-0.1428,0.2145,-0.2217,0.1002,-0.1727,0.172,-0.1508,0.3201,-0.1246,0.0293,-0.2632,0.2334,-0.0196,0.1425,-0.4341,0.3275,-0.0543,0.1681,-0.0405,0,-0.3733,0.2934,0,0.0911,-0.2714,0.5194,-0.1108,0,-0.3426,0.0019,-0.1784,0.4232,-0.04,0.2526,-0.3046,0.2652,-0.2434,0.3499,-0.6068,0.3472,-0.3025,0.2734,0,0.1845,-0.3458,0.2019,-0.447,0.3364,-0.0625,0.6049,-0.3746,0.6493,-0.3704,0,-0.3669,0.2131,-0.2336,0.4867,0,0,-0.3762,0.4573,-0.0089,0.0953,-0.6885,0.3883,0,0.3025,-0.1258,0,-0.5283,0.3251,0,0,-0.4633,0.7112,-0.0678,0,-0.3483,0.0319,-0.3166,0.5086,0,0.0014,-0.3561,0.4386,-0.2141,0.0897,-0.6981,0.3718,0,0.3549,-0.1398,0,-0.5318,0.3673,0,0.508,-0.4684,0.6877,-0.2204,0,-0.3035,0.3002,-0.3254,0.5114,-0.1814,0.1841,-0.3751,0.4821,-0.5658,0.2022,-0.6463,0.3082,0,0.2271,-0.4182,0.312,-0.4008,0.2632,-0.4475,0.5894,-0.4601,0.4315,-0.2817,0,-0.3445,0.4358,-0.1347,0.1713,-0.2666,0.4739,0,0,-0.6002,0.3309,-0.0254,0.4032,-0.1484,0.0396,-0.3888,0.3265,-0.155,0.3601,-0.4394,0.6048,-0.0732,0,-0.4009,0.3556,-0.2541,0.3136,-0.236,0.4696,-0.1843,0.3515,-0.5461,0.3334,-0.3686,0.3332,0,0.0645,-0.3389,0.2925,-0.0088,0.1927,-0.5045,0.5605,0,0,-0.368,0.2508,-0.2327,0.2467,-0.2268,0.4044,-0.2592,0.4965,-0.5476,0.3057,-0.3799,0.3376,0,0,-0.2534,0.22,0,0.0289,-0.4113,0.4523,0,0,-0.3175,0.1822,-0.2655,0.1992,-0.1938,0.378,-0.2022,0.1541,-0.3205,0.2362,-0.2141,0.3183,-0.0964,0.176,-0.2612,0.2178,-0.293,0.3354,-0.3234,0.2491,-0.0639,0,-0.2903,0.2455,-0.0529,0.1686,-0.2262,0.3149,-0.3242,0.1312,-0.3644,0.2878,0,0.0261,-0.1566,0.196,-0.0717,0.3177,-0.2985,0.3137,-0.1131,0,-0.2898,0.1616,-0.0634,0.0433,-0.1705,0.2636,-0.2467,0.1153,-0.3086,0.2236,0,0.0456,-0.1716,0.1674,-0.0917,0.2572,-0.2074,0.2606,-0.16,0,-0.2138,0.0886,-0.0784,0.2048,-0.1353,0.2762,-0.3025,0.164,-0.2439,0.2222,0,0.0481,-0.0661,0.1309,-0.1922,0.2165,-0.1355,0.1891,-0.1867,0.0426,-0.2097,0.0705,-0.1731,0.2046,-0.0902,0.0006,-0.2169,0.1578,-0.0378,0.1194,-0.0868,0.1977,-0.0686,0.0944,-0.1514,0.1866,0,0.0146,-0.2349,0.1374,-0.1882,0.0244,-0.1845,0.1493,-0.1923,0.082,-0.22,0.2519,0,0.11,-0.1174,0.1412,-0.1329,0.2088,-0.1257,0.1845,-0.1947,0.1151,-0.2328,0.1158,-0.2002,0.1698,-0.1336,0,-0.209,0.1791,0,0.1399,-0.0765,0.1219,0,0.15,-0.075,0.2052,-0.1174,0.0301,-0.1912,0.0591,-0.1484,0.0989,-0.1452,0,-0.2149,0.1632,0,0.0585,-0.0498,0.148,0,0.1988,-0.0374,0.1564,-0.1525,0.0257,-0.1441,0.0074,-0.1362,0.0525,-0.1863,0.0462,-0.2166,0.1796,0,0.1193,-0.0662,0.1058,-0.0193,0.2289,0,0.002,-0.1392,0.0421,-0.1196,0.0228,-0.1563,0,-0.2026,0.1473,-0.1168,0.1264,-0.0885,0.1483,0,0.2037,0,0.1008,-0.0756,0.0289,-0.0515,0.0391,-0.1412,0,-0.2664,0.0739,-0.1716,0.0388,-0.0509,0.1217,0,0.2311,0,0.1745,-0.091,0.0175,-0.0865,0,-0.0745,0,-0.2338,0.05,-0.1415,0.0382,-0.0532,0.1003,0,0.2441,0,0.0369,-0.0463,0.0524,-0.0867,0,-0.179,0,-0.2553,0.0449,-0.0392,0.0689,-0.0436,0.2152,0,0.2454,-0.0345,0.0557,-0.0434,0.0154,-0.0683,0,-0.2495,0.0191,-0.202,0.0321,-0.0525,0.0802,0,0.247,0,0.0719,-0.0034,0.0381,-0.0512,0,-0.2348,0,-0.2352,0,-0.0612,0.0332,-0.0245,0.2456,0,0.2262,0,0.0748,-0.0317,0,-0.1812,0,-0.253,0,-0.0876,0.037,-0.0757,0.2531,0,0.2516,0,0.0833,0,0.032,-0.0796,0,-0.2463,0,-0.1147,0,-0.0771,0.2353,-0.0061,0.2336,0,0.1062,0,0.0222,-0.083,0,-0.2196,0,-0.1108,0,-0.0725,0.2387,0,0.2266,0,0.1091,0,0.0472,-0.1514,0,-0.226,0,-0.1368,0.0797,-0.0929,0.1953,0,0.1408,0,0.1222,0,0.0262,-0.1956,0,-0.1854,0,-0.1475,0.131,-0.0786,0.1663,0,0.1625,0,0.1016,-0.0897,0,-0.1458,0,-0.1517,0.0102,-0.1401,0.1388,0,0.1477,0,0.149,0,0,-0.1429,0,-0.1284,0,-0.1416,0.1388,-0.0643,0.1341,0,0.1296,0,0.0972,-0.129,0,-0.1305,0,-0.1361,0.1026,-0.0945,0.1379,0,0.1384,0,0.113,-0.0867,0,-0.1195,0,-0.134,0.0577,-0.127,0.1235,0,0.1419,0,0.1125,-0.0702,0,-0.1207,0,-0.149,0.0508,-0.1392,0.1128,0,0.16,0,0.1495,-0.0657,0,-0.1116,0,-0.1582,0.0602,-0.1605,0.1007,0,0.1458,0,0.1476,-0.0362,0,-0.0989,0,-0.1513,0.05,-0.1455,0.1077,0,0.1476,0,0.1404,-0.0368,0,-0.1017,0,-0.1377,0.0235,-0.1323,0.1161,0,0.1413,0,0.1057,-0.0406,0,-0.1173,0,-0.1446,0.0387,-0.0938,0.1089,0,0.1502,0,0.0867,-0.0367,0,-0.1393,0,-0.149,0.0517,-0.0302,0.1445,0,0.153,0,0.0174,-0.0617,0,-0.1405,0.0022,-0.1375,0.0936,0,0.1383,0,0.0853,-0.0172,0,-0.1198,0,-0.1366,0.0293,-0.0511,0.1326,0,0.1386,0,0.0207,-0.0746,0,-0.1326,0,-0.0841,0.0966,-0.0104,0.1239,0,0.0519,-0.0174,0,-0.1123,0,-0.1142,0.0613,-0.0205,0.1047,0,0.0645,-0.0088,0,-0.0969,0,-0.1077,0.032,-0.0381,0.1069,0,0.0962,0,0.0128,-0.0827,0,-0.0982,0.0259,-0.0506,0.1069,0,0.0952,0,0.0311,-0.068,0,-0.106,0,-0.0604,0.1039,0,0.1049,0,0.0294,-0.0537,0,-0.1031,0.0012,-0.0688,0.0886,-0.0047,0.0946,0,0.0449,-0.0323,0,-0.0907,0.0008,-0.0585,0.0833,-0.0022,0.0829,0,0.0303,-0.0368,0,-0.0859,0,-0.0583,0.0773,0,0.0825,0,0.0295,-0.0453,0,-0.0784,0,-0.0564,0.0792,0,0.0796,0,0.0333,-0.033,0,-0.0776,0,-0.0565,0.0723,0,0.0692,0,0.0331,-0.0442,0,-0.0748,0,-0.0519,0.0684,0,0.0658,0,0.0384,-0.0411,0,-0.0658,0.0169,-0.0436,0.0567,0,0.0485,0,0.0228,-0.0514,0,-0.056,0.0178,-0.0287,0.0494,0,0.0314,0,0.0056,-0.043,0,-0.0424,0.0192,-0.0152,0.0336,0,0.0257,-0.0001,0,-0.0281,0,-0.0285,0.0163,-0.0118,0.0261,0,0.0163,-0.0024,0,-0.0219,0,-0.0212,0.0121,-0.0061,0.0156,0,0.0143,-0.0013,0.0018,-0.0117,0.0007,-0.0101,0.0097,-0.003,0.009,-0.0011,0.0055,-0.0045,0.0026,-0.0101,0.0044,-0.0059,0.0101,-0.0039,0.0088,-0.0058,0.0008,-0.0108,0.0045,-0.0127,0.0088,-0.004,0.0115,-0.0019,0.0109,-0.0085,0,-0.0086,0.0032,-0.0109,0.0085,-0.0071,0.0085,0,0.0077,-0.0062,0.0009,-0.0081,0,-0.0082,0.0056,-0.0056,0.007,0,0.0069,-0.0018,0.0027,-0.0036,0,-0.0071,0.0017,-0.0051,0.0034,-0.0001,0.0045,-0.0017,0.0025,-0.0024,0.0019,-0.0035,0.0032,-0.0031,0.0032,0,0.003,-0.0038,0,-0.0033,0.0031,-0.0032,0.0042,-0.0008,0.004,0,0.002,-0.004,0,-0.0055,0.0018,-0.006,0.0037,-0.0008,0.0053,0,0.0042,-0.0051,0,-0.0049,0.0013,-0.0058,0.0036,-0.0016,0.0045,0,0.004,-0.0025,0.0009,-0.0044,0,-0.0045,0.0024,-0.0021,0.0042,0,0.0038,0,0.0008,-0.003,0,-0.004,0,-0.003,0.0027,-0.0009,0.0028,0,0.0017,-0.0024,0.0001,-0.0026,0,-0.0021,0.0019,-0.001,0.0014,-0.0005,0.0009,-0.0011,0,-0.002,0.0012,-0.0002,0.0024,0,0.001,-0.0005,0,-0.0033,0,-0.0036,0.0014,-0.0018,0.0033,0,0.0029,0,0.0002,-0.0025,0,-0.0033,0.001,-0.0019,0.0023,0,0.0022,0,0.0007,-0.0024,0,-0.0025,0.0005,-0.0022,0.0024,0,0.0031,0,0.0009,-0.0017,0,-0.0029,0.0001,-0.0028,0.0014,0,0.0023,0,0.0019,-0.0008,0,-0.0016,0,-0.0023,0.0004,-0.0007,0.0014,0,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0011,-0.0012,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0016,0.0005,-0.0018,0.0007,-0.0006,0.0017,-0.0002,0.0015,-0.0001,0.0006,-0.0011,0,-0.0017,0.0002,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.0013,0,0.0006,-0.001,0,-0.0014,0,-0.0014,0.0012,-0.0008,0.0012,0,0.0012,-0.0005,0,-0.0016,0,-0.0015,0.0008,-0.0009,0.0017,0,0.0018,-0.0002,0,-0.001,0,-0.0018,0.0002,-0.0015,0.0011,0,0.0014,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0014,0.0006,-0.0014,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0007,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,0,0.0006,0,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,-0.0006,0,-0.0008,0,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0008,0,0.0006,-0.0003,0,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
ویدئو بازی, بالون popping (1).
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0006,0,0,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0013,-0.0022,0.0013,-0.0024,0.0011,-0.0008,0,-0.0026,0.0041,0,0.005,-0.0039,0.0007,-0.0018,0.0026,-0.0039,0.0015,-0.0034,0.0024,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.0024,-0.0012,0.0033,-0.0005,0.0022,-0.006,0.0017,-0.0008,0.0027,-0.0082,0.0049,0,0.0048,-0.0018,0,-0.0048,0.0058,-0.0008,0.0026,-0.0036,0.0032,-0.0036,0.0001,-0.0028,0.0016,-0.0018,0.0044,-0.0045,0.0025,-0.0055,0.0027,-0.0034,0.0043,0,0.0018,-0.0058,0.0067,-0.0044,0.0094,-0.0028,0,-0.0095,0.0143,-0.0098,0.0153,-0.0046,0.007,-0.0047,0.0068,-0.0113,0.0158,-0.0155,0.0168,-0.0076,0,-0.0221,0.0092,-0.001,0.0251,-0.0128,0.0233,-0.0382,0.0311,0,0,-0.0162,0.0239,-0.0284,0,-0.0515,0.0518,-0.0049,0.0348,-0.01,0,-0.0548,0.0952,0,0,-0.0754,0.0419,-0.0372,0.0104,-0.0606,0.1207,0,0.0734,-0.1095,0.0062,-0.0993,0.1155,0,0.06,-0.1846,0.1503,-0.0615,0.1346,-0.0707,0.1107,0,0,-0.2205,0.1656,-0.1877,0.1813,0,0,-0.2028,0.3575,-0.1736,0.2265,-0.2677,0.0938,-0.2513,0.0484,-0.2044,0.3898,-0.0743,0.3832,-0.1956,0,-0.3207,0.2623,-0.0171,0.2857,-0.551,0.3178,-0.4875,0.3977,0,0.2121,-0.0764,0.1705,-0.42,0.0862,-0.4794,0.3847,0,0.1704,-0.275,0.5817,-0.3479,0.6345,-0.228,0,-0.4068,0.0135,-0.1983,0.396,-0.21,0.5232,0,0,-0.402,0.2377,-0.2631,0.4376,-0.5271,0.1073,-0.7134,0.3981,0,0.1902,0,0.239,-0.3239,0,-0.5215,0.4066,-0.0745,0.3097,-0.191,0.3107,-0.4413,0.7275,0,0,-0.4324,0,-0.2452,0.2951,-0.2499,0.5157,0,0.1318,-0.3911,0.2024,-0.3373,0.4551,-0.3305,0,-0.7107,0.4006,0,0.2647,0,0.2764,-0.326,0,-0.4748,0.3427,-0.0253,0.2653,-0.3394,0.5808,-0.4834,0.6919,-0.1135,0,-0.3355,0,-0.3126,0.3873,-0.2493,0.4693,-0.1146,0,-0.3468,0.4272,-0.0353,0.3376,-0.6107,0.2344,-0.5061,0.2747,0,0.3245,0,0.1152,-0.5066,0.3271,-0.3709,0.3826,-0.102,0,-0.4827,0.6715,0,0.1853,-0.3408,0,-0.3072,0.1194,-0.2692,0.4548,0,0,-0.3401,0.4435,-0.1129,0.4183,-0.6026,0.1454,-0.5973,0.25,0,0.2825,0,0.0829,-0.3866,0.1566,-0.3739,0.2721,-0.1218,0.1053,-0.4528,0.6044,0,0.1293,-0.2912,0,-0.2811,0.2386,-0.2743,0.372,0,0,-0.2698,0.4527,0,0.1663,-0.618,0.2347,-0.4963,0.307,0,0.2612,-0.0093,0,-0.3769,0.3184,-0.2426,0.2645,-0.3497,0.3373,-0.4518,0.515,0,0.0037,-0.3257,0,-0.3613,0.384,-0.0831,0.3655,-0.2443,0.1297,-0.3135,0.5394,-0.0516,0,-0.5999,0.2505,-0.042,0.2896,0,0.2391,-0.2612,0.091,-0.3296,0.2361,0,0,-0.4236,0.4868,-0.0503,0.3495,-0.1211,0,-0.3524,0.1777,-0.2399,0.2691,-0.0155,0,-0.2201,0.4353,0,0.2074,-0.4388,0.0525,-0.387,0.2699,0,0.2608,-0.0655,0,-0.282,0.2079,0,0.082,-0.4268,0.4367,-0.2451,0.3697,-0.0577,0,-0.2573,0.037,-0.2387,0.2437,0,0,-0.2406,0.4011,0,0.1152,-0.4008,0.148,-0.3316,0.2638,0,0.2208,-0.1728,0.1527,-0.1849,0.2024,-0.0369,0.0785,-0.3019,0.3343,0,0.1561,-0.1949,0,-0.2514,0.257,-0.1157,0.2491,-0.2176,0.2316,-0.2473,0.351,-0.227,0,-0.3715,0.2551,0,0.2541,-0.0229,0,-0.2006,0.2062,0,0.082,-0.298,0.3648,-0.1457,0.3143,-0.1549,0,-0.266,0.1678,-0.1637,0.165,-0.1682,0.2197,-0.1765,0.2563,-0.1971,0,-0.275,0.257,-0.0481,0.2764,-0.0089,0.0993,-0.1454,0.1564,0,0,-0.2435,0.2686,0,0.1593,-0.1569,0,-0.2055,0.1227,-0.0974,0.0953,-0.1464,0.2268,-0.097,0.1205,-0.2613,0.0842,-0.2472,0.228,0,0.136,-0.1184,0.1798,-0.094,0.1921,-0.1945,0.1368,-0.2593,0.2923,0,0,-0.2706,0.1138,-0.2517,0.1373,-0.1317,0.0208,-0.207,0.1963,-0.0216,0,-0.2079,0.1643,-0.1094,0.2062,0,0.0181,-0.1294,0.1783,0,0.0173,-0.1584,0.2093,0,0.1293,-0.1596,0,-0.2123,0.1041,-0.0438,0.0165,-0.1629,0.1594,-0.0619,0.0167,-0.2167,0.1335,-0.1776,0.1982,0,0.0738,-0.0681,0.1267,-0.0081,0.0979,-0.1022,0.1836,-0.054,0.138,-0.1176,0,-0.1938,0.0618,-0.0596,0.0087,-0.1392,0.108,-0.1085,0.0522,-0.2152,0.1065,-0.201,0.2059,0,0.0526,-0.0733,0.1254,0,0.0641,-0.1175,0.2104,0,0.1736,-0.1398,0,-0.1941,0.0594,-0.0803,0,-0.1428,0.087,-0.051,0,-0.2284,0.1846,-0.0897,0.1855,-0.0089,0.0893,-0.0618,0.1579,0,0.1271,-0.0416,0.1814,0,0.0164,-0.1465,0.015,-0.1128,0,-0.1159,0.0291,-0.085,0,-0.1957,0.0769,-0.1752,0.1495,0,0.0283,-0.0383,0.1386,0,0.1504,-0.0197,0.2035,0,0.0191,-0.1253,0.0248,-0.1071,0.0167,-0.1255,0,-0.1175,0,-0.1992,0.0791,-0.1596,0.1228,-0.0012,0.0733,-0.0383,0.0932,0,0.2118,0,0.2189,0,0,-0.1066,0.0284,-0.0508,0,-0.0909,0,-0.2232,0,-0.2336,0.0938,0,0.0222,-0.0411,0.0996,0,0.1498,0,0.2375,0,0.1139,-0.0678,0.0181,-0.0552,0,-0.0711,0,-0.1669,0,-0.2231,0.0453,-0.1033,0.0315,-0.0498,0.0806,-0.0137,0.1368,0,0.2335,0,0.0621,-0.0519,0.0442,-0.0208,0,-0.0641,0,-0.1793,0,-0.2216,0.0301,-0.087,0.0188,-0.0304,0.0571,-0.0037,0.2039,0,0.2312,0,0.0445,-0.027,0.0365,-0.0013,0,-0.0642,0,-0.2136,0,-0.2247,0.0179,-0.032,0.0527,-0.0496,0.0643,0,0.2417,0,0.2272,0,0.0229,-0.0205,0.0283,-0.0353,0,-0.1099,0,-0.2309,0,-0.1463,0,-0.0444,0.0487,-0.0179,0.1967,0,0.2353,0,0.1209,0,0.0667,0,0,-0.0464,0,-0.2429,0,-0.2321,0,-0.0685,0.0139,-0.0677,0.1124,0,0.2293,0,0.1988,0,0.0726,0,0.0506,-0.0117,0,-0.2158,0,-0.2275,0,-0.0943,0,-0.0748,0.0845,-0.0306,0.2223,0,0.1867,0,0.089,0,0.0493,-0.0015,0,-0.2016,0,-0.2166,0,-0.1028,0,-0.0988,0.0837,-0.0379,0.2142,0,0.1839,0,0.1084,0,0.0705,-0.0207,0,-0.2113,0,-0.2098,0,-0.1131,0,-0.1076,0.1532,-0.0346,0.186,0,0.135,0,0.1245,0,0.0765,-0.097,0,-0.1835,0,-0.1498,0,-0.1391,0.0156,-0.1002,0.1625,0,0.1442,0,0.1416,0,0.1145,0,0.0012,-0.1432,0,-0.1398,0,-0.1429,0,-0.1302,0.1255,-0.0358,0.1317,0,0.1403,0,0.1385,0,0.0503,-0.1205,0,-0.1284,0,-0.1294,0,-0.1287,0.0937,-0.0896,0.12,0,0.136,0,0.1279,0,0.0694,-0.1045,0,-0.1216,0,-0.1377,0,-0.136,0.0762,-0.0815,0.1068,0,0.1266,0,0.1214,0,0.0689,-0.0957,0,-0.1132,0,-0.1328,0,-0.1247,0.0789,-0.0744,0.1125,0,0.129,0,0.1232,0,0.0498,-0.0905,0,-0.1155,0,-0.1362,0,-0.1311,0.0882,-0.0513,0.1105,0,0.1448,0,0.147,0,0.0111,-0.0889,0,-0.1168,0,-0.1494,0,-0.1467,0.0917,-0.0179,0.1097,0,0.1482,0,0.1398,0,0,-0.0865,0,-0.1233,0,-0.1383,0.0059,-0.1312,0.0762,0,0.1292,0,0.1392,0,0.0965,-0.0367,0,-0.0889,0,-0.1289,0,-0.1357,0.0357,-0.0936,0.0862,0,0.1275,0,0.1308,0,0.0464,-0.0487,0,-0.113,0,-0.1375,0,-0.1332,0.0538,-0.0184,0.1054,0,0.1513,0,0.1359,0,0,-0.0583,0,-0.1344,0,-0.148,0.0325,-0.0759,0.0774,0,0.1405,0,0.1409,0,0.0394,-0.0374,0,-0.1103,0,-0.1368,0.0156,-0.0914,0.0685,-0.0066,0.1253,0,0.1276,0,0.0511,-0.0278,0,-0.1041,0,-0.1264,0,-0.0857,0.0651,-0.015,0.1308,0,0.129,0,0.0451,-0.0057,0,-0.0977,0,-0.1313,0,-0.0901,0.0519,-0.0176,0.1238,0,0.1188,0,0.0365,-0.014,0,-0.0897,0,-0.1148,0,-0.0673,0.0488,-0.0198,0.11,0,0.0821,0,0.0271,-0.0326,0,-0.1007,0,-0.108,0.0031,-0.0433,0.0736,-0.0008,0.1049,0,0.0639,0,0.0129,-0.052,0,-0.0997,0,-0.0868,0.0279,-0.0346,0.0997,0,0.1014,0,0.0459,-0.0008,0,-0.0888,0,-0.1031,0,-0.0623,0.0546,-0.0082,0.1024,0,0.0885,0,0.0371,-0.0233,0,-0.0968,0,-0.0962,0.0155,-0.0445,0.0794,0,0.0915,0,0.0598,0,0.0165,-0.0621,0,-0.0863,0,-0.0602,0.0357,-0.0379,0.0859,0,0.0706,0,0.0267,-0.0201,0,-0.0833,0,-0.0816,0.0061,-0.0364,0.0668,0,0.0779,0,0.041,0,0,-0.0624,0,-0.0762,0,-0.0533,0.0447,-0.0147,0.0762,0,0.0641,0,0.0296,-0.0208,0,-0.0754,0,-0.0687,0.0113,-0.0355,0.0704,0,0.071,0,0.0446,0,0.0012,-0.0636,0,-0.0731,0,-0.0459,0.0532,-0.0081,0.0654,0,0.0502,0,0.0267,-0.0397,0,-0.0611,0,-0.0496,0.0281,-0.0336,0.0541,0,0.045,0,0.0281,-0.0262,0,-0.0547,0,-0.0463,0.0127,-0.0257,0.0483,-0.0024,0.0473,0,0.0221,-0.0015,0.0007,-0.0405,0,-0.0407,0,-0.0216,0.0296,-0.0014,0.0328,0,0.0239,0,0.0028,-0.021,0,-0.0274,0,-0.0211,0.0182,-0.0045,0.0253,0,0.0205,0,0.0091,-0.008,0,-0.0218,0,-0.0204,0.0026,-0.0109,0.0142,0,0.0148,0,0.0112,-0.0001,0.0025,-0.0123,0,-0.0117,0,-0.0083,0.0083,-0.0009,0.0088,-0.0014,0.006,-0.0016,0.0014,-0.0075,0.0025,-0.0086,0.0036,-0.004,0.007,-0.0021,0.0079,-0.0035,0.005,-0.005,0,-0.0058,0.0023,-0.0099,0.0066,-0.0061,0.0066,0,0.0081,-0.0006,0.0083,-0.0061,0.0018,-0.0067,0,-0.006,0.0026,-0.0071,0.0064,-0.0036,0.0062,0,0.0054,-0.0007,0.0038,-0.0048,0,-0.0055,0,-0.0044,0.0016,-0.0037,0.004,-0.0014,0.0042,0,0.0039,0,0.0012,-0.0013,0,-0.0035,0,-0.0039,0.0008,-0.0023,0.0015,0,0.0023,0,0.0024,-0.0011,0.0006,-0.0015,0.0007,-0.0015,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0018,0.0004,-0.0015,0,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0018,0,0.0015,0,0.0013,-0.0004,0,-0.0016,0,-0.002,0.0003,-0.0021,0.0013,-0.0003,0.0016,0,0.002,0,0.0009,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0005,0.0012,0,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0008,0,-0.0011,0,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
ویدئو بازی با بادکنک (2).
[0.0054,-0.0055,0.0066,-0.0062,0.0067,-0.0053,0.0071,-0.007,0.0058,-0.0071,0.0085,-0.0054,0.0126,-0.0107,0.0121,-0.0111,0.0099,-0.0101,0.0088,-0.0157,0.012,-0.0104,0.0122,-0.005,0.0109,-0.0193,0.0218,-0.0134,0.0147,-0.0134,0.0164,-0.0225,0.0129,-0.0095,0.0231,-0.0072,0.1419,-0.1403,0.4332,-0.1102,0.5321,-0.1502,0.3519,-0.0728,0.1297,0,0.1524,-0.0188,0.138,0,0.1402,-0.0052,0.1387,-0.0342,0.1296,0,0.0868,-0.0158,0.0937,-0.0284,0.0422,-0.0965,0.024,-0.1187,0.0139,-0.1532,0,-0.1749,0.0045,-0.1919,0,-0.103,0.0403,-0.1395,0,-0.173,0.0395,-0.1238,0.0273,-0.1228,0.0495,-0.0978,0.0416,-0.1127,0.0577,-0.0882,0.0629,-0.1109,0.0938,-0.0382,0.1253,-0.0628,0.1391,-0.0331,0.0968,-0.0344,0.1193,-0.0277,0.1256,-0.035,0.1352,0,0.1422,-0.0025,0.1341,-0.0252,0.1118,-0.0234,0.079,-0.0334,0.0827,-0.0501,0.0818,-0.0541,0.0337,-0.0731,0.0456,-0.1077,0.0102,-0.0949,0.0192,-0.1437,0.0018,-0.1163,0.0153,-0.1564,0.0308,-0.1401,0.0381,-0.1567,0.0414,-0.1285,0,-0.0903,0.0574,-0.1068,0.0939,-0.0948,0.0873,-0.0738,0.141,-0.0845,0.1342,-0.0646,0.1196,-0.0155,0.1662,0,0.1199,-0.0312,0.1633,0,0.1337,-0.0129,0.1152,-0.0139,0.0999,-0.0382,0.0679,-0.0068,0.0792,-0.0527,0.0994,-0.0581,0.0864,-0.0666,0.0579,-0.114,0.0275,-0.0988,0.0332,-0.1044,0.0222,-0.164,0.0006,-0.1513,0,-0.1421,0.0145,-0.1293,0,-0.1368,0,-0.1252,0.0057,-0.0848,0.0499,-0.0632,0.0785,-0.0835,0.0708,-0.0573,0.0998,-0.0377,0.0766,0,0.1326,-0.0516,0.1141,-0.0065,0.1708,0,0.0939,-0.0104,0.12,-0.0024,0.1561,-0.0052,0.07,-0.016,0.0971,-0.0232,0.0526,-0.0505,0.053,-0.0553,0.05,-0.103,0.062,-0.0963,0.0294,-0.0713,0.0017,-0.1292,0,-0.1182,0.0082,-0.1378,0.0041,-0.1173,0,-0.1379,0,-0.1256,0.0267,-0.1012,0.026,-0.0962,0.0631,-0.0607,0.0846,-0.0425,0.0845,-0.0418,0.1066,-0.0216,0.1131,-0.0136,0.1171,-0.0105,0.1095,-0.0018,0.1377,0,0.1476,-0.0033,0.1143,-0.0193,0.1101,-0.0318,0.103,-0.0436,0.0734,-0.0655,0.0683,-0.0736,0.0522,-0.0532,0.0182,-0.0806,0.0275,-0.1116,0.0039,-0.0995,0.0234,-0.1291,0,-0.1345,0.0131,-0.1381,0.0228,-0.152,0.007,-0.1248,0.038,-0.1347,0.0385,-0.0922,0.0569,-0.0999,0.0777,-0.0671,0.0813,-0.0531,0.0876,-0.0271,0.1332,-0.029,0.1254,0,0.1444,-0.0086,0.1416,0,0.1105,-0.0105,0.1121,0,0.1291,-0.0003,0.1115,-0.0327,0.1055,-0.0551,0.0798,-0.0386,0.0769,-0.046,0.0198,-0.1333,0.0478,-0.0911,0,-0.1484,0.006,-0.098,0,-0.1493,0,-0.1218,0.0029,-0.131,0.0067,-0.1169,0.0122,-0.1115,0.0204,-0.0844,0.0304,-0.1009,0.0744,-0.071,0.0677,-0.0563,0.1085,-0.0358,0.0983,-0.0126,0.1394,-0.023,0.1249,-0.0039,0.1214,-0.0067,0.1289,-0.0287,0.1537,-0.0174,0.155,0,0.1091,-0.0211,0.1197,-0.043,0.1006,-0.0581,0.0732,-0.0423,0.0621,-0.086,0.0205,-0.0873,0.0178,-0.1203,0,-0.1361,0,-0.1077,0,-0.144,0,-0.1333,0,-0.14,0.0221,-0.1533,0,-0.0973,0.0069,-0.0133,0.0117,-0.008,0.0085,-0.0104,0.0093,-0.0092,0.0055,-0.0038,0.0038,-0.0024,0.0029,-0.0024,0.0023,-0.0019,0.0019,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوتاه, استاتیک رسید.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0052,-0.0008,0.0272,-0.013,0.091,-0.0546,0.1763,-0.2096,0.36,-0.3505,0.3769,-0.3507,0.3268,-0.4256,0.3498,-0.4193,0.3475,-0.354,0.1847,-0.1897,0.0371,-0.0778,0.0012,-0.0009,0.0004,0,0.0001,0,0,0,0.0007,-0.0008,0.005,-0.0135,0.03,-0.0513,0.1766,-0.1316,0.2551,-0.2931,0.4326,-0.4139,0.4088,-0.4364,0.3212,-0.4214,0.3348,-0.3165,0.2759,-0.2088,0.0327,-0.1617,0.0165,-0.0121,0.0007,-0.0013,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0006,0.0035,-0.0099,0.0227,-0.0392,0.0677,-0.1007,0.2045,-0.2475,0.2908,-0.3247,0.3262,-0.3299,0.2767,-0.3353,0.2959,-0.2897,0.2123,-0.2236,0.1277,-0.1108,0.0451,-0.0278,0.0005,-0.0014,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0025,-0.0003,0.0167,-0.0071,0.0536,-0.0294,0.1019,-0.1317,0.1922,-0.2596,0.2683,-0.2519,0.2484,-0.2644,0.2247,-0.2387,0.1849,-0.1558,0.1397,-0.1577,0.0403,-0.026,0.0019,-0.0051,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0018,-0.0048,0.0143,-0.0152,0.0397,-0.06,0.1305,-0.0977,0.156,-0.2006,0.2093,-0.1947,0.1941,-0.1958,0.1882,-0.1909,0.1547,-0.1682,0.1005,-0.0843,0.0155,-0.0442,0.0002,-0.002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0011,-0.0029,0.0094,-0.0057,0.0297,-0.0441,0.067,-0.0775,0.1316,-0.1436,0.1496,-0.1569,0.162,-0.1533,0.1489,-0.1486,0.1135,-0.0774,0.0941,-0.0985,0.0383,-0.0607,0.0103,-0.0042,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0009,-0.0001,0.0055,-0.0028,0.0186,-0.0133,0.0515,-0.0345,0.0686,-0.0827,0.1097,-0.1337,0.1252,-0.1314,0.1011,-0.1216,0.1045,-0.1132,0.0826,-0.0829,0.0657,-0.0561,0.0068,-0.0114,0.001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0051,-0.002,0.0175,-0.0102,0.0393,-0.0472,0.083,-0.0699,0.1,-0.0956,0.0933,-0.0941,0.0929,-0.0886,0.0863,-0.0905,0.078,-0.0797,0.0297,-0.0563,0.0092,-0.0177,0.0117,-0.0154,0.004,-0.0031,0.0052,-0.0027,0.0016,-0.0008,0.0001,0,0.0001,0,0.0005,0,0.004,-0.0015,0.0136,-0.0078,0.0286,-0.0219,0.044,-0.0567,0.0727,-0.0765,0.0738,-0.0806,0.0734,-0.0687,0.0649,-0.0713,0.0626,-0.0652,0.0464,-0.0469,0.0156,-0.0232,0.0022,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.001,0.0029,-0.0059,0.01,-0.017,0.0236,-0.0306,0.0495,-0.0388,0.0606,-0.0588,0.0482,-0.0637,0.0546,-0.0597,0.0489,-0.0523,0.0414,-0.0388,0.0209,-0.0224,0.0134,-0.0059,0.0033,-0.0026,0.002,-0.0014,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0008,0.0021,-0.0045,0.0079,-0.0121,0.0174,-0.0221,0.0387,-0.0313,0.0453,-0.0494,0.0446,-0.0479,0.0429,-0.0416,0.0399,-0.0425,0.0359,-0.0367,0.02,-0.0245,0.006,-0.0114,0.0015,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0005,0.0016,-0.0006,0.0059,-0.0035,0.0138,-0.0101,0.0203,-0.0268,0.0366,-0.036,0.0348,-0.0398,0.0311,-0.0286,0.0328,-0.0272,0.0264,-0.0321,0.0257,-0.0296,0.0105,-0.0171,0.0005,-0.0053,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0.0012,-0.0019,0.0044,-0.0034,0.0107,-0.0146,0.0165,-0.0196,0.0262,-0.0261,0.0258,-0.0297,0.0242,-0.0253,0.0174,-0.0273,0.023,-0.0244,0.0204,-0.0209,0.0103,-0.0123,0.0032,-0.002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0032,-0.0019,0.0082,-0.0059,0.0128,-0.0115,0.0208,-0.022,0.0217,-0.0238,0.0215,-0.0202,0.0197,-0.0216,0.0177,-0.021,0.0112,-0.0151,0.012,-0.0137,0.0047,-0.0047,0.0016,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0026,-0.0014,0.0061,-0.0054,0.01,-0.0124,0.0149,-0.0165,0.0169,-0.0188,0.0151,-0.0179,0.0158,-0.0161,0.0134,-0.0156,0.0132,-0.0136,0.0076,-0.0064,0.0046,-0.0042,0.0013,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0019,-0.0011,0.0047,-0.0032,0.0075,-0.0066,0.0098,-0.0134,0.0125,-0.013,0.0113,-0.014,0.0122,-0.013,0.0119,-0.0122,0.0109,-0.0107,0.0053,-0.0062,0.0048,-0.0048,0.0021,-0.0012,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0014,-0.0008,0.0036,-0.0025,0.0057,-0.0064,0.0083,-0.009,0.0095,-0.01,0.0086,-0.0112,0.0085,-0.0084,0.0088,-0.0094,0.0085,-0.0086,0.0058,-0.0055,0.003,-0.0037,0.0012,-0.0018,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.001,-0.0006,0.0015,-0.0019,0.0038,-0.004,0.0061,-0.0054,0.0081,-0.0083,0.0081,-0.0084,0.0075,-0.0083,0.0069,-0.0069,0.0071,-0.0064,0.0065,-0.0061,0.0032,-0.0031,0.0022,-0.002,0.0002,-0.0008,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0008,-0.0004,0.0015,-0.0015,0.003,-0.0031,0.005,-0.0044,0.0058,-0.0069,0.0056,-0.0068,0.006,-0.0064,0.0055,-0.0056,0.0044,-0.0059,0.0052,-0.0054,0.0016,-0.002,0.0017,-0.0021,0.0007,-0.001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0016,-0.0011,0.0027,-0.0024,0.0038,-0.005,0.0049,-0.0046,0.0046,-0.0053,0.0047,-0.0044,0.0045,-0.0049,0.0031,-0.0044,0.0032,-0.0041,0.0027,-0.0026,0.0012,-0.0013,0.0005,-0.0006,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0013,-0.0008,0.0021,-0.0019,0.0029,-0.0027,0.0036,-0.0043,0.0038,-0.0042,0.0036,-0.0035,0.0032,-0.004,0.0035,-0.0035,0.0029,-0.0032,0.0024,-0.0024,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0016,-0.0013,0.0023,-0.0021,0.003,-0.003,0.0029,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0027,-0.003,0.0024,-0.0028,0.0017,-0.0027,0.002,-0.0024,0.0015,-0.0017,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.001,0.0018,-0.0023,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0024,0.0022,-0.0025,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
حباب هلی کوپتر نزولی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0007,-0.0001,0.0048,0,0.0065,0,0.0166,0,0.0175,-0.0053,0.0163,-0.0058,0.012,-0.0082,0.0107,-0.007,0.0106,0,0.0041,-0.0065,0.002,-0.0186,0,-0.0378,0,-0.0662,0,-0.0898,0,-0.1018,0,-0.1232,0,-0.1288,0,-0.0789,0.0066,-0.0788,0.0513,-0.0865,0.0295,-0.0288,0.0571,-0.0158,0.1178,-0.0134,0.1204,-0.0066,0.1427,0,0.1409,0,0.1497,-0.019,0.18,0,0.1712,0,0.1355,0,0.1052,0,0.0975,0,0.0427,-0.015,0.0304,-0.0988,0,-0.1835,0,-0.2835,0,-0.3244,0,-0.3531,0,-0.3607,0,-0.3327,0,-0.2263,0,-0.1787,0.0701,-0.1484,0.1081,-0.0641,0.2122,-0.0144,0.3386,0,0.371,0,0.3919,0,0.3985,0,0.3939,0,0.3383,0,0.309,0,0.2213,0,0.1619,0,0.0883,-0.0302,0.0446,-0.2054,0,-0.3123,0,-0.4501,0,-0.5584,0,-0.6144,0,-0.6242,0,-0.6063,0,-0.4174,0,-0.3849,0.061,-0.2727,0.1467,-0.0672,0.3044,-0.0145,0.4789,0,0.561,0,0.6544,0,0.65,0,0.6534,0,0.6546,0,0.57,0,0.3734,0,0.1978,0,0.0862,0,0.0393,-0.1462,0,-0.2957,0,-0.4306,0,-0.5747,0,-0.6673,0,-0.7338,0,-0.7373,0,-0.6263,0.0092,-0.4808,0.0161,-0.2994,0.1774,-0.143,0.246,0,0.43,0,0.6355,0,0.7349,0,0.77,0,0.7785,0,0.7043,0,0.6717,0,0.4981,0,0.2237,0,0.184,-0.0331,0,-0.1847,0,-0.4753,0,-0.6847,0,-0.7999,0,-0.8576,0,-0.9035,0,-0.868,0,-0.766,0,-0.5198,0.0879,-0.3738,0.0945,-0.1735,0.2192,-0.0533,0.4245,0,0.5673,0,0.6448,0,0.7368,0,0.7926,0,0.7951,0,0.7704,0,0.7709,0,0.4989,0,0.2616,-0.1641,0,-0.3961,0,-0.5294,0,-0.6513,0,-0.7756,0,-0.8205,0,-0.8077,0,-0.7901,0,-0.7318,0,-0.5922,0,-0.5009,0.1619,-0.2028,0.4098,0,0.6401,0,0.7204,0,0.7345,0,0.86,0,0.8702,0,0.8464,0,0.8048,0,0.6485,0,0.4827,-0.093,0.2408,-0.2266,0,-0.2898,0,-0.3825,0,-0.4037,0,-0.4752,0,-0.6975,0,-0.888,0,-0.9193,0,-0.7822,0,-0.741,0,-0.6369,0.2037,-0.276,0.4041,-0.0306,0.4813,0,0.5714,0,0.6508,0,0.7205,0,0.7262,0,0.6606,0,0.6358,0,0.5182,-0.0232,0.3719,-0.131,0.3397,-0.1296,0.1995,-0.1958,0,-0.2426,0,-0.2875,0,-0.426,0,-0.5057,0,-0.5339,0,-0.5811,0,-0.5929,0.031,-0.5053,0.1231,-0.4229,0.238,-0.4284,0.4171,-0.2298,0.4429,-0.1778,0.428,-0.0065,0.5123,0,0.469,0,0.631,0,0.6865,0,0.7119,0,0.7315,0,0.7117,-0.0308,0.5575,-0.1094,0.3461,-0.2526,0.1432,-0.3581,0,-0.3581,0,-0.3383,0,-0.3293,0,-0.4149,0,-0.5288,0,-0.5471,0,-0.5682,0.0767,-0.5437,0.1407,-0.4302,0.3124,-0.2967,0.3879,-0.2146,0.3655,-0.1631,0.4079,-0.0558,0.3677,0,0.5459,0,0.5866,0,0.6053,0,0.6333,0,0.5749,0,0.451,-0.0534,0.4139,-0.1546,0.3014,-0.2401,0.0964,-0.2895,0,-0.3133,0,-0.3407,0,-0.3233,0,-0.3447,0,-0.3319,0,-0.3722,0.014,-0.404,0.0856,-0.4426,0.1665,-0.4909,0.2782,-0.4672,0.3098,-0.2355,0.3178,-0.0681,0.2873,0,0.3733,0,0.5306,0,0.6355,0,0.6743,0,0.6403,0,0.616,0,0.5632,-0.1228,0.3671,-0.2403,0.2771,-0.3423,0.097,-0.3951,0,-0.4114,0,-0.3665,0,-0.3404,0,-0.3635,0,-0.4521,0.0398,-0.4885,0.1121,-0.497,0.1338,-0.4934,0.145,-0.4108,0.1963,-0.2799,0.2479,-0.0184,0.3369,0,0.4278,0,0.4939,0,0.5577,0,0.5986,0,0.5634,0,0.5415,0,0.4745,-0.0987,0.3993,-0.1789,0.2364,-0.2847,0.0658,-0.3548,0,-0.3282,0,-0.2696,0,-0.1807,0,-0.2762,0,-0.3578,0,-0.4463,0,-0.4934,0.0053,-0.5088,0.0982,-0.4401,0.256,-0.3002,0.3692,-0.1217,0.4024,0,0.4044,0,0.3727,0,0.3934,0,0.4712,0,0.5011,0,0.5011,0,0.4812,-0.0368,0.4039,-0.083,0.2841,-0.1085,0.2349,-0.1688,0.1466,-0.1737,0.0694,-0.2007,0,-0.272,0,-0.3105,0,-0.4229,0,-0.4763,0,-0.4951,0.0017,-0.4723,0.1325,-0.4661,0.252,-0.3961,0.2572,-0.2766,0.2599,-0.1747,0.2284,-0.0174,0.2425,0,0.342,0,0.4093,0,0.4513,0,0.4836,0,0.4861,0,0.4495,0,0.3644,-0.0674,0.2842,-0.1918,0.2168,-0.2653,0.1097,-0.2865,0,-0.293,0,-0.2977,0,-0.2786,0,-0.3346,0,-0.4201,0,-0.4161,0.0246,-0.4126,0.0449,-0.4001,0.1333,-0.3477,0.1558,-0.2878,0.1826,-0.2108,0.1973,-0.0604,0.2775,0,0.372,0,0.4597,0,0.4698,0,0.4612,0,0.4401,-0.0202,0.4229,-0.1484,0.2943,-0.2264,0.2361,-0.258,0.1507,-0.272,0.0675,-0.2287,0.0037,-0.1717,0,-0.164,0,-0.2415,0,-0.3347,0,-0.3871,0,-0.4216,0,-0.4148,0.0973,-0.4107,0.2013,-0.3503,0.2544,-0.2164,0.3146,-0.0894,0.3022,-0.01,0.2861,0,0.259,0,0.3339,0,0.3461,0,0.3416,0,0.3441,-0.0441,0.3485,-0.0901,0.3003,-0.1579,0.2461,-0.1789,0.1974,-0.1912,0.1234,-0.2456,0.0273,-0.2742,0,-0.3124,0,-0.3134,0,-0.3793,0,-0.4196,0.0373,-0.4346,0.1638,-0.397,0.2094,-0.3516,0.2339,-0.2679,0.2346,-0.1785,0.2076,-0.1059,0.2054,-0.0106,0.2192,0,0.2377,0,0.3145,0,0.356,0,0.3615,0,0.3702,-0.0383,0.3614,-0.1655,0.3378,-0.2361,0.2344,-0.284,0.136,-0.2991,0.0475,-0.3291,0,-0.3163,0,-0.2873,0,-0.3291,0,-0.3976,0,-0.4007,0.0146,-0.3632,0.0815,-0.3558,0.1147,-0.2804,0.1369,-0.2459,0.2197,-0.1515,0.2659,-0.0781,0.2818,0,0.2689,0,0.2649,0,0.2592,0,0.3011,0,0.3077,-0.0782,0.3142,-0.1138,0.2785,-0.1884,0.2422,-0.2019,0.1943,-0.2367,0.114,-0.2663,0.0461,-0.2805,0,-0.2773,0,-0.2368,0,-0.2793,0,-0.3196,0.0231,-0.327,0.1019,-0.317,0.1368,-0.2982,0.1503,-0.2595,0.2237,-0.209,0.2645,-0.1346,0.2705,-0.069,0.2575,0,0.2467,0,0.2454,0,0.2541,0,0.2664,-0.0312,0.2817,-0.0996,0.2724,-0.1563,0.2573,-0.199,0.2206,-0.2109,0.1758,-0.2226,0.1062,-0.2071,0.0488,-0.1759,0,-0.1489,0,-0.1875,0,-0.2461,0.0184,-0.2642,0.0602,-0.2666,0.0824,-0.2808,0.1183,-0.2866,0.1883,-0.2084,0.2393,-0.1701,0.2487,-0.1417,0.25,-0.0529,0.2468,0,0.1878,0,0.1365,0,0.1706,-0.0264,0.1864,-0.0628,0.2175,-0.0932,0.2649,-0.1016,0.2244,-0.1139,0.1512,-0.141,0.1476,-0.1229,0.0735,-0.1303,0.0206,-0.1662,0,-0.1768,0,-0.1877,0,-0.1793,0,-0.1995,0.0315,-0.2191,0.0997,-0.1985,0.1796,-0.1863,0.2024,-0.1851,0.2042,-0.1505,0.1809,-0.1452,0.1185,-0.0944,0.0963,-0.0463,0.0722,-0.0087,0.078,0,0.1553,0,0.1711,0,0.1618,0,0.1861,-0.0597,0.1729,-0.1262,0.1712,-0.1655,0.1306,-0.2277,0.0951,-0.2488,0.0212,-0.2463,0,-0.2072,0,-0.1584,0.0205,-0.1193,0.0577,-0.1398,0.0678,-0.1528,0.0809,-0.1636,0.0756,-0.1662,0.0764,-0.146,0.0796,-0.1292,0.1285,-0.117,0.1643,-0.0783,0.21,-0.0523,0.1968,0,0.1555,0,0.1617,0,0.1531,0,0.1844,-0.0956,0.1561,-0.1403,0.158,-0.1581,0.1153,-0.1642,0.107,-0.1623,0.0528,-0.1476,0.0169,-0.1266,0,-0.101,0,-0.083,0,-0.1118,0,-0.1262,0,-0.1342,0.0379,-0.1401,0.0993,-0.1437,0.2018,-0.1423,0.221,-0.1409,0.2287,-0.0806,0.225,-0.0364,0.1927,0,0.1504,0,0.1309,0,0.1027,0,0.1677,-0.0184,0.169,-0.0386,0.1634,-0.0664,0.1279,-0.0925,0.1149,-0.1094,0.0995,-0.0993,0.0726,-0.1146,0.0372,-0.1333,0.0011,-0.1615,0,-0.1627,0,-0.1466,0,-0.1363,0,-0.1508,0.0645,-0.1456,0.1444,-0.1356,0.1686,-0.1134,0.1525,-0.1688,0.1995,-0.0767,0.1696,-0.0396,0.1642,0,0.1375,0,0.0926,0,0.1019,-0.0016,0.137,-0.0316,0.1758,-0.0286,0.1333,-0.0401,0.1097,-0.0949,0.1062,-0.1123,0.0961,-0.1038,0.0388,-0.1287,0.047,-0.1392,0,-0.1421,0,-0.1369,0,-0.1104,0,-0.1116,0,-0.1373,0.0494,-0.1316,0.0948,-0.1206,0.1424,-0.141,0.1363,-0.128,0.1067,-0.0698,0.1532,-0.0568,0.1619,-0.0037,0.1688,0,0.1264,0,0.118,0,0.13,-0.0339,0.174,-0.0486,0.1268,-0.1076,0.1338,-0.124,0.0968,-0.1278,0.0756,-0.1426,0.0209,-0.1634,0.0174,-0.1712,0,-0.1628,0,-0.144,0,-0.0971,0.0073,-0.1143,0.0466,-0.116,0.1045,-0.1336,0.1063,-0.1248,0.1122,-0.0998,0.1159,-0.1107,0.1228,-0.0458,0.1481,-0.0159,0.1598,0,0.1564,0,0.1701,0,0.1294,0,0.1574,-0.0201,0.1083,-0.0955,0.1186,-0.1224,0.0782,-0.1829,0.0659,-0.201,0.0398,-0.2094,0.0182,-0.1621,0,-0.144,0,-0.1171,0,-0.1047,0,-0.1145,0.0186,-0.1198,0.0397,-0.0967,0.0911,-0.1053,0.1329,-0.0628,0.1813,-0.0429,0.2211,-0.0429,0.2233,-0.0014,0.2111,0,0.1599,0,0.1033,0,0.089,-0.0128,0.0982,-0.0276,0.0938,-0.0997,0.1024,-0.0877,0.0936,-0.1059,0.0493,-0.1148,0.047,-0.1261,0.0055,-0.1263,0,-0.1298,0,-0.1141,0,-0.1008,0,-0.1144,0,-0.1121,0.0241,-0.114,0.0662,-0.1054,0.0997,-0.0916,0.134,-0.0761,0.1435,-0.0452,0.1349,-0.0385,0.1235,-0.0094,0.0899,0,0.0783,0,0.0878,-0.0073,0.1036,-0.0365,0.1049,-0.0586,0.1006,-0.0818,0.098,-0.0783,0.0935,-0.0824,0.0632,-0.0905,0.0485,-0.1008,0.0165,-0.0997,0,-0.0956,0,-0.0734,0,-0.0999,0.0171,-0.0997,0.0437,-0.1218,0.0516,-0.1239,0.0572,-0.118,0.0554,-0.1063,0.0589,-0.0858,0.0623,-0.0554,0.0479,-0.0345,0.0549,0,0.0858,0,0.1064,-0.0005,0.1157,-0.0124,0.1087,-0.0295,0.116,-0.0425,0.1144,-0.0731,0.1011,-0.0622,0.0867,-0.0689,0.0685,-0.0722,0.0335,-0.0616,0,-0.0589,0,-0.0785,0,-0.0971,0.0059,-0.1113,0.0096,-0.1249,0.0084,-0.1241,0.023,-0.1103,0.0249,-0.1108,0.0254,-0.1051,0.0311,-0.0934,0.0405,-0.0624,0.0354,-0.0186,0.0419,0,0.0713,0,0.0979,0,0.1072,0,0.127,-0.0001,0.1514,-0.0328,0.1254,-0.0313,0.1183,-0.0235,0.0901,-0.0376,0.0544,-0.0372,0.0222,-0.0368,0,-0.0358,0,-0.0651,0,-0.1058,0,-0.1365,0,-0.1513,0,-0.1594,0,-0.1607,0.0222,-0.1457,0.0391,-0.1217,0.0517,-0.0863,0.0404,-0.0527,0.0367,-0.0141,0.0824,0,0.1147,0,0.1299,0,0.1392,0,0.1373,-0.0088,0.159,-0.0149,0.1393,-0.01,0.1121,-0.0108,0.0967,-0.0061,0.071,-0.0184,0.0332,-0.0278,0,-0.081,0,-0.1349,0,-0.1711,0,-0.1876,0,-0.1883,0,-0.1838,0,-0.1837,0,-0.148,0.0265,-0.1394,0.0454,-0.0983,0.0232,-0.054,0.052,0,0.1028,0,0.1367,0,0.1577,0,0.1691,0,0.1892,0,0.1798,-0.0125,0.1587,0,0.1502,-0.0109,0.0974,-0.02,0.0708,-0.0365,0.0235,-0.0542,0,-0.1266,0,-0.1665,0,-0.2119,0,-0.2291,0,-0.2366,0,-0.2323,0,-0.2104,0,-0.1523,0.0032,-0.1248,0.0255,-0.0564,0.0536,-0.0265,0.0933,0,0.1388,0,0.1709,0,0.1896,0,0.2229,0,0.2218,0,0.1772,-0.0019,0.1395,-0.0056,0.1231,-0.0103,0.0648,-0.0318,0.0264,-0.0496,0,-0.124,0,-0.1769,0,-0.2008,0,-0.2263,0,-0.2307,0,-0.2316,0,-0.2132,0,-0.1757,0,-0.1266,0.0101,-0.091,0.0303,-0.0307,0.065,-0.003,0.124,0,0.1416,0,0.1763,0,0.1857,0,0.1931,0,0.1947,0,0.1733,0,0.1509,-0.0039,0.0774,-0.021,0.0553,-0.0323,0.0037,-0.0672,0,-0.1282,0,-0.1872,0,-0.2301,0,-0.2467,0,-0.247,0,-0.2281,0,-0.1978,0,-0.1431,0,-0.0843,0.0147,-0.0487,0.0392,-0.0021,0.0715,0,0.1117,0,0.1167,0,0.1153,0,0.1189,0,0.1187,0,0.1056,0,0.0902,0,0.0782,-0.0052,0.0447,-0.0153,0.0168,-0.0289,0,-0.0726,0,-0.0925,0,-0.1054,0,-0.1099,0,-0.1029,0,-0.0981,0,-0.0774,0,-0.0604,0.0039,-0.0433,0.0094,-0.0287,0.017,-0.0125,0.02,0,0.0337,0,0.0372,0,0.0436,0,0.0465,0,0.0477,0,0.046,0,0.0393,0,0.03,-0.0019,0.0203,-0.0101,0.0089,-0.0085,0.0011,-0.0108,0,-0.0181,0,-0.0267,0,-0.0309,0,-0.033,0,-0.0331,0,-0.0282,0,-0.0244,0,-0.0177,0.0019,-0.0097,0.0039,-0.0064,0.0054,-0.0024,0.0064,0,0.0067,0,0.0082,0,0.0083,0,0.0075,0,0.0071,0,0.0059,0,0.0049,0,0.0042,-0.0004,0.0027,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0001,-0.0011,0,-0.0017,0,-0.0019,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0009,0,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
چرخش سنتز حباب با ی reverb.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0016,0.0007,-0.002,0.0032,-0.0027,0.0035,-0.0041,0.0044,-0.0039,0.0041,-0.0028,0.0033,-0.0077,0.0147,-0.0075,0.0059,-0.0079,0.007,-0.0115,0.0115,-0.0057,0.0069,-0.01,0.0161,-0.0051,0.0104,-0.0128,0.0187,-0.0204,0.0208,-0.003,0.0082,-0.0151,0.0209,-0.0235,0.0184,-0.012,0.0243,-0.0089,0.0101,-0.0184,0.0242,-0.0079,0.0095,-0.0138,0.0177,-0.0136,0.0117,-0.0179,0.0179,-0.0181,0.0255,-0.0079,0.0209,-0.0184,0.0975,-0.029,0.1094,-0.0582,0.122,-0.3233,0.4087,0,0.2497,-0.2715,0,-0.3183,0.4632,-0.1265,0.4326,-0.2677,0.0055,-0.3148,0.4303,-0.1952,0.3226,-0.2033,0.0045,-0.2774,0.3503,-0.243,0.3274,-0.1512,0,-0.2426,0.2264,-0.2586,0.295,-0.1283,0.0692,-0.2199,0.0652,-0.2466,0.2886,-0.0124,0.1628,-0.1831,0.0466,-0.2327,0.2587,-0.0703,0.2164,-0.141,0,-0.2053,0.2383,-0.1789,0.28,-0.0757,0.0756,-0.2026,0.154,-0.2564,0.2417,-0.0362,0.0572,-0.1608,0.0898,-0.2309,0.2031,-0.0229,0.1032,-0.1188,0.064,-0.1677,0.2371,-0.0458,0.1507,-0.1272,0.085,-0.1713,0.2361,-0.1006,0.1789,-0.0914,0.0578,-0.1481,0.1496,-0.1235,0.1352,-0.0703,0.0456,-0.1403,0.0892,-0.0896,0.1353,-0.0282,0.0159,-0.1243,0.0439,-0.1011,0.1341,0,0.0343,-0.0954,0.0363,-0.1167,0.1309,-0.0098,0.0626,-0.0685,0.0228,-0.0965,0.1024,-0.0348,0.0868,-0.0524,0.0232,-0.0713,0.0624,-0.0384,0.0718,-0.0416,0.0256,-0.0544,0.05,-0.0431,0.0637,-0.0342,0.0243,-0.0501,0.0268,-0.0453,0.0523,-0.0231,0.0279,-0.0322,0.0225,-0.045,0.047,-0.0193,0.0227,-0.0254,0.0173,-0.0306,0.0377,-0.008,0.035,-0.0261,0.0167,-0.0271,0.0286,-0.0119,0.0254,-0.0175,0.0012,-0.0321,0.0395,-0.028,0.0513,-0.0646,0.0542,-0.1069,0.0649,-0.0024,0.0346,-0.107,0.0796,-0.0452,0.0601,-0.0184,0.0103,-0.0964,0.0733,0,0.0336,-0.0646,0.0524,-0.0993,0.0681,0,0.0202,-0.0985,0.0675,-0.0551,0.0545,-0.0144,0.006,-0.096,0.0646,-0.0149,0.0515,-0.0542,0.0513,-0.0934,0.0562,-0.0196,0.028,-0.0853,0.0731,-0.074,0.0625,-0.0085,0.0222,-0.066,0.0663,-0.0172,0.0468,-0.0312,0.0465,-0.0715,0.0827,0,0.0264,-0.0812,0.0514,-0.0724,0.056,-0.0148,0.038,-0.0846,0.0506,-0.0221,0.0335,-0.0234,0.0133,-0.0623,0.0507,0,0.034,-0.0692,0.0616,-0.0606,0.0403,-0.0044,0.0191,-0.0603,0.0478,-0.0307,0.0296,-0.0062,0.0122,-0.0605,0.0497,0,0.0218,-0.0516,0.0457,-0.053,0.0426,-0.0022,0.018,-0.0665,0.0445,-0.0361,0.0422,-0.0157,0.008,-0.0496,0.0432,-0.0088,0.0199,-0.0278,0.0311,-0.0385,0.0438,-0.0023,0.009,-0.0389,0.0362,-0.0312,0.0375,-0.0171,0.0214,-0.0391,0.0289,-0.0113,0.0258,-0.0232,0.0218,-0.0253,0.0359,-0.0209,0.0208,-0.0293,0.0313,-0.0209,0.0279,-0.0175,0.0206,-0.0311,0.0327,-0.0235,0.0217,-0.0165,0.0133,-0.0279,0.0138,-0.0111,0.013,-0.0193,0.0239,-0.0253,0.018,-0.0136,0.0192,-0.0193,0.0227,-0.0284,0.0391,-0.0535,0.0467,-0.0434,0.0426,-0.0591,0.0529,-0.0201,0.021,-0.0544,0.0572,-0.0478,0.0437,-0.0599,0.0502,-0.0488,0.0499,-0.0206,0.0162,-0.0555,0.0477,-0.0584,0.0355,-0.0361,0.0493,-0.054,0.0667,-0.0315,0.0204,-0.0568,0.0433,-0.0403,0.0554,-0.0429,0.0479,-0.0554,0.04,-0.0332,0.0251,-0.0441,0.0569,-0.0355,0.0238,-0.0478,0.0381,-0.0477,0.0707,-0.0617,0.0381,-0.069,0.0467,-0.0234,0.0357,-0.0485,0.0608,-0.0559,0.0351,-0.0532,0.0437,-0.0485,0.0814,-0.0308,0.0318,-0.0551,0.0474,-0.0431,0.0662,-0.0534,0.0579,-0.0468,0.0412,-0.0428,0.0499,-0.095,0.1322,-0.072,0.076,-0.0871,0.0607,-0.1017,0.1265,-0.0763,0.0678,-0.0891,0.0778,-0.0879,0.0657,-0.107,0.1636,-0.0818,0.0535,-0.0905,0.0724,-0.0822,0.1023,-0.1023,0.0718,-0.0693,0.0534,-0.0743,0.1206,-0.0976,0.0847,-0.0942,0.0887,-0.0548,0.0556,-0.0882,0.1214,-0.0781,0.0588,-0.0846,0.0403,-0.0577,0.1001,-0.0748,0.0486,-0.0653,0.0401,-0.0767,0.0859,-0.0743,0.0731,-0.0922,0.0363,-0.0417,0.0529,-0.073,0.0639,-0.0681,0.0345,-0.0425,0.0658,-0.0703,0.0563,-0.0572,0.0323,-0.0469,0.0551,-0.0662,0.0353,-0.0327,0.0456,-0.0331,0.0595,-0.0914,0.0284,-0.0221,0.0891,-0.0669,0.0725,-0.0424,0.0275,-0.0168,0.0546,-0.1099,0.0273,-0.0195,0.0388,-0.0582,0.0416,-0.0605,0.0385,-0.0374,0.0665,-0.0592,0.0291,-0.0316,0.0628,-0.0697,0.0277,-0.0299,0.0637,-0.0478,0.0399,-0.0446,0.052,-0.0354,0.0269,-0.0776,0.0261,-0.0452,0.0576,-0.0319,0.0121,-0.0269,0.0392,-0.0392,0.0238,-0.0245,0.044,-0.0448,0.0249,-0.0159,0.0488,-0.0436,0.0587,-0.0507,0.0665,-0.0801,0.0592,-0.0498,0.0445,-0.0559,0.0425,-0.0657,0.0721,-0.0706,0.0501,-0.0703,0.0569,-0.0662,0.0479,-0.0519,0.0583,-0.0741,0.0679,-0.0583,0.0572,-0.0435,0.0489,-0.0482,0.0434,-0.0481,0.0464,-0.076,0.0531,-0.0286,0.0579,-0.0646,0.0572,-0.0658,0.0542,-0.0461,0.0536,-0.0552,0.0545,-0.0548,0.0306,-0.0419,0.0432,-0.0236,0.0316,-0.0313,0.0214,-0.0212,0.0222,-0.0212,0.0245,-0.0369,0.0376,-0.0348,0.0239,-0.0331,0.0119,-0.046,0.0392,-0.0301,0.0388,-0.0439,0.025,-0.03,0.0137,-0.0313,0.0299,-0.0238,0.0183,-0.0268,0.0172,-0.0217,0.0233,-0.0292,0.0225,-0.0331,0.0313,-0.0153,0.0318,-0.0327,0.0379,-0.0159,0.0271,-0.0225,0.0368,-0.0176,0.0241,-0.0257,0.017,-0.0272,0.0214,-0.0147,0.0127,-0.0244,0.0287,-0.026,0.0155,-0.0331,0.0296,-0.0168,0.0237,-0.0246,0.0201,-0.0224,0.0227,-0.0255,0.019,-0.0255,0.0156,-0.0193,0.0085,-0.032,0.0171,-0.0273,0.0212,-0.0175,0.0303,-0.0267,0.0279,-0.0245,0.0344,-0.0135,0.0244,-0.0339,0.0139,-0.0312,0.0265,-0.016,0.022,-0.0182,0.0208,-0.0197,0.027,-0.019,0.0179,-0.0184,0.0119,-0.0291,0.0219,-0.02,0.033,-0.0235,0.0117,-0.0102,0.0285,-0.0228,0.0182,-0.0147,0.0134,-0.0211,0.0173,-0.0116,0.0187,-0.022,0.0131,-0.0155,0.0192,-0.021,0.021,-0.0168,0.0136,-0.037,0.0172,-0.0126,0.0327,-0.0131,0.0244,-0.0195,0.0263,-0.0223,0.0153,-0.0108,0.0157,-0.0235,0.0149,-0.0168,0.0164,-0.0189,0.013,-0.0173,0.0146,-0.0129,0.0106,-0.0153,0.0147,-0.0103,0.0148,-0.0161,0.019,-0.0116,0.019,-0.0167,0.0078,-0.0132,0.0105,-0.0202,0.0066,-0.0049,0.015,-0.0158,0.0062,-0.0035,0.012,-0.0169,0.0105,-0.0063,0.0124,-0.0133,0.0102,-0.008,0.0088,-0.013,0.0092,-0.0083,0.0071,-0.0139,0.007,-0.0094,0.0063,-0.0113,0.0034,-0.0071,0.0059,-0.0103,0.0063,-0.0023,0.0081,-0.0077,0.0068,-0.0037,0.0072,-0.0059,0.0045,-0.0065,0,-0.0066,0.0044,-0.0037,0.0047,-0.0054,0.0049,-0.0044,0.0072,-0.0029,0.0066,-0.0028,0.004,-0.0051,0.0062,-0.0054,0.005,-0.0038,0.0022,-0.009,0.0047,-0.0054,0.0017,-0.0058,0.0045,-0.007,0.0066,-0.004,0.0064,-0.0015,0.0054,-0.0038,0.0055,-0.0035,0.0048,-0.0043,0.0026,-0.0067,0.003,-0.0052,0.0039,-0.0045,0.005,-0.0052,0.0031,-0.0039,0.0074,-0.0006,0.0067,-0.0029,0.0071,-0.0014,0.0073,-0.0039,0.0014,-0.005,0.0029,-0.0045,0.0021,-0.0062,0.0018,-0.0039,0.0049,-0.0038,0.0049,-0.0033,0.0043,-0.0032,0.0049,-0.0029,0.0026,-0.0043,0.0017,-0.0074,0.0016,-0.0065,0,-0.0061,0.0039,-0.0054,0.0056,0,0.0028,-0.0033,0.0055,-0.0024,0.0057,-0.0028,0.0015,-0.0049,0.0012,-0.0038,0.0027,-0.0057,0.0035,-0.0046,0.0044,-0.001,0.0049,-0.0037,0.0042,-0.0015,0.0047,-0.0018,0.0021,-0.0054,0.002,-0.0046,0.0007,-0.0053,0.0021,-0.0027,0.0049,-0.0014,0.0046,-0.0015,0.0048,-0.0008,0.0044,-0.0027,0.0011,-0.0033,0.0026,-0.0033,0.0008,-0.0041,0.0015,-0.0056,0.0043,-0.0013,0.0025,-0.0004,0.0051,-0.0007,0.0036,-0.003,0.0016,-0.0042,0.0007,-0.005,0.0005,-0.005,0.003,-0.0045,0.0029,-0.0006,0.0054,-0.0017,0.0051,-0.0011,0.005,-0.0027,0.0027,-0.0042,0.0016,-0.0043,0.0008,-0.0047,0.0027,-0.003,0.0038,-0.0019,0.0049,-0.0007,0.0045,-0.0001,0.0016,-0.0029,0.001,-0.0037,0.0007,-0.0048,0.0009,-0.0047,0.0034,-0.0022,0.0043,-0.0019,0.0047,-0.0005,0.0033,-0.0028,0.0012,-0.0029,0.0011,-0.0044,0.0003,-0.0048,0.0024,-0.0017,0.0032,-0.0004,0.0037,-0.0001,0.0044,-0.0015,0.0021,-0.0028,0.0001,-0.0037,0.0003,-0.0035,0.0018,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.0038,-0.0002,0.0036,-0.0016,0.0023,-0.0023,0.0001,-0.0036,0.0002,-0.0029,0.001,-0.0019,0.0031,-0.0019,0.0033,0,0.003,-0.0005,0.002,-0.0011,0.0004,-0.0029,0.0006,-0.0043,0.0017,-0.002,0.0021,-0.0011,0.0036,0,0.0017,-0.0008,0.0012,-0.0023,0,-0.0029,0.0001,-0.0025,0.001,-0.0014,0.0019,0,0.003,0,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0023,0.0002,-0.003,0.0006,-0.0019,0.0017,-0.0013,0.0021,0,0.0016,-0.0007,0.0011,-0.0017,0.0003,-0.0027,0.0008,-0.0022,0.0006,-0.0019,0.0026,-0.0004,0.0033,0,0.0017,-0.0015,0.0008,-0.0014,0.0001,-0.0027,0.0006,-0.0023,0.0012,-0.0009,0.0027,0,0.0027,-0.0006,0.0014,-0.0019,0.0005,-0.0019,0,-0.0022,0.0005,-0.0014,0.0026,-0.0009,0.0027,-0.0005,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0014,0,-0.0022,0,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.002,0,0.0013,-0.0001,0.001,-0.0011,0,-0.0018,0,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0022,0,0.0013,0,0.0011,-0.0008,0,-0.0017,0,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0021,-0.0001,0.0015,0,0.001,-0.0009,0,-0.0015,0,-0.0012,0.0003,-0.001,0.0017,-0.0001,0.0011,0,0.0009,-0.0007,0,-0.0012,0,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0013,0,0.0009,0,0.001,-0.0008,0,-0.0011,0,-0.0013,0.0007,-0.0004,0.001,0,0.0008,0,0.0006,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0011,0.0006,-0.0001,0.001,0,0.0007,-0.0001,0,-0.0008,0,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0007,0,0.0007,0,0.0006,-0.0005,0,-0.0008,0,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,0,0.0006,0,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0006,0,0.0007,0,0.0004,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0007,0,0.0005,0,0.0001,-0.0007,0,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0005,0,0.0005,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0,-0.0004,0,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,0,0.0004,0,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0005,0,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
ویدئو بازی با بادکنک (3).
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0018,-0.0028,0.0048,-0.009,0.0114,-0.0255,0.0071,-0.0062,0.0048,-0.0059,0.0054,-0.0015,0.0097,-0.0156,0.0038,-0.0023,0.0128,-0.0019,0.003,-0.0087,0.01,-0.0046,0.0077,-0.0062,0.0023,-0.0043,0.0021,-0.0022,0.0139,-0.0058,0.0092,-0.0202,0.072,-0.013,0.0331,-0.0075,0.0089,-0.0315,0.0154,-0.0175,0.0062,-0.0043,0.0079,-0.0062,0.0106,-0.0112,0.0049,-0.0061,0.0095,-0.0127,0.0057,-0.0019,0.0028,-0.0093,0.0209,-0.0035,0.0014,-0.0094,0.0068,-0.0063,0.0131,-0.0132,0.0539,-0.0891,0.0298,-0.0647,0.0118,-0.0092,0.0033,-0.0057,0.0087,-0.0261,0.0127,-0.0029,0.0114,-0.0056,0.0173,-0.0136,0.0205,-0.0307,0.0065,-0.0098,0.0024,-0.0071,0.0096,-0.0134,0.0147,-0.0165,0.0042,-0.0042,0.0127,-0.0104,0.0277,-0.0176,0.1091,-0.065,0.0323,-0.0459,0.0303,-0.011,0.0107,-0.0131,0.0075,-0.0082,0.0049,-0.0041,0.0018,-0.0076,0.0076,-0.0056,0.0124,-0.0457,0.017,-0.0102,0.0058,-0.0091,0.0105,-0.013,0.0096,-0.0264,0.0164,-0.0763,0.0131,-0.0169,0.0344,-0.0113,0.0526,-0.1124,0.0581,-0.0345,0.0116,-0.007,0.0089,-0.0121,0.0135,-0.0083,0.0247,-0.0059,0.0059,-0.0084,0.0059,-0.0036,0.0072,-0.009,0.0054,-0.0271,0.0032,-0.0053,0.0048,-0.0054,0.0116,-0.0104,0.0313,-0.0085,0.0335,-0.0141,0.0038,-0.003,0.0074,-0.0162,0.0259,-0.0018,0.0031,-0.0078,0.0057,-0.009,0.0057,-0.0126,0.0223,-0.0369,0.0033,-0.0045,0.0031,-0.0033,0.0079,-0.0075,0.0099,-0.005,0.0058,-0.0041,0.0135,-0.0237,0.1009,-0.0663,0.0347,-0.0695,0.0388,-0.0399,0.015,-0.0124,0.01,-0.0084,0.0524,-0.0091,0.0128,-0.0077,0.0062,-0.0112,0.0084,-0.011,0.0101,-0.0107,0.0068,-0.0045,0.0012,-0.0031,0.004,-0.0012,0.0042,-0.0085,0.0302,-0.0329,0.0067,-0.0074,0.031,-0.005,0.0122,-0.0274,0.0121,-0.0627,0.0046,-0.0073,0.0028,-0.0052,0.0048,-0.003,0.0088,-0.0219,0.0044,-0.0035,0.0032,-0.002,0.0064,-0.0073,0.0053,-0.0107,0.008,-0.0048,0.0056,-0.0043,0.0053,-0.0114,0.0113,-0.0324,0.0192,-0.0087,0.0058,-0.0044,0.0108,-0.008,0.0079,-0.0056,0.0022,-0.0058,0.0016,-0.004,0.0044,-0.0065,0.0036,-0.015,0.0123,-0.0033,0.0035,-0.004,0.0151,-0.0039,0.02,-0.0094,0.0313,-0.0044,0.0116,-0.0125,0.0261,-0.0604,0.0125,-0.0414,0.0047,-0.007,0.0028,-0.0042,0.0039,-0.0068,0.0004,-0.006,0.0037,-0.0042,0.0036,-0.0053,0.0074,-0.0099,0.0005,-0.0032,0.0025,-0.0058,0.0015,-0.0036,0.0037,-0.0045,0.0029,-0.0023,0.0049,-0.005,0.0064,-0.0022,0.0925,-0.025,0.0275,-0.0092,0.0869,-0.0122,0.0072,-0.0068,0.0036,-0.0077,0.0007,-0.0032,0.0068,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0106,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.0026,-0.0176,0.0019,-0.0016,0.0063,-0.0175,0.0049,-0.0099,0.0079,-0.0118,0.009,-0.0217,0.0189,-0.0147,0.0252,-0.0098,0.0038,-0.0057,0.0111,-0.0046,0.0064,-0.0058,0.0014,-0.0042,0.0003,-0.01,0.0024,-0.0104,0.0048,-0.0034,0.0057,-0.0046,0.0019,-0.0045,0.0027,-0.0036,0.0064,-0.0026,0.0165,-0.005,0.0203,0,0.0204,-0.0249,0.0207,-0.0011,0.0081,-0.0014,0.0013,-0.0022,0.0037,-0.0028,0.0011,-0.0036,0.0005,-0.0016,0.0008,-0.0015,0.0022,-0.0017,0,-0.0018,0.0025,-0.0063,0.0014,-0.0064,0.0115,-0.0139,0.0064,-0.0045,0.0079,-0.0169,0.0063,-0.0066,0.0143,-0.0058,0.0032,-0.0045,0.0047,-0.0045,0.0046,-0.0038,0.0057,-0.0045,0.0055,-0.0085,0.0044,-0.0041,0.0011,-0.0006,0.0029,-0.0042,0.0021,-0.002,0.0029,-0.003,0.0014,-0.0014,0.0022,-0.0085,0.0056,-0.0069,0.0056,-0.0038,0.0019,-0.002,0.0008,-0.0028,0.0067,-0.0047,0.0014,-0.0023,0.0005,-0.0027,0.0008,-0.0031,0.0018,-0.0055,0.0034,-0.0046,0.0039,-0.0027,0.0034,-0.0003,0.0154,-0.0028,0.0161,-0.0208,0.0025,-0.0041,0.0067,-0.0079,0.0123,-0.0783,0.0109,-0.0052,0.0032,-0.0017,0.0015,-0.0038,0.0018,-0.0131,0.0048,-0.0021,0.001,-0.0015,0.003,-0.0037,0.007,-0.0026,0.0027,-0.002,0.0018,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0023,0.008,-0.0079,0.0224,-0.004,0.0051,-0.0038,0.0303,-0.0055,0.0072,-0.0453,0.0037,-0.0094,0.0003,-0.0028,0.0015,-0.002,0.0058,-0.002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0015,-0.0025,0.0014,-0.0025,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0012,0.0063,-0.0058,0.0065,-0.0113,0.0016,-0.0023,0.0014,-0.0005,0.0032,-0.0024,0.0015,-0.0021,0.0003,-0.0015,0.0009,-0.0011,0.004,-0.0015,0.0031,-0.0041,0.001,-0.0003,0.0017,-0.0004,0.003,-0.0097,0.0045,-0.0123,0.0017,-0.0012,0.0052,-0.0045,0.0389,-0.0222,0.007,-0.0069,0.0025,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.005,-0.0019,0.0017,-0.0031,0.0013,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.002,-0.0053,0.0057,-0.0017,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0047,-0.0017,0.0048,-0.0064,0.0051,-0.0039,0.0018,-0.0007,0.0024,-0.0021,0.008,-0.0149,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0011,0.0019,-0.0004,0.0087,-0.0065,0.0014,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0027,-0.002,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0012,-0.001,0.0067,-0.0088,0.0037,-0.0026,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0021,0.0075,-0.0048,0.0047,-0.0021,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.0087,-0.0076,0.0036,-0.0216,0.0011,-0.0004,0.0013,-0.0006,0.0188,-0.002,0.0047,-0.0116,0.0009,-0.0017,0.0007,-0.0013,0,-0.0009,0.0005,-0.0022,0,-0.001,0,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0003,-0.0005,0.0013,-0.0003,0.0038,-0.0031,0.0221,-0.007,0.0034,-0.0024,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0007,0.0049,-0.0235,0.0013,-0.0019,0.0037,-0.001,0.0004,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0079,-0.0038,0.0013,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0038,-0.0016,0.0036,-0.002,0.0011,-0.0011,0,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0018,-0.0153,0.0007,-0.0111,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0018,-0.0037,0.0014,-0.0106,0.0017,-0.0029,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0002,0,0.0006,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0039,-0.0064,0.0026,-0.0113,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0015,-0.0018,0.0039,-0.0041,0.0022,-0.0014,0.0006,-0.0004,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0001,0.0024,-0.0017,0.0027,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0023,-0.0014,0.0003,-0.0007,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0019,-0.0031,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0016,-0.001,0.0098,-0.0018,0.0017,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0009,-0.009,0.0081,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0016,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0014,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.002,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0001,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0012,-0.0017,0.0009,-0.0019,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0012,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0005,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0019,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0015,-0.003,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0022,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0017,-0.0039,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0005,0,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0024,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0021,-0.001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0009,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0006,-0.0014,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0016,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0043,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0006,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0016,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0011,-0.0006,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0009,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0013,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0007,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
سنتز مایع چکیدن برای طراحی صدا.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم