مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 330 افکت صدای کله پا

صداهای مربوط به چند رسانه ای

مسیریابی

کلید و دکمه

اخطار

بوق، بیپ

ترکیدن حباب

حداکثر، حداقل

موزیکال

کم قدرت

پر قدرت

کله پا

روشن شدن

Start-Up

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0015,-0.0024,0.0039,-0.0021,0.0019,-0.003,0.0028,-0.0038,0.0021,-0.0038,0.0041,-0.0032,0.0033,-0.0688,0.0382,-0.0959,0.0875,-0.1839,0.2116,-0.2195,0.2024,-0.2448,0.2327,-0.2643,0.3031,-0.2715,0.2264,-0.2486,0.2739,-0.2839,0.2637,-0.3437,0.3629,-0.344,0.3073,-0.3283,0.3179,-0.2432,0.2776,-0.3745,0.3504,-0.3689,0.2938,-0.4079,0.3276,-0.3268,0.4059,-0.326,0.4044,-0.4662,0.3831,-0.3766,0.3294,-0.3209,0.3768,-0.4511,0.3855,-0.3972,0.3296,-0.3088,0.4366,-0.4077,0.3904,-0.4179,0.3457,-0.4309,0.3566,-0.5,0.4058,-0.3069,0.3257,-0.3056,0.3117,-0.349,0.3413,-0.3841,0.415,-0.4232,0.4646,-0.4545,0.3481,-0.376,0.3248,-0.3551,0.3416,-0.3845,0.4641,-0.4173,0.4078,-0.3827,0.4898,-0.3738,0.3874,-0.2957,0.3667,-0.5,0.3559,-0.3784,0.2911,-0.2877,0.2813,-0.4782,0.3217,-0.4261,0.4483,-0.4496,0.4108,-0.3298,0.3276,-0.3264,0.3813,-0.4772,0.3603,-0.4164,0.3501,-0.3453,0.3692,-0.3209,0.4162,-0.4282,0.4402,-0.4493,0.4087,-0.3837,0.4317,-0.3483,0.3133,-0.4016,0.3776,-0.3075,0.3657,-0.405,0.3717,-0.4949,0.4211,-0.4819,0.4313,-0.3815,0.3044,-0.4186,0.4529,-0.4028,0.3445,-0.3079,0.2959,-0.3275,0.4278,-0.3589,0.3306,-0.3402,0.3783,-0.4811,0.4421,-0.4232,0.3816,-0.3729,0.4118,-0.3785,0.3939,-0.2266,0.2742,-0.3675,0.3765,-0.3516,0.3733,-0.4172,0.3525,-0.4705,0.3795,-0.2951,0.2751,-0.3379,0.3549,-0.2843,0.2514,-0.2671,0.3188,-0.4183,0.3614,-0.3217,0.2712,-0.4447,0.3154,-0.3651,0.4468,-0.2898,0.3129,-0.2573,0.3443,-0.2823,0.2625,-0.3249,0.3493,-0.2566,0.3453,-0.305,0.2247,-0.4368,0.3933,-0.368,0.4349,-0.3056,0.3232,-0.3754,0.3952,-0.3411,0.3145,-0.3704,0.3831,-0.3074,0.3619,-0.3017,0.2504,-0.3441,0.3027,-0.2906,0.3449,-0.4109,0.32,-0.3388,0.3011,-0.3821,0.3438,-0.2967,0.3044,-0.3473,0.3834,-0.3334,0.2743,-0.3216,0.2022,-0.3488,0.2595,-0.3985,0.3696,-0.2683,0.2761,-0.2558,0.3082,-0.2316,0.3347,-0.309,0.2089,-0.3245,0.2525,-0.2656,0.2872,-0.2673,0.3411,-0.3835,0.3388,-0.2771,0.2939,-0.1839,0.2683,-0.2679,0.283,-0.2644,0.1966,-0.2998,0.3711,-0.2694,0.3032,-0.3388,0.2892,-0.323,0.2364,-0.2271,0.2904,-0.209,0.22,-0.3148,0.26,-0.2727,0.1806,-0.3211,0.3566,-0.3324,0.3077,-0.3008,0.2952,-0.2806,0.3167,-0.203,0.2529,-0.2665,0.2088,-0.2481,0.2147,-0.3112,0.317,-0.268,0.3125,-0.2599,0.2327,-0.2423,0.2373,-0.2263,0.2163,-0.1788,0.236,-0.257,0.2868,-0.2154,0.2182,-0.3048,0.346,-0.2794,0.2119,-0.2581,0.2439,-0.2432,0.1643,-0.1721,0.1848,-0.1874,0.2393,-0.2603,0.3089,-0.3065,0.3174,-0.2558,0.3108,-0.2983,0.2102,-0.2234,0.2215,-0.1796,0.1907,-0.1935,0.211,-0.1904,0.1945,-0.2262,0.2654,-0.248,0.2875,-0.2312,0.2544,-0.1757,0.171,-0.2432,0.2216,-0.1691,0.2149,-0.1961,0.2103,-0.1816,0.2066,-0.1686,0.2062,-0.2416,0.2629,-0.1786,0.1799,-0.1868,0.2083,-0.1653,0.1561,-0.1476,0.2087,-0.1847,0.2516,-0.1553,0.1594,-0.185,0.2012,-0.1813,0.2329,-0.1619,0.1418,-0.1611,0.1501,-0.1293,0.1455,-0.1207,0.1444,-0.1525,0.1598,-0.1274,0.132,-0.1516,0.235,-0.1637,0.1716,-0.1506,0.1494,-0.1472,0.1574,-0.1373,0.1816,-0.1355,0.1585,-0.1274,0.1295,-0.0999,0.1313,-0.1202,0.1687,-0.1318,0.1057,-0.1067,0.1483,-0.1183,0.1395,-0.1033,0.1447,-0.1192,0.1342,-0.1238,0.1009,-0.1072,0.1338,-0.1358,0.1503,-0.1066,0.1334,-0.0952,0.1348,-0.1076,0.1314,-0.0996,0.1095,-0.0942,0.0912,-0.1122,0.0831,-0.0947,0.1332,-0.1201,0.087,-0.0901,0.1304,-0.0879,0.1137,-0.0897,0.1121,-0.0921,0.0869,-0.1037,0.0841,-0.0856,0.0995,-0.09,0.126,-0.1056,0.077,-0.0858,0.1171,-0.0717,0.0959,-0.1075,0.099,-0.0826,0.0793,-0.0876,0.0754,-0.0799,0.1058,-0.0952,0.0959,-0.0694,0.1068,-0.0751,0.0937,-0.0759,0.0877,-0.0818,0.0931,-0.0877,0.0826,-0.0715,0.0878,-0.0658,0.0774,-0.0789,0.0648,-0.0706,0.095,-0.0555,0.058,-0.0685,0.0754,-0.0732,0.0668,-0.0811,0.0854,-0.0687,0.0794,-0.0561,0.0767,-0.0723,0.0572,-0.0647,0.0861,-0.0506,0.0673,-0.0626,0.0663,-0.0576,0.0603,-0.0689,0.0856,-0.0686,0.0669,-0.0678,0.0578,-0.0573,0.0806,-0.058,0.0596,-0.0503,0.0632,-0.0488,0.0545,-0.0613,0.0763,-0.0563,0.0627,-0.0522,0.0571,-0.054,0.062,-0.0526,0.0787,-0.044,0.0412,-0.0459,0.0597,-0.0491,0.0461,-0.0595,0.0695,-0.0499,0.0529,-0.0368,0.0555,-0.0541,0.0683,-0.0455,0.0505,-0.0396,0.0477,-0.044,0.0503,-0.0429,0.0409,-0.05,0.0602,-0.0344,0.0459,-0.0467,0.0488,-0.0357,0.0623,-0.0402,0.0484,-0.0397,0.046,-0.0378,0.0408,-0.0437,0.0544,-0.0398,0.0415,-0.0324,0.0459,-0.043,0.0417,-0.0375,0.0569,-0.0329,0.0348,-0.0365,0.0392,-0.0366,0.0312,-0.0418,0.0484,-0.0356,0.037,-0.0294,0.0428,-0.0381,0.0523,-0.0329,0.0398,-0.0276,0.0339,-0.0334,0.0366,-0.0342,0.0284,-0.0378,0.0446,-0.0274,0.0385,-0.0349,0.029,-0.0275,0.0481,-0.0279,0.0368,-0.0304,0.0327,-0.0277,0.0314,-0.0352,0.0394,-0.028,0.0318,-0.0248,0.0355,-0.0316,0.0313,-0.0256,0.0434,-0.0246,0.0273,-0.0283,0.0292,-0.0295,0.0224,-0.0321,0.0358,-0.0253,0.0297,-0.0281,0.0326,-0.0242,0.0405,-0.023,0.0307,-0.026,0.0245,-0.0224,0.027,-0.0274,0.0159,-0.0299,0.0327,-0.021,0.0298,-0.0261,0.0233,-0.022,0.037,-0.0208,0.0287,-0.0232,0.0244,-0.0209,0.0234,-0.0273,0.0291,-0.0199,0.0248,-0.0195,0.0273,-0.0236,0.0239,-0.018,0.0339,-0.0188,0.0215,-0.0214,0.0218,-0.0228,0.0171,-0.0252,0.0268,-0.0182,0.0233,-0.0216,0.0256,-0.0181,0.0315,-0.0173,0.0241,-0.0192,0.0182,-0.0172,0.0202,-0.0211,0.0129,-0.0237,0.0243,-0.0167,0.0237,-0.0198,0.02,-0.017,0.0289,-0.0155,0.0211,-0.0173,0.0184,-0.019,0.0141,-0.0215,0.0217,-0.015,0.0193,-0.0156,0.0218,-0.0177,0.0183,-0.0143,0.0272,-0.0128,0.0171,-0.0158,0.017,-0.0177,0.0132,-0.0202,0.02,-0.0146,0.0178,-0.0166,0.0202,-0.0146,0.0251,-0.0132,0.018,-0.014,0.0153,-0.0133,0.0154,-0.0184,0.0183,-0.0124,0.0162,-0.0132,0.019,-0.0151,0.0154,-0.0134,0.0231,-0.0121,0.0148,-0.0127,0.0143,-0.0148,0.011,-0.0164,0.0166,-0.0113,0.0152,-0.0126,0.0177,-0.0137,0.0141,-0.0114,0.0215,-0.0093,0.0114,-0.0116,0.013,-0.0135,0.01,-0.0154,0.0153,-0.0117,0.0141,-0.0128,0.0162,-0.0116,0.02,-0.0103,0.0137,-0.0105,0.0117,-0.0105,0.0119,-0.0139,0.0137,-0.0096,0.0129,-0.0109,0.0148,-0.0118,0.0118,-0.0109,0.0184,-0.0092,0.0119,-0.0097,0.0109,-0.0112,0.0087,-0.0125,0.0126,-0.0087,0.0118,-0.01,0.0138,-0.0106,0.017,-0.0088,0.0115,-0.0072,0.0093,-0.0088,0.0099,-0.0101,0.008,-0.0114,0.0115,-0.0092,0.0108,-0.0099,0.0127,-0.0094,0.0156,-0.0078,0.0104,-0.0078,0.0091,-0.0083,0.009,-0.0103,0.0104,-0.0071,0.01,-0.0085,0.0119,-0.009,0.0093,-0.0089,0.0144,-0.0073,0.0095,-0.0076,0.0084,-0.0083,0.0069,-0.0093,0.0095,-0.0064,0.0092,-0.0078,0.0108,-0.0083,0.0134,-0.007,0.0088,-0.0052,0.0076,-0.007,0.0077,-0.0076,0.0064,-0.0085,0.0086,-0.0074,0.0098,-0.0076,0.0082,-0.0078,0.0123,-0.0061,0.0081,-0.0061,0.0068,-0.0064,0.0069,-0.0074,0.0077,-0.0053,0.0078,-0.0067,0.009,-0.0072,0.0075,-0.0059,0.0113,-0.0056,0.0075,-0.0059,0.0064,-0.0063,0.0055,-0.0066,0.007,-0.0047,0.0071,-0.0062,0.0084,-0.0068,0.0106,-0.0052,0.0069,-0.0049,0.0061,-0.0056,0.0059,-0.0057,0.005,-0.0059,0.0064,-0.0056,0.0077,-0.0057,0.0064,-0.0063,0.0097,-0.0047,0.0063,-0.0045,0.0054,-0.0052,0.0054,-0.0054,0.0058,-0.004,0.0063,-0.0051,0.0071,-0.006,0.0054,-0.0046,0.0089,-0.0044,0.0057,-0.0047,0.005,-0.0048,0.0041,-0.0048,0.0052,-0.0046,0.0057,-0.0048,0.0064,-0.0055,0.0083,-0.004,0.0052,-0.0036,0.0048,-0.0042,0.0046,-0.0042,0.0037,-0.0042,0.0047,-0.0043,0.0058,-0.0043,0.0051,-0.0049,0.0075,-0.0036,0.0048,-0.0034,0.0042,-0.0039,0.0036,-0.0039,0.004,-0.0031,0.0048,-0.0039,0.0052,-0.0046,0.004,-0.0037,0.0069,-0.0028,0.0042,-0.0036,0.0039,-0.0036,0.0034,-0.0034,0.0037,-0.0036,0.0043,-0.0033,0.0048,-0.0043,0.0064,-0.0032,0.0039,-0.0027,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0032,0.0034,-0.003,0.0039,-0.0033,0.0044,-0.0031,0.0037,-0.0041,0.0059,-0.0026,0.0035,-0.0024,0.0034,-0.0032,0.0028,-0.0027,0.0031,-0.0024,0.0035,-0.003,0.004,-0.0038,0.0031,-0.0028,0.0054,-0.0022,0.0034,-0.0029,0.0029,-0.0026,0.0026,-0.0026,0.0028,-0.0028,0.0032,-0.0025,0.0036,-0.0034,0.0048,-0.0025,0.0031,-0.002,0.003,-0.0026,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.0023,0.0029,-0.0026,0.0032,-0.0021,0.0028,-0.003,0.0045,-0.0021,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0023,0.0025,-0.0024,0.0029,-0.0028,0.0043,-0.0023,0.0028,-0.002,0.0025,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0021,0.0019,-0.0023,0.0024,-0.0017,0.0027,-0.0025,0.0038,-0.0018,0.0023,-0.0015,0.0022,-0.0022,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0022,-0.002,0.0024,-0.0014,0.0021,-0.0024,0.0035,-0.0016,0.0022,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0015,0.0017,-0.0018,0.002,-0.002,0.0023,-0.0022,0.0032,-0.0019,0.002,-0.0015,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0014,-0.0017,0.0019,-0.0011,0.0016,-0.002,0.0029,-0.0014,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0026,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0023,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0022,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.002,0.0007,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0022,-0.005,0.0041,-0.25,0.1294,-0.5,0.5,-0.5,0.489,-0.3235,0.3651,-0.2238,0.2437,-0.5,0.4928,-0.4505,0.5,-0.3766,0.3404,-0.2365,0.2596,-0.5,0.4241,-0.5,0.5,-0.4147,0.3877,-0.2465,0.2436,-0.3088,0.286,-0.4221,0.5,-0.4099,0.4588,-0.2503,0.2775,-0.2279,0.2667,-0.4799,0.3718,-0.4381,0.4228,-0.307,0.3363,-0.2891,0.2262,-0.2588,0.3856,-0.3592,0.468,-0.3769,0.3691,-0.2457,0.2388,-0.2017,0.1995,-0.3882,0.3581,-0.3802,0.3245,-0.2409,0.2762,-0.2108,0.184,-0.3194,0.3419,-0.3293,0.4023,-0.2788,0.2818,-0.2033,0.1799,-0.1694,0.1684,-0.3593,0.32,-0.2473,0.2838,-0.2042,0.2105,-0.1373,0.1491,-0.3308,0.289,-0.2775,0.3155,-0.2323,0.1792,-0.1418,0.1664,-0.2283,0.1994,-0.2426,0.2765,-0.2169,0.2155,-0.1357,0.1715,-0.1381,0.11,-0.2927,0.2132,-0.2182,0.2442,-0.164,0.1599,-0.1202,0.131,-0.2365,0.2617,-0.2046,0.2355,-0.1662,0.1885,-0.1102,0.1194,-0.1108,0.1241,-0.2291,0.2205,-0.1983,0.2094,-0.14,0.1324,-0.0948,0.0874,-0.2063,0.1766,-0.2014,0.1847,-0.1244,0.1623,-0.1126,0.0967,-0.1692,0.1501,-0.1842,0.2228,-0.1287,0.1518,-0.1151,0.0938,-0.091,0.0785,-0.1968,0.1825,-0.1736,0.1639,-0.1159,0.1036,-0.0951,0.0795,-0.1765,0.1523,-0.1524,0.1627,-0.1412,0.1338,-0.0922,0.0739,-0.0838,0.1063,-0.1335,0.1719,-0.1566,0.1304,-0.0814,0.0998,-0.0764,0.0722,-0.1472,0.1324,-0.1307,0.1275,-0.1024,0.1023,-0.0755,0.0543,-0.1391,0.0968,-0.1327,0.1333,-0.1061,0.0992,-0.0701,0.0796,-0.0574,0.0626,-0.1119,0.1261,-0.1067,0.1118,-0.079,0.0741,-0.0483,0.0494,-0.0987,0.119,-0.1029,0.0957,-0.0915,0.0815,-0.0614,0.0604,-0.0838,0.0482,-0.112,0.0992,-0.074,0.1003,-0.0551,0.066,-0.0474,0.0501,-0.0927,0.0776,-0.0767,0.0852,-0.0624,0.0698,-0.0506,0.0483,-0.0698,0.094,-0.0667,0.0833,-0.067,0.0729,-0.0573,0.0494,-0.0484,0.0492,-0.0653,0.0855,-0.0747,0.0608,-0.0518,0.0511,-0.0397,0.036,-0.0766,0.066,-0.0714,0.0601,-0.0469,0.0461,-0.0477,0.0426,-0.0669,0.0415,-0.0591,0.0561,-0.057,0.0518,-0.0467,0.0376,-0.0415,0.0346,-0.0527,0.06,-0.0484,0.0501,-0.0432,0.0399,-0.029,0.0321,-0.0426,0.0566,-0.0488,0.0582,-0.0392,0.0388,-0.0323,0.0363,-0.0291,0.0309,-0.0494,0.0508,-0.0453,0.0352,-0.0308,0.0297,-0.03,0.0289,-0.0543,0.0453,-0.0425,0.0362,-0.0284,0.0323,-0.0288,0.0278,-0.0493,0.0342,-0.0452,0.0367,-0.0302,0.0296,-0.0266,0.0293,-0.0213,0.0241,-0.0454,0.0369,-0.0352,0.0388,-0.0222,0.0242,-0.0248,0.0289,-0.0382,0.0332,-0.0349,0.0401,-0.0302,0.0232,-0.0208,0.0242,-0.0211,0.0285,-0.0322,0.0394,-0.0339,0.0268,-0.0166,0.015,-0.0175,0.0219,-0.0279,0.036,-0.0319,0.0347,-0.0216,0.0206,-0.0171,0.0163,-0.0251,0.0203,-0.0291,0.0332,-0.0234,0.0295,-0.0135,0.0126,-0.0185,0.0162,-0.0284,0.0294,-0.0256,0.0294,-0.0172,0.0181,-0.0104,0.0118,-0.0238,0.0245,-0.0298,0.0267,-0.024,0.0203,-0.0102,0.0126,-0.0135,0.0174,-0.0304,0.0229,-0.0215,0.0233,-0.012,0.014,-0.0107,0.0096,-0.0282,0.0211,-0.0227,0.0204,-0.0168,0.0188,-0.0083,0.0089,-0.0182,0.0146,-0.0253,0.0186,-0.0157,0.018,-0.0123,0.0111,-0.0129,0.0084,-0.0222,0.0167,-0.0135,0.0178,-0.0122,0.0129,-0.0079,0.0077,-0.0194,0.0164,-0.0176,0.0166,-0.0123,0.0137,-0.0099,0.01,-0.0091,0.0132,-0.0168,0.0159,-0.0116,0.0131,-0.0113,0.0094,-0.0078,0.007,-0.0145,0.0149,-0.015,0.0146,-0.0104,0.0095,-0.0096,0.0081,-0.0136,0.0121,-0.0138,0.0138,-0.0095,0.0102,-0.0091,0.0078,-0.0072,0.0067,-0.0131,0.012,-0.0099,0.0128,-0.0082,0.0073,-0.0071,0.007,-0.0121,0.0107,-0.0118,0.0118,-0.0071,0.0095,-0.0074,0.0064,-0.0079,0.0099,-0.0111,0.0104,-0.0089,0.0101,-0.0063,0.0057,-0.0062,0.0055,-0.0103,0.0089,-0.0099,0.0094,-0.0068,0.0063,-0.0059,0.0053,-0.0097,0.0081,-0.0089,0.0087,-0.0084,0.0084,-0.0055,0.0048,-0.0054,0.0047,-0.008,0.009,-0.0096,0.0087,-0.0046,0.0058,-0.0044,0.004,-0.0088,0.0065,-0.0078,0.0086,-0.0054,0.0067,-0.004,0.0036,-0.0044,0.0068,-0.0072,0.0089,-0.0082,0.0065,-0.0035,0.0038,-0.0031,0.0039,-0.0076,0.0062,-0.0068,0.0072,-0.004,0.0038,-0.0032,0.0038,-0.0056,0.0067,-0.0062,0.0075,-0.0042,0.0047,-0.0033,0.0032,-0.003,0.0028,-0.0065,0.0057,-0.0047,0.0056,-0.0027,0.0029,-0.003,0.0023,-0.0055,0.0054,-0.005,0.0055,-0.003,0.0025,-0.0033,0.003,-0.0043,0.0053,-0.0044,0.0043,-0.0029,0.0028,-0.0031,0.0029,-0.0024,0.0028,-0.0041,0.0039,-0.0033,0.0033,-0.0026,0.0027,-0.0023,0.0024,-0.0032,0.0044,-0.0032,0.0038,-0.0025,0.0025,-0.0029,0.0028,-0.0025,0.0021,-0.004,0.003,-0.0029,0.0024,-0.0026,0.003,-0.0023,0.002,-0.0036,0.0034,-0.0024,0.003,-0.0026,0.0027,-0.0024,0.0022,-0.0029,0.0024,-0.0028,0.003,-0.003,0.0028,-0.0021,0.0024,-0.0014,0.0013,-0.0033,0.0027,-0.0025,0.0029,-0.0024,0.0025,-0.0013,0.0014,-0.0025,0.0029,-0.0026,0.0028,-0.0023,0.0023,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0021,-0.0027,0.0028,-0.0023,0.0026,-0.0016,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.0028,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.002,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0018,0.0022,-0.0023,0.0026,-0.0021,0.0025,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0019,0.0017,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0011,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0005,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0011,-0.0006,-0.0016,-0.0007,-0.0015,-0.0008,-0.0184,-0.0008,-0.0188,0.0068,-0.0503,0.081,0.0228,0.0887,-0.0155,0.0423,-0.1006,0.025,0.0114,0.0501,-0.1547,0.0126,-0.0267,0.0797,-0.0217,0.1073,-0.1676,0.1183,-0.1597,0.086,0.0068,0.1026,-0.0048,0.0519,-0.0876,0.0405,-0.0281,0.1926,-0.1173,0.182,-0.1986,-0.0045,-0.0102,0.0929,-0.0317,0.1734,-0.0902,0.0635,-0.1603,0.0555,-0.1227,0.0903,-0.0969,0.1225,-0.1293,0.1562,-0.0675,0.1556,-0.1082,0.2134,-0.1438,0.0962,-0.1752,0.0589,-0.1738,0.0825,-0.1466,0.0239,-0.1331,0.1131,-0.0298,0.1113,0.0208,0.0947,-0.0016,0.0989,-0.0441,0.1161,-0.0766,0.0264,-0.0755,-0.0166,-0.0924,-0.0159,-0.0931,-0.026,-0.0618,0.0565,0.0125,0.0465,-0.0168,0.107,0.039,0.087,0.0152,0.1018,-0.1071,0.046,-0.0217,0.0097,-0.1458,-0.0062,-0.0738,-0.0194,-0.1152,0.0759,-0.0475,0.1173,-0.0016,0.0858,-0.0028,0.1393,-0.0203,0.1396,-0.0627,0.0914,-0.0851,0.0093,-0.1383,0.0092,-0.1309,-0.0066,-0.0554,0.0032,-0.06,0.1105,0.0413,0.1055,0.0071,0.0886,-0.0241,0.1235,-0.0287,0.0612,-0.1263,0.0013,-0.1747,0.0179,-0.1215,0.0116,-0.0955,0.0662,-0.0938,0.0486,0.0553,0.1608,0.0386,0.1284,-0.0466,0.0486,-0.0114,0.076,-0.0736,0.0095,-0.1831,-0.0802,-0.169,0.0293,-0.0688,-0.0017,-0.0473,0.0521,-0.043,0.1113,0.0591,0.1983,-0.0096,0.1008,-0.0627,0.0575,-0.1142,0.0929,-0.1094,0.0827,-0.2209,-0.0783,-0.0674,0.0262,-0.0059,0.1008,-0.1211,0.1002,-0.0913,0.1545,0.0536,0.2285,-0.0592,0.0318,-0.1507,-0.0289,-0.0218,0.052,-0.2244,0.0661,-0.2378,-0.0427,-0.0775,0.1208,-0.0049,0.1211,-0.0802,0.171,-0.0824,0.0669,-0.0295,0.166,-0.0904,0.1651,-0.147,0.0338,-0.1479,-0.0184,-0.1573,0.0856,-0.0392,0.1043,0.003,0.0841,-0.0691,0.0836,-0.0332,0.0839,-0.0095,0.124,-0.0365,0.111,-0.1235,-0.0443,-0.1244,-0.0046,-0.0264,0.047,-0.0755,0.0129,0.0148,0.1285,-0.0475,0.0626,-0.115,-0.0353,-0.0998,0.2327,-0.0654,0.1386,-0.0916,-0.0078,-0.1223,0.0535,-0.1488,0.1321,-0.147,-0.0211,-0.0217,0.1567,-0.0117,0.1617,-0.1864,0.1597,-0.2167,0.0844,-0.1921,0.0745,-0.1437,0.1472,-0.1136,0.125,-0.1174,0.2077,-0.0528,0.2177,-0.1783,0.2545,-0.1583,0.1658,-0.2418,0.131,-0.2815,0.0994,-0.2406,0.1494,-0.23,0.2486,-0.1728,0.2933,-0.1874,0.2989,-0.1644,0.2781,-0.2386,0.1543,-0.2644,0.1094,-0.1684,0.1677,-0.1682,0.1741,-0.0807,0.1031,-0.0276,0.1335,-0.083,0.0659,-0.151,0.0685,-0.1007,0.063,-0.0889,0.0628,0.0202,0.1097,-0.0014,0.1303,-0.0356,0.1207,-0.0679,0.0195,-0.1421,0.0182,-0.0817,0.0229,-0.0535,0.0448,-0.0227,0.0994,0.0388,0.1062,-0.0073,0.0474,-0.0519,0.0468,-0.0982,-0.0105,-0.099,0.015,-0.0673,-0.0095,-0.0367,0.0703,0.0219,0.0739,-0.0298,0.056,-0.0205,0.0885,-0.0655,0.0063,-0.0786,0.0356,-0.0948,0.0673,-0.0734,0.0576,-0.0547,0.0692,-0.1039,0.0943,-0.0319,0.105,-0.0477,0.0828,-0.0992,0.0204,-0.0604,0.1043,-0.0609,0.0429,-0.1179,0.0533,-0.0513,0.1154,-0.0667,0.0352,-0.0681,0.039,-0.109,0.1257,-0.1168,0.0751,-0.0552,0.0821,-0.0271,0.0947,-0.0713,0.0264,-0.048,0.1305,-0.0846,0.0182,-0.1198,-0.0027,-0.0274,0.068,-0.0745,0.0635,-0.0355,0.0879,-0.0433,0.0682,-0.0303,0.0487,-0.0927,-0.033,-0.033,0.0373,-0.0743,0.0285,-0.0525,0.0387,-0.0603,0.0271,-0.0338,0.1452,-0.0429,0.0462,-0.1011,0.1173,-0.1099,0.1137,-0.0946,0.0925,-0.0885,0.1071,-0.2042,0.1154,-0.0954,0.1676,-0.1498,0.1518,-0.2,0.254,-0.2004,0.166,-0.1631,0.1516,-0.1546,0.2473,-0.2568,0.1332,-0.1465,0.1457,-0.0744,0.1918,-0.1775,0.1817,-0.1164,0.1818,-0.0298,0.0587,-0.1385,0.1037,-0.0612,0.1386,-0.0609,0.0693,-0.0541,0.0788,-0.0338,0.0574,-0.0989,0.0464,-0.0209,0.0584,-0.0006,0.0881,-0.0867,0.0905,-0.0492,0.1131,-0.0956,0.0587,-0.049,0.0467,-0.1579,0.0072,-0.0592,0.1097,-0.0177,0.0411,-0.146,0.1476,-0.0028,0.1938,-0.0899,0.1558,-0.0993,0.1103,-0.2064,0.0372,-0.233,0.0639,-0.145,0.1211,-0.0583,0.2325,-0.0665,0.241,-0.1416,0.1616,-0.2223,0.1635,-0.2376,0.0855,-0.2436,0.1464,-0.1728,0.1916,-0.1004,0.2387,-0.0377,0.2477,-0.1737,0.1577,-0.2283,0.154,-0.1546,0.0663,-0.1914,0.0965,-0.0189,0.0783,0.0045,0.1522,0.0003,0.0454,-0.1448,0.0788,-0.1493,0.0049,-0.1664,-0.0246,-0.0816,0.0645,-0.0253,0.0463,0.0336,0.1313,-0.0115,0.0563,-0.0867,0.0334,-0.0754,-0.0297,-0.0966,-0.0526,-0.0496,0.0844,-0.0096,0.0437,0.0446,0.1068,-0.075,0.1053,-0.0356,0.0211,-0.1056,0.0067,-0.0965,0.0209,-0.0136,0.0462,-0.0287,0.0701,0.0135,0.0738,-0.0381,0.035,-0.0466,0.0164,-0.07,0.0067,-0.0455,0.0009,-0.0479,0.086,-0.0505,0.0425,-0.0041,0.0924,0.001,0.0793,-0.0907,0.0612,-0.1068,0.076,-0.0868,0.0478,-0.1212,0.0664,-0.0578,0.0658,-0.0026,0.1174,-0.0762,0.1446,-0.0779,0.1222,-0.0845,0.0396,-0.1036,0.056,-0.1054,0.0597,-0.0866,0.0691,-0.027,0.0757,0.03,0.0584,-0.0491,0.0471,-0.0218,0.0632,-0.0945,0.0166,-0.0668,0.0262,-0.0538,0.0764,-0.0495,0.0758,-0.0433,0.0696,-0.0412,0.0825,-0.0377,0.0496,-0.071,0.0318,-0.0555,0.018,-0.0464,0.0607,-0.0378,0.0614,-0.053,0.0797,-0.0323,0.0819,-0.0815,0.0604,-0.0814,0.0729,-0.0766,0.048,-0.0805,0.0437,-0.0989,0.0915,-0.0915,0.055,-0.0384,0.1237,-0.0979,0.0961,-0.0729,0.0798,-0.0604,0.0697,-0.1488,0.1124,-0.0476,0.1088,-0.0488,0.0761,-0.1432,0.1289,-0.0719,0.1222,-0.0361,0.0582,-0.0376,0.0793,-0.0918,0.0418,-0.0924,0.0258,-0.036,0.0183,-0.0612,0.037,-0.0603,0.0172,-0.0159,0.078,-0.0308,0.0405,-0.0579,0.0068,-0.0099,0.0543,-0.0553,0.0538,-0.0952,0.0597,-0.0674,0.0639,-0.0706,0.0476,-0.027,0.1156,-0.1082,0.0795,-0.1497,0.0711,-0.1234,0.1521,-0.1205,0.1438,-0.1579,0.1732,-0.1731,0.1357,-0.16,0.1591,-0.1548,0.1738,-0.1891,0.1807,-0.1948,0.1302,-0.2,0.1773,-0.186,0.2196,-0.2039,0.2518,-0.2153,0.2476,-0.2151,0.2212,-0.2424,0.1517,-0.1929,0.0653,-0.0833,0.1198,-0.0778,0.1501,-0.0582,0.1475,-0.0539,0.1335,-0.1335,0.0293,-0.1349,0.0301,-0.1004,0.0358,-0.0558,0.082,0.0043,0.1632,-0.0325,0.1198,-0.1062,0.1203,-0.1203,-0.0057,-0.1082,-0.0087,-0.0639,0.0369,0.034,0.087,-0.0008,0.1181,-0.0159,0.0653,-0.1205,-0.0228,-0.115,0.0661,-0.084,0.0159,0.0114,0.108,-0.0723,0.0796,0.0017,0.0961,-0.1118,0.0459,-0.109,0.0497,-0.0821,0.0581,-0.0992,0.0572,0.0165,0.0782,-0.0526,0.0645,-0.0515,0.0796,-0.051,0.0139,-0.0479,0.0549,-0.1028,0.0383,-0.0365,0.0344,-0.0256,0.0756,-0.0441,0.0644,-0.0109,0.0803,-0.0596,0.0005,-0.079,0.0073,-0.0644,0.0299,-0.0644,0.0091,0.0044,0.0522,-0.036,0.064,-0.037,0.011,-0.0451,0.0258,-0.0558,-0.004,-0.0662,0.0146,0.011,0.0619,-0.0152,0.0291,-0.0133,0.0331,-0.0168,0.0294,-0.0412,-0.0186,-0.047,-0.004,-0.0041,0.0326,-0.0028,0.0197,-0.0288,0.0337,-0.0043,0.0365,-0.0295,0.0217,-0.0312,0.01,-0.047,0.0389,0.0008,0.038,-0.0584,0.0276,-0.0328,0.0497,-0.0235,0.0276,-0.0266,0.0495,-0.0633,0.0501,-0.0533,0.0245,-0.0055,0.0382,-0.0594,0.0091,-0.0094,0.0256,-0.0167,0.0155,-0.0112,0.0309,-0.0409,0.039,-0.0433,0.0052,-0.0114,0.0286,-0.0155,0.0274,-0.0153,0.0151,-0.0193,0.0048,-0.0235,0.0004,-0.0083,0.034,-0.0044,0.0294,-0.0136,0.0084,-0.0162,-0.001,-0.0178,0.0049,-0.0132,0.0156,0.0078,0.0205,-0.0081,0.0156,-0.0178,-0.0022,-0.0155,0.0031,-0.014,0.0042,0.0005,0.0089,0.0021,0.0113,-0.0086,0.0082,-0.0162,0.007,-0.012,0.0056,-0.0126,0.0079,-0.0127,0.0112,-0.0123,0.0165,-0.0111,0.0174,-0.0143,0.0137,-0.017,0.0142,-0.0103,0.0125,-0.0151,0.0127,-0.0138,0.0072,-0.0098,0.0122,-0.0057,0.013,-0.009,0.0098,-0.0091,0.0089,-0.0081,0.0066,-0.0085,0.0053,-0.0059,0.0025,-0.0028,0.0053,-0.0027,0.0039,-0.0025,0.001,-0.0008,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.001,-0.0011,0,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0169,0.0006,-0.0533,-0.0172,-0.0525,-0.0343,-0.0337,0.0119,0.0117,0.0476,0.0458,0.0608,-0.013,0.0455,-0.0516,-0.0133,-0.0557,-0.0419,-0.0419,0.007,0.0074,0.0376,0.0379,0.0588,0.0008,0.0459,-0.044,0.0007,-0.0504,-0.0393,-0.0392,-0.0029,-0.0015,0.0388,0.0389,0.0624,0.0138,0.0529,-0.0489,0.0131,-0.061,-0.0493,-0.0512,-0.0167,-0.0165,0.0348,0.0356,0.0732,0.0247,0.0645,-0.0446,0.0246,-0.0737,-0.0452,-0.0668,-0.0273,-0.0269,0.0408,0.0371,0.0889,0.0362,0.0888,-0.043,0.0361,-0.0845,-0.0419,-0.0851,-0.0389,-0.0383,0.0313,0.033,0.0871,0.05,0.0977,-0.0327,0.0498,-0.0895,-0.0332,-0.0922,-0.0597,-0.0588,0.0291,0.0281,0.0837,0.071,0.1031,-0.0281,0.0718,-0.0843,-0.0281,-0.0953,-0.0651,-0.0647,0.0185,0.02,0.0703,0.0702,0.1072,0.0033,0.0806,-0.0882,0.0013,-0.1002,-0.0807,-0.0801,-0.0138,-0.0113,0.0757,0.0762,0.1188,0.0275,0.1005,-0.0867,0.0268,-0.1147,-0.0883,-0.0937,-0.0288,-0.0283,0.0642,0.0641,0.1288,0.04,0.1136,-0.0744,0.0396,-0.121,-0.0744,-0.116,-0.0439,-0.0434,0.0631,0.0607,0.1303,0.0561,0.1311,-0.0548,0.0548,-0.118,-0.0511,-0.1237,-0.0599,-0.0591,0.0361,0.0372,0.1192,0.0947,0.1372,-0.0296,0.0917,-0.121,-0.0298,-0.1306,-0.0958,-0.0981,0.0179,0.0193,0.0969,0.0984,0.131,-0.0157,0.1022,-0.0993,-0.0166,-0.1161,-0.086,-0.0855,0.0027,0.0004,0.0753,0.0755,0.1114,0.0123,0.0913,-0.0821,0.0101,-0.0926,-0.0732,-0.0738,-0.0185,-0.0179,0.053,0.0536,0.0862,0.0188,0.0736,-0.0433,0.0183,-0.0588,-0.0439,-0.0443,-0.0083,-0.008,0.0362,0.032,0.0582,0.0119,0.0496,-0.0236,0.0119,-0.0342,-0.0231,-0.0339,-0.0094,-0.0094,0.0098,0.0084,0.0195,0.011,0.0194,-0.0047,0.0108,-0.0109,-0.0049,-0.0093,-0.0048,-0.0048,0.0019,0.0019,0.0056,0.0043,0.007,-0.001,0.0051,-0.0051,-0.0009,-0.005,-0.0005,-0.0006,0.0007,0.0004,0.0006,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0012,0.0001,0.0009,-0.0009,0,-0.0009,-0.0007,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0005,0.0005,0.0008,0.0001,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0006,-0.0006,0,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.001,-0.0005,-0.0009,-0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0016,0.0078,-0.0233,0.1402,-0.1107,-0.022,-0.1216,-0.0614,-0.0744,0.0235,0.0234,0.1251,0.1225,0.192,-0.0165,0.1464,-0.1361,-0.0141,-0.1765,-0.0762,-0.1447,0.0259,0.0299,0.1296,0.0297,0.1293,0.0137,0.0701,-0.0406,0.0959,0.08,0.1495,0.0951,0.1826,-0.1617,0.0922,-0.3627,-0.166,-0.3097,-0.1253,-0.1238,0.1979,0.1992,0.3481,0.1182,0.3132,-0.1553,0.1165,-0.3627,-0.1488,-0.3482,-0.1749,-0.1773,0.1132,0.1107,0.2901,0.1657,0.3079,-0.0423,0.1635,-0.2452,-0.0436,-0.4131,-0.2331,-0.3032,0.0673,0.0687,0.3121,0.2207,0.3168,-0.0443,0.2191,-0.3026,-0.0456,-0.3947,-0.2823,-0.2843,0.0969,0.0981,0.3167,0.2411,0.3649,-0.0665,0.2387,-0.269,-0.0681,-0.392,-0.2671,-0.2981,0.0004,0.0008,0.3166,0.2897,0.376,0.0403,0.2953,-0.2643,0.036,-0.4017,-0.266,-0.3235,-0.0789,-0.0768,0.2774,0.2806,0.3787,0.0829,0.2975,-0.2124,0.0821,-0.4131,-0.1987,-0.3488,-0.1125,-0.1108,0.2311,0.2318,0.3759,0.1264,0.3603,-0.2022,0.1241,-0.399,-0.1916,-0.3981,-0.1573,-0.1566,0.1726,0.1398,0.3633,0.1772,0.3831,-0.1293,0.175,-0.3543,-0.1297,-0.4044,-0.2192,-0.2151,0.1076,0.105,0.2672,0.1581,0.2966,-0.0392,0.1872,-0.1221,-0.0388,-0.1391,0.0188,-0.0456,0.0588,-0.0912,-0.003,-0.1701,-0.0619,-0.1381,-0.0204,-0.0206,0.0988,0.0576,0.1491,0.0258,0.1329,-0.0048,0.0643,-0.0045,-0.0036,-0.0036,-0.0029,-0.0029,-0.0024,-0.0027,-0.0023,-0.0031,-0.0026,-0.0036,0.016,-0.3743,0.0168,-0.3469,-0.1021,-0.0988,0.1249,0.1227,0.2729,0.0861,0.2486,-0.0856,0.0847,-0.2211,-0.0887,-0.2214,-0.0855,-0.0848,0.0967,0.0962,0.2464,0.1252,0.2649,-0.0821,0.1226,-0.2432,-0.0851,-0.2593,-0.11,-0.1073,0.0717,0.0717,0.1856,0.1556,0.217,-0.0651,0.1556,-0.1582,-0.0675,-0.1777,-0.1096,-0.1122,0.0573,0.0575,0.127,0.0956,0.1743,-0.0323,0.1018,-0.0816,-0.0304,-0.0815,-0.0421,-0.0444,0.0186,0.0164,0.0517,0.0385,0.0638,-0.0017,0.0554,-0.0307,-0.0008,-0.025,0.051,0.0295,0.057,-0.036,0.0281,-0.1135,-0.0363,-0.1104,-0.0589,-0.0583,0.124,0.1261,0.2326,0.0934,0.2176,-0.1389,0.0907,-0.3655,-0.1349,-0.3545,-0.1296,-0.125,0.188,0.1897,0.3761,0.1546,0.3714,-0.143,0.1537,-0.3616,-0.1482,-0.3923,-0.1887,-0.1913,0.1409,0.1416,0.3546,0.2068,0.3751,-0.1187,0.2039,-0.3315,-0.1163,-0.3931,-0.255,-0.2685,0.1065,0.101,0.3253,0.2462,0.3675,-0.0863,0.2451,-0.2745,-0.0957,-0.395,-0.2743,-0.2847,0.0531,0.0289,0.3228,0.2875,0.3815,0.0132,0.2865,-0.2756,0.0169,-0.4035,-0.2741,-0.3269,-0.0752,-0.0726,0.2959,0.2977,0.3805,0.082,0.3044,-0.2234,0.0807,-0.4041,-0.2268,-0.3339,-0.1097,-0.1081,0.2333,0.2371,0.3796,0.1186,0.3374,-0.2135,0.1157,-0.3959,-0.188,-0.3916,-0.1529,-0.1532,0.1854,0.1803,0.3556,0.1653,0.3729,-0.1306,0.1632,-0.3548,-0.1326,-0.3835,-0.2015,-0.1997,0.1089,0.112,0.3366,0.2283,0.3596,-0.0841,0.2307,-0.2927,-0.0851,-0.3587,-0.2591,-0.2678,0.0563,0.0603,0.2887,0.2558,0.3366,-0.0104,0.253,-0.2141,-0.0139,-0.3495,-0.2039,-0.306,-0.0787,-0.0807,0.2355,0.2323,0.3335,0.0721,0.2776,-0.0521,0.0716,-0.1471,-0.0531,-0.1525,-0.028,-0.2332,-0.0208,-0.0339,0.0172,0.0005,0.0007,0.0007,0.0015,0.0014,0.0021,0.0016,0.0021,0.0007,0.0017,0.0001,0.0007,0.0001,0.0006,0.0005,0.0014,0.0014,0.002,0.0015,0.0021,0.0006,0.0015,0,0.0006,-0.0001,0.0003,0.0003,0.001,0.001,0.0016,0.0014,0.0018,0.0005,0.0014,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0001,0,0.0007,0.0007,0.0013,0.0012,0.0015,0.0006,0.0014,-0.0002,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0005,0.0005,0.0011,0.0011,0.0014,0.0005,0.0012,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,0.0003,0.0008,0.0008,0.0011,0.0005,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0006,0.0005,0.0008,0.0004,0.0009,0,0.0004,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0002,0.0013,-0.0006,0.0002,-0.0009,-0.0004,-0.0007,0.0001,0,0.0007,0.0007,0.0013,0.0001,0.001,-0.0005,0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0007,0.0007,0.0012,0.0002,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.001,-0.0006,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0005,0.0005,0.0012,0.0004,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0013,-0.0005,-0.0012,-0.0003,-0.0003,0.0006,0.0006,0.0013,0.0004,0.0013,-0.0006,0.0004,-0.0012,-0.0005,-0.0012,-0.0004,-0.0004,0.0004,0.0004,0.0011,0.0006,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.0006,0.0002,0.0001,0.0004,0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,0,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0007,0.0007,0.0008,0.0002,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0031,-0.018,0.4196,-0.1905,0.1986,-0.0219,-0.0204,-0.0204,-0.0175,-0.0174,-0.015,-0.0154,-0.0131,-0.0139,-0.0128,-0.1548,0.4276,-0.45,-0.0367,-0.4474,-0.0218,-0.327,0.1345,0.1273,0.373,0.3236,0.4215,-0.1112,0.3184,-0.3699,-0.0623,-0.4222,-0.354,-0.3618,-0.0033,-0.01,0.3734,0.3702,0.4215,0.0786,0.3875,-0.338,0.0764,-0.4217,-0.3313,-0.396,-0.1018,-0.0999,0.3217,0.3253,0.4216,0.0868,0.3971,-0.169,0.1205,-0.1725,-0.0862,-0.2215,-0.1058,-0.1764,-0.0579,-0.0649,0.0464,0.0379,0.2816,0.0518,0.1403,-0.1694,0.0483,-0.2237,-0.1674,-0.2189,-0.0232,-0.0596,0.0645,0.0656,0.1408,0.065,0.1398,-0.0214,0.0643,-0.0933,-0.0222,-0.0943,-0.0565,-0.0645,0.0139,0.0142,0.1489,0.1155,0.3602,-0.0948,0.1741,-0.3344,-0.0959,-0.4403,0.0013,0.0013,0.0345,0.0305,0.1711,0.0389,0.1454,0.0079,0.1053,0.0068,0.008,0.0073,0.0084,0.0083,0.0094,0.0088,0.0096,0.0074,0.0088,0.0055,0.0074,0.0049,0.0058,0.0056,0.0067,0.0065,0.0076,0.0076,0.0083,0.0081,0.0394,-0.0083,0.4324,-0.3681,-0.0021,-0.0021,-0.001,-0.1865,0.4222,-0.4215,-0.1809,-0.4224,-0.1667,-0.1645,0.241,0.2184,0.4216,0.2389,0.4173,-0.1747,0.2333,-0.4213,-0.1507,-0.4216,-0.2789,-0.2573,0.0414,0.0347,0.0357,0.0306,0.0349,0.0235,0.0305,0.0167,0.0234,0.0153,0.0167,0.0156,0.0186,0.0186,0.0237,0.0237,0.0285,0.0272,0.0287,0.0228,0.0273,0.0165,0.0229,0.0112,0.0166,0.0104,0.0114,0.011,0.0139,0.0139,0.0182,0.0183,0.022,0.021,0.0223,0.0177,0.0212,0.0126,0.018,0.0075,0.0126,0.0064,0.0077,0.0065,0.0088,0.0086,0.0132,0.0132,0.0176,0.0176,0.0185,0.0148,0.0179,0.0087,0.0147,0.0031,0.0087,0.0021,0.0031,0.0024,0.0053,0.0053,0.0109,0.0108,0.0154,0.0146,0.0158,0.0106,0.0146,0.0046,0.0107,0,0.0045,-0.0003,0.0005,0.0004,0.0038,0.0038,0.0087,0.0087,0.0119,0.0108,0.0123,0.0075,0.0109,0.0026,0.0075,-0.001,0.0025,-0.0014,-0.0009,-0.0009,0.0013,0.0013,0.0057,0.0057,0.0093,0.009,0.0096,0.0065,0.009,0.0015,0.0065,-0.0029,0.0014,-0.0037,-0.0029,-0.0034,-0.0007,-0.0006,0.0043,0.0044,0.0084,0.0083,0.0089,0.0047,0.0083,-0.0009,0.0047,-0.0051,-0.0009,-0.0053,-0.0045,-0.0045,-0.0009,-0.0009,0.0043,0.0043,0.0072,0.0061,0.0073,0.0024,0.0061,-0.0022,0.0024,-0.0051,-0.0023,-0.0052,-0.0041,-0.004,-0.0014,-0.0014,0.0025,0.0025,0.0052,0.0047,0.0054,0.0021,0.0047,-0.002,0.0021,-0.0053,-0.002,-0.0057,-0.0052,-0.0055,-0.0029,-0.0029,0.0013,0.0014,0.005,0.0049,0.0054,0.002,0.0049,-0.003,0.002,-0.0067,-0.003,-0.0069,-0.0062,-0.0062,-0.0031,-0.003,0.002,0.0021,0.005,0.0039,0.0052,0.0004,0.0039,-0.0041,0.0004,-0.0068,-0.0042,-0.0069,-0.0055,-0.0055,-0.0021,-0.0021,0.0017,0.0017,0.0038,0.0026,0.0039,-0.0001,0.0026,-0.0037,-0.0001,-0.0059,-0.0037,-0.0059,-0.0053,-0.0053,-0.0031,-0.0031,0.0005,0.0005,0.0031,0.0029,0.0034,0.0007,0.0029,-0.0034,0.0006,-0.0066,-0.0034,-0.0068,-0.0062,-0.0062,-0.0035,-0.0034,0.0012,0.0012,0.0039,0.0031,0.0041,-0.0003,0.0031,-0.0046,-0.0003,-0.007,-0.0047,-0.007,-0.0056,-0.0056,-0.0023,-0.0023,0.0018,0.0018,0.0034,0.0019,0.0033,-0.001,0.0018,-0.0045,-0.0011,-0.0059,-0.0046,-0.0058,-0.0045,-0.0046,-0.0024,-0.0024,0.0008,0.0008,0.0024,0.0018,0.0024,-0.0002,0.0017,-0.0034,-0.0002,-0.0056,-0.0034,-0.0058,-0.0052,-0.0052,-0.0031,-0.0032,0.0007,0.0008,0.0031,0.0026,0.0032,0,0.0026,-0.0043,-0.0001,-0.0062,-0.0043,-0.0063,-0.0053,-0.0053,-0.0022,-0.0022,0.0019,0.0019,0.0034,0.0018,0.0034,-0.0011,0.0017,-0.0044,-0.0012,-0.0056,-0.0044,-0.0053,-0.004,-0.0039,-0.0013,-0.0013,0.0014,0.0013,0.0023,0.0012,0.0022,-0.0008,0.0012,-0.0033,-0.0008,-0.0045,-0.0033,-0.0044,-0.0039,-0.004,-0.0023,-0.0023,0.0008,0.0009,0.0022,0.002,0.0025,0.0001,0.002,-0.0033,0,-0.005,-0.0033,-0.0051,-0.0045,-0.0045,-0.002,-0.002,0.0017,0.0017,0.0033,0.002,0.0033,-0.0009,0.002,-0.0041,-0.0009,-0.005,-0.0041,-0.0049,-0.0034,-0.0034,-0.0007,-0.0006,0.0019,0.0019,0.0025,0.001,0.0023,-0.0012,0.001,-0.0032,-0.0012,-0.0037,-0.0032,-0.0036,-0.0027,-0.0027,-0.0011,-0.0011,0.001,0.001,0.0018,0.0013,0.0019,0,0.0014,-0.0025,-0.0001,-0.0038,-0.0024,-0.0039,-0.0034,-0.0034,-0.0015,-0.0015,0.0012,0.0012,0.0027,0.002,0.0027,-0.0004,0.002,-0.0031,-0.0004,-0.0043,-0.0031,-0.0043,-0.003,-0.003,-0.0005,-0.0005,0.0023,0.0022,0.0027,0.0011,0.0025,-0.0011,0.001,-0.0031,-0.0011,-0.0033,-0.003,-0.003,-0.0017,-0.0017,-0.0002,-0.0002,0.0013,0.0013,0.0016,0.0008,0.0015,-0.0005,0.0008,-0.0018,-0.0004,-0.0025,-0.0018,-0.0025,-0.0021,-0.0021,-0.0009,-0.0009,0.0009,0.0009,0.002,0.0016,0.002,0.0001,0.0016,-0.0022,0.0001,-0.0031,-0.0022,-0.0031,-0.0024,-0.0024,-0.0005,-0.0004,0.0018,0.0018,0.0024,0.0012,0.0024,-0.0008,0.0011,-0.0026,-0.0008,-0.0029,-0.0026,-0.0026,-0.0012,-0.0012,0.0004,0.0004,0.0015,0.0013,0.0016,0.0004,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.0015,-0.0007,-0.0016,-0.0014,-0.0015,-0.0011,-0.0011,-0.0003,-0.0003,0.0007,0.0007,0.0011,0.0009,0.0011,0.0002,0.001,-0.0011,0.0002,-0.0018,-0.0011,-0.0018,-0.0015,-0.0015,-0.0004,-0.0004,0.0011,0.0011,0.0017,0.0011,0.0017,-0.0004,0.0011,-0.0016,-0.0003,-0.0019,-0.0016,-0.0018,-0.0009,-0.0009,0.0004,0.0004,0.0014,0.0011,0.0014,0.0003,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0012,-0.0007,-0.0012,-0.0007,-0.0008,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0003,0.0003,0.0007,0.0005,0.0007,0,0.0006,-0.0009,0.0004]
در حال بارگذاری
0:02
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0016,0.0022,-0.0068,0.0124,-0.2151,0.338,-0.2647,0.361,-0.3907,0.3499,-0.4604,0.368,-0.3799,0.3418,-0.3974,0.3588,-0.3227,0.3916,-0.3653,0.2023,-0.2885,0.2734,-0.3703,0.3256,-0.3893,0.4348,-0.4097,0.2774,-0.322,0.2652,-0.2766,0.4285,-0.3255,0.2729,-0.2824,0.3356,-0.3312,0.4282,-0.3752,0.3348,-0.392,0.3613,-0.348,0.3933,-0.489,0.2952,-0.2531,0.1858,-0.3275,0.2723,-0.2424,0.272,-0.2701,0.218,-0.1884,0.2043,-0.3686,0.3315,-0.4584,0.3322,-0.1436,0.33,-0.2691,0.2148,-0.3145,0.2632,-0.2114,0.2815,-0.2081,0.1911,-0.2475,0.2844,-0.2266,0.2894,-0.2828,0.2744,-0.1997,0.2018,-0.2398,0.3693,-0.2396,0.3232,-0.2045,0.1747,-0.2326,0.2494,-0.3076,0.2697,-0.1572,0.1482,-0.201,0.3056,-0.2,0.2844,-0.2485,0.2039,-0.2699,0.1931,-0.288,0.3618,-0.1894,0.2476,-0.248,0.1956,-0.2172,0.2528,-0.195,0.2779,-0.3138,0.32,-0.3226,0.2667,-0.1937,0.1755,-0.1608,0.2453,-0.2097,0.1408,-0.2483,0.2469,-0.1947,0.1639,-0.2265,0.1875,-0.1974,0.1844,-0.2034,0.2084,-0.2257,0.1715,-0.2802,0.2849,-0.2542,0.351,-0.2269,0.2324,-0.2222,0.1945,-0.2481,0.2259,-0.1008,0.1326,-0.1669,0.185,-0.213,0.2522,-0.1983,0.2275,-0.2356,0.2274,-0.1486,0.2415,-0.2001,0.2547,-0.1432,0.1375,-0.1192,0.122,-0.1619,0.2154,-0.1273,0.1425,-0.1597,0.1243,-0.1471,0.1411,-0.2345,0.2133,-0.1865,0.1861,-0.1306,0.0949,-0.1133,0.1343,-0.1253,0.136,-0.2284,0.2647,-0.1612,0.118,-0.1472,0.1222,-0.1443,0.1861,-0.1472,0.1336,-0.16,0.1503,-0.1841,0.1446,-0.2133,0.1961,-0.2019,0.1772,-0.1444,0.1427,-0.1476,0.2114,-0.2565,0.1826,-0.1901,0.1365,-0.1308,0.0953,-0.1311,0.1107,-0.1468,0.1689,-0.1663,0.0872,-0.1569,0.1399,-0.1438,0.1233,-0.1556,0.2453,-0.1416,0.1882,-0.1432,0.1854,-0.126,0.1767,-0.1646,0.1962,-0.149,0.1279,-0.1399,0.1339,-0.1475,0.1443,-0.1408,0.1517,-0.1593,0.1247,-0.1195,0.1332,-0.1361,0.0989,-0.1283,0.0965,-0.1237,0.1332,-0.1064,0.1275,-0.0991,0.1183,-0.1129,0.1803,-0.1218,0.1839,-0.1006,0.1131,-0.1061,0.0998,-0.1343,0.1187,-0.09,0.1297,-0.1401,0.1206,-0.0949,0.1091,-0.1404,0.112,-0.1647,0.094,-0.092,0.1497,-0.0719,0.0808,-0.1016,0.0874,-0.1165,0.1301,-0.1162,0.0779,-0.0771,0.0838,-0.0837,0.0865,-0.166,0.1508,-0.1423,0.0848,-0.0837,0.1017,-0.1095,0.1284,-0.0828,0.0638,-0.0831,0.0888,-0.0983,0.0684,-0.1189,0.1048,-0.093,0.1225,-0.0923,0.0816,-0.1294,0.1416,-0.1163,0.0999,-0.1068,0.0903,-0.1349,0.0931,-0.1278,0.1018,-0.0705,0.0762,-0.0783,0.1138,-0.102,0.1064,-0.1205,0.1027,-0.0911,0.0844,-0.0704,0.087,-0.1164,0.0921,-0.1093,0.116,-0.0819,0.0958,-0.1189,0.123,-0.1219,0.0725,-0.0614,0.0581,-0.1065,0.0906,-0.086,0.0788,-0.0962,0.1075,-0.1076,0.0779,-0.0699,0.0709,-0.0975,0.0678,-0.0606,0.0904,-0.0761,0.0619,-0.0878,0.0484,-0.0748,0.0908,-0.0712,0.0842,-0.0811,0.0751,-0.061,0.0969,-0.116,0.0921,-0.0708,0.0824,-0.0818,0.0878,-0.0668,0.0662,-0.0733,0.0925,-0.0824,0.0591,-0.0796,0.0868,-0.0515,0.0732,-0.0785,0.0491,-0.0805,0.0835,-0.0698,0.0796,-0.0654,0.0796,-0.0523,0.0706,-0.0663,0.0495,-0.0672,0.0686,-0.0801,0.0587,-0.0612,0.0659,-0.047,0.0567,-0.0773,0.075,-0.0609,0.0762,-0.0681,0.0619,-0.0731,0.0599,-0.0798,0.0781,-0.0746,0.0522,-0.0806,0.0736,-0.0576,0.0727,-0.0538,0.0461,-0.0578,0.0606,-0.066,0.0823,-0.0763,0.059,-0.0686,0.0896,-0.0522,0.0643,-0.0639,0.0606,-0.0492,0.0503,-0.0387,0.0419,-0.0386,0.0443,-0.0805,0.067,-0.053,0.0587,-0.058,0.0522,-0.0352,0.0419,-0.0455,0.0363,-0.038,0.0469,-0.0465,0.0359,-0.0485,0.043,-0.0527,0.0632,-0.0389,0.0392,-0.0381,0.067,-0.0486,0.0398,-0.0611,0.0441,-0.0599,0.0468,-0.0611,0.0665,-0.0556,0.0621,-0.0559,0.0449,-0.0406,0.0272,-0.0317,0.0461,-0.0441,0.0379,-0.0602,0.0306,-0.0632,0.0467,-0.0443,0.0368,-0.0471,0.0483,-0.0399,0.0348,-0.0467,0.0509,-0.0681,0.0651,-0.0313,0.043,-0.0355,0.0409,-0.0431,0.0433,-0.0353,0.0321,-0.0331,0.0362,-0.0373,0.0415,-0.0411,0.0551,-0.0468,0.0516,-0.0355,0.0381,-0.0373,0.041,-0.0377,0.0429,-0.045,0.0513,-0.0349,0.0249,-0.0249,0.0407,-0.0402,0.0414,-0.0431,0.0482,-0.0378,0.0371,-0.0385,0.0413,-0.0322,0.0493,-0.0336,0.037,-0.0301,0.0268,-0.0331,0.0338,-0.0227,0.0355,-0.0303,0.0407,-0.0329,0.0351,-0.0479,0.034,-0.0354,0.0414,-0.0512,0.0425,-0.0544,0.0446,-0.0361,0.0254,-0.0364,0.0547,-0.0367,0.0308,-0.0488,0.0311,-0.0321,0.0261,-0.0357,0.0367,-0.0408,0.0419,-0.0261,0.024,-0.0392,0.0262,-0.0344,0.0226,-0.04,0.036,-0.0358,0.0282,-0.0324,0.0276,-0.0284,0.0403,-0.0342,0.0274,-0.0414,0.0263,-0.0254,0.0433,-0.0457,0.0312,-0.0301,0.0286,-0.0293,0.0227,-0.03,0.0334,-0.0156,0.0184,-0.0179,0.0329,-0.0274,0.0224,-0.04,0.0338,-0.0353,0.0275,-0.0394,0.0197,-0.0304,0.0296,-0.0284,0.0284,-0.0373,0.0219,-0.0185,0.0179,-0.0227,0.0151,-0.0234,0.0371,-0.0235,0.0246,-0.0185,0.0157,-0.0314,0.0219,-0.0237,0.0359,-0.0194,0.0178,-0.0261,0.0144,-0.02,0.0337,-0.0187,0.0219,-0.0267,0.0285,-0.0232,0.0188,-0.0175,0.0271,-0.0249,0.0215,-0.0191,0.0206,-0.0153,0.0217,-0.0262,0.0312,-0.0303,0.0285,-0.0225,0.0311,-0.0212,0.0175,-0.0273,0.0228,-0.023,0.0262,-0.0311,0.0238,-0.0228,0.0167,-0.0198,0.0122,-0.0227,0.0184,-0.0173,0.0233,-0.0215,0.0142,-0.024,0.0226,-0.0354,0.0192,-0.0215,0.0192,-0.021,0.018,-0.0165,0.0153,-0.0243,0.0135,-0.0182,0.0138,-0.017,0.0179,-0.0152,0.0185,-0.0183,0.0145,-0.0199,0.0269,-0.0131,0.0183,-0.0288,0.028,-0.021,0.0166,-0.0203,0.0179,-0.0242,0.019,-0.0204,0.0158,-0.0176,0.0255,-0.0184,0.0181,-0.0206,0.0231,-0.0166,0.0254,-0.0165,0.0143,-0.0194,0.0201,-0.02,0.0219,-0.0231,0.0146,-0.0139,0.0208,-0.0162,0.021,-0.0182,0.0118,-0.0213,0.0193,-0.0192,0.0212,-0.0204,0.0161,-0.0176,0.0185,-0.0163,0.0117,-0.0192,0.0237,-0.02,0.0148,-0.0191,0.0167,-0.0172,0.0215,-0.0155,0.015,-0.0185,0.0124,-0.0177,0.0117,-0.0134,0.0117,-0.0181,0.0144,-0.0173,0.0155,-0.0122,0.0109,-0.0086,0.0114,-0.0129,0.0185,-0.0159,0.0099,-0.0139,0.0181,-0.0096,0.0134,-0.0152,0.012,-0.012,0.0131,-0.0087,0.0051,-0.0114,0.0107,-0.0112,0.0169,-0.0117,0.0128,-0.0075,0.0122,-0.0119,0.0101,-0.0117,0.0107,-0.0121,0.0141,-0.0177,0.0172,-0.0145,0.0091,-0.0145,0.016,-0.0134,0.0137,-0.0066,0.0071,-0.0132,0.0099,-0.012,0.0106,-0.0107,0.0107,-0.0112,0.0104,-0.0128,0.0127,-0.012,0.0094,-0.0099,0.0102,-0.0099,0.0118,-0.0108,0.0126,-0.0106,0.0149,-0.0096,0.0105,-0.0136,0.0109,-0.0078,0.0089,-0.0074,0.0117,-0.017,0.0124,-0.0079,0.0159,-0.0106,0.0113,-0.0084,0.0148,-0.0066,0.0082,-0.0097,0.0082,-0.0065,0.0087,-0.0099,0.0106,-0.0075,0.0062,-0.013,0.0087,-0.0092,0.0161,-0.0093,0.0144,-0.013,0.0064,-0.0103,0.0093,-0.0101,0.0097,-0.0056,0.0081,-0.0074,0.0065,-0.0111,0.0094,-0.0087,0.0084,-0.006,0.0079,-0.0035,0.0072,-0.0071,0.0069,-0.0073,0.0044,-0.006,0.0053,-0.0097,0.01,-0.0088,0.0063,-0.0057,0.0078,-0.0075,0.0045,-0.0097,0.0101,-0.0081,0.0099,-0.0063,0.0072,-0.0084,0.0064,-0.0048,0.0065,-0.0068,0.0079,-0.005,0.0078,-0.0046,0.0046,-0.006,0.005,-0.0058,0.0069,-0.0078,0.0067,-0.0066,0.0069,-0.0061,0.0046,-0.0043,0.0052,-0.0054,0.006,-0.0046,0.005,-0.0049,0.0047,-0.0029,0.005,-0.0055,0.0063,-0.0054,0.0049,-0.0038,0.0041,-0.0041,0.0035,-0.0031,0.0033,-0.0046,0.0055,-0.0032,0.0028,-0.0039,0.0043,-0.0044,0.0048,-0.0045,0.0038,-0.0034,0.0044,-0.0036,0.0033,-0.0044,0.0031,-0.0026,0.0026,-0.004,0.0047,-0.0034,0.0036,-0.0044,0.0052,-0.0044,0.0052,-0.0033,0.0029,-0.0036,0.0023,-0.0028,0.0032,-0.0042,0.0035,-0.0029,0.0036,-0.0025,0.0043,-0.0046,0.0037,-0.003,0.0035,-0.0041,0.0034,-0.0031,0.0037,-0.0032,0.0024,-0.0025,0.004,-0.0028,0.0027,-0.0023,0.0017,-0.0047,0.0035,-0.0023,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0045,0.0043,-0.0027,0.0041,-0.003,0.0019,-0.0022,0.002,-0.0019,0.0025,-0.0036,0.0022,-0.0028,0.0027,-0.0018,0.0016,-0.0029,0.0025,-0.0024,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0031,0.0019,-0.0018,0.0021,-0.0015,0.0019,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.0028,-0.002,0.0032,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0015,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0024,0.0023,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0023,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0008,0.001,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0019,0.0024,-0.0014,0.0021,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0018,0.0019,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.002,0.0017,-0.0021,0.002,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0016,0.0001,-0.011,0.005,-0.0185,0.015,-0.0217,0.0305,-0.0435,0.0556,-0.0759,0.0938,-0.121,0.1333,-0.1742,0.1449,-0.2224,0.2012,-0.2361,0.2429,-0.2039,0.2336,-0.201,0.1699,-0.1407,0.1237,-0.1262,0.1308,-0.1192,0.1292,-0.1146,0.1209,-0.1132,0.1075,-0.1083,0.1191,-0.1018,0.1171,-0.1051,0.1181,-0.1014,0.0591,-0.0995,0.1187,-0.0619,0.1221,-0.0976,0.1046,-0.0964,0.1256,-0.0783,0.1294,-0.0949,0.1328,-0.0929,0.1294,-0.0906,0.1354,-0.0928,0.1374,-0.0917,0.1161,-0.091,0.141,-0.0908,0.144,-0.0913,0.1124,-0.0913,0.1458,-0.0917,0.1483,-0.0926,0.1257,-0.091,0.1499,-0.094,0.1529,-0.0963,0.147,-0.0714,0.1452,-0.0851,0.1612,-0.1406,0.1804,-0.1117,0.1561,-0.1155,0.029,-0.1816,0.1268,-0.2269,0.3569,-0.3249,0.2242,-0.1707,0.1874,-0.1754,0.1715,-0.192,0.1749,-0.2021,0.2695,-0.2343,0.2753,-0.2259,0.2184,-0.1095,0.1399,-0.1103,0.0724,-0.1252,0.0975,-0.0402,0.0423,-0.1635,0.0705,-0.1616,0.1979,-0.236,0.2673,-0.2499,0.2391,-0.2277,0.2664,-0.2378,0.234,-0.1911,0.2191,-0.109,0.2021,-0.1414,0.1702,-0.1764,0.168,-0.1212,0.1321,-0.194,0.1031,-0.1798,0.1031,-0.1445,0.0888,-0.1398,0.0665,-0.0884,0.0641,-0.0845,0.0314,-0.0378,0.0552,-0.0535,0.0585,-0.0983,0.0324,-0.0423,0.0737,-0.14,0.0939,-0.1781,0.1153,-0.1382,0.1618,-0.2097,0.0879,-0.2368,0.2052,-0.228,0.2449,-0.2593,0.2046,-0.2541,0.278,-0.2775,0.2996,-0.2922,0.305,-0.1247,0.3275,-0.3087,0.2627,-0.3197,0.354,-0.1975,0.3302,-0.2988,0.0754,-0.3993,0.4199,-0.3906,0.3678,-0.2758,0.2118,-0.1666,0.3149,-0.3299,0.4047,-0.3576,0.4168,-0.1728,0.3745,-0.3174,0.2109,-0.2661,0.3154,-0.2348,0.3289,-0.2937,0.1878,-0.281,0.3791,-0.3357,0.3742,-0.3304,0.3668,-0.1901,0.419,-0.3566,0.339,-0.3243,0.3936,-0.2864,0.3324,-0.2915,0.094,-0.2398,0.3107,-0.2611,0.3242,-0.2538,0.3086,-0.1657,0.3093,-0.2784,0.2459,-0.2948,0.307,-0.2928,0.2971,-0.2957,0.1557,-0.2164,0.2929,-0.2816,0.2955,-0.2603,0.2919,-0.1663,0.2886,-0.2404,0.192,-0.2198,0.2665,-0.2236,0.2314,-0.1996,0.1027,-0.0976,0.1883,-0.1669,0.143,-0.1271,0.126,-0.0734,0.0996,-0.0825,0.0683,-0.0379,0.0656,-0.0398,0.021,-0.0122,0.0317,-0.0491,0.0285,-0.0674,0.0632,-0.0876,0.0968,-0.1128,0.0978,-0.0414,0.1214,-0.1402,0.1077,-0.1714,0.1694,-0.1561,0.1576,-0.1547,0.0826,-0.1512,0.2034,-0.2142,0.2235,-0.209,0.22,-0.1149,0.2166,-0.2084,0.141,-0.2241,0.2283,-0.2256,0.2471,-0.2285,0.1677,-0.1595,0.2489,-0.2431,0.2467,-0.2327,0.2461,-0.1717,0.2464,-0.2516,0.1364,-0.2387,0.2536,-0.2459,0.2528,-0.2468,0.1988,-0.0818,0.2558,-0.2622,0.236,-0.275,0.2647,-0.2549,0.2746,-0.2773,0.1186,-0.2139,0.2789,-0.2692,0.2682,-0.259,0.2582,-0.151,0.2488,-0.2435,0.1506,-0.2258,0.2314,-0.2301,0.2182,-0.2167,0.1727,-0.0689,0.2033,-0.1996,0.1621,-0.1794,0.1891,-0.167,0.1755,-0.161,0.0854,-0.0977,0.1595,-0.1449,0.1398,-0.1312,0.1393,-0.1001,0.1203,-0.118,0.0485,-0.0938,0.1023,-0.104,0.0874,-0.0899,0.0822,-0.0351,0.0785,-0.0775,0.045,-0.0633,0.0674,-0.0629,0.0697,-0.063,0.0536,-0.0249,0.0573,-0.0404,0.045,-0.0551,0.0579,-0.0517,0.0609,-0.0472,0.0158,-0.0293,0.0502,-0.0424,0.0481,-0.0522,0.0473,-0.0434,0.0531,-0.0576,0.0301,-0.0562,0.0563,-0.0623,0.0597,-0.0623,0.0473,-0.0139,0.0521,-0.0605,0.0479,-0.0675,0.0605,-0.0646,0.0669,-0.0741,0.0373,-0.054,0.0707,-0.0791,0.0754,-0.0818,0.0766,-0.0542,0.0839,-0.0846,0.0436,-0.084,0.0865,-0.0865,0.087,-0.0858,0.0697,-0.0305,0.0833,-0.0822,0.0694,-0.0767,0.0788,-0.0692,0.0742,-0.0687,0.0346,-0.0456,0.0704,-0.0616,0.0648,-0.0566,0.0646,-0.0424,0.0579,-0.0535,0.0291,-0.046,0.0509,-0.0488,0.0449,-0.0441,0.0337,-0.0188,0.0401,-0.0395,0.0359,-0.0371,0.0364,-0.025,0.0339,-0.0356,0.023,-0.0359,0.0331,-0.0351,0.0326,-0.033,0.0175,-0.0249,0.0301,-0.0332,0.0302,-0.0285,0.0279,-0.0095,0.0228,-0.0271,0.0202,-0.0287,0.0268,-0.0267,0.0263,-0.0259,0.0098,-0.0204,0.024,-0.0232,0.0218,-0.0218,0.0205,-0.0104,0.0225,-0.0234,0.0184,-0.0212,0.0228,-0.0197,0.0221,-0.0197,0.0112,-0.0154,0.0217,-0.0186,0.0171,-0.015,0.0163,-0.0073,0.0142,-0.0113,0.0076,-0.0095,0.0135,-0.0105,0.0118,-0.01,0.0092,-0.0032,0.009,-0.009,0.0054,-0.0065,0.0065,-0.0063,0.005,-0.0041,0.003,-0.0014,0.0032,-0.0035,0,-0.003,0.0023,-0.0035,0.0025,-0.0042,0.0034,-0.0048,0.0045,-0.0059,0.0022,-0.0056,0.0067,-0.0081,0.0093,-0.0109,0.0078,-0.0048,0.0112,-0.013,0.0127,-0.0141,0.0134,-0.0121,0.0152,-0.015,0.0071,-0.0141,0.0163,-0.0161,0.0165,-0.017,0.0145,-0.0049,0.0165,-0.0161,0.0146,-0.0174,0.017,-0.0156,0.0177,-0.0159,0.0057,-0.014,0.0157,-0.017,0.0167,-0.017,0.0155,-0.0056,0.0157,-0.0156,0.0125,-0.0143,0.0146,-0.0133,0.0138,-0.0146,0.0064,-0.0115,0.0132,-0.0145,0.0128,-0.014,0.0126,-0.0077,0.0125,-0.0122,0.0075,-0.011,0.0108,-0.011,0.0104,-0.0103,0.0074,-0.0047,0.0096,-0.0091,0.0084,-0.0084,0.0089,-0.0077,0.0087,-0.0076,0.0043,-0.0049,0.0084,-0.0074,0.0076,-0.0067,0.0077,-0.005,0.0068,-0.0057,0.0024,-0.0036,0.0058,-0.0047,0.0053,-0.0043,0.0054,-0.0032,0.0051,-0.0043,0.0017,-0.003,0.0049,-0.0048,0.0053,-0.0056,0.0053,-0.0042,0.0058,-0.0065,0.0033,-0.0066,0.0056,-0.0067,0.0051,-0.0065,0.0032,-0.0034,0.0046,-0.0059,0.0041,-0.0052,0.0041,-0.0039,0.0037,-0.0045,0.0023,-0.0037,0.0035,-0.0038,0.0031,-0.0038,0.0025,-0.0017,0.003,-0.0026,0.0026,-0.0024,0.003,-0.0017,0.0034,-0.0023,0.0016,-0.0019,0.0028,-0.0018,0.0024,-0.0014,0.002,-0.0004,0.0025,-0.0012,0.0023,-0.0014,0.0025,-0.0009,0.0023,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0003,-0.0016,0.0001,-0.001,0.0002,-0.0014,-0.0001,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0003,-0.0011,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0013,-0.0004,0.0013,-0.0007,0.0016,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0001,0.0016,-0.0008,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0005,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0006,-0.0018,0.0015,-0.0023,0.0011,-0.0025,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0026,0.0005,-0.0024,0.0009,-0.0022,0.0012,-0.002,0.0003,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0006,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0019,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0016,-0.0004,0.0014,-0.0004,0.0013,0.0001,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.001,-0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.0011,-0.0003,-0.0011,-0.0004,-0.0009,-0.0003,-0.001,-0.0002,-0.0009,0,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0007,0,0.0008,-0.0001,0.0008,0,0.0008,0.0002,0.001,0.0001,0.0006,0,0.0009,0,0.0007,-0.0001,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0011,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0009,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0007,0.0003,0.0007,0.0003,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0005,-0.001,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0004,0.0002,0.0006,0.0003,0.0007,0.0001,0.0005,0.0003,0.0007,0.0003,0.0006,0.0002,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0007,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0005,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0006,-0.0003,-0.0008,-0.0005,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0003,0.0006,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0.0004,0.0007,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0004,0.0006,0.0006,0.0007,0.0005,0.0007,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0002]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0015,0,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0017,0.0011,0.0018,-0.0001,0.0014,-0.0015,-0.0003,-0.0029,-0.0015,-0.0026,0.0002,-0.0008,0.0027,-0.0004,0.0077,-0.2486,0.0996,-0.3629,0.2914,-0.2107,0.2183,-0.2636,0.2392,-0.2288,0.2859,-0.1602,0.2751,-0.1753,0.1672,-0.2172,0.3167,-0.1999,0.2146,-0.1958,0.206,-0.2177,0.181,-0.1292,0.1315,-0.193,0.1777,-0.1342,0.1619,-0.2342,0.2525,-0.1423,0.1521,-0.2759,0.1738,-0.1459,0.1559,-0.2462,0.1891,-0.152,0.2718,-0.1952,0.257,-0.2476,0.1283,-0.1239,0.1716,-0.1045,0.1658,-0.1659,0.1093,-0.0986,0.1794,-0.1672,0.2263,-0.2094,0.118,-0.1396,0.1993,-0.1865,0.2306,-0.1614,0.0844,-0.1671,0.1831,-0.1442,0.1122,-0.2112,0.1921,-0.0765,0.1835,-0.1315,0.1182,-0.2221,0.1494,-0.1634,0.2068,-0.1456,0.1418,-0.1289,0.1694,-0.1775,0.1265,-0.1112,0.1776,-0.0735,0.1304,-0.143,0.155,-0.1292,0.1286,-0.0863,0.1254,-0.1319,0.11,-0.0784,0.1241,-0.1277,0.0762,-0.075,0.1146,-0.1363,0.1531,-0.074,0.0569,-0.1366,0.1037,-0.1173,0.0995,-0.1267,0.0885,-0.1372,0.1828,-0.107,0.0819,-0.1451,0.0776,-0.073,0.1033,-0.0657,0.1073,-0.1153,0.0716,-0.1,0.1056,-0.0933,0.1573,-0.1124,0.1243,-0.0968,0.1111,-0.1036,0.1615,-0.1015,0.0909,-0.1117,0.1082,-0.0991,0.1245,-0.1453,0.1126,-0.0617,0.0702,-0.1004,0.0834,-0.1597,0.1249,-0.0943,0.0615,-0.0706,0.0919,-0.1203,0.1098,-0.061,0.1125,-0.0767,0.0536,-0.0894,0.0911,-0.0655,0.0743,-0.0857,0.0675,-0.0821,0.0746,-0.0497,0.0708,-0.0914,0.0851,-0.0473,0.0585,-0.0924,0.0735,-0.0637,0.094,-0.0354,0.0694,-0.0849,0.0707,-0.0668,0.0621,-0.0654,0.0561,-0.0914,0.1211,-0.0381,0.0509,-0.1015,0.0652,-0.0491,0.071,-0.0425,0.0379,-0.0757,0.0621,-0.0672,0.0372,-0.0618,0.0916,-0.0714,0.0767,-0.0718,0.1043,-0.0654,0.0514,-0.067,0.0629,-0.0658,0.0593,-0.0668,0.0819,-0.0984,0.0781,-0.0757,0.0508,-0.0517,0.0603,-0.0994,0.0855,-0.0631,0.0529,-0.0474,0.0545,-0.088,0.0695,-0.0545,0.0799,-0.0356,0.0348,-0.0518,0.0589,-0.0421,0.0438,-0.0569,0.0506,-0.0561,0.0496,-0.0352,0.0324,-0.0641,0.0579,-0.0296,0.0327,-0.0625,0.0641,-0.0397,0.0288,-0.053,0.0474,-0.0446,0.0522,-0.0481,0.0379,-0.0328,0.0322,-0.062,0.0744,-0.0662,0.0376,-0.0313,0.0451,-0.0301,0.0473,-0.0277,0.0273,-0.0507,0.0437,-0.0449,0.058,-0.0412,0.032,-0.0455,0.05,-0.0451,0.0684,-0.0468,0.0369,-0.0462,0.0407,-0.0488,0.0385,-0.035,0.06,-0.0644,0.0503,-0.0529,0.0352,-0.0513,0.0419,-0.0584,0.0611,-0.0416,0.0361,-0.0317,0.0418,-0.0628,0.0471,-0.0409,0.0552,-0.0242,0.0294,-0.0287,0.0357,-0.0355,0.0309,-0.0369,0.0316,-0.0358,0.034,-0.0238,0.0333,-0.041,0.0394,-0.0193,0.0336,-0.0426,0.0436,-0.022,0.0191,-0.0281,0.032,-0.0282,0.0357,-0.031,0.0194,-0.0206,0.0386,-0.045,0.0518,-0.0425,0.0242,-0.0216,0.0313,-0.0204,0.0315,-0.0367,0.0181,-0.0207,0.0291,-0.0286,0.0398,-0.0326,0.0232,-0.0301,0.0328,-0.0286,0.046,-0.0314,0.013,-0.0298,0.0256,-0.0342,0.0249,-0.0459,0.041,-0.0131,0.035,-0.0367,0.0289,-0.0414,0.0268,-0.0234,0.041,-0.0297,0.0256,-0.0206,0.0311,-0.0428,0.0312,-0.029,0.0399,-0.0164,0.0247,-0.0201,0.0172,-0.0262,0.0206,-0.0153,0.0225,-0.024,0.0221,-0.014,0.0258,-0.0295,0.0132,-0.0118,0.0231,-0.0301,0.0304,-0.0157,0.0114,-0.0199,0.0215,-0.021,0.0255,-0.0143,0.0122,-0.0326,0.0345,-0.0294,0.0146,-0.0294,0.0191,-0.0139,0.0219,-0.0135,0.0224,-0.0249,0.0202,-0.0201,0.019,-0.0188,0.025,-0.0227,0.0182,-0.0206,0.0294,-0.0159,0.0295,-0.0206,0.0175,-0.0199,0.0173,-0.0247,0.0274,-0.0308,0.0247,-0.0124,0.0146,-0.0267,0.021,-0.027,0.0272,-0.0204,0.0104,-0.0145,0.0184,-0.0311,0.021,-0.011,0.0283,-0.02,0.0124,-0.013,0.015,-0.0101,0.0134,-0.0175,0.0159,-0.0162,0.0147,-0.0119,0.0152,-0.0203,0.0188,-0.0089,0.0091,-0.0205,0.0155,-0.0124,0.0211,-0.0072,0.0156,-0.0142,0.018,-0.0147,0.0119,-0.0101,0.0081,-0.023,0.0223,-0.0061,0.009,-0.0211,0.0158,-0.0098,0.0147,-0.0092,0.008,-0.0166,0.0143,-0.014,0.0062,-0.0132,0.0169,-0.0151,0.0151,-0.0138,0.0214,-0.015,0.0135,-0.0119,0.0114,-0.0122,0.0121,-0.0176,0.0198,-0.0218,0.0165,-0.0185,0.012,-0.0163,0.0147,-0.0179,0.0197,-0.0148,0.013,-0.0098,0.0121,-0.0218,0.0146,-0.0148,0.0198,-0.0081,0.0082,-0.0076,0.0108,-0.0056,0.0094,-0.0119,0.0113,-0.0113,0.0104,-0.0085,0.0061,-0.0143,0.0125,-0.0056,0.0065,-0.015,0.015,-0.0092,0.0051,-0.0075,0.0107,-0.0097,0.0131,-0.0092,0.0087,-0.0076,0.007,-0.016,0.0159,-0.0141,0.0085,-0.0077,0.0116,-0.0065,0.0105,-0.0065,0.0055,-0.012,0.0097,-0.0095,0.0115,-0.0092,0.0085,-0.0107,0.0105,-0.0089,0.0145,-0.0103,0.0094,-0.0089,0.0076,-0.0123,0.0084,-0.0081,0.0137,-0.0155,0.0119,-0.0135,0.0083,-0.012,0.0105,-0.0121,0.0134,-0.0104,0.0092,-0.0072,0.0089,-0.0151,0.0098,-0.0104,0.0141,-0.0054,0.0077,-0.0049,0.0069,-0.0074,0.0062,-0.0085,0.0081,-0.0078,0.007,-0.0059,0.0089,-0.0099,0.008,-0.0036,0.0077,-0.0104,0.0107,-0.0044,0.0034,-0.0065,0.0075,-0.0069,0.0093,-0.0069,0.0047,-0.005,0.0099,-0.0117,0.0108,-0.0095,0.0058,-0.005,0.0086,-0.0045,0.007,-0.0088,0.0038,-0.0047,0.007,-0.0065,0.0077,-0.0076,0.0064,-0.006,0.0074,-0.0065,0.0094,-0.0066,0.0043,-0.0059,0.0051,-0.0088,0.006,-0.0107,0.0096,-0.003,0.0083,-0.0095,0.0074,-0.0086,0.0058,-0.0041,0.0095,-0.0076,0.0066,-0.0034,0.007,-0.011,0.0088,-0.0073,0.0101,-0.0039,0.0055,-0.0033,0.0035,-0.006,0.0045,-0.0041,0.0059,-0.0052,0.0049,-0.0043,0.0064,-0.007,0.0035,-0.0044,0.0054,-0.0076,0.0076,-0.0031,0.0029,-0.0049,0.0058,-0.0046,0.0068,-0.0034,0.0026,-0.0086,0.007,-0.008,0.0028,-0.0066,0.0057,-0.0034,0.0063,-0.0034,0.0045,-0.0058,0.0048,-0.0042,0.0042,-0.0043,0.0053,-0.0055,0.0043,-0.0044,0.0067,-0.0031,0.0058,-0.0048,0.0033,-0.0037,0.0042,-0.0063,0.0066,-0.0078,0.0059,-0.0036,0.0034,-0.0069,0.0052,-0.0059,0.0068,-0.0056,0.0018,-0.0037,0.0046,-0.0079,0.0047,-0.0031,0.0077,-0.005,0.003,-0.0028,0.0035,-0.0019,0.0029,-0.0043,0.0042,-0.0036,0.0031,-0.003,0.0034,-0.0049,0.0044,-0.0018,0.0026,-0.0054,0.0038,-0.0029,0.0054,-0.0017,0.0034,-0.0038,0.0048,-0.0031,0.003,-0.0025,0.0015,-0.0059,0.0048,-0.001,0.0027,-0.0049,0.0044,-0.0025,0.0033,-0.0022,0.0016,-0.0042,0.0034,-0.0032,0.0012,-0.003,0.0035,-0.0037,0.0032,-0.0029,0.0046,-0.0034,0.0033,-0.0023,0.0022,-0.0025,0.003,-0.0045,0.0045,-0.0052,0.0043,-0.0049,0.0025,-0.0043,0.0039,-0.004,0.0046,-0.0042,0.0034,-0.0028,0.0026,-0.0056,0.0033,-0.0034,0.0055,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0026,-0.0007,0.0019,-0.0028,0.0029,-0.0027,0.0022,-0.0021,0.0014,-0.0034,0.0029,-0.0014,0.0021,-0.0036,0.0036,-0.0021,0.001,-0.001,0.0022,-0.0029,0.0032,-0.0023,0.0021,-0.0019,0.0015,-0.0041,0.0032,-0.0034,0.002,-0.002,0.0034,-0.0017,0.0022,-0.0016,0.0012,-0.0027,0.0025,-0.0023,0.0026,-0.0019,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0018,0.0031,-0.0022,0.002,-0.0013,0.0013,-0.0033,0.002,-0.0024,0.0031,-0.0037,0.003,-0.0034,0.0027,-0.0029,0.0029,-0.0026,0.003,-0.003,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.004,0.0025,-0.0025,0.004,-0.001,0.0018,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0022,-0.0025,0.0015,-0.0008,0.0018,-0.0025,0.0025,-0.0009,0.0007,-0.0017,0.0014,-0.0021,0.0023,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0024,-0.0029,0.0022,-0.0024,0.0015,-0.0011,0.0025,-0.001,0.0014,-0.0019,0.0007,-0.0012,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0012,0.0023,-0.0014,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0024,0.0013,-0.0028,0.0025,-0.0007,0.0021,-0.0023,0.0021,-0.0021,0.0013,-0.0007,0.0022,-0.0021,0.0017,-0.001,0.002,-0.0027,0.0029,-0.0017,0.0029,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0008,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.002,0.0017,-0.0006,0.0008,-0.0015,0.0016,-0.0009,0.0017,-0.0009,0.0006,-0.0021,0.0017,-0.0019,0.0006,-0.0018,0.0017,-0.0011,0.0018,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0014,-0.0016,0.0006,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0004,-0.001,0.0012,-0.0021,0.0014,-0.0009,0.0021,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0003,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0003,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0016,0.0012,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0006,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.001,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0005,-0.0002,-0.0001,0.0008,0,0.001,-0.0009,-0.0001,-0.0011,-0.0005,-0.0018,-0.0005,-0.0017,-0.0005,-0.0004,0.0015,0.0018,0.0039,0.0016,0.0035,-0.0015,0.0026,-0.0044,0.0038,-0.0134,0.007,-0.1436,0.1296,-0.1696,0.1629,-0.1508,0.1585,-0.163,0.1749,-0.1539,0.1667,-0.134,0.1538,-0.1708,0.1545,-0.1641,0.1415,-0.1728,0.1548,-0.1484,0.1406,-0.1687,0.1548,-0.1404,0.1649,-0.1468,0.1454,-0.1563,0.1294,-0.147,0.1461,-0.151,0.1341,-0.1462,0.1433,-0.1344,0.1377,-0.119,0.1376,-0.1532,0.1325,-0.1351,0.1238,-0.1244,0.16,-0.1241,0.1434,-0.1242,0.1269,-0.1331,0.1366,-0.1317,0.1231,-0.1224,0.1374,-0.1153,0.1382,-0.1185,0.1281,-0.114,0.1244,-0.1185,0.1143,-0.106,0.109,-0.118,0.1227,-0.1094,0.1124,-0.1212,0.1217,-0.1122,0.1217,-0.1143,0.1068,-0.1093,0.1302,-0.1295,0.1157,-0.1195,0.115,-0.1148,0.1267,-0.1064,0.111,-0.1241,0.1084,-0.0956,0.1052,-0.0963,0.1163,-0.1083,0.1042,-0.1067,0.09,-0.0907,0.1046,-0.0997,0.0955,-0.1041,0.087,-0.0965,0.1063,-0.0907,0.0935,-0.1163,0.0907,-0.1002,0.0863,-0.0886,0.0939,-0.116,0.0851,-0.103,0.0865,-0.1,0.0794,-0.0951,0.0888,-0.0869,0.0892,-0.0888,0.0878,-0.0823,0.0859,-0.082,0.08,-0.0898,0.0812,-0.0841,0.0824,-0.0906,0.0708,-0.0795,0.086,-0.0911,0.0817,-0.0856,0.0797,-0.0781,0.0851,-0.0814,0.0865,-0.0863,0.0788,-0.0783,0.0739,-0.0785,0.0901,-0.0823,0.0738,-0.0722,0.0693,-0.0662,0.084,-0.065,0.0778,-0.0742,0.0661,-0.0697,0.0744,-0.0676,0.067,-0.0749,0.0712,-0.0665,0.0772,-0.0558,0.0766,-0.0757,0.0705,-0.0671,0.0632,-0.0595,0.0796,-0.0586,0.0672,-0.0795,0.0588,-0.0656,0.054,-0.0591,0.0722,-0.0646,0.0656,-0.0587,0.0658,-0.0583,0.0605,-0.0574,0.0582,-0.0621,0.0533,-0.0562,0.0579,-0.0565,0.0596,-0.053,0.0562,-0.0627,0.0607,-0.0545,0.0519,-0.0635,0.0548,-0.0601,0.0513,-0.0597,0.0572,-0.0545,0.0515,-0.0579,0.0544,-0.0567,0.0556,-0.048,0.0511,-0.0531,0.0526,-0.0516,0.0493,-0.0481,0.0456,-0.0595,0.0459,-0.0516,0.0467,-0.0427,0.0485,-0.0444,0.0479,-0.0577,0.044,-0.0534,0.0439,-0.0448,0.0438,-0.0483,0.0474,-0.045,0.0468,-0.0497,0.0489,-0.0437,0.0395,-0.0475,0.0443,-0.0461,0.0459,-0.0419,0.0416,-0.0459,0.0374,-0.0486,0.0402,-0.0409,0.0374,-0.0449,0.0412,-0.0394,0.0403,-0.0424,0.0466,-0.0379,0.0381,-0.0448,0.0409,-0.0433,0.039,-0.0395,0.0402,-0.0427,0.0375,-0.0385,0.042,-0.0347,0.0381,-0.0353,0.0361,-0.0323,0.0359,-0.0343,0.036,-0.0356,0.0353,-0.0352,0.0301,-0.035,0.0347,-0.0314,0.0362,-0.0335,0.036,-0.0353,0.033,-0.0376,0.0343,-0.0361,0.0316,-0.0314,0.0335,-0.0314,0.0375,-0.032,0.0363,-0.0334,0.0314,-0.0314,0.0336,-0.0303,0.0328,-0.0302,0.0278,-0.0284,0.0281,-0.0305,0.0331,-0.0294,0.0293,-0.0279,0.0258,-0.0279,0.0323,-0.025,0.0312,-0.0289,0.0304,-0.0268,0.0304,-0.028,0.0303,-0.0291,0.0297,-0.0245,0.0274,-0.0254,0.0278,-0.0288,0.0259,-0.0247,0.0229,-0.024,0.0265,-0.0228,0.0267,-0.0274,0.0264,-0.0235,0.022,-0.0248,0.0265,-0.0236,0.0259,-0.0236,0.0247,-0.0215,0.0253,-0.0248,0.0232,-0.0281,0.0205,-0.0212,0.0247,-0.0217,0.0238,-0.0232,0.0226,-0.0213,0.0224,-0.0195,0.0222,-0.0219,0.022,-0.0213,0.0214,-0.0192,0.0214,-0.0201,0.0207,-0.0241,0.0197,-0.0225,0.0194,-0.0194,0.0183,-0.0231,0.0206,-0.0207,0.0185,-0.0182,0.0207,-0.0228,0.0186,-0.02,0.0183,-0.0172,0.0208,-0.017,0.0181,-0.0212,0.018,-0.0204,0.0161,-0.0177,0.0163,-0.0191,0.0169,-0.0173,0.0159,-0.0187,0.0194,-0.0171,0.0164,-0.0197,0.0173,-0.0162,0.0178,-0.0158,0.0161,-0.0191,0.0154,-0.0188,0.0156,-0.0162,0.0143,-0.017,0.0151,-0.0167,0.0148,-0.0169,0.0175,-0.0141,0.0128,-0.0177,0.0134,-0.0159,0.0131,-0.0135,0.015,-0.0134,0.0154,-0.0155,0.0147,-0.0132,0.0155,-0.0167,0.0133,-0.0148,0.0122,-0.015,0.0146,-0.0138,0.0126,-0.0154,0.0124,-0.0134,0.0125,-0.0121,0.0154,-0.0111,0.0136,-0.0119,0.0126,-0.0119,0.0135,-0.0119,0.012,-0.0134,0.0114,-0.0135,0.0103,-0.0125,0.0118,-0.0107,0.0114,-0.0123,0.0137,-0.0123,0.0132,-0.0116,0.0111,-0.0102,0.0115,-0.0109,0.0135,-0.0117,0.0125,-0.0107,0.0099,-0.0107,0.0111,-0.0097,0.0097,-0.0109,0.0095,-0.0114,0.0098,-0.0089,0.0094,-0.0103,0.0098,-0.0079,0.0109,-0.0097,0.0118,-0.0104,0.0091,-0.0104,0.0102,-0.009,0.0096,-0.0115,0.0087,-0.0106,0.0082,-0.01,0.0093,-0.0083,0.0087,-0.0092,0.0082,-0.0086,0.0091,-0.0077,0.0088,-0.0092,0.0085,-0.0077,0.0082,-0.0082,0.0077,-0.0096,0.0071,-0.0083,0.0089,-0.0077,0.0084,-0.0083,0.0081,-0.0082,0.007,-0.008,0.0082,-0.0073,0.0068,-0.008,0.0072,-0.0065,0.0078,-0.0059,0.0075,-0.0069,0.0072,-0.0065,0.0076,-0.0074,0.0074,-0.007,0.0053,-0.0068,0.0078,-0.0066,0.0064,-0.0071,0.0061,-0.0065,0.0061,-0.0061,0.0072,-0.0059,0.0072,-0.006,0.0056,-0.0053,0.0072,-0.0049,0.0062,-0.0061,0.0059,-0.006,0.0054,-0.0058,0.0051,-0.006,0.0047,-0.0054,0.0056,-0.0051,0.006,-0.0055,0.0055,-0.0051,0.0057,-0.0046,0.0062,-0.0049,0.0058,-0.005,0.0056,-0.0049,0.0048,-0.0049,0.0042,-0.0058,0.0042,-0.0055,0.0043,-0.0047,0.0043,-0.0055,0.0037,-0.0047,0.0051,-0.0034,0.0051,-0.0048,0.0048,-0.0048,0.0048,-0.0043,0.0043,-0.005,0.004,-0.0054,0.0036,-0.0053,0.0042,-0.004,0.004,-0.0047,0.0037,-0.0042,0.0036,-0.0033,0.0044,-0.0032,0.0046,-0.0037,0.0046,-0.0035,0.0043,-0.0032,0.004,-0.0038,0.0037,-0.004,0.0032,-0.0045,0.0027,-0.0041,0.0031,-0.0031,0.0044,-0.0029,0.0044,-0.0039,0.0031,-0.0038,0.0028,-0.0033,0.0036,-0.0034,0.0034,-0.003,0.0032,-0.0023,0.0036,-0.0036,0.0027,-0.0034,0.0031,-0.0029,0.0034,-0.0039,0.0028,-0.0034,0.0026,-0.0023,0.0035,-0.0022,0.0035,-0.0026,0.003,-0.0025,0.003,-0.0022,0.0032,-0.0021,0.0034,-0.0026,0.0027,-0.0033,0.0025,-0.0039,0.0011,-0.0031,0.0026,-0.0024,0.0027,-0.003,0.0023,-0.0026,0.0026,-0.0021,0.0027,-0.0021,0.0025,-0.0023,0.0026,-0.0026,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.0031,0.0017,-0.0029,0.0017,-0.002,0.0023,-0.0021,0.0019,-0.0023,0.0024,-0.0013,0.0024,-0.0016,0.0023,-0.0014,0.0027,-0.0015,0.0025,-0.002,0.0022,-0.0023,0.0016,-0.0025,0.0013,-0.0021,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0022,-0.0014,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0017,-0.0024,0.0008,-0.0021,0.0008,-0.0016,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0018,-0.0008,0.0019,-0.001,0.0018,-0.001,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0006,-0.002,0.0008,-0.0014,0.001,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.001,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0005,0.0015,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0017,0.0004,-0.0017,0.0007,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0012,-0.0002,0.0016,-0.0003,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0006,0.001,-0.001,0.0007,-0.0015,0.0001,-0.0017,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0002,0.0013,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0011,0.0002,-0.0013,-0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0012,-0.0002,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0012,-0.0001,-0.001,0,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,0,0.0009,0.0001,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0006,0,0.0008,0.0004,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0006,0,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0005,0,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0006,0.0005,0.0007,0.0001,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0001,-0.0014,0.001,-0.4413,0.4362,-0.4642,0.4736,-0.4782,0.4925,-0.4745,0.4742,-0.4323,0.4306,-0.4046,0.3997,-0.3824,0.3956,-0.3802,0.3754,-0.3765,0.3814,-0.3756,0.3781,-0.3804,0.3845,-0.3867,0.3808,-0.3873,0.392,-0.4251,0.4447,-0.4585,0.4415,-0.4607,0.4498,-0.4699,0.4662,-0.4579,0.458,-0.447,0.4562,-0.4379,0.4323,-0.4299,0.3934,-0.3796,0.3801,-0.352,0.3672,-0.3483,0.3537,-0.3483,0.3486,-0.3544,0.3537,-0.3531,0.3546,-0.3636,0.3545,-0.3674,0.3716,-0.4067,0.3859,-0.4167,0.4257,-0.4303,0.4341,-0.4136,0.4282,-0.4174,0.4268,-0.4191,0.4274,-0.4153,0.4151,-0.3828,0.3761,-0.3414,0.351,-0.3317,0.3429,-0.3266,0.3336,-0.3277,0.3266,-0.321,0.3214,-0.3205,0.322,-0.3344,0.3308,-0.3408,0.3313,-0.3588,0.3605,-0.3982,0.3918,-0.4026,0.3958,-0.4082,0.3975,-0.3991,0.3938,-0.3892,0.3979,-0.3923,0.3724,-0.368,0.3605,-0.3129,0.3197,-0.3134,0.3224,-0.2948,0.3066,-0.2936,0.3033,-0.298,0.3001,-0.3006,0.2892,-0.3057,0.3114,-0.3069,0.2934,-0.3266,0.3515,-0.3533,0.3565,-0.3679,0.3633,-0.3643,0.3674,-0.3714,0.3583,-0.3527,0.3661,-0.3371,0.3613,-0.3282,0.3305,-0.3033,0.3068,-0.2927,0.2926,-0.2873,0.2816,-0.2752,0.2788,-0.2752,0.2753,-0.2777,0.2746,-0.2774,0.2896,-0.2889,0.2724,-0.2987,0.3081,-0.3355,0.325,-0.3317,0.3397,-0.3294,0.3455,-0.326,0.339,-0.3382,0.3361,-0.3245,0.3291,-0.2939,0.3142,-0.2843,0.2767,-0.2734,0.2713,-0.2592,0.2583,-0.2529,0.2523,-0.2532,0.2528,-0.2625,0.2562,-0.2573,0.265,-0.2636,0.2569,-0.2888,0.287,-0.3076,0.3067,-0.3087,0.3147,-0.3186,0.3206,-0.3131,0.3045,-0.3131,0.3024,-0.3015,0.3033,-0.2873,0.2905,-0.2643,0.2598,-0.2542,0.2565,-0.2377,0.2362,-0.2408,0.2383,-0.2383,0.2324,-0.2378,0.2358,-0.24,0.2396,-0.232,0.2409,-0.25,0.2521,-0.2871,0.2843,-0.2875,0.2855,-0.2819,0.2892,-0.2866,0.2778,-0.2796,0.2873,-0.2779,0.2837,-0.2673,0.2653,-0.2337,0.2347,-0.2314,0.2397,-0.2252,0.2176,-0.217,0.2241,-0.2165,0.2197,-0.2215,0.2117,-0.2238,0.222,-0.2136,0.2219,-0.2437,0.2356,-0.2583,0.2559,-0.2719,0.2701,-0.2616,0.2544,-0.2602,0.2701,-0.2625,0.2662,-0.2537,0.2521,-0.2384,0.2429,-0.2241,0.2182,-0.2178,0.2141,-0.206,0.2031,-0.2034,0.2002,-0.203,0.1976,-0.1982,0.1946,-0.2059,0.2067,-0.1968,0.2048,-0.2168,0.2203,-0.2366,0.2302,-0.2379,0.2466,-0.2403,0.2458,-0.2508,0.2402,-0.2477,0.2515,-0.2341,0.2422,-0.2285,0.2251,-0.2086,0.2043,-0.2053,0.204,-0.1994,0.1885,-0.1879,0.1881,-0.1889,0.1877,-0.1833,0.1841,-0.1878,0.1894,-0.1872,0.1881,-0.1991,0.1969,-0.2237,0.2126,-0.2203,0.2187,-0.2274,0.2247,-0.2282,0.2225,-0.227,0.2182,-0.228,0.2211,-0.2174,0.2182,-0.1843,0.1853,-0.1865,0.1873,-0.1825,0.176,-0.1703,0.1728,-0.1725,0.174,-0.1683,0.1718,-0.1729,0.1679,-0.1697,0.1743,-0.1783,0.1796,-0.2036,0.2066,-0.2005,0.2048,-0.2022,0.2048,-0.202,0.2043,-0.2003,0.2061,-0.2083,0.2057,-0.1937,0.1968,-0.1789,0.1801,-0.1719,0.1717,-0.1647,0.1658,-0.16,0.1611,-0.1567,0.1563,-0.1548,0.1592,-0.1616,0.1551,-0.1566,0.1577,-0.1633,0.1647,-0.1795,0.1835,-0.1915,0.1935,-0.1868,0.1906,-0.1805,0.1871,-0.1895,0.1881,-0.1911,0.1849,-0.1811,0.1831,-0.1612,0.1615,-0.1579,0.1575,-0.1498,0.1501,-0.1494,0.1459,-0.1467,0.1457,-0.1448,0.1442,-0.149,0.1445,-0.146,0.146,-0.1533,0.1519,-0.1694,0.1675,-0.1647,0.1704,-0.1669,0.1702,-0.1797,0.1803,-0.176,0.1738,-0.1632,0.1666,-0.1625,0.1592,-0.1459,0.1513,-0.1417,0.1423,-0.1357,0.1367,-0.1354,0.1358,-0.1332,0.1346,-0.1343,0.1338,-0.1368,0.132,-0.1367,0.1365,-0.1431,0.1413,-0.1547,0.1473,-0.1543,0.1504,-0.1587,0.1575,-0.1589,0.1581,-0.1585,0.1563,-0.1527,0.1506,-0.1429,0.1509,-0.1382,0.1407,-0.1266,0.1301,-0.1292,0.1263,-0.1245,0.1235,-0.1253,0.1247,-0.1235,0.1226,-0.1246,0.1219,-0.1259,0.1267,-0.1289,0.1317,-0.1332,0.1354,-0.14,0.1411,-0.1443,0.1442,-0.1465,0.1475,-0.1432,0.1448,-0.1423,0.1431,-0.1364,0.1378,-0.1314,0.1264,-0.1167,0.1191,-0.1178,0.1172,-0.1148,0.1148,-0.1164,0.1153,-0.1137,0.1136,-0.1144,0.1137,-0.116,0.1171,-0.119,0.1199,-0.1274,0.1243,-0.1311,0.1299,-0.134,0.1322,-0.1385,0.138,-0.1347,0.1335,-0.13,0.1326,-0.1241,0.1222,-0.1181,0.1218,-0.1085,0.11,-0.1097,0.1099,-0.1066,0.1074,-0.1057,0.1086,-0.106,0.106,-0.105,0.1065,-0.1078,0.1082,-0.1107,0.1127,-0.1138,0.1163,-0.1213,0.1208,-0.1256,0.1244,-0.1257,0.1248,-0.1233,0.1223,-0.1237,0.1195,-0.1176,0.1139,-0.1099,0.1082,-0.1005,0.1014,-0.1022,0.1022,-0.0995,0.0992,-0.0993,0.0978,-0.0975,0.0977,-0.0978,0.0978,-0.099,0.0992,-0.1018,0.1021,-0.1064,0.1074,-0.1125,0.1121,-0.1165,0.1151,-0.1151,0.1125,-0.1134,0.1141,-0.1121,0.1144,-0.1082,0.1101,-0.1008,0.1029,-0.0934,0.0922,-0.0948,0.0945,-0.0896,0.0906,-0.092,0.0917,-0.0911,0.0916,-0.0903,0.0911,-0.0915,0.0899,-0.0924,0.0941,-0.0969,0.0974,-0.1034,0.104,-0.1058,0.1064,-0.1075,0.1049,-0.106,0.1059,-0.1032,0.1029,-0.0971,0.0986,-0.0915,0.0943,-0.0861,0.0868,-0.088,0.0866,-0.084,0.0839,-0.0843,0.0847,-0.0833,0.0842,-0.082,0.0849,-0.0843,0.0837,-0.0872,0.0861,-0.0875,0.0894,-0.096,0.0947,-0.1003,0.0989,-0.0978,0.0981,-0.0992,0.099,-0.0967,0.0986,-0.092,0.0912,-0.084,0.0868,-0.0796,0.0808,-0.0802,0.0801,-0.0786,0.0785,-0.0776,0.0786,-0.0781,0.0773,-0.0772,0.0785,-0.0782,0.0779,-0.079,0.078,-0.0816,0.0807,-0.0877,0.0884,-0.0919,0.0912,-0.0909,0.0898,-0.0901,0.0889,-0.0893,0.0883,-0.0883,0.0853,-0.0791,0.0786,-0.0737,0.0734,-0.0737,0.0746,-0.0726,0.0721,-0.0721,0.073,-0.0711,0.0724,-0.0724,0.0712,-0.0718,0.0726,-0.0702,0.0712,-0.0755,0.0763,-0.0803,0.0816,-0.0847,0.0824,-0.0838,0.0826,-0.0821,0.0838,-0.0807,0.0835,-0.0791,0.0803,-0.0752,0.0737,-0.0688,0.0687,-0.0675,0.069,-0.0675,0.0669,-0.0678,0.0665,-0.0666,0.0669,-0.0664,0.0658,-0.0674,0.0665,-0.0645,0.065,-0.0689,0.0694,-0.076,0.0753,-0.0764,0.0761,-0.0741,0.0783,-0.0768,0.0761,-0.0766,0.0761,-0.0742,0.0743,-0.0676,0.0677,-0.0656,0.0641,-0.063,0.0638,-0.0614,0.0631,-0.0621,0.0616,-0.0632,0.0622,-0.0603,0.0605,-0.0614,0.0608,-0.0595,0.0596,-0.0645,0.0635,-0.0715,0.0697,-0.0699,0.0712,-0.0703,0.0683,-0.0725,0.0717,-0.0714,0.072,-0.0694,0.0684,-0.0629,0.0629,-0.0586,0.0606,-0.0581,0.0585,-0.0568,0.0583,-0.0575,0.0582,-0.0569,0.0561,-0.0553,0.0544,-0.0549,0.0548,-0.0534,0.054,-0.0572,0.058,-0.0625,0.0625,-0.063,0.0624,-0.0624,0.0627,-0.062,0.0622,-0.0628,0.0628,-0.06,0.0608,-0.0567,0.0533,-0.0514,0.0519,-0.05,0.0512,-0.0496,0.0499,-0.049,0.0486,-0.0487,0.0487,-0.047,0.0468,-0.0466,0.0466,-0.0449,0.0456,-0.0499,0.0485,-0.0527,0.0531,-0.0526,0.0517,-0.0519,0.0502,-0.0536,0.0544,-0.0542,0.0531,-0.0511,0.0511,-0.0461,0.0468,-0.0445,0.0436,-0.0428,0.0427,-0.0423,0.0422,-0.0416,0.0413,-0.0406,0.0414,-0.0389,0.0395,-0.0387,0.0385,-0.0376,0.0375,-0.0405,0.0408,-0.0432,0.0437,-0.0424,0.0415,-0.0412,0.0412,-0.0441,0.0446,-0.0445,0.0449,-0.0437,0.0432,-0.0395,0.0402,-0.0364,0.0366,-0.0354,0.0349,-0.0349,0.0348,-0.0345,0.0345,-0.0344,0.0339,-0.0333,0.0326,-0.0317,0.0321,-0.0314,0.0315,-0.0333,0.0338,-0.0346,0.0341,-0.033,0.0329,-0.0327,0.0332,-0.0351,0.0344,-0.0356,0.0361,-0.0335,0.0341,-0.0322,0.0314,-0.0293,0.0294,-0.0282,0.0281,-0.0287,0.0283,-0.0284,0.0288,-0.0284,0.028,-0.0273,0.027,-0.0264,0.0266,-0.0257,0.0256,-0.0263,0.0263,-0.0271,0.0269,-0.0273,0.027,-0.0276,0.0276,-0.0281,0.0282,-0.0275,0.0278,-0.0269,0.0267,-0.0247,0.0252,-0.0239,0.0233,-0.0224,0.0226,-0.0233,0.023,-0.0239,0.0239,-0.0237,0.0237,-0.0228,0.0226,-0.0214,0.0215,-0.0208,0.0211,-0.0214,0.0212,-0.0215,0.0216,-0.0218,0.0218,-0.0227,0.0224,-0.0223,0.0228,-0.0218,0.0222,-0.0215,0.0211,-0.0202,0.0203,-0.0196,0.0192,-0.0184,0.0182,-0.0194,0.0193,-0.0199,0.0199,-0.0201,0.0202,-0.0191,0.0194,-0.018,0.0179,-0.017,0.0172,-0.0176,0.0175,-0.0179,0.0177,-0.0181,0.0181,-0.0191,0.0186,-0.0193,0.019,-0.0183,0.0185,-0.0172,0.0174,-0.0167,0.0166,-0.0158,0.0162,-0.0152,0.015,-0.016,0.0161,-0.0167,0.0167,-0.0167,0.0165,-0.0159,0.0159,-0.0146,0.0149,-0.0144,0.0142,-0.0144,0.0145,-0.015,0.0148,-0.0152,0.0154,-0.0156,0.0157,-0.0157,0.0156,-0.0152,0.0153,-0.0145,0.0147,-0.014,0.0139,-0.0134,0.0132,-0.0126,0.013,-0.0135,0.0133,-0.0138,0.014,-0.0141,0.0139,-0.0134,0.0133,-0.0121,0.0124,-0.012,0.0117,-0.0122,0.0122,-0.0124,0.0125,-0.0127,0.0126,-0.0129,0.0132,-0.0131,0.0133,-0.0129,0.0126,-0.012,0.0121,-0.0116,0.0117,-0.0112,0.011,-0.0105,0.0106,-0.011,0.011,-0.0117,0.0115,-0.0115,0.0118,-0.0111,0.0111,-0.0101,0.0101,-0.0099,0.0098,-0.01,0.01,-0.0103,0.0105,-0.0105,0.0105,-0.0107,0.0107,-0.0107,0.011,-0.0107,0.0107,-0.0102,0.01,-0.0095,0.0095,-0.0093,0.0094,-0.0088,0.0087,-0.0089,0.0088,-0.0098,0.0096,-0.0096,0.0097,-0.0094,0.0092,-0.0086,0.0082,-0.0081,0.0083,-0.0083,0.0082,-0.0084,0.0084,-0.0085,0.0087,-0.009,0.0088,-0.0088,0.0089,-0.0087,0.0088,-0.0084,0.0083,-0.008,0.008,-0.0076,0.0076,-0.0073,0.0072,-0.0072,0.0074,-0.0078,0.0078,-0.008,0.0079,-0.0078,0.0077,-0.007,0.0073,-0.0067,0.0066,-0.0067,0.0069,-0.007,0.0069,-0.0071,0.007,-0.0072,0.0072,-0.0073,0.0071,-0.0073,0.0072,-0.0068,0.0069,-0.0066,0.0064,-0.0063,0.0062,-0.0059,0.006,-0.0059,0.0058,-0.0063,0.0065,-0.0065,0.0065,-0.0064,0.0064,-0.0056,0.0058,-0.0055,0.0054,-0.0055,0.0055,-0.0056,0.0056,-0.0058,0.0058,-0.0059,0.0059,-0.0057,0.0058,-0.0059,0.0057,-0.0055,0.0055,-0.0052,0.0054,-0.005,0.005,-0.0048,0.0048,-0.0048,0.0047,-0.0052,0.0052,-0.0053,0.0054,-0.0053,0.0053,-0.0048,0.0047,-0.0044,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0045,-0.0047,0.0046,-0.0047,0.0047,-0.0047,0.0047,-0.0047,0.0047,-0.0045,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0041,0.004,-0.0039,0.0038,-0.0038,0.0038,-0.0043,0.0042,-0.0042,0.0042,-0.0041,0.0042,-0.0039,0.0037,-0.0035,0.0035,-0.0036,0.0035,-0.0037,0.0036,-0.0036,0.0037,-0.0037,0.0037,-0.0036,0.0035,-0.0037,0.0037,-0.0036,0.0036,-0.0034,0.0033,-0.0032,0.0032,-0.0031,0.0031,-0.003,0.0029,-0.0034,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0029,0.003,-0.0028,0.0027,-0.0028,0.0028,-0.0028,0.0028,-0.0028,0.0028,-0.0028,0.0029,-0.0027,0.0026,-0.0028,0.0028,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0025,0.0026,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0021,-0.002,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.002,0.002,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.001,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,0,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0026,0.0004,-0.3488,0.5,-0.2575,0.2522,-0.1979,0.1957,-0.1452,0.1432,-0.106,0.1008,-0.0848,0.086,-0.0739,0.0678,-0.0659,0.068,-0.0647,0.0773,-0.0615,0.0487,-0.0461,0.0425,-0.0333,0.0331,-0.0897,0.1363,-0.0831,0.0865,-0.0739,0.0708,-0.0422,0.0512,-0.0355,0.0359,-0.0289,0.028,-0.0245,0.026,-0.0211,0.0247,-0.0256,0.0221,-0.0179,0.0171,-0.0131,0.0132,-0.0103,0.0098,-0.0288,0.0455,-0.0261,0.0281,-0.0187,0.02,-0.013,0.0157,-0.0111,0.0116,-0.0083,0.0078,-0.0072,0.0076,-0.0072,0.0087,-0.0064,0.0074,-0.0042,0.0052,-0.0039,0.0036,-0.0025,0.0027,-0.0105,0.0116,-0.0084,0.01,-0.0053,0.0059,-0.0045,0.0045,-0.0034,0.003,-0.0025,0.0023,-0.0027,0.0027,-0.0024,0.0027,-0.002,0.0025,-0.0013,0.0019,-0.0011,0.0012,-0.0033,0.004,-0.0032,0.0037,-0.0024,0.0028,-0.0019,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0016,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0002,-0.001,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0006,0,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0005,0,0.0006,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0019,0.0005,0.0001,0.002,-0.0034,0.0001,-0.0046,-0.002,-0.0019,0.0043,0.0011,0.0054,-0.2248,0.462,-0.2398,0.2166,-0.1996,0.1761,-0.1742,0.1911,-0.1479,0.1656,-0.1565,0.1472,-0.1393,0.134,-0.1326,0.1313,-0.1307,0.1313,-0.1298,0.129,-0.1247,0.1262,-0.1225,0.1248,-0.1195,0.1187,-0.1184,0.1164,-0.1083,0.1109,-0.1033,0.0995,-0.0936,0.0898,-0.0843,0.0868,-0.0833,0.0805,-0.1304,0.1176,-0.1286,0.1255,-0.1159,0.0915,-0.0938,0.1086,-0.0977,0.0939,-0.099,0.0992,-0.0735,0.0926,-0.0811,0.0651,-0.0724,0.0795,-0.0659,0.0534,-0.0571,0.0684,-0.0615,0.0549,-0.0488,0.0561,-0.0512,0.0436,-0.045,0.0466,-0.0416,0.0446,-0.0406,0.0306,-0.0378,0.0345,-0.0287,0.0429,-0.039,0.0355,-0.034,0.0433,-0.0331,0.0378,-0.0317,0.0312,-0.0302,0.034,-0.026,0.029,-0.028,0.03,-0.0269,0.0233,-0.0188,0.0242,-0.0199,0.0184,-0.0191,0.0163,-0.0164,0.0159,-0.0126,0.0172,-0.0175,0.0149,-0.0109,0.0155,-0.0139,0.0143,-0.0128,0.0105,-0.0106,0.0121,-0.0118,0.0124,-0.0108,0.0108,-0.0094,0.0091,-0.0098,0.0086,-0.0078,0.0092,-0.0082,0.0066,-0.0057,0.0068,-0.0054,0.0067,-0.0046,0.0077,-0.0059,0.006,-0.0043,0.0047,-0.0044,0.0034,-0.0044,0.0033,-0.0053,0.0033,-0.0027,0.0045,-0.0036,0.0043,-0.0031,0.0039,-0.0038,0.0033,-0.003,0.0034,-0.0019,0.0033,-0.0022,0.0029,-0.0028,0.0024,-0.0018,0.0019,-0.0025,0.0014,-0.0023,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0013,0.0019,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0015,-0.0004,-0.0016,0.0017,0.0018,0.0024,-0.0008,0.0018,-0.0047,-0.0011,-0.0043,-0.0019,-0.002,0.0047,0.0049,0.0068,0.0045,0.0056,0.0026,0.0048,-0.0021,0.0024,-0.0069,-0.0022,-0.0122,-0.0073,-0.0131,-0.0122,-0.0129,-0.0025,-0.0023,0.0087,0.0045,0.0163,0.0117,0.0226,-0.1063,0.0399,-0.056,0.2992,-0.0339,0.1342,-0.2066,0.0506,-0.3277,0.0415,-0.0714,0.1014,-0.2985,0.2995,-0.2271,0.1283,-0.2289,0.163,0.0064,0.1259,-0.0716,0.14,0.0074,0.1675,-0.2508,0.0709,-0.1212,-0.0126,-0.1566,0.2972,-0.1716,0.2225,-0.1372,0.0802,-0.0818,0.006,-0.0278,0.0949,-0.0368,0.0622,-0.0624,-0.0004,-0.0391,0.0863,-0.0695,0.0616,-0.0453,0.0213,-0.0529,0.0113,-0.0031,0.0584,-0.0453,0.0342,-0.0161,0.0508,-0.0077,0.0494,-0.0691,-0.0149,-0.0228,0.0184,-0.0353,0.0237,-0.0186,0.0427,-0.0398,0.0001,-0.0112,0.0516,-0.4702,0.2273,-0.2232,0.0959,-0.1687,0.0659,-0.0196,0.2794,-0.1385,0.244,-0.1717,0.0085,-0.1316,-0.0091,-0.1852,0.0811,-0.1266,0.2987,-0.2249,0.0824,-0.1139,0.1241,-0.0293,0.104,-0.0183,0.0972,-0.0427,0.1844,-0.106,-0.0119,-0.1614,-0.0204,-0.0137,0.2446,-0.1663,0.1015,-0.1111,0.0521,-0.0807,0.0555,-0.0372,0.0604,-0.0783,0.0774,-0.081,-0.0018,-0.0249,0.0217,-0.0134,0.0595,-0.046,0.0063,-0.0251,0.0281,-0.0203,0.035,-0.0285,0.0071,0.0003,0.0378,-0.0113,0.0154,-0.0076,0.0126,-0.0254,0.0023,-0.0249,0.0246,-0.0199,0.0214,-0.016,0.0035,-0.0069,-0.0006,-0.0008,0.0106,0.0041,0.0158,-0.0055,0.0073,0.0005,0.01,-0.0008,0.0083,-0.0116,0.0196,-0.0168,0.0539,-0.1504,0.0169,-0.206,0.0779,-0.0213,0.0755,-0.0016,0.1429,-0.0433,0.1355,-0.0907,0.1001,-0.1465,0.0067,-0.0177,0.164,-0.0863,0.138,-0.1655,0.0331,-0.1296,0.0873,-0.0391,0.0854,0.0107,0.1444,-0.0783,0.1579,-0.0347,0.0777,-0.0187,0.1399,-0.0462,0.09,-0.0912,0.1383,-0.1225,0.0422,-0.0873,-0.0299,-0.0684,0.0873,-0.0358,0.0842,0.0105,0.0878,-0.0647,0.0705,-0.0668,0.0272,-0.1054,0.0335,-0.1175,0.0492,-0.0473,0.0927,-0.0666,0.0469,-0.0576,0.0659,-0.0476,0.0417,-0.0563,0.0218,-0.0298,0.0981,-0.0413,0.0763,-0.0241,0.1009,-0.0769,-0.0254,-0.0606,0.0448,-0.0644,0.0203,-0.0086,0.0668,-0.0073,0.0436,-0.0258,0.037,-0.0519,0.0045,0.008,0.0704,-0.0179,0.0651,-0.0787,0.0114,-0.0391,0.042,-0.0296,0.0137,-0.0214,0.0304,-0.0166,0.043,-0.0216,0.0237,-0.0291,-0.0075,-0.0311,0.0402,-0.0125,0.034,-0.0343,0.0385,-0.0489,-0.012,-0.0248,0.0334,-0.0151,0.0243,-0.016,0.0185,-0.0156,0.0412,-0.0077,0.0297,-0.0302,0.0112,-0.0327,0.0236,-0.0229,0.0286,-0.0171,0.0103,-0.0085,0.0082,-0.0016,0.0228,-0.0037,0.0119,0.0074,0.0162,-0.012,0.0116,-0.0133,0.0034,-0.0247,-0.0058,-0.0171,0.0045,0.0003,0.014,-0.0117,0.0073,-0.0084,0.012,-0.0041,0.0079,-0.0093,0.0014,-0.0053,0.0173,-0.0076,0.0138,-0.0088,0.0185,-0.0128,0.0019,-0.0081,0.0079,-0.0105,0.0039,0.0018,0.0125,-0.0014,0.0056,-0.0086,0.0067,-0.0076,0.0042,0.0017,0.0118,-0.0083,0.0113,-0.0147,0.0067,-0.0076,-0.0005,-0.0056,0.0022,-0.0028,0.0068,0.0004,0.0079,-0.0051,0.0028,-0.0052,-0.0012,-0.0002,0.0072,-0.0023,0.0041,-0.0058,0.0065,-0.0087,-0.0006,-0.0005,0.0058,-0.0028,0.0039,-0.003,0.0009,0.0013,0.0072,-0.0021,0.0017,-0.0054,0.0006,-0.0057,0.0051,-0.0038,-0.0015,-0.0013,0.0022,-0.0009,0.0011,0.0005,0.0048,0.0001,0.0037,0.0019,0.0035,-0.0019,0.0019,-0.0021,0.0009,-0.0049,0.0002,-0.003,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0026,0.0016,-0.0018,0.0012,-0.0017,0.0009,-0.0014,0.002,-0.0015,0.0027,-0.0013,0.0032,-0.0023,0.0029,-0.0023,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0008,0.0004,0.0023,-0.0004,0.001,-0.002,0.0008,-0.0018,0.0006,0,0.0018,-0.0025,0.0001,-0.0027,0.0013,-0.0013,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.002,0.0006,0.0015,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0015,0.0003,0.0016,-0.0003,0.0012,-0.002,0,-0.0018,-0.0004,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0001,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0004,0,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0011,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0009,-0.0001,-0.0011,0.0001,-0.0013,0,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0008,0,0.0006,0.0003,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0006,0.0003,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0006,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0005,0.0002,0.0005,0.0003,0.0006,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,0.0003,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0248,0.024,-0.4064,0.409,-0.3975,0.3968,-0.3698,0.3704,-0.3353,0.3384,-0.305,0.308,-0.2759,0.2779,-0.2502,0.2478,-0.2248,0.2245,-0.2016,0.2007,-0.1827,0.181,-0.1642,0.1665,-0.4926,0.5,-0.4957,0.4966,-0.4695,0.4709,-0.4258,0.4248,-0.3737,0.3699,-0.3242,0.3194,-0.2692,0.2668,-0.216,0.2165,-0.1726,0.1745,-0.1423,0.1425,-0.1182,0.1192,-0.0993,0.0984,-0.4106,0.4193,-0.4012,0.3979,-0.3811,0.381,-0.3563,0.3563,-0.3237,0.3291,-0.288,0.2907,-0.2445,0.2435,-0.1989,0.1953,-0.1553,0.153,-0.1144,0.1126,-0.0863,0.0864,-0.3685,0.3714,-0.3667,0.3676,-0.3587,0.3609,-0.3443,0.3474,-0.3245,0.3207,-0.2885,0.2866,-0.2409,0.241,-0.2031,0.1979,-0.1569,0.1604,-0.1232,0.1245,-0.0947,0.0952,-0.0741,0.0733,-0.3324,0.3366,-0.3271,0.3269,-0.3197,0.3186,-0.3049,0.3072,-0.2813,0.2823,-0.2406,0.2413,-0.2009,0.2036,-0.163,0.161,-0.1303,0.1289,-0.1004,0.1001,-0.0766,0.0757,-0.3133,0.307,-0.3027,0.3028,-0.2967,0.2961,-0.2887,0.2881,-0.27,0.2696,-0.2376,0.2373,-0.2054,0.2017,-0.1711,0.1688,-0.1328,0.1339,-0.1044,0.1044,-0.079,0.0813,-0.0613,0.0626,-0.2883,0.2778,-0.2711,0.2709,-0.2658,0.2655,-0.255,0.2545,-0.2305,0.2305,-0.2012,0.2051,-0.1715,0.1721,-0.1365,0.136,-0.1077,0.1067,-0.0856,0.0835,-0.0651,0.0643,-0.2617,0.2566,-0.2518,0.2521,-0.2468,0.2469,-0.2385,0.2381,-0.2212,0.2213,-0.2017,0.1981,-0.1728,0.1712,-0.1416,0.1413,-0.1095,0.1099,-0.088,0.0905,-0.0682,0.0694,-0.0513,0.0519,-0.2408,0.2388,-0.2263,0.225,-0.2212,0.2208,-0.2126,0.2104,-0.1932,0.1957,-0.1706,0.1723,-0.1423,0.142,-0.1136,0.1161,-0.0914,0.0897,-0.0725,0.0714,-0.0545,0.0537,-0.2219,0.2194,-0.2111,0.2108,-0.205,0.2061,-0.1984,0.2007,-0.1869,0.1845,-0.1688,0.1673,-0.1428,0.1429,-0.118,0.1153,-0.0919,0.0933,-0.0741,0.0752,-0.0569,0.0576,-0.0425,0.0424,-0.1956,0.2001,-0.1891,0.1884,-0.1856,0.1844,-0.179,0.1782,-0.1629,0.1638,-0.1414,0.1413,-0.1168,0.1194,-0.0956,0.0969,-0.0764,0.0756,-0.0594,0.0595,-0.0449,0.0441,-0.1822,0.1874,-0.1753,0.1763,-0.1721,0.172,-0.1671,0.1673,-0.1559,0.1555,-0.1392,0.1389,-0.119,0.1167,-0.0995,0.0979,-0.0775,0.0782,-0.0622,0.0627,-0.0468,0.0478,-0.035,0.0357,-0.1642,0.1669,-0.1575,0.1573,-0.1542,0.1544,-0.1482,0.1485,-0.1351,0.135,-0.1166,0.118,-0.0991,0.1003,-0.0804,0.081,-0.0632,0.0627,-0.0491,0.048,-0.0384,0.0376,-0.1552,0.1531,-0.1458,0.1462,-0.1428,0.1432,-0.1391,0.1391,-0.1293,0.1295,-0.1155,0.1145,-0.1005,0.099,-0.0823,0.0818,-0.065,0.0648,-0.0503,0.0513,-0.0392,0.0406,-0.0302,0.0307,-0.1396,0.1383,-0.1302,0.1305,-0.1286,0.1286,-0.1223,0.1225,-0.1107,0.1127,-0.0985,0.0994,-0.0826,0.083,-0.0664,0.0669,-0.0531,0.0518,-0.0421,0.0414,-0.032,0.0319,-0.127,0.1279,-0.1213,0.1229,-0.119,0.1194,-0.1156,0.1155,-0.1079,0.1092,-0.0983,0.0973,-0.0838,0.0832,-0.0676,0.0678,-0.055,0.0538,-0.0427,0.0434,-0.0331,0.0336,-0.0247,0.0257,-0.1165,0.1168,-0.1098,0.1087,-0.1068,0.1071,-0.1033,0.102,-0.0938,0.0949,-0.0823,0.083,-0.068,0.0678,-0.0551,0.0563,-0.0447,0.0439,-0.035,0.0345,-0.0256,0.0257,-0.1055,0.1042,-0.1032,0.1048,-0.0994,0.1001,-0.0963,0.0968,-0.0907,0.0909,-0.0815,0.0814,-0.0682,0.0684,-0.0574,0.0562,-0.0457,0.0452,-0.0361,0.0365,-0.0282,0.0281,-0.0204,0.0239,-0.0969,0.0959,-0.0913,0.0914,-0.0895,0.0895,-0.0864,0.0862,-0.0786,0.0787,-0.0676,0.0676,-0.0567,0.0578,-0.0464,0.0468,-0.0368,0.0368,-0.0287,0.0286,-0.0215,0.0208,-0.0856,0.0872,-0.0878,0.0872,-0.0833,0.0831,-0.0813,0.0812,-0.0757,0.0756,-0.0671,0.0672,-0.0581,0.0573,-0.0481,0.0473,-0.0381,0.0381,-0.0297,0.0297,-0.0226,0.0231,-0.0193,0.0209,-0.0798,0.0801,-0.076,0.0757,-0.0746,0.0744,-0.0715,0.0715,-0.0659,0.0651,-0.0564,0.0574,-0.0479,0.0487,-0.0389,0.0387,-0.0303,0.0312,-0.0243,0.0238,-0.0188,0.0183,-0.0675,0.0707,-0.0722,0.0726,-0.0688,0.0687,-0.0669,0.0668,-0.0625,0.0629,-0.0565,0.0554,-0.0487,0.0484,-0.0395,0.0393,-0.0317,0.0307,-0.0247,0.0253,-0.0195,0.0197,-0.0193,0.0181,-0.0658,0.0662,-0.0634,0.0629,-0.0621,0.0619,-0.0597,0.0594,-0.0554,0.0547,-0.0478,0.0482,-0.0398,0.0398,-0.0313,0.0321,-0.0256,0.026,-0.0202,0.02,-0.0151,0.0147,-0.0523,0.0556,-0.0595,0.0595,-0.0574,0.0575,-0.0553,0.0557,-0.0523,0.0529,-0.0474,0.0468,-0.0401,0.04,-0.0331,0.0325,-0.0265,0.0258,-0.0207,0.0211,-0.0162,0.0164,-0.0183,0.0157,-0.0536,0.0537,-0.0528,0.0527,-0.0517,0.0512,-0.05,0.0497,-0.0455,0.0455,-0.0394,0.0392,-0.0321,0.0329,-0.0265,0.0273,-0.0215,0.0212,-0.0164,0.0164,-0.0124,0.0121,-0.0422,0.0438,-0.0492,0.0492,-0.0478,0.048,-0.0466,0.0465,-0.0433,0.0434,-0.0386,0.0387,-0.0328,0.032,-0.0268,0.0265,-0.0214,0.0215,-0.017,0.0167,-0.0128,0.013,-0.0166,0.0143,-0.0436,0.0438,-0.0434,0.0436,-0.0423,0.0423,-0.0404,0.0404,-0.0367,0.0368,-0.0315,0.0319,-0.0265,0.0269,-0.0213,0.0215,-0.0167,0.0166,-0.0128,0.0125,-0.0098,0.0096,-0.0328,0.0342,-0.0392,0.0393,-0.0383,0.0387,-0.0373,0.0371,-0.0346,0.0348,-0.0307,0.0314,-0.0265,0.0259,-0.0217,0.0215,-0.0168,0.017,-0.0136,0.013,-0.0098,0.0102,-0.0143,0.0128,-0.0346,0.0346,-0.0344,0.0345,-0.0335,0.0338,-0.0322,0.032,-0.0297,0.0291,-0.0251,0.0257,-0.0208,0.0208,-0.0164,0.0166,-0.0127,0.0133,-0.0103,0.01,-0.0076,0.0077,-0.0248,0.0258,-0.0306,0.0307,-0.0301,0.0303,-0.0291,0.0292,-0.027,0.0272,-0.024,0.0243,-0.0203,0.0202,-0.0165,0.0162,-0.013,0.0128,-0.0102,0.0102,-0.0078,0.0078,-0.0117,0.0108,-0.0263,0.0256,-0.0265,0.0265,-0.0256,0.0258,-0.0246,0.0242,-0.0222,0.0219,-0.0188,0.019,-0.0153,0.0153,-0.0123,0.0124,-0.0099,0.0101,-0.0079,0.0076,-0.0057,0.0056,-0.0179,0.0188,-0.0229,0.0227,-0.0226,0.0226,-0.0215,0.0218,-0.02,0.0199,-0.0176,0.0175,-0.0145,0.0147,-0.0122,0.0117,-0.0094,0.0093,-0.0072,0.0074,-0.0058,0.0055,-0.0086,0.0079,-0.0185,0.0184,-0.0192,0.0191,-0.0189,0.0188,-0.0178,0.0179,-0.0161,0.016,-0.0137,0.0134,-0.0112,0.0115,-0.0092,0.0091,-0.007,0.007,-0.0054,0.0057,-0.0044,0.0042,-0.0127,0.0132,-0.0165,0.0164,-0.0165,0.0163,-0.0157,0.0158,-0.0145,0.0146,-0.0126,0.0126,-0.0108,0.0105,-0.0088,0.0087,-0.0068,0.0066,-0.0054,0.0055,-0.0041,0.0043,-0.0065,0.006,-0.0136,0.0137,-0.0142,0.014,-0.0138,0.0135,-0.0127,0.013,-0.0117,0.0113,-0.0101,0.0099,-0.0082,0.0083,-0.0068,0.0066,-0.0051,0.0051,-0.0041,0.0043,-0.0033,0.0033,-0.0095,0.0099,-0.0121,0.0121,-0.012,0.0119,-0.0114,0.0114,-0.0102,0.0105,-0.0093,0.0092,-0.008,0.0077,-0.0063,0.0064,-0.0052,0.0049,-0.0041,0.004,-0.0031,0.0034,-0.0049,0.0047,-0.0098,0.0096,-0.01,0.01,-0.0098,0.0097,-0.0093,0.0091,-0.0083,0.0084,-0.0073,0.007,-0.0059,0.0058,-0.0046,0.0049,-0.0037,0.0037,-0.003,0.003,-0.0028,0.0026,-0.0065,0.0069,-0.0083,0.0083,-0.0083,0.0083,-0.0078,0.0078,-0.0072,0.0074,-0.0063,0.0065,-0.0054,0.0052,-0.0044,0.0042,-0.0034,0.0034,-0.0028,0.0026,-0.0021,0.0023,-0.0038,0.0032,-0.0067,0.0065,-0.0067,0.0069,-0.0069,0.0067,-0.0065,0.0062,-0.0055,0.0058,-0.0048,0.0047,-0.0039,0.0038,-0.0031,0.0032,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.002,-0.0043,0.0043,-0.0055,0.0055,-0.0054,0.0055,-0.0053,0.0053,-0.0049,0.0048,-0.0041,0.0044,-0.0035,0.0034,-0.003,0.0029,-0.0023,0.0025,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0025,0.0021,-0.0042,0.0042,-0.0045,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0042,0.0041,-0.0037,0.0037,-0.0032,0.0033,-0.0027,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.0034,0.0029,-0.0037,0.0037,-0.0036,0.0038,-0.0036,0.0036,-0.0034,0.0033,-0.0029,0.003,-0.0024,0.0026,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0017,-0.0033,0.0029,-0.0033,0.0032,-0.0031,0.0033,-0.0031,0.003,-0.0028,0.0027,-0.0022,0.0025,-0.002,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0022,0.0022,-0.0029,0.0027,-0.0028,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0025,0.0022,-0.0026,0.0024,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0017,-0.0023,0.002,-0.0023,0.0021,-0.0021,0.0022,-0.002,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0032,-0.0008,0.0032,-0.0032,-0.0004,-0.0025,0.001,0.0007,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0051,0.0003,-0.0054,0.0027,0.0026,0.0065,-0.0008,0.007,-0.004,0.0001,-0.004,-0.001,-0.0026,0.001,-0.0007,0.0024,-0.0016,0.0017,-0.0025,0.0013,-0.0023,0.0024,-0.0005,0.0041,-0.0007,0.0026,-0.0034,0.0015,-0.005,0.001,-0.0022,0.0016,-0.0023,0.0037,0.001,0.0049,-0.0063,0.0037,-0.0074,-0.0027,-0.0046,0.0014,-0.0025,0.0012,-0.0019,0.0034,-0.0019,0.0034,-0.0029,0.0016,0.0001,0.0045,-0.0037,0.0027,-0.0062,-0.0016,-0.0054,-0.001,-0.005,0.0046,0.0013,0.0072,-0.0021,0.0038,-0.0035,0.0017,-0.0067,-0.0007,-0.0028,0.0081,-0.0025,0.0074,-0.0108,-0.0011,-0.0112,0.0049,0.0019,0.0077,-0.0031,0.0028,-0.0043,0.0008,-0.0052,0.0061,0.0042,0.01,-0.0119,0.0053,-0.0142,-0.0056,-0.0069,0.0095,0.002,0.012,-0.0069,0.0052,-0.0082,-0.0006,-0.0019,0.0092,-0.0017,0.0065,-0.0052,0.0014,-0.0045,-0.0004,-0.0073,-0.0018,-0.0078,-0.0001,-0.0023,0.001,-0.0044,0.0078,0.0064,0.0128,-0.0045,0.0087,-0.0149,-0.0037,-0.0167,-0.0086,-0.0097,0.0047,0.0016,0.0132,-0.0059,0.0129,-0.011,-0.0013,-0.0001,0.0067,-0.0084,0.0056,-0.0116,-0.0067,-0.0064,0.0047,-0.0005,0.008,-0.004,0.0026,-0.0072,0.0042,-0.014,-0.002,-0.0136,0.0019,0,0.0104,-0.0006,0.0119,-0.0077,0.0042,-0.0146,-0.0024,-0.0121,0.0119,0.0084,0.0167,-0.0045,0.0139,-0.021,-0.0041,-0.0214,-0.0041,-0.0028,0.0241,0.0009,0.0204,-0.0139,0.0019,-0.0141,0.0015,-0.0061,0.0014,-0.0091,0.0017,0.0009,0.0289,-0.0168,0.0297,-0.0355,-0.0166,-0.0222,0.0151,0.0123,0.0265,-0.0084,0.0092,-0.0033,0.0162,-0.0099,0.0222,-0.0328,-0.0132,-0.0181,0.0573,0.0056,0.062,-0.0519,0.0042,-0.0482,0.0001,-0.0058,0.0087,-0.0033,0.0302,0.0211,0.0502,-0.017,0.0224,-0.0131,0.0148,0.003,0.044,-0.0425,0.0091,-0.0395,0.0607,0.0525,0.0858,-0.0517,0.0563,-0.09,-0.0494,-0.0494,0.0471,0.0186,0.0557,0.0069,0.0328,0.0047,0.0318,-0.0461,0.0089,-0.0627,-0.0068,-0.0227,0.0454,0.0076,0.0476,-0.0229,0.0248,-0.0321,0.0138,-0.0153,0.0268,-0.0218,0.0179,-0.0424,-0.0093,-0.0249,0.0506,0.0231,0.0773,-0.0923,0.0354,-0.1277,-0.0521,-0.0464,0.1246,0.0456,0.1272,-0.1093,0.0443,-0.1198,-0.0609,-0.0598,0.1124,0.0474,0.1198,-0.1032,0.0456,-0.1332,-0.0326,-0.0313,0.1359,-0.0276,0.1305,-0.1525,-0.0271,-0.1135,0.0891,0.0894,0.1556,-0.0798,0.0886,-0.0886,-0.0317,-0.0243,0.0611,-0.0158,0.0658,-0.0501,0.0065,-0.0508,0.0107,0.002,0.034,-0.0189,0.0066,-0.0452,0.013,-0.0475,0.0021,0.0036,0.0524,-0.0322,0.0505,-0.056,0,-0.0182,0.0442,-0.028,0.0368,-0.0692,-0.0238,-0.0341,0.0623,0.0101,0.0622,-0.0733,0.0194,-0.0623,0.0164,0.0039,0.0875,-0.0158,0.0693,-0.0619,-0.0149,-0.044,0.0011,-0.0421,0.0247,0.0228,0.0891,-0.0352,0.0683,-0.1385,-0.0382,-0.1122,0.0135,0.0148,0.0634,-0.0025,0.0659,-0.0476,-0.0076,-0.0607,-0.0196,-0.058,-0.0144,-0.0241,0.0095,0.0051,0.0519,0.0084,0.0396,-0.0374,0.0185,-0.0557,-0.0019,-0.0621,0.0136,-0.0359,0.0375,0.0057,0.0762,-0.0066,0.0385,-0.0199,0.0282,-0.0646,-0.0132,-0.018,0.0277,-0.0826,-0.0225,-0.0558,-0.0099,-0.0762,-0.0326,-0.056,-0.0112,-0.0541,-0.018,-0.0438,0.0072,-0.0035,0.0256,-0.0273,0.045,-0.0095,0.0593,-0.0186,0.1105,0.0203,0.1232,0.013,0.1012,-0.0135,0.0625,-0.0085,0.0417,-0.0345,0.0466,-0.0893,0.0639,-0.0795,0.0518,-0.096,0.0303,-0.0891,0.0063,-0.0895,-0.0224,-0.0484,0.0109,-0.0517,-0.0098,-0.0546,0.0159,-0.0378,0.0328,-0.038,0.1075,-0.0508,0.083,-0.1746,-0.0369,-0.1471,0.0452,0.0408,0.1717,-0.1041,0.1251,-0.1834,-0.0805,-0.0661,0.0942,0.0935,0.2143,-0.191,0.0858,-0.2245,-0.028,-0.0254,0.1603,0.0249,0.1785,-0.1382,0.0181,-0.1269,0.0353,0.0352,0.1086,-0.0102,0.1297,-0.1708,-0.0098,-0.163,0.0662,0.0446,0.1944,-0.065,0.1646,-0.1791,-0.0671,-0.0997,0.0983,0.0843,0.1944,-0.0999,0.1054,-0.1985,-0.0841,-0.0775,0.1559,0.0263,0.1734,-0.13,0.0144,-0.1465,-0.0215,-0.0172,0.1337,0.0139,0.1636,-0.0957,0.0255,-0.1021,-0.0023,-0.0301,0.022,-0.0226,0.0272,0.0125,0.1289,-0.0745,0.0727,-0.1589,-0.0443,-0.1148,0.069,0.0043,0.0569,-0.0248,0.0293,-0.013,0.0418,-0.0606,0.0154,-0.1454,-0.0216,-0.0229,0.0769,0.0166,0.1182,-0.0435,0.022,-0.0754,-0.0338,-0.083,0.0198,-0.1167,-0.0021,-0.0544,0.0123,-0.0467,0.0142,-0.0536,-0.0004,-0.0169,0.064,-0.0619,0.0676,-0.0179,0.1122,-0.0426,0.1129,0.0001,0.1123,-0.0147,0.0337,-0.0104,0.0479,0.013,0.0564,0.0216,0.0609,0.0088,0.0366,0.0118,0.0591,0.0518,0.081,0.0052,0.0632,0.0189,0.1181,-0.046,0.1102,-0.0756,-0.002,-0.0286,0.0205,-0.0384,0.0014,-0.0136,0.0322,-0.0208,0.0175,-0.0893,-0.0072,-0.0803,-0.0104,-0.0123,0.0622,0.0451,0.0762,-0.0074,0.0432,-0.0421,0.0084,-0.0869,-0.0305,-0.0807,0.0249,0.028,0.0677,0.0195,0.0413,-0.0069,0.0229,-0.016,0.0247,-0.0623,-0.0226,-0.0301,0.0251,-0.0075,0.0306,0.003,0.048,-0.0282,0.0539,-0.0578,-0.0073,-0.0544,-0.0154,-0.0104,0.0612,0.0103,0.0778,-0.0583,0.0095,-0.0565,-0.0041,-0.0283,0.0194,-0.0291,0.0638,0.0367,0.0863,-0.0527,0.0501,-0.0998,-0.058,-0.078,0.0433,0.0404,0.1483,-0.0747,0.1125,-0.1365,-0.0514,-0.045,0.0832,-0.0534,0.0643,-0.0555,0.0279,0.0302,0.0664,-0.0787,0.0507,-0.1194,-0.0806,-0.0891,0.1154,0.0336,0.1478,-0.1376,0.0293,-0.1043,-0.0222,-0.0171,0.0764,-0.0396,0.0651,-0.1277,-0.0398,-0.1382,0.0238,0.0276,0.1491,-0.0874,0.1263,-0.1414,-0.0336,-0.0288,0.0716,-0.0041,0.0531,-0.0225,0.021,-0.0002,0.0821,-0.0737,0.1006,-0.1439,-0.0541,-0.0893,0.0905,0.0041,0.087,-0.0159,0.0813,-0.0231,0.0653,-0.0597,0.0669,-0.0385,0.0049,-0.026,0.0307,-0.0879,0.002,0.0048,0.065,0.0018,0.1296,-0.0473,0.0175,-0.0445,0.0996,-0.0811,0.008,-0.1244,0.0141,-0.0506,0.0479,-0.0804,0.0542,-0.1016,0.0569,-0.1009,0.0207,-0.0086,0.1544,-0.0677,0.0536,-0.0811,0.12,0.0033,0.1262,-0.0464,0.0681,-0.0912,0.0376,-0.0875,0.0885,-0.0158,0.1337,-0.0678,0.0648,-0.071,0.0363,-0.0644,0.1047,-0.0195,0.1055,-0.0013,0.093,-0.0457,0.0717,-0.0145,0.1457,-0.0162,0.1016,-0.0257,0.1051,0.0181,0.0618,-0.0018,0.0933,-0.0394,0.0443,0.0167,0.1361,-0.023,0.0499,0.0431,0.1322,-0.0378,0.0392,-0.0094,0.0805,-0.0263,0.0399,-0.0218,0.0581,-0.0238,0.0533,-0.0343,0.038,0.0259,0.0874,0.0029,0.0467,0.0316,0.0699,-0.0037,0.0391,0.0058,0.0553,-0.0037,0.0209,-0.0563,-0.0092,-0.0162,0.0637,-0.0109,0.0549,-0.0429,-0.0013,-0.0483,0.0011,-0.0004,0.0741,-0.0277,0.0553,-0.031,0.0131,0.0073,0.0327,-0.016,0.0371,-0.0173,0.0159,-0.0161,0.0422,-0.0517,0.0347,-0.0641,0.0121,-0.0211,0.0093,-0.0625,-0.0033,-0.0435,0.0233,-0.0156,0.0479,-0.0607,-0.018,-0.0895,-0.0567,-0.0572,0.1044,0.0047,0.1316,-0.0954,0.0058,-0.0416,0.0759,-0.0394,0.037,-0.021,0.0083,-0.0774,0.006,-0.0525,0.0172,0.0147,0.0531,-0.0137,0.027,-0.1015,-0.0197,-0.0851,0.0726,0.0492,0.0907,-0.0746,0.0573,-0.0815,0.0086,-0.0433,0.0365,-0.0642,0.0181,-0.0522,0.0282,-0.0497,-0.0235,-0.0403,0.028,-0.0369,0.0034,-0.0244,0.0446,-0.0048,0.0948,-0.0782,0.0352,0.0043,0.0538,-0.0749,0.0592,-0.0652,-0.0123,-0.0523,0.0418,-0.0587,0.0821,0.0024,0.075,-0.0576,0.0161,-0.0896,0.0185,-0.0425,0.0716,-0.1026,-0.0406,-0.1005,0.0864,0.0547,0.1675,-0.055,0.0579,-0.1171,0.0436,-0.0306,0.076,-0.0857,-0.0256,-0.0294,0.0465,-0.0426,0.0801,-0.1454,-0.0397,-0.0698,0.0051,0.0006,0.0395,-0.0542,0.0143,-0.0348,0.0879,-0.0103,0.0199,-0.026,0.0454,0.0003,0.055,0.0046,0.0643,-0.0223,0.0725,-0.0541,0.0403,-0.045,0.0171,-0.0458,0.0023,-0.0291,0.041,-0.0502,0.0507,-0.0238,0.0705,-0.0123,0.0314,-0.0311,0.048,-0.0392,0.0381,0.0039,0.0782,-0.0068,0.0737,-0.0377,0.0585,-0.0396,0.0582,-0.0612,0.0175,-0.0308,0.001,0.0025,0.0647,-0.0121,0.0034,-0.0569,-0.001,-0.0082,0.0807,-0.0075,0.0558,-0.015,0.0195,-0.0077,0.0499,-0.1275,0.013,-0.1048,-0.0334,-0.0289,0.0908,-0.0523,0.0345,-0.0418,0.0437,-0.0773,0.0281,-0.0705,0.0087,-0.0034,0.0758,-0.0857,-0.0145,-0.0521,0.0487,0.0295,0.0887,-0.0878,0.0865,-0.0841,0.0017,-0.0086,0.0581,-0.0503,-0.0054,-0.03,0.0484,-0.0437,0.0257,-0.053,0.0378,-0.0082,0.0585,-0.0318,0.0308,0.0002,0.0455,-0.1035,-0.0057,-0.0801,0.0331,-0.0036,0.0522,-0.0356,0.0018,-0.028,0.0392,-0.0368,-0.001,-0.0005,0.0454,-0.0028,0.0711,0.0125,0.0791,-0.0847,0.0068,-0.0907,-0.0159,-0.0256,0.0637,-0.0471,0.0645,-0.0745,-0.0333,-0.0519,0.0047,0.0039,0.0981,-0.0506,0.05,-0.0479,0.0169,-0.013,0.047,-0.0492,0.0195,-0.037,0.003,-0.0382,0.0268,-0.0594,-0.0286,-0.0458,0.0113,-0.05,-0.0278,-0.0773,-0.0332,-0.047,-0.0107,-0.0769,-0.0313,-0.0468,0.0237,-0.0436,0.0029,-0.0426,0.0318,-0.046,0.0314,-0.0486,-0.0118,-0.0618,-0.016,-0.0185,0.1258,-0.0515,0.0974,-0.0527,0.0704,-0.0155,0.0394,-0.0174,0.0866,0.0028,0.0827,-0.0019,0.0939,0.0295,0.103,-0.0092,0.1004,0.0213,0.1077,-0.0064,0.0399,0.0394,0.1141,0.0444,0.1253,-0.0383,0.0923,0.0013,0.1099,0.0116,0.1512,-0.0268,0.1055,0.0297,0.1392,0.0485,0.1527,-0.088,0.0524,0.0112,0.0864,-0.035,0.0759,-0.0125,0.0338,-0.0132,0.1108,-0.0099,0.0684,-0.0074,0.1015,0.014,0.0953,-0.0164,0.1163,-0.0614,0.1145,-0.081,0.0765,-0.1072,0.0641,-0.0836,0.0058,-0.0101,0.0236,-0.0068,0.0305,-0.0582,-0.0051,-0.0941,0.0228,-0.0334,0.0893,-0.0353,0.0061,-0.0417,0.0158,-0.047,0.0468,-0.1237,-0.0536,-0.0788,0.0295,-0.028,0.0277,-0.0655,-0.0208,-0.0384,0.0205,-0.0114,0.0325,-0.0655,0.0155,-0.0185,0.1169,0.033,0.0949,-0.0946,0.0278,-0.0041,0.0474,-0.0435,0.0668,-0.0404,0.0229,-0.0381,0.029,-0.0856,0.0275,0.0095,0.0885,-0.0894,0.0094,-0.0724,0.0056,-0.0652,0.0692,-0.036,0.0648,-0.1044,0.0212,0.0284,0.0894,-0.0508,0.0673,-0.0334,0.0314,-0.0552,0.0326,-0.0608,0.0147,-0.0223,0.0269,-0.0371,0.018,-0.022,0.086,-0.0394,0.0691,-0.0649,0.0061,-0.0003,0.0398,-0.035,0.0474,-0.027,0.0455,-0.0646,-0.031,-0.0447,0.0114,-0.0609,0.008,-0.0076,0.0146,0.001,0.0251,-0.0331,0.0038,-0.0222,0.043,-0.0114,0.0337,-0.0257,0.0214,-0.0547,0.0238,-0.0342,0.024,-0.0509,0.0152,-0.0632,0.0152,0.0024,0.062,-0.0408,0.0312,-0.0646,-0.0183,-0.0192,0.0276,-0.0187,0.0376,0.0143,0.0418,-0.0024,0.0384,0.009,0.0382,0.0137,0.0629,0.007,0.0465,0.0318,0.0771,-0.0247,0.0417,-0.0063,0.0454,-0.0285,0.0455,-0.0292,0.0859,-0.0775,0.0554,-0.0472,0.0584,-0.0641,0.0342,-0.0091,0.0427,-0.0298,0.0412,-0.0297,0.0301,-0.0394,0.0539,-0.0309,0.0501,-0.0489,0.056,0.0065,0.0381,-0.0405,0.0143,-0.0176,0.0147,-0.0179,0.0072,-0.0136,0.0048,-0.0131,0.0249,-0.0531,-0.0035,-0.0432,0.0137,-0.013,0.0494,-0.0327,0.0312,-0.039,0.046,-0.0495,0.0225,-0.056,0.0266,-0.022,0.0151,-0.065,0.0047,-0.0534,0.0062,-0.0603,0.0017,-0.0354,-0.0169,-0.0314,0.0156,-0.0222,0.0242,-0.0233,0.0121,-0.0169,0.0072,-0.0191,0.0021,-0.0137,0.0089,-0.0161,0.0037,-0.0102,0.0087,-0.0148,0.0023,-0.008,0.0084,-0.0137,0.0005,-0.0036,0.0102,-0.013,-0.0009,-0.0016,0.0098,-0.0106,0.0019,-0.0045,0.0091,-0.0108,0.0049,-0.005,0.0101,-0.009,0.0066,-0.0074,0.0088,-0.009,0.0079,-0.0072,0.0088,-0.0076,0.0074,-0.0066,0.0075,-0.0066,0.0071,-0.0061,0.0067,-0.0059,0.006,-0.0052,0.0053,-0.0039,0.0055,-0.0044,0.0041,-0.0024,0.0045,-0.004,0.0022,-0.0011,0.0041,-0.003,0.0011,0,0.0034,-0.0033,0.0002,-0.0004,0.0026,-0.0022,0.0012,-0.0012,0.0021,-0.0022,0.0011,-0.0012,0.0018,-0.0018,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0006]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0019,0.0007,-0.1665,0.5,-0.1011,0.1115,-0.1015,0.1015,-0.0988,0.0941,-0.0894,0.0921,-0.0855,0.0862,-0.0805,0.0812,-0.0767,0.0764,-0.0732,0.0721,-0.0665,0.0691,-0.0643,0.062,-0.0585,0.0594,-0.0564,0.0551,-0.054,0.0524,-0.049,0.0505,-0.0474,0.0455,-0.0432,0.0447,-0.0411,0.0404,-0.0401,0.0385,-0.0367,0.037,-0.0341,0.0341,-0.0322,0.0324,-0.0659,0.1916,-0.0857,0.0892,-0.0823,0.0835,-0.0801,0.077,-0.0728,0.0746,-0.0701,0.0714,-0.0674,0.0663,-0.062,0.0633,-0.0595,0.0579,-0.0535,0.0552,-0.0518,0.0534,-0.0495,0.0483,-0.0453,0.0461,-0.0431,0.0424,-0.0401,0.0406,-0.0376,0.0384,-0.0359,0.0359,-0.0332,0.034,-0.0316,0.0311,-0.0295,0.03,-0.0278,0.0285,-0.0269,0.0264,-0.0256,0.028,-0.0528,0.0753,-0.0519,0.0528,-0.0494,0.0493,-0.0478,0.0463,-0.0433,0.0451,-0.0416,0.0411,-0.0406,0.039,-0.0372,0.0375,-0.0349,0.0342,-0.0323,0.0331,-0.0305,0.0303,-0.0297,0.0296,-0.0271,0.0275,-0.0257,0.0255,-0.0238,0.0242,-0.0232,0.0221,-0.0213,0.0213,-0.0201,0.0206,-0.0193,0.0184,-0.0174,0.0182,-0.0168,0.0162,-0.0164,0.0155,-0.0305,0.0333,-0.0307,0.0311,-0.0297,0.0294,-0.0281,0.0285,-0.0271,0.0269,-0.0252,0.0254,-0.0238,0.0236,-0.0224,0.0224,-0.021,0.0214,-0.0202,0.0196,-0.0187,0.0188,-0.0176,0.0174,-0.0162,0.0166,-0.0155,0.0159,-0.015,0.0144,-0.0137,0.0139,-0.0128,0.0127,-0.0119,0.012,-0.0113,0.0118,-0.011,0.0105,-0.0099,0.0102,-0.0095,0.0096,-0.0189,0.0118,-0.0187,0.0204,-0.0187,0.0182,-0.0175,0.0175,-0.0167,0.0164,-0.0159,0.0158,-0.0148,0.0152,-0.0144,0.0138,-0.0126,0.0135,-0.0125,0.012,-0.0121,0.0114,-0.0107,0.0113,-0.0106,0.01,-0.0096,0.0096,-0.0091,0.0089,-0.0088,0.0085,-0.008,0.0082,-0.0076,0.0074,-0.0073,0.0072,-0.0067,0.007,-0.0062,0.0066,-0.0062,0.0058,-0.012,0.0057,-0.0118,0.013,-0.0118,0.0117,-0.0114,0.0111,-0.0105,0.0107,-0.0101,0.0097,-0.0093,0.0094,-0.0089,0.009,-0.0085,0.008,-0.0076,0.0079,-0.0073,0.0073,-0.007,0.0068,-0.0065,0.0066,-0.006,0.0061,-0.0057,0.0058,-0.0055,0.0054,-0.005,0.0051,-0.0048,0.005,-0.0047,0.0045,-0.0041,0.0042,-0.0041,0.0039,-0.0037,0.0039,-0.0034,0.0036,-0.0079,0.0079,-0.0073,0.0074,-0.0072,0.0072,-0.0068,0.0067,-0.0062,0.0064,-0.0061,0.0059,-0.0056,0.0056,-0.0051,0.0053,-0.0051,0.005,-0.0046,0.0046,-0.0043,0.0043,-0.0042,0.0042,-0.004,0.0039,-0.0037,0.0037,-0.0034,0.0035,-0.0033,0.0031,-0.0028,0.0032,-0.0029,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0024,0.0028,-0.0024,0.0023,-0.0023,0.0024,-0.0048,0.0051,-0.0048,0.0045,-0.0043,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.004,0.0039,-0.0038,0.0039,-0.0036,0.0036,-0.0032,0.0033,-0.0032,0.003,-0.0029,0.0029,-0.0027,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.002,0.0021,-0.002,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0029,0.0031,-0.003,0.0031,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0021,0.0021,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.001,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0009,-0.0007,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0003,0.0004,0.0004,0.0044,-0.0021,0.0043,-0.0033,-0.001,-0.0007,0.0009,-0.0026,-0.0004,-0.0015,0.0049,0.0037,0.0054,0.0035,0.0065,0.0065,0.0081,0.0002,0.0062,-0.0004,0.0003,-0.0036,0.0003,-0.0125,-0.004,-0.0134,-0.0118,-0.0117,-0.0093,-0.0094,-0.0076,-0.0073,0.0038,0.0045,0.0164,0.0169,0.0227,0.0231,0.03,0.03,0.0334,0.023,0.0323,-0.0052,0.0219,-0.0143,0.3561,-0.44,0.3115,-0.4961,0.0361,-0.023,0.2636,-0.4321,-0.064,-0.2989,0.2807,-0.2762,0.2753,-0.3226,0.116,0.1288,0.33,-0.2295,0.0964,-0.1798,0.3618,0.1844,0.4433,-0.2181,0.1533,-0.2032,0.2213,0.1201,0.313,-0.2698,0.0936,-0.2671,0.0871,0.0763,0.2002,-0.2757,0.0553,-0.2808,-0.0107,0.0099,0.2022,-0.1479,0.1755,-0.242,-0.1626,-0.1475,0.1401,-0.0033,0.159,-0.2135,-0.0196,-0.2104,0.0139,0.0277,0.1281,-0.1341,0.0923,-0.1822,-0.1093,-0.0976,0.119,0.0307,0.136,-0.1245,0.0194,-0.124,0.0289,0.0391,0.13,-0.0426,0.1165,-0.095,-0.0505,-0.0562,0.0678,-0.0375,0.0673,-0.0497,0.0332,0.0409,0.0964,-0.0118,0.0683,-0.0077,0.1003,0.0482,0.1119,0.0051,0.0423,0.0319,0.128,-0.0434,0.1039,-0.0435,0.0796,-0.005,0.0931,-0.0612,-0.0136,-0.0109,0.0673,-0.0693,0.0496,-0.0697,0.0352,-0.0188,0.0509,-0.0691,-0.0258,-0.0387,0.0548,-0.0404,0.0549,-0.0788,-0.0462,-0.0481,0.0261,-0.0562,0.0256,-0.0834,-0.059,-0.0547,0.0083,-0.0543,0.008,-0.0716,-0.0522,-0.0489,0.0043,-0.0255,0.0054,-0.0431,-0.0278,-0.0378,-0.0029,-0.0042,0.0019,-0.0155,-0.0053,-0.015,-0.0054,-0.0052,0.0006,0.0009,0.0079,-0.0003,0.0081,-0.0068,-0.0012,-0.0038,0.0208,0.0181,0.0254,-0.0047,0.0167,-0.0049,0.0166,0.0182,0.0329,0.0021,0.0305,-0.0043,0.0056,0.0072,0.026,0.0052,0.0252,0.0045,0.0204,0.0201,0.0273,0.0057,0.0189,0.0073,0.0246,0.0087,0.0247,0.0031,0.0119,0.0133,0.0206,-0.0049,0.0128,-0.004,0.01,-0.0035,0.0102,-0.0078,-0.0036,-0.0032,0.0001,-0.0092,-0.003,-0.0086,-0.004,-0.0109,-0.0042,-0.0112,-0.0059,-0.0055,-0.0033,-0.0123,-0.0056,-0.0128,-0.0093,-0.0089,-0.0056,-0.0119,-0.0062,-0.0128,-0.0096,-0.0092,-0.0037,-0.0096,-0.0038,-0.0107,-0.0073,-0.0067,-0.0001,-0.006,-0.0001,-0.0074,-0.0044,-0.0039,0.001,-0.0025,0.0008,-0.0026,-0.0001,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0016,0.0018,0.004,0.0013,0.0037,0.0012,0.0043,0.0045,0.0072,0.0044,0.007,0.0039,0.005,0.0051,0.0071,0.0062,0.0072,0.0042,0.0061,0.004,0.0047,0.0045,0.0051,0.0032,0.0045,0.0032,0.0034,0.001,0.0032,0.0004,0.0009,0,0.0007,-0.0019,-0.0001,-0.0019,-0.0007,-0.0029,-0.0007,-0.0036,-0.0028,-0.0027,-0.0016,-0.0036,-0.002,-0.0035,-0.0023,-0.0034,-0.0023,-0.0034,-0.0026,-0.0026,-0.002,-0.003,-0.0026,-0.0027,-0.0014,-0.002,-0.0014,-0.0023,-0.002,-0.0021,-0.0016,-0.0018,-0.0015,-0.0021,-0.0018,-0.0021,-0.0008,-0.0007,-0.0004,-0.0011,-0.0006,-0.0009,0.0007,0.0007,0.0016,0.0011,0.0016,0.0012,0.0025,0.0026,0.0035,0.0033,0.0035,0.0034,0.0038,0.0038,0.004,0.0037,0.0039,0.0036,0.0038,0.0027,0.0035,0.0025,0.0027,0.0018,0.0025,0.0006,0.0018,-0.0004,0.0006,-0.0011,-0.0003,-0.0017,-0.0012,-0.0021,-0.0017,-0.0025,-0.0022,-0.0025,-0.0024,-0.0026,-0.0023,-0.0024,-0.0023,-0.0026,-0.0024,-0.0026,-0.0022,-0.0025,-0.0022,-0.0025,-0.0023,-0.0022,-0.0019,-0.0019,-0.0017,-0.0017,-0.0013,-0.0012,-0.0011,-0.0013,-0.0012,-0.0012,-0.001,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0002,0.0001,0.0002,0.001,0.001,0.0013,0.0013,0.0018,0.0018,0.0023,0.0023,0.0028,0.0028,0.0032,0.0032,0.0033,0.0033,0.0034,0.0033,0.0034,0.0034,0.0035,0.0031,0.0034,0.0025,0.0031,0.0021,0.0025,0.0014,0.0021,0.0003,0.0013,-0.0005,0.0002,-0.0014,-0.0006,-0.002,-0.0014,-0.0024,-0.002,-0.0027,-0.0023,-0.0028,-0.0027,-0.0028,-0.0027,-0.0027,-0.0026,-0.0028,-0.0027,-0.0027,-0.0026,-0.0026,-0.0024,-0.0024,-0.002,-0.0021,-0.002,-0.002,-0.0016,-0.0016,-0.0013,-0.0013,-0.0009,-0.0009,-0.0009,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0006,0.0006,0.001,0.0011,0.0015,0.0015,0.0021,0.0021,0.0029,0.0029,0.0032,0.0033,0.0036,0.0036,0.0037,0.0036,0.0037,0.0037,0.0039,0.0033,0.0037,0.0026,0.0032,0.002,0.0026,0.0012,0.0019,0,0.0011,-0.0008,-0.0001,-0.0018,-0.0008,-0.0021,-0.0018,-0.0025,-0.0022,-0.0027,-0.0025,-0.0027,-0.0027,-0.0028,-0.0024,-0.0026,-0.0024,-0.0026,-0.0025,-0.0025,-0.0022,-0.0022,-0.002,-0.002,-0.0017,-0.0018,-0.0016,-0.0016,-0.0013,-0.0013,-0.0011,-0.0012,-0.001,-0.0012,-0.0012,-0.0012,-0.001,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0007,0.0007,0.0013,0.0013,0.0017,0.0018,0.0023,0.0023,0.0028,0.0029,0.003,0.003,0.0032,0.0031,0.0033,0.0031,0.0032,0.0029,0.0032,0.0025,0.0029,0.0019,0.0024,0.0015,0.0019,0.0006,0.0015,-0.0003,0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0016,-0.0009,-0.0019,-0.0016,-0.002,-0.0018,-0.0021,-0.002,-0.0022,-0.002,-0.0021,-0.0021,-0.0021,-0.002,-0.0021,-0.002,-0.0021,-0.0019,-0.0019,-0.0017,-0.0017,-0.0014,-0.0015,-0.0013,-0.0013,-0.001,-0.001,-0.0007,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0006,0.0005,0.0009,0.0009,0.0013,0.0013,0.0019,0.0019,0.0024,0.0024,0.0025,0.0025,0.0027,0.0025,0.0027,0.0025,0.0027,0.0025,0.0027,0.002,0.0024,0.0016,0.002,0.0013,0.0016,0.0005,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0012,-0.0005,-0.0016,-0.0012,-0.0017,-0.0015,-0.0021,-0.0017,-0.0021,-0.002,-0.0021,-0.0019,-0.002,-0.0018,-0.0021,-0.0019,-0.002,-0.0017,-0.0017,-0.0014,-0.0014,-0.001,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0006,0.0006,0.001,0.0011,0.0015,0.0015,0.0019,0.0019,0.002,0.002,0.0023,0.0022,0.0023,0.0022,0.0023,0.002,0.0022,0.0015,0.0019,0.0011,0.0014,0.0007,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0008,-0.0003,-0.0015,-0.0008,-0.0016,-0.0016,-0.0016,-0.0016,-0.0017,-0.0016,-0.0015,-0.0014,-0.0014,-0.0013,-0.0013,-0.0011,-0.0011,-0.001,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0003,0.0005,0.0005,0.0007,0.0006,0.0008,0.0008,0.0011,0.0011,0.0013,0.0013,0.0014,0.0013,0.0013,0.0011,0.0013,0.0013,0.0014,0.001,0.0012,0.0008,0.001,0.0007,0.0008,0.0005,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.001,-0.0007,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0012,-0.0011,-0.0011,-0.0009,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0005,0.0005,0.0006,0.0007,0.0009,0.0008,0.0009,0.0009,0.001,0.001,0.0011,0.001,0.0011,0.0007,0.001,0.0007,0.0008,0.0003,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.001,-0.0007,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0009,-0.001,-0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0006,0.0005,0.0006,0.0006,0.0008,0.0007,0.0008,0.0007,0.0008,0.0007,0.001,0.001,0.0013,0.0013,0.0016,0.0014,0.0016,0.0012,0.0015,0.0009,0.0013,0.0005,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0005,0,-0.0009,-0.0005,-0.0012,-0.0007,-0.0021,0.0002,-0.0205,0.3826,-0.2556,0.2303,-0.4899,-0.2632,-0.3372,0.1851,0.1913,0.4867,0.0758,0.4188,-0.3565,0.0735,-0.4964,-0.3595,-0.3652,0.1149,0.1207,0.4606,0.0044,0.4029,-0.4432,-0.0007,-0.3913,-0.2767,-0.259,0.1852,0.1979,0.3681,0.3311,0.4648,-0.005,0.3257,-0.4707,-0.0396,-0.4538,0.0526,0.0528,0.3897,-0.0361,0.2171,-0.2683,-0.0378,-0.4455,-0.1768,-0.1649,0.3483,0.1383,0.4113,-0.2321,0.1355,-0.4207,-0.2419,-0.3056,0.2189,0.2217,0.4072,-0.1022,0.2759,-0.2502,-0.1089,-0.3917,-0.2312,-0.2286,0.0353,0.0398,0.3843,0.0099,0.3477,-0.3369,-0.0174,-0.3349,-0.0513,-0.0421,0.1875,0.1921,0.3562,-0.038,0.3206,-0.291,-0.0411,-0.3509,-0.2132,-0.1964,0.093,0.1124,0.3368,0.1218,0.307,-0.0422,0.1181,-0.3397,-0.0439,-0.3459,-0.2171,-0.2138,0.1196,0.1242,0.3181,-0.0371,0.2059,-0.2805,-0.038,-0.2677,-0.1949,-0.1937,0.0438,0.0472,0.314,-0.0632,0.3223,-0.2403,-0.0657,-0.2045,0.112,0.1304,0.2851,0.0453,0.2216,-0.2581,0.0405,-0.2556,-0.0235,-0.02,0.2636,0.1195,0.2357,-0.1233,0.1186,-0.2561,-0.1421,-0.1871,0.0321,0.0469,0.2304,0.0268,0.1639,-0.1224,0.025,-0.22,-0.1232,-0.1221,0.1521,0.1468,0.2271,-0.0992,0.1426,-0.2067,-0.1011,-0.1275,0.0646,0.0665,0.2029,-0.028,0.1272,-0.1513,-0.0284,-0.183,-0.0274,-0.0255,0.1549,0.0962,0.2004,-0.1006,0.0893,-0.1836,-0.076,-0.0756,0.1431,0.1215,0.188,0.0561,0.1205,-0.1604,0.0534,-0.1895,-0.1293,-0.1279,0.0384,0.0485,0.1783,0.017,0.1657,-0.1582,0.0067,-0.1553,-0.0316,-0.0278,0.1109,0.0594,0.1556,-0.1319,0.0581,-0.1519,-0.0477,-0.0462,0.1235,0.0318,0.1559,-0.1298,0.019,-0.1523,-0.0158,-0.0071,0.1017,0.0881,0.1448,0.0298,0.0865,-0.0305,0.0288,-0.0963,-0.0289,-0.1353,-0.0516,-0.0498,0.0611,0.0616,0.1194,0.027,0.1262,-0.1267,0.0266,-0.124,-0.0416,-0.0409,0.0161,0.0228,0.1134,0.0224,0.1088,-0.0766,0.0219,-0.1311,-0.0775,-0.1107,-0.0434,-0.0423,0.0192,0.0229,0.0853,0.0882,0.1168,0.0224,0.1029,-0.0848,0.0207,-0.1165,-0.0628,-0.0619,0.0026,0.0072,0.09,-0.0139,0.1008,-0.1035,-0.022,-0.1024,-0.0325,-0.0319,0.0835,0.051,0.103,-0.0189,0.05,-0.0905,-0.0215,-0.0942,-0.0216,-0.0211,0.0536,0.0474,0.0884,-0.0449,0.0473,-0.086,-0.0454,-0.0652,-0.0048,-0.0009,0.0466,0.0467,0.0848,-0.0218,0.0679,-0.0823,-0.0225,-0.0568,0.0042,0.006,0.0774,-0.0045,0.0644,-0.0792,-0.0053,-0.0745,-0.0228,-0.0224,0.074,-0.0009,0.0718,-0.0719,-0.0014,-0.0551,0.0003,0.0006,0.06,0.0347,0.0702,0.0072,0.0337,-0.0401,0.0064,-0.0695,-0.0332,-0.0321,-0.0007,-0.0002,0.0325,0.0328,0.0568,0.0002,0.0501,-0.0679,-0.0017,-0.076,-0.0514,-0.0504,-0.006,-0.0044,0.0596,-0.0043,0.057,-0.0607,-0.0048,-0.0611,0.0081,0.0097,0.0538,0.0089,0.0471,-0.0351,0.0086,-0.0573,-0.0355,-0.0363,0.0074,0.009,0.0502,0.02,0.047,-0.0214,0.0193,-0.0538,-0.0218,-0.0472,-0.0148,-0.0143,0.0434,0.014,0.0476,-0.04,0.0102,-0.0496,-0.0062,-0.006,0.0375,0.0096,0.0453,-0.0435,0.0083,-0.0451,-0.0163,-0.0152,0.0297,0.03,0.0421,-0.0329,0.0305,-0.0439,-0.0201,-0.0185,0.0286,0.0251,0.0392,-0.019,0.0234,-0.0431,-0.0188,-0.0185,0.0058,0.0088,0.0372,-0.0087,0.0278,-0.0422,-0.0092,-0.0415,-0.0139,-0.0116,0.0331,0.0011,0.0364,-0.0299,-0.001,-0.0386,-0.0183,-0.0168,0.0117,0.013,0.0379,-0.0032,0.0266,-0.0346,-0.0038,-0.034,-0.0055,-0.0046,0.0311,0.0278,0.0373,-0.0134,0.0255,-0.0329,-0.015,-0.0344,-0.0103,-0.0086,0.0311,0.0168,0.0337,-0.0015,0.0165,-0.0143,-0.0018,-0.0251,-0.0142,-0.0286,-0.0066,-0.0063,0.0148,0.0102,0.0266,-0.0101,0.0098,-0.0255,-0.0104,-0.0183,0.0054,0.0069,0.0264,0.0081,0.0246,-0.0119,0.008,-0.0249,-0.0131,-0.0184,0.0063,0.0067,0.0259,-0.0009,0.0211,-0.0216,-0.002,-0.0169,-0.0051,-0.0047,0.004,0.0044,0.0242,0.0077,0.0234,-0.0162,0.0077,-0.0245,-0.0138,-0.0133,0.0066,0.0071,0.0219,0.0004,0.019,-0.015,0.0001,-0.0215,-0.0106,-0.0104,0.0136,0.014,0.0233,-0.0038,0.0191,-0.0192,-0.0041,-0.021,0.0015,0.0016,0.0179,0.007,0.0217,-0.0063,0.0069,-0.0163,-0.0067,-0.0184,0.0002,0.0004,0.0122,0.008,0.0182,-0.0084,0.0078,-0.017,-0.0086,-0.0101,0.0027,0.0029,0.0149,-0.0013,0.0152,-0.0139,-0.0023,-0.0162,-0.0061,-0.0053,0.0081,0.0082,0.0154,0.0018,0.0139,-0.0101,0.0014,-0.0154,-0.0109,-0.0124,0.0057,0.0059,0.0151,0.0011,0.0149,-0.0126,0.0009,-0.0094,0.0049,0.0037,0.0128,-0.0122,0.0029,-0.0125,-0.0014,-0.0008,0.0042,0.0043,0.0108,0.0049,0.0113,-0.0058,0.005,-0.0132,-0.0063,-0.0098,0.002,0.0028,0.0103,0.002,0.0104,-0.0095,0.0014,-0.0108,-0.0036,-0.0031,0.0076,0.0071,0.0107,-0.0026,0.007,-0.0105,-0.0029,-0.007,-0.0008,-0.0005,0.009,0.0017,0.0105,-0.0059,0.0013,-0.0098,-0.006,-0.0089,0.0027,0.0028,0.0091,0.0005,0.0076,-0.0078,0.0003,-0.0103,-0.0051,-0.005,0.0039,0.0041,0.0088,-0.0014,0.0071,-0.0088,-0.0017,-0.0085,0.0009,0.001,0.0067,0.0059,0.0094,0.0002,0.0057,-0.0042,0,-0.0079,-0.0045,-0.0061,-0.0009,-0.0005,0.0084,-0.0014,0.0068,-0.007,-0.0014,-0.0069,-0.0044,-0.0044,0.0019,0.0018,0.0075,0.0017,0.0075,-0.0066,0.0015,-0.0079,-0.003,-0.003,0.0035,0.0035,0.0065,-0.0021,0.0048,-0.0063,-0.0022,-0.0058,0.0001,0.0004,0.0079,0.0055,0.0083,-0.0026,0.0051,-0.0053,-0.0027,-0.0045,-0.0004,-0.0004,0.0059,0.0025,0.0071,-0.003,0.0025,-0.0054,-0.003,-0.0036,-0.0008,-0.0007,0.0039,0.0025,0.0059,-0.0022,0.0024,-0.0061,-0.0022,-0.0064,-0.0016,-0.0014,0.0049,0.0024,0.0049,-0.003,0.0022,-0.0046,-0.0015,-0.0015,0.0024,0.0024,0.005,0.0029,0.0057,-0.002,0.0026,-0.0038,-0.0022,-0.0026,0.0007,0.0009,0.0033,0.0034,0.0053,0.0008,0.0053,-0.0047,0.0005,-0.0038,-0.0007,-0.0007,0.0027,0.0025,0.0037,-0.0015,0.0024,-0.0041,-0.0016,-0.0053,-0.0041,-0.0046,-0.0005,-0.0004,0.0025,0.0026,0.004,-0.0007,0.0029,-0.0033,-0.0007,-0.0026,0.0016,0.0016,0.0044,0.0001,0.004,-0.0029,-0.0001,-0.003,0.0003,0.0005,0.003,0.0027,0.0042,-0.0007,0.0026,-0.0035,-0.0008,-0.0029,-0.0012,-0.0012,0.0014,0.0008,0.003,-0.0018,0.0007,-0.0039,-0.0019,-0.0039,-0.0012,-0.001,0.0023,0.0015,0.0031,-0.001,0.0014,-0.0025,-0.0011,-0.0021,0.0015,0.0017,0.0035,0.0013,0.0031,-0.0015,0.0013,-0.0018,-0.0008,-0.0008,0.001,0.0011,0.0031,0.0007,0.0025,-0.0021,0.0006,-0.002,-0.0014,-0.0014,-0.0008,-0.0008,0.0008,0.0008,0.0022,0,0.0018,-0.0021,0,-0.0032,-0.0021,-0.0024,0.0002,0.0002,0.0022,0.0001,0.0016,-0.0017,0.0001,-0.0018,0.0004,0.0004,0.0025,0.0011,0.0028,-0.001,0.0011,-0.0012,-0.0003,-0.0002,0.0011,0.0012,0.0024,-0.0004,0.0014,-0.0015,-0.0005,-0.0014,0.0004,0.0005,0.0016,0.0005,0.0016,-0.0014,0.0005,-0.0024,-0.0015,-0.0024,-0.0007,-0.0007,0.0014,0,0.0014,-0.0016,0,-0.0016,-0.0005,-0.0005,0.001,0.001,0.0021,0.0008,0.0018,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0006,0.0006,0.0015,0.0007,0.0018,-0.0009,0.0006,-0.0011,-0.0004,-0.0003,0.0012,0.0002,0.0013,-0.0008,0.0002,-0.0016,-0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0011,-0.0004,-0.0018,-0.0011,-0.0015,0.0005,0.0005,0.0013,0.0001,0.001,-0.001,0,-0.001,0.0002,0.0003,0.0015,0.0009,0.0015,-0.0003,0.0009,-0.0009,-0.0003,-0.0005,0.0009,0.001,0.0014,0,0.0011,-0.0011,-0.0001,-0.0011,-0.0004,-0.0004,0.0006,0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0014,-0.0007,-0.0014,-0.0008,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0008,0.0002,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0006,0.0006,0.001,0.0004,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0007,0.0002,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.0006,-0.0001,0,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0007,0.0002,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0003,0.0003,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0014,0.0004,-0.0059,0.0047,-0.0123,0.0146,-0.0264,0.0214,-0.0354,0.0381,-0.0512,0.0465,-0.0517,0.0515,-0.0469,0.0418,-0.0376,0.0303,-0.0633,0.077,-0.1383,0.1167,-0.1854,0.2054,-0.2348,0.2302,-0.2327,0.2391,-0.2135,0.2043,-0.1629,0.1782,-0.1518,0.1516,-0.1404,0.1491,-0.1365,0.1389,-0.1311,0.1366,-0.13,0.1328,-0.1285,0.1318,-0.1274,0.132,-0.127,0.1306,-0.127,0.132,-0.1289,0.132,-0.1304,0.1335,-0.1306,0.1368,-0.1351,0.1374,-0.137,0.1395,-0.1373,0.1445,-0.1486,0.1503,-0.1583,0.1647,-0.1765,0.1712,-0.1841,0.1767,-0.1875,0.1711,-0.1604,0.1582,-0.1232,0.1141,-0.0993,0.0941,-0.1039,0.0904,-0.108,0.0916,-0.1194,0.1172,-0.1619,0.1376,-0.1886,0.1889,-0.2236,0.2117,-0.2271,0.224,-0.2261,0.222,-0.2321,0.2338,-0.2477,0.24,-0.2333,0.2457,-0.2411,0.2293,-0.2514,0.25,-0.2641,0.2594,-0.2807,0.2684,-0.2929,0.2925,-0.3174,0.3048,-0.3279,0.3264,-0.3438,0.3355,-0.3551,0.3544,-0.372,0.3643,-0.3762,0.3781,-0.3794,0.3701,-0.3522,0.355,-0.3382,0.3322,-0.3073,0.3181,-0.2927,0.3025,-0.2823,0.2812,-0.2761,0.2788,-0.2925,0.2885,-0.3004,0.3002,-0.3021,0.3028,-0.2974,0.2996,-0.2819,0.2752,-0.2806,0.278,-0.2786,0.2718,-0.2859,0.2866,-0.3037,0.2949,-0.3106,0.3017,-0.316,0.3141,-0.3376,0.3245,-0.3486,0.3475,-0.3638,0.3572,-0.3687,0.3704,-0.3793,0.3729,-0.3591,0.3709,-0.3573,0.3579,-0.3425,0.3504,-0.3302,0.328,-0.3096,0.3188,-0.3008,0.3043,-0.3144,0.3107,-0.3378,0.3547,-0.3659,0.3658,-0.3653,0.374,-0.3569,0.3588,-0.3565,0.364,-0.3511,0.325,-0.3286,0.3412,-0.3499,0.3523,-0.3506,0.3564,-0.358,0.3615,-0.3611,0.3681,-0.3652,0.3683,-0.3723,0.3749,-0.3772,0.3848,-0.3805,0.3859,-0.3792,0.3881,-0.386,0.3914,-0.3853,0.3916,-0.3816,0.3819,-0.3667,0.3743,-0.3633,0.3662,-0.3511,0.3584,-0.3423,0.3375,-0.3194,0.3264,-0.3116,0.3101,-0.3031,0.2976,-0.2796,0.2843,-0.2648,0.2597,-0.246,0.2493,-0.2384,0.231,-0.2278,0.2262,-0.2286,0.2263,-0.2186,0.2195,-0.2136,0.2063,-0.202,0.2014,-0.2026,0.2005,-0.2032,0.2047,-0.2076,0.2082,-0.215,0.2132,-0.2162,0.2193,-0.2185,0.22,-0.2217,0.2249,-0.2252,0.227,-0.2258,0.2303,-0.2288,0.2313,-0.2307,0.2316,-0.2301,0.2299,-0.2274,0.2274,-0.2275,0.2268,-0.2294,0.2267,-0.232,0.2285,-0.231,0.2247,-0.2284,0.2256,-0.2203,0.2131,-0.2022,0.2057,-0.1947,0.1876,-0.1845,0.1852,-0.178,0.1745,-0.1742,0.1758,-0.1766,0.175,-0.1794,0.18,-0.1784,0.1787,-0.1773,0.1792,-0.1783,0.1766,-0.1761,0.1758,-0.1744,0.1759,-0.1755,0.1717,-0.1721,0.1705,-0.169,0.1674,-0.1622,0.1639,-0.1591,0.155,-0.1515,0.1506,-0.1436,0.1382,-0.1279,0.1315,-0.1232,0.1169,-0.108,0.1083,-0.0972,0.0929,-0.0896,0.0856,-0.0757,0.0775,-0.0661,0.0635,-0.0559,0.0596,-0.0533,0.0509,-0.0492,0.0489,-0.0471,0.0472,-0.0448,0.046,-0.0433,0.0415,-0.0397,0.0388,-0.0388,0.0376,-0.0377,0.0383,-0.0394,0.0383,-0.0397,0.0382,-0.0394,0.0374,-0.0395,0.0394,-0.0414,0.0401,-0.0432,0.0425,-0.0442,0.0427,-0.0445,0.0449,-0.0448,0.0451,-0.0453,0.0457,-0.0442,0.0433,-0.0421,0.0414,-0.0374,0.0391,-0.0352,0.0355,-0.0325,0.0339,-0.0324,0.032,-0.033,0.0329,-0.035,0.0342,-0.034,0.0343,-0.0354,0.0347,-0.036,0.0358,-0.0379,0.0365,-0.0375,0.0372,-0.039,0.0379,-0.0392,0.0382,-0.0392,0.0394,-0.0414,0.0406,-0.0428,0.0423,-0.0442,0.0434,-0.0439,0.0447,-0.045,0.0456,-0.0447,0.0455,-0.0452,0.0453,-0.0444,0.0454,-0.0438,0.0449,-0.043,0.044,-0.0428,0.0426,-0.042,0.042,-0.0421,0.0414,-0.0419,0.0416,-0.0427,0.0417,-0.0423,0.0413,-0.0421,0.0411,-0.0419,0.0414,-0.0411,0.0409,-0.0412,0.0406,-0.0415,0.0408,-0.0416,0.0414,-0.042,0.0429,-0.0416,0.0421,-0.0403,0.0415,-0.0395,0.0396,-0.038,0.0393,-0.0378,0.0386,-0.0374,0.0379,-0.0374,0.0374,-0.0367,0.0365,-0.0367,0.0362,-0.0358,0.0355,-0.0352,0.0351,-0.0352,0.0341,-0.0342,0.0332,-0.0337,0.0328,-0.0319,0.0323,-0.0315,0.031,-0.03,0.0299,-0.0288,0.0288,-0.0268,0.0284,-0.0255,0.0265,-0.0238,0.0251,-0.0235,0.0238,-0.0224,0.0235,-0.0225,0.0233,-0.0232,0.0236,-0.0245,0.024,-0.0249,0.0249,-0.0255,0.026,-0.027,0.0266,-0.0286,0.0283,-0.03,0.0288,-0.0309,0.0306,-0.0317,0.0314,-0.0314,0.0311,-0.0309,0.0299,-0.0286,0.0294,-0.0274,0.0278,-0.0248,0.0267,-0.0236,0.0239,-0.0213,0.0225,-0.0204,0.0204,-0.0182,0.0195,-0.0167,0.0184,-0.0159,0.0158,-0.0143,0.0146,-0.013,0.0123,-0.0113,0.0114,-0.0107,0.0097,-0.0101,0.0093,-0.0095,0.0081,-0.008,0.0075,-0.0073,0.0068,-0.0065,0.0066,-0.0063,0.0059,-0.0057,0.0057,-0.0054,0.0058,-0.0048,0.0058,-0.0051,0.0057,-0.0049,0.0057,-0.0051,0.0059,-0.0049,0.0061,-0.0052,0.0059,-0.0056,0.0056,-0.0057,0.0053,-0.0058,0.0053,-0.0055,0.0053,-0.0057,0.0052,-0.0058,0.0047,-0.0056,0.0044,-0.0047,0.0042,-0.0045,0.0039,-0.0041,0.0038,-0.0041,0.0036,-0.0037,0.0038,-0.0034,0.004,-0.0031,0.0042,-0.0032,0.0038,-0.0032,0.0036,-0.0032,0.0037,-0.003,0.0038,-0.0031,0.0036,-0.0031,0.0033,-0.0032,0.003,-0.003,0.0029,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0025,-0.0029,0.0022,-0.0027,0.0021,-0.0023,0.002,-0.0022,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0012,0.0003,-0.0004,0.0018,-0.0018,0.0015,-0.0024,-0.0017,-0.0015,0.0016,-0.001,0.0047,-0.0121,0.0191,-0.2019,0.1898,-0.199,0.1705,-0.2029,0.2279,-0.2182,0.1669,-0.1122,0.1795,-0.1651,0.1335,-0.2209,0.1499,-0.2074,0.2609,-0.0654,0.2077,-0.1765,0.1804,-0.258,0.0955,-0.1112,0.2482,-0.2153,0.1228,-0.2588,0.1142,-0.1577,0.1526,-0.0898,0.2185,-0.2144,0.1061,-0.2778,0.0658,-0.1869,0.1692,-0.0571,0.2139,-0.136,0.2033,-0.192,0.172,-0.232,0.1053,-0.1436,0.1651,-0.0448,0.2708,-0.2439,0.1096,-0.1745,0.1232,-0.0306,0.2236,-0.1561,0.1022,-0.17,0.0782,-0.1802,0.1387,-0.0753,0.1965,-0.1404,0.1941,-0.1926,0.0294,-0.1656,0.1378,-0.1035,0.2332,-0.1634,0.1142,-0.2145,0.0737,-0.0884,0.1749,-0.0661,0.1532,-0.1736,0.0702,-0.1444,0.153,-0.0705,0.2217,-0.204,0.1106,-0.2219,0.0797,-0.0748,0.2983,-0.0544,0.2049,-0.1647,0.064,-0.1389,0.0507,-0.0891,0.1347,-0.1827,0.1151,-0.0804,0.16,-0.1782,0.0834,-0.0839,0.149,-0.0916,0.1145,-0.1365,0.1008,-0.0753,0.1007,-0.1586,0.0775,-0.1306,0.0779,-0.0838,0.2472,-0.1442,0.1568,-0.2379,0.0303,-0.1598,0.2263,0.02,0.2065,-0.0703,0.1272,-0.2222,0.0597,-0.2369,0.0578,-0.0072,0.2522,-0.0222,0.2188,-0.1968,0.0394,-0.2218,0.0024,-0.0578,0.1809,-0.062,0.238,-0.1703,0.1319,-0.1794,-0.0175,-0.1413,0.1452,-0.0266,0.1727,-0.1019,0.0588,-0.0671,0.076,-0.1055,0.0492,-0.116,0.0895,-0.0828,0.0839,-0.078,0.1077,-0.1053,0.1002,-0.1397,0.0314,-0.0862,0.1333,-0.0477,0.1333,-0.1106,0.0341,-0.0922,0.0165,-0.1012,0.1282,-0.024,0.1167,-0.1298,0.0885,-0.1327,0.0369,-0.048,0.1819,-0.0418,0.1328,-0.114,0.0471,-0.1587,0.0806,-0.024,0.1301,-0.0956,0.0919,-0.1197,0.0036,-0.0644,0.0483,-0.027,0.0819,-0.1302,0.0419,-0.0775,0.0822,-0.0596,0.0691,-0.0741,0.0824,-0.0925,0.0493,-0.065,0.0694,-0.056,0.1185,-0.0741,0.065,-0.076,0.0275,-0.075,0.0667,-0.0524,0.069,-0.037,0.0955,-0.0635,0.0822,-0.1002,0.0203,-0.0502,0.0918,-0.0312,0.1112,-0.0703,0.0578,-0.0951,-0.0094,-0.0562,0.0564,-0.0003,0.0803,-0.0484,0.0556,-0.0868,0.0157,-0.0782,0.0633,0.0146,0.1101,-0.089,0.0365,-0.0833,0.0363,-0.0562,0.0863,-0.0292,0.062,-0.0484,0.05,-0.0849,0.008,-0.0558,0.0588,-0.0263,0.0755,-0.0639,0.0322,-0.0409,0.0241,-0.0446,0.0531,-0.0397,0.0473,-0.0487,0.0189,-0.0291,0.043,-0.027,0.0517,-0.0262,0.0322,-0.0484,0.0185,-0.0491,0.0318,-0.005,0.0459,-0.0264,0.0352,-0.0577,0.0301,-0.0434,0.0236,-0.0243,0.0464,-0.0349,0.033,-0.0357,0.0257,-0.013,0.0272,-0.0137,0.0308,-0.0381,0.0106,-0.0356,0.0146,-0.0197,0.0308,-0.0164,0.0328,-0.0285,0.0096,-0.0239,0.0166,-0.0128,0.0315,-0.0111,0.0188,-0.0193,0.0112,-0.0142,0.0177,-0.0121,0.0175,-0.0118,0.0113,-0.0085,0.0167,-0.0136,0.0253,-0.0177,0.0098,-0.0223,0.0043,-0.01,0.0236,-0.0029,0.0226,-0.0241,0.0052,-0.02,0.0018,-0.0058,0.0191,-0.0091,0.0173,-0.0147,0.0053,-0.011,0.014,-0.0078,0.0124,-0.0134,0.0099,-0.0086,0.0056,-0.0038,0.0083,-0.0061,0.0053,-0.0076,0.0029,-0.0042,0.0056,-0.0039,0.0066,-0.0072,0.008,-0.0089,0.0007,-0.0059,0.0046,-0.0002,0.0099,-0.0063,0.003,-0.0063,0.0033,-0.0035,0.0063,-0.0051,0.0028,-0.0023,0.0055,-0.0018,0.0032,-0.0042,0.0013,-0.0043,0.0005,-0.0012,0.0027,-0.0004,0.0052,-0.0035,0.0044,-0.005,-0.0013,-0.0024,0.0025,0.0015,0.004,-0.0015,0.0022,-0.003,-0.0007,-0.002,0.0004,-0.0004,0.0019,-0.0001,0.002,-0.0013,0.0002,-0.0013,-0.0005,-0.0004,0.0006,0.0005,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0007,-0.0002,-0.0006,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0013,0.0005,-0.0046,0.0074,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.484,-0.5,0.4819,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4749,0.471,-0.4474,0.4606,-0.4111,0.3772,-0.2989,0.336,-0.2627,0.2805,-0.2157,0.2011,-0.1902,0.1789,-0.1676,0.169,-0.1529,0.1604,-0.1564,0.1649,-0.1579,0.159,-0.1565,0.1505,-0.1545,0.1416,-0.1554,0.1387,-0.1476,0.1378,-0.142,0.1398,-0.1322,0.1426,-0.1256,0.1434,-0.1184,0.1408,-0.1169,0.144,-0.1226,0.1392,-0.1211,0.1266,-0.1341,0.0424,-0.0826,0.1071,-0.1432,0.0266,-0.0111,0.0951,-0.1346,-0.0341,-0.0964,0.1173,0.0356,0.1281,-0.0803,0.022,-0.0804,0.003,0.0122,0.1566,0.1619,0.2047,0.1627,0.2044,0.0659,0.1583,-0.0477,0.0595,-0.1429,-0.0536,-0.2162,-0.1476,-0.272,-0.2199,-0.3123,-0.2745,-0.3378,-0.314,-0.3486,-0.3387,-0.3494,-0.3451,-0.3448,-0.3298,-0.3288,-0.306,-0.3045,-0.2774,-0.2757,-0.2482,-0.2466,-0.2202,-0.2187,-0.1939,-0.1924,-0.1722,-0.1709,-0.15,-0.1488,-0.1301,-0.1289,-0.1057,-0.1043,-0.079,-0.0774,-0.0492,-0.0474,-0.0128,-0.0105,0.0275,0.0297,0.0672,0.0692,0.1043,0.1063,0.1393,0.1414,0.1724,0.1741,0.202,0.2036,0.228,0.2292,0.2494,0.2505,0.2667,0.2677,0.2796,0.2802,0.2881,0.2885,0.2928,0.2929,0.294,0.2915,0.2939,0.2866,0.2915,0.279,0.2862,0.2693,0.2787,0.2575,0.2688,0.244,0.2568,0.2284,0.2431,0.2115,0.2277,0.1931,0.2106,0.1731,0.192,0.1517,0.172,0.1291,0.1505,0.1049,0.1278,0.0796,0.1036,0.0529,0.0781,0.0251,0.0514,-0.0034,0.0236,-0.0326,-0.005,-0.0618,-0.0342,-0.0909,-0.0634,-0.1184,-0.0925,-0.1433,-0.12,-0.1647,-0.1445,-0.1823,-0.1658,-0.1962,-0.1832,-0.2064,-0.1969,-0.2132,-0.2069,-0.2169,-0.2136,-0.2178,-0.2169,-0.2176,-0.2157,-0.2156,-0.2116,-0.2113,-0.2054,-0.205,-0.1975,-0.197,-0.1878,-0.1873,-0.1768,-0.1762,-0.1644,-0.1637,-0.1506,-0.1497,-0.1356,-0.1348,-0.1195,-0.1185,-0.1022,-0.1012,-0.0837,-0.0826,-0.0642,-0.063,-0.0437,-0.0425,-0.0221,-0.0209,0.0003,0.0015,0.0232,0.0245,0.0466,0.048,0.0701,0.0716,0.0935,0.0949,0.1156,0.1167,0.1352,0.1362,0.152,0.1529,0.1658,0.1666,0.1766,0.1772,0.1845,0.1847,0.1895,0.1897,0.1921,0.192,0.1924,0.1903,0.192,0.1865,0.1901,0.1812,0.1862,0.1744,0.1809,0.1662,0.1739,0.1569,0.1658,0.1464,0.1563,0.1348,0.1458,0.1224,0.1342,0.1088,0.1216,0.0942,0.108,0.0791,0.0936,0.0629,0.0782,0.046,0.0619,0.0282,0.045,0.0098,0.0272,-0.009,0.0087,-0.0282,-0.0101,-0.0476,-0.0293,-0.0665,-0.0485,-0.0843,-0.0675,-0.1003,-0.0853,-0.1137,-0.1011,-0.1249,-0.1144,-0.1337,-0.1255,-0.1398,-0.134,-0.1439,-0.1401,-0.1459,-0.1441,-0.1461,-0.1459,-0.1458,-0.1443,-0.1442,-0.1411,-0.141,-0.1367,-0.1364,-0.1311,-0.1308,-0.1244,-0.1239,-0.1166,-0.1162,-0.1081,-0.1075,-0.0986,-0.0983,-0.0884,-0.0878,-0.0775,-0.0768,-0.0659,-0.0652,-0.0535,-0.0528,-0.0404,-0.0397,-0.0268,-0.0259,-0.0126,-0.0117,0.0023,0.0032,0.0177,0.0185,0.0332,0.034,0.0487,0.0494,0.0639,0.0649,0.0784,0.0791,0.0908,0.0916,0.1017,0.1022,0.1104,0.1108,0.1171,0.1174,0.122,0.1222,0.125,0.125,0.1263,0.1259,0.1263,0.1242,0.1259,0.1214,0.1241,0.1174,0.1212,0.1126,0.1172,0.1069,0.1123,0.1003,0.1065,0.0932,0.1,0.0854,0.0928,0.077,0.0849,0.068,0.0766,0.0585,0.0674,0.0482,0.0579,0.0376,0.0477,0.0263,0.037,0.0145,0.0257,0.0024,0.0139,-0.0102,0.0017,-0.023,-0.0109,-0.0358,-0.0237,-0.0483,-0.0365,-0.0599,-0.049,-0.0701,-0.0605,-0.0788,-0.0706,-0.0857,-0.0791,-0.0911,-0.0861,-0.0948,-0.0913,-0.0971,-0.095,-0.0979,-0.0972,-0.098,-0.0975,-0.0975,-0.0961,-0.096,-0.0937,-0.0936,-0.0905,-0.0902,-0.0865,-0.0862,-0.0818,-0.0816,-0.0765,-0.0764,-0.0708,-0.0704,-0.0645,-0.0642,-0.0578,-0.0575,-0.0505,-0.0501,-0.0427,-0.0424,-0.0345,-0.0341,-0.0258,-0.0253,-0.0167,-0.0161,-0.0072,-0.0067,0.0028,0.0034,0.0131,0.0136,0.0234,0.024,0.0339,0.0344,0.0439,0.0445,0.0533,0.0537,0.0613,0.0617,0.0681,0.0685,0.0734,0.0737,0.0776,0.0778,0.0803,0.0805,0.0819,0.082,0.0824,0.0819,0.0825,0.0806,0.0818,0.0785,0.0805,0.0757,0.0783,0.0725,0.0756,0.0686,0.0722,0.0643,0.0684,0.0597,0.0641,0.0545,0.0593,0.0488,0.0542,0.0428,0.0485,0.0364,0.0425,0.0296,0.0362,0.0223,0.0292,0.0147,0.0219,0.0069,0.0143,-0.0013,0.0064,-0.0098,-0.0018,-0.0183,-0.0103,-0.0268,-0.0189,-0.035,-0.0273,-0.0424,-0.0355,-0.0489,-0.0429,-0.0544,-0.0493,-0.0586,-0.0546,-0.0618,-0.0588,-0.0638,-0.062,-0.0651,-0.0639,-0.0655,-0.0652,-0.0655,-0.065,-0.065,-0.064,-0.0638,-0.0623,-0.0621,-0.0601,-0.0599,-0.0574,-0.0573,-0.0544,-0.0542,-0.0509,-0.0506,-0.047,-0.0468,-0.0428,-0.0425,-0.0383,-0.0379,-0.0333,-0.033,-0.028,-0.0277,-0.0225,-0.0222,-0.0166,-0.0162,-0.0104,-0.0101,-0.004,-0.0035,0.0027,0.0032,0.0096,0.0099,0.0164,0.0169,0.0233,0.0237,0.0299,0.0302,0.0358,0.0361,0.0409,0.0412,0.0451,0.0454,0.0484,0.0486,0.0509,0.051,0.0525,0.0526,0.0534,0.0535,0.0536,0.0532,0.0537,0.0524,0.0532,0.0509,0.0522,0.0491,0.0508,0.0468,0.049,0.0442,0.0466,0.0414,0.0441,0.0381,0.0411,0.0345,0.0379,0.0307,0.0344,0.0266,0.0306,0.0223,0.0264,0.0177,0.0221,0.0128,0.0175,0.0078,0.0126,0.0025,0.0075,-0.003,0.0022,-0.0085,-0.0033,-0.0142,-0.0089,-0.0197,-0.0145,-0.025,-0.0201,-0.0298,-0.0253,-0.034,-0.0301,-0.0373,-0.0341,-0.04,-0.0375,-0.042,-0.0401,-0.0433,-0.0421,-0.0441,-0.0434,-0.0442,-0.044,-0.0442,-0.0438,-0.0438,-0.043,-0.043,-0.0418,-0.0418,-0.0403,-0.0402,-0.0384,-0.0383,-0.0363,-0.0362,-0.034,-0.0338,-0.0313,-0.0311,-0.0284,-0.0282,-0.0253,-0.0252,-0.022,-0.0218,-0.0184,-0.0182,-0.0147,-0.0145,-0.0106,-0.0105,-0.0065,-0.0063,-0.0023,-0.002,0.0022,0.0024,0.0067,0.0069,0.0113,0.0116,0.0158,0.0161,0.0201,0.0203,0.0239,0.0241,0.0272,0.0274,0.0299,0.03,0.032,0.0321,0.0336,0.0336,0.0345,0.0346,0.035,0.035,0.0352,0.0347,0.0351,0.034,0.0348,0.0329,0.0339,0.0316,0.0329,0.0301,0.0316,0.0284,0.0301,0.0264,0.0283,0.0241,0.0262,0.0219,0.0241,0.0193,0.0217,0.0164,0.0191,0.0136,0.0163,0.0105,0.0134,0.0072,0.0103,0.0038,0.007,0.0003,0.0037,-0.0034,0.0001,-0.007,-0.0036,-0.0108,-0.0072,-0.0146,-0.0111,-0.018,-0.0147,-0.021,-0.0182,-0.0237,-0.0212,-0.0258,-0.0238,-0.0275,-0.0259,-0.0287,-0.0276,-0.0295,-0.0287,-0.0299,-0.0295,-0.03,-0.0298,-0.0299,-0.0295,-0.0296,-0.029,-0.0289,-0.0281,-0.0281,-0.0271,-0.0271,-0.0258,-0.0257,-0.0243,-0.0242,-0.0226,-0.0225,-0.0209,-0.0208,-0.019,-0.0189,-0.0169,-0.0168,-0.0146,-0.0145,-0.0122,-0.012,-0.0097,-0.0095,-0.0069,-0.0068,-0.0042,-0.004,-0.0013,-0.0012,0.0016,0.0018,0.0047,0.0049,0.0077,0.0079,0.0108,0.0109,0.0135,0.0137,0.0161,0.0162,0.0181,0.0183,0.0198,0.0199,0.0211,0.0213,0.0221,0.0221,0.0226,0.0226,0.0228,0.0227,0.0229,0.0225,0.0229,0.0219,0.0225,0.0214,0.0221,0.0206,0.0213,0.0195,0.0205,0.0184,0.0195,0.0169,0.0183,0.0154,0.0169,0.0137,0.0153,0.0118,0.0135,0.0098,0.0116,0.0077,0.0097,0.0057,0.0076,0.0038,0.0056,0.0019,0.0036,0.0006,0.0018,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تمدید و یا دکمه صدا
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم