مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

افکت صدای سایر علمی تخیلی

1,040 افکت صدا
توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 1,040 صدا
فقط با اشتراک
[0.0007,-0.001,0.0013,-0.0015,0.001,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0023,0.01,-0.0024,0.0253,-0.0182,0.2538,-0.0245,0.4161,-0.5318,0.5756,-0.598,0.7139,-0.5265,0.4875,-0.6148,0.5893,-0.5498,0.6852,-0.6372,0.532,-0.529,0.5689,-0.4792,0.598,-0.5978,0.5463,-0.3732,0.5193,-0.4404,0.489,-0.533,0.5536,-0.3337,0.4916,-0.3712,0.4603,-0.5357,0.5996,-0.5168,0.5529,-0.4872,0.4869,-0.4905,0.4851,-0.4553,0.5052,-0.45,0.5225,-0.4721,0.3722,-0.4295,0.4489,-0.528,0.5333,-0.3468,0.5114,-0.4566,0.3543,-0.4833,0.4648,-0.3291,0.4453,-0.4378,0.5152,-0.5369,0.3776,-0.3942,0.405,-0.4472,0.4906,-0.3142,0.3498,-0.4184,0.4405,-0.4935,0.4825,-0.2795,0.326,-0.547,0.7555,-0.6609,0.8774,-0.3536,0.7402,-0.4018,0.6033,-0.7236,1.0151,-0.8227,0.9723,-0.9138,0.855,-0.7102,0.5219,-0.3717,0.511,-0.5685,0.686,-0.6961,0.7587,-0.9116,0.7951,-0.9531,0.8264,-0.776,0.6251,-0.8464,0.5225,-0.5977,0.2892,-0.4849,0.4786,-0.3963,0.3348,-0.2323,0.685,-0.3498,0.7251,-0.6186,0.8107,-0.7833,0.7402,-0.7863,0.9497,-0.9279,0.7388,-0.5107,0.5865,-0.2938,0.3243,-0.3433,0.5281,-0.5399,0.5845,-0.2835,0.7346,-0.2929,0.8188,-0.6218,0.706,-0.7366,0.609,-0.9148,0.7302,-0.7773,0.9512,-0.8537,0.8089,-0.6037,0.7131,-0.8929,0.6734,-0.8533,0.4689,-0.9665,0.0415,-0.91,0.3079,-1.0258,0.48,-1.0278,0.9786,-1.0142,0.7295,-1.0037,0.6886,-0.9941,0.8921,-0.8649,0.8453,-0.6678,0.639,-0.7089,0.3199,-0.5381,0.6372,-0.7135,0.5782,-0.9119,0.8696,-0.6797,0.9401,-0.6261,0.9112,-0.2523,0.6506,-0.2561,0.5606,-0.307,0.3668,-0.2237,0.4947,-0.5179,0.8863,-0.9264,0.9952,-1.0063,0.9965,-0.9812,0.8042,-0.6036,0.6187,-0.4854,0.7567,-0.5381,0.6508,-0.5755,0.3043,-0.3636,0.6241,-0.459,0.9845,-0.7369,0.9995,-0.993,0.8721,-0.5181,0.6119,-0.6919,0.5934,-0.7525,0.5433,-0.7387,0.9466,-0.8159,0.4683,-0.7346,0.6333,-0.8919,0.6707,-0.9904,0.7196,-0.7281,0.713,-0.685,0.3979,-0.6747,0.2718,-0.7866,0.84,-0.7401,1.0047,-0.9303,0.7554,-0.6954,0.8631,-0.8429,0.9558,-1.0171,0.7491,-0.5131,1.008,-0.873,0.7569,-0.8659,0.3867,-0.4039,0.8974,-0.8056,1.0234,-0.8521,0.7183,-0.748,0.6934,-1.0065,0.4792,-0.4624,0.9143,-0.6922,0.6738,-1.0024,0.4845,-0.6833,0.9755,-0.9996,0.8765,-1.0198,0.2913,-0.471,0.299,-0.4294,0.4756,-0.4113,0.9875,-0.9581,1.0215,-0.9854,0.4183,-0.9339,0.9761,-0.964,0.885,-0.9144,0.7302,-0.8068,1.005,-0.4065,0.5509,-0.486,1.0375,-1.0055,1.0049,-1.0061,0.7521,-0.9366,1.0218,-0.6647,0.8875,-0.5351,0.878,-0.6686,0.7611,-0.9983,1.0021,-1.0238,1.0217,-1.0042,0.9307,-0.8016,0.7045,-0.464,0.6497,-0.7082,0.3585,-0.5679,0.1941,-0.9907,0.8312,-1.0192,1.0338,-0.9994,0.7119,-0.574,0.5762,-0.6726,0.5295,-0.5072,0.4001,-0.5803,0.6116,-0.8809,0.7538,-1.0047,0.9997,-1.0245,1.0256,-0.5948,0.5659,-0.607,0.4631,-0.5688,0.4167,-0.8693,0.9629,-1.0102,0.7151,-1.0313,0.8965,-1.0776,0.977,-1.0082,0.9472,-0.9006,0.9662,-1.0379,0.8336,-1.0193,0.9061,-1.0355,0.8703,-0.7628,0.9951,-0.9697,0.3999,-1.0087,1.0077,-0.6493,0.896,-1.0017,0.9828,-0.8141,0.9305,-0.8441,1.0131,-0.992,0.8303,-0.9859,0.3931,-1.0475,0.8946,-1.0003,0.9461,-1.0024,0.6178,-0.658,0.8739,-0.5792,0.9782,-0.9985,0.7454,-1.0331,0.6069,-0.9368,0.8783,-0.8847,0.8533,-0.8985,0.9989,-0.8654,0.9285,-1.0084,0.8072,-0.9978,0.8832,-0.8849,0.9953,-1.0017,0.5937,-0.9302,0.7774,-0.8091,1.0052,-1.0134,0.3339,-0.7439,1.0543,-0.8432,0.9438,-0.9822,0.7575,-0.9603,1.0233,-1.036,0.9859,-0.9901,0.9517,-0.9787,0.9754,-1.0147,0.9225,-0.9406,0.9983,-0.9796,0.4597,-1.0373,0.9363,-1.0222,1.0567,-1.0274,0.9533,-1.0128,0.6745,-1.0252,0.2604,-1.0185,0.6956,-0.8134,1.0469,-1.0134,1.008,-0.9933,0.9563,-1.0573,0.5406,-0.5883,0.8167,-0.3897,0.4781,-0.3856,1.023,-0.9763,1.0049,-1.0028,0.7751,-0.6229,1.0169,-0.9746,0.7277,-0.9264,0.8392,-1.0032,0.996,-0.7435,0.6094,-1.0073,0.8085,-0.5992,0.5695,-0.9539,0.7633,-0.879,1.011,-0.7224,1.0459,-1.0012,1.0204,-0.6391,0.7756,-0.7583,0.5503,-0.7189,0.8877,-0.83,0.8866,-1.0095,0.7531,-0.5105,0.331,-0.6198,1.0054,-1.0199,0.6451,-0.8687,0.9787,-1.0024,1.0064,-0.8532,0.71,-0.3915,1.0262,-0.5087,0.9726,-0.8421,0.5103,-1.0152,0.953,-0.8947,0.7776,-0.8819,0.8089,-0.9767,0.7988,-0.8281,1.0009,-0.8696,0.6529,-0.6729,0.9898,-0.8729,0.4613,-0.6285,0.9819,-0.9518,0.7019,-0.9144,0.8118,-0.8427,0.7463,-0.6951,0.7219,-0.4035,1.0025,-0.5828,0.7713,-0.9824,0.5978,-0.4094,0.8695,-0.2855,0.4384,-0.4563,0.5814,-0.7355,0.9996,-1.034,1.0078,-0.5454,0.6558,-0.2776,0.4186,-0.5626,0.5253,-0.4815,0.7694,-1.0033,0.9116,-0.9395,0.7696,-0.7905,0.9242,-0.5711,0.8559,-0.7741,0.672,-0.8827,0.8979,-0.8936,1.0161,-1.0066,0.4293,-0.4296,0.8649,-0.7222,0.3213,-0.5549,0.9918,-0.7375,0.9984,-0.991,0.5265,-0.8699,0.834,-0.4713,0.9382,-0.7303,0.7198,-0.7216,1.0156,-0.943,0.8525,-0.9198,0.9987,-0.723,0.8507,-0.808,0.587,-0.54,0.8565,-0.5948,0.9269,-0.6611,0.3874,-0.6995,0.8665,-0.943,1.0035,-1.012,0.8399,-0.4498,0.576,-0.4771,0.4629,-0.4803,0.8872,-0.9488,0.3407,-0.9113,0.4974,-0.8099,0.6133,-0.991,0.9947,-0.8994,0.6489,-0.6179,0.6328,-0.791,0.8923,-0.8046,0.4776,-0.803,0.727,-0.5407,0.7323,-0.3892,0.9915,-0.9635,1.0105,-0.8982,1.0037,-0.9635,0.6456,-0.6873,0.3663,-0.9548,0.4823,-0.5603,0.9962,-0.8138,0.7957,-0.9242,0.4796,-0.3883,0.708,-0.9171,0.9948,-0.9514,0.6346,-0.5639,0.9903,-1.0019,0.9949,-0.9992,0.8022,-0.4447,0.5178,-0.4822,0.6235,-0.4923,0.6126,-0.4548,0.6802,-0.7724,0.6922,-0.5467,0.9956,-0.9843,0.6976,-0.3611,0.4272,-0.8588,0.4164,-0.6303,0.6419,-0.6796,0.8142,-0.5002,0.8493,-0.7066,0.6988,-0.6001,0.8798,-0.5672,0.7718,-0.4703,0.6492,-0.585,0.8629,-0.6239,0.3659,-0.6058,0.6371,-0.8397,0.8837,-0.7608,0.4026,-0.5235,0.9604,-0.9019,0.6585,-0.6878,0.4269,-0.3743,0.7592,-0.7284,0.4196,-0.7172,0.8094,-0.5816,0.4744,-0.6257,0.8913,-0.5483,0.7264,-0.6662,0.8179,-0.8067,0.409,-0.191,0.6615,-0.519,0.7627,-0.523,0.5088,-0.4474,0.7641,-0.8024,0.9693,-0.6476,0.5351,-0.5948,0.5136,-0.594,0.7021,-0.8389,0.5168,-0.4717,0.7463,-0.5351,0.3917,-0.3598,0.3699,-0.7185,0.9857,-0.9966,0.4537,-0.4305,0.7306,-0.9784,0.3697,-0.5305,0.5286,-0.495,0.5128,-0.6532,0.4929,-0.8061,0.7407,-0.8348,0.7088,-0.8173,0.6929,-0.837,0.5238,-0.6307,0.3803,-0.2855,0.7141,-0.6455,0.7932,-0.5211,0.4763,-0.6311,0.2719,-0.4518,0.4875,-0.4591,0.6865,-0.7187,0.6456,-0.4456,0.7095,-0.7134,0.8002,-0.5139,0.5765,-0.3476,0.7304,-0.5769,0.2816,-0.2719,0.502,-0.7604,0.8656,-0.6429,0.8113,-0.6988,0.5571,-0.7683,1.0189,-0.5136,0.3725,-0.5565,0.382,-0.3238,0.7391,-0.6724,0.6648,-0.4725,0.7447,-0.3841,0.4473,-0.4591,0.5889,-0.7053,0.5125,-0.5181,0.6777,-0.6559,0.6047,-0.6888,0.4656,-0.4705,0.1694,-0.1923,0.4423,-0.388,0.5744,-0.5096,0.9554,-0.7099,0.7341,-0.8005,0.6371,-0.4392,0.7313,-0.1692,0.5694,-0.6918,0.7002,-0.8117,0.4543,-0.4725,0.4347,-0.5842,0.5034,-0.4474,0.6712,-0.8435,0.5157,-0.8968,0.5236,-0.7963,0.7093,-0.6809,0.2614,-0.5127,0.466,-0.4231,0.4782,-0.6814,0.72,-0.8343,0.8084,-0.7357,0.4137,-0.4084,0.4084,-0.6513,0.2472,-0.4445,0.4732,-0.6355,0.5774,-0.7658,0.8645,-0.6132,0.5628,-0.487,0.567,-0.5029,0.3466,-0.214,0.3684,-0.3881,0.5592,-0.4949,0.4085,-0.5225,0.5959,-0.5338,0.8611,-0.7671,0.3245,-0.3825,0.5632,-0.6208,0.2706,-0.4102,0.6207,-0.4614,0.6324,-0.4563,0.2951,-0.6523,0.3456,-0.5314,0.4243,-0.5269,0.7701,-0.6666,0.2835,-0.2841,0.4831,-0.4747,0.4556,-0.6272,0.5174,-0.6223,0.4584,-0.3175,0.3693,-0.4046,0.5489,-0.446,0.394,-0.4892,0.5466,-0.469,0.8314,-0.8414,0.4443,-0.5041,0.3964,-0.4762,0.4186,-0.4784,0.2578,-0.2693,0.5593,-0.7492,0.6366,-0.5693,0.446,-0.5932,0.478,-0.4613,0.5222,-0.3686,0.25,-0.2472,0.5686,-0.4566,0.6429,-0.7028,0.445,-0.368,0.5622,-0.4952,0.2999,-0.5267,0.6383,-0.5208,0.5625,-0.8111,0.6083,-0.4626,0.5609,-0.4968,0.5032,-0.2164,0.3564,-0.3181,0.4337,-0.472,0.4943,-0.2307,0.5929,-0.5391,0.5694,-0.412,0.5246,-0.6093,0.4824,-0.8134,0.4979,-0.5146,0.3602,-0.2261,0.3291,-0.175,0.5344,-0.4471,0.4201,-0.492,0.6771,-0.5525,0.3247,-0.3386,0.3639,-0.4072,0.3662,-0.232,0.2899,-0.4107,0.3743,-0.488,0.5095,-0.3827,0.2915,-0.487,0.1883,-0.2044,0.3689,-0.3788,0.4531,-0.3865,0.3932,-0.5004,0.4453,-0.41,0.4379,-0.4064,0.4388,-0.4793,0.4557,-0.4051,0.3233,-0.2655,0.3909,-0.1691,0.5234,-0.3182,0.3511,-0.4531,0.3354,-0.4736,0.3782,-0.4261,0.3477,-0.3136,0.3717,-0.3069,0.2309,-0.5131,0.3871,-0.3574,0.4096,-0.477,0.2612,-0.2987,0.2472,-0.3,0.271,-0.4288,0.361,-0.4969,0.3355,-0.4739,0.2887,-0.392,0.474,-0.2633,0.4644,-0.3795,0.3737,-0.4324,0.2801,-0.322,0.2482,-0.2745,0.284,-0.3815,0.2218,-0.3316,0.39,-0.4417,0.3778,-0.4242,0.3598,-0.2961,0.4129,-0.2918,0.2427,-0.222,0.2883,-0.2275,0.3697,-0.4328,0.3996,-0.2632,0.4228,-0.3722,0.2643,-0.2412,0.3729,-0.3927,0.3429,-0.363,0.4045,-0.3329,0.3719,-0.3804,0.3221,-0.2403,0.2645,-0.2562,0.2683,-0.1264,0.4334,-0.4355,0.3473,-0.4234,0.2851,-0.3964,0.3663,-0.3235,0.2805,-0.2666,0.2671,-0.2312,0.2984,-0.2687,0.343,-0.3997,0.4471,-0.6109,0.5597,-0.4356,0.3953,-0.3588,0.2698,-0.2284,0.3581,-0.3822,0.2619,-0.202,0.4467,-0.2516,0.6004,-0.5809,0.4004,-0.1629,0.4481,-0.3047,0.2848,-0.275,0.3895,-0.2349,0.5111,-0.489,0.4611,-0.3481,0.3445,-0.3496,0.2394,-0.371,0.2846,-0.3543,0.2466,-0.3079,0.4551,-0.4091,0.3388,-0.4608,0.3662,-0.3521,0.3238,-0.3564,0.3484,-0.2384,0.2733,-0.3414,0.4564,-0.4332,0.2958,-0.3554,0.4737,-0.3357,0.3161,-0.317,0.3735,-0.4238,0.2217,-0.1423,0.2905,-0.2202,0.4724,-0.3651,0.2829,-0.5275,0.3586,-0.3498,0.3092,-0.2664,0.3187,-0.2907,0.1671,-0.1504,0.3887,-0.3296,0.2645,-0.3019,0.3524,-0.2153,0.3264,-0.4077,0.4087,-0.1728,0.32,-0.3556,0.2453,-0.2265,0.2396,-0.3817,0.2378,-0.1902,0.2077,-0.1575,0.4396,-0.3287,0.1581,-0.2486,0.2595,-0.3208,0.2865,-0.3529,0.184,-0.239,0.1898,-0.3281,0.3184,-0.3428,0.2439,-0.2904,0.2296,-0.153,0.1662,-0.2113,0.1467,-0.1658,0.2683,-0.3313,0.3832,-0.345,0.2803,-0.1657,0.2844,-0.1542,0.1703,-0.152,0.1711,-0.2345,0.2653,-0.3161,0.2263,-0.1891,0.2234,-0.2132,0.2032,-0.2196,0.178,-0.2694,0.2628,-0.2501,0.2558,-0.2601,0.308,-0.2316,0.2065,-0.2383,0.087,-0.1231,0.2742,-0.263,0.2731,-0.2784,0.3323,-0.3838,0.3185,-0.2489,0.2679,-0.156,0.146,-0.215,0.2347,-0.2533,0.2954,-0.2077,0.2654,-0.3339,0.2804,-0.2403,0.1786,-0.122,0.2386,-0.27,0.2863,-0.212,0.2515,-0.2511,0.1892,-0.2446,0.1405,-0.1327,0.28,-0.219,0.2714,-0.2199,0.3809,-0.3114,0.2575,-0.3541,0.2612,-0.1441,0.1694,-0.1195,0.2192,-0.2909,0.2347,-0.2864,0.3254,-0.216,0.2307,-0.3046,0.1978,-0.1895,0.1579,-0.1955,0.2478,-0.2959,0.1572,-0.2302,0.1482,-0.2074,0.2624,-0.2344,0.1731,-0.1859,0.3814,-0.3346,0.2086,-0.3478,0.2068,-0.225,0.0903,-0.1763,0.2002,-0.1998,0.2414,-0.1421,0.2365,-0.2989,0.2985,-0.3715,0.2326,-0.1855,0.1023,-0.1629,0.2135,-0.2095,0.328,-0.3418,0.2179,-0.1784,0.3271,-0.3264,0.2259,-0.2383,0.1443,-0.1891,0.2076,-0.2014,0.3163,-0.2077,0.2069,-0.2556,0.2003,-0.2838,0.2315,-0.1837,0.1848,-0.1413,0.1792,-0.2244,0.1921,-0.2122,0.2228,-0.2709,0.2285,-0.155,0.2184,-0.2644,0.2524,-0.1648,0.2102,-0.231,0.1861,-0.1686,0.2418,-0.2637,0.2461,-0.2579,0.2606,-0.1954,0.2405,-0.2331,0.1454,-0.1904,0.2749,-0.2711,0.1186,-0.1943,0.1838,-0.2014,0.2705,-0.237,0.1977,-0.2699,0.2284,-0.2215,0.1514,-0.2111,0.208,-0.2111,0.1854,-0.2486,0.2311,-0.1711,0.2278,-0.295,0.2422,-0.2383,0.2174,-0.1626,0.1916,-0.1534,0.1338,-0.1821,0.1394,-0.1777,0.191,-0.2328,0.2214,-0.2457,0.1367,-0.0845,0.1682,-0.1891,0.1247,-0.0951,0.1576,-0.1125,0.1994,-0.2119,0.1047,-0.1548,0.1626,-0.1322,0.1237,-0.1335,0.199,-0.1237,0.1428,-0.1531,0.133,-0.2037,0.1055,-0.1075,0.1193,-0.0885,0.1694,-0.1412,0.1367,-0.1362,0.1539,-0.1674,0.1322,-0.165,0.1306,-0.1326,0.1012,-0.108,0.1041,-0.1209,0.1872,-0.1461,0.2189,-0.1946,0.1366,-0.1339,0.1455,-0.1623,0.0806,-0.0823,0.1809,-0.1654,0.1158,-0.1649,0.1338,-0.1515,0.1017,-0.1005,0.1214,-0.1043,0.1299,-0.1674,0.1186,-0.1111,0.1281,-0.1526,0.1165,-0.1147,0.0774,-0.0945,0.1013,-0.1311,0.1021,-0.1492,0.1732,-0.1787,0.1228,-0.1393,0.1376,-0.127,0.0782,-0.1382,0.1592,-0.2039,0.1133,-0.0985,0.1285,-0.1357,0.1151,-0.1239,0.1049,-0.0973,0.0906,-0.0753,0.1764,-0.2205,0.1892,-0.1285,0.1064,-0.1305,0.1556,-0.0959,0.1796,-0.1447,0.1033,-0.1559,0.1258,-0.103,0.1655,-0.1619,0.0676,-0.1049,0.1125,-0.0954,0.1031,-0.1494,0.1681,-0.142,0.1539,-0.1611,0.1271,-0.1011,0.0967,-0.0676,0.0684,-0.0932,0.1304,-0.1363,0.119,-0.157,0.1683,-0.1469,0.1176,-0.1244,0.1064,-0.091,0.0502,-0.0742,0.1173,-0.1223,0.1598,-0.1278,0.1453,-0.1129,0.1089,-0.1267,0.0634,-0.0705,0.0832,-0.0683,0.1618,-0.1694,0.147,-0.1386,0.0928,-0.0833,0.1443,-0.0896,0.0975,-0.137,0.1311,-0.1382,0.081,-0.1606,0.1689,-0.1812,0.0979,-0.06,0.1232,-0.1516,0.0876,-0.0908,0.1121,-0.0977,0.1314,-0.1406,0.1258,-0.0951,0.0961,-0.0986,0.1142,-0.1213,0.1025,-0.0991,0.1449,-0.1401,0.1077,-0.0894,0.1097,-0.1255,0.1415,-0.085,0.1046,-0.1326,0.1441,-0.1453,0.1067,-0.0694,0.1331,-0.11,0.1153,-0.1072,0.0858,-0.0799,0.1095,-0.0839,0.126,-0.1085,0.1076,-0.116,0.0509,-0.0843,0.1242,-0.1188,0.0835,-0.0913,0.0809,-0.1016,0.1011,-0.0696,0.0983,-0.0675,0.081,-0.1005,0.1106,-0.0812,0.0693,-0.1111,0.0909,-0.0942,0.0723,-0.0915,0.0746,-0.0848,0.069,-0.0832,0.0721,-0.0872,0.0867,-0.0697,0.0544,-0.0686,0.0794,-0.0923,0.1084,-0.0779,0.0881,-0.0889,0.0689,-0.0457,0.0808,-0.0758,0.048,-0.0574,0.0787,-0.0849,0.0772,-0.0803,0.0808,-0.0453,0.0732,-0.091,0.0886,-0.0547,0.0946,-0.0693,0.0747,-0.0547,0.0606,-0.0497,0.034,-0.0328,0.0356,-0.0181,0.1056,-0.1026,0.0716,-0.0655,0.0795,-0.0595,0.0477,-0.0689,0.0712,-0.0765,0.0553,-0.0699,0.0653,-0.0569,0.0573,-0.0624,0.0374,-0.0681,0.0712,-0.0846,0.0461,-0.0633,0.054,-0.0845,0.0841,-0.0769,0.0694,-0.062,0.0508,-0.0292,0.0808,-0.0562,0.0691,-0.0946,0.0482,-0.054,0.0401,-0.0726,0.0933,-0.068,0.048,-0.0642,0.084,-0.0784,0.0688,-0.0588,0.0444,-0.0312,0.0483,-0.0419,0.0596,-0.069,0.0559,-0.0551,0.0832,-0.0602,0.0375,-0.0767,0.0764,-0.051,0.0496,-0.0513,0.0761,-0.0693,0.0602,-0.0521,0.0576,-0.0736,0.0444,-0.0757,0.061,-0.0722,0.076,-0.0565,0.0354,-0.0613,0.0639,-0.0782,0.0534,-0.0588,0.058,-0.0647,0.0527,-0.0579,0.0194,-0.0495,0.0683,-0.081,0.0651,-0.0465,0.0399,-0.0669,0.0725,-0.0641,0.0625,-0.0432,0.0509,-0.0638,0.0486,-0.0485,0.0497,-0.0606,0.0305,-0.032,0.0562,-0.0732,0.0527,-0.0509,0.0563,-0.0653,0.0562,-0.0601,0.048,-0.0459,0.034,-0.0334,0.0497,-0.0407,0.0427,-0.036,0.0854,-0.0608,0.0325,-0.0584,0.0649,-0.0496,0.0394,-0.0516,0.0568,-0.038,0.052,-0.0371,0.0787,-0.0623,0.0457,-0.0541,0.0661,-0.0445,0.0392,-0.0348,0.0341,-0.0482,0.0451,-0.0478,0.0599,-0.0646,0.0385,-0.0334,0.0683,-0.0561,0.0396,-0.0422,0.0482,-0.0309,0.05,-0.0505,0.0426,-0.0501,0.0588,-0.0649,0.0506,-0.0362,0.041,-0.0455,0.035,-0.0363,0.0535,-0.0548,0.0416,-0.0433,0.0407,-0.0391,0.0595,-0.0592,0.0382,-0.0429,0.0415,-0.0411,0.0532,-0.0268,0.0516,-0.0634,0.0532,-0.0532,0.0329,-0.0307,0.0407,-0.0385,0.0319,-0.0454,0.0497,-0.0513,0.0575,-0.0424,0.0427,-0.0454,0.0379,-0.0419,0.0434,-0.0513,0.0331,-0.0351,0.0449,-0.0337,0.0471,-0.0623,0.0002,-0.0331,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
چوب جادوی جادوگران در کارتون ها
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 324bit
تولید کننده
باران استودیو
فقط با اشتراک
[0.0075,-0.0071,0.009,-0.0115,0.0104,-0.0136,0.0103,-0.0155,0.0154,-0.0176,0.0171,-0.0184,0.0168,-0.0239,0.0171,-0.019,0.0177,-0.0224,0.0324,-0.0243,0.0275,-0.0337,0.0311,-0.0438,0.036,-0.0429,0.0283,-0.0361,0.0323,-0.0486,0.0305,-0.0336,0.0257,-0.0286,0.0315,-0.0454,0.0332,-0.0644,0.0284,-0.0549,0.0446,-0.0779,0.0731,-0.0974,0.0831,-0.0839,0.1016,-0.1132,0.1377,-0.1309,0.1239,-0.0971,0.1261,-0.1261,0.1418,-0.0866,0.1108,-0.1078,0.0848,-0.0846,0.0747,-0.0697,0.0724,-0.0757,0.0547,-0.0715,0.0639,-0.0795,0.0624,-0.083,0.0711,-0.1015,0.1038,-0.0914,0.1013,-0.0927,0.1101,-0.0953,0.1415,-0.0758,0.172,-0.096,0.2429,-0.1299,0.2302,-0.1399,0.1837,-0.1983,0.2636,-0.1916,0.268,-0.1811,0.2112,-0.1722,0.2247,-0.1694,0.1542,-0.1443,0.1258,-0.1304,0.1196,-0.1476,0.1821,-0.1419,0.2294,-0.2204,0.2142,-0.2332,0.2223,-0.2824,0.2832,-0.3177,0.3087,-0.2566,0.2844,-0.2169,0.2235,-0.2915,0.2952,-0.2191,0.2393,-0.1787,0.3109,-0.1879,0.2305,-0.2436,0.2746,-0.2501,0.2142,-0.262,0.2044,-0.243,0.183,-0.258,0.2115,-0.3069,0.2222,-0.2699,0.2926,-0.2627,0.2505,-0.2772,0.1995,-0.2877,0.1369,-0.1273,0.1654,-0.1498,0.2407,-0.1668,0.2063,-0.1669,0.1777,-0.1302,0.1915,-0.1611,0.269,-0.1631,0.1674,-0.1996,0.2263,-0.2402,0.1889,-0.1744,0.5367,-0.3573,0.6032,-0.5028,0.4966,-0.709,0.5392,-0.5728,0.4207,-0.2993,0.7952,-0.5574,0.5444,-0.5258,0.2712,-0.2295,0.4611,-0.4498,0.4086,-0.4942,0.3586,-0.5954,0.2809,-0.3842,0.3231,-0.3599,0.3261,-0.4695,0.2908,-0.2695,0.3397,-0.4197,0.2864,-0.3428,0.3483,-0.2733,0.261,-0.3551,0.244,-0.2809,0.3615,-0.4504,0.3857,-0.4405,0.4645,-0.371,0.2208,-0.2117,0.1594,-0.1292,0.4731,-0.4877,0.3408,-0.3199,0.3365,-0.4468,0.3293,-0.3151,0.1695,-0.2344,0.3708,-0.3015,0.1642,-0.2588,0.2407,-0.316,0.2143,-0.3219,0.239,-0.1843,0.2717,-0.2816,0.1289,-0.1857,0.2994,-0.1959,0.2136,-0.241,0.2276,-0.2087,0.4045,-0.3413,0.272,-0.1694,0.3509,-0.3038,0.3011,-0.2683,0.1592,-0.1329,0.212,-0.6234,0.3209,-0.3356,0.1784,-0.1228,0.3085,-0.246,0.318,-0.3025,0.3033,-0.1331,0.1985,-0.3744,0.2365,-0.1759,0.205,-0.1489,0.1319,-0.2184,0.2028,-0.2518,0.2799,-0.164,0.1569,-0.2773,0.1179,-0.2225,0.1765,-0.0903,0.3187,-0.3178,0.3335,-0.2953,0.3565,-0.3026,0.2048,-0.1802,0.0881,-0.202,0.1219,-0.2254,0.1003,-0.1623,0.2084,-0.2228,0.2587,-0.2243,0.1717,-0.2642,0.3177,-0.1305,0.2823,-0.1624,0.1261,-0.127,0.2234,-0.169,0.1113,-0.2152,0.1525,-0.1729,0.1677,-0.1065,0.1446,-0.1741,0.1735,-0.1176,0.178,-0.2145,0.2813,-0.1728,0.1593,-0.1928,0.3613,-0.3763,0.2331,-0.3711,0.2232,-0.1708,0.1645,-0.1825,0.2579,-0.3392,0.1991,-0.2388,0.2418,-0.2196,0.1728,-0.2077,0.2049,-0.229,0.2857,-0.2432,0.2147,-0.1737,0.1387,-0.1867,0.2083,-0.1766,0.1064,-0.128,0.1823,-0.149,0.1356,-0.168,0.1261,-0.0987,0.1235,-0.1486,0.1239,-0.4196,0.2496,-0.3108,0.3154,-0.257,0.1628,-0.2431,0.0501,-0.1442,0.2309,-0.3524,0.2234,-0.1814,0.323,-0.2554,0.2638,-0.1361,0.0899,-0.1473,0.1493,-0.1921,0.2815,-0.1635,0.1764,-0.1101,0.1688,-0.1167,0.0935,-0.1303,0.1669,-0.1229,0.1587,-0.1209,0.1565,-0.1591,0.113,-0.1395,0.0839,-0.0959,0.0927,-0.2987,0.2139,-0.1767,0.2181,-0.2064,0.287,-0.0979,0.1344,-0.1496,0.5088,-0.2555,0.2367,-0.2261,0.1793,-0.1846,0.1982,-0.2479,0.236,-0.2063,0.0793,-0.2446,0.1802,-0.1215,0.2236,-0.166,0.0909,-0.1225,0.1738,-0.1701,0.1084,-0.2411,0.1745,-0.1296,0.1332,-0.2113,0.0895,-0.1073,0.0836,-0.08,0.3539,-0.0779,0.2442,-0.2949,0.1745,-0.2088,0.2785,-0.1694,0.1326,-0.1084,0.1351,-0.3685,0.2447,-0.2411,0.1496,-0.2271,0.216,-0.2986,0.1197,-0.2274,0.107,-0.1135,0.1918,-0.1415,0.2047,-0.1139,0.0906,-0.1079,0.1725,-0.111,0.0947,-0.1433,0.1296,-0.1393,0.1466,-0.0755,0.0723,-0.1375,0.1009,-0.1239,0.4055,-0.2628,0.2274,-0.3619,0.2053,-0.2456,0.3642,-0.3284,0.2248,-0.309,0.1354,-0.2951,0.4427,-0.1849,0.257,-0.2965,0.3086,-0.279,0.2364,-0.2087,0.2199,-0.207,0.1556,-0.2715,0.2645,-0.1803,0.2259,-0.2202,0.1351,-0.1469,0.2673,-0.2065,0.1859,-0.1131,0.1821,-0.2111,0.0952,-0.1589,0.1666,-0.1653,0.4178,-0.0912,0.2379,-0.2175,0.3074,-0.1761,0.132,-0.206,0.2232,-0.1292,0.0764,-0.1721,0.3047,-0.2355,0.2083,-0.3537,0.2677,-0.2536,0.1646,-0.1197,0.1493,-0.1957,0.2473,-0.1484,0.0922,-0.1315,0.2238,-0.1485,0.2525,-0.1708,0.2529,-0.2503,0.2442,-0.1472,0.2639,-0.206,0.1531,-0.2643,0.1863,-0.2069,0.2204,-0.3955,0.3179,-0.1908,0.1459,-0.231,0.2337,-0.2653,0.1317,-0.2781,0.1403,-0.201,0.2971,-0.2343,0.2249,-0.2714,0.2782,-0.2943,0.1805,-0.1602,0.1898,-0.176,0.2395,-0.1148,0.1086,-0.1225,0.1409,-0.1193,0.2394,-0.1059,0.145,-0.1165,0.1912,-0.1014,0.1829,-0.184,0.0711,-0.0885,0.0996,-0.1125,0.0923,-0.2498,0.337,-0.2146,0.2724,-0.2145,0.1483,-0.2469,0.2143,-0.1868,0.2658,-0.1474,0.249,-0.1992,0.1947,-0.2683,0.2813,-0.1303,0.1953,-0.2033,0.2025,-0.1691,0.1783,-0.1487,0.1942,-0.2665,0.1626,-0.1164,0.2189,-0.2262,0.1885,-0.1394,0.1623,-0.1632,0.202,-0.163,0.1108,-0.122,0.1022,-0.1261,0.1336,-0.0702,0.158,-0.2349,0.2069,-0.2139,0.2943,-0.188,0.1622,-0.2028,0.1185,-0.128,0.2239,-0.2903,0.1996,-0.2056,0.2795,-0.2631,0.1377,-0.1644,0.0977,-0.0702,0.117,-0.0831,0.1093,-0.1256,0.0816,-0.0493,0.149,-0.1656,0.0875,-0.2517,0.1736,-0.1051,0.1692,-0.2117,0.1236,-0.1806,0.0862,-0.0928,0.1725,-0.2424,0.3244,-0.2077,0.2377,-0.3012,0.1739,-0.2065,0.2456,-0.1224,0.255,-0.1598,0.1607,-0.3711,0.2209,-0.1942,0.2114,-0.2409,0.2363,-0.0881,0.1249,-0.1429,0.2102,-0.1393,0.1974,-0.1069,0.1001,-0.1159,0.0952,-0.1364,0.163,-0.0979,0.0927,-0.1531,0.0987,-0.1134,0.0669,-0.1184,0.0758,-0.0785,0.1558,-0.1108,0.1272,-0.1327,0.2293,-0.1851,0.2791,-0.2927,0.191,-0.2296,0.3717,-0.1641,0.1211,-0.2008,0.2393,-0.2638,0.2156,-0.1818,0.1648,-0.1302,0.1359,-0.1765,0.1958,-0.1973,0.1358,-0.1278,0.1779,-0.1531,0.1797,-0.1614,0.1743,-0.1559,0.1728,-0.1346,0.1623,-0.0999,0.1522,-0.1215,0.147,-0.1187,0.1606,-0.1893,0.2523,-0.2385,0.2475,-0.2333,0.2178,-0.2647,0.2082,-0.1297,0.162,-0.2795,0.1372,-0.1488,0.2146,-0.2659,0.3047,-0.2091,0.1466,-0.1543,0.0904,-0.1976,0.1289,-0.1239,0.1004,-0.0741,0.1894,-0.1606,0.12,-0.1485,0.2373,-0.1936,0.156,-0.1617,0.1158,-0.1436,0.1192,-0.1603,0.0862,-0.1163,0.1365,-0.2205,0.2526,-0.2052,0.2547,-0.2277,0.2649,-0.4959,0.2793,-0.2446,0.1873,-0.1312,0.3195,-0.306,0.2447,-0.1968,0.2469,-0.2176,0.183,-0.2738,0.3624,-0.2541,0.1811,-0.2876,0.2563,-0.1994,0.1109,-0.1421,0.273,-0.211,0.1649,-0.1996,0.162,-0.2879,0.1629,-0.2051,0.1737,-0.1202,0.1879,-0.1631,0.2257,-0.2583,0.1776,-0.2079,0.3773,-0.2088,0.2415,-0.2206,0.1387,-0.1357,0.1383,-0.1585,0.3493,-0.3964,0.2289,-0.2278,0.2355,-0.3121,0.1992,-0.3346,0.1522,-0.1739,0.3006,-0.1383,0.1089,-0.2854,0.1736,-0.2358,0.2638,-0.1295,0.2038,-0.1182,0.1908,-0.1957,0.1711,-0.1821,0.1594,-0.2495,0.215,-0.1184,0.1076,-0.1866,0.1657,-0.1484,0.2532,-0.2529,0.2114,-0.2732,0.1825,-0.1528,0.1045,-0.124,0.1306,-0.1783,0.1612,-0.1657,0.3161,-0.3003,0.2653,-0.3717,0.169,-0.2013,0.1967,-0.1448,0.2386,-0.2186,0.1083,-0.1472,0.1504,-0.1689,0.1705,-0.1716,0.2448,-0.1746,0.1731,-0.2652,0.0882,-0.1485,0.2297,-0.1384,0.1802,-0.1005,0.1788,-0.228,0.2329,-0.3045,0.118,-0.1865,0.261,-0.2241,0.1622,-0.1503,0.3462,-0.2216,0.1573,-0.1762,0.2639,-0.2918,0.1874,-0.1851,0.1773,-0.1092,0.1233,-0.238,0.0865,-0.161,0.2288,-0.1584,0.1046,-0.1454,0.1036,-0.1223,0.233,-0.1503,0.242,-0.1628,0.2288,-0.1243,0.2219,-0.1511,0.0828,-0.1562,0.3907,-0.1885,0.2377,-0.3579,0.2255,-0.2031,0.1625,-0.1687,0.1403,-0.1403,0.2576,-0.3322,0.1407,-0.1913,0.2308,-0.2331,0.3311,-0.2992,0.1136,-0.1478,0.1883,-0.1833,0.1443,-0.1726,0.0851,-0.1713,0.1731,-0.1516,0.1169,-0.1235,0.1634,-0.2356,0.2184,-0.1895,0.0867,-0.1763,0.1794,-0.1342,0.1364,-0.1167,0.2202,-0.2535,0.2692,-0.1937,0.2314,-0.1825,0.2242,-0.1516,0.2091,-0.2076,0.2635,-0.2359,0.2755,-0.179,0.1694,-0.1943,0.1568,-0.1647,0.1441,-0.1447,0.2216,-0.1311,0.1091,-0.0739,0.1517,-0.1098,0.177,-0.1817,0.1216,-0.0775,0.1616,-0.1319,0.1565,-0.0769,0.0976,-0.157,0.086,-0.1396,0.1515,-0.0783,0.1514,-0.2466,0.1739,-0.2627,0.269,-0.2123,0.1941,-0.139,0.1771,-0.1613,0.4128,-0.2826,0.1935,-0.1965,0.2232,-0.3526,0.14,-0.1948,0.1665,-0.169,0.1678,-0.1387,0.2356,-0.1207,0.1589,-0.1403,0.1483,-0.154,0.2482,-0.1839,0.2138,-0.1787,0.1878,-0.1345,0.1612,-0.1226,0.1194,-0.1571,0.2421,-0.1249,0.2906,-0.3059,0.3605,-0.171,0.2283,-0.3265,0.1563,-0.3278,0.2696,-0.212,0.0865,-0.1572,0.2726,-0.2063,0.1646,-0.1808,0.2874,-0.2768,0.2111,-0.1595,0.1467,-0.2604,0.2847,-0.1337,0.1657,-0.2163,0.1435,-0.1298,0.2523,-0.2874,0.1308,-0.1903,0.106,-0.135,0.1337,-0.2148,0.1532,-0.1841,0.2515,-0.181,0.2395,-0.402,0.3126,-0.1365,0.2246,-0.2518,0.2651,-0.3397,0.2331,-0.179,0.292,-0.2281,0.2449,-0.3118,0.2317,-0.3204,0.2779,-0.195,0.1665,-0.2225,0.1956,-0.1201,0.1962,-0.1392,0.1822,-0.2115,0.1598,-0.131,0.2931,-0.1746,0.1328,-0.1659,0.1055,-0.1495,0.1471,-0.1619,0.1425,-0.1312,0.2302,-0.1509,0.2838,-0.3012,0.2417,-0.2332,0.1923,-0.2042,0.2814,-0.3117,0.2311,-0.2066,0.2562,-0.2626,0.274,-0.2104,0.3165,-0.2716,0.213,-0.2227,0.174,-0.2011,0.1717,-0.1716,0.1679,-0.2865,0.2882,-0.3326,0.2236,-0.1464,0.2432,-0.2047,0.1982,-0.1664,0.1121,-0.1931,0.2136,-0.2283,0.1543,-0.1569,0.1399,-0.1014,0.1623,-0.1517,0.2896,-0.1803,0.3253,-0.1896,0.2116,-0.226,0.1737,-0.1398,0.4092,-0.26,0.2817,-0.2027,0.2776,-0.2376,0.1587,-0.2141,0.1566,-0.1785,0.1868,-0.2285,0.1667,-0.218,0.1594,-0.1718,0.3393,-0.1805,0.1686,-0.1691,0.2137,-0.1747,0.2048,-0.148,0.1774,-0.2589,0.2313,-0.3031,0.1745,-0.1282,0.286,-0.2988,0.2077,-0.2812,0.3045,-0.1826,0.1695,-0.2612,0.1731,-0.2384,0.2307,-0.1669,0.1788,-0.2589,0.1479,-0.3203,0.1957,-0.1482,0.1677,-0.1819,0.201,-0.2191,0.2918,-0.1872,0.1549,-0.1835,0.2096,-0.1369,0.1719,-0.1774,0.1956,-0.1968,0.2154,-0.1999,0.1694,-0.1867,0.1143,-0.1885,0.1776,-0.2268,0.2673,-0.171,0.3067,-0.3187,0.2258,-0.369,0.2446,-0.2494,0.1069,-0.1079,0.2134,-0.2454,0.181,-0.221,0.1776,-0.2712,0.2667,-0.1501,0.2025,-0.1583,0.1775,-0.2186,0.2626,-0.1783,0.0853,-0.1825,0.1595,-0.1541,0.198,-0.1563,0.1294,-0.0867,0.1599,-0.1413,0.1437,-0.1428,0.2117,-0.1812,0.2074,-0.1782,0.3196,-0.241,0.1857,-0.2492,0.2371,-0.2955,0.1832,-0.2709,0.2232,-0.2865,0.1486,-0.2896,0.2763,-0.289,0.1713,-0.2924,0.3177,-0.2628,0.1541,-0.1792,0.1648,-0.0906,0.2806,-0.2208,0.1388,-0.2142,0.2316,-0.1008,0.2014,-0.1627,0.1335,-0.2003,0.1388,-0.1535,0.14,-0.132,0.2235,-0.1731,0.1193,-0.1086,0.1922,-0.119,0.1805,-0.2491,0.2182,-0.2149,0.2051,-0.2799,0.1294,-0.1227,0.1926,-0.1539,0.2425,-0.2347,0.1592,-0.2652,0.2437,-0.1916,0.1131,-0.1579,0.2175,-0.2387,0.3137,-0.246,0.2451,-0.2212,0.1508,-0.1337,0.1558,-0.1693,0.253,-0.1284,0.1614,-0.2168,0.168,-0.1586,0.1793,-0.1922,0.1137,-0.1037,0.3322,-0.1243,0.2293,-0.2102,0.3085,-0.3835,0.3323,-0.2703,0.2528,-0.2216,0.3147,-0.3886,0.3055,-0.3895,0.2639,-0.4405,0.1982,-0.1402,0.2674,-0.3085,0.2293,-0.2627,0.2609,-0.2244,0.22,-0.1624,0.1238,-0.1425,0.1558,-0.1213,0.1819,-0.1808,0.1593,-0.0973,0.0881,-0.277,0.1818,-0.256,0.2358,-0.1616,0.1995,-0.3443,0.3499,-0.1749,0.3754,-0.2944,0.2121,-0.2225,0.2746,-0.1721,0.2141,-0.3707,0.3428,-0.2142,0.2784,-0.1822,0.2709,-0.2165,0.2591,-0.21,0.1424,-0.2179,0.2018,-0.1859,0.1884,-0.1849,0.1723,-0.3081,0.2071,-0.1264,0.2028,-0.2757,0.2128,-0.2955,0.1959,-0.2631,0.3228,-0.2065,0.2048,-0.2067,0.2567,-0.2628,0.2861,-0.3158,0.3632,-0.3263,0.1887,-0.2387,0.2062,-0.198,0.2087,-0.2778,0.2203,-0.2618,0.3628,-0.2241,0.2481,-0.204,0.2685,-0.1495,0.1353,-0.1749,0.184,-0.1983,0.2191,-0.2407,0.0994,-0.133,0.2172,-0.203,0.209,-0.1401,0.1038,-0.2979,0.1571,-0.0919,0.0824,-0.1601,0.1489,-0.1259,0.2105,-0.2139,0.1231,-0.2888,0.1913,-0.2583,0.2844,-0.199,0.1518,-0.0963,0.1931,-0.182,0.1767,-0.1793,0.2154,-0.3789,0.2865,-0.265,0.2282,-0.3146,0.1883,-0.2176,0.2111,-0.1418,0.2128,-0.2025,0.119,-0.2073,0.2249,-0.2588,0.2392,-0.2689,0.1416,-0.1972,0.2082,-0.2375,0.2841,-0.2383,0.2266,-0.1647,0.3233,-0.2951,0.309,-0.3156,0.2556,-0.1757,0.2641,-0.2444,0.1967,-0.2577,0.1795,-0.2474,0.3271,-0.1503,0.2691,-0.2981,0.1898,-0.224,0.2111,-0.1456,0.3,-0.1915,0.1268,-0.2027,0.2721,-0.1842,0.1817,-0.1856,0.2184,-0.1716,0.15,-0.1926,0.1761,-0.1462,0.2759,-0.1704,0.1326,-0.1963,0.2208,-0.1638,0.1233,-0.1716,0.1643,-0.2005,0.3199,-0.3305,0.2486,-0.1693,0.0987,-0.1477,0.2261,-0.1613,0.2103,-0.2279,0.3017,-0.2028,0.2073,-0.251,0.1688,-0.1438,0.2317,-0.1467,0.1439,-0.155,0.121,-0.2315,0.2079,-0.206,0.2846,-0.274,0.2159,-0.1953,0.1747,-0.265,0.2419,-0.2649,0.2289,-0.2217,0.168,-0.3008,0.1894,-0.2302,0.4316,-0.2181,0.196,-0.2453,0.3315,-0.2838,0.1976,-0.3216,0.2774,-0.3443,0.3093,-0.3765,0.2864,-0.2759,0.0922,-0.1332,0.1349,-0.1733,0.1881,-0.2572,0.2503,-0.1614,0.215,-0.1352,0.2418,-0.2025,0.1423,-0.1779,0.2536,-0.1761,0.2818,-0.27,0.2226,-0.1728,0.1649,-0.1021,0.1417,-0.246,0.3509,-0.2011,0.203,-0.3195,0.3848,-0.3119,0.1228,-0.1935,0.206,-0.2693,0.2084,-0.2823,0.1562,-0.2968,0.3372,-0.3007,0.1759,-0.2366,0.3746,-0.348,0.1817,-0.1696,0.1912,-0.2894,0.2602,-0.3272,0.2679,-0.2881,0.1505,-0.3538,0.3037,-0.2438,0.2487,-0.2161,0.1542,-0.1593,0.2944,-0.2636,0.2829,-0.1906,0.2997,-0.1949,0.0718,-0.3656,0.2478,-0.3124,0.3858,-0.3553,0.2601,-0.3191,0.1795,-0.2854,0.3012,-0.2102,0.2967,-0.2166,0.1824,-0.31,0.2893,-0.2227,0.1863,-0.151,0.1786,-0.2343,0.2718,-0.2872,0.1941,-0.1856,0.2637,-0.2621,0.2365,-0.2881,0.192,-0.3471,0.1583,-0.2046,0.2119,-0.3607,0.1315,-0.0973,0.257,-0.16,0.1702,-0.1556,0.3982,-0.212,0.3061,-0.3136,0.2814,-0.2148,0.2401,-0.1325,0.2676,-0.4299,0.3526,-0.153,0.3986,-0.2328,0.2527,-0.3719,0.2142,-0.2655,0.4251,-0.2649,0.1691,-0.2897,0.2146,-0.1821,0.2756,-0.3058,0.2619,-0.2582,0.3456,-0.3306,0.3451,-0.3186,0.2552,-0.2871,0.2762,-0.1713,0.2561,-0.2677,0.2471,-0.2954,0.1686,-0.2298,0.2921,-0.2089,0.2866,-0.1574,0.1981,-0.178,0.1544,-0.2629,0.0966,-0.2643,0.2892,-0.2404,0.175,-0.1909,0.205,-0.2415,0.2651,-0.2327,0.3961,-0.2338,0.2368,-0.159,0.2417,-0.1839,0.2069,-0.2485,0.2346,-0.1394,0.094,-0.1236,0.1842,-0.158,0.1917,-0.1452,0.2164,-0.1288,0.226,-0.1312,0.2778,-0.2342,0.1027,-0.1021,0.1419,-0.1709,0.1779,-0.2154,0.1728,-0.1873,0.1671,-0.1758,0.1871,-0.1717,0.1006,-0.2423,0.1343,-0.0851,0.2429,-0.1838,0.2071,-0.171,0.1128,-0.053,0.181,-0.2244,0.2004,-0.16,0.1639,-0.1405,0.1472,-0.1719,0.2303,-0.1791,0.1361,-0.3179,0.1246,-0.1741,0.261,-0.1258,0.1505,-0.2101,0.1997,-0.2105,0.1087,-0.2226,0.2135,-0.1605,0.1147,-0.099,0.1562,-0.1195,0.1835,-0.0968,0.1059,-0.1544,0.1357,-0.165,0.1499,-0.1592,0.2412,-0.1956,0.1399,-0.1334,0.2348,-0.1775,0.1314,-0.1917,0.1187,-0.1152,0.1238,-0.1883,0.1776,-0.2011,0.128,-0.1595,0.1511,-0.1264,0.1365,-0.1294,0.1813,-0.1458,0.1829,-0.1205,0.1617,-0.1207,0.0849,-0.1253,0.1872,-0.1845,0.1862,-0.2241,0.1429,-0.1562,0.1914,-0.12,0.1646,-0.2176,0.1929,-0.2286,0.1328,-0.1132,0.1126,-0.1177,0.1752,-0.1741,0.1134,-0.1235,0.268,-0.1128,0.2441,-0.1237,0.1322,-0.1333,0.2664,-0.1319,0.1438,-0.1414,0.1616,-0.1758,0.141,-0.1762,0.0518,-0.0705,0.1357,-0.1115,0.1167,-0.1227,0.1909,-0.1282,0.0999,-0.0952,0.14,-0.1677,0.1144,-0.0646,0.1283,-0.0961,0.0692,-0.0703,0.121,-0.1209,0.0602,-0.1104,0.059,-0.0363,0.0589,-0.09,0.0727,-0.072,0.0517,-0.0741,0.0583,-0.076,0.0508,-0.0319,0.0634,-0.0576,0.0407,-0.0213,0.0694,-0.0534,0.0512,-0.0464,0.0359,-0.0415,0.069,-0.0468,0.0327,-0.06,0.0564,-0.0547,0.0382,-0.034,0.0264,-0.0297,0.019,-0.0272,0.0384,-0.0266,0.0155,-0.0185,0.0256,-0.0162,0.0227,-0.0215,0.0157,-0.0112,0.0196,-0.0093,0.0154,-0.0092,0.0088,-0.0064,0.0077,-0.0037,0.0029,-0.0016]
در حال بارگذاری
0:37
موسیقی در سبک علمی تخیلی برای تیزر و تدوین و همچنین منوی بازی های scifi
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0.0011,-0.0046,0.2915,-0.3919,0.2112,-0.1521,0.1476,-0.1249,0.1038,-0.0952,0.0408,-0.0831,0.0143,-0.0171,0.0291,-0.0138,0.2036,-0.0295,0.1651,-0.3433,0.0952,-0.0321,0.0267,-0.0266,0.2787,-0.2924,0.1235,-0.1918,0.0883,-0.1509,0.1181,-0.0997,0.0373,-0.026,0.2079,-0.2787,0.1217,-0.12,0.0824,-0.1364,0.0309,-0.1273,0.0923,-0.0264,0.0413,-0.1092,0.0958,-0.0363,0.0499,-0.0496,0.0471,-0.0647,0.0392,-0.0477,0.0389,-0.036,0.0297,-0.0313,0.0264,-0.0331,0.0269,-0.0275,0.0281,-0.0304,0.0149,-0.0165,0.0206,-0.0194,0.0198,-0.0146,0.0136,-0.0217,0.0098,-0.0168,0.0089,-0.0086,0.0088,-0.0109,0.0094,-0.0065,0.0055,-0.0091,0.0053,-0.007,0.0073,-0.0056,0.0082,-0.0075,0.0052,-0.007,0.0036,-0.0055,0.0048,-0.0045,0.0025,-0.0054,0.0038,-0.0037,0.0035,-0.003,0.0012,-0.0031,0.0001,-0.0052,0.0026,-0.0028,0.0014,-0.0038,0.0016,-0.0029,0.001,-0.0037,0.0015,-0.0018,0.0004,-0.0033,0.0014,-0.0018,0,-0.0035,0.0011,-0.0017,0,-0.002,0,-0.001,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0017,0.216,-0.1962,0.0961,-0.1901,0.1184,-0.1643,0.1286,-0.2064,0.0737,-0.0928,0.0341,-0.1074,0.0322,-0.0567,0.0525,-0.0297,0.004,-0.0038,0.0007,-0.0056,0.0006,-0.0031,0.0017,-0.0162,0.1871,-0.2306,0.1496,-0.2125,0.1008,-0.1661,0.0981,-0.0766,0.0778,-0.1057,0.0727,-0.1084,0.0469,-0.047,0.0318,-0.0609,0.0182,-0.0073,0.0027,-0.0141,0.0174,-0.0424,0.0264,-0.0314,0.006,-0.0168,0.3044,-0.3165,0.3146,-0.2572,0.149,-0.1927,0.0795,-0.1464,0.0963,-0.043,0.0621,-0.0762,0.0673,-0.0763,0.0412,-0.0633,0.0589,-0.0619,0.0287,-0.0221,0.0439,-0.0318,0.0617,-0.0183,0.0289,-0.0288,0.0221,-0.024,0.0247,-0.0225,0.0168,-0.0182,0.0202,-0.022,0.0063,-0.0257,0.0189,-0.0256,0.0066,-0.0157,0.0102,-0.0144,0.01,-0.0114,0.0099,-0.0099,0.0106,-0.0245,0.0147,-0.0162,0.0152,-0.0309,0.018,-0.0187,0.0162,-0.0155,0.0122,-0.0112,0.0073,-0.0269,0.0078,-0.0229,0.0057,-0.0052,0.0074,-0.0182,0.0087,-0.0133,0.0069,-0.0091,0.0049,-0.0033,0.0026,-0.0058,0.0039,-0.0029,0.0027,-0.0053,0.0023,-0.0046,0.002,-0.0041,0.003,-0.0039,0.0017,-0.0049,0.0059,-0.0048,0.0043,-0.0048,0.0003,-0.0035,0.0003,-0.001,0,-0.0019,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0014,0.1862,-0.4026,0.1855,-0.2958,0.1033,-0.2865,0.1424,-0.1131,0.0355,-0.2095,0.0164,-0.016,0.0084,-0.017,0.1621,-0.0963,0.1708,-0.1891,0.1043,-0.1726,0.0707,-0.105,0.0208,-0.0142,0.2565,-0.1666,0.2415,-0.3334,0.1856,-0.2544,0.1039,-0.1509,0.1247,-0.0238,0.3442,-0.1764,0.1541,-0.0952,0.1286,-0.2237,0.0836,-0.2229,0.0863,-0.1085,0.0334,-0.1128,0.0699,-0.1123,0.06,-0.0433,0.0289,-0.0599,0.0292,-0.0206,0.0242,-0.0268,0.029,-0.0227,0.0264,-0.0305,0.0151,-0.0343,0.0191,-0.0103,0.0184,-0.0219,0.0051,-0.0188,0.0146,-0.0124,0.0152,-0.011,0.0126,-0.0145,0.007,-0.0085,0.006,-0.0097,0.0083,-0.0094,0.005,-0.0075,0.0024,-0.0091,0.0046,-0.0094,0.0065,-0.006,0.0064,-0.0063,0.0031,-0.0072,0.0021,-0.004,0.0038,-0.0042,0.0037,-0.0047,0.0021,-0.0032,0.0018,-0.0028,0.0008,-0.0034,0.001,-0.0034,0.0018,-0.002,0.001,-0.0026,0.0017,-0.0022,0.0004,-0.0023,0.0005,-0.0032,0.001,-0.002,0,-0.0025,0.0008,-0.002,0.0008,-0.0015,0.0003,-0.0029,0.0005,-0.0024,0,-0.0022,0,-0.0016,0,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0.0326,-0.2305,0.2193,-0.2171,0.1485,-0.1468,0.0989,-0.1147,0.0757,-0.1118,0.0277,-0.1187,0.0095,-0.0138,0.2064,-0.2366,0.1965,-0.2193,0.0533,-0.1844,0.0939,-0.1431,0.1072,-0.016,0.1628,-0.2296,0.2143,-0.2569,0.1332,-0.1591,0.0862,-0.1571,0.1146,-0.0779,0.0618,-0.0919,0.0158,-0.0201,0.1692,-0.1725,0.1954,-0.2902,0.1077,-0.2199,0.1116,-0.1152,0.0486,-0.1335,0.0274,-0.0324,0.1765,-0.2371,0.2075,-0.1784,0.1299,-0.2226,0.1525,-0.2391,0.1115,-0.1,0.0093,-0.0238,0.178,-0.183,0.1746,-0.0778,0.1079,-0.216,0.114,-0.1421,0.0836,-0.0771,0.0179,-0.0728,0.2293,-0.0807,0.1571,-0.0913,0.0235,-0.0189,0.0054,-0.0088,0.0109,0,0.0014,-0.0143,0.2275,-0.0736,0.2012,-0.0956,0.1605,-0.2122,0.0864,-0.1209,0.0525,-0.1348,0.1815,-0.2009,0.1313,-0.2271,0.1555,-0.2113,0.1542,-0.0998,0.0892,-0.0893,0.0825,-0.0913,0.0158,-0.0161,0.2213,-0.3027,0.2511,-0.2438,0.0823,-0.2195,0.1232,-0.11,0.0908,-0.0995,0.0169,-0.0202,0.0087,-0.0106,0.273,-0.0965,0.1468,-0.1973,0.1631,-0.0967,0.0716,-0.091,0.2125,-0.2765,0.3453,-0.3995,0.1753,-0.1771,0.0986,-0.1991,0.1053,-0.0136,0.1026,-0.0975,0.0309,-0.0499,0.0636,-0.073,0.0465,-0.0408,0.0367,-0.0289,0.0154,-0.0215,0.0338,-0.0301,0.019,-0.018,0.0191,-0.0259,0.0076,-0.0184,0.0114,-0.013,0.0109,-0.0141,0.0124,-0.0175,0.0118,-0.009,0.0114,-0.0186,0.009,-0.0177,0.0079,-0.006,0.0072,-0.0126,0.005,-0.0102,0.003,-0.0026,0.0041,-0.0041,0.0008,-0.007,0.0038,-0.0053,0.0045,-0.0051,0.0039,-0.0037,0.0025,-0.0039,0.0014,-0.0043,0.001,-0.0036,0.001,-0.003,0.0012,-0.0025,0.0005,-0.003,0.0006,-0.0028,0.0005,-0.0021,0.0009,-0.0019,0.0001,-0.0027,0.0004,-0.0017,0,-0.0022,0.0007,-0.0014,0,-0.0023,0.0006,-0.0011,0,-0.0017,0.0001,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0.0003,-0.003,0.0034,-0.002,0.0054,-0.0095,0.0083,-0.013,0.0077,-0.0172,0.005,-0.0091,0.0145,-0.0204,0.0107,-0.0365,0.0145,-0.0099,0.0071,-0.0153,0.0098,-0.0087,0.3377,-0.2526,0.2018,-0.1777,0.1551,-0.1545,0.1423,-0.1462,0.0951,-0.1265,0.0831,-0.1143,0.0096,-0.018,0.2527,-0.1885,0.1774,-0.2066,0.1901,-0.1052,0.1358,-0.1668,0.0167,-0.118,0.0135,-0.0152,0.0129,-0.0107,0.279,-0.2431,0.1503,-0.2468,0.1169,-0.1071,0.0624,-0.0785,0.0582,-0.0574,0.028,-0.0467,0.0115,-0.0146,0.0937,-0.2615,0.19,-0.1842,0.1502,-0.1335,0.0833,-0.1029,0.1008,-0.0689,0.0166,-0.0131,0.0093,-0.0168,0.2796,-0.2657,0.1237,-0.1152,0.1296,-0.1273,0.0407,-0.135,0.0738,-0.0654,0.043,-0.0676,0.0138,-0.015,0.1474,-0.0776,0.2096,-0.2442,0.1143,-0.1971,0.1127,-0.1268,0.0697,-0.0397,0.0128,-0.0143,0.0065,-0.1175,0.1679,-0.1481,0.106,-0.2227,0.1158,-0.153,0.0818,-0.1386,0.0889,-0.0335,0.0082,-0.1886,0.2762,-0.2244,0.1641,-0.1852,0.0903,-0.1777,0.0856,-0.1172,0.0275,-0.0373,0.0102,-0.0107,0.3064,-0.0306,0.1027,-0.174,0.1983,-0.2064,0.0975,-0.0705,0.0682,-0.123,0.0611,-0.0258,0.0075,-0.0101,0.1101,-0.156,0.21,-0.1766,0.1438,-0.0976,0.1271,-0.0992,0.0182,-0.0326,0.0253,-0.0177,0.2141,-0.1425,0.1793,-0.1417,0.1584,-0.2176,0.1118,-0.0498,0.0787,-0.0791,0.0654,-0.0583,0.0129,-0.016,0.2655,-0.0148,0.1648,-0.1435,0.0959,-0.1551,0.1465,-0.0688,0.091,-0.0762,0.0309,-0.0545,0.1835,-0.2366,0.1909,-0.1147,0.0933,-0.1684,0.0767,-0.1139,0.1002,-0.0623,0.0664,-0.1002,0.063,-0.0365,0.0577,-0.0373,0.0636,-0.0249,0.0285,-0.0418,0.0302,-0.0252,0.0279,-0.0364,0.0251,-0.0256,0.0239,-0.0234,0.0076,-0.0237,0.0186,-0.0208,0.0041,-0.0092,0.0129,-0.0083,0.0125,-0.0151,0.0132,-0.0156,0.0085,-0.0102,0.0076,-0.0068,0.0081,-0.011,0.0075,-0.0091,0.0037,-0.007,0.0021,-0.0078,0.0017,-0.0054,0.0015,-0.0067,0.004,-0.0059,0.0046,-0.0058,0.0019,-0.0048,0.0023,-0.0032,0.0019,-0.0037,0.0016,-0.0033,0.0012,-0.0036,0.0005,-0.0024,0.0008,-0.0027,0.0012,-0.0032,0.0009,-0.0027,0.001,-0.0026,0.0003,-0.0022,0.0002,-0.0029,0.001,-0.0019,0,-0.0027,0.0004,-0.0019,0.0004,-0.0021,0.0004,-0.0024,0.0006,-0.0022,0.0001,-0.0022,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0.001,-0.0036,0.1804,-0.3132,0.1567,-0.2048,0.1167,-0.1633,0.1318,-0.163,0.0881,-0.0191,0.0085,-0.0127,0.0078,-0.0105,0.1599,-0.272,0.1902,-0.272,0.1571,-0.1567,0.0708,-0.0917,0.0263,-0.0286,0.2289,-0.3108,0.1827,-0.2531,0.0894,-0.1695,0.0652,-0.1363,0.0809,-0.1074,0.0263,-0.1222,0.0152,-0.0073,0.118,-0.1098,0.2898,-0.1538,0.1593,-0.1818,0.1623,-0.1217,0.1053,-0.0793,0.0842,-0.0986,0.081,-0.0464,0.0516,-0.0798,0.0316,-0.0568,0.0344,-0.0309,0.0241,-0.03,0.0253,-0.0216,0.0186,-0.035,0.0173,-0.0268,0.0259,-0.0113,0.0162,-0.018,0.0165,-0.0117,0.0162,-0.0126,0.0095,-0.0114,0.0094,-0.0152,0.0091,-0.0137,0.0106,-0.0117,0.0051,-0.0111,0.0081,-0.0061,0.0026,-0.0076,0.0022,-0.0066,0.0067,-0.0026,0.0042,-0.006,0.0039,-0.0042,0.0033,-0.0064,0.0019,-0.0053,0.0027,-0.0043,0.0029,-0.0044,0.0024,-0.0041,0.0006,-0.0028,0.0025,-0.002,0.0003,-0.0043,0.0017,-0.0027,0.0011,-0.0027,0.0012,-0.0029,0.0014,-0.0031,0.0013,-0.0021,0.0001,-0.003,0.0007,-0.0017,0,-0.0028,0.0007,-0.0019,0,-0.0021,0.0002,-0.0021,0.0004,-0.0023,0.0001,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0.0001,-0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0011,-0.0002,0.0031,-0.0027,0.0029,-0.0107,0.0141,-0.0101,0.0064,-0.0116,0.0075,-0.0104,0.0027,-0.0057,0.017,-0.0225,0.0205,-0.0203,0.0072,-0.0096,0.0123,-0.0052,0.0061,-0.023,0.0105,-0.0186,0.0095,-0.0102,0.0101,-0.0101,0.0115,-0.0053,0.0032,-0.0047,0.0034,-0.0039,0.0042,-0.003,0.0072,-0.0062,0.0134,-0.0079,0.0217,-0.0121,0.0072,-0.016,0.016,-0.0099,0.0042,-0.0035,0.006,-0.004,0.0073,-0.0066,0.0055,-0.0068,0.0098,-0.0178,0.0131,-0.0098,0.0007,-0.0025,0.0004,-0.0005,0.0051,-0.0045,0.0062,-0.0179,0.0161,-0.0279,0.0199,-0.0149,0.0163,-0.0038,0.0082,-0.029,0.0132,-0.004,0.0097,-0.0094,0.0076,-0.0128,0.0066,-0.0149,0.004,-0.0128,0.0065,-0.0096,0.0059,-0.0082,0.0032,-0.0023,0.0025,-0.0029,0.003,-0.0016,0.0033,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0009,-0.0011,0.0029,-0.0027,0.0026,-0.0041,0.0062,-0.0045,0.0033,-0.0028,0.0018,-0.0022,0.0016,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:17
صدای تفنگ های الکترونیکی/فضایی
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.001,0,-0.001,0,-0.001,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0018,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0012,0.335,-0.0158,0.2924,-0.3716,0.1861,-0.1987,0.1617,-0.232,0.1203,-0.0887,0.1432,-0.1746,0.1234,-0.1159,0.0581,-0.1314,0.0812,-0.1139,0.0595,-0.1309,0.0533,-0.055,0.0128,-0.0109,0.0114,-0.0119,0.001,-0.0134,0.0103,-0.0008,0.2865,-0.1893,0.2682,-0.1827,0.1815,-0.2165,0.1562,-0.1415,0.1161,-0.1944,0.1724,-0.1644,0.114,-0.1731,0.085,-0.1048,0.0382,-0.0172,0.0147,-0.0212,0.0175,-0.1597,0.3323,-0.2201,0.1237,-0.2253,0.1008,-0.3176,0.098,-0.0939,0.1272,-0.1114,0.1052,-0.1314,0.0749,-0.1277,0.08,-0.0711,0.0376,-0.0517,0.0331,-0.0847,0.0748,-0.061,0.0462,-0.0825,0,-0.0172,0.0113,-0.0057,0.0046,-0.0066,0.3016,-0.2335,0.1341,-0.3859,0.3261,-0.3082,0.0928,-0.2132,0.1228,-0.1587,0.0433,-0.1792,0.1683,-0.1309,0.0796,-0.1944,0.0832,-0.1335,0.0576,-0.1169,0.0489,-0.0402,0.0666,-0.0496,0.063,-0.0428,0.0514,-0.0493,0.0413,-0.0375,0.0384,-0.0594,0.0359,-0.0285,0.0334,-0.0191,0.039,-0.0088,0.018,-0.0339,0.0214,-0.0323,0.0167,-0.027,0.025,-0.0101,0.0211,-0.0245,0.0218,-0.0099,0.0223,-0.0137,0.0123,-0.0092,0.0175,-0.027,0.0123,-0.0045,0.0182,-0.0212,0.0101,-0.0129,0.0112,-0.0101,0.0123,-0.0173,0.0129,-0.0235,0.0136,-0.0097,0.0163,-0.0259,0.0086,-0.0155,0.012,-0.0251,0.0107,-0.0176,0.0092,-0.0082,0.0079,-0.0093,0.0095,-0.0081,0.0102,-0.0101,0.0058,-0.0095,0.0057,-0.005,0.0089,-0.0077,0.0064,-0.0086,0.0083,-0.0068,0.0009,-0.0062,0.0056,-0.0047,0.0021,-0.0048,0.0053,-0.0031,0.0011,-0.0043,0.0022,-0.0027,0.0004,-0.0044,0.0029,-0.0021,0.0016,-0.0039,0.0022,-0.0038,0.001,-0.0035,0.0006,-0.0033,0.0014,-0.0032,0.0031,-0.0025,0,-0.0054,0.0035,-0.0017,0.0024,-0.0031,0,-0.0045,0.0009,-0.0025,0.001,-0.0004,0,-0.0022,0,-0.0023,0.0001,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.001,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0008,-0.0013,0.0017,-0.0017,0.0027,-0.0024,0.0039,-0.007,0.0043,-0.0106,0.0044,-0.0065,0.008,-0.0025,0.007,-0.0024,0.0024,-0.0053,0.0034,-0.0049,0.0047,-0.0107,0.0162,-0.0071,0.0097,-0.0181,0.0104,-0.0197,0.0062,-0.0089,0.0098,-0.0052,0.0043,-0.0101,0.0068,-0.0097,0.0085,-0.0127,0.0051,-0.0118,0.0037,-0.0054,0.0052,-0.0056,0.0056,-0.0052,0.0056,-0.0041,0.0057,-0.0026,0.0054,-0.0018,0.0023,-0.0024,0.0019,-0.0025,0.0019,-0.0028,0.0023,-0.002,0.0019,-0.0016,0.006,-0.0036,0.0093,-0.005,0.0065,-0.01,0.0067,-0.0109,0.0094,-0.0028,0.01,-0.0076,0.0101,-0.0068,0.0031,-0.0043,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0022,0.0049,-0.0044,0.0034,-0.0031,0.004,-0.0039,0.0024,-0.0048,0.0048,-0.006,0.0027,-0.0047,0.0032,-0.0088,0.0034,-0.0009,0.0017,-0.0027,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0028,0.0035,-0.0048,0.0038,-0.007,0.0047,-0.0084,0.0116,-0.0077,0.0078,-0.01,0.0045,-0.0074,0.0069,-0.0136,0.0044,-0.0108,0.0052,-0.0123,0.0043,-0.0067,0.0025,-0.0118,0.0039,-0.0117,0.0047,-0.0095,0.0032,-0.008,0.0027,-0.0073,0.0033,-0.0043,0.0032,-0.0034,0.0028,-0.0056,0.0038,-0.0039,0.0032,-0.0029,0.0011,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0021,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0014,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.001,-0.001,0.0016,-0.0022,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0022,0.003,-0.0026,0.0034,-0.0004,0,-0.0014,0,-0.0012,0.0009,0,0.0007,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0005,0,0.0012,-0.0012,0.0024,-0.0013,0.0045,-0.0019,0.0051,-0.0048,0.0041,-0.008,0.0039,-0.0055,0.0024,-0.0095,0.0025,-0.006,0.0046,-0.0092,0.0055,-0.0054,0.0088,-0.007,0.0137,-0.0213,0.0148,-0.0111,0.0035,-0.009,0.0027,-0.0071,0.0051,-0.0129,0.0046,-0.0127,0.0064,-0.0066,0.0062,-0.0086,0.0044,-0.0095,0.0033,-0.0052,0.0044,-0.0059,0.0056,-0.005,0.0052,-0.0043,0.0062,-0.0024,0.003,-0.0019,0.0019,-0.0023,0.0018,-0.0023,0.0019,-0.002,0.0025,-0.0015,0.002,-0.0015,0.0031,-0.0032,0.0076,-0.0049,0.0094,-0.0065,0.016,-0.007,0.0089,-0.009,0.0087,-0.0086,0.0061,-0.0045,0.0026,-0.0023,0.0029,-0.0036,0.0046,-0.0028,0.003,-0.0044,0.0034,-0.003,0.0027,-0.0051,0.0035,-0.0067,0.0043,-0.0033,0.0074,-0.0035,0.0031,-0.0044,0.0035,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0029,-0.0023,0.0035,-0.0059,0.0044,-0.0081,0.0111,-0.0189,0.0095,-0.0033,0.0099,-0.0052,0.005,-0.0075,0.0062,-0.0023,0.0045,-0.0056,0.0077,-0.0036,0.0062,-0.003,0.005,-0.0065,0.0039,-0.0112,0.0032,-0.0098,0.0024,-0.0046,0.0028,-0.0062,0.0038,-0.0073,0.0035,-0.0048,0.0036,-0.0049,0.0039,-0.0035,0.0029,-0.0025,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0022,-0.0013,0.0015,-0.0004,0.0012,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.0002,0,-0.0027,0.0033,-0.0013,0.0027,-0.0011,0,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0009,0,0.0005,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0025,0.0036,-0.0045,0.0058,-0.0029,0.0052,-0.004,0.005,-0.0022,0.0063,-0.0062,0.0068,-0.0025,0.0079,-0.0042,0.0067,-0.0058,0.0091,-0.0122,0.0097,-0.0122,0.0071,-0.0083,0.004,-0.0147,0.0176,-0.0079,0.0057,-0.0167,0.0088,-0.0086,0.005,-0.0136,0.0053,-0.0072,0.0037,-0.0078,0.0031,-0.0067,0.0051,-0.0051,0.0054,-0.0044,0.0053,-0.0027,0.0043,-0.0022,0.0034,-0.0014,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0054,0.0045,-0.0093,0.0122,-0.0102,0.0131,-0.0106]
در حال بارگذاری
0:10
صدای تفنگ های الکترونیکی/فضایی
فقط با اشتراک
[0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0018,0.1989,-0.2124,0.1264,-0.0869,0.0392,-0.0929,0.0132,-0.0345,0.0243,-0.0243,0.0111,-0.0125,0.0093,-0.0169,0.0089,-0.0065,0.0091,-0.0073,0.0061,-0.0077,0.0025,-0.0055,0.0029,-0.0057,0.0018,-0.0045,0.0019,-0.003,0.0007,-0.0033,0,-0.0029,0,-0.0017,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0.3719,-0.3542,0.1387,-0.1363,0.0824,-0.0427,0.0486,-0.0186,0.0102,-0.0262,0.0226,-0.0213,0.0133,-0.0157,0.0138,-0.0134,0.002,-0.0074,0.0024,-0.007,0.0048,-0.0074,0.0016,-0.0057,0.0018,-0.005,0.0012,-0.005,0.0005,-0.0026,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0.2225,-0.2139,0.3099,-0.2657,0.108,-0.0748,0.0441,-0.0333,0.034,-0.0395,0.0223,-0.0365,0.0171,-0.0165,0.0153,-0.0127,0.0069,-0.01,0.0019,-0.0062,0.0039,-0.0071,0.0035,-0.0051,0.0022,-0.0048,0.0007,-0.0048,0.0014,-0.0038,0.0006,-0.0022,0.0001,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0.4238,-0.0789,0.1597,-0.0237,0.0943,-0.0764,0.0282,-0.0663,0.0311,-0.0336,0.0201,-0.0221,0.0095,-0.0161,0.0088,-0.0065,0.0101,-0.0094,0.0067,-0.004,0.0047,-0.0036,0.0015,-0.0035,0.0014,-0.0049,0.0011,-0.0035,0.0014,-0.0025,0,-0.002,0.0001,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0.2148,-0.0187,0.2405,-0.1181,0.0234,-0.0469,0.0221,-0.0352,0.0331,-0.0247,0.0146,-0.0103,0.0125,-0.017,0.0045,-0.0109,0.0095,-0.0071,0.006,-0.0045,0.0027,-0.0028,0.0015,-0.0034,0.001,-0.0029,0.0016,-0.0031,0.0014,-0.0035,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0.3722,-0.245,0.1424,-0.1898,0.1184,-0.0775,0.021,-0.0422,0.0263,-0.0426,0.0228,-0.0251,0.0176,-0.0192,0.0107,-0.0118,0.0033,-0.0059,0.0031,-0.0072,0.005,-0.0031,0.0011,-0.0035,0.0009,-0.0025,0.0007,-0.0029,0.0009,-0.0034,0,-0.0022,0,-0.002,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0018,0,-0.0016,0.0756,-0.1877,0.0756,-0.1273,0.0633,-0.0852,0.0154,-0.0285,0.0211,-0.0247,0.0155,-0.0156,0.0121,-0.0087,0.005,-0.0094,0.0064,-0.0035,0.0041,-0.0046,0.0038,-0.0057,0.0026,-0.0043,0.001,-0.0039,0.0018,-0.0038,0.0012,-0.0029,0,-0.0024,0,-0.0022,0,-0.0018,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0.3057,-0.1638,0.1628,-0.1786,0.057,-0.0814,0.0266,-0.1073,0.0392,-0.0369,0.0242,-0.0361,0.0222,-0.0209,0.0133,-0.0157,0.0129,-0.0115,0.0076,-0.0059,0.0037,-0.0066,0.0023,-0.0036,0.003,-0.0043,0.0017,-0.0031,0.0015,-0.0024,0,-0.0026,0,-0.0016,0,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0.336,-0.2029,0.2765,-0.1033,0.0917,-0.079,0.0642,-0.0585,0.024,-0.0512,0.0124,-0.0159,0.015,-0.0168,0.0119,-0.0155,0.0051,-0.0098,0.009,-0.0083,0.0037,-0.0049,0.0032,-0.0052,0.0014,-0.0037,0.0018,-0.0034,0.0011,-0.003,0.0003,-0.0015,0.0002,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.2435,-0.2413,0.1318,-0.1504,0.093,-0.1039,0.0025,-0.0561,0.0359,-0.0338,0.0202,-0.0154,0.0044,-0.0159,0.0107,-0.0077,0.005,-0.0071,0.0037,-0.0069,0.004,-0.0067,0.0026,-0.0037,0.0021,-0.0042,0.0003,-0.0043,0.0001,-0.0025,0,-0.0022,0,-0.0015,0,-0.0018,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0.1437,-0.0019,0.2343,-0.1912,0.1726,-0.0505,0.0242,-0.0517,0.0371,-0.0266,0.0225,-0.0298,0.0185,-0.0064,0.0053,-0.0159,0.005,-0.0121,0.0088,-0.0101,0.0027,-0.0062,0.0018,-0.0047,0.0004,-0.0027,0.0012,-0.0029,0.0002,-0.0031,0.0004,-0.0027,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0.1944,-0.3212,0.1375,-0.1288,0.0461,-0.0332,0.0222,-0.0366,0.0266,-0.0367,0.0137,-0.0156,0.0048,-0.0142,0.0064,-0.0099,0.008,-0.0053,0.0046,-0.005,0.0022,-0.0036,0.0021,-0.0036,0.0013,-0.0028,0.0006,-0.003,0.0006,-0.0026,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0016,0.0045,-0.007,0.1058,-0.122,0.0823,-0.0967,0.0292,-0.0683,0.0239,-0.0181,0.0174,-0.0302,0.0138,-0.0113,0.0111,-0.0093,0.0051,-0.0079,0.0082,-0.0104,0.0047,-0.0052,0.0012,-0.0043,0.0025,-0.0037,0.0012,-0.004,0.0015,-0.0024,0.0002,-0.002,0.0002,-0.002,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0015,0.1494,-0.3385,0.1423,-0.3662,0.0745,-0.0624,0.0483,-0.0469,0.0102,-0.0509,0.0095,-0.0231,0.0116,-0.0194,0.0088,-0.0163,0.0115,-0.0075,0.0043,-0.0087,0.0021,-0.0074,0.003,-0.0053,0.0015,-0.0052,0.0017,-0.0039,0.0005,-0.0036,0,-0.0024,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0018,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0.2365,-0.2863,0.1351,-0.2343,0.0641,-0.0531,0.0107,-0.0295,0.0206,-0.0216,0.0219,-0.0184,0.0149,-0.0123,0.008,-0.0115,0.005,-0.0123,0.0031,-0.0076,0.005,-0.0037,0.0016,-0.004,0.0023,-0.0033,0.0004,-0.0039,0.0006,-0.0029,0.0002,-0.0023,0,-0.0019,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0.4151,-0.5,0.3395,-0.4014,0.0958,-0.1559,0.0634,-0.0225,0.019,-0.0303,0.0271,-0.0431,0.0202,-0.0224,0.0089,-0.013,0.0091,-0.0119,0.008,-0.004,0.0031,-0.0053,0.0027,-0.0048,0.0024,-0.0039,0.0015,-0.0028,0.0023,-0.0032,0.0006,-0.0025,0.0001,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0.2349,-0.3095,0.1294,-0.2183,0.0929,-0.0672,0.0513,-0.0484,0.0343,-0.0432,0.0201,-0.0235,0.0075,-0.021,0.0085,-0.0089,0.0042,-0.0098,0.0034,-0.0062,0.0047,-0.0046,0.0018,-0.0034,0.0013,-0.0044,0.0013,-0.0034,0.002,-0.003,0,-0.002,0,-0.0019,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0.001,-0.0089,0.2645,-0.315,0.124,-0.0809,0.0266,-0.0498,0.0345,-0.0257,0.0224,-0.0296,0.0139,-0.0138,0.0094,-0.0146,0.0074,-0.0074,0.0051,-0.0101,0.0021,-0.0041,0.0025,-0.0041,0.0026,-0.0034,0.0005,-0.0033,0.0011,-0.0031,0.0005,-0.0024,0,-0.0014,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:18
صدای تفنگ های الکترونیکی/فضایی
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0018,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0.0005,-0.0018,0.0082,-0.0052,0.0691,-0.0206,0.1019,-0.03,0.1079,-0.1096,0.164,-0.2541,0.3833,-0.0843,0.0145,-0.0226,0.003,-0.0068,0.0044,-0.0043,0.0016,-0.0135,0.0234,-0.0374,0.1411,-0.082,0.1022,-0.1986,0.2359,-0.1412,0.0661,-0.4286,0.0025,-0.0182,0.01,-0.0003,0,-0.0088,0.0199,-0.0069,0.0496,-0.0165,0.1364,-0.1363,0.1367,-0.2963,0.3003,-0.4623,0.135,-0.0462,0.0152,-0.0123,0.0061,-0.01,0.0058,-0.006,0.0005,-0.0116,0.0689,-0.0386,0.107,-0.0861,0.2325,-0.1813,0.2751,-0.2785,0.1157,-0.0467,0.0098,-0.0345,0.0205,-0.0018,0.0043,-0.0129,0.0059,-0.0094,0.0054,-0.0047,0,-0.0056,0.0017,-0.0011,0.0009,-0.0025,0,-0.0022,0.0005,-0.0014,0,-0.0018,0,-0.0019,0,-0.0017,0.0001,-0.0015,0,-0.0024,0.0066,-0.0052,0.0175,-0.0516,0.0932,-0.113,0.0737,-0.1682,0.2636,-0.1114,0.0624,-0.2939,0,-0.0145,0.0111,-0.0028,0.0042,-0.0093,0.004,-0.0083,0.0048,-0.0022,0,-0.0054,0.002,-0.0042,0.0022,-0.0014,0,-0.0031,0,-0.0026,0.0002,-0.0009,0,-0.0017,0,-0.002,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0018,0,-0.002,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0.0013,-0.0035,0.0108,-0.011,0.0515,-0.0241,0.0256,-0.0455,0.0071,-0.011,0.0068,-0.024,0.0762,-0.0406,0.1631,-0.1468,0.1134,-0.1323,0.218,-0.1016,0.0212,-0.0478,0.1569,-0.1132,0.1193,-0.1878,0.1707,-0.0951,0.0364,-0.0351,0.0475,-0.1446,0.1204,-0.1474,0.1871,-0.0957,0.0846,-0.0629,0.1098,-0.059,0.0826,-0.1925,0.0352,-0.0584,0.039,-0.069,0.0698,-0.1314,0.1148,-0.0459,0.0286,-0.0413,0.0922,-0.1496,0.2393,-0.1568,0.3155,-0.2454,0.0877,-0.0459,0.1055,-0.1688,0.243,-0.242,0.0332,-0.0302,0,-0.0161,0.0303,-0.0107,0.0118,-0.0134,0.024,-0.0143,0.0146,-0.0206,0.0072,-0.0313,0.0089,-0.0121,0.0079,-0.0147,0.0101,-0.0121,0.0102,-0.0087,0.0068,-0.0055,0.0046,-0.0061,0.0026,-0.0077,0.0044,-0.005,0.0042,-0.0048,0.0241,-0.0239,0.0238,-0.0214,0.0113,-0.0108,0.0196,-0.0071,0.004,-0.0071,0.0048,-0.0066,0.0121,-0.0072,0.0014,-0.0069,0.005,-0.011,0.0059,-0.0063,0.0019,-0.0067,0,-0.0017,0.0006,-0.005,0.0051,-0.0118,0.0136,-0.0158,0.0088,-0.0135,0.007,-0.0161,0.0174,-0.0089,0.0097,-0.0189,0.0099,-0.0052,0.0033,-0.0204,0.004,-0.0125,0.0046,-0.0157,0.0039,-0.0148,0.0062,-0.0073,0.0054,-0.0076,0.0023,-0.0037,0.0028,-0.0041,0.0084,-0.0074,0.0167,-0.0277,0.0753,-0.0469,0.1674,-0.1507,0.03,-0.1108,0.0046,-0.0129,0.0212,-0.0301,0.0682,-0.0545,0.08,-0.1749,0.136,-0.1726,0.0333,-0.0276,0.0392,-0.0232,0.1695,-0.1016,0.2236,-0.1424,0.0645,-0.0351,0.1156,-0.0612,0.1373,-0.1156,0.1536,-0.041,0.0706,-0.0486,0.1071,-0.0431,0.1082,-0.156,0.0562,-0.2229,0.0387,-0.0698,0.1319,-0.0515,0.1805,-0.2396,0.167,-0.2875,0.0304,-0.0329,0.0765,-0.0545,0.0915,-0.1906,0.1898,-0.3142,0.0372,-0.3327,0.0041,-0.0093,0.0047,-0.0046,0.0186,-0.0113,0.0297,-0.0431,0.0897,-0.2262,0.1052,-0.3479,0.2239,-0.2837,0.0191,-0.0171,0.0077,-0.0142,0.0077,-0.0072,0.0023,-0.0067,0.0026,-0.002,0,-0.0036,0.0007,-0.0023,0.0004,-0.0016,0.0001,-0.0025,0,-0.002,0,-0.0016,0,-0.0021,0,-0.0018,0,-0.0014,0,-0.0017,0,-0.0017,0,-0.002,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0.0001,-0.0025,0.0123,-0.0122,0.0319,-0.0263,0.1565,-0.0885,0.0744,-0.1316,0.1404,-0.2372,0.0234,-0.0199,0.0454,-0.0168,0.0312,-0.1243,0.1303,-0.1265,0.151,-0.206,0.0407,-0.0464,0.0601,-0.0887,0.1353,-0.0953,0.1431,-0.1662,0.0483,-0.0477,0.0684,-0.0396,0.1801,-0.0731,0.0356,-0.1117,0.0491,-0.0118,0.0916,-0.1197,0.1199,-0.1349,0.0726,-0.0261,0.1081,-0.027,0.0898,-0.1786,0.1793,-0.1277,0.0356,-0.0244,0.0404,-0.0273,0.0104,-0.016,0.0271,-0.0658,0.1146,-0.067,0.0657,-0.1408,0.1465,-0.3,0.2491,-0.2777,0.0057,-0.0207,0.0113,-0.0028,0,-0.0094,0.0121,-0.0059,0.0564,-0.0391,0.0808,-0.0759,0.2137,-0.1665,0.1991,-0.146,0.0196,-0.06,0.0264,-0.0497,0.1121,-0.0969,0.114,-0.2686,0.2414,-0.1928,0.0334,-0.0441,0.043,-0.0195,0.1143,-0.0952,0.1061,-0.1563,0.4023,-0.2051,0.038,-0.0571,0.031,-0.0529,0.1806,-0.1101,0.0741,-0.1667,0.066,-0.3759,0.0491,-0.0387,0.1825,-0.126,0.2159,-0.24,0.2426,-0.1737,0.0242,-0.0266,0.1036,-0.0339,0.2129,-0.1703,0.282,-0.2904,0.0163,-0.2692,0.0144,-0.0341,0.1166,-0.0379,0.2014,-0.1192,0.2031,-0.2232,0.0729,-0.0851,0.0162,-0.0395,0.0071,-0.0088,0.0464,-0.0072,0.0159,-0.1445,0.1259,-0.1676,0.1986,-0.3023,0.0949,-0.0853,0.0172,-0.0069,0.0018,-0.0082,0.0043,-0.0014,0,-0.0064,0.0032,-0.0038,0.0023,-0.0025,0,-0.0036,0.0004,-0.0034,0.0008,-0.0013,0,-0.0026,0,-0.0025,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0.0022,-0.0014,0.0052,-0.0072,0.0344,-0.021,0.0618,-0.1666,0.1423,-0.0864,0.0661,-0.242,0.2843,-0.0823,0.0244,-0.0087,0,-0.0055,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0039,0,-0.0053,0.0034,-0.0008,0.004,-0.0117,0.0076,-0.048,0.1249,-0.0833,0.186,-0.1267,0.2787,-0.1194,0.3102,-0.1412,0.0064,-0.016,0.0003,-0.0023,0,-0.0041,0.0013,-0.0032,0.0093,-0.0011,0.015,-0.0211,0.0524,-0.1468,0.2719,-0.0892,0.3376,-0.2109,0.0803,-0.2021,0.0165,-0.0291,0.0004,-0.01,0.0044,-0.0025,0,-0.0054,0.0029,-0.0016,0.0017,-0.0044,0.0033,-0.0087,0.0408,-0.0079,0.058,-0.0619,0.1451,-0.0798,0.1992,-0.1852,0.3972,-0.1349,0.0381,-0.0155,0.0033,-0.0163,0.0035,-0.0013,0,-0.0021,0,-0.0035,0.002,-0.0029,0.0018,-0.0069,0.0021,-0.0157,0.0593,-0.0623,0.0797,-0.0789,0.1846,-0.3703,0.2266,-0.2366,0.0673,-0.033,0.0197,-0.0161,0.0153,-0.0105,0.0113,-0.0478,0.0272,-0.0292,0.0537,-0.1635,0.2289,-0.1504,0.2703,-0.2065,0.0536,-0.2463,0.0288,-0.0255,0.015,-0.0136,0.0024,-0.0097,0.0159,-0.0086,0.077,-0.032,0.1628,-0.0833,0.1412,-0.1876,0.2224,-0.3588,0.0708,-0.0616,0.0092,-0.029,0.0289,-0.0058,0.0052,-0.0131,0.0052,-0.0115,0.0063,-0.0077,0.0104,-0.0356,0.0939,-0.0317,0.1097,-0.1379,0.0364,-0.3494,0.2831,-0.342,0.0452,-0.0212,0.0236,-0.0209,0.0171,-0.0168,0.0142,-0.0249,0.0199,-0.0069,0.0197,-0.011,0.112,-0.0304,0.1735,-0.1532,0.2379,-0.2634,0.4277,-0.0472,0.0239,-0.0164,0.0043,-0.0142,0.0086,-0.0112,0.0019,-0.0115,0.006,-0.0013,0.0031,-0.0065,0.0015,-0.007,0.0035,-0.0012,0.003,-0.004,0.0008,-0.0048,0.0037,-0.0023,0.0016,-0.0022,0.0011,-0.0069,0.0052,-0.0024,0,-0.0041,0.001,-0.0015,0.0001,-0.0021,0,-0.0021,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0019,0.0015,-0.0105,0.0387,-0.0205,0.0533,-0.0713,0.0787,-0.1833,0.1336,-0.2399,0.1328,-0.2018,0.0372,-0.0195,0.0132,-0.0122,0.0095,-0.0126,0.0167,-0.0118,0.0143,-0.0233,0.0401,-0.0683,0.1992,-0.132,0.4353,-0.2205,0.361,-0.0782,0.0063,-0.0277,0.0057,-0.0002,0.001,-0.0051,0.0024,-0.0083,0.0157,-0.0142,0.0755,-0.0751,0.1227,-0.1459,0.3336,-0.3543,0.2052,-0.0312,0.0027,-0.0212,0.0042,0,0.0015,-0.0085,0.0055,-0.0234,0.1566,-0.0878,0.118,-0.1488,0.23,-0.1982,0.1005,-0.3085,0.022,-0.0301,0.0113,-0.0047,0.0033,-0.0104,0.006,-0.0075,0.0085,-0.0082,0.0318,-0.0226,0.038,-0.0949,0.0763,-0.1697,0.2385,-0.2064,0.0364,-0.1305,0.0016,-0.0095,0.0057,-0.0024,0.0006,-0.0093,0.0189,-0.0135,0.0731,-0.0434,0.1413,-0.1187,0.1336,-0.2254,0.0103,-0.005,0.0019,-0.0057,0.0045,-0.0106,0.0179,-0.0345,0.0901,-0.039,0.0773,-0.1259,0.2242,-0.225,0.1659,-0.0989,0.0162,-0.0273,0.0161,-0.0011,0.0008,-0.0125,0.009,-0.0062,0.0086,-0.0082,0.0498,-0.0438,0.102,-0.0728,0.2159,-0.1337,0.0186,-0.0322,0.0146,-0.0116,0.0099,-0.0103,0.0206,-0.0196,0.0472,-0.0708,0.2072,-0.1221,0.2736,-0.2566,0.1757,-0.1972,0.0239,-0.0123,0.0082,-0.0125,0.0108,-0.0195,0.0301,-0.0133,0.0674,-0.0929,0.1416,-0.1431,0.2082,-0.2252,0.2235,-0.3128,0.0438,-0.0158,0.0018,-0.013,0.0013,-0.0003,0.0018,-0.0056,0.004,-0.0197,0.0975,-0.0603,0.1071,-0.0981,0.1217,-0.1559,0.0589,-0.3269,0.0312,-0.0148,0.0073,-0.0064,0.0043,-0.01,0.0184,-0.0413,0.0823,-0.0763,0.1468,-0.2393,0.3879,-0.3177,0.0773,-0.3398,0.0046,-0.0215,0.0092,-0.0038,0,-0.0082,0.0057,-0.0037,0.0043,-0.0048,0,-0.0057,0.0024,-0.0015,0.0018,-0.0021,0,-0.004,0.0002,-0.0023,0.0007,-0.0015,0,-0.0021,0,-0.0025,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0032,-0.0013,0.0046,-0.0021,0.0128,-0.0066,0.0029,-0.0101,0.0077,-0.0038,0.0079,-0.0031,0.0131,-0.0093,0.0187,-0.0286,0.0135,-0.0273,0.0097,-0.0291,0.0098,-0.0196,0.0102,-0.0248,0.0074,-0.0109,0.0085,-0.0085,0.0128,-0.0103,0.0073,-0.0049,0.0061,-0.0047,0.0036,-0.0051,0.0041,-0.003,0.0063,-0.0035,0.0098,-0.0072,0.0231,-0.0181,0.0253,-0.0122,0.0066,-0.006,0.0052,-0.0036,0.0039,-0.0039,0.0119,-0.0069,0.0073,-0.0048,0.0074,-0.0144,0.0109,-0.0015,0.0036,-0.0034,0.0019,-0.0008,0.0018,-0.0005,0.0067,-0.0084,0.0135,-0.0279,0.0103,-0.0355,0.0277,-0.0063,0.0053,-0.0028,0.0102,-0.0221,0.0127,-0.0224,0.0077,-0.0221,0.0064,-0.0165,0.0053,-0.0114,0.0038,-0.0148,0.0073,-0.0074,0.0061,-0.0074,0.0028,-0.0024,0.0023,-0.0028,0.002,-0.0025,0.0015,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0024,-0.0021,0.0026,-0.0013,0.0035,-0.002,0.0021,-0.0056,0.0061,-0.0007,0,-0.0027,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:16
صدای تفنگ های الکترونیکی/فضایی
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0.0002,-0.0016,0.001,-0.002,0.005,-0.0106,0.0238,-0.0191,0.0526,-0.0192,0.0498,-0.0349,0.1053,-0.1411,0.1035,-0.0891,0.2743,-0.1067,0.2551,-0.2894,0.077,-0.0293,0.0025,-0.0188,0.0068,-0.0002,0.0026,-0.0039,0.001,-0.0048,0.0046,-0.0074,0.0076,-0.0058,0.0062,-0.0045,0.0093,-0.0101,0.0062,-0.0071,0.0044,-0.0077,0.0048,-0.0039,0.0063,-0.0047,0.0064,-0.0067,0.0151,-0.025,0.0125,-0.0201,0.0124,-0.0124,0.0045,-0.0151,0.0085,-0.0078,0.0139,-0.0137,0.0041,-0.0155,0.0062,-0.0102,0.0061,-0.0104,0.0064,-0.0097,0.0059,-0.0073,0.0053,-0.0069,0.0068,-0.0074,0.0054,-0.0054,0.0055,-0.0041,0.0032,-0.0044,0.0011,-0.0037,0.001,-0.0034,0.0014,-0.0031,0.0011,-0.0031,0.0013,-0.0025,0.0023,-0.0043,0.0113,-0.0097,0.0087,-0.0122,0.0066,-0.0118,0.005,-0.0114,0.0097,-0.0088,0.0059,-0.0079,0.0031,-0.0032,0.0023,-0.0033,0.0025,-0.0023,0.003,-0.0048,0.001,-0.0057,0.0003,-0.0037,0.0025,-0.0029,0.0018,-0.0061,0.0032,-0.0047,0.0056,-0.0074,0.0055,-0.0022,0.0012,-0.0043,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0022,0.0022,-0.0063,0.003,-0.007,0.0055,-0.0125,0.0045,-0.0157,0.0072,-0.018,0.0103,-0.0226,0.0021,-0.0094,0.0091,-0.0166,0.0053,-0.0156,0.0036,-0.0107,0.0028,-0.0082,0.0017,-0.0122,0.0022,-0.0121,0.0022,-0.0097,0.0018,-0.0076,0.0023,-0.0078,0.0025,-0.0082,0.0021,-0.0069,0.0032,-0.0053,0.0024,-0.005,0.0021,-0.0029,0.007,-0.0041,0.0207,-0.0139,0.0319,-0.0359,0.0522,-0.0567,0.0519,-0.0808,0.2494,-0.2175,0.1927,-0.188,0.1484,-0.2446,0.0611,-0.1749,0,-0.0221,0.0037,-0.0107,0.0094,-0.0002,0.0077,-0.0048,0,-0.0112,0.0035,-0.0086,0.0048,0,0.0046,-0.0029,0.0016,-0.0054,0,-0.0065,0.0028,-0.0032,0.0027,-0.0014,0.0019,-0.0017,0.0002,-0.0041,0,-0.0048,0.0003,-0.0035,0.0027,-0.0021,0.0019,-0.0027,0.0009,-0.0038,0.0008,-0.0031,0.0015,-0.0039,0.0013,-0.0043,0.0022,-0.003,0.0013,-0.0021,0.0006,-0.0024,0.0013,-0.0022,0.0011,-0.0038,0.001,-0.0035,0.0003,-0.0032,0.0006,-0.0021,0,-0.0019,0,-0.0023,0,-0.0014,0,-0.0018,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.001,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0.0002,-0.0015,0.0059,-0.0049,0.0092,-0.0059,0.017,-0.0254,0.0496,-0.0313,0.0648,-0.0945,0.1224,-0.1735,0.1795,-0.1361,0.1675,-0.1978,0.153,-0.1698,0.0415,-0.0322,0.0035,-0.0236,0.0048,0,0.003,-0.0015,0,-0.0051,0,-0.0049,0.0007,-0.0044,0.0026,-0.0014,0.0033,-0.0022,0,-0.0045,0,-0.004,0.0016,-0.0027,0.0027,-0.0009,0.0012,-0.0021,0.0003,-0.0037,0,-0.004,0.0004,-0.0025,0.0006,-0.0015,0.0011,-0.002,0.0003,-0.0026,0.0003,-0.0038,0.0009,-0.0028,0.0008,-0.0026,0.0009,-0.002,0,-0.0021,0.0001,-0.0026,0.0003,-0.002,0.0008,-0.0024,0,-0.0027,0.0001,-0.0019,0.0003,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0018,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0024,-0.004,0.0064,-0.005,0.0161,-0.0148,0.0134,-0.0557,0.0403,-0.101,0.1457,-0.1529,0.0731,-0.1771,0.2137,-0.3021,0.3374,-0.2047,0.0498,-0.0314,0.0132,-0.0265,0.0111,-0.0068,0,-0.009,0.0044,-0.0035,0.0034,-0.0032,0,-0.0059,0.0017,-0.0041,0.0037,-0.0003,0.002,-0.0039,0,-0.0054,0,-0.0041,0.0015,-0.0023,0.0018,-0.0016,0.0009,-0.0022,0,-0.0034,0.0002,-0.0035,0.0011,-0.0025,0.0012,-0.0027,0.0013,-0.0022,0.0003,-0.0035,0,-0.0025,0.0005,-0.003,0.0008,-0.0025,0.001,-0.0019,0.0011,-0.0028,0.0005,-0.0028,0.0006,-0.0023,0.0003,-0.0025,0,-0.0023,0.0001,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.001,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0023,0.0049,-0.0027,0.0061,-0.0112,0.0208,-0.0216,0.045,-0.0273,0.0846,-0.0658,0.1242,-0.1171,0.1627,-0.1067,0.2196,-0.1361,0.1812,-0.2106,0.0319,-0.0279,0.0184,-0.0301,0.0148,-0.0115,0,-0.0155,0.0116,-0.0071,0.0125,-0.0009,0.0007,-0.0102,0.002,-0.0102,0.01,-0.005,0.0081,-0.0026,0.0027,-0.0087,0.0025,-0.0085,0.0096,-0.0111,0.0076,-0.0105,0.0087,-0.0138,0.0071,-0.0101,0.0097,-0.0109,0.0036,-0.0153,0.0041,-0.0155,0.0046,-0.0078,0.0034,-0.0097,0.0034,-0.0091,0.0025,-0.0074,0.0043,-0.0067,0.0047,-0.0066,0.0059,-0.005,0.0038,-0.0034,0.0018,-0.0029,0.001,-0.0034,0.0008,-0.0035,0.0008,-0.0028,0.0017,-0.0026,0.0008,-0.0028,0.0046,-0.0052,0.0065,-0.0065,0.01,-0.0127,0.0085,-0.0095,0.0095,-0.0039,0.0082,-0.0089,0.0088,-0.004,0.0024,-0.0034,0.0024,-0.004,0.0024,-0.0049,0.0029,-0.0049,0.0013,-0.0069,0.0004,-0.0029,0.0038,-0.0054,0.0058,-0.0071,0.0029,-0.0041,0.0022,-0.0062,0.0017,-0.002,0.0009,-0.0037,0,-0.0018,0,-0.0017,0,-0.0017,0.0024,-0.0071,0.0032,-0.0082,0.0043,-0.0081,0.0102,-0.0192,0.0099,-0.022,0.0119,-0.0104,0.0072,-0.0159,0.0063,-0.0105,0.0048,-0.0123,0.0023,-0.0145,0.0033,-0.0138,0.0044,-0.0141,0.0053,-0.0143,0.0071,-0.0138,0.0175,-0.0122,0.0162,-0.0455,0.0529,-0.1045,0.0901,-0.123,0.2675,-0.1838,0.2349,-0.296,0.0991,-0.2939,0.0805,-0.0756,0.0099,-0.0293,0.0122,-0.0023,0,-0.0084,0.0037,-0.0059,0.0046,-0.0017,0,-0.0044,0.0007,-0.0045,0.0022,-0.0016,0.0013,-0.0019,0.0005,-0.0033,0,-0.0033,0.002,-0.0026,0.0006,-0.0038,0.0016,-0.003,0.0027,-0.0028,0,-0.0035,0.0001,-0.0033,0.0017,-0.0014,0.0011,-0.0015,0,-0.0027,0,-0.0027,0,-0.0024,0.0002,-0.0025,0.0002,-0.002,0.0009,-0.0018,0,-0.0023,0,-0.0023,0,-0.0015,0,-0.002,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0.0001,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0022,0.0025,-0.0026,0.0037,-0.0065,0.0084,-0.0065,0.0052,-0.0035,0.0075,-0.0019,0.0029,-0.003,0.0045,-0.0046,0.005,-0.0024,0.004,-0.0034,0.0097,-0.012,0.0139,-0.0101,0.0105,-0.0204,0.0051,-0.0146,0.0021,-0.0103,0.005,-0.0173,0.0072,-0.0068,0.0091,-0.0091,0.0044,-0.0112,0.0044,-0.0091,0.0032,-0.0066,0.0049,-0.0066,0.0055,-0.0053,0.0049,-0.0044,0.0047,-0.0023,0.0033,-0.0021,0.0019,-0.0025,0.0014,-0.0027,0.0019,-0.0019,0.0025,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0045,-0.0021,0.0107,-0.0118,0.0133,-0.0138,0.0112,-0.0163,0.0068,-0.0046,0.0098,-0.0081,0.0073,-0.0052,0.0059,-0.0031,0.0035,-0.0021,0.0009,-0.0036,0.005,-0.0026,0.0038,-0.0036,0.0044,-0.0035,0.0034,-0.0064,0.0048,-0.004,0.0062,-0.0066,0.0041,-0.0047,0.0041,-0.0046,0.0015,-0.0016,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.003,-0.0049,0.0033,-0.0088,0.0047,-0.0095,0.0062,-0.0065,0.0069,-0.0052,0.014,-0.019,0.0123,-0.0084,0.0048,-0.0073,0.0075,-0.0087,0.0063,-0.0145,0.0038,-0.0108,0.0037,-0.0049,0.0048,-0.0058,0.0033,-0.0092,0.0035,-0.0042,0.0032,-0.0067,0.0028,-0.0062,0.0028,-0.0045,0.0036,-0.0047,0.0039,-0.0034,0.0033,-0.0024,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0016,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0003,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0006,0.0012,-0.0025,0.003,-0.0022,0.0034,-0.0004,0,-0.0015,0,-0.0012,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0021,-0.0011,0.0019,-0.0022,0.0021,-0.0032,0.0074,-0.0052,0.0036,-0.004,0.0053,-0.0021,0.0043,-0.0042,0.0068,-0.0018,0.0045,-0.0078,0.0032,-0.0025,0.0091,-0.0136,0.0086,-0.0141,0.01,-0.0022]
در حال بارگذاری
0:10
صدای تفنگ های الکترونیکی/فضایی
فقط با اشتراک
[0,0,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0017,0,-0.0019,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0.159,-0.103,0.2075,-0.3357,0.1844,-0.2615,0.1746,-0.2252,0.11,-0.0295,0.0924,-0.0522,0.0907,-0.0811,0.0357,-0.0344,0.0224,-0.0216,0.0063,-0.0095,0.0035,-0.0081,0.0032,-0.0043,0.0021,-0.0057,0.0019,-0.0035,0.0031,-0.0055,0.0017,-0.0039,0.0006,-0.0041,0.0007,-0.0822,0.3988,-0.2129,0.2386,-0.2177,0.1556,-0.1633,0.1109,-0.1162,0.0374,-0.0681,0.0847,-0.0519,0.0408,-0.0808,0.0244,-0.0198,0.008,-0.0137,0.0058,-0.0138,0.0052,-0.0056,0.0024,-0.0061,0.0012,-0.0045,0.0018,-0.0048,0.0022,-0.0046,0.0026,-0.0037,0.0019,-0.0038,0.0005,-0.0029,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.1739,0.3529,-0.2262,0.2626,-0.0764,0.2372,-0.1085,0.124,-0.0546,0.0644,-0.1079,0.0852,-0.0536,0.0348,-0.0281,0.0059,-0.0165,0.0057,-0.0081,0.0022,-0.0069,0.0037,-0.0042,0.0009,-0.0048,0.002,-0.0032,0.0045,-0.0045,0.0016,-0.004,0.0002,-0.0026,0.0007,-0.0018,0.0335,-0.2083,0.254,-0.1136,0.2922,-0.0748,0.1505,-0.0704,0.0668,-0.1265,0.0618,-0.103,0.0527,-0.0672,0.0276,-0.0507,0.0138,-0.0101,0.0018,-0.007,0.0024,-0.0044,0.0035,-0.0031,0.0027,-0.0082,0.0028,-0.0033,0.0025,-0.0049,0.0034,-0.0047,0.0974,-0.0789,0.1648,-0.3431,0.2122,-0.1347,0.1911,-0.0983,0.0894,-0.1004,0.0906,-0.0682,0.0473,-0.0342,0.0387,-0.0401,0.019,-0.0218,0.0079,-0.0153,0.0122,-0.0122,0.0062,-0.0063,0.0046,-0.0103,0.0057,-0.0041,0.017,-0.0224,0.0046,-0.0258,0.1084,-0.076,0.0995,-0.1338,0.1671,-0.092,0.077,-0.0731,0.105,-0.0588,0.0301,-0.0547,0.0343,-0.0337,0.0375,-0.0389,0.0412,-0.0231,0.0109,-0.04,0.0304,-0.0082,0.0119,-0.0081,0.0079,-0.027,0.0088,-0.0172,0.006,-0.0059,0.0063,-0.012,0.0073,-0.0084,0.0041,-0.0044,0.0014,-0.0035,0.0029,-0.0041,0.0017,-0.0029,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0054,0.0048,-0.0064,0,-0.0038,0.0007,-0.0014,0,-0.0018,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0013,0.3885,-0.0737,0.1958,-0.2959,0.1598,-0.0754,0.1324,-0.1354,0.0913,-0.0838,0.0381,-0.0534,0.0493,-0.0309,0.0119,-0.0039,0.0126,-0.2232,0.2507,-0.1356,0.1569,-0.1574,0.1944,-0.0629,0.1091,-0.0576,0.0524,-0.1088,0.0405,-0.0316,0.0191,-0.0379,0.3073,-0.1815,0.1607,-0.1884,0.156,-0.2119,0.1203,-0.0864,0.0714,-0.0848,0.0992,-0.0836,0.0435,-0.0425,0.0447,-0.0186,0.0169,-0.0273,0.0036,-0.004,0.0015,-0.006,0.3436,-0.0873,0.23,-0.2509,0.1979,-0.2201,0.1472,-0.117,0.0365,-0.1374,0.048,-0.0521,0.0996,-0.0536,0.0224,-0.0411,0.024,-0.0331,0.0131,-0.0285,0.016,-0.0105,0.0058,-0.0096,0.0061,-0.0059,0.0027,-0.0042,0.002,-0.0034,0.0017,-0.003,0.0012,-0.0027,0.0004,-0.0027,0,-0.002,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0.1726,-0.1778,0.2849,-0.1918,0.1431,-0.1212,0.176,-0.1248,0.07,-0.0931,0.067,-0.053,0.06,-0.0397,0.0249,-0.0344,0.0357,-0.0067,0.0135,-0.0159,0.006,-0.0088,0.0056,-0.0042,0.0049,-0.0039,0.0029,-0.0043,0.0018,-0.0035,0.0006,-0.0029,0.0005,-0.0022,0.0005,-0.0024,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0.1423,-0.1178,0.2518,-0.3215,0.1498,-0.1332,0.1992,-0.098,0.0527,-0.0929,0.0735,-0.0474,0.0295,-0.0292,0.0073,-0.0094,0.0054,-0.0079,0.0067,-0.0071,0.0034,-0.0076,0.002,-0.0052,0.0037,-0.0046,0.1372,-0.3286,0.2002,-0.2056,0.1456,-0.1647,0.0844,-0.0722,0.0462,-0.0861,0.0849,-0.0566,0.0124,-0.0581,0.0127,-0.0066,0.0005,-0.0059,0.0019,-0.0035,0.0031,-0.0039,0.0009,-0.0051,0.0017,-0.0036,0.0012,-0.003,0.3993,-0.0046,0.3188,-0.2334,0.2162,-0.2076,0.0828,-0.1667,0.0829,-0.09,0.0537,-0.0867,0.0524,-0.036,0.0125,-0.0508,0.0054,-0.0114,0.0018,-0.0048,0.001,-0.0035,0.0031,-0.004,0.001,-0.005,0.0023,-0.0026,0.0012,-0.0041,0.2022,-0.2014,0.1712,-0.184,0.1532,-0.0868,0.0712,-0.0966,0.0876,-0.1013,0.078,-0.049,0.0237,-0.0451,0.0246,-0.0238,0.0122,-0.011,0.0097,-0.0129,0.004,-0.0065,0.004,-0.005,0.0017,-0.0044,0.0017,-0.0049,0.0008,-0.0035,0.0011,-0.0033,0.0007,-0.0027,0,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0.1192,-0.2973,0.2194,-0.2069,0.1089,-0.1192,0.1471,-0.117,0.0737,-0.1,0.0263,-0.0468,0.2851,-0.1545,0.1587,-0.3643,0.2449,-0.105,0.1126,-0.1757,0.0522,-0.1253,0.0185,-0.0642,0.1861,-0.2885,0.1938,-0.2254,0.0901,-0.2006,0.1139,-0.122,0.137,-0.0473,0.0641,-0.0834,0.0412,-0.0242,0.0434,-0.0219,0.012,-0.0123,0.013,-0.0082,0.01,-0.0142,0.0051,-0.008,0.005,-0.0058,0.0062,-0.0081,0.0079,-0.0264,0.1747,-0.0468,0.1673,-0.1422,0.21,-0.1243,0.0876,-0.1531,0.0962,-0.037,0.0681,-0.073,0.0695,-0.0337,0.0276,-0.0526,0.0298,-0.0223,0.0159,-0.0117,0.0092,-0.0107,0.0033,-0.0066,0.0016,-0.0047,0.0055,-0.0087,0.0069,-0.0077,0.0071,-0.0047,0.0024,-0.0046,0.0005,-0.0026,0.0004,-0.0018,0,-0.0017,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0023,0.143,-0.3071,0.1848,-0.1899,0.1983,-0.1825,0.1,-0.0826,0.0643,-0.0635,0.0643,-0.0281,0.0174,-0.1435,0.2059,-0.293,0.128,-0.1411,0.1014,-0.1377,0.2444,-0.3074,0.2299,-0.2747,0.1714,-0.1805,0.141,-0.1221,0.0901,-0.1376,0.0534,-0.0794,0.0485,-0.1343,0.3099,-0.164,0.2374,-0.168,0.1557,-0.1396,0.1516,-0.0735,0.051,-0.1014,0.0994,-0.0227,0.0407,-0.0172,0.0337,-0.0314,0.0154,-0.0131,0.0069,-0.0112,0.0033,-0.0042,0.0042,-0.0061,0.0018,-0.0045,0.0011,-0.0036,0.0009,-0.0033,0.0009,-0.0023,0.0003,-0.0023,0,-0.0019,0,-0.0015,0,-0.0018,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0.0557,-0.1775,0.1735,-0.3492,0.1962,-0.1771,0.0756,-0.0897,0.0951,-0.0972,0.0904,-0.1029,0.0142,-0.0309,0.0225,-0.0152,0.0216,-0.014,0.006,-0.0102,0.0037,-0.0056,0.0057,-0.0059,0.0026,-0.0032,0.0039,-0.0037,0.0009,-0.0033,0.002,-0.0031,0.0008,-0.0023,0.0002,-0.002,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0.232,-0.2762,0.1464,-0.1844,0.1956,-0.1577,0.2215,-0.1123,0.0393,-0.0561,0.0549,-0.0086,0.1768,-0.3637,0.1665,-0.1816,0.0392,-0.0891,0.0276,-0.0594,0.133,-0.182,0.1728,-0.1244,0.1435,-0.178,0.0767,-0.1122,0.4447,-0.1893,0.2079,-0.2372,0.1757,-0.2126,0.1266,-0.1277,0.0881,-0.0926,0.0806,-0.0803,0.0455,-0.044,0.0441,-0.0352,0.0376,-0.0229,0.0094,-0.016,0.0046,-0.0099,0.0049,-0.0053,0.0009,-0.0058,0.0027,-0.0028,0.0028,-0.0038,0.0024,-0.0038,0.2428,-0.2862,0.1189,-0.1972,0.103,-0.2389,0.1345,-0.1095,0.1093,-0.0949,0.0615,-0.0554,0.0466,-0.0551,0.0417,-0.027,0.0025,-0.0159,0.0082,-0.0022,0,-0.0074,0.0012,-0.0045,0.0027,-0.0037,0.0017,-0.0053,0.0021,-0.0056,0.3666,-0.2387,0.1928,-0.1621,0.1402,-0.1342,0.0862,-0.1022,0.0905,-0.0628,0.0758,-0.0488,0.0264,-0.0444,0.0441,-0.0223,0.0209,-0.0345,0.0141,-0.0048,0.0022,-0.007,0.0058,-0.0024,0.0022,-0.0064,0.0013,-0.0032,0.0024,-0.0038,0.0006,-0.0033,0.0008,-0.003,0.1286,-0.1337,0.149,-0.1507,0.222,-0.1535,0.1008,-0.0944,0.1109,-0.0723,0.0576,-0.0777,0.0419,-0.0567,0.0238,-0.0206,0.0069,-0.0107,0.0057,-0.015,0.0025,-0.0089,0.0018,-0.0054,0.0028,-0.0064,0.0022,-0.0046,0.0031,-0.0029,0.0022,-0.004,0.0007,-0.0026,0,-0.0019,0.0002,-0.0022,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0.2275,-0.1502,0.3155,-0.218,0.1711,-0.1765,0.1477,-0.0806,0.0642,-0.0904,0.0453,-0.1005,0.0635,-0.0643,0.0485,-0.0463,0.0342,-0.0189,0.0113,-0.0144,0.0112,-0.0157,0.0105,-0.0114,0.009,-0.0057,0.02,-0.0378,0.0301,-0.0382,0.0077,-0.0107,0.0097,-0.019,0.0071,-0.0169,0.008,-0.011,0.0107,-0.0059,0.0031,-0.0062,0.0033,-0.0038,0.0088,-0.0097,0.022,-0.0222,0,-0.0224,0.0018,-0.0054,0.0027,-0.0053,0.0039,-0.0054,0.0045,-0.0091,0.0085,-0.014,0.0043,-0.0026,0,-0.0017,0.0078,-0.0172,0.0151,-0.016,0.0153,-0.0154,0.0106,-0.0175,0.0092,-0.0142,0.0082,-0.0202,0.0039,-0.0177,0.0049,-0.0088,0.006,-0.0079,0.0026,-0.0043,0.0015,-0.0036,0.0012,-0.0034,0.0003,-0.0035,0.0011,-0.0046,0.0015,-0.0039,0.0056,-0.0061,0.1777,-0.1289,0.1258,-0.1398,0.1106,-0.1668,0.1029,-0.1441,0.0226,-0.0791,0.0377,-0.1086,0.278,-0.1342,0.3066,-0.1819,0.1088,-0.2089,0.0271,-0.0922,0.2436,-0.2868,0.195,-0.1928,0.1877,-0.1149,0.1281,-0.1018,0.0656,-0.0614,0.0309,-0.0336,0.228,-0.1135,0.2333,-0.228,0.2865,-0.2131,0.0571,-0.0831,0.0809,-0.0792,0.0719,-0.0592,0.0219,-0.0226,0.0532,-0.15,0.3057,-0.3294,0.1852,-0.144,0.2028,-0.1517,0.0264,-0.0766,0.043,-0.0228,0.0296,-0.0194,0.1548,-0.1305,0.1485,-0.1714,0.1688,-0.0701,0.1348,-0.0667,0.0486,-0.0459,0.2721,-0.2299,0.1544,-0.1419,0.1181,-0.1634,0.066,-0.1791,0.0675,-0.0741,0.0384,-0.0614,0.0437,-0.0599,0.0392,-0.041,0.0083,-0.0377,0.0148,-0.0215,0.006,-0.0062,0.0023,-0.0092,0.0039,-0.0043,0.0031,-0.0034,0.0018,-0.0038,0.0021,-0.0024,0.0006,-0.0029,0,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0021,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0.0014,-0.0023,0.3272,-0.2723,0.2537,-0.0699,0.1763,-0.1356,0.1207,-0.0598,0.0972,-0.0659,0.0382,-0.0412,0.0346,-0.0206,0.2565,-0.2994,0.1513,-0.1836,0.1629,-0.127,0.0795,-0.1922,0.203,-0.2273,0.1048,-0.1151,0.0868,-0.1828,0.0922,-0.0586,0.2359,-0.1293,0.1817,-0.1649,0.1406,-0.143,0.1896,-0.1699,0.0952,-0.0923,0.0469,-0.0845,0.2342,-0.2282,0.2469,-0.1736,0.2071,-0.178,0.0963,-0.1532,0.0909,-0.0558,0.0576,-0.0659,0.0395,-0.0717,0.0386,-0.0336,0.0122,-0.0225,0.013,-0.0219,0.0186,-0.0094,0.0068,-0.0057,0.0032,-0.0071,0.0052,-0.0032,0.0022,-0.0048,0.0028,-0.0047,0.002,-0.0028,0,-0.0028,0.0002,-0.002,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0.0129,-0.2227,0.3023,-0.1391,0.1516,-0.1658,0.0767,-0.1576,0.029,-0.0876,0.0499,-0.021,0.2296,-0.2121,0.2748,-0.1092,0.1596,-0.1464,0.0437,-0.1154,0.2126,-0.3132,0.2059,-0.1257,0.1393,-0.1126,0.1109,-0.1704,0.3227,-0.042,0.1492,-0.2243,0.1745,-0.1578,0.1728,-0.0671,0.0946,-0.072,0.0516,-0.0557,0.0977,-0.0811,0.0312,-0.0546,0.2158,-0.2226,0.28,-0.1329,0.4119,-0.2317,0.1276,-0.1257,0.0298,-0.0947,0.0987,-0.066,0.0445,-0.0791,0.0319,-0.0396,0.0161,-0.036,0.0061,-0.0165,0.0016,-0.0109,0.0035,-0.0063,0.003,-0.0048,0.0032,-0.0042,0.0013,-0.0073,0.0038,-0.0032,0.001,-0.0054,0.0013,-0.0036,0,-0.0023,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0.0008,-0.0025,0.0027,-0.0069,0.0079,-0.0124,0.0131,-0.0081,0.0097,-0.0134,0.0249,-0.0134,0.0148,-0.0107,0.0102,-0.0293,0.0074,-0.0074,0.0073,-0.0122,0.01,-0.0111,0.0087,-0.0093,0.0026,-0.0041,0.0028,-0.0053,0.0028,-0.009,0.0179,-0.0115,0.023,-0.0088,0.0062,-0.0078,0.0061,-0.0087,0.0037,-0.0113,0.0085,-0.0118,0.009,-0.0104,0.0117,-0.0037,0.0006,-0.0006,0.0062,-0.0061,0.0154,-0.0213,0.028,-0.0166,0.0115,-0.0146,0.0118,-0.0131,0.0088,-0.0232,0.0059,-0.018,0.0067,-0.0138,0.0078,-0.0108,0.0061,-0.0073,0.0027,-0.0027,0.0018,-0.0025,0.0021,-0.0038,0.0024,-0.0025,0.003,-0.0031,0.0034,-0.0044,0.0066,-0.0033,0.0017,-0.0027,0.0017,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:22
صدای تفنگ های الکترونیکی/فضایی
فقط با اشتراک
[0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0013,0.0768,-0.3494,0.0938,-0.1807,0.0301,-0.0674,0.0403,-0.0375,0.0174,-0.0103,0.0057,-0.0054,0.0017,-0.0041,0.0012,-0.0041,0.0008,-0.0022,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0.0005,-0.0024,0.008,-0.0087,0.0072,-0.0075,0.0315,-0.0136,0.0138,-0.0237,0.1307,-0.1397,0.1342,-0.1619,0.0726,-0.0666,0.0259,-0.0496,0.0143,-0.0119,0.0109,-0.0087,0.0054,-0.0055,0.0117,-0.0111,0.0145,-0.0232,0.0088,-0.0228,0.0056,-0.0121,0.0027,-0.0078,0.0014,-0.0043,0.0012,-0.0032,0.0043,-0.0046,0.0006,-0.003,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0.1201,-0.1525,0.2214,-0.2195,0.1555,-0.1387,0.0497,-0.0651,0.0326,-0.0364,0.007,-0.0135,0.0051,-0.0051,0.0022,-0.0047,0.0014,-0.0032,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0.1475,-0.213,0.2412,-0.3401,0.1194,-0.0771,0.0352,-0.0672,0.0215,-0.0237,0.0043,-0.0084,0.0041,-0.0109,0.0035,-0.0054,0.0016,-0.0027,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0.0044,-0.005,0.0067,-0.0066,0.0124,-0.0095,0.0115,-0.0109,0.008,-0.0213,0.0085,-0.0088,0.0117,-0.0051,0.0199,-0.0137,0.0028,-0.0143,0.0065,-0.0113,0.0045,-0.01,0.0043,-0.014,0.0111,-0.0289,0.0056,-0.0239,0.0064,-0.0213,0.0064,-0.0102,0.0019,-0.005,0.0018,-0.0033,0.198,-0.209,0.2571,-0.14,0.0757,-0.1438,0.0317,-0.0392,0.0168,-0.0153,0.0065,-0.0049,0.002,-0.005,0.0012,-0.003,0.0004,-0.0023,0,-0.0016,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0.0246,-0.168,0.1753,-0.2124,0.0623,-0.1114,0.0421,-0.0747,0.0101,-0.025,0.0019,-0.0081,0.0023,-0.0055,0.0031,-0.0035,0.0015,-0.003,0.0004,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0018,0.014,-0.0093,0.0083,-0.0233,0.0121,-0.0287,0.0103,-0.0178,0.0113,-0.01,0.0048,-0.0053,0.014,-0.0116,0.0235,-0.0135,0.0036,-0.007,0.0109,-0.0088,0.0052,-0.0041,0.0126,-0.0191,0.0074,-0.0173,0.0054,-0.0224,0.0075,-0.0124,0.0052,-0.0079,0.0021,-0.0024,0.0035,-0.001,0.0062,-0.0043,0.0015,-0.0022,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0633,0.186,-0.1856,0.1818,-0.1443,0.0642,-0.0663,0.0264,-0.0435,0.006,-0.0153,0.0029,-0.0066,0.0038,-0.0033,0.0008,-0.0033,0,-0.0019,0,-0.002,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0.0049,-0.0021,0.0075,-0.0127,0.0166,-0.0306,0.0106,-0.0213,0.0091,-0.0205,0.4174,-0.1077,0.0942,-0.1735,0.0712,-0.0798,0.053,-0.0242,0.0146,-0.0165,0.0123,-0.0063,0.0052,-0.0104,0.0072,-0.0268,0.0093,-0.0175,0.006,-0.0197,0.0043,-0.0067,0,-0.0023,0.0019,-0.0024,0.0017,-0.0049,0.004,-0.0053,0.0009,-0.0019,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0.1296,-0.1632,0.1903,-0.101,0.081,-0.0938,0.0696,-0.0262,0.0215,-0.0221,0.0049,-0.007,0.0045,-0.005,0.0013,-0.005,0.0012,-0.0022,0,-0.002,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0013,0.0372,-0.266,0.221,-0.2259,0.1181,-0.1045,0.0237,-0.0845,0.0235,-0.0262,0.0133,-0.0066,0.0033,-0.0056,0.001,-0.0038,0.0007,-0.0042,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0.0077,-0.0114,0.0139,-0.0141,0.0118,-0.0247,0.007,-0.018,0.0126,-0.0115,0.0077,-0.006,0.0071,-0.011,0.0179,-0.0152,0.0037,-0.0062,0.0006,-0.0156,0.0065,-0.0092,0.009,-0.0292,0.0105,-0.0192,0.0065,-0.0047,0.0034,-0.0121,0.0039,-0.0079,0.0006,-0.0029,0.0016,-0.0048,0.2692,-0.2334,0.2233,-0.2112,0.0772,-0.099,0.0347,-0.0593,0.0194,-0.0146,0.0095,-0.0034,0.0026,-0.0034,0.001,-0.0029,0.0004,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0011,0.143,-0.1815,0.1156,-0.1807,0.046,-0.1011,0.0291,-0.0289,0.0099,-0.0141,0.0026,-0.0053,0.0035,-0.0042,0.0012,-0.0028,0.0004,-0.0025,0,-0.002,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0.0001,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0048,-0.002,0.0112,-0.0055,0.0107,-0.0185,0.0126,-0.0112,0.0111,-0.0236,0.0109,-0.0112,0.0027,-0.0037,0.0254,-0.0134,0.0113,-0.0137,0.0074,-0.0146,0.0103,-0.009,0.0055,-0.0042,0.0173,-0.0228,0.0114,-0.0097,0.0046,-0.0185,0.0048,-0.0128,0.0016,-0.0017,0.003,-0.0027,0.0019,-0.0054,0.0054,-0.0057,0.0017,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0015,0,-0.0013,0.0006,-0.2105,0.2722,-0.1584,0.0615,-0.0832,0.0669,-0.0757,0.0346,-0.0344,0.0128,-0.0115,0.0039,-0.0048,0.004,-0.0041,0.0013,-0.0027,0,-0.0022,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0.011,-0.0119,0.0116,-0.0154,0.023,-0.0097,0.0135,-0.0174,0.0095,-0.0857,0.2046,-0.1163,0.1215,-0.1155,0.0808,-0.0683,0.0172,-0.0237,0.017,-0.0037,0.0021,-0.0088,0.0063,-0.0086,0.0061,-0.0297,0.0048,-0.0296,0.0056,-0.0154,0.0057,-0.0068,0.0011,-0.0034,0.0005,-0.0028,0.0048,-0.0054,0.005,-0.0035,0,-0.0019,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0.054,-0.2271,0.1418,-0.1811,0.133,-0.0603,0.0656,-0.0246,0.0106,-0.0206,0.0028,-0.0041,0.0019,-0.0042,0.0004,-0.0029,0.0004,-0.0022,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0023,0.1992,-0.18,0.1106,-0.1582,0.0699,-0.0646,0.054,-0.0429,0.0127,-0.019,0.0116,-0.0081,0.003,-0.0051,0.0018,-0.005,0.0005,-0.0021,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0038,0.0114,-0.0163,0.0061,-0.014,0.0258,-0.0118,0.0114,-0.0324,0.0063,-0.0075,0.0043,-0.0036,0.0065,-0.0231,0.0278,-0.0126,0.0098,-0.005,0.0076,-0.0084,0.0022,-0.0027,0.0134,-0.0337,0.0144,-0.0167,0.0065,-0.0152,0.0049,-0.0152,0.0043,-0.0062,0,-0.003,0.1225,-0.1724,0.1233,-0.1898,0.0721,-0.142,0.0484,-0.0791,0.0113,-0.0174,0.0043,-0.0099,0.0016,-0.0066,0.0017,-0.0049,0.0014,-0.0025,0.0001,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0.012,-0.0019,0.1734,-0.1781,0.1225,-0.1858,0.1096,-0.0692,0.0372,-0.0333,0.0079,-0.0098,0.003,-0.007,0.0018,-0.0032,0.0003,-0.003,0,-0.0025,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0071,-0.0023,0.012,-0.008,0.0053,-0.0065,0.0212,-0.0239,0.0058,-0.005,0.0057,-0.0062,0.0038,-0.0072,0.0158,-0.0222,0.0046,-0.007,0.0047,-0.0082,0.0038,-0.0082,0.0071,-0.0214,0.02,-0.0228,0.0176,-0.0252,0.01,-0.0142,0.005,-0.0037,0.0013,-0.0014,0.0022,-0.0028,0.0058,-0.0043,0.006,-0.0026,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:16
صدای تفنگ های الکترونیکی/فضایی
فقط با اشتراک
[0,0,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0014,0.2684,-0.2493,0.1169,-0.1475,0.2775,-0.2122,0.0889,-0.1319,0.0551,-0.166,0.0267,-0.3159,0.2954,-0.1356,0.0899,-0.0828,0.1264,-0.3895,0.108,-0.1591,0.0812,-0.1172,0.0601,-0.0407,0.2236,-0.2992,0.1322,-0.1249,0.223,-0.1401,0.2017,-0.3709,0.1413,-0.1151,0.1947,-0.1992,0.1312,-0.1846,0.0528,-0.1425,0.3685,-0.1199,0.1047,-0.1667,0.0961,-0.1324,0.1055,-0.3929,0.2101,-0.2139,0.0755,-0.1203,0.3198,-0.3166,0.1426,-0.2113,0.0788,-0.0907,0.205,-0.2646,0.1333,-0.2111,0.0706,-0.152,0.129,-0.112,0.1698,-0.1254,0.1759,-0.0531,0.1267,-0.1136,0.1943,-0.1848,0.0734,-0.0891,0.1888,-0.2218,0.1245,-0.1783,0.1852,-0.1502,0.1858,-0.1174,0.0897,-0.1573,0.131,-0.0727,0.1423,-0.2116,0.1604,-0.1349,0.1008,-0.1199,0.2676,-0.0795,0.1821,-0.088,0.1543,-0.0781,0.121,-0.1278,0.0897,-0.1181,0.0575,-0.1004,0.0577,-0.08,0.0722,-0.0576,0.0449,-0.0518,0.0607,-0.0266,0.0397,-0.0593,0.0291,-0.0387,0.017,-0.03,0.0224,-0.0261,0.0225,-0.0136,0.0092,-0.0219,0.0114,-0.0151,0.0093,-0.0119,0.0057,-0.0118,0.0081,-0.0077,0.0093,-0.0109,0.0057,-0.0113,0.0069,-0.0128,0.011,-0.0108,0.0076,-0.0109,0.0042,-0.0084,0.0033,-0.0042,0.003,-0.0049,0.002,-0.005,0.002,-0.004,0.0034,-0.0035,0.0035,-0.0048,0.0027,-0.0043,0.0015,-0.0045,0.0014,-0.0035,0.0016,-0.0037,0.0019,-0.0036,0.0017,-0.0028,0.0012,-0.0024,0.0075,-0.0079,0.0019,-0.0066,0.0064,-0.0096,0.0086,-0.0072,0.004,-0.0116,0.004,-0.0069,0.0011,-0.0043,0.2459,-0.1631,0.2086,-0.0996,0.0892,-0.1016,0.0569,-0.12,0.1245,-0.1511,0.0856,-0.085,0.0885,-0.0681,0.0716,-0.0607,0.0279,-0.0427,0.0474,-0.0443,0.0355,-0.0433,0.0219,-0.0373,0.0264,-0.0305,0.0274,-0.0313,0.0113,-0.0162,0.2723,-0.2456,0.1265,-0.097,0.1395,-0.3594,0.2415,-0.1763,0.2714,-0.4122,0.0988,-0.1321,0.2181,-0.2086,0.1064,-0.108,0.1535,-0.0919,0.0951,-0.0831,0.12,-0.0683,0.083,-0.0854,0.0673,-0.055,0.0149,-0.0618,0.0489,-0.0322,0.0568,-0.0976,0.0573,-0.0424,0.0312,-0.026,0.03,-0.0234,0.011,-0.0261,0.0223,-0.033,0.0195,-0.0188,0.0124,-0.0166,0.015,-0.0134,0.1493,-0.2242,0.0371,-0.0874,0.0834,-0.0906,0.0825,-0.0751,0.0786,-0.0634,0.0942,-0.0882,0.2344,-0.0235,0.1842,-0.2107,0.1169,-0.1178,0.0583,-0.0628,0.1124,-0.0737,0.1471,-0.2078,0.2069,-0.126,0.1609,-0.1807,0.065,-0.0836,0.0474,-0.0929,0.1625,-0.2588,0.1308,-0.1538,0.1113,-0.0715,0.088,-0.1019,0.1217,-0.0711,0.1331,-0.1426,0.0856,-0.0916,0.082,-0.0496,0.0724,-0.0778,0.08,-0.0851,0.0747,-0.0465,0.085,-0.0576,0.0847,-0.0643,0.0371,-0.0324,0.0211,-0.0412,0.0206,-0.0282,0.0238,-0.0378,0.0242,-0.0222,0.0132,-0.0191,0.0199,-0.023,0.0224,-0.0138,0.0162,-0.014,0.0051,-0.019,0.0132,-0.0126,0.0078,-0.0073,0.0044,-0.0061,0.005,-0.0062,0.0131,-0.0101,0.0112,-0.0113,0.0051,-0.005,0.0043,-0.0069,0.0059,-0.0097,0.0027,-0.0046,0.0026,-0.0093,0.0103,-0.0211,0.005,-0.0058,0.0023,-0.0066,0.005,-0.0067,0.0034,-0.0063,0.0019,-0.0029,0.0002,-0.0026,0.0011,-0.003,0.0021,-0.0025,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.002,-0.0024,0.0056,-0.0069,0.009,-0.0042,0.0113,-0.0093,0.0175,-0.0133,0.0034,-0.0142,0.0042,-0.0052,0.0014,-0.0017,0.008,-0.0054,0.0058,-0.0041,0.0051,-0.004,0.002,-0.0026,0.0041,-0.0056,0.001,-0.0038,0.0058,-0.0056,0.0091,-0.0057,0.0066,-0.0113,0.0046,-0.0069,0.0038,-0.0039,0.0038,-0.0025,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.001,0.0032,-0.0026,0.0009,-0.001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0.1757,-0.1616,0.1325,-0.1164,0.1127,-0.3898,0.13,-0.1471,0.0821,-0.1206,0.3476,-0.2165,0.2762,-0.1728,0.107,-0.1258,0.3469,-0.1481,0.095,-0.1449,0.1342,-0.1024,0.3476,-0.0564,0.2541,-0.1208,0.0846,-0.0535,0.098,-0.2193,0.142,-0.1082,0.0478,-0.1328,0.1602,-0.1336,0.1066,-0.164,0.1207,-0.1031,0.1951,-0.4417,0.1168,-0.1458,0.1114,-0.1227,0.279,-0.2083,0.2343,-0.1378,0.112,-0.0807,0.1963,-0.1455,0.119,-0.1968,0.054,-0.0581,0.0407,-0.3311,0.1824,-0.124,0.1666,-0.1156,0.204,-0.374,0.1444,-0.1994,0.0524,-0.0632,0.2163,-0.1597,0.0803,-0.1453,0.0555,-0.0667,0.4004,-0.2812,0.114,-0.1266,0.0983,-0.0657,0.238,-0.3667,0.0598,-0.1003,0.0556,-0.1671,0.4093,-0.4519,0.1057,-0.0949,0.1264,-0.1196,0.2001,-0.2154,0.0701,-0.1825,0.1066,-0.0588,0.0771,-0.0476,0.0515,-0.0727,0.0612,-0.0671,0.0807,-0.0912,0.0545,-0.067,0.0554,-0.0626,0.0437,-0.0344,0.0409,-0.0365,0.0327,-0.0262,0.027,-0.0179,0.0156,-0.022,0.0259,-0.0153,0.0113,-0.0159,0.0188,-0.0092,0.0128,-0.0165,0.0114,-0.0091,0.0103,-0.0137,0.0102,-0.0076,0.0108,-0.0095,0.0072,-0.0118,0.0098,-0.0128,0.0088,-0.0087,0.006,-0.0054,0.0029,-0.0038,0.0034,-0.0055,0.0028,-0.0046,0.0025,-0.0049,0.0019,-0.005,0.0029,-0.0049,0.0039,-0.0039,0.0026,-0.0028,0.0017,-0.0037,0.0018,-0.0038,0.0016,-0.004,0.0008,-0.0031,0.0008,-0.0047,0.0031,-0.0078,0.0052,-0.0116,0.0059,-0.011,0.0062,-0.0185,0.0062,-0.0077,0.0042,-0.0067,0.0022,-0.0031,0.0468,-0.1358,0.1025,-0.1292,0.1453,-0.082,0.1096,-0.0711,0.0948,-0.1043,0.1011,-0.0451,0.0484,-0.0698,0.0489,-0.0653,0.0511,-0.0459,0.0617,-0.0277,0.0609,-0.0351,0.0449,-0.0241,0.0267,-0.0283,0.0171,-0.0267,0.016,-0.0326,0.1982,-0.1711,0.1401,-0.1506,0.3487,-0.2157,0.0785,-0.1382,0.1175,-0.3405,0.092,-0.1948,0.236,-0.2578,0.1611,-0.1179,0.1079,-0.1092,0.1118,-0.1124,0.1072,-0.0779,0.0773,-0.0384,0.061,-0.0702,0.0604,-0.0967,0.0558,-0.0405,0.0301,-0.0291,0.0543,-0.0429,0.0326,-0.0235,0.0218,-0.0327,0.0144,-0.0295,0.0194,-0.02,0.0139,-0.0197,0.0173,-0.0241,0.0096,-0.0086,0.3185,-0.0935,0.1053,-0.1062,0.1008,-0.1585,0.0908,-0.1318,0.0475,-0.0712,0.0351,-0.0841,0.0637,-0.1133,0.1277,-0.128,0.0694,-0.0864,0.055,-0.0713,0.0918,-0.0777,0.2845,-0.0958,0.1202,-0.2531,0.0746,-0.0746,0.0879,-0.1185,0.0539,-0.1171,0.1985,-0.2573,0.1434,-0.152,0.1109,-0.0651,0.1439,-0.0844,0.2155,-0.1668,0.1304,-0.1063,0.1144,-0.054,0.0496,-0.0711,0.0204,-0.0971,0.0364,-0.0747,0.0304,-0.0642,0.0307,-0.0633,0.0565,-0.0586,0.0324,-0.0574,0.0281,-0.0338,0.0376,-0.0267,0.0259,-0.0318,0.0111,-0.0227,0.0168,-0.0196,0.0322,-0.036,0.0109,-0.0179,0.0121,-0.0135,0.014,-0.013,0.0086,-0.0106,0.0051,-0.0077,0.0052,-0.0068,0.0081,-0.0046,0.0133,-0.014,0.0131,-0.0092,0.0052,-0.0065,0.0054,-0.0082,0.0044,-0.0067,0.0014,-0.0032,0.0101,-0.0077,0.0086,-0.0138,0.0059,-0.013,0.0043,-0.0092,0.0055,-0.007,0.0027,-0.005,0.002,-0.0042,0.0003,-0.0024,0.0022,-0.004,0.0022,-0.0029,0.0003,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0019,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0031,-0.0018,0.0019,-0.0078,0.005,-0.0102,0.0081,-0.0084,0.0045,-0.0063,0.0043,-0.0065,0.0055,-0.0043,0.0024,-0.0027,0.0043,-0.0051,0.0039,-0.0057,0.0025,-0.0023,0.0049,-0.002,0.005,-0.005,0.0034,-0.0011,0.0054,-0.0158,0.0067,-0.0118,0.0047,-0.0045,0.0034,-0.0055,0.0023,-0.0047,0.0033,-0.0035,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.0021,-0.0022,0.003,-0.0021,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0083,0.2713,-0.3953,0.0949,-0.0589,0.1995,-0.0281,0.1379,-0.1368,0.112,-0.061,0.3829,-0.1686,0.2317,-0.1072,0.0815,-0.0552,0.3106,-0.2154,0.0627,-0.1682,0.093,-0.0705,0.1774,-0.2645,0.0784,-0.1653,0.1004,-0.1649,0.2516,-0.3782,0.1166,-0.3367,0.1408,-0.0773,0.2007,-0.2178,0.1766,-0.1099,0.1258,-0.1507,0.3014,-0.4245,0.0824,-0.1544,0.0497,-0.1177,0.2792,-0.1151,0.1296,-0.1919,0.0408,-0.0772,0.1805,-0.4528,0.1159,-0.2114,0.186,-0.0591,0.0638,-0.1948,0.123,-0.1897,0.1396,-0.0601,0.3827,-0.2105,0.078,-0.1988,0.2411,-0.2171,0.3162,-0.2148,0.092,-0.1046,0.0682,-0.0834,0.1283,-0.347,0.1144,-0.1559,0.1231,-0.075,0.1617,-0.2208,0.0604,-0.1316,0.0556,-0.0874,0.0979,-0.286,0.1603,-0.1446,0.1304,-0.1259,0.4836,-0.2469,0.1117,-0.1038,0.1177,-0.1382,0.1134,-0.1454,0.0178,-0.1063,0.0556,-0.0727,0.0811,-0.0624,0.0401,-0.077,0.0598,-0.0472,0.0368,-0.0588,0.0287,-0.058,0.024,-0.0391,0.0132,-0.0242,0.0235,-0.0264,0.0225,-0.0143,0.0105,-0.0216,0.0102,-0.0151,0.0087,-0.0113,0.0069,-0.0084,0.008,-0.0084,0.009,-0.0108,0.0071,-0.0112,0.0112,-0.013,0.0112,-0.0103,0.0082,-0.0083,0.0032,-0.0085,0.0035,-0.0044,0.0029,-0.0048,0.0021,-0.0048,0.0021,-0.0038,0.0035,-0.0045,0.0026,-0.0049,0.0021,-0.0044,0.0007,-0.0041,0.0012,-0.0035,0.0018,-0.0037,0.0017,-0.0036,0.0004,-0.0029,0.0024,-0.0029,0.0048,-0.0064,0.003,-0.009,0.0089,-0.0106,0.0064,-0.0115,0.0049,-0.0066,0.0036,-0.0048,0.0024,-0.0042,0.2338,-0.1319,0.0764,-0.0906,0.0916,-0.1056,0.1103,-0.1288,0.1115,-0.0905,0.091,-0.072,0.0947,-0.0709,0.0381,-0.0647,0.0411,-0.0453,0.0483,-0.0407,0.0383,-0.0386,0.0206,-0.0351,0.0272,-0.0315,0.0136,-0.0151,0.0341,-0.0673,0.2654,-0.1606,0.0914,-0.1323,0.2797,-0.1475,0.1449,-0.492,0.1595,-0.1773,0.0737,-0.1478,0.068,-0.1983,0.1381,-0.1754,0.0747,-0.1141,0.099,-0.1288,0.0931,-0.0646,0.0776,-0.089,0.0611,-0.0662,0.026,-0.0707,0.0392,-0.0314,0.0575,-0.0954,0.0569,-0.0434,0.0264,-0.0313,0.0317,-0.0234,0.0229,-0.0249,0.0195,-0.033,0.018,-0.0193,0.0124,-0.0127,0.1283,-0.0753,0.0813,-0.0834,0.089,-0.1005,0.1028,-0.0964,0.0713,-0.0906,0.0347,-0.0817,0.0678,-0.0678,0.3402,-0.2933,0.106,-0.1642,0.1085,-0.1063,0.0606,-0.087,0.0946,-0.0871,0.1445,-0.2077,0.1441,-0.1966,0.0716,-0.1446,0.0543,-0.121,0.1025,-0.0539,0.1537,-0.2185,0.0698,-0.0945,0.1023,-0.0756,0.0784,-0.0626,0.1237,-0.1157,0.1327,-0.1379,0.0801,-0.1169,0.0669,-0.0659,0.0788,-0.0539,0.0795,-0.0761,0.0365,-0.0521,0.0827,-0.0645,0.0399,-0.0687,0.0278,-0.0393,0.0241,-0.0289,0.0227,-0.0307,0.0252,-0.035,0.0134,-0.0253,0.0104,-0.0195,0.0222,-0.0246,0.0129,-0.0111,0.0167,-0.0155,0.0128,-0.0201,0.0075,-0.0126,0.0044,-0.0075,0.0047,-0.0063,0.0054,-0.006,0.0143,-0.0107,0.0132,-0.0099,0.0055,-0.0072,0.0068,-0.0097,0.0072,-0.0081,0.0024,-0.0043,0.005,-0.0205,0.01,-0.0121,0.0025,-0.0074,0.0023,-0.0034,0.0048,-0.0071,0.0031,-0.0041,0.0013,-0.0027,0.0002,-0.003,0.0021,-0.0031,0.0009,-0.0028,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0047,-0.0025,0.0031,-0.0051,0.0096,-0.0096,0.0173,-0.0099,0.0068,-0.0144,0.0042,-0.0052,0.0034,-0.0022,0.0009,-0.0014,0.0065,-0.0114,0.0051,-0.0054,0.0028,-0.0017,0.003,-0.0053,0.0034,-0.004,0.0029,-0.0058,0.0041,-0.0059,0.014,-0.0042,0.0057,-0.012,0.0026,-0.0082,0.004,-0.0034,0.0025,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0025,0.0032,-0.0012,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:13
صدای شلیک تنفگ الکترونیکی
فقط با اشتراک
[0,0,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0.0224,-0.0313,0.4124,-0.2425,0.1704,-0.1305,0.0893,-0.0462,0.0501,-0.4412,0.3011,-0.4758,0.1817,-0.1631,0.0915,-0.0906,0.0384,-0.1129,0.3646,-0.203,0.0976,-0.1384,0.1481,-0.1829,0.107,-0.1168,0.2298,-0.0794,0.2668,-0.4036,0.1312,-0.1293,0.1213,-0.1157,0.1005,-0.2596,0.154,-0.1619,0.1366,-0.0642,0.1102,-0.1148,0.121,-0.1235,0.0832,-0.0932,0.094,-0.0732,0.1185,-0.0862,0.0454,-0.0781,0.2783,-0.19,0.1028,-0.1125,0.0654,-0.1437,0.0442,-0.1258,0.3497,-0.2808,0.2062,-0.1677,0.1582,-0.1412,0.0641,-0.113,0.0294,-0.1082,0.1999,-0.3726,0.1538,-0.119,0.0532,-0.1076,0.0969,-0.0611,0.2906,-0.397,0.2522,-0.0621,0.147,-0.1517,0.0622,-0.0261,0.1529,-0.4681,0.2294,-0.2151,0.1498,-0.1269,0.1053,-0.091,0.3292,-0.3482,0.2734,-0.2626,0.1922,-0.1121,0.1213,-0.1264,0.3171,-0.0768,0.4088,-0.2776,0.1829,-0.1772,0.0643,-0.1024,0.1393,-0.1044,0.1289,-0.0956,0.1178,-0.1048,0.077,-0.0743,0.0634,-0.084,0.0664,-0.0917,0.0375,-0.0811,0.0458,-0.0529,0.037,-0.0436,0.05,-0.0518,0.0446,-0.0773,0.0385,-0.0412,0.0368,-0.0284,0.0311,-0.0372,0.0357,-0.0329,0.0261,-0.0282,0.0231,-0.0237,0.0188,-0.0266,0.0232,-0.0229,0.0306,-0.0123,0.0303,-0.0218,0.0215,-0.0139,0.0204,-0.0103,0.0098,-0.0105,0.0112,-0.0136,0.0082,-0.012,0.0118,-0.012,0.0072,-0.0094,0.0038,-0.0082,0.0072,-0.0059,0.0055,-0.0099,0.0065,-0.0075,0.0066,-0.0094,0.0069,-0.0081,0.004,-0.0076,0.006,-0.0083,0.0053,-0.0076,0.0033,-0.0036,0.0045,-0.0063,0.0039,-0.0047,0.0004,-0.0033,0.0003,-0.0021,0.0016,-0.0025,0.0022,-0.0039,0.0028,-0.0044,0.0024,-0.0041,0.0016,-0.0036,0.0019,-0.0026,0.0012,-0.0026,0.0013,-0.0027,0.0009,-0.0032,0.0003,-0.002,0.0012,-0.0026,0.0001,-0.0022,0.0002,-0.0021,0.0001,-0.002,0.0004,-0.0027,0.0001,-0.0024,0.0006,-0.0027,0.0006,-0.0029,0,-0.0024,0,-0.0016,0,-0.002,0,-0.002,0,-0.002,0,-0.002,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0.0006,-0.0026,0.2399,-0.152,0.0563,-0.1496,0.1537,-0.0771,0.348,-0.0457,0.0734,-0.2992,0.1083,-0.1479,0.0904,-0.1256,0.1154,-0.1215,0.2461,-0.3582,0.1573,-0.3211,0.096,-0.1723,0.1673,-0.0994,0.0496,-0.2486,0.2566,-0.4709,0.149,-0.0885,0.0523,-0.1622,0.1984,-0.2788,0.2628,-0.2099,0.1467,-0.13,0.1073,-0.0968,0.1452,-0.1139,0.1579,-0.1,0.0756,-0.0815,0.0811,-0.0736,0.0342,-0.0469,0.409,-0.2538,0.1578,-0.2332,0.0951,-0.1155,0.1361,-0.1171,0.1648,-0.0574,0.2033,-0.1558,0.1636,-0.1595,0.1612,-0.1597,0.0323,-0.0375,0.2452,-0.4355,0.1214,-0.1135,0.1278,-0.1453,0.1076,-0.1321,0.5191,-0.0525,0.4468,-0.1514,0.0674,-0.1152,0.0669,-0.0877,0.229,-0.1834,0.1693,-0.2387,0.1051,-0.1279,0.0786,-0.1848,0.344,-0.087,0.1842,-0.2583,0.0799,-0.1597,0.0829,-0.0709,0.0525,-0.0754,0.2224,-0.1922,0.1417,-0.0995,0.0754,-0.0523,0.1948,-0.1152,0.1042,-0.1093,0.1498,-0.0495,0.0959,-0.0911,0.0798,-0.0659,0.0715,-0.0801,0.0519,-0.0457,0.0969,-0.0821,0.0569,-0.0559,0.0508,-0.0477,0.0455,-0.0388,0.0458,-0.0351,0.0495,-0.0329,0.0253,-0.034,0.0464,-0.0289,0.0297,-0.0321,0.0207,-0.0321,0.0324,-0.03,0.0195,-0.0258,0.013,-0.029,0.017,-0.0166,0.013,-0.0202,0.0131,-0.0189,0.0143,-0.0145,0.0098,-0.0099,0.0102,-0.0114,0.0103,-0.0127,0.0053,-0.0137,0.0053,-0.0105,0.0062,-0.0072,0.0065,-0.0086,0.0045,-0.0058,0.0058,-0.0102,0.0051,-0.011,0.0033,-0.007,0.0053,-0.0075,0.0065,-0.0076,0.0045,-0.0046,0.0044,-0.0055,0.0034,-0.0046,0.0007,-0.0042,0.0011,-0.0031,0.001,-0.0029,0.0016,-0.0037,0.002,-0.0039,0.0016,-0.0036,0.0018,-0.003,0.0016,-0.0027,0.0015,-0.002,0.0014,-0.0025,0.001,-0.0032,0,-0.0023,0.0008,-0.0025,0.0005,-0.0023,0,-0.0018,0,-0.0022,0.0003,-0.0027,0.0004,-0.0025,0.0005,-0.0026,0.0006,-0.0024,0.0003,-0.0022,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.002,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0.1454,-0.4144,0.2291,-0.1423,0.1135,-0.0418,0.0375,-0.1084,0.1733,-0.5097,0.1452,-0.1058,0.0316,-0.1821,0.067,-0.0603,0.1186,-0.2155,0.1554,-0.2672,0.1774,-0.1525,0.0925,-0.1036,0.0505,-0.1032,0.3245,-0.262,0.1894,-0.1804,0.1188,-0.1165,0.0862,-0.3891,0.19,-0.2532,0.1581,-0.1283,0.1365,-0.1236,0.1683,-0.0826,0.1543,-0.0493,0.1198,-0.082,0.11,-0.0693,0.0613,-0.06,0.2268,-0.4659,0.155,-0.2122,0.0862,-0.1711,0.0774,-0.1387,0.0455,-0.0565,0.472,-0.1202,0.2102,-0.1815,0.1287,-0.1474,0.0522,-0.0387,0.2315,-0.3114,0.0911,-0.0832,0.1266,-0.1316,0.0951,-0.0663,0.2108,-0.0397,0.2868,-0.3281,0.1398,-0.1553,0.0438,-0.0736,0.364,-0.3976,0.2099,-0.1839,0.1018,-0.1334,0.1358,-0.1176,0.4669,-0.1086,0.4341,-0.1088,0.1904,-0.1306,0.096,-0.1202,0.0949,-0.1697,0.3454,-0.2266,0.1643,-0.1511,0.1539,-0.1526,0.1238,-0.0747,0.0854,-0.1289,0.0729,-0.1207,0.0741,-0.0841,0.0686,-0.0505,0.0745,-0.0593,0.0497,-0.0796,0.073,-0.0727,0.0694,-0.0691,0.0413,-0.0514,0.0524,-0.0713,0.0491,-0.0276,0.0445,-0.0413,0.0292,-0.0328,0.016,-0.0198,0.0202,-0.04,0.0232,-0.0235,0.0091,-0.0272,0.0287,-0.0236,0.0164,-0.0207,0.0228,-0.0167,0.0198,-0.0179,0.0161,-0.0103,0.0086,-0.0099,0.0104,-0.0139,0.0059,-0.013,0.0107,-0.0091,0.0087,-0.0117,0.0039,-0.0089,0.0062,-0.0079,0.0076,-0.0104,0.0069,-0.0072,0.0074,-0.0102,0.0074,-0.0111,0.0062,-0.0089,0.0066,-0.0089,0.0069,-0.0082,0.0027,-0.0065,0.0035,-0.0068,0.005,-0.0067,0.001,-0.0034,0.001,-0.0021,0.001,-0.0027,0.0021,-0.0041,0.0024,-0.0045,0.002,-0.0044,0.0017,-0.0042,0.0007,-0.003,0.0009,-0.0031,0.0009,-0.0027,0.0007,-0.0028,0.0008,-0.002,0.0008,-0.0022,0.0008,-0.0025,0,-0.0022,0.0006,-0.0019,0.0009,-0.0023,0.0008,-0.0023,0.0003,-0.0026,0.0005,-0.0028,0.0004,-0.0019,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
صدای شلیک تنفگ الکترونیکی
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0038,0,0.0039,0,0.0038,0,0.0039,0,0.0038,0,0.0038,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0038,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0038,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0038,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0038,0,0.0038,0,0.0038,0,0.0038,0,0.0038,0,0.0042,0,0.0039,0,0.0038,0,0.0039,0,0.004,0,0.0038,-0.0026,0.3045,-0.3848,0.1289,-0.3401,0.1762,-0.1337,0.1601,-0.1398,0.1585,-0.0978,0.1283,-0.1254,0.198,-0.1806,0.1434,-0.2122,0.1671,-0.1082,0.1235,-0.1177,0.0982,-0.115,0.0793,-0.0747,0.0797,-0.0696,0.0866,-0.0784,0.0602,-0.0615,0.0706,-0.0285,0.0926,-0.0912,0.0669,-0.0776,0.0338,-0.0605,0.0462,-0.0564,0.0577,-0.0532,0.0519,-0.0629,0.032,-0.0454,0.0409,-0.049,0.0403,-0.0453,0.039,-0.0334,0.0315,-0.0323,0.0193,-0.047,0.0274,-0.038,0.0302,-0.0365,0.0226,-0.0225,0.0092,-0.0215,0.035,-0.0326,0.02,-0.0214,0.023,-0.0233,0.0225,-0.0236,0.0143,-0.0237,0.0153,-0.0203,0.0165,-0.0198,0.0148,-0.0131,0.0063,-0.0131,0.0107,-0.0142,0.0174,-0.0166,0.0094,-0.0177,0.0093,-0.0098,0.0115,-0.0155,0.0068,-0.0092,0.0111,-0.0144,0.0041,-0.0096,0.0058,-0.0127,0.0119,-0.0093,0.0041,-0.0112,0.0087,-0.0108,0.0086,-0.0091,0.0062,-0.01,0.0068,-0.0092,0.0056,-0.007,0.0031,-0.0076,0.0062,-0.0092,0.0073,-0.0089,0.0067,-0.0078,0.0026,-0.0047,0.0029,-0.0037,0.0002,-0.0032,0.0026,-0.0046,0.0033,-0.0052,0.0031,-0.006,0.0032,-0.0053,0.0021,-0.0053,0.0014,-0.0027,0.0014,-0.0041,0.0018,-0.0031,0.0012,-0.0043,0.0015,-0.003,0.001,-0.003,0.0026,-0.004,0.0017,-0.0046,0.0015,-0.0041,0.0008,-0.0043,0.0003,-0.0036,0.0009,-0.0028,0.0007,-0.0024,0.0005,-0.0024,0.0003,-0.0025,0.0001,-0.0023,0,-0.0029,0.0004,-0.0029,0.0006,-0.0029,0,-0.0025,0,-0.0023,0,-0.0022,0,-0.0017,0,-0.0019,0,-0.0021,0,-0.0019,0,-0.0018,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0018,0,-0.0018,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0028,0.0032,-0.0066,0.0069,-0.0136,0.0108,-0.0053,0.0098,-0.012,0.0054,-0.0115,0.148,-0.418,0.256,-0.2553,0.0925,-0.1624,0.0784,-0.1013,0.1249,-0.1213,0.1492,-0.0929,0.144,-0.1288,0.0645,-0.0965,0.1087,-0.0803,0.0919,-0.1131,0.0729,-0.0987,0.1091,-0.0657,0.0705,-0.0621,0.0758,-0.066,0.0662,-0.0558,0.0273,-0.0792,0.0573,-0.068,0.0695,-0.055,0.0433,-0.0689,0.0401,-0.0747,0.0496,-0.0493,0.046,-0.0581,0.0597,-0.0646,0.0525,-0.0522,0.0284,-0.0425,0.0407,-0.0296,0.0268,-0.028,0.0177,-0.0642,0.0425,-0.0236,0.0463,-0.0337,0.0261,-0.0416,0.0316,-0.0249,0.0178,-0.0374,0.0217,-0.0203,0.0158,-0.0266,0.015,-0.0212,0.0227,-0.0231,0.0167,-0.0142,0.0074,-0.0189,0.0207,-0.0089,0.0097,-0.0179,0.0073,-0.012,0.0152,-0.013,0.0097,-0.0101,0.011,-0.0125,0.0113,-0.0087,0.0029,-0.0096,0.0059,-0.0056,0.0063,-0.0065,0.0062,-0.0138,0.0059,-0.0081,0.0066,-0.0099,0.0063,-0.0077,0.009,-0.0099,0.0073,-0.01,0.0041,-0.0063,0.0036,-0.0082,0.0037,-0.008,0.0037,-0.0066,0.0038,-0.0063,0.0032,-0.0061,0.0039,-0.0052,0.004,-0.0044,0.0014,-0.0043,0.0018,-0.0038,0.002,-0.0036,0.0021,-0.0041,0.0021,-0.0036,0.0019,-0.0038,0.0011,-0.0035,0.0008,-0.0041,0.0007,-0.0033,0.0009,-0.0033,0.0022,-0.0046,0.0022,-0.0046,0.0027,-0.0046,0.0024,-0.0041,0.0014,-0.0038,0.0006,-0.0031,0.0007,-0.003,0.0006,-0.0024,0,-0.0028,0,-0.0018,0,-0.0023,0,-0.002,0,-0.002,0,-0.0018,0,-0.0018,0,-0.0019,0,-0.002,0,-0.0019,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0021,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0034,0.3203,-0.0687,0.1653,-0.2441,0.0986,-0.1163,0.123,-0.1027,0.091,-0.1269,0.1045,-0.1322,0.1209,-0.1307,0.0799,-0.1229,0.0564,-0.1477,0.099,-0.0807,0.1127,-0.0842,0.0792,-0.053,0.0629,-0.0641,0.0615,-0.0527,0.075,-0.0603,0.0762,-0.064,0.0575,-0.077,0.0569,-0.0525,0.034,-0.0631,0.0627,-0.0401,0.034,-0.0461,0.0396,-0.0383,0.0525,-0.0235,0.036,-0.0473,0.0354,-0.027,0.0284,-0.034,0.0567,-0.0409,0.039,-0.036,0.0261,-0.0236,0.028,-0.0206,0.0231,-0.0301,0.0126,-0.0246,0.0253,-0.0144,0.0108,-0.0211,0.0071,-0.0143,0.0192,-0.0146,0.0136,-0.014,0.0144,-0.0125,0.013,-0.0115,0.01,-0.0103,0.0097,-0.0147,0.0077,-0.0073,0.0088,-0.0182,0.0135,-0.0113,0.0129,-0.0106,0.0101,-0.0133,0.0109,-0.0116,0.0073,-0.0089,0.0102,-0.01,0.0044,-0.0109,0.0022,-0.0076,0.0034,-0.0048,0.0032,-0.0062,0.0056,-0.0079,0.0048,-0.0078,0.0028,-0.0059,0.003,-0.0054,0.0035,-0.0059,0.0046,-0.0081,0.0046,-0.0076,0.0053,-0.0076,0.0045,-0.0077,0.0044,-0.0071,0.0033,-0.0066,0.0033,-0.0048,0.0019,-0.004,0.0014,-0.003,0.001,-0.0037,0.0032,-0.0043,0.0026,-0.0049,0.0025,-0.0041,0.0013,-0.0031,0.0002,-0.003,0.0004,-0.0037,0.0009,-0.0037,0.0005,-0.0029,0.0013,-0.0031,0.0019,-0.004,0.0014,-0.0038,0.0008,-0.0036,0.0005,-0.0035,0.0002,-0.0026,0,-0.0028,0,-0.0023,0.0001,-0.0022,0,-0.0022,0.0005,-0.0022,0,-0.002,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0019,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0021,0,-0.0021,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0016,0.2554,-0.0157,0.085,-0.371,0.1335,-0.0966,0.1678,-0.0827,0.0602,-0.1226,0.1144,-0.0841,0.0858,-0.096,0.0614,-0.1149,0.1249,-0.0578,0.0785,-0.0989,0.0708,-0.0922,0.0349,-0.0708,0.0528,-0.1002,0.088,-0.0871,0.0555,-0.0766,0.0284,-0.0571,0.0415,-0.0672,0.066,-0.0618,0.0758,-0.0797,0.0716,-0.0617,0.0697,-0.0429,0.0395,-0.0375,0.0436,-0.0431,0.0393,-0.0292,0.0263,-0.0491,0.0192,-0.0419,0.0355,-0.0321,0.0414,-0.0237,0.0299,-0.0222,0.0222,-0.0269,0.0198,-0.0302,0.0172,-0.0242,0.0241,-0.0196,0.0231,-0.0103,0.015,-0.0187,0.0183,-0.0119,0.0146,-0.013,0.0141,-0.0135,0.0121,-0.0109,0.0099,-0.0099,0.0105,-0.0163,0.0069,-0.0077,0.0085,-0.0126,0.0131,-0.018,0.0126,-0.009,0.0077,-0.0148,0.0122,-0.0115,0.0059,-0.0059,0.0058,-0.0099,0.0101,-0.0113,0.0033,-0.0113,0.0037,-0.0065,0.0028,-0.0057,0.0058,-0.0081,0.0047,-0.0076,0.0024,-0.0059,0.0032,-0.0053,0.003,-0.006,0.0045,-0.0076,0.0044,-0.0071,0.0063,-0.0088,0.017,-0.0164,0.0049,-0.0133,0.0145,-0.0148,0.0103,-0.0087,0.0346,-0.0241,0.0102,-0.0241,0.0041,-0.0302,0.0114,-0.0068,0.0193,-0.0113,0.0107,-0.0128,0.008,-0.0144,0.0119,-0.0127,0.0094,-0.0061,0.0027,-0.0053,0.0025,-0.0085,0.0034,-0.0052,0.003,-0.0069,0.0011,-0.0281,0.0218,-0.0171,0.0105,-0.0158,0.0047,-0.0093,0.0037,-0.0081,0.0059,-0.0093,0.0086,-0.012,0.0084,-0.0071,0.0054,-0.0109,0.0071,-0.0107,0,-0.0028,0.0043,-0.0066,0.0058,-0.0095,0.0155,-0.0208,0.0174,-0.0213,0.0126,-0.0388,0.0136,-0.02,0.005,-0.0215,0.0076,-0.0121,0.0053,-0.0166,0.0045,-0.0065,0.0032,-0.0155,0.0054,-0.008,0.0049,-0.005,0.002,-0.0039,0.0016,-0.0038,0.0004,-0.0035,0.0016,-0.0027,0.0009,-0.0029,0.0012,-0.0028,0.0011,-0.0058,0.0028,-0.0056,0.005,-0.0036,0,-0.0043,0.0007,-0.0014,0,-0.002,0,-0.0015,0,-0.0016,0.0219,-0.0093,0.3272,-0.3663,0.112,-0.0672,0.1169,-0.1088,0.0864,-0.0891,0.0463,-0.0527,0.0805,-0.079,0.0981,-0.0848,0.1172,-0.0785,0.0938,-0.0962,0.0578,-0.0763,0.0432,-0.0639,0.0915,-0.0599,0.0507,-0.0537,0.091,-0.0837,0.0477,-0.0494,0.0499,-0.0984,0.0505,-0.0679,0.0546,-0.06,0.0354,-0.0418,0.021,-0.0499,0.0738,-0.0286,0.0601,-0.0401,0.054,-0.0346,0.0531,-0.0302,0.042,-0.0304,0.0273,-0.0228,0.036,-0.0316,0.0236,-0.0317,0.0175,-0.0221,0.0223,-0.0248,0.0222,-0.0211,0.0242,-0.0167,0.0195,-0.014,0.0217,-0.0157,0.0225,-0.0232,0.0091,-0.0112,0.0125,-0.0128,0.0056,-0.0122,0.0112,-0.008,0.0034,-0.0092,0.0097,-0.0073,0.0118,-0.0122,0.0118,-0.0058,0.006,-0.0099,0.0089,-0.0105,0.0103,-0.0101,0.007,-0.0081,0.0054,-0.0094,0.0029,-0.0048,0.0033,-0.0036,0.0024,-0.0079,0.0033,-0.0085,0.0038,-0.0056,0.0017,-0.0051,0.0018,-0.004,0.0024,-0.0037,0.0023,-0.0039,0.0026,-0.0052,0.0033,-0.0042,0.002,-0.0044,0.001,-0.004,0.0011,-0.0035,0.0001,-0.0036,0.0013,-0.0039,0.0012,-0.0037,0.0008,-0.0034,0.0005,-0.0038,0.0019,-0.004,0.0015,-0.0041,0.0023,-0.0045,0.003,-0.0041,0.0017,-0.0036,0.0015,-0.0037,0.0008,-0.0032,0.0002,-0.0033,0.0004,-0.0026,0.0001,-0.0028,0,-0.0026,0.0003,-0.0021,0.0004,-0.0022,0,-0.0019,0,-0.0017,0,-0.0018,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0019,0.2717,-0.2141,0.1782,-0.2625,0.1327,-0.1793,0.1473,-0.1602,0.1397,-0.0785,0.0337,-0.1316,0.1001,-0.1047,0.1144,-0.1237,0.1104,-0.0835,0.1813,-0.0645,0.0943,-0.1028,0.0798,-0.0751,0.0754,-0.1335,0.1064,-0.05,0.0748,-0.0652,0.0677,-0.0637,0.1035,-0.0975,0.0391,-0.0764,0.0985,-0.0787,0.0656,-0.0403,0.0633,-0.0471,0.0793,-0.0666,0.0288,-0.0594,0.0582,-0.0507,0.0539,-0.0405,0.0363,-0.0387,0.0442,-0.0395,0.0341,-0.0278,0.0328,-0.0202,0.0253,-0.029,0.0199,-0.0262,0.0215,-0.0387,0.0176,-0.0216,0.0194,-0.0179,0.0294,-0.0206,0.0176,-0.0188,0.0166,-0.0124,0.0219,-0.0176,0.0051,-0.0169,0.0155,-0.0153,0.0096,-0.0119,0.012,-0.0165,0.0095,-0.0109,0.0111,-0.0155,0.0117,-0.0182,0.007,-0.0124,0.0125,-0.0113,0.0095,-0.0113,0.0072,-0.0091,0.0063,-0.0094,0.0036,-0.0089,0.0028,-0.006,0.0033,-0.0075,0.0029,-0.004,0.0037,-0.0067,0.0037,-0.0078,0.0039,-0.0054,0.003,-0.0055,0.002,-0.0065,0.0043,-0.0068,0.0031,-0.0037,0.0033,-0.0061,0.004,-0.0054,0.0024,-0.0052,0.0014,-0.0039,0.0011,-0.0035,0.0003,-0.0036,0.0002,-0.0028,0.0011,-0.0032,0.0005,-0.0027,0.0003,-0.0026,0.0006,-0.0035,0.0004,-0.0026,0.0002,-0.0026,0.0009,-0.0028,0.001,-0.0039,0.0012,-0.0043,0.0017,-0.0041,0.0016,-0.0038,0.0014,-0.0037,0.0007,-0.0024,0.0006,-0.0029,0.0012,-0.0033,0.0013,-0.0035,0.001,-0.0029,0.0002,-0.0025,0,-0.0022,0,-0.0024,0.0002,-0.0028,0,-0.0028,0,-0.0019,0,-0.0019,0,-0.002,0,-0.0022,0,-0.0024,0,-0.0022,0,-0.0019,0,-0.0019,0,-0.0019,0,-0.0017,0,-0.002,0,-0.0019,0,-0.0022,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0022,0,-0.0015,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0018,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0024,-0.0023,0.0043,-0.0049,0.005,-0.0051,0.0128,-0.0016,0.0048,-0.0114,0.0056,-0.0058,0.0159,-0.0159,0.029,-0.0159,0.0084,-0.0247,0.0048,-0.0294,0.0067,-0.0163,0.0071,-0.0215,0.0101,-0.0105,0.0104,-0.0094,0.0108,-0.0046,0.0043,-0.0036,0.0034,-0.0052,0.004,-0.003,0.0128,-0.013,0.026,-0.0192,0.0167,-0.0175,0.0116,-0.0156,0.0061,-0.0097,0.0063,-0.0021,0.0052,-0.005,0.0106,-0.0059,0.008,-0.0076,0.0131,-0.0084,0.0042,-0.0024,0.0007,-0.0007,0.0048,-0.0051,0.009,-0.0117,0.0095,-0.0313,0.0172,-0.0274,0.0173,-0.0211,0.0123,-0.0068,0.0122,-0.0225,0.009,-0.0041,0.0056,-0.009,0.0065,-0.0067,0.0048,-0.0087,0.0076,-0.0097,0.0034,-0.0043,0.0027,-0.0028,0.0027,-0.0023,0.003,-0.0024,0.002,-0.001,0.0016,-0.0024,0.0015,-0.002,0.0028,-0.0027,0.0062,-0.0046,0.0062,-0.0028,0.0018,-0.0022,0.0017,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:17
صدای شلیک تنفگ الکترونیکی
فقط با اشتراک
[0,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0041,0,0.0485,-0.0638,0.0294,-0.0556,0.0653,-0.0236,0.0285,-0.0433,0.0689,-0.0219,0.0587,-0.0356,0.0525,-0.0406,0.0579,-0.03,0.0683,-0.0249,0.0338,-0.0748,0.0721,-0.0065,0.0497,-0.0516,0.0846,-0.0781,0.0677,-0.0424,0.0777,-0.0402,0.0709,-0.1024,0.0814,-0.0459,0.1348,-0.0535,0.0558,-0.0711,0.0813,-0.0859,0.0346,-0.0217,0.0554,-0.0537,0.1382,-0.0371,0.0679,-0.1043,0.0888,-0.0722,0.0895,-0.0877,0.0637,-0.0827,0.1158,-0.0748,0.1043,-0.0621,0.1125,-0.0323,0.0766,-0.0846,0.0375,-0.0727,0.0567,-0.0415,0.0441,-0.0322,0.0461,-0.0324,0.0389,-0.033,0.0932,-0.0597,0.0496,-0.0412,0.1614,-0.0391,0.0811,-0.0416,0.1003,-0.0383,0.0565,-0.0152,0.0909,-0.1033,0.0946,-0.1061,0.039,-0.0874,0.0895,-0.0488,0.0513,-0.0275,0.1309,-0.0578,0.0521,-0.0425,0.1111,-0.0667,0.0276,-0.0467,0.1971,-0.1886,0.1902,-0.1222,0.184,-0.1487,0.1054,-0.1189,0.1794,-0.1627,0.1243,-0.1143,0.1224,-0.0879,0.0852,-0.0705,0.1329,-0.0941,0.12,-0.0384,0.1269,-0.033,0.0497,-0.0286,0.105,-0.067,0.0904,-0.0457,0.0319,-0.1084,0.0689,-0.0836,0.0442,-0.0971,0.0711,-0.0353,0.1789,-0.1254,0.0913,-0.0709,0.1491,-0.1327,0.1337,-0.1401,0.1514,-0.134,0.03,-0.0538,0.0245,-0.1334,0.0272,-0.0819,0.1019,-0.1243,0.0982,-0.0451,0.1835,-0.1562,0.1484,-0.1448,0.2145,-0.1589,0.1965,-0.1654,0.1982,-0.1422,0.1391,-0.081,0.1298,-0.0758,0.3694,-0.1131,0.2079,-0.1772,0.122,-0.1209,0.12,-0.0728,0.1049,-0.1208,0.107,-0.0565,0.2977,-0.1568,0.0944,-0.0645,0.0944,-0.1269,0.0718,-0.0342,0.0917,-0.1292,0.072,-0.0558,0.1817,-0.0888,0.1443,-0.1409,0.1667,-0.1997,0.1688,-0.055,0.1366,-0.1582,0.127,-0.1002,0.0669,-0.0931,0.1087,-0.1041,0.1063,-0.1192,0.1009,-0.064,0.0702,-0.0912,0.1585,-0.0533,0.044,-0.0823,0.1378,-0.1079,0.1115,-0.0463,0.1247,-0.1333,0.141,-0.0388,0.1556,-0.1343,0.1457,-0.2063,0.1818,-0.1467,0.1682,-0.0823,0.1158,-0.337,0.1842,-0.1291,0.1341,-0.1105,0.1221,-0.0995,0.1461,-0.1141,0.0639,-0.0805,0.1594,-0.1903,0.1579,-0.1882,0.1876,-0.1304,0.1078,-0.1778,0.2038,-0.0914,0.1808,-0.1423,0.2547,-0.2603,0.1176,-0.1786,0.1719,-0.2076,0.174,-0.1439,0.1706,-0.1906,0.0891,-0.0861,0.0982,-0.1396,0.0571,-0.1046,0.0726,-0.0896,0.0856,-0.0768,0.0619,-0.0936,0.0587,-0.0674,0.0449,-0.0907,0.05,-0.0079,0.0441,-0.0773,0.0318,-0.0627,0.0288,-0.0569,0.172,-0.1258,0.1727,-0.1188,0.0818,-0.1188,0.0652,-0.1026,0.0745,-0.063,0.0139,-0.0949,0.0333,-0.0228,0.1012,-0.0775,0.0387,-0.1605,0.0392,-0.0376,0.1532,-0.0709,0.058,-0.1253,0.0993,-0.0916,0.137,-0.1262,0.1416,-0.1622,0.185,-0.1276,0.1584,-0.1227,0.1347,-0.0906,0.0867,-0.0717,0.1005,-0.1099,0.0742,-0.087,0.0431,-0.073,0.0669,-0.0719,0.1038,-0.1832,0.0404,-0.091,0.0616,-0.1067,0.0811,-0.0831,0.1345,-0.0551,0.1511,-0.1396,0.058,-0.0829,0.1363,-0.065,0.0698,-0.0619,0.0366,-0.1816,0.0144,-0.0115,0.0713,-0.1333,0.101,-0.0239,0.0886,-0.0891,0.0327,-0.1123,0.0789,-0.1184,0.0955,-0.0213,0.1181,-0.0711,0.0629,-0.0871,0.1558,-0.1337,0.0654,-0.0257,0.1269,-0.1942,0.0855,-0.1068,0.1394,-0.1409,0.1566,-0.1249,0.1535,-0.2225,0.1525,-0.1011,0.1199,-0.1214,0.1127,-0.1053,0.111,-0.2328,0.0825,-0.161,0.19,-0.051,0.213,-0.176,0.11,-0.1574,0.102,-0.0966,0.0764,-0.1927,0.2308,-0.1536,0.0997,-0.2249,0.1952,-0.2085,0.1457,-0.2508,0.3486,-0.1906,0.123,-0.2008,0.3093,-0.149,0.3291,-0.1426,0.1103,-0.3703,0.3142,-0.4786,0.5367,-0.2003,0.4748,-0.368,0.5079,-0.0743,0.3518,-0.3333,0.3146,-0.328,0.3819,-0.2641,0.4125,-0.4214,0.1179,-0.4551,0.351,-0.2986,0.2379,-0.2687,0.2157,-0.4295,0.2416,-0.3121,0.4993,-0.2937,0.2803,-0.263,0.2032,-0.2343,0.2576,-0.1514,0.1276,-0.187,0.0996,-0.1409,0.0628,-0.1007,0.0869,-0.0851,0.085,-0.051,0.0429,-0.0524,0.024,-0.041,0.0426,-0.0482,0.028,-0.0292,0.0285,-0.0179,0.0358,-0.0278,0.0277,-0.0118,0.0128,-0.0129,0.017,-0.0073,0.0099,-0.003,0.0162,-0.0045,0.0096,-0.0028,0.012,-0.001,0.009,0,0.0089,0,0.0062,0,0.007,0,0.0066,0,0.0063,0,0.0058,0,0.0331,-0.1202,0.1036,-0.1465,0.0607,-0.0514,0.0495,-0.0492,0.0418,-0.0218,0.0089,-0.0551,0.1254,-0.1532,0.0596,-0.0621,0.1469,-0.1499,0.0511,-0.0139,0.1487,-0.1352,0.1778,-0.1394,0.0793,-0.1099,0.1261,-0.1024,0.0991,-0.138,0.1481,-0.1673,0.0531,-0.053,0.0628,-0.0511,0.1129,-0.0423,0.0273,-0.0132,0.0196,-0.0105,0.0447,-0.1352,0.1014,-0.0437,0.0515,-0.131,0.1187,-0.1226,0.029,-0.0993,0.0755,-0.0483,0.1363,-0.201,0.1661,-0.1257,0.0588,-0.0536,0.0406,-0.0228,0.2014,-0.2061,0.1677,-0.094,0.2054,-0.1428,0.084,-0.1887,0.0397,-0.0111,0.0135,-0.0102,0.0092,-0.0185,0.1401,-0.0375,0.1081,-0.0628,0.1068,-0.1859,0.311,-0.1469,0.1198,-0.0837,0.0925,-0.1519,0.0607,-0.0608,0.1198,-0.0554,0.1444,-0.2086,0.0781,-0.0464,0.1117,-0.0183,0.0609,-0.063,0.1099,-0.1533,0.1208,-0.1862,0.1554,-0.1067,0.1207,-0.0712,0.1119,-0.1291,0.2634,-0.0972,0.089,-0.0903,0.3084,-0.2236,0.2368,-0.1742,0.2108,-0.1576,0.1802,-0.2585,0.1335,-0.1517,0.1429,-0.1322,0.1146,-0.1446,0.0979,-0.1723,0.1725,-0.1594,0.1159,-0.1878,0.2104,-0.2372,0.2657,-0.1695,0.1656,-0.1165,0.234,-0.2369,0.1761,-0.1665,0.2151,-0.0473,0.1175,-0.1457,0.1314,-0.1195,0.1223,-0.0987,0.0911,-0.0907,0.0648,-0.0764,0.0698,-0.0745,0.0503,-0.0356,0.0357,-0.0504,0.0473,-0.0252,0.0388,-0.0169,0.0261,-0.0162,0.0325,-0.031,0.0289,-0.0201,0.0142,-0.0083,0.0186,-0.0071,0.0107,-0.009,0.015,-0.0078,0.0115,-0.0029,0.01,-0.0014,0.0083,-0.0008,0.0084,-0.0003,0.008,-0.0007,0.0062,0,0.0062,0,0.1108,-0.2558,0.0941,-0.1302,0.1394,-0.1208,0.0785,-0.0232,0.0109,-0.0027,0.0097,-0.1382,0.1007,-0.0384,0.0837,-0.1485,0.0831,-0.1216,0.1306,-0.0445,0.0955,-0.0967,0.0563,-0.0833,0.1188,-0.0975,0.0165,-0.0493,0.1771,-0.228,0.1797,-0.0972,0.0806,-0.1728,0.0917,-0.0554,0.1563,-0.0097,0.0778,-0.0798,0.1541,-0.0895,0.1239,-0.1042,0.0453,-0.2424,0.1562,-0.0915,0.1516,-0.1352,0.192,-0.1127,0.2152,-0.1067,0.091,-0.0609,0.0871,-0.0448,0.2998,-0.1554,0.2623,-0.1044,0.2149,-0.1832,0.0582,-0.2053,0.0539,-0.1404,0.0715,-0.0462,0.0624,-0.1452,0.1904,-0.1143,0.0837,-0.0921,0.1232,-0.0334,0.0686,-0.1055,0.0822,-0.1781,0.222,-0.0591,0.1889,-0.0919,0.068,-0.0571,0.0766,-0.084,0.0541,-0.0129,0.2903,-0.1977,0.2086,-0.1343,0.1376,-0.1874,0.1127,-0.1244,0.012,-0.008,0.2007,-0.1833,0.0804,-0.0854,0.1779,-0.073,0.1411,-0.1277,0.148,-0.0792,0.1578,-0.0868,0.0606,-0.091,0.1364,-0.1556,0.1401,-0.1228,0.0324,-0.1324,0.2607,-0.1969,0.1367,-0.1072,0.1071,-0.1614,0.0408,-0.1021,0.0331,-0.0418,0.1393,-0.2477,0.1268,-0.098,0.0915,-0.1484,0.1235,-0.0846,0.0969,-0.1174,0.3373,-0.284,0.2247,-0.0904,0.2526,-0.1719,0.1432,-0.1635,0.2591,-0.1929,0.3349,-0.2719,0.3346,-0.4653,0.2426,-0.3523,0.506,-0.3033,0.2854,-0.2802,0.5105,-0.3531,0.5112,-0.2485,0.4199,-0.2679,0.2475,-0.3609,0.3075,-0.2717,0.3826,-0.1373,0.5284,-0.2971,0.3017,-0.2998,0.2621,-0.2614,0.3124,-0.1726,0.2779,-0.1361,0.2382,-0.1011,0.2286,-0.0905,0.1216,-0.0898,0.188,-0.1101,0.1126,-0.0881,0.1463,-0.0779,0.1104,-0.077,0.0855,-0.0421,0.0928,-0.0502,0.0952,-0.0389,0.0252,-0.0399,0.0779,-0.0308,0.0717,-0.0369,0.0615,-0.0349,0.0248,-0.0217,0.0384,-0.0199,0.0209,-0.0207,0.0384,-0.0165,0.0216,-0.0089,0.0226,-0.0132,0.017,-0.0057,0.0084,-0.0059,0.0125,-0.0067,0.0164,-0.0047,0.0062,-0.0039,0.0157,-0.0023,0.0105,-0.0002,0.0099,-0.001,0.0113,0,0.0066,0,0.0066,0,0.0064,0,0.0074,0,0.0063,0,0.0051,0,0.0064,0,0.2032,-0.0098,0.2959,-0.3166,0.451,-0.1895,0.1678,-0.0778,0.1363,-0.3404,0.2774,-0.1725,0.2893,-0.1455,0.2058,-0.3683,0.4263,-0.3209,0.3724,-0.267,0.4023,-0.2789,0.3539,-0.2883,0.2848,-0.3564,0.286,-0.2911,0.3274,-0.1978,0.2832,-0.2383,0.2389,-0.1679,0.1033,-0.1489,0.121,-0.1119,0.046,-0.0699,0.0953,-0.0612,0.0683,-0.0669,0.0721,-0.0547,0.0485,-0.0392,0.06,-0.0639,0.0495,-0.0668,0.0521,-0.0138,0.0377,-0.0458,0.0443,-0.0306,0.0434,-0.0421,0.0275,-0.0111,0.0298,-0.0165,0.029,-0.0092,0.0257,-0.0154,0.02,-0.0203,0.0161,-0.0216,0.0185,-0.0205,0.0192,-0.0129,0.0134,-0.013,0.0144,-0.0077,0.0124,-0.0107,0.0115,-0.0002,0.1258,-0.1315,0.2116,-0.1746,0.1339,-0.0871,0.1984,-0.1459,0.0828,-0.0991,0.1868,-0.1077,0.2218,-0.1788,0.1063,-0.0641,0.1224,-0.1816,0.0907,-0.0538,0.2336,-0.0964,0.0817,-0.2289,0.0949,-0.0902,0.0634,-0.0611,0.1675,-0.0512,0.0685,-0.0693,0.0418,-0.0526,0.0759,-0.0116,0.1693,-0.0518,0.0617,-0.1041,0.0527,-0.0795,0.1037,-0.109,0.0907,-0.0786,0.0785,-0.0816,0.0831,-0.0501,0.0913,-0.0964,0.0298,-0.0222,0.0674,-0.0854,0.0684,-0.0598,0.0871,-0.0527,0.0282,-0.0879,0.0805,-0.0432,0.0748,-0.0857,0.0905,-0.0214,0.1023,-0.1955,0.0759,-0.0724,0.0887,-0.0771,0.1488,-0.1121,0.1436,-0.1885,0.0819,-0.1262,0.0992,-0.1898,0.161,-0.1492,0.1517,-0.1361,0.1977,-0.1763,0.1668,-0.0959,0.1277,-0.1425,0.1653,-0.1397,0.1283,-0.1592,0.1841,-0.0374,0.0791,-0.0363,0.1204,-0.0859,0.0797,-0.0439,0.148,-0.2899,0.1653,-0.1669,0.3514,-0.2831,0.179,-0.1092,0.1103,-0.1767,0.4022,-0.211,0.4078,-0.1865,0.1792,-0.1711,0.2531,-0.0777,0.4406,-0.3486,0.2142,-0.2193,0.1379,-0.2069,0.1666,-0.2516,0.2557,-0.2613,0.2122,-0.3072,0.3018,-0.136,0.1627,-0.2525,0.2789,-0.2505,0.2529,-0.1481,0.3324,-0.2191,0.4257,-0.1033,0.2181,-0.2539,0.2123,-0.2063,0.1039,-0.1801,0.14,-0.1703,0.1705,-0.1195,0.1151,-0.0904,0.0991,-0.057,0.0759,-0.0683,0.0714,-0.0574,0.0431,-0.0221,0.0593,-0.0483,0.0236,-0.0341,0.0333,-0.0384,0.0392,-0.0151,0.034,-0.0331,0.0269,-0.0311,0.0301,-0.017,0.0225,-0.0202,0.0249,-0.0026,0.0183,-0.0124,0.018,-0.0094,0.0196,-0.0071,0.0164,-0.0146,0.0149,-0.011,0.014,-0.0116,0.0101,-0.0104,0.0116,-0.0089,0.0123,-0.0033,0.0097,-0.0075,0.0091,-0.0015,0.0074,-0.0037,0.008,-0.0018,0.0073,-0.0025,0.0084,-0.0029,0.0077,0,0.0063,-0.0002,0.0069,-0.0001,0.0053,0,0.0063,0,0.006,0,0.0521,-0.0241,0.074,-0.0617,0.1908,-0.0917,0.0345,-0.0221,0.1491,-0.0899,0.0643,-0.0255,0.127,-0.1613,0.0401,-0.0681,0.0961,-0.1226,0.0537,-0.0877,0.0783,-0.113,0.066,-0.1155,0.0304,-0.1223,0.0321,-0.0675,0.1058,-0.0249,0.0276,-0.0525,0.1343,-0.1027,0.074,-0.0955,0.0295,-0.0414,0.0473,-0.1285,0.1697,-0.1152,0.0949,-0.0932,0.0635,-0.0843,0.0968,-0.1457,0.0763,-0.1119,0.1088,-0.0522,0.0491,-0.1796,0.1265,-0.1154,0.0723,-0.0156,0.0816,-0.0665,0.099,-0.214,0.025,-0.1015,0.0867,-0.0248,0.0892,-0.1302,0.0529,-0.0917,0.0362,-0.1084,0.1017,-0.1665,0.0389,-0.0601,0.1124,-0.0696,0.1239,-0.1078,0.0313,-0.0171,0.0774,-0.1079,0.1038,-0.0838,0.0411,-0.0211,0.0595,-0.0306,0.044,-0.0396,0.0797,-0.0562,0.0879,-0.0226,0.0513,-0.0869,0.0328,-0.0737,0.0773,-0.0455,0.0806,-0.0683,0.0499,-0.0407,0.0797,-0.0485,0.1084,-0.0862,0.1045,-0.1036,0.1185,-0.1366,0.1252,-0.108,0.0788,-0.1349,0.1329,-0.0805,0.1109,-0.138,0.0938,-0.0956,0.1384,-0.1087,0.0952,-0.1283,0.1761,-0.1091,0.1744,-0.1581,0.1428,-0.0677,0.0813,-0.2015,0.1586,-0.1769,0.1186,-0.1368,0.136,-0.156,0.1233,-0.1184,0.2033,-0.2094,0.1348,-0.1232,0.2018,-0.1248,0.0807,-0.0941,0.1117,-0.1771,0.1375,-0.135,0.1364,-0.1439,0.1156,-0.1224,0.1566,-0.1464,0.1539,-0.1067,0.0866,-0.1274,0.1309,-0.1283,0.1053,-0.245,0.1392,-0.1356,0.1157,-0.1712,0.073,-0.1513,0.1455,-0.1332,0.1175,-0.112,0.0959,-0.1763,0.1532,-0.1932,0.1231,-0.2,0.1184,-0.1231,0.2035,-0.093,0.0972,-0.1009,0.1129,-0.0939,0.0797,-0.0822,0.0805,-0.0783,0.0592,-0.0739,0.0706,-0.0619,0.0516,-0.0363,0.0552,-0.0496,0.0469,-0.0361,0.0502,-0.0135,0.0268,-0.0297,0.0268,-0.0283,0.0261,-0.0232,0.0223,-0.0213,0.0224,-0.0107,0.0173,-0.0137,0.0182,-0.0051,0.013,-0.0131,0.015,-0.0126,0.0133,-0.0021,0.0089,-0.0017,0.0095,-0.0023,0.0098,-0.0054,0.0091,-0.0004,0.0086,-0.0033,0.0073,-0.0009,0.0081,0,0.0064,0,0.0063,0,0.0062,0,0.0058,0,0.0052,0,0.0053,0,0.0049,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0042,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0043,0,0.004,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0042,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.004,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:25
صدای شلیک تنفگ الکترونیکی
فقط با اشتراک
[0,0,0.0042,-0.0001,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0315,-0.0162,0.2024,-0.1091,0.1315,-0.1559,0.0876,-0.0959,0.0762,-0.1614,0.2289,-0.2666,0.321,-0.262,0.2528,-0.1983,0.2084,-0.3635,0.2549,-0.1508,0.2094,-0.1261,0.137,-0.1134,0.1261,-0.0717,0.1081,-0.0554,0.0774,-0.0426,0.0732,-0.0336,0.0465,-0.0228,0.0375,-0.029,0.0338,-0.0178,0.0266,-0.0137,0.0219,-0.0059,0.0173,-0.006,0.0137,-0.0044,0.0108,-0.002,0.0099,0,0.0087,0,0.0063,0,0.0052,0,0.0054,0,0.0052,0,0.0051,0,0.005,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0572,-0.0783,0.1103,-0.0404,0.1471,-0.1136,0.1357,-0.1299,0.1441,-0.1978,0.148,-0.1045,0.083,-0.1102,0.0769,-0.0766,0.074,-0.0437,0.0463,-0.032,0.0309,-0.0247,0.0351,-0.0158,0.1026,-0.1088,0.1149,-0.1176,0.0482,-0.117,0.1983,-0.1038,0.1757,-0.1857,0.1294,-0.1342,0.1538,-0.1033,0.1923,-0.0757,0.1666,-0.1316,0.1001,-0.0574,0.1004,-0.0726,0.0863,-0.0417,0.0371,-0.026,0.0508,-0.0233,0.0383,-0.0163,0.0331,-0.0124,0.0252,-0.0105,0.016,-0.007,0.0113,-0.0014,0.0082,-0.0009,0.0113,0,0.0069,0,0.0061,0,0.0048,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0467,-0.0044,0.0675,-0.0081,0.0978,-0.043,0.12,-0.2248,0.1336,-0.141,0.1084,-0.1024,0.1628,-0.1549,0.166,-0.2548,0.2239,-0.2093,0.1614,-0.1461,0.1631,-0.107,0.0529,-0.0842,0.0862,-0.046,0.0752,-0.0619,0.0634,-0.04,0.038,-0.0299,0.0273,-0.0318,0.0157,-0.0142,0.0152,-0.0096,0.0146,-0.0086,0.0128,-0.003,0.0074,-0.0019,0.007,0,0.0048,0,0.0054,0,0.0051,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0331,-0.0415,0.1134,-0.0532,0.0793,-0.094,0.1325,-0.1503,0.1184,-0.1131,0.2008,-0.1241,0.1632,-0.1808,0.1353,-0.2104,0.2244,-0.1255,0.12,-0.2015,0.2099,-0.1755,0.1149,-0.1074,0.1242,-0.2069,0.1552,-0.0936,0.1602,-0.1315,0.1216,-0.1491,0.1867,-0.1389,0.1483,-0.2556,0.1625,-0.1761,0.2291,-0.1526,0.1711,-0.1689,0.1744,-0.1679,0.1701,-0.1077,0.1806,-0.1392,0.1053,-0.2187,0.1321,-0.1863,0.2087,-0.1601,0.2961,-0.1235,0.1952,-0.2188,0.1322,-0.135,0.1788,-0.1765,0.1497,-0.1702,0.1393,-0.1588,0.1387,-0.2165,0.1248,-0.1871,0.2452,-0.1634,0.1913,-0.1258,0.1203,-0.2216,0.1865,-0.1599,0.1813,-0.0807,0.168,-0.1515,0.2226,-0.2477,0.1899,-0.0989,0.2182,-0.231,0.1963,-0.1947,0.1722,-0.1708,0.1929,-0.1531,0.0782,-0.0824,0.0406,-0.0492,0.0451,-0.0176,0.0334,-0.0185,0.0183,-0.0179,0.0165,-0.0098,0.0098,-0.0026,0.0139,-0.0035,0.0084,0,0.0073,0,0.0051,0,0.0047,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0043,-0.1807,0.1151,-0.1479,0.1207,-0.0657,0.144,-0.1483,0.1352,-0.1202,0.1401,-0.0847,0.1911,-0.1463,0.0735,-0.1357,0.1506,-0.1293,0.2313,-0.1901,0.1519,-0.0988,0.0799,-0.1139,0.0664,-0.0548,0.0326,-0.0433,0.0519,-0.0213,0.0319,-0.0329,0.02,-0.0226,0.0149,-0.0107,0.0167,-0.0074,0.0114,-0.0032,0.0078,0,0.0055,0,0.0056,0,0.0054,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0045,0,0.0528,-0.0397,0.1526,-0.0337,0.201,-0.1314,0.072,-0.2592,0.0584,-0.066,0.0367,-0.0446,0.0154,-0.029,0.0184,-0.0226,0.0148,-0.0084,0.0184,-0.0084,0.209,-0.0946,0.1368,-0.0358,0.1256,-0.1206,0.1248,-0.1884,0.2052,-0.0944,0.1428,-0.1867,0.163,-0.1556,0.1441,-0.145,0.238,-0.1274,0.1903,-0.2191,0.1831,-0.0969,0.2274,-0.1672,0.183,-0.1908,0.25,-0.1982,0.1838,-0.1611,0.2105,-0.1205,0.1344,-0.1429,0.1118,-0.1544,0.1458,-0.1428,0.2024,-0.192,0.1572,-0.1894,0.1792,-0.1279,0.2538,-0.1377,0.0887,-0.2181,0.2387,-0.1883,0.143,-0.1157,0.149,-0.179,0.1937,-0.107,0.1496,-0.1758,0.1215,-0.1846,0.1047,-0.1328,0.2554,-0.2084,0.1502,-0.2225,0.1352,-0.2269,0.1239,-0.2484,0.2245,-0.1155,0.2238,-0.1009,0.2027,-0.1416,0.1748,-0.2019,0.2208,-0.0783,0.1707,-0.1721,0.1553,-0.1401,0.1825,-0.143,0.1219,-0.0756,0.0463,-0.0756,0.0583,-0.0144,0.0234,-0.0241,0.0258,-0.0189,0.0171,-0.0092,0.0118,-0.007,0.0092,-0.0012,0.0076,-0.0024,0.0055,0,0.0057,0,0.0045,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0044,0,0.0041,0,0.2014,-0.1304,0.1154,-0.0516,0.1278,-0.0342,0.1033,-0.0871,0.0626,-0.1224,0.0557,-0.0276,0.0727,-0.1368,0.1499,-0.1563,0.1958,-0.2513,0.2158,-0.1846,0.1759,-0.1705,0.1634,-0.2038,0.182,-0.1614,0.1521,-0.1372,0.1698,-0.1266,0.161,-0.2622,0.1948,-0.145,0.1194,-0.1632,0.1146,-0.1496,0.1238,-0.1344,0.0364,-0.1975,0.0717,-0.1541,0.1647,-0.0583,0.2245,-0.1569,0.1466,-0.1498,0.1201,-0.0845,0.0968,-0.0624,0.0912,-0.0489,0.0769,-0.0496,0.0506,-0.0258,0.044,-0.0151,0.0324,-0.0232,0.0275,-0.0145,0.0173,-0.0106,0.011,-0.0049,0.0088,0,0.0089,-0.0038,0.0065,-0.0005,0.006,0,0.0056,0,0.0059,0,0.0052,0,0.0049,0,0.0872,0,0.078,-0.0206,0.0946,-0.0941,0.1341,-0.135,0.2337,-0.1088,0.1155,-0.1046,0.0775,-0.097,0.2065,-0.184,0.1872,-0.2097,0.1392,-0.1126,0.28,-0.138,0.2261,-0.1124,0.1647,-0.2022,0.2081,-0.149,0.1599,-0.1249,0.1669,-0.162,0.2002,-0.1144,0.1673,-0.1257,0.1486,-0.0634,0.1432,-0.0827,0.1132,-0.0426,0.1074,-0.068,0.0815,-0.05,0.0799,-0.0259,0.0546,-0.0127,0.0164,-0.0265,0.0475,-0.0115,0.042,-0.0124,0.0284,-0.0139,0.0273,-0.0063,0.0214,-0.0061,0.0138,-0.0012,0.0058,-0.0059,0.0159,-0.0018,0.0078,-0.001,0.0076,0,0.0099,-0.0006,0.0337,-0.1194,0.1583,-0.2363,0.0668,-0.1024,0.0384,-0.0855,0.0813,-0.1143,0.086,-0.0798,0.043,-0.1141,0.0459,-0.1014,0.3067,-0.1569,0.0995,-0.135,0.2049,-0.096,0.1966,-0.1725,0.1887,-0.2312,0.0951,-0.1291,0.2069,-0.1214,0.2461,-0.1458,0.1951,-0.1109,0.1737,-0.0924,0.084,-0.0879,0.1648,-0.0847,0.0936,-0.0515,0.0999,-0.0785,0.07,-0.0336,0.0087,-0.0377,0.084,-0.0197,0.0786,-0.0395,0.0435,-0.0186,0.0535,-0.0153,0.0413,-0.0187,0.0368,-0.0143,0.0113,-0.0105,0.0345,-0.0115,0.0212,-0.0068,0.0276,-0.0057,0.0165,-0.0055,0.0144,-0.0019,0.0138,-0.0042,0.0167,-0.0016,0.0126,-0.0026,0.0087,0,0.007,-0.0002,0.0052,0,0.0074,0,0.008,0,0.0067,0,0.006,0,0.0063,0,0.0052,0,0.0055,0,0.0054,0,0.0044,0,0.005,0,0.005,0,0.0043,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0044,0,0.2145,-0.2932,0.1711,-0.0138,0.1327,-0.1458,0.068,-0.1852,0.1479,-0.1543,0.0925,-0.0741,0.1083,-0.1568,0.2162,-0.1109,0.2176,-0.2902,0.1449,-0.241,0.3681,-0.3659,0.3301,-0.1698,0.2542,-0.2204,0.3064,-0.2129,0.1351,-0.2241,0.2334,-0.2761,0.1961,-0.1713,0.1709,-0.11,0.1217,-0.1337,0.1083,-0.1165,0.0886,-0.0777,0.0703,-0.0578,0.081,-0.0344,0.0572,-0.0459,0.1394,-0.2885,0.0602,-0.1823,0.0435,-0.1304,0.0509,-0.1526,0.1131,-0.0815,0.1012,-0.0687,0.0613,-0.0931,0.1336,-0.1323,0.2681,-0.1946,0.2329,-0.1562,0.2766,-0.219,0.2311,-0.2918,0.083,-0.2548,0.2408,-0.1529,0.2475,-0.1792,0.2283,-0.3602,0.2156,-0.178,0.2317,-0.1859,0.1702,-0.1332,0.132,-0.1127,0.0971,-0.0762,0.1108,-0.0873,0.0855,-0.0778,0.0582,-0.0619,0.0597,-0.0379,0.0617,-0.038,0.046,-0.0325,0.0491,-0.0365,0.0313,-0.0252,0.0172,-0.0222,0.022,-0.0241,0.0282,-0.0152,0.0233,-0.0173,0.0132,-0.0096,0.0132,-0.0101,0.0182,-0.0076,0.013,-0.0047,0.0138,-0.0024,0.0115,-0.0025,0.0123,-0.0016,0.2369,-0.0022,0.2222,-0.2131,0.1727,-0.0673,0.1655,-0.057,0.0946,-0.0878,0.1454,-0.0987,0.0902,-0.0962,0.1912,-0.1419,0.2595,-0.1857,0.2137,-0.2613,0.2265,-0.0988,0.1875,-0.1804,0.3296,-0.1146,0.1462,-0.1952,0.1774,-0.1763,0.1415,-0.1546,0.2097,-0.147,0.1618,-0.0973,0.1084,-0.0921,0.1269,-0.0767,0.0543,-0.0826,0.0519,-0.0494,0.0995,-0.0364,0.0115,-0.354,0.0991,-0.1191,0.0733,-0.2025,0.175,-0.1003,0.0456,-0.1293,0.1166,-0.194,0.1199,-0.0848,0.1108,-0.1345,0.1115,-0.139,0.267,-0.1675,0.1173,-0.2347,0.1641,-0.1599,0.1975,-0.1621,0.1001,-0.227,0.1977,-0.1384,0.1929,-0.1032,0.1084,-0.1512,0.1785,-0.0971,0.1124,-0.0857,0.0412,-0.0887,0.1265,-0.0638,0.0832,-0.0289,0.076,-0.066,0.0916,-0.0518,0.0827,-0.0338,0.0272,-0.0391,0.0666,-0.0285,0.0369,-0.0156,0.0458,-0.0225,0.0342,-0.0066,0.0399,-0.0083,0.0281,-0.0147,0.0296,-0.0125,0.0241,-0.0096,0.0159,-0.0079,0.0201,-0.0063,0.0131,-0.0051,0.0051,-0.0046,0.0057,-0.003,0.0131,-0.0016,0.0102,0,0.0106,0,0.0088,0,0.1094,-0.0912,0.1686,-0.0175,0.1864,-0.1217,0.2654,-0.2478,0.2925,-0.2107,0.1486,-0.2161,0.1691,-0.1728,0.221,-0.1415,0.13,-0.1475,0.1523,-0.1722,0.2326,-0.1928,0.2157,-0.0865,0.2053,-0.1477,0.141,-0.1572,0.0914,-0.0957,0.0583,-0.0474,0.037,-0.0353,0.037,-0.0203,0.0321,-0.0127,0.024,-0.0094,0.036,-0.1251,0.0986,-0.07,0.2284,-0.0819,0.2692,-0.1371,0.2648,-0.1804,0.094,-0.159,0.1105,-0.0319,0.0426,-0.051,0.0274,-0.0149,0.0181,-0.0156,0.0512,-0.2736,0.0661,-0.1462,0.2693,-0.1788,0.1775,-0.1869,0.1985,-0.1972,0.2057,-0.1408,0.1193,-0.1458,0.1244,-0.0755,0.0515,-0.0491,0.0401,-0.0328,0.0298,-0.0173,0.023,-0.0147,0.0145,-0.0191,0.0128,-0.0119,0.0109,-0.0056,0.0092,-0.0003,0.0063,0,0.0049,0,0.0068,-0.1424,0.1959,-0.0597,0.1203,-0.0322,0.1488,-0.0933,0.0397,-0.0403,0.0932,-0.1141,0.1691,-0.0749,0.0707,-0.0966,0.0528,-0.0445,0.1851,-0.1471,0.1697,-0.08,0.2375,-0.0482,0.2048,-0.1766,0.1373,-0.1175,0.264,-0.1084,0.2172,-0.1641,0.1701,-0.174,0.2274,-0.2395,0.332,-0.2795,0.1939,-0.1126,0.1054,-0.1085,0.1272,-0.083,0.1102,-0.0662,0.096,-0.0694,0.0798,-0.0529,0.041,-0.0642,0.0698,-0.0329,0.04,-0.0268,0.0344,-0.016,0.0394,-0.0164,0.04,-0.0151,0.0338,-0.02,0.0265,-0.0079,0.0289,-0.0099,0.0224,-0.0048,0.0227,-0.0078,0.0172,-0.0038,0.0093,-0.0055,0.0151,-0.0004,0.013,-0.0015,0.0125,0,0.0095,0,0.0076,0,0.0079,0,0.0083,0,0.0072,0,0.0601,0,0.1183,-0.1729,0.1104,-0.053,0.0157,-0.1317,0.0983,-0.0549,0.1132,-0.0262,0.1809,-0.0861,0.0312,-0.0623,0.1397,-0.0326,0.1723,-0.1875,0.1322,-0.1574,0.1757,-0.1402,0.127,-0.1607,0.1421,-0.154,0.1268,-0.1776,0.1455,-0.1518,0.194,-0.1958,0.1285,-0.1452,0.112,-0.1152,0.0609,-0.1541,0.1132,-0.1315,0.0801,-0.0385,0.0711,-0.1241,0.067,-0.0516,0.0534,-0.1025,0.0731,-0.0705,0.045,-0.0585,0.0276,-0.046,0.042,-0.037,0.0355,-0.0265,0.0266,-0.0355,0.0256,-0.0314,0.0212,-0.0208,0.0183,-0.0205,0.0191,-0.0094,0.017,-0.0079,0.0142,-0.0025,0.0114,-0.0089,0.0124,-0.0083,0.0108,-0.0051,0.0106,-0.0046,0.0079,-0.0003,0.0081,-0.0038,0.0072,0,0.0062,0,0.0068,0,0.0056,0,0.0058,0,0.0058,0,0.0052,0,0.0049,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.367,-0.1268,0.1509,-0.1922,0.2148,-0.1136,0.1763,-0.1892,0.2244,-0.3031,0.2686,-0.4575,0.2445,-0.3743,0.2918,-0.2495,0.2055,-0.1938,0.3903,-0.3511,0.1101,-0.2846,0.2558,-0.5279,0.2043,-0.1714,0.1074,-0.2182,0.1097,-0.0356,0.0548,-0.0835,0.0489,-0.0093,0.0434,-0.0557,0.033,-0.0544,0.0264,-0.0208,0.0279,-0.0353,0.0185,-0.0196,0.0192,-0.0016,0.0118,-0.0006,0.0111,-0.0108,0.0097,-0.0042,0.0061,-0.0022,0.0072,-0.0009,0.006,0,0.0052,0,0.0535,-0.1976,0.1997,-0.116,0.1843,-0.138,0.2345,-0.2782,0.1698,-0.044,0.299,-0.3404,0.1011,-0.2319,0.1607,-0.2214,0.1954,-0.2667,0.2759,-0.2245,0.0907,-0.1666,0.1273,-0.1416,0.0385,-0.1402,0.0863,-0.1085,0.0588,-0.0692,0.035,-0.0401,0.0496,-0.0431,0.0362,-0.0404,0.0216,-0.0255,0.024,-0.016,0.0178,-0.0175,0.3796,-0.0917,0.0753,-0.1646,0.2008,-0.1083,0.1295,-0.1711,0.3213,-0.1751,0.2015,-0.1905,0.3827,-0.1991,0.0649,-0.228,0.3457,-0.2228,0.1298,-0.1949,0.3778,-0.222,0.3763,-0.1695,0.0806,-0.1712,0.262,-0.1163,0.0804,-0.0946,0.151,-0.0697,0.1356,-0.0645,0.1032,-0.0293,0.0562,-0.0461,0.0586,-0.0341,0.0652,-0.0363,0.0578,-0.0217,0.0317,-0.022,0.0328,-0.0116,0.0332,-0.0069,0.0234,-0.0056,0.0166,-0.0029,0.0152,-0.0026,0.006,-0.0022,0.0087,0,0.0102,0,0.0065,0,0.0063,0,0.0055,0,0.0052,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.1631,0,0.1174,-0.0564,0.0753,-0.0744,0.1432,-0.1729,0.1618,-0.1762,0.0532,-0.1698,0.0768,-0.1637,0.072,-0.0583,0.1276,-0.1615,0.1124,-0.1584,0.2042,-0.1293,0.1208,-0.1483,0.1071,-0.1271,0.1255,-0.2131,0.0854,-0.1041,0.0878,-0.09,0.0586,-0.0907,0.0384,-0.062,0.0379,-0.0436,0.0262,-0.0293,0.024,-0.0052,0.0125,-0.0223,0.0146,-0.0159,0.0113,-0.0094,0.0099,-0.0049,0.0095,-0.0037,0.0065,-0.0014,0.0055,0,0.0051,0,0.0046,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.004,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:37
صدای شلیک تنفگ الکترونیکی
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0047,0,0.0322,-0.2493,0.1853,-0.0714,0.0994,-0.0561,0.0764,-0.0305,0.03,-0.0381,0.0272,-0.0276,0.091,-0.0918,0.1163,-0.0708,0.1061,-0.0571,0.0657,-0.0543,0.0279,-0.0099,0.0259,-0.0187,0.1435,-0.1224,0.155,-0.1575,0.1639,-0.1786,0.1817,-0.1257,0.1739,-0.1672,0.1756,-0.1323,0.2068,-0.165,0.2164,-0.0777,0.2064,-0.1266,0.1692,-0.1139,0.1739,-0.1257,0.1403,-0.152,0.2918,-0.2263,0.158,-0.0847,0.1595,-0.1048,0.2064,-0.1186,0.1825,-0.1522,0.1196,-0.0461,0.1638,-0.1456,0.2188,-0.127,0.1985,-0.1335,0.1403,-0.1841,0.1599,-0.1672,0.1806,-0.1938,0.2151,-0.2017,0.1865,-0.1898,0.1846,-0.1223,0.1697,-0.1231,0.1471,-0.149,0.1784,-0.0495,0.17,-0.1519,0.1164,-0.2416,0.1353,-0.1463,0.1571,-0.1478,0.1645,-0.1022,0.2322,-0.1843,0.1044,-0.1902,0.1523,-0.1097,0.2279,-0.1524,0.1446,-0.1082,0.179,-0.1301,0.1359,-0.1846,0.1082,-0.258,0.0998,-0.2049,0.1656,-0.2235,0.1589,-0.1685,0.1536,-0.0841,0.1745,-0.1289,0.1112,-0.2292,0,-0.1675,0.1343,-0.1786,0.0948,-0.1839,0.1488,-0.1536,0.1694,-0.2011,0.1546,-0.2677,0.2171,-0.1074,0.1172,-0.1507,0.149,-0.1506,0.1818,-0.1448,0.2031,-0.1743,0.2355,-0.1629,0.1986,-0.0895,0.1475,-0.1296,0.1636,-0.1578,0.182,-0.1499,0.2423,-0.1462,0.235,-0.2648,0.112,-0.2343,0.1321,-0.138,0.1251,-0.1494,0.1466,-0.1463,0.3159,-0.1837,0.1825,-0.2064,0.2001,-0.1654,0.2021,-0.1766,0.1889,-0.1588,0.1826,-0.0939,0.3067,-0.1245,0.2197,-0.2249,0.2086,-0.2135,0.1919,-0.1717,0.1365,-0.1665,0.1757,-0.0374,0.1993,-0.196,0.1899,-0.2304,0.2058,-0.2377,0.1686,-0.144,0.1437,-0.1581,0.1466,-0.0704,0.1482,-0.1395,0.1328,-0.1176,0.1177,-0.1124,0.1065,-0.0978,0.1116,-0.099,0.0825,-0.0669,0.1012,-0.0671,0.0701,-0.0626,0.0599,-0.0671,0.0553,-0.0556,0.0568,-0.053,0.0476,-0.0431,0.0536,-0.0438,0.0468,-0.0526,0.0344,-0.0333,0.0414,-0.0471,0.0312,-0.0385,0.0302,-0.0212,0.0411,-0.026,0.0274,-0.006,0.0253,-0.0189,0.0323,-0.0203,0.0363,-0.0213,0.0332,-0.0242,0.0287,-0.0198,0.0243,-0.0189,0.0294,-0.0164,0.0227,-0.0161,0.0196,-0.0218,0.0183,-0.0112,0.0162,-0.0098,0.0185,-0.0143,0.017,-0.0153,0.0145,-0.01,0.0114,-0.0062,0.0124,-0.0071,0.0108,-0.0055,0.0123,-0.0038,0.0108,-0.0047,0.0096,-0.0023,0.011,-0.0011,0.0077,-0.0006,0.0089,-0.0017,0.0079,0,0.0091,-0.0009,0.0058,-0.001,0.0072,-0.0006,0.0064,0,0.0059,0,0.0066,0,0.0073,0,0.0052,0,0.0053,0,0.0059,0,0.0056,0,0.0056,0,0.0054,0,0.0058,0,0.0049,0,0.0048,0,0.0049,0,0.005,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.004,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.004,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
صدای شلیک تنفگ الکترونیکی
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0048,-0.0014,0.152,-0.3022,0.2082,-0.1959,0.2471,-0.2483,0.2287,-0.1535,0.1788,-0.1687,0.164,-0.1281,0.0542,-0.1177,0.0577,-0.0642,0.0566,-0.0369,0.0388,-0.0339,0.1339,-0.1837,0.1594,-0.1971,0.2147,-0.3242,0.1936,-0.0908,0.1704,-0.234,0.2064,-0.1469,0.0684,-0.1125,0.0835,-0.0709,0.0396,-0.0278,0.3724,-0.2274,0.2011,-0.1335,0.2285,-0.3228,0.1839,-0.2019,0.2611,-0.2018,0.2038,-0.2024,0.0924,-0.1101,0.0698,-0.072,0.096,-0.0855,0.1126,-0.1996,0.1593,-0.1941,0.0592,-0.2403,0.2286,-0.2005,0.2379,-0.2046,0.2033,-0.2079,0.1863,-0.1291,0.1384,-0.0814,0.0553,-0.0667,0.2066,-0.0986,0.2737,-0.3046,0.1747,-0.2577,0.1944,-0.1891,0.1237,-0.2272,0.2249,-0.1798,0.0991,-0.158,0.0909,-0.0962,0.1106,-0.0475,0.0836,-0.0342,0.0876,-0.0875,0.2965,-0.1851,0.2161,-0.1337,0.1402,-0.1763,0.1991,-0.1472,0.2062,-0.1325,0.1529,-0.1293,0.0599,-0.1166,0.0786,-0.0409,0.0696,-0.0549,0.2202,-0.1855,0.1595,-0.2007,0.0698,-0.1527,0.2978,-0.2354,0.1409,-0.1004,0.1765,-0.139,0.1801,-0.1303,0.1246,-0.1002,0.0753,-0.0895,0.0505,-0.0424,0.2408,-0.1964,0.1703,-0.1999,0.2064,-0.1029,0.195,-0.1633,0.1775,-0.1191,0.138,-0.2418,0.1705,-0.12,0.121,-0.1166,0.1027,-0.0589,0.1861,-0.0714,0.1824,-0.216,0.2017,-0.213,0.2586,-0.2058,0.2265,-0.1589,0.1961,-0.1381,0.1446,-0.154,0.0978,-0.1045,0.0742,-0.0746,0.0604,-0.0421,0.2344,-0.3152,0.2263,-0.2232,0.1453,-0.1532,0.3082,-0.1699,0.1639,-0.2349,0.1903,-0.1993,0.1409,-0.2854,0.1079,-0.0909,0.086,-0.0589,0.0357,-0.0833,0.1596,-0.3391,0.1991,-0.214,0.1612,-0.2293,0.1581,-0.2736,0.1316,-0.1995,0.2024,-0.1447,0.1809,-0.1048,0.1087,-0.1486,0.0905,-0.1044,0.2583,-0.0461,0.2328,-0.2922,0.1757,-0.1597,0.2484,-0.0998,0.2675,-0.173,0.1757,-0.0416,0.161,-0.1326,0.1136,-0.1798,0.0693,-0.1089,0.0506,-0.0385,0.1887,-0.2138,0.3351,-0.1474,0.1135,-0.2945,0.2248,-0.2193,0.1739,-0.1947,0.2446,-0.1652,0.1307,-0.0702,0.1443,-0.0938,0.1085,-0.0587,0.0577,-0.0535,0.1591,-0.1926,0.2796,-0.1874,0.0729,-0.2272,0.1725,-0.1311,0.1318,-0.2086,0.2427,-0.2087,0.125,-0.1296,0.0963,-0.0424,0.0542,-0.0856,0.0899,-0.0715,0.1467,-0.2733,0.1322,-0.166,0.18,-0.224,0.3693,-0.2767,0.1293,-0.2395,0.1174,-0.1678,0.1237,-0.1373,0.1118,-0.0612,0.0985,-0.0341,0.0485,-0.0461,0.2434,-0.2213,0.1125,-0.14,0.1761,-0.149,0.2251,-0.2143,0.2565,-0.1979,0.1137,-0.1782,0.1231,-0.0981,0.0901,-0.0527,0.0422,-0.0432,0.0399,-0.0621,0.235,-0.4542,0.1566,-0.1967,0.1081,-0.1863,0.2216,-0.1831,0.1726,-0.2469,0.154,-0.1367,0.1178,-0.1737,0.1289,-0.0842,0.0852,-0.0436,0.0629,-0.0615,0.2164,-0.2284,0.1796,-0.2238,0.1923,-0.1418,0.2101,-0.2199,0.1274,-0.1229,0.2579,-0.2019,0.0944,-0.0816,0.1037,-0.0693,0.0696,-0.1013,0.051,-0.0488,0.1857,-0.1869,0.2606,-0.2076,0.2718,-0.2974,0.2683,-0.2006,0.2428,-0.145,0.2421,-0.1579,0.1125,-0.1082,0.0665,-0.0901,0.0645,-0.0771,0.044,-0.0603,0.2077,-0.286,0.155,-0.2709,0.2295,-0.1528,0.276,-0.2643,0.1187,-0.2055,0.1292,-0.2229,0.1245,-0.1395,0.0686,-0.0607,0.0892,-0.0575,0.0535,-0.0501,0.3138,-0.1837,0.1666,-0.2408,0.2151,-0.2559,0.2025,-0.2003,0.1519,-0.1561,0.1813,-0.1381,0.0879,-0.095,0.0532,-0.0986,0.0687,-0.0548,0.2495,-0.1559,0.1452,-0.2682,0.206,-0.2596,0.2658,-0.1268,0.2201,-0.156,0.2506,-0.176,0.1091,-0.0987,0.0691,-0.0755,0.0969,-0.077,0.0649,-0.0769,0.302,-0.2655,0.1338,-0.1321,0.171,-0.2441,0.2168,-0.1875,0.1794,-0.1839,0.2319,-0.155,0.1422,-0.0967,0.0947,-0.0989,0.0939,-0.0874,0.0435,-0.0816,0.2086,-0.2074,0.3107,-0.1504,0.1291,-0.1632,0.2527,-0.288,0.2026,-0.1786,0.2891,-0.1364,0.238,-0.0831,0.1253,-0.0878,0.0419,-0.0823,0.0772,-0.0832,0.277,-0.2889,0.2416,-0.2335,0.1756,-0.1772,0.2808,-0.277,0.1441,-0.2592,0.196,-0.1396,0.1848,-0.1353,0.0488,-0.0412,0.0714,-0.0538,0.0745,-0.0701,0.254,-0.3481,0.2353,-0.2115,0.2004,-0.2169,0.1477,-0.1707,0.15,-0.1372,0.1864,-0.1839,0.1179,-0.1218,0.1143,-0.1084,0.096,-0.0754,0.0715,-0.0727,0.3131,-0.3472,0.152,-0.3062,0.0842,-0.1614,0.2486,-0.1317,0.2238,-0.2535,0.202,-0.1763,0.1415,-0.1481,0.1125,-0.0815,0.082,-0.1158,0.0625,-0.0748,0.2155,-0.1873,0.1994,-0.1457,0.2274,-0.1378,0.2626,-0.2238,0.2632,-0.1787,0.1766,-0.0561,0.1049,-0.0906,0.1157,-0.0512,0.0864,-0.0806,0.1558,-0.1221,0.3236,-0.1886,0.1749,-0.1561,0.2203,-0.3169,0.1959,-0.2388,0.2691,-0.2013,0.0601,-0.1482,0.1477,-0.1338,0.1013,-0.0779,0.0804,-0.066,0.0436,-0.0464,0.1723,-0.1552,0.1688,-0.3453,0.2416,-0.1684,0.1047,-0.2569,0.135,-0.1028,0.1503,-0.1264,0.1615,-0.1502,0.0677,-0.0719,0.0811,-0.0564,0.0656,-0.0483,0.2988,-0.2659,0.117,-0.2192,0.1863,-0.2022,0.229,-0.2248,0.1852,-0.1216,0.2348,-0.2038,0.1177,-0.1371,0.0969,-0.0928,0.0924,-0.0869,0.0368,-0.0564,0.2195,-0.235,0.1421,-0.229,0.2168,-0.1048,0.1688,-0.2423,0.3208,-0.158,0.1942,-0.2494,0.1361,-0.153,0.0593,-0.1694,0.0832,-0.0563,0.067,-0.0494,0.2325,-0.2189,0.2105,-0.3527,0.3216,-0.1898,0.1941,-0.2272,0.2028,-0.0899,0.2006,-0.2225,0.1504,-0.1213,0.0944,-0.0614,0.1314,-0.0881,0.1511,-0.0764,0.198,-0.2019,0.0996,-0.2569,0.1634,-0.1327,0.1905,-0.2443,0.3135,-0.0966,0.14,-0.1495,0.1211,-0.1829,0.1233,-0.0712,0.0908,-0.0428,0.2163,-0.1924,0.197,-0.1112,0.1458,-0.1402,0.3503,-0.1336,0.1671,-0.2266,0.1894,-0.203,0.1386,-0.1535,0.1569,-0.081,0.0859,-0.065,0.0452,-0.0715,0.1601,-0.2228,0.1949,-0.1785,0.2268,-0.1305,0.2123,-0.1347,0.201,-0.1866,0.2279,-0.1278,0.1789,-0.1442,0.071,-0.0783,0.0469,-0.0942,0.033,-0.0914,0.254,-0.2084,0.2996,-0.2304,0.1632,-0.2676,0.3788,-0.1152,0.1762,-0.2015,0.0908,-0.1249,0.1871,-0.1489,0.1199,-0.1063,0.1059,-0.0828,0.0784,-0.0373,0.2223,-0.4119,0.2548,-0.4115,0.2374,-0.2011,0.2859,-0.2462,0.2406,-0.2445,0.1771,-0.2162,0.0561,-0.0994,0.1347,-0.0797,0.0786,-0.0332,0.0566,-0.0462,0.1502,-0.2547,0.1879,-0.2129,0.1739,-0.256,0.3231,-0.1706,0.211,-0.1711,0.1208,-0.1003,0.1558,-0.1087,0.1368,-0.081,0.0552,-0.0276,0.0617,-0.0762,0.2595,-0.2587,0.1506,-0.1672,0.2579,-0.1755,0.1668,-0.2049,0.1102,-0.2174,0.1525,-0.1236,0.1217,-0.1852,0.1257,-0.0845,0.0537,-0.0777,0.082,-0.0677,0.173,-0.2606,0.2566,-0.1175,0.2097,-0.1373,0.1745,-0.1604,0.2219,-0.1701,0.1584,-0.1308,0.1698,-0.1266,0.0414,-0.0646,0.0562,-0.0533,0.0868,-0.1139,0.2997,-0.2464,0.1495,-0.1644,0.2272,-0.1651,0.1606,-0.2337,0.136,-0.1715,0.1218,-0.1317,0.0846,-0.1083,0.0674,-0.0558,0.0797,-0.0697,0.1169,-0.1826,0.1859,-0.3041,0.1871,-0.2567,0.3822,-0.227,0.1909,-0.2008,0.1773,-0.2495,0.1388,-0.1113,0.1024,-0.0742,0.0808,-0.0866,0.0575,-0.0721,0.4118,-0.1625,0.22,-0.2276,0.2069,-0.2846,0.2268,-0.148,0.2226,-0.2809,0.181,-0.1424,0.1265,-0.1762,0.0874,-0.0862,0.075,-0.0458,0.0741,-0.0501,0.021,-0.0556,0.2979,-0.2571,0.2161,-0.2149,0.1878,-0.2738,0.1766,-0.1948,0.2595,-0.184,0.2282,-0.1852,0.1261,-0.1834,0.0574,-0.0682,0.0631,-0.0656,0.0623,-0.0676,0.2482,-0.2849,0.2241,-0.1691,0.1831,-0.1355,0.2384,-0.282,0.1743,-0.1722,0.183,-0.0742,0.1664,-0.1391,0.1021,-0.0726,0.0758,-0.0944,0.06,-0.0603,0.1012,-0.3557,0.2694,-0.1389,0.2167,-0.1991,0.1946,-0.3115,0.116,-0.3542,0.2006,-0.1605,0.1637,-0.1444,0.0966,-0.1274,0.0732,-0.0631,0.0267,-0.0493,0.2563,-0.4047,0.2778,-0.2072,0.2159,-0.2153,0.2498,-0.1922,0.184,-0.142,0.1603,-0.1979,0.1351,-0.1273,0.1304,-0.0744,0.0701,-0.0846,0.0409,-0.0865,0.0669,-0.2781,0.2282,-0.2306,0.1473,-0.2232,0.2199,-0.2302,0.2208,-0.1757,0.1477,-0.2203,0.1496,-0.0768,0.1001,-0.1467,0.0679,-0.0554,0.0481,-0.0736,0.113,-0.2357,0.2084,-0.2672,0.318,-0.2162,0.3558,-0.2063,0.1401,-0.2135,0.1629,-0.0592,0.0909,-0.177,0.1445,-0.1427,0.0759,-0.0277,0.0611,-0.0454,0.3534,-0.2441,0.2297,-0.3524,0.1459,-0.2076,0.2753,-0.1814,0.1691,-0.1944,0.1021,-0.2128,0.1001,-0.1736,0.0748,-0.0866,0.1017,-0.1133,0.0501,-0.0805,0.2356,-0.2292,0.1093,-0.1481,0.1496,-0.2708,0.326,-0.2137,0.2177,-0.2408,0.174,-0.2339,0.1406,-0.1165,0.0579,-0.0713,0.0719,-0.0511,0.0511,-0.0538,0.2565,-0.2976,0.2428,-0.3779,0.2927,-0.2127,0.2389,-0.345,0.1754,-0.233,0.2419,-0.1764,0.1681,-0.1467,0.1002,-0.1132,0.0547,-0.0531,0.2594,-0.0278,0.2566,-0.3377,0.244,-0.2497,0.1999,-0.2049,0.1974,-0.1238,0.1275,-0.2233,0.0728,-0.1295,0.1328,-0.1279,0.0563,-0.1071,0.0471,-0.0522,0.068,-0.1143,0.2628,-0.1498,0.1182,-0.2409,0.2151,-0.254,0.1825,-0.2274,0.1802,-0.2153,0.1893,-0.1513,0.1064,-0.1456,0.0815,-0.0577,0.0527,-0.0692,0.1388,-0.3851,0.2291,-0.1798,0.2683,-0.1685,0.2415,-0.226,0.1239,-0.1877,0.2266,-0.3134,0.1304,-0.1775,0.1545,-0.131,0.1046,-0.0752,0.0825,-0.1536,0.2571,-0.2572,0.113,-0.2172,0.1441,-0.0677,0.0993,-0.221,0.1619,-0.1042,0.1478,-0.1019,0.1761,-0.0939,0.1175,-0.0964,0.0986,-0.0735,0.2624,-0.2453,0.1297,-0.1336,0.1243,-0.2085,0.2127,-0.2394,0.163,-0.1749,0.1917,-0.1328,0.1156,-0.1797,0.1488,-0.0858,0.0755,-0.0983,0.0353,-0.0709,0.2779,-0.2893,0.1857,-0.1639,0.1942,-0.1406,0.2321,-0.2408,0.226,-0.1917,0.2347,-0.1092,0.1778,-0.1462,0.1342,-0.143,0.0919,-0.0781,0.0829,-0.03,0.2336,-0.2628,0.2355,-0.2338,0.1497,-0.1367,0.1939,-0.2563,0.1254,-0.1906,0.2079,-0.1864,0.1178,-0.18,0.1204,-0.1,0.0646,-0.0868,0.0737,-0.0726,0.2837,-0.3309,0.181,-0.1175,0.1636,-0.2095,0.2778,-0.2029,0.1832,-0.1918,0.1275,-0.1595,0.154,-0.0622,0.1013,-0.0744,0.0329,-0.1125,0.0519,-0.0683,0.2567,-0.0349,0.3315,-0.2599,0.3115,-0.3552,0.2529,-0.2066,0.1654,-0.2012,0.1336,-0.1518,0.1278,-0.2673,0.2304,-0.1504,0.0741,-0.0697,0.1107,-0.0739,0.1903,-0.2002,0.1512,-0.2171,0.117,-0.2096,0.2158,-0.1882,0.2786,-0.2119,0.2409,-0.2221,0.1733,-0.1285,0.1812,-0.0887,0.0747,-0.0584,0.0478,-0.0568,0.1756,-0.0661,0.1976,-0.299,0.1441,-0.2342,0.3718,-0.2269,0.1767,-0.2905,0.1956,-0.1226,0.1591,-0.2032,0.1448,-0.1016,0.1232,-0.0527,0.0631,-0.0621,0.1149,-0.2127,0.2595,-0.2314,0.194,-0.2081,0.2808,-0.1353,0.1736,-0.1969,0.2041,-0.219,0.1076,-0.2081,0.1067,-0.1118,0.0684,-0.0647,0.1145,-0.052,0.3849,-0.1414,0.3071,-0.254,0.1588,-0.2322,0.2942,-0.1526,0.2178,-0.3116,0.2112,-0.1153,0.1005,-0.2113,0.157,-0.0954,0.1143,-0.0377,0.0812,-0.0889,0.0798,-0.0679,0.0362,-0.0352,0.0363,-0.0279,0.018,-0.0189,0.0361,-0.0238,0.0244,-0.0359,0.0241,-0.0117,0.0277,-0.0137,0.0297,-0.0261,0.0201,-0.0227,0.0195,-0.0081,0.0181,-0.0073,0.0162,-0.0071,0.012,-0.0049,0.0117,-0.0028,0.0086,-0.0034,0.0094,-0.002,0.0099,0,0.007,0,0.0063,0,0.0056,0,0.005,0,0.0048,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:16
صدای شلیک تنفگ الکترونیکی
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0047,0,0.0076,0,0.0084,0,0.007,-0.0018,0.0159,0,0.0088,-0.0143,0.0155,-0.0155,0.0232,-0.0115,0.0372,-0.024,0.0307,-0.0269,0.044,-0.0098,0.0482,-0.0402,0.0385,-0.02,0.0273,-0.0094,0.0405,-0.0212,0.0482,-0.0238,0.0247,-0.0211,0.0556,-0.0663,0.0638,-0.0709,0.0344,-0.0646,0.0381,-0.0412,0.0637,-0.0627,0.0683,-0.0202,0.0812,-0.0714,0.0548,-0.0279,0.0619,-0.0425,0.0409,-0.0759,0.0641,-0.0539,0.0595,-0.1036,0.0525,-0.0349,0.1075,-0.0464,0.1049,-0.1083,0.0433,-0.1303,0.1077,-0.0599,0.0817,-0.0655,0.0422,-0.0928,0.0933,-0.0738,0.1018,-0.0971,0.132,-0.0524,0.0903,-0.0487,0.062,-0.0456,0.1677,-0.0857,0.074,-0.1747,0.1919,-0.0731,0.1511,-0.1025,0.1044,-0.0777,0.1048,-0.1412,0.0788,-0.0582,0.0924,-0.0959,0.0429,-0.0927,0.1986,-0.1749,0.2303,-0.0995,0.2028,-0.0509,0.2141,-0.1621,0.1212,-0.0871,0.0681,-0.1191,0.1254,-0.1331,0.1258,-0.1297,0.1143,-0.1057,0.1057,-0.0543,0.2002,-0.1091,0.179,-0.1669,0.2075,-0.1113,0.1568,-0.1101,0.1252,-0.1363,0.279,-0.1402,0.0567,-0.1653,0.1297,-0.1636,0.1114,-0.1772,0.1169,-0.1395,0.1079,-0.1451,0.1025,-0.1164,0.2254,-0.1151,0.1497,-0.2245,0.117,-0.1627,0.2506,-0.096,0.1234,-0.1207,0.2887,-0.1439,0.3119,-0.326,0.2426,-0.1461,0.0955,-0.099,0.0981,-0.1554,0.1249,-0.0592,0.1404,-0.0532,0.0893,-0.0681,0.0596,-0.1225,0.0968,-0.1235,0.109,-0.1017,0.0927,-0.06,0.1375,-0.0686,0.1489,-0.1332,0.1226,-0.1332,0.1091,-0.0959,0.0616,-0.1173,0.0844,-0.0523,0.0862,-0.0408,0.084,-0.0532,0.0628,-0.066,0.0573,-0.0341,0.0661,-0.0688,0.0607,-0.054,0.0917,-0.0229,0.0676,-0.0225,0.0755,-0.0294,0.0339,-0.0657,0.0524,-0.055,0.0538,-0.0238,0.066,-0.0351,0.0445,-0.0193,0.0442,-0.045,0.0324,-0.0231,0.0312,-0.0304,0.0431,-0.0241,0.0464,-0.0221,0.0486,-0.024,0.0395,-0.0375,0.0344,-0.0428,0.0596,-0.0286,0.0375,-0.0278,0.0398,-0.0357,0.0592,-0.0138,0.029,-0.0503,0.0544,-0.0159,0.0583,-0.0159,0.046,-0.0179,0.0509,-0.0066,0.0326,-0.0338,0.023,-0.0278,0.0386,-0.0231,0.0314,-0.0112,0.0263,-0.016,0.0316,-0.0219,0.0352,-0.0095,0.0175,-0.0317,0.0234,-0.0115,0.0274,-0.0214,0.0244,-0.0097,0.0302,-0.0187,0.0139,-0.016,0.0231,-0.0201,0.0237,-0.0261,0.0313,-0.0273,0.0272,-0.015,0.023,-0.0034,0.0404,-0.0135,0.022,-0.0101,0.0175,-0.0168,0.0204,-0.0038,0.0195,-0.002,0.0246,-0.0129,0.0126,-0.0116,0.0194,-0.0147,0.0229,-0.0129,0.0105,-0.0166,0.0164,-0.0024,0.0139,-0.0096,0.0214,-0.0076,0.0166,-0.0142,0.0146,-0.0121,0.0158,-0.0156,0.0096,-0.0054,0.0124,-0.0013,0.0185,-0.0042,0.0082,-0.0118,0.0149,-0.0097,0.0084,-0.0021,0.02,-0.0057,0.0185,0,0.0195,-0.0083,0.0094,-0.0031,0.0112,-0.0088,0.0115,-0.0005,0.0131,-0.0023,0.0097,-0.0025,0.0074,-0.0014,0.0121,-0.0079,0.0091,-0.0065,0.0093,-0.0026,0.0139,-0.0006,0.0092,0,0.0086,-0.0005,0.0075,-0.0034,0.006,-0.0067,0.0107,-0.0037,0.0089,0,0.0097,0,0.0108,-0.002,0.01,-0.0004,0.0078,-0.0025,0.0087,-0.0003,0.0085,0,0.0088,0,0.0082,-0.0005,0.0056,-0.0021,0.009,0,0.0083,-0.0017,0.0091,-0.001,0.011,0,0.0056,-0.0017,0.007,0,0.0088,0,0.0109,0,0.0076,0,0.0074,0,0.0078,0,0.0065,0,0.0065,0,0.007,0,0.0063,0,0.0064,0,0.0053,-0.0002,0.0048,0,0.0058,0,0.0063,0,0.007,0,0.0053,0,0.0058,0,0.0068,0,0.0051,0,0.0053,0,0.0069,0,0.0066,0,0.0055,0,0.0049,0,0.0055,0,0.0061,0,0.0054,0,0.0057,0,0.0055,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0052,0,0.0057,0,0.0052,0,0.005,0,0.0049,0,0.0055,0,0.0046,0,0.0051,0,0.0054,0,0.0045,0,0.0049,0,0.005,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
صدای الکترونیکی تولید شده ، موشکی
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0084,0,0.0365,-0.0024,0.0677,-0.0849,0.097,-0.0843,0.1261,-0.0842,0.0899,-0.0814,0.0877,-0.0951,0.0715,-0.0806,0.075,-0.0675,0.0944,-0.039,0.0789,-0.0792,0.0466,-0.0788,0.0965,-0.0221,0.0569,-0.131,0.1105,-0.075,0.1949,-0.0963,0.068,-0.0822,0.0718,-0.1075,0.1273,-0.0856,0.1085,-0.1024,0.0748,-0.148,0.0777,-0.0694,0.0953,-0.0617,0.0643,-0.1271,0.1066,-0.0802,0.1431,-0.0658,0.111,-0.1117,0.1224,-0.1169,0.1603,-0.1327,0.1511,-0.0992,0.1457,-0.15,0.1607,-0.1304,0.2051,-0.141,0.1351,-0.1567,0.1482,-0.1756,0.1653,-0.1349,0.1141,-0.1722,0.1576,-0.0803,0.1086,-0.1587,0.1344,-0.0694,0.1321,-0.0724,0.1393,-0.1136,0.1086,-0.1655,0.1392,-0.0786,0.1461,-0.1632,0.0958,-0.1614,0.119,-0.0797,0.1271,-0.116,0.1337,-0.1505,0.1117,-0.1371,0.1339,-0.1753,0.1261,-0.195,0.1277,-0.169,0.0914,-0.1453,0.1364,-0.0735,0.1288,-0.0949,0.1346,-0.0898,0.1817,-0.0994,0.2446,-0.1262,0.2618,-0.2098,0.1966,-0.2102,0.2694,-0.235,0.3445,-0.1829,0.3359,-0.3062,0.2965,-0.3814,0.328,-0.2125,0.368,-0.2444,0.33,-0.2804,0.3409,-0.2608,0.2903,-0.2603,0.3254,-0.2225,0.3297,-0.2539,0.3016,-0.2175,0.2311,-0.2298,0.2176,-0.191,0.2033,-0.1613,0.2218,-0.1351,0.1601,-0.1211,0.1633,-0.0496,0.1268,-0.0745,0.112,-0.0571,0.1386,-0.0688,0.1356,-0.0552,0.068,-0.0692,0.1954,-0.105,0.1894,-0.1014,0.1075,-0.1783,0.1324,-0.1069,0.1307,-0.0947,0.1165,-0.0581,0.118,-0.0604,0.1361,-0.0872,0.1129,-0.0993,0.1913,-0.1024,0.0967,-0.1372,0.0434,-0.1408,0.1779,-0.1533,0.1433,-0.1419,0.1745,-0.146,0.13,-0.1803,0.1553,-0.1287,0.199,-0.1434,0.162,-0.1025,0.2006,-0.0895,0.145,-0.1151,0.1951,-0.1252,0.157,-0.117,0.2081,-0.1608,0.1901,-0.1852,0.2337,-0.2233,0.23,-0.2172,0.2599,-0.1938,0.2462,-0.2839,0.3027,-0.2678,0.2909,-0.3057,0.34,-0.3002,0.3716,-0.3191,0.4995,-0.3285,0.4582,-0.2525,0.4038,-0.2891,0.3739,-0.3649,0.4129,-0.2953,0.3504,-0.236,0.2727,-0.3018,0.3207,-0.2402,0.2227,-0.2191,0.2148,-0.2796,0.2002,-0.2146,0.2272,-0.2299,0.1579,-0.2406,0.2639,-0.1963,0.2003,-0.237,0.2459,-0.1304,0.192,-0.1157,0.1197,-0.1617,0.167,-0.1024,0.2771,-0.1912,0.2049,-0.1602,0.1144,-0.1842,0.1381,-0.2227,0.1961,-0.262,0.2096,-0.221,0.2364,-0.3025,0.2964,-0.219,0.2674,-0.2619,0.2404,-0.1997,0.1538,-0.1981,0.1341,-0.2287,0.1283,-0.203,0.264,-0.1887,0.2284,-0.1638,0.2588,-0.1771,0.229,-0.1419,0.2666,-0.1337,0.243,-0.1832,0.2695,-0.2024,0.2642,-0.2837,0.3338,-0.227,0.3005,-0.1907,0.2652,-0.2115,0.2975,-0.2083,0.3346,-0.2322,0.2439,-0.2746,0.1945,-0.1771,0.275,-0.1933,0.2469,-0.2263,0.2543,-0.2049,0.2145,-0.2,0.2936,-0.2109,0.1763,-0.2053,0.2652,-0.222,0.2147,-0.1816,0.2339,-0.2779,0.2409,-0.2765,0.2062,-0.2006,0.1936,-0.2017,0.1971,-0.2063,0.2235,-0.2187,0.1909,-0.2107,0.3356,-0.2162,0.3437,-0.2075,0.3362,-0.1706,0.2563,-0.1709,0.2949,-0.1748,0.3329,-0.1638,0.2959,-0.2319,0.2556,-0.2293,0.3377,-0.1887,0.3158,-0.1293,0.2944,-0.1853,0.3249,-0.1662,0.3314,-0.2367,0.2917,-0.2144,0.2803,-0.2157,0.2959,-0.2587,0.3376,-0.259,0.2812,-0.239,0.2435,-0.2265,0.3172,-0.2408,0.3001,-0.1529,0.3396,-0.1419,0.187,-0.1298,0.3533,-0.1826,0.2491,-0.2094,0.2512,-0.1358,0.3658,-0.1649,0.3158,-0.2285,0.2588,-0.1834,0.1503,-0.1532,0.1424,-0.1672,0.2515,-0.1497,0.2003,-0.106,0.1458,-0.1516,0.1985,-0.1031,0.1429,-0.1203,0.1284,-0.0844,0.1106,-0.1261,0.0926,-0.1449,0.1588,-0.2083,0.1407,-0.1717,0.1761,-0.1393,0.1385,-0.1778,0.2623,-0.1423,0.1614,-0.1241,0.1525,-0.1424,0.1208,-0.1518,0.1556,-0.115,0.0873,-0.1267,0.1289,-0.154,0.1337,-0.1477,0.1143,-0.1317,0.1679,-0.2453,0.1585,-0.1634,0.1748,-0.1443,0.2071,-0.1421,0.1931,-0.1278,0.25,-0.181,0.2794,-0.2244,0.2594,-0.1877,0.243,-0.1573,0.2908,-0.2097,0.2611,-0.2457,0.2517,-0.1964,0.2428,-0.1933,0.2809,-0.1489,0.293,-0.1932,0.2926,-0.2255,0.2514,-0.1824,0.2953,-0.192,0.2602,-0.1896,0.237,-0.1565,0.2299,-0.2011,0.2874,-0.0779,0.1996,-0.1758,0.1921,-0.1433,0.137,-0.1872,0.2267,-0.1586,0.1389,-0.1465,0.0912,-0.1638,0.2071,-0.115,0.0722,-0.1425,0.075,-0.0563,0.0707,-0.1078,0.0764,-0.0811,0.1009,-0.1329,0.1227,-0.1581,0.1333,-0.1064,0.165,-0.1511,0.202,-0.1728,0.1556,-0.1718,0.1403,-0.1398,0.1889,-0.1694,0.2038,-0.139,0.1919,-0.2042,0.1297,-0.145,0.1417,-0.1733,0.1607,-0.117,0.1284,-0.1872,0.1307,-0.1235,0.0891,-0.1167,0.109,-0.0964,0.1315,-0.0868,0.0909,-0.0749,0.1347,-0.087,0.1366,-0.0991,0.1657,-0.1308,0.1215,-0.1067,0.1093,-0.1681,0.1485,-0.1409,0.0983,-0.1465,0.1236,-0.0976,0.1995,-0.1872,0.1472,-0.1497,0.2101,-0.12,0.156,-0.1554,0.2298,-0.1373,0.1702,-0.1705,0.1723,-0.1205,0.1911,-0.1564,0.1556,-0.1614,0.1342,-0.1515,0.2609,-0.0819,0.1263,-0.1913,0.1631,-0.1397,0.0789,-0.1222,0.112,-0.1584,0.1223,-0.0881,0.109,-0.1213,0.1116,-0.0795,0.1057,-0.1081,0.1319,-0.1297,0.0984,-0.131,0.1629,-0.0883,0.1137,-0.1123,0.2023,-0.0714,0.1354,-0.1138,0.1636,-0.0979,0.1852,-0.1102,0.1741,-0.1624,0.154,-0.1102,0.2682,-0.1856,0.2153,-0.1613,0.1313,-0.1317,0.1804,-0.1277,0.2391,-0.1765,0.2867,-0.1623,0.1695,-0.2022,0.2083,-0.1264,0.2031,-0.1447,0.2007,-0.1509,0.1567,-0.1647,0.2171,-0.122,0.1596,-0.0449,0.2156,-0.0906,0.1806,-0.1337,0.1263,-0.1533,0.0939,-0.1094,0.2307,-0.0895,0.1128,-0.1461,0.2223,-0.1022,0.1966,-0.0611,0.1234,-0.0996,0.1432,-0.1733,0.1283,-0.137,0.1407,-0.08,0.1156,-0.1403,0.1053,-0.1721,0.1427,-0.1737,0.1319,-0.1074,0.1557,-0.1067,0.16,-0.1107,0.1034,-0.1347,0.1411,-0.157,0.1404,-0.086,0.2269,-0.0986,0.1325,-0.1147,0.2782,-0.2004,0.2164,-0.148,0.2177,-0.1306,0.1749,-0.2159,0.1765,-0.0736,0.1443,-0.1008,0.1579,-0.1174,0.2073,-0.1935,0.1586,-0.1094,0.1975,-0.0888,0.1758,-0.1559,0.1803,-0.1724,0.2525,-0.1525,0.2129,-0.1473,0.1903,-0.169,0.2419,-0.181,0.1799,-0.1047,0.1844,-0.1789,0.1909,-0.2307,0.1561,-0.1609,0.214,-0.1456,0.2681,-0.1765,0.2412,-0.1075,0.2751,-0.104,0.1689,-0.126,0.1251,-0.1059,0.258,-0.1585,0.182,-0.147,0.1864,-0.1224,0.1936,-0.126,0.1537,-0.1821,0.2559,-0.1582,0.1478,-0.1237,0.2197,-0.1658,0.1673,-0.2123,0.1429,-0.1664,0.1254,-0.122,0.1388,-0.1637,0.1253,-0.1389,0.1802,-0.1717,0.2052,-0.1035,0.2302,-0.1334,0.1332,-0.2159,0.1945,-0.1121,0.1775,-0.159,0.1683,-0.1338,0.1093,-0.1385,0.2123,-0.1525,0.1398,-0.1486,0.1211,-0.139,0.1016,-0.1956,0.121,-0.1677,0.0998,-0.1097,0.0856,-0.0795,0.0576,-0.1318,0.1116,-0.0767,0.0841,-0.0761,0.0731,-0.0408,0.0614,-0.0553,0.0664,-0.0798,0.0639,-0.085,0.0802,-0.046,0.0667,-0.0515,0.0262,-0.0565,0.0493,-0.0382,0.0541,-0.0501,0.0341,-0.0481,0.0482,-0.019,0.0424,-0.0666,0.0342,-0.0482,0.0367,-0.0267,0.0428,-0.0362,0.0229,-0.0266,0.025,-0.0208,0.0315,-0.023,0.0331,-0.0064,0.0242,-0.0069,0.0236,-0.0233,0.0101,-0.0089,0.0177,-0.0049,0.0195,-0.0165,0.0238,-0.0126,0.024,-0.0087,0.0124,-0.0115,0.0173,-0.0016,0.015,-0.0084,0.0093,-0.0069,0.0123,-0.0008,0.0098,-0.0064,0.0102,-0.0054,0.0098,-0.0062,0.0076,-0.0044,0.0078,0,0.0094,-0.0027,0.0046,0,0.0065,0,0.007,0,0.0069,0,0.0073,-0.0005,0.0061,0,0.0061,0,0.0051,0,0.005,0,0.0059,0,0.0048,0,0.0051,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0043,0,0.0045,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0042,0,0.0041,0,0.0043,0,0.0042,0,0.0043,0,0.0049,0,0.0072,0,0.0073,0,0.0091,-0.0038,0.0076,-0.0002,0.0064,-0.0005,0.0097,-0.0018,0.0103,-0.0055,0.0065,-0.0008,0.0084,-0.0069,0.0112,-0.0058,0.0114,-0.0122,0.0121,-0.0002,0.0128,-0.014,0.0141,-0.0036,0.009,-0.0042,0.0141,-0.006,0.0108,-0.0046,0.0123,-0.0057,0.0088,-0.0065,0.0096,-0.0028,0.007,-0.0015,0.009,-0.0013,0.0097,-0.0003,0.0093,0,0.0085,0,0.0073,0,0.0062,0,0.0058,0,0.0056,0,0.0064,0,0.006,0,0.0072,-0.0002,0.0101,-0.0036,0.0179,-0.0063,0.0127,-0.0023,0.0189,-0.0043,0.0109,-0.0053,0.0116,-0.0031,0.0078,0,0.0075,0,0.0073,0,0.0082,-0.0002,0.0067,0,0.0083,0,0.0084,0,0.0085,-0.0002,0.0078,-0.0016,0.0072,-0.0005,0.0068,-0.0022,0.0047,0,0.0059,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0067,0,0.0083,-0.0019,0.0081,-0.0026,0.01,-0.0125,0.0147,-0.0074,0.016,-0.0143,0.0105,-0.0035,0.0088,-0.0045,0.0085,-0.0073,0.0108,-0.0105,0.0084,-0.0036,0.0097,-0.0093,0.0085,-0.0079,0.0075,-0.007,0.0074,-0.0031,0.0067,-0.0014,0.0076,-0.0018,0.0079,-0.0027,0.0066,-0.0003,0.007,-0.0002,0.0081,0,0.0075,0,0.0052,0,0.0057,0,0.0055,0,0.0054,0,0.0051,0,0.0049,0,0.0056,0,0.0052,0,0.005,0,0.0046,0,0.0057,0,0.0057,0,0.0047,0,0.0054,-0.0006,0,-0.0027,0.0034,-0.0012,0.003,-0.001,0,-0.0015,0.0002,-0.0012,0.0009,0,0.0006,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:10
صدای الکترونیکی تولید شده
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0044,-0.0004,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0421,-0.0662,0.0819,-0.1014,0.1304,-0.0913,0.1373,-0.1473,0.1231,-0.1002,0.2212,-0.2055,0.213,-0.1141,0.1558,-0.2169,0.1764,-0.092,0.0853,-0.0937,0.081,-0.1012,0.0942,-0.0961,0.0908,-0.0403,0.0679,-0.071,0.1227,-0.0614,0.0929,-0.0569,0.1109,-0.1278,0.0961,-0.0922,0.0522,-0.0703,0.1142,-0.1145,0.0835,-0.1025,0.1007,-0.1037,0.1386,-0.1078,0.1142,-0.1571,0.1279,-0.1703,0.2051,-0.1842,0.203,-0.081,0.2157,-0.21,0.1954,-0.1195,0.175,-0.1115,0.1576,-0.0884,0.1867,-0.1573,0.2029,-0.1848,0.1356,-0.2534,0.2503,-0.1761,0.2426,-0.1814,0.2568,-0.2617,0.1681,-0.2025,0.1687,-0.2773,0.1996,-0.1181,0.151,-0.2005,0.1825,-0.1628,0.1315,-0.1403,0.084,-0.1318,0.119,-0.0904,0.1453,-0.1759,0.1083,-0.1463,0.157,-0.0615,0.1197,-0.191,0.0535,-0.1151,0.1694,-0.131,0.1149,-0.1324,0.2209,-0.2277,0.1494,-0.2437,0.2263,-0.1985,0.3946,-0.263,0.2249,-0.2734,0.1017,-0.1871,0.3736,-0.3077,0.4393,-0.2572,0.3428,-0.279,0.2359,-0.2348,0.2527,-0.1162,0.1667,-0.1557,0.2833,-0.1552,0.294,-0.179,0.2814,-0.1695,0.2993,-0.2644,0.4421,-0.2975,0.4094,-0.315,0.2271,-0.3059,0.316,-0.1652,0.315,-0.3349,0.2399,-0.1931,0.2513,-0.2628,0.246,-0.1886,0.1954,-0.1169,0.1749,-0.131,0.1775,-0.1606,0.1939,-0.2464,0.1701,-0.1746,0.2018,-0.2182,0.1938,-0.2076,0.2774,-0.2259,0.3134,-0.1783,0.2272,-0.268,0.152,-0.1303,0.2739,-0.1849,0.2744,-0.1945,0.288,-0.2078,0.3612,-0.3111,0.2816,-0.2575,0.3391,-0.2093,0.2922,-0.2809,0.3606,-0.2116,0.2645,-0.2646,0.2972,-0.2533,0.2441,-0.1886,0.2818,-0.1831,0.3749,-0.2264,0.2877,-0.2932,0.3116,-0.2012,0.3292,-0.2111,0.3565,-0.1765,0.2889,-0.1857,0.2344,-0.2368,0.3398,-0.2741,0.2802,-0.2144,0.3264,-0.2671,0.3405,-0.2659,0.3074,-0.2419,0.3617,-0.2003,0.248,-0.1928,0.2795,-0.1645,0.3086,-0.1606,0.2782,-0.1944,0.2744,-0.1631,0.2386,-0.1612,0.1986,-0.1624,0.1384,-0.1822,0.1218,-0.1975,0.2006,-0.0938,0.162,-0.1606,0.2047,-0.1715,0.1753,-0.172,0.0969,-0.1554,0.186,-0.1395,0.2407,-0.1102,0.299,-0.2394,0.1931,-0.1885,0.3053,-0.2566,0.3387,-0.2322,0.3561,-0.2763,0.393,-0.276,0.4148,-0.3722,0.4789,-0.2902,0.3751,-0.2306,0.4563,-0.222,0.3112,-0.224,0.388,-0.2688,0.3117,-0.2535,0.2263,-0.1694,0.1911,-0.1714,0.2241,-0.1817,0.2289,-0.1111,0.1752,-0.1709,0.1151,-0.1307,0.2136,-0.197,0.1803,-0.1941,0.1965,-0.2288,0.1964,-0.2006,0.2794,-0.249,0.1407,-0.171,0.281,-0.2522,0.2007,-0.2204,0.0647,-0.1619,0.1823,-0.1371,0.1404,-0.1046,0.3192,-0.1924,0.1543,-0.1391,0.2799,-0.2051,0.0671,-0.188,0.3124,-0.227,0.139,-0.1701,0.141,-0.2461,0.3246,-0.1998,0.2102,-0.2221,0.1995,-0.138,0.3375,-0.1748,0.2538,-0.1707,0.2372,-0.2317,0.2649,-0.2006,0.1406,-0.1799,0.1301,-0.2182,0.2232,-0.1605,0.1424,-0.1955,0.357,-0.1396,0.2555,-0.1896,0.2077,-0.1693,0.2642,-0.1759,0.3572,-0.0918,0.3399,-0.2133,0.3328,-0.126,0.3454,-0.1846,0.2847,-0.1873,0.2324,-0.1785,0.273,-0.1892,0.119,-0.1589,0.129,-0.1403,0.2031,-0.1552,0.2354,-0.1361,0.082,-0.1765,0.1448,-0.1184,0.1792,-0.2274,0.1885,-0.1689,0.1273,-0.2117,0.0842,-0.1299,0.1783,-0.1624,0.1355,-0.1793,0.3016,-0.1379,0.2812,-0.1199,0.2562,-0.213,0.2803,-0.1558,0.285,-0.2321,0.2992,-0.1253,0.2599,-0.1751,0.2632,-0.1522,0.3946,-0.1821,0.2315,-0.1621,0.3007,-0.2271,0.2558,-0.1428,0.2291,-0.2468,0.2508,-0.1936,0.263,-0.1903,0.3135,-0.1742,0.2973,-0.2151,0.3373,-0.1429,0.317,-0.2064,0.2247,-0.2005,0.1969,-0.1428,0.2467,-0.1823,0.1889,-0.1567,0.2436,-0.2011,0.19,-0.1318,0.1666,-0.2105,0.1267,-0.1157,0.1039,-0.1144,0.1641,-0.1069,0.1253,-0.0484,0.094,-0.1379,0.1854,-0.1753,0.1873,-0.1386,0.0803,-0.1893,0.1621,-0.2126,0.1227,-0.0965,0.1352,-0.1373,0.115,-0.1591,0.1145,-0.1635,0.0726,-0.1536,0.1042,-0.0884,0.1697,-0.1317,0.1798,-0.0924,0.0707,-0.1198,0.1753,-0.1867,0.1848,-0.1349,0.1208,-0.1551,0.1312,-0.1444,0.1538,-0.169,0.1439,-0.1113,0.1073,-0.1513,0.0973,-0.1173,0.1707,-0.2059,0.1635,-0.1917,0.1613,-0.1212,0.1306,-0.2141,0.0925,-0.0661,0.1447,-0.0861,0.0879,-0.1657,0.2336,-0.1284,0.0935,-0.1899,0.1871,-0.247,0.196,-0.1972,0.1494,-0.1664,0.2517,-0.1744,0.1317,-0.1408,0.3353,-0.2487,0.3383,-0.1788,0.3703,-0.1834,0.3767,-0.2482,0.2695,-0.2447,0.2363,-0.2599,0.1831,-0.1953,0.2511,-0.2154,0.2239,-0.2031,0.2335,-0.2127,0.2119,-0.2332,0.1955,-0.2666,0.2383,-0.1617,0.2471,-0.2144,0.2554,-0.1713,0.2283,-0.1559,0.1955,-0.1477,0.1585,-0.2623,0.2843,-0.0865,0.1337,-0.129,0.1946,-0.0718,0.2271,-0.1039,0.1919,-0.0741,0.1898,-0.1372,0.1731,-0.15,0.1518,-0.1689,0.1592,-0.1327,0.1874,-0.1138,0.2337,-0.1249,0.1749,-0.1776,0.2172,-0.177,0.2612,-0.2287,0.1658,-0.1944,0.2455,-0.1621,0.1374,-0.2634,0.206,-0.1826,0.1531,-0.1774,0.067,-0.0708,0.165,-0.1257,0.2216,-0.1091,0.2393,-0.1267,0.2018,-0.1218,0.1207,-0.1336,0.1779,-0.201,0.103,-0.2708,0.2233,-0.1476,0.2231,-0.1946,0.1695,-0.1387,0.1322,-0.0963,0.1545,-0.1567,0.2746,-0.0597,0.1624,-0.1954,0.1422,-0.1798,0.1687,-0.1735,0.1106,-0.1886,0.1521,-0.1247,0.2032,-0.1876,0.1788,-0.1763,0.1084,-0.1108,0.2415,-0.1107,0.1142,-0.1644,0.1611,-0.1921,0.1339,-0.2121,0.1747,-0.1974,0.1792,-0.0878,0.1687,-0.1357,0.1088,-0.1531,0.2044,-0.1298,0.0957,-0.0733,0.274,-0.1337,0.1218,-0.0879,0.0987,-0.1465,0.0706,-0.0567,0.1192,-0.1419,0.1018,-0.0782,0.1256,-0.0792,0.0618,-0.0532,0.046,-0.0447,0.0986,-0.0461,0.0557,-0.0147,0.0624,-0.0381,0.0807,-0.065,0.0998,-0.0876,0.0397,-0.066,0.043,-0.0381,0.0384,-0.0537,0.0332,-0.0369,0.0309,-0.0321,0.0327,-0.0293,0.0379,-0.0288,0.0385,-0.0207,0.0133,-0.022,0.0306,-0.0349,0.0276,-0.0266,0.0213,-0.019,0.0134,-0.0102,0.0225,-0.013,0.0225,-0.0128,0.0151,-0.0094,0.0173,-0.0044,0.0212,-0.0086,0.0124,-0.0053,0.0151,-0.0072,0.0102,-0.005,0.0107,-0.0029,0.0087,-0.0007,0.02,-0.0019,0.0101,-0.0001,0.0075,0,0.01,0,0.0091,0,0.0099,0,0.0087,0,0.0072,0,0.008,0,0.0075,0,0.0068,0,0.0057,0,0.0072,0,0.0051,0,0.0054,0,0.0053,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0048,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0045,0,0.005,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
صدای الکترونیکی تولید شده
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 320bit
تولید کننده
استودیو گراف
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0046,-0.0004,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0049,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0046,0,0.1059,-0.0522,0.0555,-0.0424,0.0703,-0.0563,0.0588,-0.0399,0.0704,-0.0344,0.0506,-0.0629,0.039,-0.034,0.049,-0.0584,0.0842,-0.0414,0.0814,-0.0577,0.0895,-0.0375,0.0547,-0.0917,0.095,-0.0435,0.1217,-0.0752,0.0863,-0.0972,0.0613,-0.068,0.0794,-0.1071,0.093,-0.1177,0.144,-0.0675,0.0892,-0.1498,0.1536,-0.1669,0.102,-0.1672,0.1913,-0.115,0.0892,-0.1104,0.1326,-0.1697,0.0944,-0.1781,0.0989,-0.0637,0.1657,-0.0757,0.0947,-0.1819,0.0623,-0.1264,0.1375,-0.1558,0.1392,-0.1511,0.1234,-0.1801,0.1652,-0.1213,0.2763,-0.2448,0.1898,-0.1951,0.108,-0.135,0.1681,-0.1932,0.1631,-0.1179,0.2493,-0.167,0.216,-0.1653,0.2041,-0.2161,0.1595,-0.2539,0.1679,-0.2357,0.1935,-0.2228,0.1152,-0.1431,0.1946,-0.2203,0.186,-0.233,0.1949,-0.2408,0.2,-0.1374,0.3431,-0.0733,0.2593,-0.2536,0.2084,-0.2495,0.1245,-0.1798,0.349,-0.1819,0.2658,-0.1256,0.2126,-0.2931,0.294,-0.1505,0.2922,-0.156,0.2664,-0.2517,0.1907,-0.0878,0.1351,-0.3083,0.1396,-0.1982,0.1788,-0.2501,0.2058,-0.1891,0.1487,-0.1404,0.1351,-0.2297,0.2722,-0.0456,0.2444,-0.1056,0.2631,-0.1693,0.155,-0.2146,0.1581,-0.228,0.2157,-0.0951,0.1861,-0.1827,0.1135,-0.1499,0.1218,-0.2589,0.2525,-0.1454,0.1022,-0.2403,0.2518,-0.0969,0.2031,-0.2512,0.1444,-0.1428,0.1999,-0.1596,0.1992,-0.2102,0.1181,-0.2575,0.173,-0.1395,0.1834,-0.1117,0.1784,-0.0955,0.1269,-0.2568,0.1106,-0.2269,0.1515,-0.129,0.2151,-0.1293,0.0742,-0.1421,0.1262,-0.1107,0.1731,-0.1643,0.1316,-0.1867,0.1072,-0.1035,0.1471,-0.1102,0.054,-0.0896,0.2097,-0.1064,0.1075,-0.1202,0.1354,-0.1036,0.1031,-0.0959,0.1203,-0.0757,0.0755,-0.0951,0.0963,-0.1151,0.1821,-0.1176,0.1048,-0.0644,0.0839,-0.0798,0.0611,-0.117,0.152,-0.0716,0.11,-0.0721,0.0905,-0.0834,0.0892,-0.0655,0.0747,-0.072,0.1108,-0.0834,0.0199,-0.0732,0.0724,-0.0944,0.1124,-0.0942,0.0659,-0.0589,0.0969,-0.0716,0.0286,-0.0681,0.0563,-0.0742,0.0466,-0.0909,0.0301,-0.0502,0.0431,-0.0628,0.0384,-0.0648,0.0571,-0.0681,0.0135,-0.0427,0.0657,-0.0572,0.0643,-0.069,0.0517,-0.0533,0.0393,-0.0629,0.0955,-0.0282,0.0313,-0.0412,0.0614,-0.0314,0.0482,-0.0335,0.0628,-0.026,0.0512,-0.0326,0.029,-0.0269,0.0491,-0.0538,0.026,-0.0333,0.0373,-0.0289,0.0384,-0.0286,0.0278,-0.0236,0.0373,-0.0235,0.0307,-0.0417,0.0256,-0.0289,0.0456,-0.0126,0.0362,-0.0132,0.0328,-0.0352,0.0373,-0.0298,0.0318,-0.0223,0.0386,-0.0029,0.0337,-0.035,0.0248,-0.0097,0.0192,-0.0145,0.0275,-0.0219,0.0296,-0.0238,0.0358,-0.0135,0.0274,-0.0148,0.0151,-0.0198,0.0217,-0.014,0.0242,-0.012,0.0237,-0.0136,0.0157,-0.0169,0.0296,-0.0126,0.0141,-0.0065,0.0117,-0.0112,0.0204,-0.0052,0.0125,-0.0101,0.0209,-0.013,0.0181,-0.0115,0.0198,-0.0125,0.0175,-0.0053,0.015,-0.0103,0.0141,0,0.0205,-0.0082,0.0154,-0.0042,0.0178,-0.0103,0.0121,-0.0032,0.0203,-0.0024,0.0172,-0.0035,0.0157,-0.0011,0.0121,-0.003,0.0157,-0.0008,0.0176,-0.0066,0.0148,0,0.0063,-0.0047,0.011,-0.002,0.0089,-0.0051,0.0146,-0.0049,0.0145,0,0.0094,-0.0014,0.0112,-0.0028,0.0068,-0.0004,0.0121,-0.0056,0.009,-0.0012,0.012,-0.0029,0.0093,0,0.0095,0,0.0106,-0.0003,0.01,-0.0003,0.0087,-0.0021,0.009,-0.0017,0.0079,0,0.0084,0,0.0085,0,0.0087,-0.0002,0.0087,0,0.0089,-0.0001,0.0086,0,0.008,0,0.0072,0,0.0082,0,0.0062,0,0.0082,0,0.0074,0,0.0083,0,0.0061,0,0.007,-0.0014,0.0073,0,0.0071,0,0.0063,0,0.0056,0,0.0082,0,0.0059,0,0.0071,0,0.0063,0,0.0064,0,0.0068,0,0.0057,0,0.0064,0,0.0062,0,0.0062,0,0.0069,0,0.0054,0,0.0053,0,0.005,0,0.0055,0,0.0065,0,0.0057,0,0.0055,0,0.0056,0,0.0052,0,0.0058,0,0.0055,0,0.0052,0,0.0053,0,0.0057,0,0.0053,0,0.0053,0,0.0052,0,0.0049,0,0.0056,0,0.005,0,0.0053,0,0.0056,0,0.005,0,0.005,0,0.0048,0,0.0054,0,0.0054,0,0.0048,0,0.0052,0,0.0049,0,0.0049,0,0.0047,0,0.0049,0,0.0048,0,0.0051,0,0.0048,0,0.005,0,0.005,0,0.0049,0,0.0047,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0049,0,0.005,0,0.0049,0,0.005,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0047,0,0.005,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0049,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0048,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0048,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0049,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0047,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0046,0,0.0045,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.005,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0043,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0045,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0.0044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
صدای تولید شده ی الکترونیکی ، سقوط
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 320bit
تولید کننده
استودیو گراف
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم