مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

صدای بازی های جایزه ای، شرطی (204 صدا)

صداهای مربوط به ورزش

استخر سایر ورزش ها بازی های جایزه ای، شرطی بولینگ فوتبال اسکی روی برف، اسنوبرد هاکی بیسبال بستکتبال گلف صفحه اسکیت شنا والیبال
[-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.1522,0.0894,-0.1622,0.2012,-0.0645,0.0471,-0.0319,0.0391,-0.0359,0.0405,-0.0393,0.0377,-0.0378,0.0296,-0.0285,0.0285,-0.0261,0.0277,-0.0239,0.0248,-0.0199,0.0207,-0.0183,0.0179,-0.0157,0.016,-0.1042,0.0968,-0.0807,0.0957,-0.0628,0.0765,-0.0814,0.0838,-0.0318,0.028,-0.0207,0.0184,-0.0125,0.0106,-0.011,0.0125,-0.0155,0.0117,-0.01,0.0092,-0.0199,0.0189,-0.0103,0.0124,-0.0106,0.01,-0.027,0.0417,-0.1051,0.0777,-0.0798,0.0634,-0.0851,0.0745,-0.0617,0.0558,-0.0573,0.0559,-0.0377,0.0258,-0.0288,0.029,-0.0402,0.0442,-0.0373,0.0309,-0.0217,0.031,-0.0258,0.0285,-0.0256,0.0275,-0.0201,0.0244,-0.0135,0.02,-0.0289,0.0324,-0.0262,0.025,-0.0561,0.0364,-0.049,0.0457,-0.0444,0.0372,-0.0579,0.0426,-0.0219,0.0231,-0.0249,0.0244,-0.027,0.032,-0.0147,0.0157,-0.0151,0.0107,-0.0278,0.0284,-0.0287,0.0277,-0.0223,0.0262,-0.0158,0.0181,-0.0442,0.0306,-0.0254,0.0364,-0.0257,0.0306,-0.0221,0.0176,-0.0269,0.0492,-0.0508,0.0434,-0.0333,0.0363,-0.029,0.0242,-0.0317,0.037,-0.0289,0.0257,-0.0333,0.0273,-0.0171,0.017,-0.0203,0.0195,-0.0202,0.0204,-0.0139,0.0148,-0.0146,0.0092,-0.0092,0.0084,-0.0118,0.0122,-0.0072,0.0093,-0.0177,0.0087,-0.0148,0.0174,-0.0168,0.0114,-0.0153,0.0104,-0.0111,0.0078,-0.0114,0.0143,-0.0098,0.0082,-0.0108,0.0129,-0.0068,0.0055,-0.0051,0.0058,-0.009,0.0082,-0.0109,0.0132,-0.0124,0.0125,-0.0077,0.0114,-0.0053,0.0062,-0.0037,0.0044,-0.0048,0.0038,-0.0045,0.0046,-0.0033,0.0039,-0.0032,0.0027,-0.0031,0.0022,-0.007,0.0056,-0.008,0.0101,-0.0073,0.006,-0.0061,0.0053,-0.0062,0.0047,-0.0057,0.0042,-0.0051,0.0036,-0.007,0.0047,-0.0069,0.007,-0.0046,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0037,-0.0029,0.0024,-0.0017,0.0023,-0.0033,0.003,-0.0035,0.0029,-0.0045,0.0037,-0.0044,0.0053,-0.0023,0.0024,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.003,0.0029,-0.0035,0.0048,-0.0045,0.0062,-0.0087,0.0072,-0.007,0.0059,-0.006,0.0071,-0.0072,0.0067,-0.0036,0.0059,-0.007,0.0065,-0.0079,0.0079,-0.0099,0.0088,-0.0087,0.0089,-0.0049,0.0044,-0.0037,0.0045,-0.0027,0.0036,-0.0135,0.0146,-0.0092,0.0086,-0.0042,0.0074,-0.0069,0.003,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0026,-0.0049,0.0039,-0.01,0.008,-0.0045,0.0058,-0.0042,0.0031,-0.0079,0.0073,-0.0082,0.0104,-0.0107,0.0077,-0.0084,0.0117,-0.0076,0.0055,-0.0084,0.0115,-0.0148,0.0124,-0.0049,0.0043,-0.007,0.0074,-0.0057,0.0039,-0.0049,0.0059,-0.0054,0.0055,-0.003,0.0031,-0.0024,0.0021,-0.0014,0.0016,-0.0023,0.0025,-0.0028,0.0014,-0.0021,0.0023,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0018,-0.0011,0.0019,-0.0013,0.0017,-0.0012,0.001,-0.0024,0.0032,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0016,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0047,0.0026,-0.0046,0.0063,-0.0026,0.0017,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.002,0.0029,-0.001,0.001,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0035,0.0026,-0.0021,0.0018,-0.0016,0.0022,-0.0024,0.0027,-0.0017,0.0017,-0.0071,0.006,-0.0045,0.0063,-0.0017,0.002,-0.0013,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0033,0.0035,-0.0027,0.0023,-0.0027,0.0047,-0.0103,0.0128,-0.005,0.006,-0.0041,0.0034,-0.0022,0.0023,-0.0029,0.0028,-0.0028,0.0029,-0.0032,0.0027,-0.0037,0.0037,-0.0307,0.0411,-0.0303,0.0237,-0.0145,0.0118,-0.0028,0.0033,-0.0017,0.002,-0.0061,0.0056,-0.0047,0.0047,-0.0035,0.0052,-0.0031,0.003,-0.0022,0.0024,-0.0031,0.0021,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0019,0.0019,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0028,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0024,0.0029,-0.0026,0.0018,-0.0032,0.0029,-0.0035,0.005,-0.0055,0.0058,-0.0114,0.0094,-0.0059,0.0049,-0.0051,0.0054,-0.0034,0.0041,-0.0027,0.0053,-0.009,0.0062,-0.0038,0.0032,-0.0066,0.0062,-0.0088,0.0076,-0.0047,0.0039,-0.0058,0.0045,-0.0052,0.0044,-0.0055,0.0054,-0.0029,0.0037,-0.0068,0.0063,-0.0034,0.0026,-0.0031,0.0047,-0.0139,0.0112,-0.0052,0.005,-0.0218,0.0135,-0.0145,0.0126,-0.0035,0.0025,-0.0103,0.0054,-0.0093,0.0099,-0.0067,0.0064,-0.0054,0.0057,-0.0054,0.0062,-0.0172,0.0133,-0.0055,0.0044,-0.0119,0.0126,-0.008,0.0118,-0.0113,0.0072,-0.0105,0.0139,-0.0091,0.0116,-0.0078,0.0055,-0.0114,0.0169,-0.0119,0.0177,-0.0084,0.0088,-0.0116,0.0098,-0.0077,0.0088,-0.0051,0.0061,-0.0038,0.0041,-0.0075,0.0067,-0.0057,0.0062,-0.0281,0.0178,-0.0119,0.013,-0.0141,0.0107,-0.0104,0.0144,-0.0053,0.0078,-0.0088,0.0283,-0.0199,0.0187,-0.0066,0.0067,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0034,-0.0027,0.0022,-0.0118,0.0127,-0.0027,0.0047,-0.0026,0.0023,-0.0012,0.002,-0.0066,0.0087,-0.0059,0.0067,-0.0028,0.0026,-0.002,0.0028,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0018,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0024,0.0036,-0.0017,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0035,0.0044,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0016,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0087,0.0087,-0.0042,0.0047,-0.0049,0.0041,-0.0014,0.0025,-0.0012,0.0014,-0.0022,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0035,0.003,-0.0034,0.0045,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0022,-0.0069,0.0062,-0.0025,0.0023,-0.0014,0.0007,-0.0016,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0015,0.0005,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0082,0.0092,-0.0078,0.0055,-0.0026,0.0032,-0.0015,0.0019,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.002,0.0017,-0.002,0.0023,-0.0014,0.0013,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0046,0.0063,-0.0069,0.0133,-0.0034,0.0032,-0.0047,0.0042,-0.0018,0.0017,-0.0025,0.0018,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0009,-0.001,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0038,0.0056,-0.0062,0.0073,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0032,0.0039,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.012,0.0014,-0.0179,0.021,-0.0064,0.0064,-0.0064,0.0054,-0.003,0.0034,-0.0019,0.0021,-0.0005,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0012,0.0018,-0.0036,0.0033,-0.0046,0.0045,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0016,-0.0421,0.0607,-0.024,0.0367,-0.0058,0.0049,-0.0017,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0028,0.0028,-0.0024,0.0034,-0.0031,0.0048,-0.0023,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.002,-0.0027,0.0029,-0.0032,0.0063,-0.003,0.0031,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0072,0.0044,-0.0039,0.007,-0.0022,0.002,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0013,0.0034,-0.004,0.0022,-0.0018,0.0023,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0093,0.0068,-0.0048,0.0084,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0048,0.0033,-0.0014,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تراشه پوکر کاهش یافته است بر روی میز نور
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۷ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0011,-0.0007,-0.002,-0.0011,-0.0043,-0.002,-0.2591,-0.0045,-0.2998,0.2139,-0.1192,0.0583,-0.0189,0.1172,-0.0816,0.0675,-0.0663,0.0253,-0.0852,-0.0108,-0.0178,0.0596,0.0113,0.0656,-0.0822,0.0038,-0.1479,0.0366,-0.1943,0.0392,-0.1035,0.0815,0.0277,0.0799,0.0131,0.0634,0.0091,0.0466,0.0124,0.0462,0.0154,0.0306,0.0355,0.0557,0.0179,0.0486,0.0011,0.0373,-0.0031,0.0302,0.0248,0.0376,-0.024,0.0261,-0.0371,0.0042,-0.017,0.0159,-0.0249,0.0019,-0.0067,0.0055,-0.011,0.0051,-0.0103,-0.0029,-0.0094,-0.0011,-0.0152,-0.0015,-0.0149,0.0188,0.0014,0.0188,0.0034,0.0182,0.0072,0.0134,0.0068,0.0171,-0.0003,0.0141,-0.0046,0.0123,-0.0009,0.0098,0.0044,0.0132,0.0012,0.0097,-0.0067,0.0057,-0.0079,0.001,-0.0105,-0.0028,-0.0108,-0.0021,-0.021,-0.0095,-0.0216,-0.0132,-0.0213,-0.0129,-0.0181,-0.0111,-0.0156,-0.011,-0.0147,-0.007,-0.0098,-0.0055,-0.0101,-0.005,-0.0086,-0.0016,-0.0072,-0.0016,-0.0055,0.0005,-0.004,0.0024,-0.0002,0.0051,0.0011,0.0099,0.0074,0.012,0.0071,0.0138,0.0052,0.0134,0.0057,0.0124,0.0045,0.0121,0.0039,0.0088,-0.0002,0.0071,-0.0012,0.0035,-0.0003,0.0034,-0.0003,0.0044,-0.0023,0.0027,-0.0068,0.0009,-0.0078,-0.0025,-0.0067,-0.0022,-0.0066,-0.0002,-0.005,0.0012,-0.0055,0.0009,-0.0067,-0.0001,-0.0033,0.0017,-0.0025,0.0006,-0.0021,0.0016,-0.0038,0.0016,-0.0039,0.0018,-0.0017,0.001,-0.0039,-0.0006,-0.0059,0.0001,-0.0057,-0.0019,-0.0061,-0.0014,-0.0045,0.0004,-0.004,-0.0006,-0.0063,-0.0018,-0.0043,-0.0008,-0.0046,-0.0015,-0.0034,-0.0013,-0.0042,-0.0003,-0.0041,-0.0014,-0.0033,0,-0.0015,0.0027,0.0003,0.0036,-0.0004,0.0026,-0.0006,0.0038,0.0005,0.0045,0.0009,0.0042,0.0002,0.0029,0.0005,0.0029,0.0002,0.0044,0.0023,0.006,-0.0005,0.0079,-0.0001,0.0067,0.0002,0.005,-0.0009,0.0025,-0.0006,0.0025,-0.0009,0.002,-0.0015,0.0007,-0.0008,0.0033,0,0.0019,0.0004,0.0025,0.0005,0.0026,-0.0012,0.0025,-0.0028,0,-0.0027,-0.0011,-0.003,-0.0004,-0.0029,-0.0011,-0.0031,-0.0006,-0.0036,-0.0005,-0.0032,-0.0005,-0.0025,-0.0005,-0.0037,-0.0009,-0.0036,-0.0019,-0.0035,-0.0016,-0.0031,-0.0014,-0.0016,-0.0003,-0.0017,0.0003,-0.005,0.0021,-0.0009,0.0023,-0.0011,0.0022,0.0002,0.0026,0.0015,0.0028,0.0012,0.0029,0.0016,0.0029,0.0018,0.003,0.0011,0.0028,0.0014,0.0032,0.0001,0.0034,-0.0009,0.0028,0.0017,0.0033,0.001,0.0031,0.0008,0.0026,0.001,0.0035,-0.0001,0.0014,0,0.0014,-0.0004,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.0031,0.0002,-0.0019,-0.0003,-0.0004,0.0009,-0.017,0.002,-0.0098,0.0098,-0.0026,0.0088,-0.0057,-0.0015,-0.0029,0.0015,-0.001,0.0022,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0007,-0.0018,-0.0003,-0.0009,0.0015,-0.0003,0.0022,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0022,0.0017,0.0037,0.0021,0.0034,0.0014,0.0033,0.0018,0.0028,0.001,0.0019,-0.0007,0.0014,-0.0017,-0.0003,-0.0015,-0.0006,-0.0014,0.0003,-0.0013,0.0002,-0.0022,0.0002,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0013,0.0009,-0.0003,0.0008,0.0002,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0014,-0.0002,-0.0015,-0.0005,-0.0018,-0.0006,-0.0021,-0.0012,-0.0052,-0.0009,-0.0042,-0.0018,-0.0022,-0.0006,-0.0034,-0.0026,-0.0029,-0.0018,-0.0032,-0.002,-0.0025,-0.0016,-0.0022,-0.0013,-0.002,-0.0014,-0.0019,-0.0013,-0.0018,-0.0014,-0.002,-0.0012,-0.0014,-0.0005,-0.0015,-0.0006,-0.0017,-0.0008,-0.0018,-0.0007,-0.0014,-0.0008,-0.0015,-0.0006,-0.0014,-0.0002,-0.0006,0.0004,0.0001,0.001,0.0006,0.0012,0.0005,0.0011,0.0002,0.0014,0.0006,0.0017,0.0007,0.0013,0.0005,0.0011,0.0001,0.0009,0.0001,0.0009,0.0003,0.0008,0.0005,0.0013,0.0002,0.0015,0.0003,0.0013,-0.0001,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.001,-0.0002,-0.001,-0.0004,-0.0012,-0.0002,-0.001,-0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.001,-0.0004,-0.0015,-0.0007,-0.0018,-0.0011,-0.0024,-0.0013,-0.0024,-0.0014,-0.0023,-0.0014,-0.0024,-0.0014,-0.0019,-0.0012,-0.0018,-0.0012,-0.0021,-0.0012,-0.0018,-0.0013,-0.0018,-0.0013,-0.0017,-0.0011,-0.0016,-0.0011,-0.0017,-0.001,-0.0013,-0.0006,-0.0009,-0.0001,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.001,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.001,-0.0006,-0.0016,-0.0009,-0.0017,-0.0013,-0.0019,-0.0013,-0.0021,-0.0012,-0.0021,-0.0014,-0.0022,-0.0012,-0.0027,-0.0015,-0.0033,-0.0021,-0.0041,-0.0027,-0.0129,-0.0036,-0.0166,-0.0032,-0.014,0.0029,0.0018,0.0158,-0.0022,0.0151,-0.0088,0.0011,-0.0097,-0.0025,-0.0065,0.0036,-0.0165,0.0108,-0.0222,0.0057,-0.0131,0.0026,0.0016,0.0165,0.0053,0.0135,0.0012,0.0049,0.001,0.0067,0.0027,0.0062,0.0034,0.0069,0.0025,0.0063,0.0012,0.0052,-0.0028,0.0021,-0.0063,0.0035,-0.0068,0.004,-0.0041,0.0046,0.0028,0.0097,-0.0011,0.0033,-0.0033,0.0013,-0.0035,-0.0012,-0.0021,0.0002,-0.0023,-0.0006,-0.0027,0.002,0.0025,0.0089,0.0091,0.0102,0.0049,0.0087,0.002,0.0065,-0.0005,0.0019,-0.0103,0.0091,-0.0056,0.0039,-0.0019,0.0012,-0.0018,0.0014,-0.0001,0.0017,-0.0003,0.0015,-0.0006,0.0002,-0.0014,0,-0.0016,-0.0004,-0.0031,-0.0014,-0.0036,-0.0027,-0.0043,-0.0033,-0.0045,-0.0033,-0.004,-0.0033,-0.0034,-0.0025,-0.0024,-0.0014,-0.002,-0.0014,-0.0021,-0.0015,-0.0021,-0.0013,-0.0021,-0.0011,-0.0022,-0.0007,-0.0029,-0.0005,-0.0014,-0.0003,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0032,0.0047,-0.0047,0.0029,-0.003,0.0034,-0.0027,0.0023,-0.003,0.0002,-0.0019,-0.0007,-0.0012,-0.0007,-0.0013,0,0,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0013,-0.0001,-0.0018,-0.0007,-0.0019,-0.001,-0.0012,-0.0005,-0.001,-0.0003,-0.0014,-0.0007,-0.0011,-0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0013,-0.0005,-0.0019,0.0008,-0.0029,0.0005,-0.0014,0.0007,-0.0019,0.0004,-0.0015,-0.0002,-0.0012,-0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0007,0.0005,0.0012,0.0007,0.0011,0.0003,0.0008,0.0002,0.0007,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0004,0.0006,0.0005,0.0008,0.0004,0.0008,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0003,0.0001,0.0005,0.0004,0.0006,0.0002,0.0006,0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0.0003,0.0007,0.0005,0.0008,0.0002,0.0006,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0005,0.0005,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0005,0.0007,0.0006,0.0007,0.0005,0.0007,0.0002,0.0005,0,0.0004,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن بر روی کارت های بازی 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0007,0.0006,0.0007,0.0007,0.0009,0.001,0.0012,0.0011,0.0015,0.0015,0.0019,0.0019,0.0023,0.0023,0.0031,0.0032,0.0045,-0.0333,0.0054,-0.0451,-0.0016,-0.0164,0.0246,-0.0284,0.0222,-0.0445,0.01,-0.0326,0.0119,-0.107,0.0795,-0.049,0.0666,-0.0269,0.0507,-0.0654,0.0341,-0.0906,0.024,-0.0984,-0.0054,-0.1623,0.0098,-0.1919,-0.02,-0.0617,0.0788,-0.1129,0.0635,-0.0289,0.1597,0.0371,0.1281,0.0082,0.0352,-0.0156,0.0345,0.0178,0.0999,-0.0702,0.0031,-0.0547,-0.0028,-0.009,0.0212,0.0126,0.0379,0.0007,0.0272,-0.0196,0.0318,-0.0345,-0.0237,-0.0379,-0.0085,-0.0287,0.0011,0.0022,0.0323,0.0186,0.035,0.0399,0.0555,0.03,0.0569,0.0144,0.0432,-0.0016,0.0145,-0.0027,0.0214,0,0.0306,0.0008,0.0277,-0.0017,0.0309,0.002,0.0249,0.0036,0.0275,-0.0016,0.0168,-0.0068,0.0094,0.0035,0.0263,0.0115,0.0228,0.0145,0.0297,0.0181,0.0295,0.0184,0.0326,0.0086,0.0205,-0.0093,0.0122,-0.0123,-0.0002,-0.0103,-0.0025,-0.0116,-0.0051,-0.0121,0.0069,-0.0044,0.0075,-0.0041,0.0116,-0.0104,0.0025,-0.0117,0.0125,-0.0135,0.0058,-0.0135,0.0128,-0.0047,0.0138,-0.0015,0.0102,-0.0081,0.0034,-0.0071,0.0009,-0.0169,-0.0056,-0.0128,-0.0061,-0.0143,-0.0035,-0.0018,0.0051,-0.0041,0.005,0.0057,0.0104,0.0054,0.0149,0.005,0.0214,0.0137,0.0217,0.0093,0.0208,0.0149,0.0213,0.0121,0.0151,0.0113,0.0219,0.0031,0.0183,0.0017,0.0081,0.0032,0.0097,-0.0063,0.0077,-0.0061,0,-0.0042,0.0003,-0.0092,-0.0038,-0.0109,-0.0044,-0.0107,-0.0071,-0.0129,-0.0063,-0.0166,-0.0109,-0.0151,-0.0103,-0.0166,-0.0103,-0.0173,-0.0107,-0.0205,-0.0139,-0.0241,-0.0186,-0.0282,-0.0218,-0.0282,-0.0211,-0.0271,-0.0173,-0.0256,-0.016,-0.0207,-0.0156,-0.0253,-0.0159,-0.0214,-0.0164,-0.0241,-0.0139,-0.0209,-0.0131,-0.018,-0.0123,-0.0184,-0.0141,-0.015,-0.0076,-0.0134,-0.0083,-0.0137,-0.0094,-0.0096,-0.0018,-0.0081,-0.0032,-0.0058,-0.0001,-0.0027,-0.0002,-0.0006,0.001,0.001,0.0065,-0.0002,0.0079,0.0009,0.0055,0.0021,0.0078,0.0051,0.0092,0.0022,0.0073,0.0031,0.0107,0.0051,0.011,0.0022,0.011,0.0067,0.0138,0.0056,0.013,0.0087,0.016,0.0093,0.0119,0.0081,0.0132,0.0085,0.0145,0.0091,0.0125,0.0052,0.01,0.0059,0.0088,0.0045,0.0084,0.002,0.0059,0.0024,0.0063,0.0005,0.0067,0.0021,0.007,-0.0009,0.0063,0.0023,0.0043,-0.0036,0.0029,-0.0031,0.0031,0.0002,0.0056,-0.0015,0.0042,-0.0014,0.0022,-0.0002,0.0023,-0.0026,0.0023,-0.0031,0.001,-0.0049,-0.0017,-0.0053,-0.0007,-0.0048,-0.0032,-0.0049,-0.0031,-0.0054,-0.003,-0.0057,-0.0011,-0.0058,-0.0028,-0.0056,-0.0027,-0.007,-0.004,-0.0075,-0.0024,-0.0059,-0.0043,-0.0078,-0.0043,-0.0088,-0.0044,-0.0076,-0.0049,-0.0099,-0.005,-0.0102,-0.0073,-0.0092,-0.0076,-0.0101,-0.0071,-0.0103,-0.0077,-0.0101,-0.0075,-0.0104,-0.0085,-0.0118,-0.009,-0.0103,-0.0076,-0.011,-0.0083,-0.0109,-0.0081,-0.0116,-0.0093,-0.011,-0.0085,-0.0119,-0.0094,-0.0109,-0.0099,-0.0109,-0.0091,-0.0097,-0.0088,-0.0093,-0.0062,-0.0085,-0.0056,-0.0078,-0.0062,-0.0088,-0.0048,-0.0079,-0.0034,-0.0069,-0.0046,-0.0052,-0.0034,-0.004,-0.0023,-0.0022,-0.0001,-0.0022,0.0004,-0.0017,0.002,-0.0026,0.0017,-0.0024,0.0023,-0.0007,0.0042,0.0022,0.0051,0.0042,0.0051,0.0025,0.0046,0.0035,0.0058,0.0037,0.0056,0.0055,0.0076,0.0064,0.0083,0.0071,0.0085,0.0082,0.0089,0.0079,0.0101,0.0077,0.0098,0.0076,0.0108,0.008,0.0098,0.0083,0.0103,0.0081,0.0105,0.0081,0.0088,0.0078,0.0096,0.0079,0.0094,0.0072,0.0091,0.0054,0.0067,0.0049,0.0073,0.0056,0.0082,0.0064,0.0086,0.0058,0.0075,0.0056,0.0069,0.0049,0.0066,0.0043,0.0058,0.0007,0.0046,0.0027,0.0053,0.0012,0.0027,0.0014,0.0025,-0.0007,0.0026,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.002,0.0005,0,0.0012,-0.0002,0.0018,0.0005,0.0019,-0.0005,0.0015,0.0005,0.0021,-0.0021,-0.0003,-0.0016,0.0004,-0.0017,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0012,-0.0004,-0.0026,-0.001,-0.0034,-0.0022,-0.0036,-0.0023,-0.0038,-0.002,-0.0039,-0.0012,-0.0025,-0.0007,-0.0018,-0.0004,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0015,0.001,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0002,-0.002,0.0027,0.0006,0.0028,-0.0012,0.0022,0.0009,0.0022,0.0008,0.0023,0.0012,0.003,0.0015,0.0031,0.0014,0.0044,0.0021,0.0057,0.0015,0.0043,0.001,0.0055,0.0009,0.0016,0.001,0.0036,0.0022,0.004,0.0046,0.0066,0.0051,0.0065,0.0041,0.0067,0.0031,0.006,0.0039,0.006,0.0036,0.0049,0.0029,0.0044,0.0021,0.0042,0.004,0.0052,0.0057,0.0066,0.0054,0.0068,0.0054,0.006,0.0048,0.0063,0.0049,0.0056,0.0042,0.0053,0.0045,0.0053,0.0044,0.0052,0.0044,0.0053,0.0033,0.0053,0.0025,0.0045,0.0029,0.0043,0.0031,0.0038,0.0017,0.0037,0.003,0.0041,0.0027,0.0042,0.003,0.0044,0.0037,0.0046,0.0033,0.0046,0.003,0.0046,0.0027,0.0035,0.0023,0.0035,0.0008,0.0024,-0.0002,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0005,0.0001,0.001,0.0001,0.0013,0,0.001,-0.0005,0.0015,-0.0004,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0018,0.0002,-0.0019,-0.0008,-0.0023,-0.0006,-0.0034,-0.001,-0.0039,-0.0018,-0.0033,-0.0026,-0.0036,-0.0021,-0.0033,-0.0019,-0.0039,-0.0025,-0.004,-0.0025,-0.0058,-0.0003,-0.004,0.0007,-0.0067,0.0003,-0.0033,0.0007,-0.0044,0.0008,-0.0034,-0.0022,-0.0044,-0.0025,-0.005,-0.0042,-0.0056,-0.0043,-0.0061,-0.0043,-0.0043,-0.0035,-0.0046,-0.0035,-0.0046,-0.0034,-0.0035,-0.0028,-0.0032,-0.002,-0.0203,0.0025,-0.0105,0.0035,-0.0061,-0.0014,-0.0094,-0.0004,-0.0047,-0.0005,-0.0062,-0.0021,-0.0074,-0.0023,-0.0047,-0.0037,-0.0049,-0.0033,-0.0065,-0.0027,-0.0057,-0.0039,-0.0053,-0.0037,-0.0046,-0.0026,-0.0034,-0.0024,-0.0045,-0.0015,-0.0039,-0.0021,-0.0039,-0.0024,-0.0022,-0.0008,-0.0016,-0.0007,-0.0016,0,-0.0022,-0.0003,-0.0023,0,-0.0022,0.0003,-0.0021,-0.001,-0.0027,-0.0013,-0.002,-0.0009,-0.001,0,-0.0016,-0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0017,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,0,0.0009,0,0.0016,0.0013,0.0023,0.0013,0.0028,0.0015,0.0025,0.0012,0.0023,0.0016,0.002,0.0014,0.0028,0.0011,0.0019,0.001,0.0026,0.0009,0.0021,0.002,0.0034,0.0013,0.004,0.0025,0.004,0.003,0.0046,0.0022,0.0036,0.0024,0.0037,0.0021,0.0034,0.0018,0.0035,0.0018,0.003,0.0015,0.0025,0.0008,0.0018,0.0005,0.0017,0.0004,0.0013,0.0004,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0003,-0.001,-0.0004,-0.0012,-0.0006,-0.002,-0.0007,-0.0022,-0.0012,-0.0014,-0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0013,0.0001,-0.0012,-0.0001,-0.0008,0,-0.0007,-0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,0.0001,0.0003,0.0005,0.0008,0.0006,0.0015,0.0012,0.0018,0.0013,0.0018,0.0013,0.0015,-0.0011,0.0019,-0.001,0.0023,0.0006,0.0031,0.001,0.0027,0.0013,0.0029,0.0018,0.0025,0.0022,0.0027,0.002,0.0025,0.002,0.0026,0.0022,0.0026,0.0017,0.0024,0.0016,0.0025,0.0021,0.0025,0.0017,0.0022,0.0015,0.002,0.001,0.0015,0.0006,0.0015,0.0005,0.0012,0.0006,0.0011,0.0004,0.001,0.0002,0.0007,0.0003,0.0007,-0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0009,-0.0006,-0.0012,-0.0009,-0.0012,-0.001,-0.0014,-0.001,-0.0015,-0.0009,-0.001,-0.0006,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0006,-0.0011,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن بر روی کارت های بازی 2.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0069,0.0023,-0.1004,-0.0024,-0.1041,0.0331,0.0063,0.0369,-0.0261,0.0155,-0.1363,-0.0169,-0.1257,0.1321,0.1038,0.144,-0.0307,0.105,-0.1616,-0.0316,-0.1539,-0.0119,-0.0017,0.065,0.035,0.0599,0.0426,0.058,0.0308,0.0548,-0.0231,0.0233,-0.0496,-0.0134,-0.0651,-0.0457,-0.0493,-0.0276,-0.0344,-0.0177,-0.0137,0.002,-0.0014,0.0237,0.0027,0.0209,0.002,0.0166,0.0032,0.0173,0.0077,0.0269,0.0089,0.0205,0.0137,0.0288,0.0024,0.0204,0.0002,0.0134,-0.0088,0.0042,-0.0065,-0.0006,-0.018,-0.0089,-0.0172,-0.0048,-0.0098,-0.0016,-0.0027,0.0034,-0.0125,0.0013,-0.0152,-0.0115,-0.0184,-0.0095,-0.0081,0.0017,-0.0013,0.0011,-0.0081,-0.0009,-0.017,-0.0081,-0.0121,0.0014,-0.0003,0.0105,0.0108,0.0188,0.0165,0.0202,0.0139,0.0201,0.0066,0.0151,0.0001,0.0072,0.0004,0.0056,0.004,0.0082,0.0063,0.0094,0.0061,0.0099,0.0046,0.011,0.0031,0.0086,-0.0081,0.0026,-0.0138,-0.0087,-0.0091,-0.0044,-0.0034,0.0035,0.0011,0.0058,-0.0016,0.0025,-0.0012,0.0017,-0.0018,0.0007,-0.007,0.0001,-0.0108,-0.0072,-0.011,-0.0066,-0.0095,-0.0065,-0.0079,-0.0037,-0.0113,-0.0081,-0.0104,-0.0063,-0.0076,-0.0031,-0.0028,-0.0002,-0.0026,0.0008,-0.0021,-0.0001,-0.0031,-0.0019,-0.0041,-0.0006,-0.0042,-0.0009,-0.0008,0.0044,0.0041,0.0072,0.0048,0.0067,0.004,0.0055,0.005,0.0079,0.0075,0.0105,0.0067,0.0087,0.0024,0.0065,-0.0008,0.0021,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0017,-0.0008,-0.0026,0.0003,-0.0015,0.001,-0.0014,0.0004,-0.0028,-0.0012,-0.0029,-0.0017,-0.004,-0.0017,-0.006,-0.0039,-0.0071,-0.0056,-0.0079,-0.0039,-0.0042,-0.0012,-0.0012,0,-0.0019,0,-0.0033,-0.0015,-0.0047,-0.0033,-0.0053,-0.0035,-0.0053,-0.004,-0.0049,-0.003,-0.0031,0.0007,0.0003,0.002,-0.0006,0.0021,-0.0006,0.0014,0.0013,0.0033,0.0029,0.0047,0.0011,0.0045,0.0012,0.0023,0.0015,0.0024,0.0005,0.0015,0.001,0.0015,-0.0009,0.002,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.001,0.0009,0.0031,0.0014,0.0032,0.0001,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0015,-0.0005,-0.0013,-0.0006,-0.0016,-0.0007,-0.0014,-0.0005,-0.0028,-0.0005,-0.0038,-0.0029,-0.0051,-0.0034,-0.0045,-0.001,-0.0011,-0.0001,-0.0015,-0.0004,-0.0036,-0.0013,-0.0037,-0.0025,-0.003,-0.0016,-0.0016,-0.0003,-0.0002,0.0013,0.0002,0.0015,-0.0003,0.0013,-0.0015,-0.0004,-0.0036,-0.0014,-0.0037,-0.0021,-0.0024,-0.0015,-0.0014,0.0013,0.0014,0.0018,0.0016,0.0023,0.001,0.0024,0.0007,0.0013,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0001,0.0002,0.0012,0.0013,0.0021,0.0012,0.0018,0.0009,0.0013,0.0006,0.0011,0.0006,0.0012,0.0005,0.0012,0.0011,0.0019,0.0005,0.0015,-0.0001,0.0005,-0.0012,-0.0002,-0.0014,-0.0006,-0.0008,-0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0013,-0.0004,-0.0019,-0.0011,-0.0022,-0.0011,-0.0013,-0.001,-0.0018,-0.0013,-0.0018,-0.0014,-0.0015,-0.0011,-0.0012,-0.0002,-0.0001,0.0011,0.0005,0.0012,0.0008,0.0013,0.0008,0.001,0.0008,0.0012,0.0006,0.001,0.0009,0.0014,0.001,0.0014,0.0008,0.0014,0.001,0.0018,0.0019,0.0027,0.0022,0.0028,0.0007,0.0023,-0.0004,0.0007,-0.0009,-0.0004,-0.001,-0.0006,-0.0008,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0019,-0.001,-0.0019,-0.0016,-0.0018,-0.001,-0.0009,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.001,-0.0002,-0.0011,-0.0007,-0.0013,-0.0009,-0.001,-0.0007,-0.0008,-0.0005,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0.0004,0.0011,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0014,-0.0009,-0.0016,-0.0013,-0.0027,-0.0015,-0.002,0.0002,-0.0049,-0.0005,-0.0072,-0.0011,-0.0035,0.0007,-0.0037,0.0001,-0.0022,0.0005,-0.0041,-0.0007,-0.0038,-0.0013,-0.0015,0.0014,0.0017,0.0045,-0.002,0.0034,-0.0021,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0032,-0.0011,-0.003,0.0013,0.0016,0.0057,0.0041,0.0061,0.0028,0.004,0.0038,0.0056,0.0048,0.0056,0.002,0.0047,-0.0018,0.0019,-0.0028,-0.0013,-0.002,-0.0007,-0.0058,-0.0015,-0.009,-0.006,-0.0092,-0.0087,-0.0087,-0.0072,-0.0071,-0.0051,-0.0051,-0.0025,-0.0024,-0.0002,-0.0002,0.0023,0.0023,0.0037,0.0029,0.0037,0.0028,0.0031,0.0026,0.0031,0.0029,0.0035,0.0031,0.0035,0.002,0.003,0.001,0.002,-0.0002,0.001,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0008,0,-0.0013,-0.0008,-0.0016,-0.0012,-0.0019,-0.0015,-0.0018,-0.0014,-0.0018,-0.0011,-0.0013,-0.0003,-0.0003,0.0004,0.0004,0.0008,0.0006,0.0013,0.0012,0.0018,0.0018,0.0026,0.0025,0.0028,0.0024,0.0026,0.0018,0.0025,0.0012,0.0018,0.0011,0.0014,0.0007,0.001,0.0004,0.0008,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0011,-0.0009,-0.0015,-0.001,-0.0018,-0.0016,-0.0017,-0.0014,-0.0016,-0.0015,-0.002,-0.0015,-0.0024,-0.002,-0.0025,-0.0023,-0.0027,-0.0024,-0.0024,-0.0022,-0.0022,-0.0019,-0.002,-0.0018,-0.0019,-0.0015,-0.0014,-0.0012,-0.0012,-0.0006,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0003,0.0006,0.0005,0.0008,0.0008,0.0011,0.001,0.0011,0.001,0.0012,0.0011,0.0012,0.0011,0.0013,0.001,0.0011,0.0007,0.001,0.0006,0.0007,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0002,0.0007,0.0007,0.0011,0.0008,0.0011,0.0009,0.0011,0.0009,0.0011,0.0007,0.0011,0.0006,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0006,-0.0006,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0007,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,0.0006,0.0007,0.0007,0.001,0.0009,0.0011,0.0004,0.0011,0.0006,0.0015,0.0014,0.0017,0.0016,0.0018,0.0016,0.0018,0.0016,0.0018,0.0014,0.0016,0.0013,0.0016,0.0005,0.0017,-0.0016,0.0005,-0.0022,-0.0005,-0.0081,-0.0013,-0.0073,0.008,0.0066,0.01,-0.001,0.006,-0.0019,-0.0006,-0.0005,0.0056,0.0058,0.0063,0.0058,0.0065,0.0001,0.0064,-0.0033,0.0008,-0.0043,-0.0025,-0.0108,-0.0041,-0.0108,0.0079,0.0091,0.0179,0.0039,0.0153,-0.003,0.0033,-0.0054,-0.0031,-0.0073,-0.0052,-0.0076,-0.007,-0.0069,-0.0032,-0.003,0.0005,-0.0016,0.0001,-0.0014,-0.0004,-0.0004,0.0004,0.0005,0.0016,0.0002,0.0014,0.0004,0.0013,-0.0016,0.001,-0.0023,-0.0015,-0.0026,-0.0003,-0.0001,0.0021,0.0023,0.004,0.004,0.0045,0.0038,0.0043,0.0034,0.0044,0.0022,0.0034,0.0007,0.0024,0.0004,0.0008,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0002,0.0002,0.0006,0.0004,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0011,-0.0001,-0.0011,-0.0007,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,0,0.0008,0.0008,0.0013,0.0012,0.0017,0.0017,0.0021,0.0021,0.0025,0.0016,0.0023,0.0008,0.0016,0,0.0008,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0006,0.0005,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.0014,-0.001,-0.0014,-0.0012,-0.0017,-0.0013,-0.0015,-0.0011,-0.0014,-0.001,-0.0011,-0.0007,-0.001,-0.0007,-0.0013,-0.0007,-0.0013,-0.0011,-0.0013,-0.0011,-0.0013,-0.001,-0.0017,-0.0013,-0.0018,-0.0013,-0.0013,-0.0007,-0.0008,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.001,-0.0005,-0.0005,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0005,0.0007,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0.0003,0.0003,0.0008,0.0007,0.0008,0.0006,0.0008,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0006,0.0007,0.0004,0.0007,0.0004,0.0007,0.0005,0.0007,0.0006,0.001,0.0008,0.001,0.0005,0.0008,0.0003,0.0006,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن بر روی کارت های بازی 3.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.3157,0.2352,-0.3239,0.2083,-0.2052,0.0741,-0.2276,0.0942,-0.1195,0.1507,-0.1059,0.1707,-0.0575,0.0734,-0.0706,0.0085,-0.0923,0.037,-0.0874,0.0378,-0.0063,0.0772,0.0195,0.0853,-0.0071,0.0787,-0.0438,0.0412,-0.0374,0.0222,-0.0203,0.0376,0.0003,0.0358,-0.0218,0.0119,-0.0233,0.0041,-0.0186,0.0135,-0.0033,0.0239,-0.0053,0.0172,-0.0197,0.002,-0.0277,-0.0085,-0.0204,0.0047,-0.0149,0.0099,0.006,0.022,0.0094,0.0256,-0.0073,0.0212,-0.0048,0.0055,-0.0118,0.0079,0.0016,0.0173,0.0007,0.0339,-0.0153,0.0126,-0.0255,0.0101,-0.0119,0.015,-0.01,0.0159,-0.0047,0.0128,-0.0048,0.0103,-0.0073,0.0129,-0.0051,0.0146,-0.0033,0.0158,-0.0117,0.013,-0.0163,-0.0013,-0.0169,0.0109,-0.0116,0.006,-0.008,0.011,-0.0087,0.0004,-0.0112,-0.0014,-0.0106,-0.0018,-0.0117,-0.0018,-0.0061,0.0005,-0.006,0.0016,-0.0083,-0.0002,-0.0094,-0.0005,-0.0079,0.0009,-0.0103,0.0053,-0.013,0.0047,-0.0142,0.0014,-0.0103,0.007,-0.0059,0.0053,-0.0021,0.0054,-0.0125,0.0082,-0.008,0.0055,-0.0123,0.0062,-0.0097,0.0052,-0.0063,0.0022,-0.0035,0.0084,0.0006,0.0104,0.0026,0.0093,-0.0021,0.0081,-0.003,0.0056,-0.0043,0.0045,-0.0025,0.004,-0.0017,0.0047,-0.0015,0.0033,-0.005,0.0035,-0.0043,0.0027,-0.0054,0.0023,-0.0073,0.0029,-0.0032,0.0029,-0.0031,0.0056,-0.0021,0.0059,-0.0061,0.006,-0.004,0.0055,-0.0038,0.0052,-0.0047,0.004,-0.0029,0.0032,-0.004,0.0072,-0.0044,0.0053,-0.004,0.0041,-0.0027,0.0036,-0.0022,0.001,-0.0055,0.0016,-0.0051,0.0035,-0.0013,0.004,-0.0024,0.0047,-0.0034,0.0053,-0.006,0.0054,-0.0064,0.0033,-0.0055,0.0018,-0.0048,0.0003,-0.0044,-0.001,-0.0052,0.0041,-0.0029,0.0004,-0.0039,0.0003,-0.0049,0.0033,-0.0067,0.0034,-0.0048,0.0031,-0.003,0.0029,-0.0038,0.0027,-0.0049,0.0053,-0.0022,0.0048,-0.0038,0.0017,-0.0049,0.0004,-0.0039,-0.0022,-0.0036,0.0015,-0.0031,0.0031,-0.003,0.0051,-0.0017,0.0059,-0.0028,0.005,-0.0027,0.0052,-0.0009,0.0022,-0.0017,0.0021,-0.0015,0.0033,-0.0017,0.0038,-0.0009,0.0048,0.0005,0.005,0,0.0034,-0.0002,0.0038,-0.0001,0.0052,0.0003,0.0045,-0.0002,0.0047,-0.0011,0.0052,0.0005,0.0039,0.0014,0.0059,-0.0002,0.0048,0.0001,0.0057,0.001,0.0037,0.0004,0.0033,0.0001,0.0031,-0.0003,0.0048,-0.0004,0.0043,-0.0001,0.0024,-0.0027,0.0038,-0.0021,0.0023,-0.0018,0.0017,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0024,-0.0007,0.0024,-0.0009,0.0023,-0.0031,0.0011,-0.0018,0.0008,-0.0021,0.0008,-0.002,0.0011,-0.0034,-0.0005,-0.0025,0.0007,-0.0016,0.0014,-0.0019,-0.0003,-0.0013,-0.0005,-0.0022,0.0009,-0.0016,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0007,-0.0017,0.0026,-0.0009,0.0027,-0.0005,0.0022,-0.0011,0.0029,-0.0006,0.0018,-0.0009,0.0035,-0.0006,0.0018,-0.0004,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0029,0.0003,0.0026,-0.0001,0.0033,0,0.0029,0.0001,0.0017,-0.0002,0.0012,0.0004,0.0011,0.0001,0.0017,-0.0004,0.0021,0.0003,0.0019,0,0.0015,-0.0012,0.0024,-0.0005,0.002,-0.0005,0.001,-0.0023,0.0011,-0.0026,0.0004,-0.0018,0,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0002,-0.0014,0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0022,0.0004,-0.0024,-0.0004,-0.0015,-0.0005,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0017,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0397,0.0359,-0.032,0.0296,-0.0084,0.0029,-0.007,0.0046,-0.0065,0.0034,-0.0033,0.0029,-0.0055,0.0033,-0.0035,0.0027,-0.0027,0.0024,-0.0024,0.0038,-0.0002,0.0034,-0.0017,0.0041,0.0006,0.0028,-0.0012,0.0031,-0.0022,0.002,-0.0016,0.003,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0023,-0.0004,0.0021,-0.0006,0.0021,0.0004,0.0016,-0.0005,0.0015,-0.001,0.0027,0.0006,0.0017,0.0001,0.0026,-0.0002,0.0021,0,0.0019,0,0.0018,0.0002,0.0025,-0.0001,0.0021,-0.0001,0.0027,0.0002,0.0025,-0.0173,0.0015,-0.0266,0.0072,-0.027,0.0125,-0.031,0.0266,-0.0132,0.0123,-0.0047,0.0049,-0.0032,0.0026,-0.0023,0.0041,0,0.0041,-0.0014,0.0022,0.0004,0.0035,0.0003,0.0043,-0.0012,0.0029,-0.0018,0.0005,-0.0033,0.0016,-0.0023,0.0027,-0.0013,0.0026,-0.0031,0.0036,-0.0008,0.0029,-0.004,0.0039,-0.0029,0.001,-0.0024,0.0038,0.0013,0.0052,0.0011,0.005,0.0003,0.0039,-0.0003,0.0023,0.0003,0.0019,-0.0012,0.0021,-0.004,-0.0006,-0.0028,0,0.0003,0.0048,0.0032,0.0066,0.0033,0.0073,0.0011,0.005,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0026,0.0013,0.0035,-0.0012,0.0024,-0.0028,0,-0.0034,-0.002,-0.0026,0.0018,0.0007,0.0046,0.0035,0.0052,0.0014,0.0043,-0.0002,0.0015,-0.0024,0.0035,0.0004,0.0034,0.0002,0.0027,-0.0019,0.0007,-0.0038,-0.0005,-0.0022,0.002,-0.0011,0.0018,0.0015,0.0034,-0.0002,0.0028,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0021,-0.0002,-0.0039,-0.0015,-0.0037,-0.0001,-0.0055,0.0023,-0.0034,0.0008,-0.0023,-0.0006,-0.0018,-0.0005,-0.0018,-0.0007,-0.002,-0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,0,0.0013,0.0002,0.001,0.0001,0.0011,-0.0003,0.001,-0.0006,0.0007,0,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0035,0.0011,-0.0026,0.0014,-0.0025,0.0021,-0.0016,0.0026,-0.001,0.0011,-0.0004,0.0013,0.0001,0.0019,0.0005,0.0023,0.0015,0.0028,0.0012,0.0025,0.0009,0.0016,0.0008,0.0016,0.0007,0.0015,0.0009,0.0017,0.0004,0.0016,0.0005,0.0011,-0.0002,0.001,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0007,0,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0012,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,0,0.0006,0.0001,0.0009,0.0002,0.0009,0.0001,0.0005,0.0002,0.0007,0.0002,0.0005,0.0003,0.0007,0.0003,0.0006,0.0001,0.0006,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,0,0.0005,0.0002,0.0006,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0001,0.0006,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0026,0,-0.002,0.0008,-0.0011,-0.0001,-0.001,-0.0002,-0.001,-0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.003,0.0012,-0.0022,0.0001,-0.0021,0.0003,-0.0014,-0.0001,-0.0011,-0.0006,-0.0011,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0028,0.0005,-0.0023,0,-0.0009,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0,-0.0018,-0.0002,-0.0019,0.0002,-0.0014,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن بر روی کارت های بازی 4.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0,-0.0013,-0.0007,-0.0051,0.0016,-0.0059,0.0036,-0.0056,0.0035,-0.0218,-0.0102,-0.0114,0.004,-0.0006,0.0033,-0.0032,0.0047,-0.0056,-0.0003,-0.0004,0.0225,0.0198,0.0309,-0.0086,0.0201,-0.0152,-0.0052,-0.0118,0.0047,-0.0064,0.0115,0.0011,0.0206,0.0036,0.0196,-0.0089,0.0066,-0.0105,0.0067,-0.0043,0.0118,-0.0094,0.0097,-0.0103,0.0049,-0.0052,0.0048,-0.0037,0.0045,-0.0029,0.0041,-0.0045,0.0047,-0.0035,0.0025,-0.0102,0.0027,-0.0098,0.0013,-0.014,-0.0038,-0.0175,0.0013,-0.0122,0.0076,-0.0015,0.0103,0.0003,0.0075,-0.005,0.008,-0.0047,0.0049,-0.0066,0.0018,-0.0134,0.003,-0.0852,0.0102,-0.0015,0.0239,-0.005,0.022,-0.0084,0.0182,0.0163,0.0429,-0.0242,0.0391,-0.0383,-0.0257,-0.0273,0.007,-0.0024,0.0122,0.0005,0.0075,-0.0021,0.0022,-0.0053,0.0059,0.0064,0.0165,0.0122,0.0162,0.0051,0.0157,-0.0171,0.0023,-0.0244,-0.0141,-0.0859,0.0267,-0.0634,0.0553,-0.0439,0.0428,-0.2131,0.2462,-0.2019,0.1254,-0.0694,0.0966,-0.0586,0.0644,-0.0399,0.0261,-0.0228,0.0179,-0.012,0.0139,-0.0073,0.0188,0.0019,0.014,-0.0069,0.0087,-0.0049,0.0057,-0.0033,0.0045,-0.0016,0.0077,-0.0041,0.0088,-0.0034,0.0027,-0.0055,0.0039,-0.0076,0.0021,-0.0045,0.0038,-0.0056,0.0022,-0.0061,0.0005,-0.0067,-0.0005,-0.0056,-0.0005,-0.007,0.0028,-0.0079,0.0023,-0.0076,0.0059,-0.0106,0.0051,-0.0072,0.0045,-0.0171,0.0179,-0.0081,0.0121,-0.0131,0.0138,-0.0119,0.011,-0.0096,0.0125,-0.0122,0.0102,-0.0062,0.0042,-0.004,0.0059,-0.0044,0.0066,-0.0028,0.0057,-0.0013,0.0098,-0.0007,0.006,-0.0014,0.0043,-0.0038,0.0022,-0.0046,0.0012,-0.0025,0.0009,-0.0027,0.0017,-0.0015,0.0035,0.0009,0.0037,0.0014,0.0036,-0.0007,0.003,-0.0022,0.0022,-0.0028,0.0017,-0.0046,0.0012,-0.0066,0.0022,-0.0042,0.0052,-0.0033,0.0057,-0.007,0.0087,-0.0068,0.0066,-0.0037,0.0084,-0.0039,0.0054,-0.0013,0.0044,-0.003,0.0024,-0.0025,0.0029,-0.0013,0.0023,-0.0031,0.0014,-0.0021,0.0036,-0.0012,0.0022,-0.0029,0.0009,-0.002,0.0002,-0.0022,0.0011,-0.0031,0.0005,-0.0031,0.0009,-0.0019,0.0011,-0.0018,0.0005,-0.0031,0.0006,-0.0025,0.0006,-0.0025,0.0019,-0.0034,0.0015,-0.0031,0.002,-0.0022,0.0015,-0.0014,0.0034,-0.0026,0.0027,-0.0022,0.0027,-0.0039,0.0032,-0.0015,0.0025,-0.0019,0.0015,-0.001,0.002,-0.0014,0.0019,0,0.0024,-0.0005,0.0023,0.0005,0.0033,0,0.0029,0.0004,0.0037,0.0005,0.0025,0.0001,0.0023,-0.0014,0.0043,-0.0018,0.0039,-0.0011,0.0031,-0.0008,0.0024,-0.0015,0.0023,-0.0008,0.0021,-0.0012,0.0028,-0.0003,0.0023,-0.0002,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0014,0.0002,-0.0014,0.0001,-0.0024,0.0001,-0.0019,0.0003,-0.0015,0.0002,-0.0014,0.0008,-0.0023,0.0005,-0.0015,0.0006,-0.0017,0.0004,-0.0018,-0.0002,-0.0024,-0.0003,-0.0019,0,-0.001,0.0001,-0.002,-0.0002,-0.0021,-0.0009,-0.0019,0.0004,-0.0015,0.0003,-0.0019,0.0009,-0.0016,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0016,-0.0002,0.0018,-0.0011,0.0002,-0.0015,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0013,-0.0005,-0.0017,-0.0002,-0.0018,0.0004,-0.0008,0.0004,0,0.0014,-0.0003,0.0009,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0022,0.0002,-0.0018,-0.0004,-0.0015,-0.0007,-0.0013,-0.0003,-0.001,-0.0002,-0.0008,0,-0.0015,0.0001,-0.001,0,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.001,0,0.0008,0.0002,0.0012,0.0006,0.0016,0.0005,0.0017,-0.0003,0.001,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0001,-0.001,-0.0004,-0.0011,-0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0012,0,0.0014,-0.0001,0.0013,0.0003,0.0014,0.0002,0.0014,0.0002,0.0015,0.0003,0.001,0,0.0008,0.0001,0.0008,0.0002,0.001,0.0004,0.0011,-0.0588,0.077,-0.0408,0.061,-0.024,0.022,-0.0212,0.0169,-0.0073,0.01,-0.0053,0.0061,-0.0023,0.0042,-0.0013,0.0028,-0.0019,0.0029,-0.0013,0.0025,-0.0016,0.0016,-0.0023,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0105,-0.0541,0.0534,-0.0412,0.0312,-0.024,0.0282,-0.0302,0.0267,-0.018,0.0212,-0.0133,0.009,-0.0879,0.0317,-0.0609,0.0583,-0.0779,0.102,-0.0704,0.0869,-0.0465,0.0423,-0.0282,0.033,-0.0194,0.0211,-0.029,0.0099,-0.0144,0.0206,-0.0081,0.0087,-0.0097,0.0091,-0.0109,0.0117,-0.0058,0.0044,-0.0031,0.003,-0.0027,0.0046,-0.0043,0.0052,-0.0056,0.0085,-0.0054,0.0067,-0.0051,0.0027,-0.0044,0.0044,-0.0042,0.0019,-0.0039,0.0025,-0.004,0.0032,-0.0049,0.0048,-0.004,0.0028,-0.0037,0.0029,-0.0026,0.002,-0.004,0.0028,-0.0054,0.0043,-0.0079,0.0045,-0.0089,0.0061,-0.008,0.0067,-0.0073,0.0053,-0.0056,0.004,-0.0029,0.0016,-0.0021,0.0015,-0.0025,0.0026,-0.0037,0.0038,-0.0038,0.0034,-0.0023,0.0025,-0.0022,0.0019,-0.0026,0.002,-0.0018,0.0009,-0.0019,0.0008,-0.0017,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0015,-0.0031,0.0025,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0022,-0.0016,0.0017,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0035,0.003,-0.0035,0.003,-0.0037,0.003,-0.003,0.0029,-0.0023,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0019,0.0016,-0.002,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0022,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0013,0.0008,-0.0012,0.0004,-0.0018,0.001,-0.0026,0.0014,-0.0024,0.0012,-0.0019,0.0008,-0.0017,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0006,-0.0014,0.0011,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0023,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0004,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0005,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن روی احساس - چند تراشه پوکر انداختن در حفاظت از ارتعاش خاص جدول.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0031,0,-0.0027,0.001,-0.0015,0.0004,-0.0033,0.0005,-0.0064,-0.0022,-0.003,0.0035,-0.0045,0.004,-0.004,-0.0007,-0.001,0.003,0.0034,0.0062,0.005,0.007,0.0028,0.0066,0.0004,0.0027,0.0004,0.0012,-0.0041,0.0085,-0.021,0.0158,-0.0108,0.0089,-0.008,0.0062,-0.0048,0.0037,-0.003,0.0008,-0.003,0.0009,-0.0025,0.0022,-0.0027,0.0009,-0.0009,0.0018,-0.0006,0.0027,0,0.0025,-0.0029,0.0061,-0.0024,0.004,-0.0003,0.0026,-0.0001,0.0022,-0.0008,0.0021,-0.0009,0.001,-0.0005,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0033,0.0004,-0.0018,0.0001,-0.0016,-0.0002,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0001,-0.0016,0.0018,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0458,-0.0949,0.1424,-0.052,0.0644,-0.0151,0.0136,-0.0087,0.0083,-0.0059,0.0088,-0.0055,0.0067,-0.0081,0.009,-0.022,0.0242,-0.0197,0.024,-0.0345,0.0493,-0.0365,0.0246,-0.0464,0.0448,-0.0267,0.0189,-0.0153,0.0085,-0.0145,0.012,-0.0183,0.0042,-0.0182,0.0093,-0.017,0.0208,-0.0113,0.0206,-0.012,0.0087,-0.0343,0.0302,-0.0501,0.0527,-0.0249,0.0361,-0.0065,0.0152,-0.0017,0.0106,-0.0043,0.0093,-0.0054,0.0056,-0.0068,0.0028,-0.0173,0.0119,-0.0136,0.0061,-0.0125,0.0071,-0.0143,0.0088,-0.0084,0.0058,-0.0076,0.0042,-0.0068,0.0046,-0.0186,0.0178,-0.0113,0.0085,-0.0074,0.0057,-0.002,0.0046,-0.0039,0.0053,-0.002,0.0204,-0.1364,0.0971,-0.0968,0.0784,-0.0581,0.0424,-0.0392,0.032,-0.0371,0.0385,-0.0624,0.0333,-0.0371,0.0268,-0.0065,0.0163,-0.0112,0.019,-0.0128,0.0101,-0.0206,0.0287,-0.0197,0.0201,-0.006,0.0104,-0.0073,0.0131,-0.0121,0.0101,-0.0091,0.008,-0.0025,0.0081,-0.0026,0.0043,-0.006,0.0082,-0.0053,0.0095,-0.0112,0.012,-0.014,0.0154,-0.011,0.0091,-0.0067,0.0101,-0.0094,0.0072,-0.0054,0.0038,-0.0098,0.009,-0.0132,0.0054,-0.0669,0.0434,-0.0804,0.1063,-0.0609,0.0784,-0.0254,0.0368,-0.0285,0.0271,-0.0205,0.0209,-0.1841,0.2144,-0.1917,0.139,-0.1157,0.1241,-0.1368,0.1436,-0.0971,0.0834,-0.1755,0.1057,-0.0614,0.099,-0.0452,0.0314,-0.0375,0.0649,-0.0514,0.0491,-0.0336,0.0518,-0.0597,0.0641,-0.0336,0.0767,-0.0802,0.0621,-0.0967,0.1088,-0.0739,0.0831,-0.0611,0.0451,-0.0448,0.0708,-0.0294,0.0551,-0.0181,0.035,-0.0243,0.0285,-0.0748,0.0887,-0.1031,0.0962,-0.053,0.0402,-0.063,0.062,-0.115,0.0612,-0.1008,0.1134,-0.0983,0.0947,-0.0429,0.0585,-0.0238,0.0397,-0.0885,0.1271,-0.1121,0.1104,-0.2112,0.2262,-0.1784,0.1474,-0.1708,0.169,-0.07,0.0708,-0.0794,0.064,-0.0763,0.048,-0.0716,0.0565,-0.028,0.0364,-0.05,0.0519,-0.0406,0.0307,-0.1675,0.2058,-0.0961,0.1164,-0.121,0.119,-0.0689,0.0943,-0.0518,0.0502,-0.0299,0.0398,-0.0475,0.0348,-0.0264,0.033,-0.0799,0.1029,-0.0524,0.0545,-0.0365,0.0253,-0.1655,0.303,-0.3468,0.3267,-0.1373,0.1493,-0.1129,0.1179,-0.0584,0.0733,-0.0853,0.0949,-0.1837,0.2033,-0.2732,0.3961,-0.1375,0.2158,-0.1432,0.1065,-0.16,0.1404,-0.0796,0.075,-0.0833,0.1056,-0.0759,0.0576,-0.0537,0.03,-0.0318,0.0148,-0.0194,0.0194,-0.0173,0.0104,-0.0692,0.0465,-0.0742,0.0464,-0.0838,0.0733,-0.0691,0.0645,-0.107,0.1072,-0.0705,0.0933,-0.0817,0.1222,-0.1102,0.1042,-0.1357,0.1533,-0.0835,0.0681,-0.1411,0.0941,-0.1288,0.1213,-0.1062,0.088,-0.0413,0.055,-0.075,0.0698,-0.0461,0.0636,-0.0283,0.0391,-0.0272,0.0333,-0.0275,0.0378,-0.0335,0.0309,-0.0295,0.0275,-0.0137,0.0361,-0.0417,0.0363,-0.0132,0.0309,-0.0408,0.0349,-0.0316,0.0345,-0.0254,0.0185,-0.0253,0.0202,-0.0219,0.0313,-0.0206,0.022,-0.0258,0.0311,-0.0139,0.0183,-0.0212,0.0131,-0.0279,0.0225,-0.0203,0.0095,-0.0155,0.0172,-0.0233,0.0199,-0.0097,0.011,-0.0138,0.0084,-0.0146,0.0063,-0.0353,0.0162,-0.0487,0.047,-0.0711,0.0435,-0.0918,0.0831,-0.0233,0.0246,-0.0143,0.009,-0.0204,0.0159,-0.0231,0.0303,-0.0173,0.0192,-0.0163,0.007,-0.0074,0.0116,-0.0018,0.013,-0.0059,0.0084,-0.004,0.0108,-0.0058,0.0106,-0.0098,0.0093,-0.0132,0.0098,-0.0094,0.0085,-0.0056,0.0076,-0.0047,0.0082,-0.0084,0.0058,-0.0158,0.0147,-0.0244,0.0246,-0.0235,0.0159,-0.021,0.0211,-0.0241,0.0115,-0.0129,0.0064,-0.011,0.0111,-0.009,0.0101,-0.011,0.007,-0.0245,0.0243,-0.0249,0.0255,-0.0109,0.0116,-0.0044,0.006,-0.0111,0.0138,-0.0144,0.0142,-0.0063,0.0055,-0.0132,0.0068,-0.0201,0.0244,-0.0181,0.0155,-0.0152,0.0147,-0.0105,0.0106,-0.0066,0.0065,-0.01,0.0063,-0.0072,0.0133,-0.0071,0.0124,-0.0163,0.0104,-0.0119,0.0146,-0.0087,0.0093,-0.0065,0.0085,-0.0072,0.0079,-0.0124,0.0166,-0.0051,0.0052,-0.0024,0.0042,-0.0059,0.0054,-0.006,0.0072,-0.0078,0.0044,-0.0089,0.0015,-0.0031,0.0075,-0.0154,0.0115,-0.0083,0.0079,-0.0055,0.0068,-0.0059,0.0033,-0.0043,0.0032,-0.004,0.0067,-0.0079,0.0065,-0.005,0.0124,-0.0054,0.0067,-0.0044,0.0038,-0.0013,0.0035,-0.0049,0.0062,-0.0066,0.0051,-0.0031,0.0055,-0.0074,0.0114,-0.0099,0.011,-0.0028,0.0025,-0.0036,0.0032,-0.0024,0.0053,-0.0028,0.0053,-0.0068,0.0061,-0.004,0.0047,-0.0056,0.0055,-0.0031,0.0023,-0.0029,0.0036,-0.0032,0.0025,-0.0029,0.0034,-0.0021,0.0016,-0.0093,0.0083,-0.0085,0.0039,-0.0031,0.0028,-0.0029,0.004,-0.0029,0.0031,-0.0045,0.0026,-0.0089,0.0051,-0.0097,0.006,-0.0059,0.0029,-0.0049,0.0013,-0.005,-0.001,-0.005,-0.0001,-0.0045,0.0023,-0.0049,0.0028,-0.003,0.0011,-0.0105,0.0079,-0.006,0.0019,-0.0035,0.0046,-0.0027,0.0012,-0.0028,0.0006,-0.0024,0.0015,-0.0031,0.0024,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0015,-0.0022,0.0014,-0.0022,0.0015,-0.0022,0.0007,-0.0025,0.0013,-0.0025,0.0042,-0.0023,0.0001,-0.0017,0.001,-0.0014,0.0002,-0.0018,0.0001,-0.0023,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.0029,0.001,-0.0027,0.0011,-0.0014,0.0003,-0.0013,0,-0.0018,-0.0001,-0.002,0.0004,-0.002,0.0011,-0.0037,0.0014,-0.003,0.0027,-0.0098,0.0071,-0.0087,0.0049,-0.0038,0.0012,-0.0121,0.0091,-0.0091,0.0062,-0.0074,0.0045,-0.0043,0.0017,-0.0025,0.0023,-0.0018,0.0004,-0.0015,0.0012,-0.0022,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0015,-0.0023,0.0022,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0018,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0007,0.0011,0,0.0016,-0.0002,0.001,0,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0012,0,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0001,-0.0017,0,-0.0014,-0.0001,-0.0014,0.0003,-0.0012,-0.0001,-0.0013,-0.0001,-0.0011,0,-0.0014,-0.0002,-0.0017,-0.0004,-0.0013,0,-0.0011,-0.0001,-0.0013,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0007,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه شمع - شمع تراشه پوکر انداختن بر روی کارت های بازی 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,-0.0069,0.0012,-0.0067,-0.0021,-0.004,0.0008,-0.0005,0.0042,-0.0023,0.0021,-0.0015,0.0063,0.0015,0.0058,0.0022,0.0063,-0.031,0.0074,-0.0233,0.0167,-0.0062,0.0124,-0.003,0.0124,-0.0321,0.0307,-0.0711,0.0449,-0.0155,0.0569,-0.1165,0.1485,-0.0849,0.1599,-0.0765,0.0176,-0.1712,0.2683,-0.2977,0.2632,-0.1728,0.1167,-0.0523,0.0901,-0.0603,0.0496,-0.0195,0.071,-0.0752,0.081,-0.0597,0.0443,-0.0425,0.0673,-0.0377,0.0373,-0.0177,0.0214,-0.0337,0.0189,-0.0544,0.0459,-0.0435,0.0373,-0.0666,0.0346,-0.0413,0.045,-0.1667,0.1558,-0.1398,0.2259,-0.0703,0.08,-0.0297,0.0329,-0.0529,0.0149,-0.0156,0.035,-0.0187,0.0391,-0.1565,0.1653,-0.1082,0.0983,-0.0078,0.0658,-0.0815,0.0534,0.0005,0.0779,-0.1235,0.0193,-0.0197,0.0761,-0.057,0.0373,-0.0254,0.0168,-0.0081,0.0264,-0.0055,0.043,-0.0087,0.0255,-0.0127,0.0146,-0.002,0.0232,-0.0207,0.0201,-0.0833,0.0456,-0.0937,0.0871,-0.0611,0.0431,-0.1154,0.1033,-0.0649,0.0787,-0.0294,0.0147,-0.0606,0.0547,-0.1175,0.1582,-0.0625,0.0795,-0.0745,0.0379,-0.0423,0.0418,-0.0453,0.0398,-0.0299,0.0359,-0.0461,0.0443,-0.0302,0.0272,-0.0267,0.026,-0.0158,0.0189,-0.019,0.0186,-0.0488,0.0257,-0.0114,0.0146,-0.0106,0.0052,-0.0184,0.0041,-0.0175,0.0204,-0.0173,0.0119,-0.0216,0.0321,-0.0183,0.0145,-0.0165,0.0138,-0.0391,0.0366,-0.0541,0.0645,-0.035,0.0259,-0.0124,0.0167,-0.0073,0.0151,-0.0122,0.0209,-0.0249,0.0271,-0.0111,0.0144,-0.0054,0.0121,-0.0054,0.0065,-0.006,0.0042,-0.0074,0.0078,-0.0051,0.0059,-0.0064,0.0035,-0.0075,0.0025,-0.0088,0.0008,-0.005,0.0053,-0.0069,0.0029,-0.0058,0.0057,-0.0019,0.0038,-0.0032,0.0053,-0.0041,0.0044,-0.0011,0.0051,-0.0025,0.0036,-0.0025,0.0085,-0.0018,0.0023,-0.0022,0.0046,-0.0018,0.0028,-0.0021,0.0044,-0.0022,0.0033,-0.0029,0.0009,-0.0044,0.0012,-0.0034,0.0011,-0.0048,0.0015,-0.0068,-0.0014,-0.0073,0.0004,-0.0031,0.0016,-0.0033,0.0003,-0.005,-0.0005,-0.0028,0.0012,-0.0044,0.0011,-0.0063,-0.0002,-0.0032,0.0014,-0.0023,0.0007,-0.0037,-0.0003,-0.0043,0.0035,-0.0031,0.004,-0.0017,0.0022,-0.0019,0.0026,-0.0033,0.0043,-0.0033,0.0022,-0.0014,0.0014,-0.0074,0.0052,-0.0034,0.0062,-0.0018,0.0011,-0.003,0.0024,-0.0033,0.0027,-0.0016,0.0043,-0.0018,0.0017,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0016,-0.0007,0.0015,-0.0443,0.0169,-0.0111,0.013,-0.012,0.0029,-0.0069,0.0019,-0.0059,0.0029,-0.0012,0.0055,0.0046,0.0079,0.0051,0.0092,0.0041,0.0092,0.0009,0.0084,0.0008,0.0066,-0.0035,0.0059,-0.0055,0.0017,-0.0529,0.0309,-0.0206,0.0042,-0.0144,-0.0034,-0.0088,-0.0036,-0.0067,-0.0013,-0.0106,-0.0002,-0.022,0.0235,-0.0177,0.0174,-0.0036,0.0066,-0.0051,0.0029,-0.0026,0.0046,-0.0026,0.0031,-0.0018,0.0029,-0.0323,0.0321,-0.0028,0.0077,-0.0034,0.0028,-0.0031,0.0029,-0.004,0.0056,-0.0019,0.0036,-0.0026,0.0026,-0.0179,0.0087,-0.0055,0.0033,-0.0044,-0.0004,-0.0036,0.0003,-0.0016,0.0017,0.0002,0.0031,0.0007,0.0043,0.0025,0.0056,0.0033,0.0062,0.0031,0.0056,0.0029,0.0049,0.0021,0.0042,0.0027,0.0041,0.0027,0.0042,0.0032,0.0043,-0.0464,0.0563,-0.0289,0.0146,-0.0196,0.0004,-0.0113,0.0037,-0.008,0,-0.0006,0.0131,0.0097,0.0158,0.0101,0.0169,0.0087,0.0155,-0.0035,0.0118,-0.0045,0.0084,-0.0089,0.0012,-0.0105,-0.0069,-0.0141,-0.0065,-0.0114,-0.0069,-0.0093,-0.0069,-0.0268,0.0066,-0.0074,0.0008,-0.0055,0.002,-0.0062,0.0098,-0.0665,0.0085,-0.0905,0.0782,-0.0762,0.0264,-0.0517,0.0254,-0.0109,0.0088,-0.0064,0.0027,-0.0485,0.0278,-0.0099,0.0079,-0.0005,0.0152,0.0065,0.025,0.0055,0.0192,0.0042,0.0181,-0.0741,0.0677,-0.0114,0.0359,-0.0047,0.0204,-0.0078,0.0057,-0.0116,0.0091,-0.0173,0.0145,-0.0054,0.0027,-0.0086,0.0019,-0.0117,-0.0016,-0.0086,-0.0019,-0.0085,-0.0012,-0.0113,-0.0001,-0.0123,0.0003,-0.0081,0.0011,-0.0064,0.0031,-0.0041,0.003,-0.0046,0.001,-0.0035,0.0023,-0.0051,0.0014,-0.0045,0.0013,-0.0047,0.0018,-0.0051,0.0031,-0.0063,0.0046,-0.0041,0.0032,-0.0039,0.0029,-0.0053,0.0046,-0.0009,0.004,-0.0006,0.0037,-0.0012,0.003,-0.0009,0.0044,-0.0001,0.0054,-0.0009,0.0046,-0.0011,0.0047,-0.0014,0.0037,-0.0017,0.0032,-0.0024,0.0025,-0.0035,0.0037,-0.0021,0.0029,-0.0027,0.0025,-0.0015,0.0013,-0.003,0.0002,-0.0034,0.0003,-0.0036,0,-0.0044,-0.0008,-0.0044,0.0003,-0.0038,-0.0007,-0.0039,0.0001,-0.0036,0.0009,-0.0036,0.0003,-0.0093,0.0028,-0.0048,0.0047,-0.0041,0.0015,-0.0025,0.0032,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0042,-0.0021,0.0033,-0.0049,0.0028,-0.0091,0.006,-0.0057,0.0045,-0.0029,0.0044,-0.002,0.0025,-0.0021,0.0007,-0.0029,0.004,-0.0018,0.0026,-0.0007,0.0027,-0.0022,0.0056,-0.0016,0.0049,-0.0012,0.0049,-0.2065,0.1892,-0.2765,0.3523,-0.1439,0.1451,-0.0631,0.0439,-0.0165,0.0258,-0.0078,0.0149,-0.0432,0.0418,-0.085,0.0701,-0.0541,0.0718,-0.0481,0.0403,-0.0235,0.0012,-0.0131,0.0077,-0.0042,0.0114,-0.0027,0.0126,-0.001,0.0175,-0.0104,0.0109,-0.0132,0.0008,-0.0135,0.014,-0.0028,0.0137,-0.0025,0.0102,-0.0053,0.0046,-0.001,0.0097,0.0071,0.0152,0.002,0.0103,-0.0285,0.0283,-0.0353,0.0208,-0.0258,0.0213,-0.029,0.0152,-0.0132,0.0071,-0.0095,0.0064,-0.0044,0.0096,-0.0697,0.0313,-0.0205,0.0194,-0.0083,0.0061,-0.0038,0.003,-0.0189,0.016,-0.0184,0.0152,-0.0123,0.0107,-0.0075,0.0011,-0.0039,0.0009,-0.0038,0.0008,-0.0039,0.0009,-0.0062,0.0003,-0.0118,0.0063,-0.0023,0.0011,-0.0036,0.0006,-0.0047,0.0042,-0.0023,0.0027,-0.0006,0.0031,-0.0023,0.0031,-0.0019,0.0036,-0.0011,0.0052,0.0002,0.0036,-0.0003,0.0045,0.0008,0.0047,0.0015,0.0037,0.0009,0.0038,-0.0034,0.0048,-0.0002,0.0034,0.0004,0.0028,-0.0027,0.0033,-0.0012,0.0035,-0.0019,0.0019,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0019,-0.0003,0.002,-0.0004,0.0015,-0.0022,0.0004,-0.0034,-0.0002,-0.0028,0.0005,-0.0027,-0.0005,-0.0188,0.0097,-0.0191,0.0175,-0.0242,0.0065,-0.0089,0.0095,-0.0069,-0.001,-0.0043,0,-0.006,-0.0004,-0.0026,0.001,-0.0009,0.0017,0.0003,0.0025,0.0018,0.004,0.0031,0.0067,0.0018,0.0078,0.0024,0.0072,0.0029,0.0056,0.0027,0.0047,0.0028,0.0052,0.0016,0.0033,0.0012,0.0027,0.001,0.0027,-0.0004,0.0015,-0.0003,0.0009,0,0.0016,0.0001,0.0016,-0.0006,0.001,0.0001,0.0016,0.0009,0.0026,0.0013,0.0023,0.0017,0.0028,0.0022,0.0035,0.0029,0.0041,0.0029,0.0041,0.003,0.0039,0.0027,0.004,0.0023,0.0037,0.0017,0.0033,0.0022,0.0034,0.0021,0.0029,0.0025,0.0033,0.0022,0.003,0.0022,0.0031,0.0025,0.0033,0.0023,0.003,0.0007,0.0033,0.0013,0.0031,0.0014,0.0024,0.0012,0.0024,0.0012,0.0018,0.0008,0.0016,0.0006,0.0012,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0009,0,-0.0016,-0.0009,-0.0023,-0.0014,-0.0029,-0.0021,-0.0034,-0.0025,-0.0036,-0.0027,-0.0038,-0.0032,-0.0041,-0.0036,-0.0041,-0.0036,-0.0039,-0.0035,-0.0038,-0.0033,-0.0034,-0.003,-0.0033,-0.0027,-0.0031,-0.0026,-0.0029,-0.0023,-0.0028,-0.0021,-0.0027,-0.0021,-0.0026,-0.0022,-0.0024,-0.0021,-0.0026,-0.002,-0.0025,-0.0022,-0.0025,-0.0021,-0.0026,-0.0023,-0.0028,-0.0024,-0.0028,-0.0026,-0.0031,-0.0027,-0.0032,-0.0029,-0.0033,-0.003,-0.0039,-0.0028,-0.004,-0.0026,-0.0037,-0.0027,-0.0036,-0.0028,-0.0032,-0.0028,-0.0031,-0.0027,-0.0036,-0.0023,-0.0031,-0.0023,-0.0037,-0.0024,-0.003,-0.0018,-0.0062,-0.0025,-0.0105,-0.0052,-0.0126,-0.0105,-0.0125,-0.0111,-0.011,-0.0082,-0.0081,-0.006,-0.0059,-0.0033,-0.0033,-0.0006,-0.0006,0.0023,0.0023,0.0045,0.0046,0.0057,0.0057,0.0064,0.0064,0.0073,0.0069,0.0073,0.0066,0.0074,0.0053,0.0066,0.0039,0.0052,0.0024,0.0039,0.0016,0.0025,0.0009,0.0016,0.0008,0.001,0.0008,0.0011,0.0009,0.0018,0.0016,0.0023,0.002,0.003,0.0029,0.0039,0.0038,0.0044,0.0044,0.0048,0.0046,0.0049,0.0044,0.0056,0.0048,0.0055,0.0046,0.0051,0.0048,0.0053,0.0044,0.0049,0.004,0.0044,0.0035,0.0042,0.0026,0.0036,0.0022,0.0029,0.0014,0.0021,0.0006,0.0014,0,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0007,-0.0011,-0.0008,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0018,0.0001,-0.0003,0.0008,0.0004,0.0005,-0.0001,0.0009,0.0006,0.001,0.0006,0.001,0.0005,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0009,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,-0.0002,-0.0012,0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.001,-0.0006,-0.0031,0.0008,-0.0021,0.0001,-0.0018,-0.0006,-0.0011,-0.0007,-0.0017,-0.0006,-0.0013,-0.0004,-0.0013,-0.0008,-0.0012,-0.0008,-0.0012,-0.0008,-0.0012,-0.0007,-0.0012,-0.0008,-0.0011,-0.0007,-0.0011,-0.0008,-0.0011,-0.0008,-0.0016,-0.0005,-0.0014,-0.0007,-0.0013,-0.0007,-0.0015,-0.0005,-0.0013,-0.0005,-0.0017,0,-0.0022,-0.0001,-0.0013,-0.0007,-0.0015,-0.0007,-0.0013,-0.0008,-0.0012,-0.0007,-0.0014,-0.0007,-0.0011,-0.0007,-0.0012,-0.0007,-0.0011,-0.0007,-0.001,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0014,0,0.0006,0,0.0004,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه شمع - شمع تراشه پوکر انداختن بر روی کارت های بازی 2.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.15,0.1661,-0.2448,0.2341,-0.1564,0.1484,-0.0889,0.1662,-0.0566,0.0907,-0.0572,0.0607,-0.0423,0.0713,-0.2574,0.2249,-0.1906,0.1519,-0.0777,0.2173,-0.0639,0.0574,-0.0828,0.0813,-0.0535,0.0754,-0.1122,0.0675,-0.1716,0.1598,-0.2998,0.2422,-0.0462,0.1066,-0.0438,0.1767,-0.2042,0.1543,-0.291,0.1313,-0.0691,0.1441,-0.0569,0.1559,-0.0934,0.0755,-0.118,0.0693,-0.1967,0.2144,-0.0674,0.1129,-0.1151,0.0855,-0.094,0.1306,-0.0749,0.0808,-0.0968,0.1546,-0.2484,0.2148,-0.1429,0.1085,-0.2239,0.1425,-0.2063,0.2794,-0.07,0.0604,-0.0871,0.0585,-0.0876,0.0341,-0.0649,0.0462,-0.1087,0.1255,-0.069,0.0574,-0.0238,0.0379,-0.0383,0.062,-0.1283,0.1063,-0.0654,0.1466,-0.1172,0.1598,-0.1638,0.1186,-0.0513,0.1065,-0.0553,0.0805,-0.1632,0.1482,-0.1254,0.143,-0.1228,0.1475,-0.0872,0.0883,-0.0619,0.0972,-0.1821,0.2078,-0.1484,0.1266,-0.0972,0.0883,-0.1301,0.1759,-0.0423,0.0715,-0.0309,0.0365,-0.0554,0.0397,-0.1,0.0826,-0.0753,0.0371,-0.0751,0.1256,-0.1208,0.1366,-0.0671,0.084,-0.0817,0.0535,-0.0197,0.0386,-0.0285,0.0345,-0.049,0.0391,-0.0579,0.0391,-0.0419,0.0283,-0.0739,0.0815,-0.0692,0.0754,-0.064,0.0761,-0.0149,0.0344,-0.0125,0.0256,-0.0531,0.044,-0.0507,0.0301,-0.0875,0.0836,-0.026,0.0659,-0.0679,0.0505,-0.0606,0.0534,-0.0611,0.0602,-0.0602,0.0469,-0.1186,0.0626,-0.0648,0.0508,-0.0478,0.0452,-0.0403,0.0435,-0.0998,0.0965,-0.1087,0.0836,-0.0568,0.0753,-0.0558,0.0447,-0.0297,0.0571,-0.0144,0.03,-0.0518,0.0273,-0.0294,0.0266,-0.0437,0.0402,-0.142,0.1334,-0.0854,0.0733,-0.0467,0.0392,-0.0297,0.0322,-0.0504,0.0228,-0.0337,0.043,-0.0357,0.0313,-0.0425,0.0449,-0.026,0.0311,-0.0575,0.0617,-0.2026,0.1943,-0.1021,0.1299,-0.2127,0.1597,-0.098,0.0845,-0.0643,0.0463,-0.0216,0.0229,-0.0282,0.0692,-0.063,0.0697,-0.0339,0.0264,-0.044,0.052,-0.0509,0.0532,-0.0666,0.0667,-0.0705,0.0918,-0.093,0.0717,-0.1259,0.0931,-0.1333,0.0757,-0.1136,0.0962,-0.0595,0.0603,-0.1087,0.0859,-0.063,0.0674,-0.0505,0.0394,-0.0576,0.0375,-0.0794,0.1026,-0.0532,0.0616,-0.0652,0.0723,-0.0698,0.083,-0.0378,0.0442,-0.0526,0.0375,-0.041,0.0444,-0.0513,0.045,-0.0588,0.0616,-0.0386,0.0497,-0.114,0.092,-0.0796,0.0931,-0.0334,0.0522,-0.0373,0.0561,-0.0394,0.0476,-0.0651,0.0806,-0.062,0.0691,-0.0228,0.0275,-0.1938,0.2084,-0.2425,0.2197,-0.2282,0.2046,-0.0693,0.0686,-0.1889,0.1751,-0.1987,0.1687,-0.0979,0.1135,-0.0789,0.0772,-0.0732,0.0367,-0.074,0.0645,-0.044,0.0608,-0.0364,0.048,-0.023,0.0389,-0.0503,0.0471,-0.0749,0.0491,-0.0815,0.0825,-0.0478,0.0808,-0.0585,0.0621,-0.0423,0.0343,-0.0269,0.019,-0.0185,0.0178,-0.0273,0.0397,-0.0251,0.0287,-0.019,0.0239,-0.0173,0.0339,-0.0225,0.0302,-0.0134,0.015,-0.0737,0.0773,-0.0291,0.0555,-0.0593,0.0661,-0.0591,0.0593,-0.0221,0.037,-0.0344,0.0282,-0.0475,0.0197,-0.0283,0.0251,-0.0211,0.0249,-0.0213,0.0323,-0.0253,0.0375,-0.065,0.0653,-0.0706,0.0694,-0.0464,0.0459,-0.068,0.0651,-0.0488,0.0552,-0.0353,0.0409,-0.0188,0.0223,-0.0527,0.0443,-0.026,0.0224,-0.0378,0.047,-0.0519,0.0461,-0.0383,0.0311,-0.0306,0.0155,-0.0454,0.0162,-0.039,0.0461,-0.0302,0.0319,-0.0236,0.0278,-0.057,0.0538,-0.0362,0.0494,-0.0242,0.0283,-0.0088,0.0247,-0.0136,0.0345,-0.0321,0.0257,-0.0104,0.0109,-0.005,0.0091,-0.0142,0.0117,-0.0118,0.0074,-0.0101,0.0083,-0.0115,0.0105,-0.0096,0.0125,-0.0215,0.0115,-0.0122,0.0144,-0.0122,0.0099,-0.0123,0.0165,-0.0159,0.0059,-0.0234,0.0106,-0.0247,0.0322,-0.0276,0.0413,-0.0185,0.0198,-0.0058,0.0101,-0.0081,0.0085,-0.0103,0.0076,-0.0123,0.0081,-0.0206,0.0199,-0.11,0.093,-0.0953,0.0795,-0.0145,0.0162,-0.0149,0.0163,-0.0186,0.0178,-0.0144,0.0114,-0.0186,0.0223,-0.0185,0.018,-0.0196,0.0168,-0.0161,0.0112,-0.0162,0.0076,-0.0131,0.0081,-0.0199,0.0166,-0.0149,0.0193,-0.0201,0.0168,-0.0144,0.0087,-0.0263,0.0159,-0.0201,0.0107,-0.0135,0.0141,-0.018,0.0206,-0.0189,0.0213,-0.0067,0.012,-0.0094,0.0117,-0.0114,0.0065,-0.0013,0.0066,-0.0023,0.0094,0.0007,0.0085,-0.0052,0.0079,-0.0094,0.0105,-0.0041,0.0055,-0.0025,0.0067,-0.0084,0.0156,-0.0023,0.0087,-0.0029,0.0063,-0.0149,0.0124,-0.0182,0.02,-0.0048,0.0157,-0.0095,0.008,-0.0045,0.0091,-0.0094,0.0069,-0.008,0.0064,-0.0052,0.0032,-0.0123,0.0097,-0.0098,0.0106,-0.0063,0.0023,-0.0077,0.0026,-0.0082,0.0032,-0.0048,0.0051,-0.0058,0.0031,-0.0039,0.0023,-0.0154,0.0143,-0.0171,0.0091,-0.0134,0.0084,-0.0078,0.0104,-0.0201,0.0202,-0.0225,0.0233,-0.0297,0.0301,-0.0363,0.0282,-0.0221,0.0226,-0.0191,0.0153,-0.0093,0.0141,-0.0119,0.014,-0.0514,0.0495,-0.0538,0.0371,-0.0099,0.0176,-0.011,0.0085,-0.0098,0.0056,-0.0111,0.0173,-0.0099,0.0086,-0.0223,0.0364,-0.0287,0.03,-0.0109,0.0109,-0.0102,0.008,-0.0094,0.0096,-0.0065,0.0037,-0.004,0.0047,-0.0034,0.0067,-0.0033,0.0021,-0.0032,0.0035,-0.0046,0.0036,-0.0103,0.0074,-0.014,0.0139,-0.0107,0.0083,-0.0145,0.0091,-0.0076,0.0029,-0.0241,0.0108,-0.0144,0.011,-0.005,0.0122,-0.012,0.0058,-0.014,0.011,-0.0058,0.0079,-0.031,0.0219,-0.0214,0.0185,-0.0157,0.0178,-0.02,0.0083,-0.034,0.0284,-0.0213,0.0292,-0.0284,0.0327,-0.0315,0.0235,-0.0126,0.018,-0.0127,0.0073,-0.0063,0.0077,-0.0071,0.0073,-0.0293,0.0155,-0.0403,0.0294,-0.0649,0.0821,-0.0741,0.0616,-0.0347,0.0284,-0.013,0.0069,-0.0229,0.008,-0.0112,0.007,-0.0097,0.0151,-0.0576,0.0534,-0.0412,0.0663,-0.0479,0.0336,-0.0318,0.0289,-0.022,0.0212,-0.0362,0.0339,-0.0293,0.0452,-0.0195,0.0293,-0.036,0.0239,-0.0341,0.0421,-0.041,0.0295,-0.031,0.0258,-0.0261,0.0238,-0.0263,0.0248,-0.0317,0.0231,-0.0183,0.0168,-0.0194,0.0131,-0.0143,0.0156,-0.0388,0.0289,-0.042,0.0417,-0.061,0.056,-0.0664,0.0451,-0.0399,0.0468,-0.0199,0.0264,-0.0365,0.0401,-0.0468,0.0329,-0.0179,0.0197,-0.0239,0.0253,-0.0232,0.025,-0.0224,0.0236,-0.0156,0.013,-0.0281,0.0321,-0.0254,0.0255,-0.0125,0.0187,-0.0046,0.0107,-0.0329,0.0212,-0.0296,0.0395,-0.0205,0.0268,-0.0212,0.0259,-0.0134,0.0135,-0.0118,0.0142,-0.0074,0.0085,-0.02,0.0169,-0.0177,0.0175,-0.0234,0.0253,-0.0126,0.0154,-0.0146,0.0132,-0.0078,0.0087,-0.0076,0.0022,-0.0102,0.0141,-0.0121,0.0092,-0.011,0.0077,-0.0166,0.0136,-0.0196,0.0142,-0.0115,0.009,-0.0042,0.0068,-0.0123,0.0105,-0.0093,0.0077,-0.0025,0.0073,-0.0064,0.0054,-0.0035,0.0087,-0.0044,0.0073,-0.0051,0.0085,-0.0027,0.0057,-0.0025,0.0045,-0.0027,0.0028,-0.0092,0.0099,-0.0192,0.0149,-0.021,0.0192,-0.0146,0.014,-0.0099,0.0064,-0.0075,0.0029,-0.0036,0.0032,-0.0038,0.0028,-0.0057,0.0039,-0.004,0.0037,-0.0036,0.0059,-0.0035,0.0022,-0.0022,0.0016,-0.0026,0.0016,-0.0115,0.0073,-0.0165,0.0171,-0.0076,0.0067,-0.0053,0.0054,-0.0048,0.0047,-0.0033,0.0055,-0.0027,0.0035,-0.0025,0.0046,-0.0008,0.0033,-0.0028,0.0022,-0.0014,0.0025,-0.0005,0.0019,-0.0045,0.0048,-0.0034,0.0059,-0.0044,0.0051,-0.0049,0.0035,-0.004,0.0047,-0.003,0.002,-0.0054,0.0035,-0.0056,0.0044,-0.0047,0.0054,-0.0024,0.002,-0.0024,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0022,0.0016,-0.002,0.002,-0.002,0.0017,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0017,-0.0011,0.0019,-0.0003,0.0015,-0.0002,0.0018,-0.0001,0.0013,-0.0033,0.0057,-0.0034,0.0024,-0.0021,0.0034,-0.001,0.0027,-0.0021,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0011,0.0017,-0.0015,0.0019,-0.0017,0.0014,-0.0019,0.0021,-0.0031,0.0034,-0.0021,0.0027,-0.0011,0.0026,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0018,0.002,-0.0026,0.0025,-0.0009,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0011,0.0002,0.0009,0,0.0013,-0.0005,0.0011,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0017,0.0017,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0007,0.0005,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.0019,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0022,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,0,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه شمع انداختن بر روی کارت های بازی و دیگر تراشه های پوکر 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.1653,0.1205,-0.2046,0.1655,-0.2137,0.2224,-0.0183,0.0244,-0.0124,0.0056,-0.0069,0.0048,-0.0047,0.003,-0.0018,0.0035,-0.0014,0.0021,-0.0005,0.002,-0.0047,0.0038,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0025,-0.0033,0.0034,-0.0004,0.0019,-0.0014,0.0003,-0.0012,-0.0001,-0.0009,0,-0.001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0092,0.0142,-0.0063,0.0028,-0.018,0.014,-0.0124,0.0107,-0.01,0.0102,-0.0846,0.0876,-0.005,0.0043,-0.0076,0.0043,-0.0015,0.0017,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0013,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0046,0.0034,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0028,0.0022,-0.0084,0.0058,-0.004,0.0029,-0.0084,0.0048,-0.0025,0.0035,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0016,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0022,0.0022,-0.0074,0.0048,-0.0045,0.0073,-0.0041,0.0036,-0.0313,0.0195,-0.0092,0.0068,-0.0066,0.0083,-0.0027,0.0019,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0021,-0.0004,0.0023,-0.0004,0.0016,0,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0037,0.0008,-0.0008,0.0044,-0.0024,0.0027,-0.0036,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0009,0.0013,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0963,0.0945,-0.0335,0.0309,-0.0095,0.015,-0.0059,0.0029,-0.0038,0.0033,-0.0172,0.0173,-0.0031,0.0037,-0.0029,0.0007,-0.0022,0.0005,-0.0021,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.011,0.0123,-0.0012,0.0021,-0.0071,0.0155,-0.0048,0.0033,-0.0009,0.0015,0,0.0011,-0.001,0.001,-0.003,0.0012,-0.0067,0.0045,-0.002,0.002,-0.0013,0.0009,-0.0025,0.0023,-0.0046,0.0023,-0.007,0.0031,-0.0011,0.0015,-0.2296,0.1515,-0.0699,0.0626,-0.0078,0.0071,-0.0048,0.0041,-0.002,0.003,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0019,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0017,0.0019,-0.0049,0.0017,-0.0016,0.0009,-0.058,0.042,-0.0097,0.0086,-0.0019,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.006,0.0071,-0.0109,0.0105,-0.0013,0.0021,-0.2795,0.1546,-0.4068,0.2544,-0.0191,0.0238,-0.0142,0.0074,-0.0072,0.0042,-0.0053,0.0034,-0.0019,0.0027,-0.0022,0.0015,-0.0009,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0011,0.0005,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0017,0.0016,-0.0027,0.0022,-0.0027,0.0035,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0019,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0027,0.0034,-0.0146,0.0158,-0.0042,0.0033,-0.0014,0.0001,-0.001,0.0017,-0.0004,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.005,0.005,-0.0128,0.0111,-0.017,0.0151,-0.0029,0.0017,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0041,0.004,-0.0023,0.0008,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0015,-0.0042,0.004,-0.0019,0.0026,-0.0272,0.0352,-0.0088,0.0076,-0.0049,0.002,-0.0025,0.0025,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0025,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0034,0.0034,-0.0014,0.0008,-0.0039,0.0042,-0.0021,0.0022,-0.0017,0.0023,-0.0048,0.0046,-0.0063,0.0116,-0.0158,0.0162,-0.0403,0.0294,-0.0186,0.0215,-0.0019,0.0025,-0.0023,0.0015,-0.0085,0.0064,-0.003,0.0028,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0004,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.017,0.0193,-0.0024,0.0071,-0.1004,0.0806,-0.0517,0.028,-0.0825,0.0928,-0.4034,0.3556,-0.0228,0.0285,-0.0158,0.0041,-0.0055,0.0045,-0.0045,0.0036,-0.0025,0.0023,-0.0027,0.0031,-0.0014,0.003,-0.0038,0.0046,-0.0026,0.0019,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0002,-0.001,0.0007,0,0.0011,0,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0007,0,-0.0008,0.0014,-0.0034,0.0029,-0.0042,0.0044,-0.0011,0.0019,-0.0024,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.001,-0.002,0.0005,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0021,-0.0012,0.0017,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0005,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0013,-0.2565,0.1264,-0.1083,0.1086,-0.0062,0.0104,-0.0046,0.0031,-0.0031,0.0014,-0.0023,0.0015,-0.0043,0.0042,-0.0022,0.0023,-0.0004,0.0018,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0025,0.0024,-0.0032,0.0025,-0.0024,0.0019,-0.001,0.0002,-0.0009,0,-0.0006,0.0004,-0.0012,0.0024,-0.0197,0.0238,-0.0141,0.0109,-0.0018,0.0019,-0.0107,0.0087,-0.0072,0.0097,-0.0009,0.0012,-0.0025,0.002,-0.0009,0.0015,-0.0016,0.0018,-0.0045,0.0025,-0.0016,0.0016,-0.0007,0.0016,-0.0074,0.0069,-0.0018,0.0041,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0221,0.0223,-0.0025,0.0024,-0.0007,0.0005,-0.0042,0.0031,-0.0037,0.0042,-0.0024,0.0021,-0.0017,0.0021,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0009,0.0002,0.0012,-0.1967,0.2192,-0.0856,0.0647,-0.119,0.164,-0.009,0.0128,-0.0067,0.0025,-0.0028,0.0027,-0.0028,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0018,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0022,0.0012,-0.0019,0.0011,-0.0022,0.0016,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0024,-0.0019,0.003,-0.0016,0.0021,-0.0017,0.0025,-0.0021,0.002,-0.0015,0.0023,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.001,0.001,-0.0012,0.0028,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0006,0.0003,0.0008,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0076,0.0057,-0.0187,0.0183,-0.0253,0.0296,-0.0057,0.004,-0.012,0.0054,-0.0142,0.0131,-0.0071,0.0049,-0.003,0.0042,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0015,-0.0158,0.0134,-0.0017,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.0028,0.0027,-0.0144,0.0132,-0.0023,0.0025,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0022,0.0011,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.1774,0.184,-0.0827,0.0803,-0.026,0.0263,-0.1629,0.1274,-0.0093,0.0109,-0.0039,0.0029,-0.0021,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.0002,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0034,0.0036,-0.0029,0.002,-0.002,0.0023,-0.0119,0.0082,-0.0024,0.002,-0.0019,0.0013,-0.0224,0.0215,-0.0078,0.0089,-0.0188,0.0165,-0.003,0.004,-0.0142,0.0134,-0.0035,0.0027,-0.0023,0.0026,-0.0028,0.0027,-0.008,0.0094,-0.0678,0.0559,-0.0095,0.0069,-0.0034,0.0027,-0.0018,0.0009,-0.0025,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0028,0.003,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0161,0.0076,-0.1089,0.1258,-0.0176,0.0156,-0.0128,0.0073,-0.0024,0.0023,-0.1231,0.0768,-0.0383,0.0191,-0.0071,0.0035,-0.0116,0.004,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0008,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.1237,0.0547,-0.0179,0.0219,-0.2244,0.1211,-0.0378,0.038,-0.013,0.008,-0.0211,0.0139,-0.0061,0.0029,-0.0019,0.002,-0.0113,0.0069,-0.0009,0.0016,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0102,0.0096,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0092,0.0069,-0.0043,0.0048,-0.0007,0.001,-0.002,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.002,0.0023,-0.0017,0.0031,-0.0017,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0018,0.002,-0.0027,0.0029,-0.023,0.0231,-0.0036,0.0049,-0.003,0.0019,-0.0019,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0049,0.0036,-0.0028,0.0027,-0.0124,0.009,-0.024,0.0199,-0.0192,0.013,-0.0048,0.003,-0.003,0.0044,-0.0006,0.0009,-0.0017,0.0017,-0.003,0.0026,-0.0025,0.0045,-0.0139,0.0078,-0.0024,0.0017,-0.0005,0.0013,-0.002,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0003,-0.0064,0.0063,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.2496,0.1622,-0.0321,0.0262,-0.1058,0.1295,-0.0533,0.0383,-0.0056,0.004,-0.0021,0.003,-0.0015,0.0016,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0022,0.0016,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0005,0,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.001,0.001,-0.0012,0.0019,-0.001,0.001,-0.0145,0.0182,-0.014,0.0078,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0012,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0001,-0.0036,0.0028,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0014,0.0018,-0.0368,0.0334,-0.0973,0.1137,-0.0106,0.0097,-0.0049,0.0042,-0.0065,0.0085,-0.0043,0.0043,-0.0011,0.0025,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0013,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0019,0.0011,-0.0978,0.1001,-0.022,0.0211,-0.0045,0.0051,-0.0448,0.0332,-0.0613,0.0446,-0.0035,0.0025,-0.0024,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0022,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.025,0.0325,-0.0197,0.0166,-0.0208,0.0172,-0.0112,0.0102,-0.0048,0.0045,-0.0024,0.0036,-0.0115,0.0101,-0.0257,0.0233,-0.0832,0.089,-0.0887,0.0698,-0.0302,0.0255,-0.0297,0.023,-0.03,0.031,-0.0058,0.0064,-0.007,0.0095,-0.0022,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0032,0.0018,-0.0032,0.0016,-0.0033,0.0024,-0.0259,0.0248,-0.0097,0.0074,-0.003,0.0039,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0015,0.002,-0.0012,0.001,-0.0024,0.0023,-0.0032,0.0028,-0.0177,0.0185,-0.0074,0.0069,-0.0052,0.0071,-0.0069,0.0068,-0.0057,0.0102,-0.0279,0.0188,-0.0011,0.0052,-0.0148,0.0157,-0.0801,0.0583,-0.0248,0.0296,-0.0049,0.0047,-0.0031,0.0045,-0.0103,0.0074,-0.0042,0.004,-0.0057,0.0051,-0.0044,0.0043,-0.0039,0.0049,-0.0069,0.0042,-0.0093,0.008,-0.0067,0.0079,-0.0077,0.0058,-0.0018,0.0024,-0.0014,0.0017,-0.0049,0.0044,-0.0022,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0023,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0019,-0.0027,0.0036,-0.0014,0.0032,-0.0399,0.0508,-0.027,0.0334,-0.0113,0.0084,-0.0018,0.0023,-0.0014,0.0009,-0.0022,0.0018,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0009,0.0002,0.0009,0.0002,0.0008,0,0.0006,0,0.0007,-0.1121,0.0559,-0.1629,0.1036,-0.0193,0.0208,-0.0172,0.0173,-0.0067,0.0036,-0.0037,0.0027,-0.0267,0.0381,-0.0077,0.0102,-0.1549,0.1469,-0.0098,0.0107,-0.0027,0.0047,-0.0135,0.0141,-0.0039,0.0039,-0.0028,0.0022,-0.0036,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0054,0.003,-0.0002,0.0014,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0006,0.0002,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.004,0.006,-0.0054,0.006,-0.0055,0.0054,-0.0009,0.002,-0.004,0.0024,-0.0053,0.0049,-0.0043,0.0036,-0.0092,0.0078,-0.0056,0.0043,-0.0009,0.0015,-0.0035,0.0038,-0.0065,0.0048,-0.0042,0.0039,-0.0361,0.0238,-0.0282,0.0168,-0.0132,0.0125,-0.0132,0.0106,-0.0029,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.1554,0.1681,-0.0481,0.0941,-0.0046,0.0054,-0.0327,0.0365,-0.0049,0.0054,-0.0021,0.0018,-0.0016,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0011,0.0017,-0.0007,0.001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:13
بازی پوکر - بازی پوکر چیپس - جمع آوری تراشه های پوکر از جدول - چیپس کلیک کردن بر روی 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0005,-0.0093,0.006,-0.0129,0.0161,-0.0157,0.0128,-0.0052,0.0021,-0.0035,0.0023,-0.0034,0.0036,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0027,0.0032,-0.0036,0.0033,-0.0058,0.0049,-0.0045,0.0043,-0.0275,0.015,-0.0138,0.0156,-0.0041,0.0019,-0.0151,0.0107,-0.0065,0.0031,-0.0105,0.0078,-0.0032,0.0032,-0.0137,0.0094,-0.0023,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.0064,0.004,-0.0007,0.0007,-0.0126,0.006,-0.0021,0.003,-0.0037,0.0024,-0.0005,0.0005,-0.0052,0.0044,-0.0007,0.0007,-0.0021,0.0022,-0.0004,0.0007,-0.0015,0.0011,-0.0181,0.0119,-0.0025,0.0016,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0006,-0.0002,0.0011,-0.0148,0.0102,-0.0116,0.0116,-0.0108,0.0096,-0.006,0.0046,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.01,0.0101,-0.0013,0.0018,-0.0117,0.0085,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0108,0.0131,-0.0076,0.0022,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0056,0.0065,-0.0098,0.0068,-0.0235,0.0137,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0003,-0.0058,0.0046,-0.008,0.007,-0.0063,0.0041,-0.02,0.0157,-0.0024,0.005,-0.0033,0.0049,-0.003,0.0041,-0.0017,0.001,-0.0053,0.0059,-0.0005,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0027,0.0025,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.0071,0.0065,-0.0016,0.002,-0.0144,0.0146,-0.0166,0.0038,-0.0086,0.0103,-0.0015,0.0013,-0.0104,0.0108,-0.0132,0.0114,-0.002,0.0022,-0.0011,0.0007,-0.0095,0.0104,-0.0026,0.0042,-0.0018,0.001,-0.0016,0.0015,-0.012,0.0163,-0.023,0.0141,-0.0163,0.0148,-0.0043,0.0044,-0.0017,0.0015,-0.0144,0.0113,-0.0069,0.0039,-0.0024,0.003,-0.0454,0.0435,-0.0287,0.0256,-0.0039,0.0043,-0.0016,0.0025,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0041,0.0046,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0068,0.004,-0.0014,0.0025,-0.0008,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0009,-0.0022,0.0017,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0015,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0019,0.001,-0.0382,0.0325,-0.0132,0.0135,-0.0019,0.0022,-0.0036,0.0027,-0.0072,0.0035,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0088,0.0117,-0.0128,0.0092,-0.0097,0.0054,-0.0121,0.0119,-0.0076,0.0042,-0.0024,0.0031,-0.0011,0.0011,-0.0204,0.0211,-0.0133,0.0112,-0.0099,0.0164,-0.0034,0.0028,-0.003,0.0027,-0.0021,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0021,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0017,0.0021,-0.0016,0.0021,-0.0023,0.0021,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0067,0.0044,-0.0026,0.0026,-0.0077,0.0044,-0.0024,0.0018,-0.0023,0.0031,-0.0025,0.0021,-0.033,0.0207,-0.0082,0.0097,-0.0018,0.0013,-0.0104,0.0106,-0.0154,0.0123,-0.0025,0.002,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0048,0.0062,-0.0026,0.0021,-0.0011,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.0026,0.0042,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0046,0.0037,-0.0023,0.0016,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0578,0.0546,-0.0033,0.0034,-0.0014,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0814,0.0574,-0.0206,0.0269,-0.3344,0.2353,-0.0125,0.0129,-0.01,0.0067,-0.0033,0.004,-0.0027,0.002,-0.0014,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0402,0.0389,-0.0093,0.0098,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0012,0.0015,-0.0181,0.0053,-0.0034,0.0041,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0015,0.0014,-0.0023,0.0042,-0.0021,0.0025,-0.009,0.0037,-0.0052,0.0112,-0.0024,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0019,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0017,0.0027,-0.0006,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0357,0.0418,-0.0104,0.011,-0.0033,0.0031,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.004,0.0023,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0032,-0.0018,0.0028,-0.0041,0.002,-0.0108,0.0128,-0.0022,0.0033,-0.0025,0.0017,-0.0013,0.0018,-0.0043,0.0035,-0.0024,0.0013,-0.0026,0.0022,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0015,-0.0159,0.0111,-0.0045,0.0031,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0012,-0.0009,0.0019,-0.0004,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0013,0.0018,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0017,0.0007,-0.0061,0.0102,-0.0059,0.0023,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0014,0.0033,-0.0019,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0042,0.0033,-0.0093,0.0081,-0.0014,0.0008,-0.0016,0.0019,-0.0386,0.0287,-0.0046,0.0038,-0.027,0.0271,-0.0085,0.0071,-0.0031,0.0023,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.1425,0.14,-0.0731,0.1066,-0.008,0.0104,-0.0041,0.0049,-0.0076,0.0014,-0.0108,0.0094,-0.0141,0.0127,-0.0179,0.0133,-0.004,0.0021,-0.0549,0.0453,-0.1156,0.1109,-0.1157,0.1059,-0.0067,0.0055,-0.0024,0.0035,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0047,0.0038,-0.0012,0.0019,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0012,0.0008,-0.0072,0.0068,-0.0056,0.0063,-0.0037,0.0025,-0.0006,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0022,0.0029,-0.0009,0.0017,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0011,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0099,0.0112,-0.0017,0.003,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0022,0.0017,-0.0054,0.0069,-0.0054,0.0042,-0.0011,0.0016,-0.0007,0.0007,-0.003,0.0023,-0.0013,0.0011,-0.0123,0.0117,-0.0108,0.012,-0.003,0.0038,-0.0103,0.0053,-0.0056,0.0044,-0.0031,0.0017,-0.0008,0.0004,-0.0014,0.0016,-0.0006,0.0009,-0.002,0.0015,-0.0015,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.001,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0793,0.0707,-0.4471,0.2972,-0.3701,0.3839,-0.0182,0.0233,-0.0105,0.0073,-0.0061,0.004,-0.0035,0.0033,-0.0026,0.0015,-0.0018,0.0008,-0.0016,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0011,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0097,0.0087,-0.0062,0.0029,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0057,0.0037,-0.0042,0.0034,-0.0026,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0021,0.0024,-0.0039,0.0033,-0.0082,0.0085,-0.0067,0.0045,-0.0045,0.0051,-0.0031,0.0031,-0.0017,0.0021,-0.0038,0.0036,-0.0597,0.0555,-0.0201,0.0209,-0.0233,0.0154,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.0024,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0041,0.0028,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0015,0.0006,-0.0042,0.003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0555,0.0506,-0.0356,0.038,-0.0943,0.0616,-0.1384,0.0799,-0.0244,0.0167,-0.0069,0.0043,-0.002,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0461,0.0389,-0.0258,0.0298,-0.0197,0.0124,-0.0076,0.0053,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0127,0.0118,-0.0015,0.0016,-0.0418,0.0422,-0.0157,0.0148,-0.0405,0.0243,-0.0037,0.0044,-0.0013,0.0016,-0.0005,0.0009,-0.011,0.0121,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0005,-0.0031,0.0025,-0.0008,0.0003,-0.0015,0.0014,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0992,0.0927,-0.0882,0.0709,-0.0079,0.0057,-0.0036,0.0019,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0013,0,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0004,-0.0033,0.0049,-0.005,0.0045,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.002,0.0014,-0.0005,0.0006,-0.0033,0.0022,-0.0022,0.0027,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0035,0.0033,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0013,0.0015,-0.0043,0.0033,-0.0024,0.0029,-0.1763,0.1435,-0.2679,0.1781,-0.0251,0.0243,-0.0065,0.007,-0.0062,0.0061,-0.0027,0.0032,-0.0018,0.001,-0.0009,0.0018,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0005,-0.1033,0.104,-0.0334,0.0474,-0.1497,0.1224,-0.0097,0.0114,-0.0043,0.0035,-0.0025,0.0021,-0.0016,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0,-0.0046,0.0046,-0.0188,0.018,-0.0253,0.0262,-0.0107,0.0117,-0.0129,0.0088,-0.0244,0.0215,-0.0136,0.0146,-0.002,0.0023,-0.0018,0.0021,-0.0007,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0038,0.0036,-0.0028,0.0023,-0.008,0.0081,-0.0749,0.0656,-0.011,0.0098,-0.0128,0.0108,-0.0102,0.0107,-0.0034,0.0029,-0.001,0.0012,-0.0011,0.001,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0037,0.0041,-0.0005,0.0008,-0.0023,0.0014,-0.0021,0.0019,-0.0381,0.0248,-0.0288,0.0375,-0.1083,0.1011,-0.0374,0.0449,-0.0067,0.0056,-0.0044,0.0065,-0.0019,0.0015,-0.0153,0.0148,-0.0031,0.0025,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0331,0.0288,-0.0215,0.0242,-0.0036,0.0036,-0.0015,0.0021,-0.0027,0.002,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
بازی پوکر - بازی پوکر چیپس - جمع آوری تراشه های پوکر از جدول - چیپس کلیک بر 2.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0101,0.0471,-0.1553,0.1207,-0.0982,0.0703,-0.0982,0.1648,-0.0984,0.1299,-0.0378,0.0529,-0.0278,0.0383,-0.1425,0.0683,-0.097,0.0857,-0.1626,0.0656,-0.1442,0.104,-0.0648,0.0925,-0.0588,0.055,-0.04,0.0562,-0.0401,0.0564,-0.0336,0.0301,-0.0213,0.0212,-0.0228,0.0131,-0.0094,0.0042,-0.0044,0.0106,-0.0012,0.0742,-0.286,0.368,-0.3123,0.3583,-0.0938,0.1445,-0.0443,0.09,-0.0515,0.0731,-0.0602,0.0328,-0.0458,0.0188,-0.0311,0.0304,-0.0174,0.0227,-0.0481,0.039,-0.0737,0.0537,0.0124,0.0426,-0.018,0.0424,-0.0241,0.0376,-0.0121,0.0279,-0.0382,0.0333,-0.0588,0.1046,-0.0211,0.0484,-0.0292,0.0207,-0.0189,0.0194,-0.0048,0.0131,-0.0165,0.0116,-0.0226,0.0097,-0.0232,0.0047,-0.0169,0.0072,-0.0175,0.0142,-0.016,0.0213,-0.0299,0.0448,-0.0171,0.0154,-0.0156,0.015,-0.0222,0.0104,-0.0087,0.0139,-0.0126,0.0178,-0.0096,0.0182,-0.0084,0.0132,-0.0143,0.0103,-0.0104,0.0147,-0.0142,0.0128,-0.0092,0.0089,-0.0081,0.0083,-0.0152,0.0117,-0.0087,0.007,-0.0084,0.0031,-0.0079,0.0076,-0.0083,0.0033,-0.0089,0.0055,-0.0083,0.0041,-0.0078,0.0107,-0.0056,0.0055,-0.008,0.0057,-0.0087,0.0039,-0.0082,0.0113,-0.0164,0.0139,-0.0071,0.0108,-0.0079,0.0089,-0.003,0.008,-0.0068,0.0081,-0.0043,0.009,-0.0073,0.0102,-0.0056,0.0092,-0.0115,0.0143,-0.0107,0.012,-0.0055,0.0085,-0.0046,0.006,-0.0039,0.0052,-0.011,0.0052,-0.0079,0.007,-0.0072,0.0083,-0.0113,0.0057,-0.0066,0.0016,-0.0054,0.003,-0.0049,0.0052,-0.0048,0.0047,-0.0042,0.0023,-0.0027,0.0029,-0.0052,0.0074,-0.004,0.007,-0.0067,0.0054,-0.0036,0.0023,-0.0012,0.005,-0.0033,0.0051,-0.0027,0.0036,-0.0052,0.0073,-0.0025,0.0057,-0.0026,0.0037,-0.0053,0.0059,-0.0039,0.0031,-0.0049,0.0021,-0.003,0.0035,-0.0063,0.0035,-0.0043,0.0029,-0.0036,0.0076,-0.0069,0.0047,-0.0052,0.008,-0.005,0.0011,-0.0051,0.003,-0.0029,0.0051,-0.0017,0.0043,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0039,-0.0148,0.026,-0.0159,0.0139,-0.0071,0.0078,-0.0074,0.0069,-0.0097,0.0068,-0.0125,0.0147,-0.0143,0.0191,-0.0134,0.0098,-0.0034,0.0093,-0.0065,0.0089,-0.0051,0.006,-0.0033,0.0044,-0.0147,0.0062,-0.0201,0.017,-0.0116,0.0135,-0.0116,0.0082,-0.0048,0.0053,-0.0084,0.0071,-0.0074,0.0079,-0.015,0.0161,-0.0204,0.0201,-0.0136,0.0097,-0.0051,0.0067,-0.0028,0.0031,-0.003,0.0096,-0.0053,0.0038,-0.006,0.0048,-0.0246,0.009,-0.0136,0.0187,-0.0086,0.0119,-0.0064,0.0084,-0.0063,0.0047,-0.005,0.0057,-0.0045,0.004,-0.005,0.0049,-0.0083,0.0036,-0.0066,0.0073,-0.0058,0.0058,-0.0038,0.0037,-0.0041,0.0043,-0.0038,0.0024,-0.0044,0.0045,-0.004,0.0026,-0.0042,0.0034,-0.0029,0.0032,-0.0028,0.003,-0.0056,0.0027,-0.0025,0.0023,-0.0052,0.0042,-0.0049,0.0057,-0.0032,0.0023,-0.0017,0.0018,-0.0051,0.0027,-0.0022,0.004,-0.0016,0.0023,-0.0017,0.0007,-0.0018,0.0002,-0.0018,0.001,-0.0022,0.0016,-0.0018,0.0008,-0.0016,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0015,0.0036,-0.0036,0.004,-0.016,0.0339,-0.0343,0.0364,-0.0327,0.0312,-0.018,0.0197,-0.0093,0.0115,-0.0103,0.0078,-0.0097,0.0076,-0.0049,0.0059,-0.0033,0.0031,-0.0027,0.0012,-0.0017,0.0029,-0.0022,0.0022,-0.0033,0.0033,-0.0023,0.0014,-0.0021,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0006,0.0017,-0.0009,0.0017,-0.0026,0.0023,-0.0007,0.0024,-0.0508,0.0106,-0.0467,0.0436,-0.0508,0.0341,-0.0433,0.0452,-0.0452,0.0391,-0.0294,0.0331,-0.0206,0.0213,-0.0202,0.0106,-0.0084,0.0089,-0.0078,0.0086,-0.0097,0.0082,-0.0096,0.0104,-0.0051,0.0071,-0.0024,0.0058,-0.0034,0.0042,-0.0046,0.0043,-0.0034,0.004,-0.003,0.0049,-0.0042,0.0041,-0.0033,0.0024,-0.0035,0.0038,-0.0028,0.0044,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0036,-0.0028,0.0025,-0.002,0.0041,-0.0029,0.0015,-0.0038,0.0043,-0.0042,0.0039,-0.0021,0.0019,-0.0037,0.0023,-0.0022,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0022,0.0025,-0.0034,0.0032,-0.0026,0.0014,-0.0013,0.0008,-0.0017,0.0007,-0.0056,0.0087,-0.0068,0.0046,-0.0065,0.0061,-0.0034,0.0022,-0.0014,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.001,-0.0016,0.0002,-0.0013,0.0005,-0.0017,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0005,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0019,0.0018,-0.0024,0.0014,-0.0026,0.0009,-0.0023,0.0007,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.0017,0.0018,-0.0045,0.0025,-0.006,0.0043,-0.0026,0.0035,-0.0012,0.0021,-0.0018,-0.0001,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0019,-0.0008,0.001,-0.0015,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0016,0.0002,-0.0016,0.0006,-0.0015,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0016,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0016,0.0007,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0015,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0016,0.0015,-0.001,0.001,-0.0044,0.007,-0.013,0.0112,-0.011,0.0101,-0.0077,0.0092,-0.0059,0.0054,-0.0059,0.0053,-0.0056,0.0044,-0.0053,0.0036,-0.0029,0.0039,-0.0018,0.0023,-0.0012,0.0012,-0.0023,0.0005,-0.0019,0.001,0,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0037,0.0027,-0.0045,0.0051,-0.0028,0.0044,-0.0015,0.003,-0.0016,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0018,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0022,0.0009,-0.0039,0.0036,-0.0052,0.0039,-0.0032,0.0031,-0.0021,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن در تراشه های پوکر و با کلیک بر روی 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0,-0.0084,-0.0004,-0.0038,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0014,-0.0006,0.0056,-0.0026,0.008,-0.0046,0.0102,-0.004,0.0148,-0.1036,0.0979,-0.0592,0.0689,-0.0678,0.0657,-0.0387,0.0591,-0.0224,0.004,-0.4041,0.2091,-0.2601,0.1444,-0.1746,0.1429,-0.1678,0.1725,-0.1254,0.1539,-0.1423,0.1515,-0.0398,0.0566,-0.0239,0.0419,-0.1783,0.1216,-0.2019,0.1756,-0.2013,0.2406,-0.1412,0.1766,-0.1388,0.1371,-0.1653,0.1569,-0.3064,0.3169,-0.3571,0.2927,-0.0952,0.1602,-0.0948,0.0679,-0.0883,0.0927,-0.0623,0.0952,-0.1433,0.0973,-0.1235,0.1534,-0.1387,0.197,-0.1531,0.1237,-0.0707,0.1004,-0.0267,0.0573,-0.0211,0.038,-0.0399,0.016,-0.0253,0.0233,-0.0144,0.0139,-0.0214,0.0162,-0.0143,0.0079,-0.0184,0.016,-0.0356,0.0332,-0.026,0.0291,-0.0226,0.0171,-0.0141,0.017,-0.0161,0.0181,-0.0211,0.0105,-0.0241,0.0164,-0.0234,0.0183,-0.0146,0.0173,-0.0169,0.0148,-0.0089,0.0065,-0.0162,0.0135,-0.0116,0.0099,-0.0104,0.0099,-0.0092,0.0067,-0.0084,0.0127,-0.0057,0.0086,-0.0116,0.01,-0.0141,0.0076,-0.0061,0.0081,-0.0162,0.0158,-0.0086,0.0156,-0.0082,0.012,-0.0069,0.009,-0.0076,0.0106,-0.0081,0.0086,-0.004,0.0057,-0.0043,0.0074,-0.0085,0.0088,-0.0094,0.0098,-0.0094,0.0068,-0.0107,0.0065,-0.0098,0.0129,-0.0057,0.009,-0.0056,0.0089,-0.0073,0.0061,-0.0037,0.0053,-0.0049,0.0077,-0.0095,0.0094,-0.0052,0.0073,-0.0052,0.0054,-0.0067,0.0052,-0.0133,0.0183,-0.0114,0.0119,-0.0085,0.0126,-0.0104,0.0103,-0.0231,0.0143,-0.0104,0.0129,-0.0068,0.0093,-0.0078,0.0042,-0.004,0.0037,-0.0039,0.0066,-0.0054,0.0066,-0.0163,0.0078,-0.0075,0.0135,-0.0102,0.0075,-0.0042,0.0042,-0.006,0.0058,-0.0048,0.0061,-0.0025,0.0058,-0.0076,0.0054,-0.0064,0.0016,-0.0035,0.0039,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0028,-0.0044,0.0041,-0.0124,0.0099,-0.0103,0.0078,-0.0081,0.0076,-0.0063,0.0056,-0.0024,0.0031,-0.0029,0.0039,-0.0038,0.0055,-0.008,0.008,-0.0035,0.0045,-0.0072,0.0068,-0.0026,0.0036,-0.0018,0.0031,-0.0035,0.0045,-0.0071,0.0082,-0.0057,0.0095,-0.0098,0.0077,-0.0043,0.0056,-0.0029,0.0047,-0.0036,0.0023,-0.0055,0.0038,-0.0024,0.0038,-0.0042,0.0029,-0.0048,0.0014,-0.0031,0.0027,-0.0026,0.0026,-0.0039,0.0032,-0.0036,0.0019,-0.0022,0.0023,-0.0015,0.0011,-0.0019,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0028,0.0016,-0.0147,0.0126,-0.0374,0.0335,-0.0212,0.0194,-0.0192,0.0153,-0.0158,0.0175,-0.0071,0.0122,-0.0139,0.0126,-0.026,0.0266,-0.0228,0.0205,-0.014,0.0123,-0.0061,0.0083,-0.0198,0.0166,-0.015,0.0189,-0.0168,0.0156,-0.0134,0.0112,-0.0132,0.0132,-0.0251,0.0207,-0.0146,0.017,-0.0087,0.0115,-0.0104,0.0058,0.0004,0.0062,-0.0059,0.0069,-0.0548,0.0625,-0.0326,0.0317,-0.0222,0.023,-0.0177,0.0188,-0.0188,0.0199,-0.0219,0.0234,-0.01,0.0169,-0.0314,0.028,-0.0277,0.044,-0.0286,0.0211,-0.0238,0.017,-0.0155,0.0229,-0.0391,0.0287,-0.0294,0.0126,-0.0202,0.0232,-0.0178,0.0227,-0.0269,0.0204,-0.0032,0.0086,-0.0079,0.0153,-0.0121,0.0073,-0.0148,0.0106,-0.0515,0.0292,-0.0535,0.0464,-0.0408,0.018,-0.0094,0.0177,-0.0152,0.0121,-0.0112,0.0059,-0.0048,0.0097,-0.0041,0.01,-0.0085,0.0046,-0.0065,0.0096,-0.0053,0.0076,-0.0036,0.0066,-0.0065,0.0058,-0.042,0.0342,-0.0234,0.0206,-0.0358,0.0211,-0.0244,0.0231,-0.0462,0.0192,-0.0856,0.0791,-0.0696,0.0408,-0.0249,0.0356,-0.0757,0.0618,-0.0337,0.031,-0.016,0.0181,-0.015,0.0184,-0.0095,0.0148,-0.0265,0.0323,-0.0153,0.0165,-0.043,0.0299,-0.0119,0.0127,-0.0137,0.0079,-0.0076,0.0103,-0.0138,0.0226,-0.0178,0.0273,-0.0079,0.0076,-0.0068,0.0095,-0.0052,0.0049,-0.0053,0.004,-0.006,0.0033,-0.0032,0.0052,-0.0058,0.0052,-0.0062,0.0032,-0.0159,0.0194,-0.0118,0.0194,-0.0132,0.0195,-0.0102,0.0139,-0.0115,0.0122,-0.0313,0.0413,-0.0166,0.0197,-0.0088,0.0127,-0.0083,0.0078,-0.0167,0.0113,-0.01,0.011,-0.0068,0.0142,-0.0103,0.0086,-0.0163,0.0088,-0.028,0.025,-0.0141,0.0206,-0.0148,0.0145,-0.0121,0.0102,-0.0128,0.0087,-0.0106,0.0098,-0.004,0.0056,-0.0078,0.0019,-0.0032,0.0056,-0.0038,0.0055,-0.0121,0.0047,-0.0039,0.006,-0.0065,0.0079,-0.0033,0.0035,-0.0019,0.0023,-0.0011,0.0035,-0.0076,0.006,-0.0034,0.0025,-0.0032,0.0019,-0.002,0.0026,-0.0043,0.0032,-0.016,0.0049,-0.0253,0.0282,-0.0184,0.0218,-0.0172,0.0186,-0.0094,0.0122,-0.0157,0.0163,-0.027,0.0217,-0.035,0.0347,-0.0244,0.0318,-0.0239,0.0277,-0.0153,0.0166,-0.0085,0.0108,-0.0031,0.0061,-0.004,0.0038,-0.0064,0.0046,-0.0024,0.0039,-0.0038,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.007,0.0102,-0.0073,0.0096,-0.0033,0.005,-0.0033,0.0015,-0.0051,0.005,-0.0046,0.0042,-0.0044,0.0041,-0.0038,0.0012,-0.0035,0.002,-0.0055,0.0036,-0.0051,0.0015,-0.0111,0.0054,-0.0044,0.0074,-0.0207,0.0182,-0.0087,0.0158,-0.0075,0.0091,-0.0019,0.005,-0.0063,0.0031,-0.0036,0.0078,-0.0016,0.0025,-0.0026,0.004,-0.0046,0.0045,-0.0028,0.0026,0.0003,0.0027,-0.0022,0.0027,-0.0023,0.0007,-0.0141,0.0119,-0.0076,0.0099,-0.0042,0.0031,-0.0019,0.0022,-0.0026,0.0053,-0.0687,0.0335,-0.0683,0.059,-0.0392,0.0451,-0.0227,0.0299,-0.0102,0.0132,-0.0091,0.01,-0.0084,0.007,-0.0037,0.0063,-0.0153,0.0165,-0.0139,0.0163,-0.0056,0.0069,-0.0261,0.02,-0.0141,0.019,-0.0109,0.0138,-0.0145,0.0078,-0.005,0.0089,-0.0063,0.0018,-0.0039,0.0029,-0.0048,0.0043,-0.0032,0.005,-0.0037,0.0047,-0.0031,0.0027,-0.0043,0.0037,-0.0035,0.0027,-0.0003,0.0036,-0.0012,0.0038,-0.0019,0.001,-0.0024,0.0021,-0.0035,0.002,-0.003,0.0006,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.0021,0.0013,-0.0016,0.0006,-0.0016,0.0016,-0.0031,0.0026,-0.0014,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0018,0.0026,-0.0031,0.0026,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0012,-0.0025,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0027,0.0023,-0.0012,0.002,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0017,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0018,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.002,-0.001,0.0023,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0014,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0001,-0.0022,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0023,-0.0128,0.0121,-0.0104,0.01,-0.0055,0.0061,-0.0027,0.0032,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0013,-0.0031,0.0028,-0.0028,0.0032,-0.0029,0.0023,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.002,0.0002,-0.002,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,-0.0001,-0.0012,-0.0003,-0.0022,0.0005,-0.0023,0.001,-0.0015,0.0003,-0.0013,0.0007,-0.0022,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0002,-0.0012,0.0004,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0002,-0.0014,0.0007,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,0.0002,0.001,0.0001,0.0009,-0.0001,0.0005,0,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0009,0,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0007,0,0.0005,-0.0004,0.0002,0,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن در تراشه های پوکر و کلیک کردن بر 2.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0102,0.0481,-0.2762,0.2835,-0.0871,0.1169,-0.111,0.0916,-0.1415,0.1358,-0.1449,0.1975,-0.0978,0.1016,-0.0617,0.0809,-0.0429,0.0655,-0.0301,0.0272,-0.0325,0.0346,-0.0154,0.0166,-0.0137,0.0094,-0.0201,0.0155,-0.1285,0.0804,-0.0574,0.0535,-0.1646,0.1144,-0.483,0.4466,-0.2517,0.2707,-0.4797,0.363,-0.25,0.1998,-0.1245,0.0825,-0.0905,0.1188,-0.0439,0.0572,-0.0642,0.0477,-0.036,0.0538,-0.0745,0.0958,-0.0693,0.0759,-0.0405,0.0457,-0.0407,0.0458,-0.0302,0.0615,-0.0226,0.0144,-0.0444,0.0451,-0.0262,0.0204,-0.0305,0.0267,-0.0219,0.0204,-0.0206,0.0162,-0.016,0.0119,-0.015,0.0102,-0.0115,0.0045,-0.0129,0.0075,-0.0065,0.0073,-0.011,0.0078,-0.0093,0.0083,-0.0154,0.0076,-0.0056,0.0117,-0.0094,0.0083,-0.0091,0.0103,-0.0093,0.0075,-0.0073,0.0092,-0.0055,0.0076,-0.0052,0.0097,-0.0059,0.0052,-0.0052,0.0075,-0.0073,0.0082,-0.0034,0.0078,-0.004,0.0037,-0.0023,0.0073,-0.0058,0.0084,-0.0045,0.0056,-0.005,0.0064,-0.0067,0.0062,-0.0095,0.0057,-0.0123,0.0158,-0.0092,0.0091,-0.0074,0.0044,-0.0154,0.0126,-0.0049,0.0044,-0.0039,0.0051,-0.0027,0.0052,-0.0084,0.0093,-0.006,0.0074,-0.0035,0.0049,-0.0065,0.0058,-0.0045,0.0065,-0.0058,0.0071,-0.0131,0.0085,-0.0057,0.0086,-0.0067,0.0082,-0.0163,0.0143,-0.0042,0.0073,-0.0291,0.029,-0.0219,0.0291,-0.0101,0.0086,-0.0039,0.0044,-0.0046,0.0085,-0.0037,0.0056,-0.0103,0.0111,-0.0118,0.012,-0.0058,0.008,-0.0074,0.0092,-0.0203,0.024,-0.0199,0.0186,-0.01,0.0125,-0.0084,0.0062,-0.0058,0.0077,-0.0176,0.0152,-0.0181,0.0129,-0.0076,0.0088,-0.0058,0.0037,-0.0044,0.004,-0.0056,0.002,-0.0083,0.0044,-0.0041,0.0046,-0.0056,0.003,-0.0036,0.0048,-0.0044,0.004,-0.0085,0.0087,-0.0046,0.003,-0.0043,0.0027,-0.0062,0.0054,-0.0155,0.0182,-0.024,0.0296,-0.0177,0.0223,-0.0072,0.0037,-0.0077,0.0099,-0.0063,0.0061,-0.0074,0.0046,-0.0261,0.0158,-0.016,0.0106,-0.0041,0.0065,-0.0296,0.0159,-0.0337,0.0292,-0.0213,0.0193,-0.0055,0.0075,-0.0148,0.01,-0.0058,0.0073,-0.0059,0.0035,-0.006,0.0073,-0.0083,0.0084,-0.0103,0.0133,-0.0054,0.0072,-0.007,0.0066,-0.0034,0.0029,-0.0034,0.0037,-0.0165,0.0144,-0.0117,0.0133,-0.0201,0.0247,-0.0192,0.0173,-0.0512,0.0364,-0.0341,0.0321,-0.0202,0.0178,-0.0135,0.0146,-0.017,0.0166,-0.0094,0.0111,-0.0036,0.0022,-0.0033,0.0021,-0.0024,0.0038,-0.121,0.0822,-0.0333,0.0591,-0.0107,0.013,-0.0933,0.0538,-0.0338,0.0353,-0.0705,0.0843,-0.0601,0.0484,-0.0378,0.0483,-0.0378,0.0504,-0.0209,0.0152,-0.0076,0.0093,-0.007,0.0045,-0.003,0.0018,-0.0046,0.0075,-0.0052,0.0064,-0.0039,0.0038,-0.0064,0.0054,-0.0058,0.0053,-0.0048,0.0042,-0.0031,0.0033,-0.004,0.0032,-0.0055,0.0052,-0.0437,0.0432,-0.0106,0.013,-0.0202,0.0116,-0.0131,0.0118,-0.0104,0.0094,-0.0044,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0061,0.0049,-0.0057,0.0066,-0.0051,0.0055,-0.004,0.0042,-0.0018,0.0019,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.0038,0.0026,-0.002,0.0018,-0.0022,0.003,-0.0024,0.0025,-0.0035,0.0026,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0022,0.0023,-0.0016,0.0019,-0.0008,0.0012,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.0022,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.001,-0.002,0.0015,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0017,0.0014,-0.0042,0.0027,-0.01,0.0082,-0.0043,0.0038,-0.0023,0.0019,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0026,0.0021,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0036,0.0035,-0.0012,0.0023,-0.0024,0.0029,-0.0006,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0016,-0.0006,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0005,-0.0001,0.0004,0,0.0007,0,0.0005,-0.0015,0.0023,-0.0039,0.0033,-0.0008,0.0019,-0.0028,0.003,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0015,-0.0009,0.0017,0,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0007,0,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.002,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,0,0.0006,0,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0019,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن در تراشه های پوکر و کلیک کردن بر 3.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.3514,0.1564,-0.4315,0.1989,-0.0708,0.1762,-0.0865,0.0456,-0.1507,0.1087,-0.0739,0.1196,-0.0761,0.1027,-0.0889,0.0767,-0.1295,0.0805,-0.0457,0.1116,-0.0577,0.0665,-0.0418,0.0378,-0.0721,0.0385,-0.2888,0.1723,-0.1791,0.2196,-0.2514,0.2324,-0.186,0.1004,-0.0974,0.0636,-0.1004,0.1099,-0.081,0.0738,-0.0717,0.0995,-0.1403,0.2236,-0.1163,0.1279,-0.1273,0.0836,-0.0446,0.0463,-0.074,0.0773,-0.0874,0.0784,-0.1755,0.1008,-0.2622,0.2913,-0.0798,0.0893,-0.2093,0.1862,-0.0905,0.0948,-0.1474,0.1188,-0.0971,0.0912,-0.0707,0.0302,-0.1466,0.1331,-0.0707,0.0788,-0.0739,0.0612,-0.0497,0.0416,-0.0504,0.0544,-0.047,0.0536,-0.0718,0.0653,-0.0651,0.0551,-0.0566,0.0648,-0.0328,0.0392,-0.0398,0.0401,-0.0628,0.0333,-0.1458,0.0934,-0.049,0.0647,-0.0533,0.034,-0.0368,0.0409,-0.0835,0.0547,-0.0642,0.0831,-0.4223,0.3143,-0.2326,0.1851,-0.0982,0.0765,-0.1012,0.1221,-0.0842,0.1093,-0.0608,0.0372,-0.0701,0.0474,-0.0428,0.0556,-0.0939,0.0763,-0.1354,0.0988,-0.0335,0.0423,-0.0435,0.049,-0.0652,0.0426,-0.0413,0.0468,-0.0309,0.0456,-0.0511,0.0438,-0.0253,0.0353,-0.0548,0.0558,-0.0196,0.029,-0.0297,0.0215,-0.0279,0.0332,-0.0293,0.0324,-0.0416,0.039,-0.0302,0.0284,-0.0275,0.0323,-0.0285,0.0162,-0.0324,0.0262,-0.0405,0.0501,-0.0237,0.0172,-0.0226,0.016,-0.0162,0.0221,-0.0083,0.0119,-0.0142,0.0136,-0.0158,0.0121,-0.0135,0.0145,-0.0211,0.0149,-0.0076,0.0094,-0.0129,0.0132,-0.0209,0.0228,-0.0156,0.0222,-0.0057,0.0079,-0.0114,0.0102,-0.0135,0.0103,-0.0085,0.0094,-0.0091,0.0096,-0.0094,0.012,-0.0103,0.0174,-0.0093,0.0106,-0.004,0.0085,-0.0095,0.012,-0.0128,0.018,-0.0082,0.0102,-0.0067,0.0118,-0.0093,0.0097,-0.006,0.0106,-0.0032,0.0072,-0.0023,0.0067,-0.0061,0.0065,-0.004,0.0058,-0.0083,0.0089,-0.0098,0.009,-0.0083,0.0069,-0.0083,0.0051,-0.0065,0.0036,-0.006,0.0052,-0.0134,0.0095,-0.0078,0.0079,-0.0037,0.0037,-0.0047,0.003,-0.0125,0.0078,-0.0113,0.011,-0.011,0.0061,-0.0117,0.0078,-0.0074,0.0074,-0.0069,0.007,-0.0056,0.002,-0.0019,0.0044,-0.0045,0.0057,-0.0054,0.0052,-0.0052,0.0069,-0.0036,0.0074,-0.0079,0.0035,-0.002,0.0035,-0.0028,0.0047,-0.0035,0.002,-0.0139,0.0126,-0.0131,0.0103,-0.0059,0.0074,-0.0067,0.006,-0.0157,0.0132,-0.0174,0.0155,-0.0116,0.0141,-0.023,0.024,-0.0375,0.0391,-0.0181,0.0233,-0.0142,0.0124,-0.0083,0.0033,-0.0046,0.0058,-0.0043,0.0068,-0.0068,0.0056,-0.0083,0.0035,-0.0033,0.0052,-0.0033,0.0042,-0.0393,0.0345,-0.0301,0.0312,-0.0154,0.0135,-0.0242,0.0222,-0.0209,0.0165,-0.0136,0.0115,-0.0209,0.0235,-0.0242,0.0302,-0.0198,0.0383,-0.049,0.0382,-0.0077,0.0094,-0.0141,0.0134,-0.0688,0.0737,-0.0245,0.025,-0.0159,0.0248,-0.0141,0.0079,-0.0541,0.0539,-0.074,0.0582,-0.0491,0.0316,-0.0713,0.049,-0.0357,0.0351,-0.0253,0.0301,-0.065,0.0511,-0.035,0.0386,-0.0211,0.0217,-0.031,0.0326,-0.0194,0.0113,-0.013,0.0102,-0.0091,0.0106,-0.0089,0.0098,-0.01,0.0063,-0.0105,0.0074,-0.0159,0.0111,-0.0094,0.0089,-0.0119,0.0085,-0.0248,0.0197,-0.0238,0.0254,-0.0168,0.0129,-0.008,0.0076,-0.0037,0.0062,-0.0053,0.006,-0.0051,0.0054,-0.0452,0.0952,-0.0856,0.1454,-0.0565,0.0328,-0.0334,0.0364,-0.017,0.0196,-0.0181,0.0129,-0.0108,0.0096,-0.0107,0.0094,-0.0238,0.0197,-0.131,0.0869,-0.0585,0.0358,-0.0931,0.112,-0.0464,0.0622,-0.036,0.033,-0.0413,0.05,-0.041,0.0232,-0.0193,0.0157,-0.0659,0.0482,-0.048,0.0406,-0.0157,0.0314,-0.0115,0.0201,-0.0119,0.0105,-0.0444,0.0514,-0.0447,0.0576,-0.0359,0.0383,-0.0667,0.0391,-0.0467,0.0502,-0.0439,0.0271,-0.0168,0.0233,-0.0104,0.0059,-0.0041,0.0096,-0.0063,0.0078,-0.0074,0.0004,-0.0072,0.0086,-0.0072,0.0106,-0.0063,0.0105,-0.0107,0.0153,-0.0076,0.0039,-0.0106,0.0088,-0.0068,0.0087,-0.0123,0.0144,-0.0113,0.0157,-0.0093,0.0048,-0.0067,0.0064,-0.0022,0.0048,-0.0039,0.0027,-0.0031,0.0039,-0.0068,0.0065,-0.0061,0.0076,-0.0085,0.0046,-0.0032,0.0015,-0.0054,0.0011,-0.0044,0.0042,-0.0035,0.003,-0.0038,0.0033,-0.0051,0.0052,-0.0036,0.0025,-0.005,0.0021,-0.0021,0.0018,-0.0078,0.0048,-0.0047,0.0058,-0.0038,0.0061,-0.0035,0.0036,-0.0025,0.0023,-0.0036,0.0028,-0.0024,0.002,-0.0027,0.004,-0.0029,0.0045,-0.0056,0.0014,-0.0022,0.0007,-0.0015,0.0008,-0.0011,0.0016,-0.0023,0.001,-0.0016,0.0025,-0.0025,0.0015,-0.0029,0.0011,-0.0017,0.0024,-0.0008,0.0002,-0.0016,0.0016,-0.0003,0.0015,-0.0015,0.0023,-0.0013,0.0018,-0.001,0.0026,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0027,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.0019,-0.0008,0.0022,-0.0012,0.0008,-0.001,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.0019,-0.0016,0.0008,-0.0023,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0022,0.0004,-0.0027,0.0005,-0.0007,0.0014,-0.0012,0.0019,-0.0011,0.0009,-0.001,0.001,-0.0024,0.0028,-0.0056,0.0037,-0.0009,0.0022,-0.0014,0.0043,-0.0011,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.002,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0005,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0002,-0.0011,-0.0003,-0.0012,-0.0001,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.0013,0.0001,-0.001,0.0002,-0.0012,0,-0.0011,-0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0011,0,0.0008,-0.0005,0.0011,0,0.0011,0,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0007,0,-0.0011,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.0012,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0004,0,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0009,0.0007,0.0013,0.0003,0.001,0,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0013,0,-0.0018,0.0006,-0.0003,0.0004,0,0.0008,0.0004,0.0014,0.0007,0.0013,0.0002,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0007,0.0005,0.0007,0,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0003,0.0006,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن در تراشه های پوکر و کلیک کردن بر 4.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0064,-0.2325,0.2221,-0.1936,0.0973,-0.1471,0.1599,-0.18,0.2114,-0.1768,0.1383,-0.104,0.0362,-0.0551,0.0714,-0.0576,0.0996,-0.0906,0.0702,-0.0573,0.0692,-0.0388,0.0603,-0.0395,0.037,-0.0454,0.0432,-0.0133,0.0159,-0.0232,0.0289,-0.0258,0.0217,-0.0112,0.0174,-0.0135,0.0276,-0.1964,0.1384,-0.3294,0.243,-0.3406,0.2878,-0.2712,0.2446,-0.1207,0.1512,-0.1071,0.0611,-0.1465,0.1192,-0.0495,0.0479,-0.0761,0.0702,-0.0445,0.0372,-0.042,0.0414,-0.2293,0.1605,-0.1917,0.2081,-0.1884,0.1909,-0.0821,0.0447,-0.0547,0.0404,-0.0347,0.0322,-0.0391,0.0228,-0.0271,0.0124,-0.0261,0.009,-0.1584,0.0617,-0.113,0.1223,-0.1121,0.1007,-0.11,0.0764,-0.0436,0.0665,-0.0291,0.0241,-0.0228,0.0264,-0.0595,0.047,-0.0237,0.0425,-0.0192,0.0353,-0.0427,0.0487,-0.0204,0.0175,-0.0301,0.037,-0.0206,0.0291,-0.0322,0.0406,-0.0177,0.0316,-0.0156,0.0296,-0.0208,0.0251,-0.0257,0.0225,-0.0278,0.0353,-0.0282,0.032,-0.0339,0.0228,-0.0212,0.0184,-0.0232,0.0247,-0.0322,0.021,-0.0248,0.0136,-0.022,0.0145,-0.0108,0.0068,-0.0108,0.0151,-0.0109,0.0121,-0.0089,0.0113,-0.006,0.0067,-0.0098,0.0054,-0.0131,0.0085,-0.0086,0.0067,-0.0043,0.0078,-0.0074,0.0042,-0.0126,0.0031,-0.0115,0.0063,-0.0115,0.0083,-0.0093,0.0103,-0.011,0.0076,-0.012,0.0086,-0.0108,0.0065,-0.0081,0.0049,-0.008,0.0057,-0.0087,0.0084,-0.0053,0.0083,-0.0087,0.0117,-0.0092,0.0104,-0.0053,0.0087,-0.0058,0.0085,-0.0017,0.0088,-0.0051,0.0075,-0.0028,0.0061,-0.0013,0.0039,-0.0012,0.0054,-0.0015,0.0061,-0.0027,0.0067,-0.0063,0.0082,-0.0103,0.008,-0.0079,0.0091,-0.004,0.0033,-0.0043,0.0031,-0.0046,0.0077,-0.0048,0.0083,-0.0051,0.0069,-0.0049,0.0084,-0.0054,0.004,-0.0029,0.0029,-0.0025,0.0029,-0.0023,0.0047,-0.0105,0.0091,-0.014,0.0106,-0.0077,0.0109,-0.0135,0.0089,-0.0042,0.0052,-0.0101,0.0047,-0.0043,0.008,-0.0202,0.0124,-0.018,0.0131,-0.0051,0.0153,-0.0193,0.0113,-0.0137,0.0143,-0.0085,0.007,-0.0034,0.0147,-0.0123,0.0184,-0.0197,0.0116,-0.0034,0.0204,-0.0072,0.0158,-0.0079,0.0082,-0.0046,0.0091,-0.0018,0.0072,-0.0082,0.0063,-0.0059,0.014,-0.01,0.015,-0.0071,0.0087,-0.0057,0.0071,-0.0035,0.0057,-0.0064,0.0114,-0.0164,0.0158,-0.0125,0.0138,-0.0213,0.0219,-0.01,0.0185,-0.0078,0.0107,-0.0102,0.0076,-0.0057,0.0052,-0.0094,0.0076,-0.0069,0.0082,-0.005,0.0055,-0.0044,0.0012,-0.0051,0.0032,-0.004,0.0021,-0.0046,0.0025,-0.0055,0.0032,-0.0048,0.0033,-0.0049,0.0028,-0.0017,0.002,-0.0024,0.0008,-0.0027,0.0012,-0.0027,0.0033,-0.0044,0.0033,-0.0021,0.0011,-0.0047,0.0029,-0.0021,0.0025,-0.0026,0.0031,-0.0018,0.002,-0.0021,0.0034,-0.0018,0.0027,-0.0011,0.0037,-0.0011,0.0027,-0.0021,0.003,-0.0013,0.0038,-0.0009,0.0047,-0.0022,0.0038,-0.0012,0.0029,0.0003,0.0025,-0.001,0.0026,-0.0014,0.0036,-0.0005,0.0018,-0.0011,0.0022,-0.0012,0.0024,-0.0015,0.001,-0.0015,0.0029,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0023,-0.0017,0.0006,-0.0023,0.0024,-0.0015,0.0019,-0.0017,0.0013,-0.0019,0.0016,-0.0005,0.0022,-0.0018,0.0022,-0.002,0.0015,-0.0036,0.0024,-0.0019,0.0027,-0.0075,0.0025,-0.0073,0.005,-0.005,0.0102,-0.0828,0.0625,-0.0462,0.05,-0.029,0.0171,-0.0058,0.0142,-0.0165,0.0124,-0.0139,0.0172,-0.014,0.0144,-0.0131,0.007,-0.0047,0.0054,-0.0026,0.0048,-0.004,0.0049,-0.0071,0.0047,-0.0043,0.0101,-0.0457,0.0331,-0.024,0.0289,-0.0274,0.025,-0.0071,0.013,-0.0102,0.0096,-0.0068,0.0044,-0.0069,0.0064,-0.0021,0.0039,-0.0038,0.0027,-0.0047,0.005,-0.0056,0.006,-0.0046,0.0051,-0.014,0.0086,-0.0151,0.0167,-0.0055,0.009,-0.0093,0.0058,-0.0051,0.0013,-0.0046,0.0043,-0.0084,0.0051,-0.0067,0.0056,-0.0146,0.0146,-0.0167,0.0194,-0.0115,0.0134,-0.009,0.0087,-0.0049,0.0039,-0.0056,0.0052,-0.0054,0.0042,-0.0033,0.0047,-0.0024,0.0023,-0.0025,0.0014,-0.0026,0.0025,-0.0031,0.0023,-0.0019,0.0014,-0.0018,0.0023,-0.0015,0.0018,-0.003,0.0027,-0.0026,0.002,-0.0027,0.0015,-0.0054,0.0055,-0.0047,0.0076,-0.0035,0.0041,-0.001,0.0022,-0.0008,0.0017,-0.0013,0.002,-0.0035,0.003,-0.0019,0.0034,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0023,-0.0016,0.0041,-0.0025,0.0018,-0.0017,0.002,-0.001,0.0021,-0.0015,0.0019,-0.002,0.002,-0.0015,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0028,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0018,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0016,0.0007,-0.0004,0.0022,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0005,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0013,0.0015,-0.0003,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0016,-0.0005,0.0025,-0.0012,0.0017,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0017,-0.0004,0.0013,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0005,-0.0019,0.0005,-0.0025,0.0033,-0.0032,0.003,-0.0031,0.0017,-0.0015,0.0004,-0.0021,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0089,0.0128,-0.0083,0.0024,-0.0055,0.0046,-0.0016,0.0051,-0.0019,0.0043,-0.0015,0.0033,-0.0067,0.0066,-0.0039,0.0048,-0.0048,0.0036,-0.0021,0.0014,-0.0016,0.002,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0017,0.0012,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0019,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0004,-0.0016,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.001,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.0017,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0012,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.001,0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0007,0,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه انداختن در تراشه های پوکر و کلیک کردن بر 5.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0005,-0.0002,-0.0029,-0.0001,-0.0052,-0.0001,-0.0019,0.0001,-0.0019,-0.0004,-0.0045,-0.0012,-0.0045,-0.0017,-0.0016,0.0017,0.002,0.0085,0.0087,0.0098,0.0078,0.0098,0.007,0.0081,0.0065,0.0089,-0.0014,0.0062,-0.0077,-0.0017,-0.1532,0.0816,-0.1962,0.0848,-0.1539,0.211,-0.1096,0.0981,-0.0788,0.0736,-0.0491,0.0534,-0.0801,0.0657,-0.1453,0.1235,-0.1314,0.1025,-0.1582,0.114,-0.0951,0.1213,-0.0878,0.0637,-0.0573,0.0366,-0.0697,0.0313,-0.0149,0.0322,-0.267,0.1019,-0.2564,0.4599,-0.1524,0.2481,-0.1379,0.1638,-0.0648,0.0531,-0.0689,0.0569,-0.0642,0.0539,-0.0916,0.0537,-0.152,0.1092,-0.1426,0.1756,-0.1368,0.097,-0.0538,0.0507,-0.0567,0.0531,-0.0481,0.038,-0.0466,0.0202,-0.0192,0.0383,-0.0242,0.0478,-0.0052,0.0429,-0.0066,0.0191,-0.008,0.0314,-0.0247,0.0264,-0.0038,0.0257,-0.0157,0.0237,-0.0311,0.0345,-0.024,0.0402,-0.0188,0.026,-0.0152,0.0145,-0.0252,-0.0014,-0.0239,0.007,-0.0232,0.0132,-0.0239,0.0022,-0.0241,0.0072,-0.0206,-0.0008,-0.0167,0.0092,-0.0283,0.0229,-0.0116,0.0073,-0.0182,0.0048,-0.0069,0.0066,-0.0062,0.0122,-0.01,0.0154,-0.015,0.0065,-0.0169,0.0076,-0.0162,0.0017,-0.015,0.0042,-0.0085,0.0071,-0.0045,0.0107,-0.0017,0.0143,-0.0033,0.0099,-0.0082,0.0116,-0.008,0.0131,-0.0037,0.0135,-0.0024,0.0116,-0.0017,0.0172,-0.0009,0.0173,0.0012,0.0157,0.0011,0.0207,-0.0047,0.0134,-0.0032,0.0113,-0.0013,0.0083,-0.0023,0.009,-0.0016,0.0078,-0.0033,0.0105,-0.0019,0.0131,-0.0017,0.0104,-0.0067,0.0096,-0.0038,0.0051,-0.0073,0.0152,-0.0086,0.0096,-0.0051,0.0076,-0.0036,0.0058,-0.0074,0.0035,-0.007,0.0038,-0.0046,0.0055,-0.0072,0.0043,-0.0066,0.0049,-0.0079,0.0047,-0.0058,0.0039,-0.0052,0.006,-0.0054,0.0059,-0.0054,0.002,-0.0058,-0.0002,-0.0092,0.0034,-0.0073,0.0054,-0.0093,-0.001,-0.0105,0.0004,-0.0067,-0.0002,-0.0079,0.0002,-0.0085,-0.0008,-0.0073,-0.001,-0.0072,0.0017,-0.0101,0.0005,-0.0074,0.0004,-0.0091,-0.0007,-0.0076,0.0013,-0.0101,-0.0016,-0.009,-0.0001,-0.0086,-0.0021,-0.0088,-0.0016,-0.0073,-0.0012,-0.0077,-0.001,-0.0086,0.001,-0.0113,-0.0014,-0.0116,-0.0026,-0.0143,0.0011,-0.0125,0.0008,-0.0153,-0.002,-0.0021,0.0018,-0.0081,0.0082,-0.0198,0.0049,-0.0194,0.0043,-0.0219,0.0262,-0.0692,0.0662,-0.05,0.0408,-0.0609,0.0413,-0.0437,0.0282,-0.0276,0.0291,-0.0271,0.0124,-0.0189,0.0092,-0.0109,0.0119,-0.0067,0.0039,-0.0089,0.0059,-0.009,0.002,-0.0094,0.0083,-0.0098,0.0067,-0.0035,0.0053,-0.0083,0.0049,-0.005,0.0045,-0.0054,0.0032,-0.0086,0.0068,-0.0036,0.0025,-0.0025,0.0061,-0.0015,0.0063,-0.0036,0.005,-0.0058,0.0054,-0.0057,0.0053,-0.004,0.0063,-0.0062,0.0038,-0.0032,0.0043,-0.0038,0.0047,-0.0035,0.0056,-0.0083,0.002,-0.0078,0.0029,-0.0043,0.0018,-0.0058,0.0048,-0.0041,0.0033,-0.0064,0.0018,-0.006,-0.0009,-0.006,0.0015,-0.0042,-0.0004,-0.0056,0.0031,-0.007,0.0012,-0.0034,0.0024,-0.0054,0.0012,-0.0081,0.0033,-0.025,0.0184,-0.0188,0.0288,-0.0286,0.0342,-0.0134,0.0102,-0.0069,0.0116,-0.0035,0.0083,-0.0051,0.0083,-0.0063,0.0073,-0.0007,0.0073,-0.0023,0.007,-0.0114,0.0088,-0.0021,0.0083,-0.0031,0.0071,-0.0033,0.0055,-0.0034,0.0027,-0.0004,0.0038,-0.0012,0.0027,-0.0029,0.002,-0.0013,0.002,-0.012,0.0233,-0.0264,0.0298,-0.0157,0.0144,-0.0045,0.0111,-0.0056,0.0067,-0.0137,0.0151,-0.032,0.0277,-0.0269,0.0241,-0.0122,0.0141,-0.0222,0.0223,-0.0148,0.0071,-0.0157,0.0187,-0.0063,0.009,-0.0098,0.0085,-0.014,0.0222,-0.0117,0.0164,-0.0065,0.0087,-0.0028,0.0083,-0.0019,0.0049,-0.0002,0.0048,0.0005,0.0061,-0.0014,0.0025,-0.0004,0.0054,-0.0018,0.0075,-0.0013,0.0045,-0.0003,0.0039,-0.0016,0.0048,-0.0014,0.0054,-0.0037,0.0044,-0.0025,0.0048,-0.0012,0.0038,-0.0031,0.0042,-0.0011,0.0029,-0.0017,0.0046,-0.0016,0.0038,-0.0035,0.0013,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0016,-0.0031,0.0029,-0.0017,0.0015,-0.0022,0.0012,-0.002,0.002,-0.0029,0.0009,-0.0016,0.0027,-0.0017,0.002,-0.0023,0.0021,-0.0019,0.0012,-0.0027,0.0023,-0.0012,0.0021,-0.0007,0.0011,-0.0017,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0007,-0.001,0.0022,-0.0013,0.002,-0.0099,0.0047,-0.0188,0.0183,-0.0172,0.0108,-0.0072,0.0083,-0.0054,0.0045,-0.0044,0.0035,-0.0034,0.0029,-0.0029,0.0046,-0.0034,0.0019,-0.0018,0.0023,-0.0035,0.0024,-0.0038,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0004,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.002,-0.0009,0.0022,0.0002,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0001,0.0016,-0.0019,0.0028,-0.0006,0.0013,-0.0002,0.0014,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0015,-0.0007,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0021,-0.0025,0.0033,-0.0022,0.0033,-0.0019,0.0004,-0.001,0.0017,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0003,0.0019,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0005,-0.0001,0.0004,0,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه های انباشته تراشه پوکر 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0465,0.0289,-0.1144,0.1008,-0.0192,0.0149,-0.008,0.0161,-0.1136,0.1572,-0.0457,0.0455,-0.0469,0.0589,-0.0454,0.0424,-0.4418,0.2772,-0.08,0.079,-0.1137,0.1201,-0.0318,0.0357,-0.1203,0.1161,-0.0475,0.0466,-0.0331,0.0285,-0.022,0.0228,-0.016,0.0185,-0.014,0.0112,-0.0116,0.0077,-0.0106,0.0105,-0.0083,0.0102,-0.0067,0.0046,-0.0054,0.0054,-0.0089,0.0069,-0.0042,0.0065,-0.0051,0.0056,-0.0072,0.005,-0.0058,0.0058,-0.005,0.0025,-0.0045,0.0039,-0.003,0.0045,-0.0021,0.0033,-0.0035,0.0036,-0.0029,0.004,-0.0023,0.0045,-0.0025,0.0038,-0.0023,0.0036,-0.0044,0.003,-0.0041,0.0028,-0.0037,0.0025,-0.0024,0.0027,-0.0026,0.002,-0.0027,0.0022,-0.002,0.0011,-0.002,0.0004,-0.0024,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0005,0.0023,-0.001,0.0019,-0.001,0.0023,-0.0008,0.0021,-0.0007,0.002,-0.0004,0.0014,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0003,0.0015,-0.0009,0.0014,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.2026,0.1935,-0.0392,0.029,-0.0484,0.0292,-0.0558,0.0474,-0.0278,0.0251,-0.0162,0.0279,-0.0185,0.0119,-0.1775,0.1877,-0.175,0.137,-0.05,0.0432,-0.0877,0.1068,-0.0661,0.0836,-0.0438,0.0752,-0.0234,0.0338,-0.0258,0.0274,-0.0152,0.0092,-0.0271,0.0212,-0.0242,0.0181,-0.0136,0.009,-0.0092,0.0061,-0.0063,0.0079,-0.0056,0.007,-0.0081,0.0065,-0.0058,0.0064,-0.0051,0.0065,-0.0049,0.004,-0.0032,0.0034,-0.0189,0.0123,-0.0028,0.0028,-0.0021,0.0029,-0.0032,0.0041,-0.0013,0.0037,-0.0028,0.004,-0.0269,0.014,-0.0103,0.0067,-0.0038,0.0028,-0.0035,0.003,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0034,-0.0021,0.0027,-0.0012,0.002,-0.0021,0.0027,-0.0012,0.002,-0.0017,0.0013,-0.0023,0.0011,-0.0022,0.0007,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0004,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.001,-0.132,0.1557,-0.0443,0.0382,-0.0227,0.0248,-0.0116,0.0143,-0.0092,0.0096,-0.0403,0.022,-0.0266,0.0251,-0.0152,0.0085,-0.0074,0.0044,-0.0097,0.0074,-0.0059,0.0042,-0.1862,0.1776,-0.0845,0.0801,-0.0341,0.0295,-0.0146,0.0419,-0.0177,0.0137,-0.0481,0.0346,-0.0399,0.0708,-0.0908,0.1075,-0.0238,0.0278,-0.0371,0.0362,-0.0146,0.0112,-0.0126,0.0108,-0.0138,0.0102,-0.0144,0.0121,-0.0102,0.0092,-0.0085,0.0063,-0.005,0.0082,-0.0056,0.0067,-0.0029,0.005,-0.0025,0.0053,-0.0047,0.0054,-0.0015,0.0037,-0.0048,0.0056,-0.0049,0.0025,-0.0065,0.0013,-0.0047,0.0036,-0.0027,0.0038,-0.0029,0.0037,-0.0014,0.0028,-0.002,0.0021,-0.0019,0.002,-0.0028,0.0012,-0.0018,0.0017,-0.0021,0.0017,-0.0022,0.0019,-0.002,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.001,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0001,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0002,-0.0011,0,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.1524,0.1308,-0.1075,0.0998,-0.0457,0.0393,-0.0096,0.015,-0.0137,0.0184,-0.0164,0.0184,-0.013,0.0142,-0.0142,0.0101,-0.1722,0.0886,-0.1784,0.3036,-0.0409,0.041,-0.023,0.0225,-0.0117,0.0181,-0.0083,0.0201,-0.0306,0.026,-0.0289,0.0299,-0.0127,0.015,-0.0132,0.011,-0.0087,0.0089,-0.005,0.0073,-0.0186,0.0147,-0.0181,0.0137,-0.0084,0.008,-0.0095,0.0089,-0.0882,0.1131,-0.086,0.0977,-0.0473,0.0464,-0.0375,0.0279,-0.0253,0.0182,-0.008,0.0159,-0.0129,0.011,-0.0116,0.0168,-0.011,0.005,-0.0101,0.0077,-0.25,0.3502,-0.1869,0.1435,-0.0986,0.0884,-0.0257,0.037,-0.0241,0.0274,-0.0191,0.0199,-0.0181,0.0206,-0.0113,0.0166,-0.0085,0.0126,-0.0117,0.0113,-0.0089,0.0059,-0.0094,0.0048,-0.0074,0.0065,-0.0079,0.0057,-0.0096,0.0084,-0.0078,0.0084,-0.0232,0.0202,-0.0151,0.01,-0.0043,0.0046,-0.004,0.0044,-0.0031,0.0047,-0.005,0.0053,-0.0037,0.0072,-0.0015,0.0048,-0.0072,0.0063,-0.0019,0.0049,-0.0026,0.0028,-0.0032,0.0041,-0.0029,0.0028,-0.0036,0.0013,-0.003,0.0007,-0.0031,0.0008,-0.0027,0.0004,-0.0036,0.0021,-0.0026,0.0014,-0.0032,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.001,-0.0015,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.002,-0.0013,0.0019,-0.0007,0.0015,-0.129,0.1148,-0.1639,0.121,-0.071,0.0801,-0.17,0.2097,-0.041,0.0401,-0.0146,0.0282,-0.0245,0.0175,-0.0189,0.017,-0.0184,0.0151,-0.0247,0.0294,-0.014,0.011,-0.1064,0.0696,-0.255,0.1927,-0.3511,0.2361,-0.0757,0.0666,-0.0442,0.0481,-0.0541,0.0538,-0.0418,0.0357,-0.0265,0.0315,-0.0186,0.0212,-0.0145,0.0184,-0.0081,0.014,-0.0137,0.0096,-0.009,0.0099,-0.0077,0.0056,-0.0082,0.0065,-0.012,0.0052,-0.0061,0.0079,-0.0079,0.0055,-0.0056,0.0044,-0.0049,0.0034,-0.0048,0.0056,-0.0042,0.0042,-0.0027,0.0042,-0.0029,0.0038,-0.0038,0.0047,-0.0018,0.0047,-0.0026,0.0043,-0.0024,0.0042,-0.0025,0.0029,-0.0031,0.0034,-0.0031,0.002,-0.0022,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0036,0.0015,-0.0019,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0022,0.0009,-0.0018,0.0011,-0.0026,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0018,0.0009,-0.0024,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0014,-0.0002,0.0014,-0.0002,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0006,0.0005,0.0007,0.0003,0.0005,-0.1841,0.1956,-0.1035,0.0825,-0.0215,0.0211,-0.0149,0.0114,-0.0105,0.019,-0.0133,0.0173,-0.0415,0.0365,-0.1849,0.1639,-0.0858,0.0835,-0.0554,0.0579,-0.0264,0.0213,-0.0254,0.0205,-0.0103,0.0125,-0.0164,0.0106,-0.0126,0.0152,-0.0108,0.0072,-0.0115,0.0092,-0.0102,0.0096,-0.008,0.0086,-0.0066,0.0077,-0.0075,0.0052,-0.0052,0.0039,-0.0058,0.0051,-0.0038,0.0044,-0.0044,0.0045,-0.0043,0.0037,-0.0042,0.0058,-0.0034,0.0045,-0.0038,0.0029,-0.0026,0.0027,-0.0024,0.0032,-0.0018,0.0029,-0.0026,0.003,-0.0023,0.002,-0.0033,0.0021,-0.0024,0.0022,-0.0024,0.0011,-0.0031,0.0014,-0.0025,0.0012,-0.0028,0.0017,-0.0016,0.0011,-0.002,0.0014,-0.0023,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.001,-0.001,0.0014,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.001,0.0014,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0008,0,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.2196,0.2539,-0.0844,0.0846,-0.0254,0.0278,-0.0155,0.0219,-0.0215,0.0206,-0.244,0.1788,-0.2262,0.1804,-0.0392,0.0378,-0.0304,0.0364,-0.0308,0.0213,-0.0138,0.015,-0.0203,0.0204,-0.0215,0.0167,-0.0134,0.0141,-0.0129,0.0124,-0.0092,0.0101,-0.0128,0.0093,-0.0076,0.0052,-0.0056,0.0059,-0.0065,0.0054,-0.0079,0.0063,-0.0045,0.0047,-0.0053,0.0056,-0.004,0.0037,-0.0032,0.0041,-0.0016,0.0042,-0.0023,0.0035,-0.0034,0.0053,-0.0031,0.0037,-0.0024,0.0022,-0.004,0.004,-0.003,0.0033,-0.003,0.0028,-0.0032,0.0014,-0.0036,0.0016,-0.0028,0.0018,-0.0034,0.0016,-0.0025,0.0022,-0.0014,0.0019,-0.0025,0.002,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0013,0.0019,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.0021,-0.0015,0.0022,-0.0009,0.0022,-0.0007,0.0016,-0.0004,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0008,-0.0015,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0014,0.0003,-0.0014,0.0003,-0.0016,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه های انباشته تراشه پوکر 2.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0862,0.1202,-0.0548,0.0376,-0.0203,0.0263,-0.0346,0.0426,-0.0251,0.0278,-0.0112,0.0078,-0.0081,0.0077,-0.0056,0.0041,-0.2673,0.3455,-0.1131,0.0634,-0.0994,0.1026,-0.0151,0.0191,-0.0222,0.0273,-0.0151,0.0064,-0.0284,0.0208,-0.0114,0.0062,-0.0117,0.0091,-0.0067,0.0081,-0.0086,0.0087,-0.0041,0.0044,-0.0056,0.0043,-0.0039,0.0028,-0.0033,0.0033,-0.0022,0.0028,-0.0019,0.0036,-0.0017,0.003,-0.0022,0.0037,-0.0022,0.0018,-0.002,0.0019,-0.003,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0017,0.0014,-0.0258,0.015,-0.0256,0.0154,-0.0148,0.0111,-0.0068,0.0063,-0.0008,0.0027,-0.0019,0.0023,-0.0015,0.0016,-0.0111,0.0098,-0.0214,0.0287,-0.0033,0.002,-0.0032,0.0023,-0.0014,0.0023,-0.0014,0.0023,-0.005,0.0038,-0.0025,0.0019,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.1378,0.1161,-0.035,0.0342,-0.0631,0.0257,-0.0399,0.0625,-0.0275,0.0242,-0.325,0.2978,-0.198,0.1436,-0.0258,0.0239,-0.0165,0.0217,-0.0075,0.0216,-0.014,0.0163,-0.0136,0.0155,-0.0121,0.0102,-0.0081,0.0041,-0.0062,0.0054,-0.0052,0.0051,-0.0058,0.0066,-0.0057,0.0041,-0.0037,0.0045,-0.0037,0.0051,-0.0037,0.0031,-0.0064,0.0052,-0.0025,0.0039,-0.0016,0.0037,-0.0031,0.0028,-0.0028,0.0037,-0.0015,0.0029,-0.0023,0.0036,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.001,-0.0023,0.0014,-0.002,0.0012,-0.0017,0.0007,-0.002,0.0008,-0.0015,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0002,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0005,-0.1085,0.0768,-0.1101,0.0652,-0.0241,0.0294,-0.0228,0.0194,-0.0226,0.0298,-0.0256,0.0144,-0.0132,0.009,-0.051,0.0459,-0.2396,0.2389,-0.1644,0.1649,-0.0435,0.0703,-0.0582,0.0571,-0.0322,0.0383,-0.0459,0.0435,-0.0101,0.0086,-0.0079,0.0052,-0.0075,0.0069,-0.0074,0.0061,-0.0063,0.0047,-0.0072,0.0066,-0.0033,0.004,-0.0077,0.0137,-0.0141,0.0115,-0.003,0.0031,-0.0024,0.004,-0.0013,0.0031,-0.0023,0.0021,-0.0031,0.0025,-0.0029,0.0024,-0.0153,0.0124,-0.039,0.0445,-0.0176,0.0205,-0.003,0.0049,-0.0109,0.0236,-0.0216,0.0232,-0.0056,0.0063,-0.0036,0.0018,-0.002,0.0024,-0.0043,0.0048,-0.003,0.0032,-0.0021,0.0012,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0014,-0.0019,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.1474,0.1395,-0.0369,0.0316,-0.0167,0.025,-0.063,0.0676,-0.0293,0.0249,-0.0108,0.0123,-0.1581,0.1222,-0.1096,0.112,-0.3297,0.2584,-0.0465,0.0511,-0.0318,0.0577,-0.0325,0.04,-0.0236,0.0228,-0.0152,0.0175,-0.0117,0.014,-0.0081,0.0081,-0.0071,0.0051,-0.0067,0.0056,-0.0073,0.0056,-0.0059,0.0038,-0.0056,0.0054,-0.0038,0.0047,-0.0189,0.0198,-0.0042,0.0051,-0.0015,0.0057,-0.0018,0.0046,-0.0184,0.0155,-0.0068,0.0156,-0.0036,0.0041,-0.0033,0.0016,-0.0054,0.003,-0.0083,0.013,-0.0131,0.0121,-0.0025,0.0036,-0.0022,0.0016,-0.0018,0.0024,-0.0034,0.0054,-0.003,0.003,-0.0078,0.0058,-0.002,0.0027,-0.0019,0.002,-0.0012,0.0016,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0014,0.0006,-0.0014,0.0005,-0.0014,0,-0.0011,0.0001,-0.0012,-0.0002,-0.0011,0,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,0,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.1268,0.1128,-0.1814,0.1375,-0.0137,0.0222,-0.0176,0.0137,-0.0059,0.01,-0.0098,0.0145,-0.143,0.1192,-0.1501,0.1819,-0.1564,0.2261,-0.08,0.0877,-0.0566,0.0513,-0.0213,0.0296,-0.0282,0.0248,-0.0332,0.0294,-0.0147,0.0148,-0.0108,0.0158,-0.0117,0.0084,-0.007,0.0058,-0.007,0.0065,-0.0078,0.0073,-0.0051,0.0044,-0.0062,0.0053,-0.0045,0.0061,-0.1646,0.1774,-0.1227,0.0992,-0.2016,0.1538,-0.072,0.0892,-0.0228,0.0278,-0.0187,0.0186,-0.0227,0.0198,-0.0306,0.0324,-0.0095,0.0078,-0.0878,0.1014,-0.2115,0.2167,-0.1403,0.12,-0.1154,0.126,-0.0421,0.0463,-0.0659,0.0568,-0.032,0.0324,-0.0481,0.046,-0.0437,0.0268,-0.0098,0.0109,-0.0146,0.0125,-0.0087,0.0112,-0.0069,0.0062,-0.0072,0.0056,-0.0044,0.0056,-0.0056,0.0051,-0.0039,0.0058,-0.0033,0.0037,-0.0042,0.0027,-0.0037,0.0028,-0.0033,0.0023,-0.0026,0.0023,-0.0015,0.0028,-0.0019,0.0029,-0.0023,0.0023,-0.0028,0.0031,-0.0013,0.0018,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0018,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1821,0.1333,-0.0289,0.0227,-0.0222,0.0211,-0.0088,0.0203,-0.0172,0.0113,-0.0149,0.0149,-0.0062,0.0064,-0.3809,0.4548,-0.4068,0.344,-0.1294,0.126,-0.0738,0.0616,-0.0275,0.0273,-0.0375,0.04,-0.038,0.039,-0.019,0.0271,-0.008,0.0094,-0.0098,0.0102,-0.0109,0.009,-0.0078,0.0045,-0.0088,0.0065,-0.0098,0.0095,-0.0097,0.0084,-0.0043,0.0064,-0.0026,0.0051,-0.0021,0.0044,-0.0026,0.0046,-0.0046,0.0045,-0.0051,0.005,-0.0078,0.0095,-0.0361,0.0238,-0.0163,0.0181,-0.0147,0.0103,-0.0029,0.0031,-0.0018,0.002,-0.0032,0.0026,-0.0018,0.0023,-0.0025,0.0031,-0.0027,0.0027,-0.0031,0.0031,-0.0028,0.0022,-0.0012,0.0016,-0.0018,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0107,0.0264,-0.1632,0.1341,-0.0265,0.0247,-0.0103,0.0117,-0.103,0.0811,-0.1363,0.2157,-0.1087,0.1396,-0.1323,0.0912,-0.0204,0.0308,-0.0348,0.0318,-0.0209,0.0147,-0.0134,0.0107,-0.0136,0.0075,-0.0098,0.0047,-0.007,0.0055,-0.0072,0.0041,-0.0058,0.0054,-0.0039,0.0036,-0.0289,0.0228,-0.015,0.0155,-0.0031,0.0055,-0.002,0.0049,-0.0021,0.0051,-0.0135,0.0147,-0.0274,0.0243,-0.018,0.019,-0.0035,0.0041,-0.0054,0.0042,-0.0035,0.0037,-0.003,0.0023,-0.0031,0.002,-0.003,0.0013,-0.0047,0.0031,-0.0018,0.0013,-0.0017,0.0021,-0.0009,0.0021,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.002,-0.0011,0.0018,-0.0005,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
بازی پوکر - بازی پوکر تراشه های انباشته تراشه پوکر 3.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0019,0.0002,0.0029,-0.0033,0.007,-0.0025,0.0052,-0.0074,0.0056,-0.0218,0.0137,-0.0512,0.0627,-0.0188,0.0303,-0.0208,0.0246,-0.0132,0.0159,-0.0125,0.017,-0.0234,0.031,-0.0095,0.0122,-0.0252,0.0361,-0.0117,0.0148,-0.0408,0.03,-0.0317,0.034,-0.0115,0.0146,-0.0138,0.0123,-0.0188,0.0152,-0.0266,0.0293,-0.0105,0.0107,-0.0239,0.0148,-0.052,0.0426,-0.0149,0.0172,-0.0186,0.013,-0.0142,0.0101,-0.0195,0.0089,-0.0096,0.0095,-0.0275,0.0376,-0.0079,0.0141,-0.0075,0.0094,-0.0099,0.0069,-0.0086,0.0073,-0.101,0.0966,-0.0288,0.0263,-0.0152,0.0138,-0.0077,0.0088,-0.0074,0.0084,-0.0152,0.01,-0.0053,0.0085,-0.006,0.0061,-0.0053,0.0078,-0.0057,0.0034,-0.0148,0.0167,-0.0126,0.0138,-0.0105,0.0095,-0.0081,0.0059,-0.0105,0.0081,-0.0052,0.0069,-0.0147,0.0152,-0.0068,0.0104,-0.0141,0.013,-0.0336,0.0208,-0.017,0.0184,-0.0256,0.0222,-0.0339,0.0267,-0.012,0.0136,-0.0119,0.0128,-0.0159,0.0137,-0.0125,0.0084,-0.0137,0.0103,-0.0101,0.0082,-0.0167,0.0107,-0.0139,0.0101,-0.0254,0.018,-0.0159,0.0148,-0.0182,0.0143,-0.0113,0.0115,-0.0094,0.0071,-0.0143,0.0105,-0.0064,0.0056,-0.0076,0.0067,-0.0127,0.0103,-0.0092,0.0089,-0.0091,0.0055,-0.0075,0.0061,-0.0238,0.0241,-0.0076,0.0101,-0.0126,0.0148,-0.0328,0.0217,-0.0157,0.0094,-0.0092,0.0136,-0.0072,0.0075,-0.0053,0.0051,-0.0075,0.0057,-0.006,0.0039,-0.0034,0.0046,-0.0043,0.0053,-0.0052,0.0069,-0.0041,0.0052,-0.0138,0.0075,-0.0044,0.005,-0.0078,0.0068,-0.009,0.0122,-0.0393,0.0301,-0.0152,0.02,-0.0334,0.0427,-0.0108,0.0108,-0.0062,0.0081,-0.0049,0.0034,-0.0036,0.0062,-0.011,0.0062,-0.0078,0.011,-0.0072,0.0152,-0.0037,0.0045,-0.0132,0.0156,-0.0024,0.0039,-0.002,0.003,-0.0028,0.0026,-0.0032,0.0018,-0.0025,0.0027,-0.0038,0.005,-0.0045,0.0052,-0.0039,0.0052,-0.0044,0.0054,-0.0032,0.0068,-0.0067,0.0073,-0.0069,0.0071,-0.0067,0.0054,-0.0055,0.0039,-0.0059,0.0047,-0.0066,0.0036,-0.0126,0.009,-0.0165,0.0147,-0.0119,0.0079,-0.0037,0.0051,-0.0166,0.0137,-0.0106,0.009,-0.013,0.0112,-0.0186,0.0166,-0.0121,0.0105,-0.0136,0.0188,-0.0163,0.0183,-0.0102,0.009,-0.0185,0.0155,-0.0162,0.0159,-0.0115,0.0144,-0.0338,0.0352,-0.024,0.0263,-0.0311,0.0297,-0.0136,0.0072,-0.0055,0.0063,-0.0094,0.0066,-0.0106,0.0106,-0.0086,0.0112,-0.0026,0.0056,-0.0037,0.0063,-0.0053,0.0052,-0.0045,0.0063,-0.0092,0.0056,-0.0099,0.0061,-0.004,0.0063,-0.0062,0.0047,-0.0049,0.0037,-0.006,0.0021,-0.0183,0.0114,-0.0144,0.0109,-0.0119,0.0078,-0.005,0.0095,-0.006,0.0082,-0.0129,0.0127,-0.0091,0.0154,-0.0126,0.0122,-0.0063,0.0078,-0.0073,0.0057,-0.0089,0.0107,-0.0106,0.0088,-0.0158,0.016,-0.0068,0.007,-0.0251,0.0178,-0.0194,0.0206,-0.0117,0.0092,-0.0111,0.014,-0.0281,0.0385,-0.0228,0.0169,-0.0218,0.0175,-0.043,0.0467,-0.0148,0.0184,-0.0093,0.0081,-0.0057,0.0081,-0.0067,0.004,-0.0173,0.0149,-0.0092,0.0073,-0.0056,0.0081,-0.0113,0.0094,-0.0109,0.0054,-0.0119,0.0133,-0.0289,0.035,-0.0232,0.018,-0.0092,0.006,-0.0175,0.0131,-0.0225,0.0316,-0.0383,0.0391,-0.0196,0.012,-0.0056,0.0074,-0.082,0.0431,-0.0129,0.0147,-0.0059,0.0054,-0.0109,0.0115,-0.0055,0.0052,-0.0085,0.0051,-0.0039,0.0029,-0.0052,0.0033,-0.0037,0.003,-0.0032,0.0033,-0.0064,0.0067,-0.0047,0.0033,-0.0051,0.0022,-0.0049,0.0034,-0.0046,0.0023,-0.0078,0.0067,-0.0065,0.0081,-0.0063,0.0074,-0.0062,0.0049,-0.0068,0.0072,-0.0071,0.0046,-0.0031,0.0058,-0.0119,0.0087,-0.0056,0.0056,-0.007,0.0106,-0.0084,0.0099,-0.0089,0.0068,-0.0075,0.0149,-0.0448,0.0517,-0.028,0.0258,-0.0112,0.0127,-0.0064,0.0074,-0.0047,0.0061,-0.0048,0.0055,-0.0046,0.0045,-0.0152,0.0177,-0.0058,0.0054,-0.0083,0.0082,-0.0073,0.0091,-0.0079,0.006,-0.0247,0.0246,-0.0087,0.0087,-0.0056,0.0059,-0.0043,0.0102,-0.0061,0.006,-0.0076,0.0068,-0.0068,0.0073,-0.0176,0.0194,-0.0044,0.0056,-0.0046,0.0032,-0.0152,0.0124,-0.0049,0.006,-0.0049,0.0026,-0.0023,0.0038,-0.0024,0.0034,-0.0023,0.0023,-0.0026,0.0038,-0.0032,0.0025,-0.0027,0.0016,-0.0079,0.0055,-0.0041,0.0055,-0.0029,0.0031,-0.0022,0.0035,-0.0063,0.0034,-0.0068,0.0034,-0.0032,0.0021,-0.0033,0.0013,-0.0046,0.0014,-0.0038,0.0007,-0.003,0.0012,-0.0025,0.0009,-0.0023,0.0031,-0.0032,0.0036,-0.0018,0.004,-0.0021,0.0045,-0.0031,0.004,-0.001,0.0035,-0.0013,0.0024,-0.0025,0.0019,-0.0023,0.0014,-0.0026,0.0011,-0.0033,0.0009,-0.0037,0.0028,-0.0112,0.012,-0.0065,0.0061,-0.0043,0.0041,-0.0019,0.0044,-0.002,0.0032,-0.0038,0.0021,-0.003,0.0027,-0.0026,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.003,0.0034,-0.0018,0.0032,-0.0009,0.0034,-0.0032,0.0031,-0.0016,0.0032,-0.0035,0.0044,-0.0047,0.0038,-0.0179,0.0193,-0.0078,0.0081,-0.0036,0.0064,-0.005,0.001,-0.0198,0.017,-0.008,0.0015,-0.006,0.0032,-0.0039,0.0063,-0.0005,0.0064,-0.0004,0.0051,-0.0028,0.0055,-0.0036,0.0031,-0.008,0.0017,-0.0209,0.0169,-0.0095,0.0097,-0.0049,0.0051,-0.0038,0.0077,-0.0041,0.0073,-0.004,0.0032,-0.0108,0.0117,-0.0057,0.0067,-0.0037,0.0017,-0.0043,0.0014,-0.0026,0.0025,-0.0011,0.0038,-0.0003,0.0043,-0.0029,0.0036,-0.0025,0.0023,-0.0032,0.0011,-0.0018,0.0027,-0.0022,0.0018,-0.0007,0.0045,-0.0005,0.0035,-0.001,0.0042,-0.002,0.003,-0.0021,0.002,-0.0034,0.0014,-0.003,0.0016,-0.004,0.002,-0.0038,0.0025,-0.0031,0.0012,-0.0022,0.0032,-0.0043,0.0029,-0.0042,0.0038,-0.0026,0.003,-0.0031,0.0042,-0.0044,0.0035,-0.0024,0.0041,-0.0032,0.0046,-0.003,0.0033,-0.0043,0.0036,-0.0043,0.0054,-0.0062,0.0049,-0.0049,0.0053,-0.004,0.0049,-0.0058,0.0056,-0.0069,0.0064,-0.0096,0.0077,-0.0048,0.0064,-0.0034,0.0076,-0.0067,0.0052,-0.0047,0.0036,-0.0038,0.0043,-0.0045,0.0038,-0.0042,0.0028,-0.0028,0.0031,-0.0028,0.005,-0.0064,0.0065,-0.0055,0.0094,-0.0449,0.0494,-0.0137,0.0245,-0.0074,0.0172,-0.0098,0.0071,-0.0042,0.0072,-0.0081,0.0031,-0.0047,0.0036,-0.0041,0.0026,-0.0076,0.0062,-0.0052,0.0031,-0.0032,0.0039,-0.0048,0.0035,-0.0033,0.0042,-0.0157,0.0185,-0.0129,0.0093,-0.0049,0.0038,-0.0034,0.0034,-0.0052,0.0048,-0.0069,0.0067,-0.0027,0.0029,-0.0032,0.0022,-0.002,0.0025,-0.0016,0.0024,-0.0023,0.0013,0.0003,0.0026,-0.0086,0.0073,-0.0025,0.0026,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.001,-0.0015,0.001,-0.0015,0,-0.0017,-0.0006,-0.0027,-0.0009,-0.0033,-0.0012,-0.0034,-0.0016,-0.0099,0.0043,-0.004,0.0007,-0.0023,0,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0009,0.0002,0.0015,0.001,0.0028,-0.0104,0.003,-0.0188,0.006,-0.0065,0.0218,-0.0073,0.0233,-0.0086,0.0047,-0.0048,0.0043,-0.0051,0.0076,-0.0097,0.0039,-0.0208,0.0173,-0.0198,0.0352,-0.0247,0.0226,-0.0169,0.0165,-0.0213,0.0103,-0.0143,0.0062,-0.0247,0.0211,-0.0074,0.0079,-0.0092,0.009,-0.014,0.0161,-0.0115,0.0059,-0.0576,0.0315,-0.0062,0.0054,-0.0079,0.0092,-0.0093,0.0079,-0.0065,0.004,-0.0058,0.0047,-0.0062,0.0063,-0.0075,0.0034,-0.0081,0.0049,-0.007,0.0045,-0.0085,0.0061,-0.0372,0.0429,-0.0327,0.0369,-0.0246,0.0269,-0.0226,0.0251,-0.012,0.02,-0.0078,0.0081,-0.0109,0.0135,-0.0278,0.0172,-0.0167,0.0133,-0.0221,0.0172,-0.0118,0.0107,-0.0108,0.0098,-0.0234,0.0078,-0.0174,0.023,-0.0074,0.0093,-0.006,0.0116,-0.0055,0.0082,-0.0041,0.0054,-0.0026,0.0039,-0.0031,0.0033,-0.0025,0.0032,-0.0017,0.0023,-0.0045,0.0041,-0.0027,0.0013,-0.0041,0.0014,-0.0061,0.0039,-0.0034,0.0044,-0.0068,0.006,-0.002,0.0058,-0.0089,0.0074,-0.0111,0.0101,-0.0119,0.0135,-0.0079,0.0078,-0.0034,0.0054,-0.0036,0.002,-0.0024,0.0023,-0.0063,0.0039,-0.0223,0.0175,-0.0123,0.0096,-0.009,0.0081,-0.0157,0.012,-0.004,0.0047,-0.006,0.0095,-0.0057,0.005,-0.0069,0.0091,-0.0048,0.007,-0.009,0.0062,-0.0062,0.0062,-0.0042,0.0059,-0.0052,0.0022,-0.0044,0.0029,-0.0049,0.0043,-0.0094,0.0106,-0.0078,0.0144,-0.0047,0.0043,-0.0052,0.0047,-0.007,0.0036,-0.0098,0.0061,-0.0059,0.0071,-0.034,0.0296,-0.0132,0.021,-0.0097,0.0103,-0.0061,0.0047,-0.0124,0.0094,-0.0089,0.0094,-0.0051,0.0038,-0.0045,0.0042,-0.0019,0.006,-0.0139,0.0099,-0.0063,0.0065,-0.0066,0.0067,-0.0051,0.006,-0.0057,0.0069,-0.0058,0.0073,-0.0043,0.0044,-0.0063,0.0047,-0.0117,0.0081,-0.0049,0.0046,-0.0059,0.0053,-0.0038,0.0061,-0.0032,0.0037,-0.0026,0.0023,-0.0025,0.0025,-0.0042,0.0034,-0.0032,0.0037,-0.0048,0.0049,-0.0032,0.0041,-0.0036,0.0044,-0.0076,0.006,-0.0057,0.0066,-0.0049,0.0027,-0.0065,0.0052,-0.004,0.0026,-0.0017,0.0018,-0.0057,0.0043,-0.0021,0.0026,-0.0013,0.0017,-0.0019,0.0012,-0.0018,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0049,0.0049,-0.0029,0.0028,-0.0023,0.0012,-0.0037,0.0035,-0.007,0.0051,-0.0054,0.0065,-0.003,0.006,-0.0043,0.0036,-0.0095,0.0109,-0.0086,0.0148,-0.0041,0.0046,-0.0041,0.0023,-0.0127,0.0132,-0.0113,0.0125,-0.0091,0.0071,-0.0032,0.0036,-0.0017,0.0031,-0.0032,0.0015,-0.0025,0.0022,-0.003,0.0022,-0.0034,0.0025,-0.0029,0.0019,-0.0033,0.0025,-0.004,0.003,-0.0073,0.0042,-0.0043,0.0036,-0.0032,0.0039,-0.0099,0.0092,-0.003,0.0039,-0.0048,0.005,-0.0024,0.0042,-0.0161,0.0307,-0.0136,0.018,-0.0045,0.0053,-0.048,0.0326,-0.011,0.0117,-0.0113,0.0077,-0.0142,0.0101,-0.0283,0.0453,-0.017,0.0253,-0.0076,0.0063,-0.0071,0.0098,-0.0523,0.0612,-0.0252,0.0314,-0.0098,0.011,-0.0069,0.0073,-0.015,0.0186,-0.0078,0.0076,-0.0077,0.0059,-0.0115,0.0083,-0.0191,0.019,-0.0089,0.0068,-0.0056,0.0063,-0.0053,0.0043,-0.0059,0.0081,-0.0494,0.0507,-0.0057,0.0082,-0.0075,0.0077,-0.0058,0.0064,-0.0067,0.0066,-0.0046,0.0077,-0.0063,0.0045,-0.0055,0.0052,-0.0057,0.0055,-0.0278,0.0393,-0.0089,0.0038,-0.0071,0.0058,-0.0039,0.0057,-0.0051,0.0051,-0.0152,0.0152,-0.0056,0.0069,-0.0062,0.0057,-0.0098,0.0119,-0.0038,0.0066,-0.006,0.0056,-0.0067,0.0052,-0.0042,0.0047,-0.0042,0.0045,-0.0101,0.0049,-0.0066,0.0072,-0.0053,0.0049,-0.0055,0.0063,-0.0052,0.0068,-0.0118,0.0164,-0.0068,0.0074,-0.0054,0.0058,-0.0099,0.0092,-0.0076,0.0057,-0.0075,0.0089,-0.0056,0.0061,-0.0061,0.0079,-0.0071,0.0059,-0.0037,0.0063,-0.0048,0.0067,-0.0072,0.0045,-0.0059,0.0056,-0.0052,0.0048,-0.0054,0.0044,-0.0453,0.0296,-0.0403,0.0341,-0.0105,0.0071,-0.007,0.0054,-0.0056,0.0047,-0.0063,0.0055,-0.0044,0.008,-0.0068,0.004,-0.0052,0.0031,-0.0085,0.0096,-0.0098,0.0081,-0.0045,0.007,-0.0026,0.0041,-0.0021,0.0039,-0.0032,0.0028,-0.0036,0.0014,-0.0039,0.0011,-0.0046,0.003,-0.0025,0.0027,-0.0033,0.0044,-0.0026,0.0035,-0.002,0.0031,-0.0028,0.0032,-0.006,0.0043,-0.0134,0.0071,-0.0168,0.0149,-0.0064,0.0063,-0.0139,0.0181,-0.0058,0.0047,-0.0071,0.0072,-0.0045,0.0057,-0.0038,0.0047,-0.0052,0.0066,-0.0047,0.0053,-0.0056,0.006,-0.0046,0.0037,-0.0046,0.0067,-0.0043,0.0053,-0.007,0.0042,-0.0044,0.0089,-0.0035,0.0053,-0.0036,0.0065,-0.0038,0.0043,-0.0057,0.0052,-0.0048,0.005,-0.0046,0.0067,-0.0043,0.0059,-0.0048,0.0047,-0.0053,0.0047,-0.007,0.0039,-0.0048,0.006,-0.0051,0.009,-0.0074,0.005,-0.0058,0.0058,-0.0049,0.0087,-0.0054,0.0073,-0.0059,0.0072,-0.0081,0.0078,-0.0053,0.0052,-0.0068,0.0067,-0.0073,0.0055,-0.006,0.0064,-0.007,0.007,-0.008,0.0065,-0.0061,0.0065,-0.0066,0.0073,-0.0064,0.0069,-0.0073,0.0066,-0.0075,0.0052,-0.0058,0.0092,-0.0088,0.0068,-0.0056,0.006,-0.0067,0.0053,-0.0051,0.0059,-0.0072,0.0078,-0.0091,0.0076,-0.0067,0.0069,-0.0057,0.0081,-0.008,0.0068,-0.0075,0.0069,-0.0079,0.0055,-0.0085,0.0064,-0.0092,0.0061,-0.0081,0.0082,-0.0078,0.0109,-0.006,0.0092,-0.0043,0.0091,-0.0059,0.006,-0.0087,0.0079,-0.0316,0.0309,-0.0118,0.0128,-0.0102,0.0077,-0.0327,0.0392,-0.0112,0.0121,-0.0079,0.0084,-0.0121,0.007,-0.0065,0.0074,-0.0067,0.0056,-0.0063,0.0062,-0.0379,0.0358,-0.0086,0.0113,-0.007,0.0103,-0.0053,0.005,-0.0061,0.0073,-0.0561,0.0313,-0.009,0.011,-0.0206,0.0165,-0.0251,0.0376,-0.0147,0.019,-0.012,0.0074,-0.0508,0.0412,-0.0146,0.0152,-0.0153,0.0106,-0.0036,0.0069,-0.0075,0.004,-0.0033,0.0055,-0.0038,0.0032,-0.0336,0.0418,-0.0327,0.0264,-0.0215,0.02,-0.0204,0.0183,-0.013,0.0186,-0.0119,0.0205,-0.0105,0.0072,-0.0067,0.0077,-0.0069,0.0082,-0.0063,0.0041,-0.01,0.0104,-0.0104,0.0121,-0.012,0.0163,-0.0329,0.0318,-0.0148,0.0201,-0.0128,0.0098,-0.0362,0.0425,-0.0452,0.0404,-0.0198,0.0219,-0.0075,0.0079,-0.0238,0.0179,-0.0095,0.0098,-0.015,0.011,-0.0088,0.0098,-0.0054,0.0059,-0.0059,0.0072,-0.0167,0.0125,-0.0121,0.0083,-0.0284,0.0247,-0.0134,0.0117,-0.0086,0.0096,-0.0072,0.0095,-0.0052,0.0032,-0.0045,0.0034,-0.008,0.0052,-0.014,0.0112,-0.0062,0.0053,-0.0039,0.0049,-0.0024,0.0026,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0027,-0.0025,0.0024,-0.0058,0.0031,-0.0075,0.0044,-0.0073,0.0042,-0.0051,0.0032,-0.0044,0.0047,-0.0043,0.0039,-0.0095,0.0081,-0.0061,0.006,-0.0044,0.0047,-0.003,0.003,-0.0093,0.01,-0.0238,0.0233,-0.0303,0.0322,-0.0088,0.0055,-0.0388,0.034,-0.0116,0.0193,-0.0072,0.007,-0.0061,0.0036,-0.0067,0.0045,-0.0084,0.0066,-0.0134,0.0114,-0.0243,0.0266,-0.0068,0.0066,-0.0228,0.0186,-0.0418,0.0331,-0.0302,0.0324,-0.0361,0.0206,-0.0137,0.0105,-0.0376,0.0483,-0.04,0.0274,-0.0166,0.0175,-0.0362,0.036,-0.0131,0.0244,-0.0396,0.0287,-0.0084,0.0119,-0.0063,0.0071,-0.0044,0.0042,-0.0022,0.0035,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0048,0.0042,-0.0048,0.0036,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0018,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0003,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
کارت های بازی - poker chips - حرکت احساس - تکان دهنده و ترکیب تراشه پوکر و کارت در جدول 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۰۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری