مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 56 کالیبر M249 ماشین ...

5 56 کالیبر M249 مسلسل تک شات, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها گلولهبستندستگاهزد و خوردتفنگتپانچهsingleدیدگاهsidearmاتوماتیکM249caliber
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0756,0.0769,-0.0601,0.0645,-0.0307,0.0425,-0.0196,0.0201,-0.0127,0.0123,-0.0064,0.0089,-0.0316,0.0281,-0.0679,0.0938,-0.0889,0.0542,-0.0664,0.0738,-0.0467,0.0489,-0.0326,0.0258,-0.0243,0.0333,-0.0972,0.1007,-0.0947,0.1111,-0.1558,0.1567,-0.2921,0.2987,-0.3609,0.359,-0.4027,0.3475,-0.2756,0.5,-0.1313,0.0234,-0.0254,0.2014,0.0022,0.4304,-0.0341,0.4056,-0.044,0.3334,-0.1333,0.2575,-0.0138,0.1392,-0.0583,0.0965,-0.1141,0.0927,-0.1252,-0.0085,-0.1244,-0.0084,-0.1526,0.0031,-0.0518,0.0143,-0.0623,0.041,-0.1107,0.0871,-0.1069,0.086,-0.1167,0.0785,-0.0752,0.0712,-0.0803,0.0528,-0.0401,0.1304,-0.0219,0.1974,0.0021,0.0681,0.0076,0.056,0.0156,0.0488,0.008,0.0443,0.009,0.0381,0.0016,0.0327,0.0008,0.0237,-0.0055,0.0193,-0.0127,0.0282,-0.014,0.0247,-0.016,0.0224,-0.0188,0.023,-0.0137,0.0074,-0.0194,0.0102,-0.0231,0.018,-0.0294,0.0199,-0.022,0.0183,-0.0198,0.0105,-0.0314,0.0201,-0.0378,0.0303,-0.0287,0.0162,-0.0247,0.0026,-0.0179,0.0083,-0.0508,0.0244,-0.0237,0.0139,-0.0274,0.0348,-0.0261,0.0242,-0.0184,0.0194,-0.0141,0.0123,-0.0266,0.022,-0.0105,0.024,-0.0144,0.0094,-0.0127,0.0154,-0.0117,0.0098,-0.0091,0.0093,-0.009,0.0125,-0.0092,0.0184,-0.0125,-0.0002,-0.0055,0.0091,-0.0041,0.0108,-0.0103,0.0031,-0.0077,0.011,-0.0097,0.0043,-0.0089,0.0044,-0.0035,0.0061,-0.004,0.0059,-0.0068,0.0055,-0.0057,0.004,-0.0078,0.0035,-0.0037,0.0064,-0.0079,0.0078,-0.008,0.0095,-0.008,0.0044,-0.003,0.0066,-0.0074,0.0005,-0.0042,0.0067,-0.0033,0.0055,-0.0059,0.0016,-0.004,0.0003,-0.0034,0.0036,-0.0079,0.0076,-0.0025,0.0087,-0.0054,0.0037,-0.0045,0.0027,-0.0025,0.0047,-0.0056,0.0046,-0.0067,0.0017,0.001,0.007,-0.0061,0.0011,-0.0024,0.0043,-0.0025,0.0019,-0.0037,0.0004,-0.0027,0.0048,-0.0029,0.0038,-0.0077,0.0062,-0.0024,0.0037,-0.0054,0.0004,-0.0021,0.0058,-0.0033,0.0011,-0.0014,0.0025,-0.0047,0.0016,-0.0001,0.0055,-0.0031,0.0028,-0.0021,0.0022,-0.0043,0.001,-0.0023,0.005,-0.0026,0.0044,-0.0018,0.002,-0.0022,0.0024,-0.0017,0.0029,-0.0017,0.0008,-0.0019,0.0029,-0.004,0.0031,-0.0026,0.0036,-0.0043,0.0023,-0.0035,0.0031,-0.0026,0.002,-0.0032,0.0044,-0.0059,0.0052,-0.0033,0.0064,-0.0038,-0.0003,-0.0017,0.0006,-0.0011,0.0024,-0.0023,0.0024,-0.0011,0.0037,-0.0044,0.0005,-0.0026,0.0059,-0.004,0.0048,-0.0068,0.0045,-0.0055,0.0075,-0.0027,0.0078,-0.0081,-0.0001,-0.0068,0.0046,-0.0043,0.0087,-0.006,0.0081,-0.0031,0.0072,-0.0043,0.0005,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0046,-0.003,0.0044,-0.0051,0.0017,-0.0025,0.002,-0.0018,0.0026,-0.0049,0.0024,0.0007,0.0059,-0.0048,0.0013,-0.0032,0.0032,-0.0012,0.0047,-0.0027,-0.0001,-0.0036,0.0019,-0.0014,0.0021,-0.0018,0.0011,-0.0003,0.0021,-0.0008,0.0027,-0.0029,0.0005,-0.0012,0.0029,-0.0041,0.0008,-0.002,0.0036,-0.0036,0.003,-0.0008,0.0035,-0.003,0.0016,-0.001,0.0023,-0.0025,0.0001,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0025,-0.0026,0.001,-0.0032,0.0037,-0.0018,0.004,-0.0036,-0.0009,-0.0012,0.0017,-0.002,0.0015,-0.002,0.0026,-0.0021,0.0013,-0.0004,0.0019,-0.0027,0.0023,-0.0027,0.002,-0.0006,0.002,-0.0025,0.0013,-0.0017,0.0021,-0.0015,0.0018,-0.0005,0.002,-0.0025,0.0015,-0.0036,0.0078,-0.0089,0.0014,-0.0026,0.0097,-0.0063,0.0097,-0.0061,0.0045,-0.0045,0.005,-0.0041,0.0039,-0.0036,0.0059,-0.0056,0.0014,-0.0043,0.0013,0.0005,0.0031,-0.0019,0.0025,-0.0015,0.0022,-0.0023,0.0007,-0.0028,0.0014,-0.0009,0.0026,-0.0025,0.0013,-0.0026,0.0022,-0.0014,0.001,-0.0009,0.002,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0034,-0.0021,0.0028,-0.0015,0.0019,-0.0037,0.0043,-0.0023,0.004,-0.0051,0.0026,-0.0019,0.0032,-0.0062,0.0006,-0.002,0.0062,-0.0048,0.0052,-0.0016,0.004,-0.0042,0.0006,-0.0005,0.0022,-0.0022,0.0009,-0.0015,0.0023,-0.0034,0.0004,-0.0003,0.003,-0.0025,0.0027,-0.002,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0018,0.0012,0,0.0018,-0.0018,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0015,-0.0018,0.0002,-0.0008,0.0019,-0.0011,0.0023,-0.0015,-0.0003,-0.0009,0.0016,-0.0005,0.0011,-0.0016,0.0003,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0027,-0.0021,0.0034,-0.0027,0.0031,-0.0005,0.0024,-0.0013,0.0003,-0.0023,0.0007,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0014,0.0001,0.0026,-0.002,0.0005,-0.0015,0.005,-0.0045,0.0005,-0.0028,0.0036,-0.0005,0.0049,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0014,0.0001,-0.001,0.0004,-0.0017,0,-0.0001,0.002,-0.0004,0.0014,-0.0009,0.0017,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0011,-0.0018,0.0009,-0.002,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0019,-0.0004,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0021,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0004,0.002,-0.0017,0.001,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0007,-0.0007,0.0027,-0.0026,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0005,0.0015,-0.0036,0.0007,-0.0014,0.0024,-0.0025,0.0012,-0.0014,0.0019,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0045,-0.0036,0.0031,-0.0028,0.0032,-0.002,0.0025,-0.0036,0.0028,-0.0015,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0024,0.0028,-0.0037,0.0023,-0.0013,0.0023,-0.0021,0.001,-0.0021,0.0022,-0.0015,0.0029,-0.0028,0.0019,-0.0019,0.004,-0.0034,0.0023,-0.0031,0.0019,-0.0016,0.0028,-0.0021,0.0021,-0.0022,0.0011,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0016,-0.0007,0.0018,-0.0017,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0013,-0.0003,0.0013,-0.0003,0.0011,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0007,0.0004,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0018,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0004,0.0012,-0.0011,0,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.002,0.0007,-0.0026,0.0019,-0.0023,0.0022,-0.0015,0.0026,-0.001,0.0013,-0.0016,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0002,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0018,-0.0017,0.0008,-0.0017,0.0003,-0.0006,0.0016,0.0002,0.0019,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0003,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.002,-0.0001,-0.0011,0.0018,-0.0001,0.0022,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0013,0.0001,-0.0013,0.0005,0.0002,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.001,-0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0009,0,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0005,0,-0.0006,0.0002,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0008,0,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,0,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0005,0,0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
5 56 کالیبر M249 مسلسل تک شات, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم