مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 56 کالیبر M249 ماشین ...

5 56 کالیبر M249 مسلسل تک شات, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها گلولهبستندستگاهزد و خوردتفنگتپانچهsingleدیدگاهsidearmاتوماتیکM249caliber
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0257,0.0304,-0.0652,0.0717,-0.0397,0.0327,-0.0171,0.0208,-0.0127,0.0146,-0.0152,0.0155,-0.0424,0.0398,-0.1044,0.1193,-0.0679,0.0644,-0.0521,0.0526,-0.0517,0.0662,-0.046,0.0457,-0.0267,0.0386,-0.1072,0.1166,-0.1873,0.1539,-0.2306,0.1778,-0.1582,0.1754,-0.1832,0.1639,-0.4085,0.382,-0.3113,0.4148,-0.1944,0.4713,-0.107,0.117,-0.0116,0.2352,-0.0088,0.4608,-0.0403,0.439,-0.0618,0.3568,-0.1496,0.286,-0.0112,0.1239,-0.0635,0.1106,-0.1503,0.087,-0.1253,-0.006,-0.1728,0.0008,-0.1444,0.007,-0.0509,0.024,-0.0618,0.0662,-0.0884,0.0855,-0.112,0.088,-0.1195,0.0631,-0.0736,0.0483,-0.0638,0.0497,-0.0452,0.203,-0.0226,0.1698,0.0019,0.0735,0.008,0.0539,0.0088,0.052,0.0051,0.0473,0.0149,0.0383,-0.0009,0.0329,0.0055,0.0235,-0.0045,0.0192,-0.0129,0.0254,-0.0133,0.0233,-0.015,0.0199,-0.0172,0.0284,-0.0134,0.0123,-0.0154,0.0118,-0.0254,0.018,-0.0258,0.0168,-0.022,0.0153,-0.0212,0.0137,-0.0302,0.0156,-0.0401,0.0289,-0.0376,0.0205,-0.0267,0.0023,-0.0192,0.0094,-0.0048,0.0146,-0.0353,0.0289,-0.0237,0.031,-0.0274,0.0177,-0.0135,0.0233,-0.0141,0.0197,-0.0285,0.0064,-0.0115,0.0246,-0.0158,0.0084,-0.0144,0.0154,-0.0078,0.0106,-0.0114,0.0107,-0.0091,0.0037,0.0031,0.0182,-0.0123,0.003,-0.008,0.0038,-0.0041,0.011,-0.0101,0.0089,-0.0077,0.01,-0.0099,0.0108,-0.0069,0.0054,-0.0084,0.0048,-0.0033,0.0048,-0.0074,0.0053,-0.0068,0.0045,-0.0069,0.0043,-0.0073,0.0056,-0.0069,0.0012,-0.0064,0.008,-0.0086,0.0027,-0.0036,0.0077,-0.0067,0.0041,-0.0076,0.0063,-0.0031,0.0068,-0.0051,0.0041,-0.0033,0.0025,-0.0038,0.0013,-0.0023,0.0079,-0.0078,0.0041,-0.0047,0.0103,-0.0056,0.003,-0.0042,0.0055,-0.0023,0.0058,-0.0062,0.0039,-0.0073,0.0063,-0.0044,0.0071,-0.0069,0.0023,-0.0002,0.0037,-0.0035,0.0017,-0.003,0.0046,-0.0027,0.0049,-0.0077,0.0042,-0.0074,0.0064,-0.0068,0.0038,-0.0045,0.0035,-0.0036,0.007,-0.002,0.0022,-0.002,0.0026,-0.0048,0.0017,-0.0036,0.0051,-0.0033,0.0029,-0.0024,0.0029,-0.0042,0.0006,-0.0024,0.0051,-0.0029,0.002,-0.0024,0.0019,-0.0029,0.0023,-0.002,0.003,-0.0021,0.0009,-0.0023,0.0041,-0.0045,0.002,-0.0005,0.0045,-0.0053,0.0029,-0.0021,0.0038,-0.0036,0.0009,-0.0034,0.0051,-0.0069,0.0064,-0.0022,0.0065,-0.0036,0.0006,-0.0017,0.001,-0.0014,0.0025,-0.0026,0.0031,-0.002,0.0038,-0.005,0.0006,-0.0038,0.0074,-0.0051,0.0038,-0.0088,0.0111,-0.0046,0.0091,-0.0023,0.0079,-0.0081,-0.0005,-0.0073,0.0047,-0.0045,0.0091,-0.006,0.0082,-0.0032,0.0079,-0.0042,0.0035,-0.0025,0.002,-0.0027,0.004,-0.0015,0.0036,-0.0058,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0021,0.0028,-0.0044,-0.0001,-0.0002,0.0061,-0.0047,0.0043,-0.0041,0.0008,-0.0004,0.0046,-0.0022,0.0011,-0.0036,0.0009,-0.001,0.0026,-0.002,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0011,0.002,-0.0032,0.0019,-0.0013,0.0023,-0.0025,0.0018,-0.0034,0.0031,-0.0031,0.0042,-0.0028,0.0036,-0.0034,0.0034,-0.002,0.0021,-0.002,0.0006,-0.0028,0.0016,-0.0006,0.0028,-0.002,0.0017,-0.0033,0.0019,0.0016,0.0049,-0.003,0.0012,-0.0025,0.0011,-0.002,0.0014,-0.0012,0.0021,-0.0027,0.0021,-0.0022,0.0036,-0.0004,0.002,-0.0034,-0.0004,-0.0011,0.0024,-0.0019,0.0008,-0.0022,0.0027,-0.0014,0.0005,-0.0005,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0018,0.0052,-0.0077,0.0047,-0.0056,0.0006,-0.0008,0.0087,-0.0062,0.0013,-0.0014,0.0033,-0.0038,-0.0006,-0.0009,0.0041,-0.006,0.0051,-0.0041,0.0008,-0.0034,0.002,0.0004,0.0025,-0.0008,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0002,-0.002,0.0012,-0.0001,0.0022,-0.0021,0,0,0.0018,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0022,-0.0023,0.0016,-0.0015,0.001,-0.001,0.0008,0,0.0031,-0.0029,0.002,-0.0013,0.0024,-0.0032,0.0043,-0.0042,0.0043,-0.004,0.0025,-0.0028,0.0026,-0.0051,0.0001,-0.0009,0.0053,-0.0041,0.0025,-0.0023,0.004,-0.0042,0.0013,-0.0013,0.0025,-0.0023,0.0001,-0.0018,0.0024,-0.0028,0.0007,-0.0002,0.004,-0.0019,0.0033,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.001,0.0005,0.002,-0.0015,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0014,-0.0022,0.0002,-0.0012,0.0023,-0.0011,0.0018,-0.0015,-0.0003,-0.001,0.0018,-0.0002,0.0016,-0.0018,0.0006,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0021,-0.0024,0.0027,-0.0035,0.0016,-0.0003,0.0029,-0.0012,0.0005,-0.0021,-0.0003,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0013,0.0003,0.0028,-0.0019,0.0004,-0.0023,0.0023,-0.005,0.0024,-0.0054,0.0033,0.0003,0.0038,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0017,0.0002,-0.0016,0.0006,-0.0017,0.0001,-0.0012,0.0024,-0.0002,0.0022,-0.0002,0.0016,-0.0019,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.002,0.0001,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0004,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0024,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.002,-0.001,0.0023,-0.0019,0.0012,-0.0002,0.0018,-0.0025,0.0021,-0.0025,0.0009,-0.002,0.0037,-0.002,0.0015,-0.0027,0.002,-0.0014,0.0016,-0.0031,0.0027,-0.0038,0.0012,-0.0023,0.0033,-0.0024,0.0029,-0.0017,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0017,-0.0041,0.0032,-0.0021,0.0027,-0.0025,0.003,-0.0023,0.0012,-0.0015,0.0024,-0.0023,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0009,0.0016,-0.002,0.0021,-0.003,0.002,-0.002,0.003,-0.0019,0.003,-0.0025,0.0022,-0.0016,0.0012,-0.0027,0.001,-0.0012,0.0021,-0.0011,0.0017,-0.0024,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0021,-0.0002,-0.0002,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0015,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0014,0.0021,-0.0015,0.0014,-0.0003,0.0011,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0018,0.0007,-0.0006,0.0015,-0.0019,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0012,0,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0015,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0019,0,-0.0015,0.0012,-0.0001,0.0019,-0.0003,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0002,-0.0017,0.0007,0.0004,0.0025,-0.001,0.0018,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0013,-0.0003,-0.0007,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0012,0,0,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0011,0,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0,-0.0007,0.0004,0,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0005,0,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,0,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0006,0.0004,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
5 56 کالیبر M249 مسلسل تک شات, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم