مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 6 کالیبر M4A2 ماشین ...

5 6 کالیبر M4A2 مسلسل طولانی پشت سر هم, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پشت سر همبستندستگاهزد و خوردطولانیتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberM4a2
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0095,0.0092,-0.3908,0.3285,-0.2948,0.4554,-0.4775,0.1536,-0.1824,0.4313,-0.1377,0.4346,-0.1831,0.3807,-0.2504,0.3639,-0.1621,0.2595,-0.1647,0.3323,-0.3101,0.3449,-0.2892,0.3973,-0.2641,0.2134,-0.298,0.2542,-0.2722,0.3037,-0.2765,0.2446,-0.2328,0.2151,-0.3256,0.2944,-0.3588,0.326,-0.3583,0.2926,-0.297,0.1961,-0.3667,0.4854,-0.4504,0.3015,-0.3412,0.2608,-0.1726,0.3658,-0.182,0.3396,-0.2339,0.3182,-0.1824,0.1825,-0.1506,0.2129,-0.2199,0.1865,-0.2666,0.326,-0.2111,0.214,-0.1372,0.1776,-0.2093,0.1939,-0.1906,0.2052,-0.1829,0.1488,-0.1887,0.1804,-0.2316,0.2078,-0.2669,0.1904,-0.2259,0.1393,-0.3517,0.4168,-0.2425,0.5,-0.3963,0.1191,-0.2426,0.2701,-0.1534,0.3463,-0.2089,0.2715,-0.1997,0.2151,-0.1767,0.1815,-0.2487,0.248,-0.2369,0.3027,-0.2951,0.2794,-0.1608,0.1691,-0.2122,0.2313,-0.1965,0.2214,-0.1803,0.17,-0.1926,0.1458,-0.2406,0.2458,-0.2973,0.2268,-0.4262,0.1675,-0.3636,0.4472,-0.4299,0.1532,-0.2344,0.3091,-0.3077,0.2918,-0.2227,0.3107,-0.2587,0.2901,-0.2101,0.1997,-0.1931,0.2188,-0.2297,0.2846,-0.2487,0.3134,-0.2199,0.1806,-0.1336,0.2156,-0.2322,0.167,-0.1642,0.2004,-0.2596,0.1985,-0.2593,0.2401,-0.3104,0.2563,-0.359,0.2569,-0.2242,0.1584,-0.4169,0.4582,-0.447,0.2964,-0.3269,0.2236,-0.2244,0.3379,-0.1858,0.3195,-0.2444,0.2721,-0.2138,0.1567,-0.1635,0.1984,-0.228,0.2512,-0.2845,0.3211,-0.263,0.2518,-0.1738,0.186,-0.1867,0.1819,-0.2303,0.234,-0.1574,0.1655,-0.2321,0.2319,-0.2541,0.2527,-0.343,0.2606,-0.2086,0.1687,-0.3979,0.4777,-0.4574,0.3135,-0.3509,0.2175,-0.194,0.3798,-0.1671,0.3151,-0.2129,0.2462,-0.2451,0.1964,-0.1943,0.1672,-0.2357,0.2532,-0.2934,0.3292,-0.2514,0.261,-0.1678,0.1797,-0.231,0.2023,-0.2436,0.2012,-0.266,0.1897,-0.2562,0.1635,-0.25,0.252,-0.4021,0.2351,-0.4122,0.2261,-0.3287,0.4786,-0.4107,0.1936,-0.2347,0.3162,-0.2574,0.3199,-0.2381,0.2146,-0.2643,0.2977,-0.1912,0.2125,-0.2048,0.2508,-0.2932,0.3046,-0.3125,0.3153,-0.2365,0.114,-0.1748,0.1778,-0.2505,0.2558,-0.244,0.1988,-0.2237,0.2297,-0.3373,0.2166,-0.4263,0.2189,-0.269,0.2399,-0.4091,0.281,-0.3406,0.4724,-0.4603,0.1754,-0.211,0.3069,-0.1889,0.31,-0.2101,0.2398,-0.2215,0.2472,-0.1783,0.154,-0.1959,0.2482,-0.2568,0.3298,-0.3328,0.3541,-0.2566,0.161,-0.2512,0.1817,-0.2426,0.2501,-0.2564,0.2321,-0.1698,0.2258,-0.2426,0.2203,-0.319,0.2215,-0.3317,0.2124,-0.4104,0.4202,-0.2961,0.5,-0.4455,0.1595,-0.1755,0.3072,-0.1759,0.3774,-0.1841,0.3095,-0.2676,0.3167,-0.1761,0.2357,-0.2515,0.29,-0.3108,0.2849,-0.348,0.3362,-0.2401,0.2059,-0.2339,0.1894,-0.2772,0.2449,-0.2908,0.2129,-0.2722,0.1916,-0.2596,0.1831,-0.3298,0.2178,-0.258,0.2087,-0.4027,0.2133,-0.2907,0.468,-0.4453,0.1714,-0.1704,0.3875,-0.1652,0.4152,-0.1947,0.2757,-0.2404,0.2713,-0.137,0.2191,-0.274,0.28,-0.2701,0.2672,-0.302,0.3539,-0.2376,0.206,-0.2077,0.1709,-0.2796,0.2235,-0.2802,0.1775,-0.2681,0.1727,-0.3122,0.2063,-0.3499,0.2225,-0.2087,0.1963,-0.4299,0.4849,-0.4209,0.4176,-0.4011,0.3662,-0.1185,0.3496,-0.1813,0.3264,-0.2158,0.2535,-0.1905,0.2116,-0.171,0.29,-0.2182,0.2451,-0.3168,0.3487,-0.1958,0.3229,-0.2013,0.1792,-0.2155,0.1743,-0.2148,0.2197,-0.2151,0.1921,-0.1942,0.1696,-0.3403,0.2027,-0.3779,0.2027,-0.1817,0.2043,-0.4006,0.4778,-0.444,0.3151,-0.3077,0.3188,-0.1701,0.3168,-0.2072,0.2938,-0.2299,0.2753,-0.2395,0.2583,-0.2095,0.291,-0.2699,0.291,-0.3384,0.3495,-0.2301,0.2651,-0.2159,0.1961,-0.2693,0.1795,-0.2399,0.1734,-0.1535,0.1839,-0.188,0.1528,-0.2751,0.2271,-0.2858,0.1882,-0.3996,0.1996,-0.3524,0.4999,-0.4184,0.2122,-0.1579,0.35,-0.1092,0.3226,-0.1903,0.2014,-0.2253,0.269,-0.1293,0.2269,-0.1849,0.2157,-0.2808,0.2947,-0.3349,0.348,-0.2549,0.19,-0.1345,0.1461,-0.2446,0.2083,-0.2922,0.1652,-0.2007,0.1703,-0.283,0.1767,-0.3903,0.1801,-0.2556,0.1659,-0.4043,0.4574,-0.2943,0.4805,-0.4009,0.2086,-0.1288,0.3575,-0.1437,0.3826,-0.2012,0.1644,-0.2239,0.2646,-0.2005,0.2006,-0.2611,0.3049,-0.2437,0.3225,-0.3333,0.3356,-0.2048,0.1436,-0.3092,0.2045,-0.2789,0.2117,-0.1885,0.1693,-0.1937,0.1517,-0.2421,0.1982,-0.2903,0.2056,-0.4059,0.1729,-0.4242,0.4509,-0.4227,0.1873,-0.264,0.3017,-0.161,0.2891,-0.2043,0.3176,-0.2446,0.1683,-0.1699,0.2214,-0.1914,0.2335,-0.2579,0.3124,-0.306,0.3363,-0.2071,0.1915,-0.2021,0.2217,-0.3108,0.2407,-0.2651,0.198,-0.2157,0.1569,-0.3209,0.1798,-0.3073,0.1889,-0.3606,0.1959,-0.4039,0.4999,-0.4447,0.1765,-0.292,0.2313,-0.1638,0.3391,-0.2167,0.3206,-0.2408,0.2803,-0.2283,0.2423,-0.2601,0.2219,-0.2971,0.2998,-0.333,0.3183,-0.1703,0.2056,-0.2311,0.1453,-0.2023,0.2214,-0.2457,0.1678,-0.3355,0.1449,-0.246,0.1623,-0.3216,0.1979,-0.1917,0.1881,-0.4273,0.407,-0.3733,0.4749,-0.4466,0.1521,-0.0713,0.2746,-0.1561,0.293,-0.2253,0.2053,-0.2017,0.2019,-0.2132,0.2208,-0.2731,0.2944,-0.2863,0.3021,-0.3023,0.3481,-0.1915,0.1997,-0.2921,0.1992,-0.2203,0.2081,-0.3228,0.16,-0.1899,0.1514,-0.2391,0.1544,-0.2912,0.1869,-0.138,0.1752,-0.4108,0.4813,-0.4184,0.4804,-0.3678,0.2674,-0.0909,0.2334,-0.1738,0.2886,-0.1927,0.2353,-0.2238,0.231,-0.1914,0.3017,-0.2531,0.3105,-0.2971,0.3501,-0.2206,0.3579,-0.2285,0.1754,-0.2658,0.1837,-0.2484,0.2274,-0.1945,0.1817,-0.1871,0.1678,-0.2192,0.1703,-0.2329,0.1579,-0.3916,0.4761,-0.438,0.2893,-0.3147,0.2959,-0.1445,0.3404,-0.2075,0.3062,-0.2897,0.2529,-0.1983,0.1783,-0.2265,0.215,-0.2908,0.2686,-0.2911,0.3303,-0.1857,0.2325,-0.2584,0.1731,-0.2704,0.2141,-0.1489,0.154,-0.3236,0.1742,-0.1601,0.1646,-0.3985,0.1906,-0.2173,0.1665,-0.4159,0.3946,-0.4419,0.4801,-0.3681,0.2596,-0.1127,0.3256,-0.173,0.2197,-0.1885,0.2665,-0.2063,0.1711,-0.1665,0.2452,-0.2699,0.2676,-0.302,0.329,-0.1718,0.3376,-0.2231,0.1465,-0.2564,0.1848,-0.2228,0.213,-0.1989,0.1825,-0.1848,0.1773,-0.3609,0.2229,-0.1954,0.1569,-0.4108,0.3517,-0.285,0.4872,-0.4383,0.2181,-0.1006,0.3262,-0.2007,0.2798,-0.1937,0.2688,-0.2186,0.1946,-0.2355,0.2564,-0.2663,0.284,-0.3262,0.3461,-0.3391,0.3109,-0.2094,0.2184,-0.3157,0.2256,-0.2553,0.2214,-0.2065,0.1285,-0.2022,0.1481,-0.2711,0.1711,-0.1719,0.1557,-0.3908,0.4715,-0.4452,0.3868,-0.3746,0.2716,-0.1296,0.3267,-0.2247,0.2042,-0.2585,0.2456,-0.2427,0.2026,-0.1951,0.3162,-0.3086,0.278,-0.2981,0.3634,-0.2819,0.2827,-0.1635,0.2368,-0.2861,0.1856,-0.22,0.152,-0.2215,0.1043,-0.1931,0.1659,-0.2325,0.158,-0.3967,0.1806,-0.2975,0.5,-0.4051,0.201,-0.1211,0.2611,-0.1123,0.2728,-0.2189,0.19,-0.278,0.2247,-0.2198,0.2484,-0.2979,0.2702,-0.267,0.2944,-0.3533,0.3265,-0.273,0.2221,-0.3497,0.2056,-0.1887,0.2384,-0.1526,0.1337,-0.1928,0.1576,-0.2601,0.1737,-0.2073,0.153,-0.3934,0.4178,-0.3314,0.4828,-0.3995,0.3082,-0.0842,0.2555,-0.2245,0.296,-0.1833,0.2037,-0.2368,0.2124,-0.1643,0.267,-0.283,0.3295,-0.3281,0.3023,-0.3573,0.3407,-0.2237,0.2057,-0.3719,0.2073,-0.2003,0.2209,-0.2842,0.1442,-0.2104,0.1615,-0.2277,0.1689,-0.2329,0.1586,-0.1879,0.1571,-0.1935,0.1369,-0.167,0.1248,-0.2298,0.164,-0.2388,0.1427,-0.171,0.1452,-0.1689,0.0972,-0.1242,0.0964,-0.0966,0.1019,-0.1076,0.1082,-0.12,0.0915,-0.1052,0.1117,-0.062,0.077,-0.0842,0.0731,-0.0684,0.0826,-0.085,0.0616,-0.0709,0.0459,-0.0451,0.0612,-0.0437,0.0555,-0.0515,0.0516,-0.0406,0.0487,-0.0458,0.0421,-0.047,0.0302,-0.0404,0.0268,-0.0209,0.0359,-0.0297,0.0286,-0.0289,0.0372,-0.0199,0.0231,-0.0356,0.0208,-0.0247,0.0233,-0.0232,0.0242,-0.0321,0.0154,-0.0358,0.0215,-0.0144,0.0257,-0.0255,0.0164,-0.0308,0.0201,-0.017,0.0146,-0.0325,0.0173,-0.0184,0.0159,-0.0152,0.0184,-0.0256,0.018,-0.0212,0.0172,-0.0213,0.0128,-0.0367,0.0218,-0.0148,0.0219,-0.0121,0.0137,-0.0167,0.0076,-0.0195,0.0133,-0.0143,0.0144,-0.0113,0.0056,-0.0152,0.0118,-0.0125,0.0134,-0.0235,0.0117,-0.0328,0.0139,-0.0101,0.0111,-0.01,0.007,-0.0177,0.009,-0.0135,0.0094,-0.0097,0.0124,-0.0095,0.0056,-0.0054,0.0075,-0.0109,0.0079,-0.0134,0.0115,-0.0072,0.0115,-0.0114,0.0068,-0.0095,0.0057,-0.0069,0.0065,-0.0045,0.0052,-0.0112,0.0049,-0.0073,0.0046,-0.0056,0.0096,-0.0099,0.0067,-0.0044,0.0062,-0.0078,0.0067,-0.0088,0.0073,-0.0062,0.0077,-0.0073,0.0089,-0.0051,0.0043,-0.005,0.0046,-0.0076,0.0059,-0.0101,0.0066,-0.0046,0.0094,-0.0112,0.0064,-0.007,0.0037,-0.0044,0.0064,-0.0036,0.0051,-0.0023,0.006,-0.0062,0.006,-0.0033,0.0065,-0.0064,0.0018,-0.0033,0.0062,-0.0058,0.0043,-0.0054,0.0056,-0.0083,0.0043,-0.0058,0.0056,-0.0043,0.0066,-0.0056,0.0033,-0.0062,0.0041,-0.0036,0.0045,-0.0047,0.0034,-0.0049,0.0028,-0.0042,0.0032,-0.0036,0.0044,-0.002,0.0036,-0.0042,0.005,-0.0042,0.0021,-0.0012,0.0043,-0.003,0.0034,-0.0029,0.0032,-0.0033,0.0018,-0.006,0.002,-0.0049,0.0012,-0.0022,0.0044,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.0026,-0.0034,0.0019,-0.0031,0.0028,-0.001,0.0028,-0.0042,0.0023,-0.0033,0.0029,-0.0005,0.0023,-0.0016,0.0026,-0.0028,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0017,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.0025,-0.0028,0.0015,-0.0025,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0017,-0.0042,0.0026,-0.0015,0.0025,-0.003,0.0025,-0.0016,0.0031,-0.0022,0.0016,-0.002,0.0011,-0.0035,0.0022,-0.0009,0.0026,-0.0023,0.0015,-0.0027,0.0018,-0.0009,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0021,-0.0031,0.0013,-0.0022,0.001,-0.0019,0.0008,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0016,-0.0015,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0022,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0022,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0017,0.0007,-0.0018,0,-0.001,0.0012,-0.0017,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0011,0.0002,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0002,0,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0,0,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
5 6 کالیبر M4A2 مسلسل طولانی پشت سر هم, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم