مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 6 کالیبر Sig SG 551 ...

5 6 کالیبر Sig SG 551 مسلسل طولانی پشت سر هم, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پشت سر همبستندستگاهزد و خوردطولانیتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberSGSig551
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0005,0.0002,-0.0061,0.005,-0.3202,0.4135,-0.3314,0.4599,-0.4426,0.401,-0.4346,0.3092,-0.4354,0.3385,-0.4239,0.3135,-0.413,0.308,-0.4062,0.2959,-0.3834,0.2803,-0.3961,0.2704,-0.3622,0.264,-0.37,0.273,-0.3192,0.1993,-0.2734,0.2388,-0.23,0.2733,-0.2286,0.2275,-0.3118,0.348,-0.3074,0.2937,-0.3281,0.2656,-0.1964,0.2504,-0.2502,0.2055,-0.2184,0.2344,-0.1964,0.3084,-0.2726,0.4734,-0.3012,0.4571,-0.4559,0.4029,-0.4763,0.3323,-0.4214,0.3105,-0.4155,0.3192,-0.3756,0.3436,-0.402,0.3461,-0.3597,0.3261,-0.3536,0.3219,-0.3297,0.3168,-0.3293,0.336,-0.2685,0.3609,-0.2239,0.4093,-0.1821,0.3475,-0.2318,0.4091,-0.2909,0.3844,-0.262,0.3497,-0.2737,0.3662,-0.2403,0.2467,-0.2161,0.345,-0.2128,0.2716,-0.2021,0.4275,-0.2578,0.4517,-0.3685,0.4884,-0.464,0.3991,-0.4692,0.2772,-0.4106,0.3035,-0.3993,0.3482,-0.3922,0.3364,-0.3999,0.3413,-0.3773,0.3335,-0.3421,0.3364,-0.295,0.3206,-0.3023,0.3737,-0.2599,0.3734,-0.2098,0.3872,-0.177,0.4683,-0.2253,0.3864,-0.2924,0.3829,-0.2768,0.3043,-0.2716,0.3284,-0.235,0.169,-0.2218,0.332,-0.2005,0.3633,-0.214,0.3708,-0.2513,0.4382,-0.3149,0.4947,-0.4172,0.4599,-0.5,0.2897,-0.4618,0.309,-0.4004,0.3279,-0.3597,0.3515,-0.3768,0.3366,-0.3708,0.3704,-0.3331,0.329,-0.3031,0.3728,-0.2885,0.337,-0.2736,0.3795,-0.2626,0.2874,-0.1805,0.4398,-0.1796,0.3999,-0.2029,0.4217,-0.2784,0.3666,-0.2755,0.3506,-0.2434,0.2963,-0.2108,0.2928,-0.213,0.3162,-0.2069,0.1942,-0.2361,0.3498,-0.2543,0.4731,-0.2904,0.4864,-0.4697,0.4071,-0.4617,0.2992,-0.4437,0.3228,-0.3837,0.3393,-0.4012,0.3197,-0.3852,0.3261,-0.3956,0.3153,-0.3748,0.322,-0.3508,0.3039,-0.3465,0.3214,-0.3053,0.3189,-0.2488,0.3299,-0.1896,0.412,-0.2116,0.4336,-0.2998,0.405,-0.2751,0.3079,-0.2793,0.3175,-0.1884,0.144,-0.2123,0.266,-0.1897,0.2261,-0.1995,0.3106,-0.2126,0.36,-0.2119,0.5,-0.3244,0.4277,-0.4296,0.3026,-0.4042,0.251,-0.4037,0.2613,-0.3656,0.3081,-0.3334,0.2915,-0.3459,0.303,-0.3214,0.3002,-0.304,0.3272,-0.2746,0.3249,-0.2663,0.345,-0.2637,0.2593,-0.2269,0.3567,-0.1644,0.4662,-0.186,0.3636,-0.2663,0.4302,-0.2795,0.3659,-0.2669,0.3607,-0.2247,0.2665,-0.2258,0.2661,-0.2072,0.3253,-0.1952,0.3766,-0.2856,0.4577,-0.3621,0.4478,-0.4542,0.3235,-0.4221,0.3068,-0.4297,0.3039,-0.3885,0.3271,-0.3573,0.353,-0.3756,0.3223,-0.3665,0.334,-0.3432,0.3386,-0.3126,0.3306,-0.3086,0.3678,-0.2712,0.2583,-0.2316,0.3167,-0.1945,0.4594,-0.2182,0.3689,-0.2949,0.4059,-0.2881,0.3569,-0.277,0.3034,-0.2239,0.3051,-0.2215,0.3364,-0.209,0.35,-0.283,0.4473,-0.2751,0.4832,-0.3428,0.4587,-0.4602,0.3242,-0.4416,0.3017,-0.4398,0.3252,-0.3855,0.321,-0.3951,0.3318,-0.3853,0.3103,-0.3898,0.3134,-0.3801,0.2951,-0.3613,0.3043,-0.3394,0.3213,-0.2997,0.3347,-0.24,0.4398,-0.2152,0.4437,-0.2445,0.4025,-0.3138,0.3553,-0.2942,0.3384,-0.2703,0.3244,-0.2221,0.2698,-0.2086,0.2257,-0.2205,0.2895,-0.2362,0.373,-0.277,0.4587,-0.3007,0.4836,-0.4775,0.3863,-0.4727,0.2886,-0.4383,0.2979,-0.4106,0.3222,-0.3932,0.324,-0.3825,0.3278,-0.3607,0.3244,-0.3427,0.3131,-0.3395,0.3128,-0.3426,0.3287,-0.304,0.3306,-0.2631,0.2844,-0.1917,0.4343,-0.2166,0.448,-0.2875,0.3923,-0.2735,0.3331,-0.2775,0.3531,-0.2256,0.1622,-0.217,0.2788,-0.1973,0.2241,-0.2142,0.3074,-0.2265,0.3642,-0.2989,0.4999,-0.2802,0.444,-0.4432,0.3691,-0.4123,0.3096,-0.4354,0.3208,-0.3766,0.3278,-0.3972,0.3302,-0.4184,0.3038,-0.3948,0.2912,-0.3776,0.2812,-0.3455,0.2833,-0.3245,0.3277,-0.2914,0.3312,-0.2448,0.2923,-0.1949,0.4532,-0.2314,0.2919,-0.3079,0.3932,-0.281,0.341,-0.2795,0.2983,-0.187,0.2078,-0.2195,0.2894,-0.2086,0.2083,-0.1865,0.3321,-0.2406,0.4792,-0.2904,0.4957,-0.4366,0.4359,-0.439,0.3015,-0.4248,0.3088,-0.4158,0.3345,-0.3938,0.3372,-0.4036,0.3509,-0.4089,0.3021,-0.3696,0.3115,-0.3329,0.315,-0.3378,0.3011,-0.3027,0.3524,-0.2645,0.2815,-0.1969,0.3176,-0.1622,0.4015,-0.2027,0.4161,-0.286,0.34,-0.2843,0.3135,-0.2455,0.2505,-0.2212,0.4137,-0.2238,0.2283,-0.2101,0.2704,-0.2224,0.3315,-0.1916,0.2292,-0.2028,0.204,-0.1991,0.3537,-0.2082,0.3817,-0.2133,0.2298,-0.1446,0.1275,-0.2074,0.1556,-0.2051,0.2499,-0.1149,0.0996,-0.1042,0.1181,-0.1254,0.0963,-0.0489,0.0871,-0.0705,0.0782,-0.0663,0.1003,-0.0589,0.0933,-0.0516,0.0853,-0.1149,0.1049,-0.0652,0.0769,-0.0626,0.0464,-0.0517,0.0411,-0.0631,0.0612,-0.0502,0.0523,-0.0746,0.0579,-0.0307,0.0645,-0.0566,0.0545,-0.0519,0.0522,-0.0585,0.0347,-0.0335,0.0276,-0.0243,0.0349,-0.0321,0.0268,-0.0338,0.0477,-0.0224,0.03,-0.0327,0.0285,-0.0154,0.027,-0.0243,0.0317,-0.027,0.0199,-0.0152,0.0243,-0.0173,0.0258,-0.0253,0.0303,-0.025,0.0138,-0.0282,0.0223,-0.0207,0.0203,-0.0161,0.0161,-0.0098,0.0156,-0.0238,0.0142,-0.018,0.019,-0.0147,0.0249,-0.0268,0.0158,-0.017,0.015,-0.0158,0.0228,-0.0163,0.0153,-0.0102,0.0143,-0.0212,0.0269,-0.0265,0.0192,-0.0122,0.0145,-0.0095,0.0124,-0.0097,0.0085,-0.0157,0.0152,-0.0078,0.0078,-0.0101,0.0131,-0.0123,0.0149,-0.007,0.0152,-0.0096,0.0123,-0.0147,0.0125,-0.0111,0.0098,-0.0094,0.0097,-0.0098,0.0151,-0.0107,0.0108,-0.0072,0.0091,-0.0087,0.0127,-0.0225,0.0145,-0.0096,0.0096,-0.0135,0.0094,-0.0143,0.0092,-0.0084,0.0119,-0.0094,0.0132,-0.0051,0.0061,-0.0096,0.0076,-0.0097,0.0067,-0.0082,0.0117,-0.0075,0.0114,-0.009,0.0112,-0.0065,0.0075,-0.0083,0.0088,-0.0133,0.0111,-0.007,0.0094,-0.0065,0.0085,-0.0078,0.006,-0.0061,0.0047,-0.0063,0.0067,-0.0115,0.0077,-0.0147,0.0082,-0.0083,0.0084,-0.0087,0.01,-0.0053,0.0095,-0.0079,0.0083,-0.0062,0.0102,-0.0049,0.0072,-0.0056,0.0069,-0.0059,0.0052,-0.0052,0.0049,-0.0067,0.0088,-0.0035,0.0077,-0.0057,0.006,-0.0047,0.005,-0.0045,0.0036,-0.0059,0.0057,-0.0063,0.005,-0.0049,0.0046,-0.0057,0.0067,-0.0081,0.0052,-0.0034,0.0061,-0.0034,0.0057,-0.0059,0.008,-0.0073,0.0071,-0.0059,0.0059,-0.0049,0.0083,-0.0107,0.0079,-0.0068,0.0058,-0.0075,0.0038,-0.0043,0.0062,-0.0048,0.0045,-0.0056,0.0045,-0.0036,0.004,-0.0053,0.0053,-0.004,0.0055,-0.0031,0.0054,-0.0052,0.0068,-0.0033,0.0056,-0.0046,0.0064,-0.0066,0.0028,-0.0038,0.006,-0.0049,0.0037,-0.0048,0.0027,-0.004,0.0042,-0.0029,0.004,-0.004,0.0036,-0.0045,0.0052,-0.003,0.0035,-0.0021,0.0063,-0.0025,0.0025,-0.0035,0.0023,-0.0034,0.0034,-0.0039,0.0056,-0.0026,0.0041,-0.0023,0.0047,-0.0052,0.0039,-0.0025,0.0031,-0.0039,0.0027,-0.0018,0.0048,-0.0027,0.003,-0.002,0.0035,-0.0017,0.0041,-0.0033,0.0032,-0.0036,0.0035,-0.003,0.0032,-0.0033,0.0046,-0.0037,0.004,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0033,-0.003,0.0033,-0.0027,0.004,-0.0022,0.0031,-0.0027,0.0038,-0.0023,0.003,-0.0028,0.0025,-0.0037,0.0051,-0.0011,0.0022,-0.0043,0.003,-0.0042,0.004,-0.0024,0.0016,-0.0031,0.0035,-0.002,0.0033,-0.0033,0.0029,-0.0025,0.0029,-0.0016,0.002,-0.0019,0.0026,-0.0018,0.0022,-0.0013,0.0022,-0.0038,0.0024,-0.0021,0.001,-0.0016,0.0028,-0.0031,0.0031,-0.0025,0.004,-0.0017,0.0026,-0.0015,0.0018,-0.0027,0.0035,-0.0023,0.0028,-0.0023,0.0017,-0.0013,0.0022,-0.0029,0.0027,-0.0021,0.0026,-0.0017,0.0024,-0.0014,0.0023,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.002,0.0021,-0.0021,0.0011,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.002,-0.0015,0.0021,-0.0017,0.0021,-0.002,0.002,-0.0024,0.0023,-0.001,0.0017,-0.0011,0.0018,-0.0024,0.0015,-0.002,0.0011,-0.0006,0.0023,-0.0017,0.0033,-0.002,0.0024,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0023,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.0011,-0.0022,0.0016,-0.0015,0.0008,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0022,-0.0019,0.0013,-0.0011,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0017,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0005,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0017,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0015,0.0005,-0.0008,0.0013,-0.0004,0.0006,-0.0016,0.0012,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0013,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.001,0.0002,-0.001,0.0005,0,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0011,-0.0003,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0009,0.0004,0.0008,0.0004,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0005,0.0005,0.0008,0.0004,0.0008,0,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
5 6 کالیبر Sig SG 551 مسلسل طولانی پشت سر هم, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم