مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 6 کالیبر Sig SG 551 ...

5 6 کالیبر Sig SG 551 مسلسل طولانی پشت سر هم دور دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها دور دستپشت سر همدستگاهزد و خوردطولانیتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberSGSig551
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.25,0.4413,-0.4368,0.4017,-0.4716,0.3521,-0.4023,0.3222,-0.357,0.3004,-0.3665,0.2614,-0.3719,0.2801,-0.3194,0.2685,-0.2664,0.2824,-0.2604,0.2666,-0.2198,0.1908,-0.1487,0.2101,-0.1814,0.1861,-0.1812,0.2264,-0.2886,0.2485,-0.2246,0.2048,-0.1296,0.1957,-0.1655,0.2026,-0.1609,0.144,-0.2842,0.2191,-0.4516,0.4695,-0.4737,0.4411,-0.4517,0.3629,-0.3848,0.3587,-0.3743,0.2844,-0.4099,0.3279,-0.3633,0.3015,-0.2968,0.3407,-0.2429,0.3626,-0.2419,0.3333,-0.1824,0.3046,-0.1774,0.254,-0.1746,0.2407,-0.2253,0.2569,-0.2871,0.3418,-0.2449,0.2848,-0.2034,0.1812,-0.1575,0.2427,-0.1692,0.1938,-0.246,0.3225,-0.2866,0.4796,-0.4709,0.398,-0.4449,0.3673,-0.4083,0.3391,-0.3963,0.3177,-0.3779,0.3206,-0.4162,0.3109,-0.2986,0.2908,-0.2719,0.3095,-0.2161,0.3293,-0.2096,0.2941,-0.1802,0.3149,-0.1925,0.2948,-0.249,0.2914,-0.2604,0.3582,-0.1962,0.293,-0.1876,0.192,-0.2004,0.2301,-0.1991,0.2188,-0.2326,0.2938,-0.4489,0.4628,-0.4693,0.4115,-0.4026,0.3725,-0.4046,0.3479,-0.3896,0.3362,-0.3504,0.3336,-0.3814,0.2927,-0.3307,0.3411,-0.2714,0.3145,-0.245,0.2758,-0.1984,0.2267,-0.1634,0.3063,-0.19,0.2631,-0.2811,0.2608,-0.306,0.322,-0.2483,0.323,-0.1841,0.1829,-0.1707,0.2436,-0.1828,0.2383,-0.3117,0.4308,-0.4351,0.4724,-0.4479,0.3846,-0.4389,0.3693,-0.3892,0.3495,-0.3739,0.327,-0.3381,0.3632,-0.3648,0.354,-0.3022,0.3244,-0.2564,0.2749,-0.2263,0.3045,-0.193,0.2986,-0.1634,0.3881,-0.2185,0.2409,-0.2402,0.258,-0.231,0.2665,-0.2073,0.2944,-0.1626,0.2603,-0.1636,0.1966,-0.1723,0.2849,-0.2848,0.407,-0.4303,0.4141,-0.5,0.1799,-0.3636,0.3598,-0.3568,0.3261,-0.3288,0.3108,-0.3878,0.3128,-0.3786,0.3264,-0.2956,0.336,-0.249,0.3377,-0.1966,0.3278,-0.171,0.3721,-0.178,0.3465,-0.191,0.2496,-0.2788,0.2764,-0.2253,0.2965,-0.2333,0.2678,-0.1855,0.2712,-0.1708,0.2701,-0.1826,0.2207,-0.2719,0.4605,-0.4779,0.4761,-0.465,0.1945,-0.3757,0.3642,-0.3445,0.3257,-0.3047,0.3264,-0.3809,0.3537,-0.3106,0.3819,-0.2795,0.3995,-0.2463,0.2714,-0.2136,0.359,-0.1827,0.3638,-0.1493,0.3422,-0.1837,0.2487,-0.3061,0.2378,-0.2235,0.3063,-0.2284,0.2658,-0.166,0.2492,-0.1778,0.2188,-0.1628,0.2456,-0.2227,0.4171,-0.4496,0.5,-0.4534,0.399,-0.476,0.3761,-0.3917,0.3305,-0.3401,0.3253,-0.4076,0.2618,-0.3944,0.3354,-0.316,0.3465,-0.2828,0.2716,-0.2491,0.3347,-0.1942,0.3069,-0.1654,0.366,-0.1909,0.2938,-0.3516,0.264,-0.2549,0.2908,-0.2171,0.3173,-0.1988,0.1546,-0.1656,0.2517,-0.2011,0.232,-0.2354,0.1688,-0.2924,0.4848,-0.4208,0.4271,-0.462,0.3452,-0.367,0.352,-0.3566,0.3493,-0.3744,0.3059,-0.3802,0.3294,-0.2666,0.378,-0.2346,0.3635,-0.2356,0.2712,-0.2426,0.3135,-0.1747,0.3625,-0.1732,0.3953,-0.1803,0.3028,-0.2695,0.3215,-0.258,0.3166,-0.1609,0.2465,-0.2064,0.2253,-0.1798,0.2365,-0.3206,0.2931,-0.4397,0.4576,-0.4985,0.4138,-0.4242,0.378,-0.377,0.3426,-0.359,0.3203,-0.3521,0.3537,-0.406,0.3154,-0.3307,0.3165,-0.2507,0.3309,-0.2761,0.3583,-0.1981,0.3174,-0.1575,0.3372,-0.2219,0.377,-0.2117,0.3001,-0.3375,0.2841,-0.2239,0.3049,-0.1986,0.2299,-0.1856,0.2825,-0.1576,0.2713,-0.3412,0.4159,-0.4358,0.4515,-0.485,0.2312,-0.4103,0.36,-0.356,0.3559,-0.3504,0.3225,-0.3985,0.3308,-0.3507,0.3849,-0.3229,0.3216,-0.2845,0.3023,-0.2095,0.3246,-0.1755,0.2848,-0.2029,0.3649,-0.2544,0.241,-0.333,0.2978,-0.2478,0.2988,-0.2077,0.309,-0.1972,0.2251,-0.1514,0.2214,-0.2146,0.282,-0.3163,0.4411,-0.442,0.4443,-0.4744,0.1785,-0.3962,0.3605,-0.3696,0.3228,-0.3447,0.3067,-0.3992,0.3276,-0.3092,0.3477,-0.2869,0.282,-0.262,0.2821,-0.2142,0.3173,-0.1548,0.2501,-0.1468,0.3545,-0.1926,0.2996,-0.2826,0.2517,-0.2184,0.2516,-0.2532,0.2641,-0.1809,0.2516,-0.1739,0.1743,-0.2044,0.2348,-0.2365,0.3295,-0.4237,0.4469,-0.4999,0.3936,-0.4118,0.3699,-0.4179,0.3327,-0.3501,0.3048,-0.4019,0.2876,-0.4224,0.3321,-0.3444,0.335,-0.2577,0.2928,-0.2603,0.3067,-0.1868,0.2884,-0.185,0.2517,-0.1835,0.3676,-0.2391,0.2505,-0.3362,0.2811,-0.2735,0.2862,-0.1653,0.1816,-0.1789,0.2559,-0.1852,0.1713,-0.2352,0.3206,-0.4252,0.4497,-0.4752,0.4107,-0.4079,0.3224,-0.4077,0.3828,-0.3725,0.3022,-0.3839,0.3049,-0.3983,0.3009,-0.3098,0.3342,-0.2632,0.3383,-0.2573,0.3326,-0.2142,0.2673,-0.1536,0.2716,-0.1875,0.3562,-0.1689,0.267,-0.2865,0.2773,-0.2232,0.2426,-0.2046,0.3206,-0.236,0.2613,-0.1698,0.1975,-0.2301,0.2622,-0.1461,0.1976,-0.1716,0.1593,-0.2041,0.2842,-0.1389,0.154,-0.159,0.1195,-0.1404,0.1094,-0.1689,0.223,-0.0782,0.085,-0.0912,0.0784,-0.0571,0.0721,-0.0547,0.0625,-0.0716,0.0621,-0.0587,0.0651,-0.0696,0.0646,-0.046,0.0686,-0.0502,0.0562,-0.0413,0.0332,-0.0425,0.0494,-0.0347,0.035,-0.0507,0.0477,-0.0272,0.0373,-0.0414,0.0363,-0.0435,0.0238,-0.0234,0.0219,-0.0208,0.0213,-0.0214,0.0206,-0.0289,0.0279,-0.0238,0.0213,-0.0108,0.0103,-0.021,0.0225,-0.0151,0.0202,-0.0137,0.0138,-0.02,0.0196,-0.0238,0.0197,-0.0195,0.0186,-0.0127,0.0197,-0.0121,0.0107,-0.0143,0.0114,-0.0171,0.016,-0.0106,0.0084,-0.0187,0.0145,-0.0128,0.0098,-0.0104,0.0174,-0.0103,0.0108,-0.0124,0.0091,-0.0165,0.0196,-0.0177,0.0111,-0.0067,0.009,-0.0094,0.0081,-0.0091,0.0119,-0.0056,0.0076,-0.0077,0.011,-0.0082,0.0105,-0.0073,0.0063,-0.0097,0.008,-0.0098,0.0082,-0.0072,0.0066,-0.0088,0.0086,-0.0077,0.0064,-0.0056,0.0101,-0.0154,0.0109,-0.0089,0.0065,-0.0065,0.0075,-0.0066,0.0062,-0.0065,0.0094,-0.0049,0.0094,-0.0076,0.005,-0.0054,0.006,-0.0054,0.0053,-0.0078,0.0068,-0.0049,0.0063,-0.0076,0.0071,-0.0094,0.0089,-0.006,0.0043,-0.0048,0.0069,-0.0045,0.0054,-0.0052,0.0054,-0.0073,0.0049,-0.0081,0.0077,-0.0057,0.0049,-0.007,0.0075,-0.0056,0.0052,-0.0062,0.0064,-0.0032,0.0042,-0.0043,0.0045,-0.0034,0.0035,-0.0044,0.0067,-0.0054,0.006,-0.0041,0.0041,-0.0045,0.0048,-0.0033,0.0047,-0.0052,0.0032,-0.0041,0.0042,-0.0032,0.0056,-0.0055,0.0055,-0.0032,0.0034,-0.0043,0.0024,-0.0041,0.0053,-0.0035,0.0049,-0.004,0.0035,-0.0076,0.0055,-0.0041,0.0033,-0.0029,0.0036,-0.0042,0.0052,-0.004,0.0041,-0.0047,0.0031,-0.003,0.0046,-0.0046,0.0036,-0.0023,0.0029,-0.0041,0.0039,-0.0027,0.0042,-0.0032,0.0038,-0.0025,0.0043,-0.0051,0.004,-0.0035,0.0028,-0.0034,0.0033,-0.0028,0.0022,-0.0022,0.0043,-0.0034,0.0023,-0.0017,0.0027,-0.0027,0.0023,-0.0027,0.0029,-0.0026,0.002,-0.0039,0.0029,-0.0027,0.0037,-0.0041,0.0029,-0.002,0.0024,-0.0018,0.0015,-0.0016,0.0024,-0.0027,0.0025,-0.0017,0.0024,-0.0022,0.0019,-0.0021,0.0024,-0.0027,0.0033,-0.0035,0.003,-0.0026,0.004,-0.0029,0.0025,-0.0024,0.0035,-0.003,0.0025,-0.0029,0.002,-0.0021,0.0024,-0.0022,0.0037,-0.002,0.0031,-0.0022,0.0025,-0.0019,0.0023,-0.0024,0.0024,-0.0028,0.0027,-0.0024,0.0017,-0.002,0.0026,-0.0025,0.0021,-0.0019,0.0013,-0.0029,0.0019,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.0017,-0.0026,0.0023,-0.0015,0.0023,-0.0022,0.0022,-0.0023,0.0028,-0.0026,0.0029,-0.0025,0.0017,-0.002,0.0022,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0019,-0.0024,0.0024,-0.0018,0.0028,-0.0029,0.0018,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0016,-0.0026,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0019,0.0016,-0.0034,0.0033,-0.002,0.0016,-0.0019,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0023,0.002,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0019,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.002,-0.001,0.0017,-0.001,0.0008,-0.0022,0.002,-0.001,0.0014,-0.0014,0.0024,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0017,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0017,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0006,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0019,0.0018,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
5 6 کالیبر Sig SG 551 مسلسل طولانی پشت سر هم دور دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم