مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 6 کالیبر Sig SG 551 ...

5 6 کالیبر Sig SG 551 دستگاه تفنگ تک شات, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها گلولهبستندستگاهزد و خوردتفنگتپانچهsingleدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberSGSig551
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.3187,0.344,-0.3478,0.5,-0.3387,0.3867,-0.4673,0.3081,-0.4457,0.3091,-0.4084,0.2868,-0.413,0.2967,-0.3956,0.2999,-0.3859,0.3078,-0.3598,0.2795,-0.3697,0.2865,-0.3909,0.2654,-0.3677,0.28,-0.3277,0.2496,-0.3362,0.2416,-0.343,0.2444,-0.3842,0.2871,-0.2849,0.2166,-0.3263,0.1659,-0.193,0.3041,-0.2758,0.2713,-0.1561,0.3194,-0.2486,0.3188,-0.2714,0.3672,-0.3811,0.3202,-0.2964,0.27,-0.3982,0.2824,-0.2379,0.2176,-0.2663,0.1604,-0.2764,0.2233,-0.2158,0.2529,-0.2978,0.1628,-0.3142,0.4034,-0.2483,0.1768,-0.1049,0.1415,-0.1769,0.2134,-0.2539,0.2009,-0.159,0.2994,-0.277,0.156,-0.1049,0.1794,-0.145,0.0905,-0.1749,0.1651,-0.1622,0.1371,-0.1774,0.1521,-0.1478,0.2065,-0.1023,0.0846,-0.1154,0.1109,-0.0533,0.0862,-0.0852,0.0632,-0.0769,0.0535,-0.0625,0.0825,-0.2629,0.1154,-0.0612,0.0924,-0.0723,0.0624,-0.0524,0.0582,-0.0546,0.0419,-0.0906,0.0672,-0.0459,0.0657,-0.0621,0.0646,-0.0724,0.0693,-0.0635,0.0521,-0.045,0.0406,-0.0464,0.0416,-0.0478,0.0575,-0.0319,0.0436,-0.0363,0.0345,-0.0321,0.0298,-0.0469,0.0495,-0.0681,0.0541,-0.0277,0.0508,-0.0304,0.0293,-0.0234,0.0296,-0.0265,0.0208,-0.0295,0.0282,-0.0497,0.0411,-0.0278,0.0179,-0.0221,0.0245,-0.0233,0.0275,-0.0232,0.0216,-0.0289,0.0275,-0.0119,0.0159,-0.0222,0.0166,-0.0182,0.0162,-0.0191,0.0229,-0.0153,0.0159,-0.0172,0.0131,-0.0145,0.0199,-0.0168,0.0198,-0.0186,0.0238,-0.0117,0.0105,-0.0147,0.0184,-0.0156,0.015,-0.019,0.0154,-0.0073,0.0069,-0.0061,0.0146,-0.0193,0.0117,-0.0045,0.0108,-0.0116,0.0149,-0.0192,0.012,-0.0125,0.0107,-0.0127,0.0136,-0.0069,0.0088,-0.0097,0.0077,-0.0064,0.007,-0.0095,0.0084,-0.0079,0.0071,-0.0047,0.0054,-0.0045,0.0065,-0.0058,0.0073,-0.0069,0.0079,-0.0076,0.0059,-0.006,0.0078,-0.0067,0.007,-0.0059,0.0051,-0.0084,0.0061,-0.0053,0.0034,-0.0076,0.0062,-0.0056,0.0081,-0.0054,0.0027,-0.0029,0.0057,-0.0045,0.0034,-0.0043,0.0043,-0.0064,0.005,-0.003,0.002,-0.0052,0.0041,-0.0044,0.0047,-0.0043,0.0047,-0.0058,0.0042,-0.0041,0.0052,-0.006,0.0075,-0.007,0.0042,-0.0033,0.0044,-0.0046,0.0071,-0.0047,0.0022,-0.0036,0.0042,-0.004,0.0045,-0.0062,0.0036,-0.0025,0.0033,-0.0056,0.0012,-0.0003,0.0055,-0.0028,0.0019,-0.0032,0.0014,-0.0009,0.0051,-0.0033,0.0012,-0.0022,0.0029,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0029,-0.0031,0.0026,-0.0017,0.0024,-0.0027,0.0024,-0.0019,0.0027,-0.0029,0.0021,-0.0019,0.0036,-0.0037,0.0033,-0.002,0.003,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0026,-0.0023,0.0011,-0.0006,0.0027,-0.0016,0.0021,-0.0032,0.0025,-0.0035,0.0037,-0.0025,0.0031,-0.0045,0.0015,-0.0031,0.004,-0.0025,0.0021,-0.0038,0.0039,-0.0038,0.0026,-0.0028,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0034,0.0025,-0.0035,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0019,0.0025,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.003,0.0014,-0.0022,0.0032,-0.0023,0.002,-0.0013,0.0028,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0016,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0015,-0.0015,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0012,0.0019,-0.0026,0.0015,-0.0029,0.0034,-0.0022,0.0024,-0.0025,0.0021,-0.0014,0.0024,-0.0009,0.0023,-0.0036,0.0021,-0.0014,0.0017,-0.002,0.0012,-0.0022,0.0009,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.002,-0.0012,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0023,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0029,-0.001,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0026,0.0013,-0.0018,0.0018,-0.0026,0.0016,-0.0011,0.0019,-0.0018,0.0027,-0.0019,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.002,0.0023,-0.0025,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0017,-0.0018,0.002,-0.0011,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.0014,-0.0023,0.0012,-0.0015,0.0028,-0.0027,0.0018,-0.001,0.001,-0.0009,0.0017,-0.0011,0.0019,-0.0014,0.0019,-0.0021,0.001,-0.0013,0.0029,-0.0019,0.0013,-0.0023,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0009,0.002,-0.002,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0017,0.0024,-0.0019,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0026,0.002,-0.0025,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.002,0.0013,-0.0013,0.0026,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0025,0.0007,-0.0015,0.0029,-0.0031,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0017,0.0021,-0.0012,0.002,-0.0016,0.0029,-0.0021,0.0011,-0.0014,0.001,-0.002,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0026,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0019,-0.001,0.001,-0.0022,0.001,-0.0007,0.0022,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.002,-0.0017,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0021,-0.002,0.0017,-0.0008,0.0017,-0.0019,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0012,0.0016,-0.002,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0004,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0018,0.0013,-0.002,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0018,-0.0007,0.0014,-0.0017,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0006,-0.0019,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0016,-0.0007,0.0012,-0.0002,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0003,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0017,-0.0007,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0021,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.001,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.0007,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0015,0.0006,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0014,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0014,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0014,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0012,0.0002,0.0017,-0.0003,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0001,-0.0014,0,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0012,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0011,-0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0005,0,0.0007,0,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,0,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0014,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,0,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
5 6 کالیبر Sig SG 551 دستگاه تفنگ تک شات, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم