مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 6 کالیبر Sig SG 552 ...

5 6 کالیبر Sig SG 552 تکاور مسلسل طولانی پشت سر هم, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پشت سر همبستندستگاهزد و خوردطولانیتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliber552تکاورSGSig
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0009,0.0005,-0.4035,0.3569,-0.2978,0.4088,-0.2001,0.4463,-0.2057,0.3309,-0.3255,0.2544,-0.3819,0.0886,-0.3001,0.0984,-0.2376,0.3649,-0.1299,0.1147,-0.1781,0.0472,-0.1635,-0.0477,-0.1166,-0.0445,-0.0442,-0.0128,-0.0127,-0.0065,-0.008,-0.0065,-0.0094,-0.0077,-0.02,0.0454,-0.0279,0.1847,-0.084,0.4839,-0.1146,0.459,0.1163,0.4523,-0.0707,0.2523,-0.2141,0.1008,-0.3193,0.0753,-0.2159,0.1201,-0.2332,0.1762,-0.1957,0.148,-0.2064,0.0639,-0.2658,-0.0711,-0.2421,-0.1014,-0.1183,-0.035,-0.0346,0.019,-0.0096,0.0249,-0.0097,0.0544,-0.0019,0.0752,-0.0143,0.0829,-0.057,0.1072,-0.2289,0.4798,-0.1928,0.487,-0.1689,0.455,0.087,0.3094,0.0249,0.1324,-0.2726,0.0356,-0.2087,0.0423,-0.2285,0.0819,-0.0868,0.086,-0.2505,0.052,-0.2559,-0.061,-0.2574,-0.1244,-0.1626,-0.0387,-0.1051,0.0023,-0.0471,0.0436,-0.0305,0.0479,-0.0185,0.0602,-0.0719,0.0948,-0.0168,0.4514,-0.2104,0.4618,-0.1742,0.4422,0.1214,0.4028,0.0653,0.2015,-0.1645,0.0669,-0.2653,0.0508,-0.2061,0.0755,-0.1495,0.0811,-0.1662,0.0695,-0.2054,0.052,-0.2664,-0.132,-0.2321,-0.1015,-0.1389,-0.0649,-0.0949,0.0077,-0.0501,0.0262,0.0008,0.0583,-0.0008,0.0776,-0.0441,0.1198,-0.1771,0.4551,-0.2187,0.4641,-0.1943,0.485,0.1055,0.3788,0.0574,0.1873,-0.3243,0.0573,-0.3618,0.0492,-0.1913,0.0853,-0.1465,0.0905,-0.2056,0.0673,-0.2267,-0.0426,-0.231,-0.116,-0.2575,-0.0241,-0.1069,-0.0074,-0.0782,0.0318,-0.0475,0.0472,-0.0269,0.072,-0.0231,0.0787,-0.035,0.1521,-0.2934,0.4134,-0.2613,0.4363,-0.1844,0.4507,0.0157,0.3132,0.0072,0.1384,-0.2794,0.0523,-0.3244,0.0803,-0.2337,0.0901,-0.0496,0.0837,-0.1927,0.0671,-0.244,-0.0644,-0.2336,-0.1194,-0.1908,-0.0198,-0.1254,-0.0231,-0.072,0.0162,-0.0696,0.0463,-0.0181,0.0758,-0.0704,0.0859,-0.0517,0.1173,-0.2219,0.4568,-0.1822,0.4588,-0.053,0.4441,0.065,0.2417,-0.1888,0.092,-0.3555,0.053,-0.1905,0.1028,-0.1312,0.1081,-0.1832,0.0866,-0.2278,0.0495,-0.2673,-0.1296,-0.2441,-0.1099,-0.1298,-0.0062,-0.0866,0.0247,-0.0643,0.046,-0.0069,0.0839,-0.0005,0.0939,-0.0838,0.1488,-0.0412,0.1564,-0.2946,0.4452,-0.2135,0.4441,0.1331,0.4137,0.0126,0.2199,-0.135,0.0788,-0.3231,0.0587,-0.2284,0.1379,-0.202,0.158,-0.237,0.1381,-0.2039,0.0439,-0.2621,-0.136,-0.2328,-0.0392,-0.1034,-0.016,-0.0436,0.0152,-0.0232,0.0377,-0.0283,0.0724,-0.0351,0.0796,-0.0587,0.1238,-0.2138,0.4718,-0.174,0.4926,-0.1878,0.4841,0.0506,0.3003,-0.0982,0.1221,-0.2108,0.0526,-0.3188,0.0855,-0.1899,0.1261,-0.0598,0.1148,-0.1746,0.0907,-0.2765,-0.0462,-0.2486,-0.1192,-0.1727,-0.0258,-0.1059,-0.0001,-0.0596,0.0318,-0.0231,0.0596,0.0109,0.0745,-0.0152,0.0797,-0.0257,0.1606,-0.3018,0.4289,-0.251,0.4484,-0.19,0.4385,0.0911,0.3326,-0.0032,0.1477,-0.2393,0.0442,-0.2523,0.0575,-0.2353,0.1036,-0.0378,0.0998,-0.2018,0.0689,-0.2383,-0.0613,-0.2614,-0.1112,-0.2105,-0.0448,-0.1522,-0.0256,-0.0764,0.0101,-0.0432,0.0226,-0.0359,0.0725,-0.0311,0.074,-0.0393,0.1013,-0.2026,0.4915,-0.1936,0.4695,-0.1653,0.4481,0.1573,0.3829,0.0048,0.1827,-0.2998,0.0593,-0.3484,0.0822,-0.1529,0.1198,-0.1124,0.1139,-0.2079,0.0821,-0.2314,-0.0564,-0.2514,-0.1219,-0.2329,-0.0382,-0.1256,-0.0111,-0.0753,0.0175,-0.0317,0.0358,-0.0151,0.0676,0.0025,0.0862,-0.0494,0.1508,-0.2446,0.4653,-0.2063,0.4687,-0.1498,0.4498,0.0397,0.2917,-0.0961,0.1223,-0.2276,0.0464,-0.2657,0.095,-0.2846,0.1037,-0.0871,0.0817,-0.21,0.0465,-0.2837,-0.0992,-0.2721,-0.1512,-0.1974,-0.0211,-0.1026,-0.0127,-0.0424,0.0291,-0.0284,0.0617,0.0232,0.0766,-0.0053,0.1067,-0.0502,0.1204,-0.2658,0.4612,-0.2053,0.4814,-0.1513,0.4498,0.0923,0.2906,-0.1432,0.1219,-0.3229,0.0755,-0.2638,0.0919,-0.1313,0.1368,-0.0791,0.1221,-0.2201,0.0632,-0.269,-0.1221,-0.2709,-0.0904,-0.1172,0.0018,-0.094,0.0425,-0.0713,0.0405,-0.049,0.0687,-0.0397,0.0748,-0.0201,0.1545,-0.0294,0.1537,-0.2616,0.4709,-0.2421,0.4598,0.1167,0.4275,0.0337,0.226,-0.1633,0.0824,-0.2748,0.0595,-0.2312,0.0876,-0.1408,0.0895,-0.1674,0.0641,-0.2193,0.0483,-0.2318,-0.0982,-0.2151,-0.0284,-0.1025,0.0122,-0.0607,0.0221,-0.0522,0.0397,-0.0525,0.0713,-0.0078,0.0725,-0.084,0.122,-0.364,0.3961,-0.2769,0.491,-0.2161,0.4603,-0.0334,0.364,-0.1548,0.1934,-0.4028,0.0888,-0.3403,0.0606,-0.2248,0.2553,-0.0466,0.2724,-0.1882,0.0533,-0.2473,-0.0474,-0.246,-0.1139,-0.1785,0.004,-0.0737,-0.017,-0.0238,-0.0049,-0.0189,0.0333,-0.0196,0.0643,-0.0494,0.1053,-0.0576,0.1186,-0.1727,0.4771,-0.1604,0.458,0.2122,0.4292,0.0744,0.2217,-0.2341,0.0757,-0.3053,0.0728,-0.2708,0.1545,-0.1883,0.1544,-0.2234,0.1127,-0.2171,0.0311,-0.2767,-0.0796,-0.2209,-0.0535,-0.1232,0.0069,-0.0749,0.0142,-0.043,0.0708,0.0002,0.0831,-0.0343,0.0895,-0.0501,0.1205,-0.3214,0.4299,-0.2822,0.4458,-0.2059,0.4551,0.0279,0.3189,-0.1524,0.1481,-0.3279,0.0914,-0.3346,0.1244,-0.2987,0.2108,-0.0801,0.1944,-0.2114,0.0461,-0.231,-0.0368,-0.2345,-0.1297,-0.1691,-0.0448,-0.0613,-0.0036,-0.0164,0.0011,-0.0111,0.0181,-0.0165,0.0557,-0.0574,0.1376,-0.1171,0.4858,-0.1155,0.4665,-0.1344,0.4565,0.1175,0.3733,-0.0514,0.1767,-0.262,0.0519,-0.2453,0.0675,-0.207,0.1082,-0.0784,0.0933,-0.2067,0.0772,-0.2131,-0.0727,-0.2455,-0.1365,-0.2273,-0.0632,-0.1559,0.0034,-0.0725,0.0319,-0.0446,0.0461,-0.042,0.07,-0.0667,0.1105,-0.1782,0.4863,-0.1468,0.4711,-0.1397,0.4623,0.1118,0.3529,-0.0394,0.1623,-0.3619,0.0524,-0.1873,0.0705,-0.1671,0.0897,-0.0144,0.0647,-0.2203,0.0635,-0.247,-0.0517,-0.2646,-0.1406,-0.2138,-0.0429,-0.1786,0.0084,-0.0723,0.0445,-0.0317,0.0845,-0.0666,0.1793,-0.0596,0.1311,-0.0176,0.0492,-0.0495,0.0152,-0.0431,0.0287,-0.043,0.0359,-0.0337,0.0341,-0.0773,0.0948,-0.0712,0.0381,-0.0373,0.0741,-0.0447,0.0375,-0.0535,0.0709,-0.0631,0.036,-0.019,0.0611,-0.0635,0.0508,-0.0273,0.0177,-0.0593,0.03,-0.0352,0.0268,-0.0293,0.0303,-0.0236,0.0292,-0.0216,0.0363,-0.0135,0.03,-0.0213,0.0276,-0.0162,0.0174,-0.0214,0.0275,-0.0097,0.0119,-0.0226,0.0212,-0.0549,0.0432,-0.0249,0.0426,-0.0332,0.0323,-0.0279,0.0159,-0.0463,0.016,-0.022,0.0243,-0.0241,0.0201,-0.0138,0.021,-0.0198,0.0108,-0.0237,0.0153,-0.0064,0.0071,-0.0096,0.0137,-0.0072,0.0116,-0.0094,0.0098,-0.0035,0.0064,-0.0049,0.0089,-0.0093,0.0096,-0.0052,0.0149,-0.0155,0.0094,-0.0083,0.0099,-0.0153,0.0081,-0.0126,0.0063,-0.0095,0.011,-0.0097,0.0034,-0.0029,0.0062,-0.0099,0.0111,-0.0059,0.0055,-0.0049,0.0027,-0.0027,0.0052,-0.0038,0.0044,-0.0073,0.0108,-0.006,0.0052,-0.0085,0.0035,-0.0032,0.0086,-0.0041,0.0012,-0.0058,0.0026,-0.0024,0.002,-0.0056,0.0065,-0.0041,0.0045,-0.0025,0.0035,-0.005,0.0088,-0.0081,0.0063,-0.0032,0.002,-0.0042,0.0053,-0.0031,0.005,-0.0044,0.0029,-0.0027,0.0045,-0.0063,0.0025,-0.0037,0.0033,-0.0054,0.0061,-0.0057,0.0071,-0.0095,0.0136,-0.0063,0.0029,-0.0031,0.0046,-0.0059,0.004,-0.007,0.0042,-0.0028,0.0019,-0.0037,0.0032,-0.0057,0.0056,-0.0045,0.004,-0.003,0.0059,-0.0033,0.0045,-0.0034,0.0033,-0.0028,0.0022,-0.0017,0.0022,-0.0029,0.0042,-0.0031,0.007,-0.0089,0.0071,-0.0033,0.0052,-0.0034,0.0033,-0.0046,0.002,-0.0028,0.0054,-0.0022,0.001,-0.0021,0.0033,-0.0024,0.0029,-0.0018,0.0031,-0.0024,0.003,-0.0022,0.0025,-0.001,0.0017,-0.0018,0.0023,-0.0018,0.0011,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0052,0.0028,-0.0075,0.0082,-0.0048,0.0042,-0.0042,0.0035,-0.0045,0.0034,-0.0024,0.001,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0006,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0029,0.0008,-0.0007,0.0029,-0.0017,0.0014,-0.003,0.0009,-0.0024,0.003,-0.0015,0.0005,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.001,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0025,0.0018,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0033,0.0032,-0.0028,0.0029,-0.0012,0.0023,-0.0028,0.0008,-0.001,0.0024,-0.0015,0.0014,-0.001,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0021,0.0012,-0.0021,0.0039,-0.003,0.004,-0.0028,0.0019,-0.0031,0.0027,-0.0019,0.0022,-0.0008,0.0005,-0.0026,0.0033,-0.0026,0.0031,0.0003,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0011,0,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.001,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0021,-0.0012,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0021,-0.0015,0.002,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.002,-0.0019,0.0005,-0.0002,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0019,0.0011,-0.0019,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0017,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.0028,-0.0015,0.0022,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0017,-0.0024,0.0006,-0.001,0.002,-0.0026,0.0017,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0011,-0.0003,0.0022,-0.0019,0.0006,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0009,0,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0015,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
5 6 کالیبر Sig SG 552 تکاور مسلسل طولانی پشت سر هم, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم