مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 6 کالیبر Sig SG 552 ...

5 6 کالیبر Sig SG 552 تکاور مسلسل تک شات, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها گلولهبستندستگاهزد و خوردتفنگتپانچهsingleدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliber552تکاورSGSig
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0004,0.0005,-0.0069,0.006,-0.3972,0.3417,-0.4399,0.3797,-0.2769,0.438,-0.2083,0.5,-0.3216,0.4144,-0.4552,0.2633,-0.2166,0.1823,-0.4581,0.1401,-0.396,0.1779,-0.3038,0.1861,-0.3017,0.1472,-0.2372,0.326,-0.1979,0.4233,-0.1205,0.1322,-0.2056,0.1158,-0.1868,0.0498,-0.1546,-0.0081,-0.1109,0.0151,-0.0295,0.041,0.0414,0.0656,0.0591,0.0662,0.0391,0.059,0.0185,0.0389,0.0048,0.0183,-0.0019,0.0283,-0.0178,0.0786,-0.0299,0.0957,-0.0691,0.1311,-0.0829,0.1597,-0.0757,0.1224,-0.0365,0.0654,-0.0109,0.0421,-0.0188,0.0223,-0.0421,0.0114,-0.041,0.0147,-0.043,0.0004,-0.0266,0.0198,-0.0385,0.0251,-0.0401,0.0665,-0.0223,0.0271,-0.0244,0.0272,-0.0519,0.0413,-0.0331,0.0283,-0.0387,0.0784,-0.0103,0.0279,-0.0585,0.0632,-0.0476,0.0304,-0.0621,0.0375,-0.0604,0.0583,-0.0203,0.0231,-0.0695,0.0589,-0.0213,0.0488,-0.0249,0.0123,-0.0361,0.0367,-0.0626,0.012,-0.0282,0.0288,-0.0406,0.0186,-0.0238,0.0294,-0.0194,0.0286,-0.0222,0.019,-0.0278,0.0304,-0.016,0.023,-0.0127,0.0281,-0.0118,0.0097,-0.0248,0.0285,-0.0047,0.0207,-0.0144,0.0254,-0.0231,0.0165,-0.0107,0.0148,-0.0087,0.0092,-0.0276,0.0177,-0.0514,0.035,-0.0256,0.0431,-0.0252,0.042,-0.0347,0.04,-0.03,0.0245,-0.0217,0.0154,-0.0348,0.02,-0.0456,0.0093,-0.026,0.0158,-0.0147,0.022,-0.0284,0.0208,-0.0131,0.0169,-0.0171,0.0163,-0.0182,0.0212,-0.0175,0.0137,-0.0262,0.0132,-0.0086,0.0066,-0.0062,0.0081,-0.0096,0.0141,-0.0062,0.0161,-0.0071,0.0111,-0.0019,0.0125,-0.0095,0.0051,-0.0045,0.0065,-0.0006,0.0072,-0.0045,0.0029,-0.0065,0.009,-0.0119,0.0098,-0.005,0.0174,-0.015,0.0097,-0.0167,0.0087,-0.0058,0.0079,-0.0091,0.0097,-0.018,0.0082,-0.0172,0.0053,-0.0125,0.0057,-0.0003,0.0105,-0.0081,0.01,-0.0096,0.0039,-0.0014,0.0072,-0.0037,0.0033,-0.0074,0.0094,-0.0061,0.0045,-0.0061,0.0042,-0.0051,0.0023,-0.0051,0.0036,-0.003,0.0042,-0.0003,0.006,-0.0078,0.0054,-0.0055,0.0044,-0.01,0.0104,-0.0039,0.0045,-0.0078,0.0015,-0.011,0.0093,0.0007,0.0093,-0.0032,0.0038,-0.0042,0.0002,-0.0035,0.0022,-0.0052,0.0014,-0.0021,0.0027,-0.0007,0.0063,-0.0057,0.0058,-0.0051,0.004,-0.0022,0.0039,-0.0026,0.0012,-0.005,0.0048,-0.0058,0.0092,-0.0086,0.006,-0.001,0.0049,-0.0014,0.0009,-0.0056,0.0029,-0.001,0.0054,-0.0035,0.0051,-0.0033,0.0024,-0.005,0.0041,-0.003,0.0038,-0.0001,0.0043,-0.0065,0.0021,-0.0071,0.001,0.0004,0.0031,-0.004,0.0064,-0.0069,0.0076,-0.0061,0.0021,-0.0117,0.014,-0.0063,0.0061,-0.0031,0.0032,-0.0061,0.0018,0.0009,0.0051,-0.0063,0.0018,-0.0009,0.0039,-0.0069,0.003,-0.0016,0.0037,-0.0026,0.0015,-0.0006,0.0032,-0.0052,0.001,-0.0043,0.0054,-0.0051,0.0053,-0.0052,0.0055,-0.0029,0.0059,-0.0028,0.0046,-0.0031,0.0042,-0.0035,0.0038,-0.0036,0.0037,-0.0027,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0028,0.0019,-0.0032,0.0074,-0.004,0.003,-0.0026,0.0085,-0.0097,0.0015,-0.0009,0.0058,-0.0047,0.0019,-0.0028,0.0049,-0.0025,0.002,-0.0046,-0.0008,-0.0006,0.0051,-0.0017,0.003,-0.0025,0.0002,-0.0024,0.0009,0.0001,0.0033,-0.002,0.0011,-0.002,0.0019,-0.0014,0.0041,-0.0024,0.0017,-0.0024,0.003,-0.0018,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0021,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0027,-0.0021,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0021,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0005,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0115,0.0052,-0.0022,0.0023,-0.004,0.0031,-0.0033,0.0031,-0.0011,0.0039,-0.0045,0.0004,-0.0004,0.0031,-0.0006,0.002,-0.0029,0.0002,-0.0038,0.0031,-0.0007,0.0021,-0.0016,0.001,-0.001,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0028,0.0001,-0.0009,0.003,-0.0015,0.0022,-0.0013,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0037,-0.0004,-0.0023,0.0036,-0.0007,0.0012,-0.0016,0.0005,-0.0018,0.0017,-0.0003,0.0025,-0.0021,0.0002,-0.0008,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0019,-0.0027,0.0004,-0.0011,0.0016,-0.0002,0.0016,-0.0018,0.0009,0,0.003,-0.0034,0.0015,-0.0018,0.0025,-0.0014,0.0018,-0.0008,0.0026,-0.0028,0.0015,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.0026,-0.0012,0.0018,-0.0018,0.0009,-0.0017,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0012,-0.0021,0.0008,-0.002,0.0015,-0.0023,0.0017,-0.0002,0.0052,-0.0037,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.003,0.0009,-0.0012,0.0029,-0.0005,0.0025,-0.002,-0.0002,0,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0027,0.0018,-0.0022,0.0031,-0.0027,0.0011,0.0004,0.0019,0.0001,0.0015,-0.0019,0.0001,-0.0012,0.0007,-0.0022,0.0007,0,0.0013,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0015,-0.0008,0.0003,-0.001,-0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,0.0001,0.0012,-0.0012,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0001,-0.0013,0,-0.0001,0.0019,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0001,-0.0005,0.0009,0,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0021,0.0017,-0.0014,0.0019,-0.0018,0.0021,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0022,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0009,-0.0016,0.0005,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0005,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0006,0,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0005,0,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0019,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0001,0.0015,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0009,-0.002,0.0004,-0.0003,0.0015,-0.0017,0.001,-0.0023,0.0007,-0.0021,0.0035,-0.0015,0.0036,-0.0021,0.002,-0.0016,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.0001,0.0015,-0.0017,0.0002,-0.0023,0.0006,-0.0002,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0003,0,0.0014,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0013,0.0003,-0.0014,0.0004,0.0004,0.0019,-0.0008,0.0017,-0.0022,-0.0003,-0.0009,0.0015,-0.0006,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0001,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0018,0.0009,0.0003,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0012,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0006,0,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0003,-0.0002,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0005,0.0004,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
5 6 کالیبر Sig SG 552 تکاور مسلسل تک شات, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم