مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 62 کالیبر AK 47 ...

7 62 کالیبر AK-47, مسلسل طولانی پشت سر هم, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پشت سر همبستندستگاهزد و خوردطولانیتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliber
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.4098,0.476,-0.3204,0.4023,-0.184,0.0438,-0.0459,0.0698,-0.0269,0.0751,-0.0355,0.0669,-0.0564,0.0603,-0.0653,0.0581,-0.0704,0.072,-0.0786,0.0464,-0.0656,0.039,-0.0537,0.0683,-0.0735,0.0541,-0.0782,0.0843,-0.0427,0.1073,-0.0723,0.1247,-0.0486,0.0729,-0.0285,0.0577,-0.0447,0.0571,-0.0461,0.0332,-0.0337,0.0262,-0.0379,0.0073,-0.4081,0.4713,-0.3181,0.425,-0.2114,0.2544,-0.0787,0.0673,-0.031,0.0806,-0.0456,0.0716,-0.058,0.0508,-0.0918,0.0703,-0.0697,0.0568,-0.0603,0.0475,-0.0525,0.0437,-0.0559,0.0559,-0.056,0.0425,-0.078,0.074,-0.0631,0.1004,-0.077,0.1113,-0.0531,0.0786,-0.0349,0.0448,-0.0397,0.0528,-0.0408,0.0417,-0.0393,0.0281,-0.0493,0.0162,-0.4034,0.3688,-0.401,0.4755,-0.2751,0.2979,-0.1127,0.0677,-0.0418,0.091,-0.0314,0.0785,-0.0667,0.0448,-0.073,0.06,-0.0877,0.0864,-0.0385,0.0591,-0.0639,0.0468,-0.0531,0.0579,-0.0554,0.0502,-0.0453,0.0855,-0.0717,0.0913,-0.0643,0.1016,-0.0564,0.0837,-0.0416,0.0851,-0.0451,0.055,-0.0433,0.0441,-0.0426,0.0316,-0.0453,0.0223,-0.036,0.0168,-0.3997,0.4668,-0.2993,0.3471,-0.1832,0.0403,-0.0459,0.0849,-0.0306,0.0917,-0.0433,0.0732,-0.0747,0.0537,-0.0807,0.0888,-0.1006,0.0604,-0.0655,0.0362,-0.0547,0.0493,-0.0614,0.0515,-0.0533,0.0434,-0.0746,0.076,-0.0576,0.0941,-0.0776,0.1119,-0.0454,0.066,-0.0437,0.0588,-0.0504,0.056,-0.046,0.0318,-0.0387,0.0215,-0.0397,0.0211,-0.03,0.0126,-0.3908,0.4767,-0.231,0.4019,-0.1835,0.1553,-0.0748,0.0567,-0.0177,0.0937,-0.0413,0.0663,-0.0547,0.0613,-0.0727,0.0643,-0.077,0.0872,-0.0636,0.0556,-0.0525,0.0549,-0.0721,0.0596,-0.0662,0.0443,-0.0932,0.0715,-0.0574,0.101,-0.0733,0.1188,-0.0348,0.0661,-0.0443,0.07,-0.0396,0.065,-0.0422,0.0455,-0.0469,0.0202,-0.0411,0.0138,-0.0306,0.0777,-0.4045,0.4858,-0.2855,0.3236,-0.1162,0.0391,-0.0317,0.0773,-0.0251,0.1024,-0.049,0.0556,-0.0531,0.0652,-0.0639,0.0849,-0.0612,0.046,-0.0585,0.0495,-0.0588,0.05,-0.0594,0.0414,-0.06,0.0749,-0.0847,0.0821,-0.0681,0.1203,-0.0563,0.0935,-0.0266,0.0792,-0.0352,0.064,-0.0317,0.0574,-0.0499,0.0275,-0.0334,0.0144,-0.0394,0.0134,-0.4075,0.3417,-0.3926,0.4784,-0.2251,0.3198,-0.1087,0.0811,-0.0448,0.0825,-0.0197,0.0734,-0.0367,0.062,-0.0558,0.0629,-0.075,0.0774,-0.0424,0.0512,-0.0628,0.0452,-0.0565,0.0483,-0.0537,0.0437,-0.0528,0.0693,-0.0823,0.0914,-0.0768,0.1108,-0.0895,0.0792,-0.0366,0.0646,-0.0443,0.0625,-0.0432,0.0355,-0.0451,0.0325,-0.0439,0.023,-0.0473,0.0208,-0.3986,0.4932,-0.2321,0.3379,-0.1778,0.0204,-0.0385,0.0692,-0.0332,0.0949,-0.0411,0.0906,-0.0629,0.0599,-0.0821,0.0637,-0.0892,0.0795,-0.0576,0.0437,-0.058,0.0456,-0.0582,0.0489,-0.0658,0.0456,-0.0795,0.0824,-0.047,0.0941,-0.0653,0.1181,-0.0407,0.0804,-0.0413,0.0508,-0.0379,0.0477,-0.0559,0.0368,-0.0416,0.0267,-0.041,0.3148,-0.4154,0.4764,-0.1914,0.3298,-0.1126,0.0366,-0.039,0.1027,-0.0322,0.081,-0.0414,0.0629,-0.0653,0.0525,-0.062,0.082,-0.0667,0.0687,-0.0692,0.0395,-0.0461,0.0465,-0.0651,0.0538,-0.046,0.0638,-0.0825,0.0874,-0.0737,0.1035,-0.0549,0.081,-0.0331,0.069,-0.0416,0.079,-0.0412,0.0446,-0.0445,0.0239,-0.0402,0.0214,-0.398,0.3574,-0.3887,0.4769,-0.2244,0.299,-0.1098,0.0475,-0.0441,0.0808,-0.0442,0.081,-0.0486,0.0516,-0.0703,0.0562,-0.0712,0.0838,-0.0509,0.0683,-0.0694,0.0491,-0.0569,0.0609,-0.0601,0.0463,-0.047,0.0677,-0.0846,0.0905,-0.0627,0.1017,-0.0598,0.0843,-0.0403,0.0983,-0.0355,0.0653,-0.0421,0.047,-0.042,0.0244,-0.0358,0.0196,-0.0299,0.0137,-0.4047,0.3877,-0.2104,0.4795,-0.2182,0.2048,-0.0812,0.0724,-0.023,0.0742,-0.0405,0.0796,-0.0647,0.0814,-0.0582,0.08,-0.0837,0.0661,-0.048,0.0544,-0.0641,0.0423,-0.0529,0.0497,-0.0577,0.0507,-0.0531,0.0631,-0.0695,0.0933,-0.066,0.093,-0.0663,0.0627,-0.0399,0.0934,-0.0402,0.0465,-0.0465,0.0394,-0.0426,0.0363,-0.0437,0.0168,-0.3674,0.3758,-0.3867,0.4601,-0.2724,0.3214,-0.1043,0.0363,-0.0402,0.0822,-0.0216,0.0913,-0.0514,0.0579,-0.0624,0.0629,-0.0839,0.0749,-0.0611,0.0557,-0.0667,0.0549,-0.0487,0.0648,-0.0605,0.0512,-0.0681,0.0604,-0.0702,0.0967,-0.0593,0.0937,-0.0529,0.0847,-0.0327,0.0887,-0.0391,0.0823,-0.0421,0.0379,-0.0459,0.0254,-0.0394,0.0178,-0.0319,0.0084,-0.401,0.3495,-0.2388,0.466,-0.254,0.2269,-0.0914,0.0654,-0.0446,0.0928,-0.0349,0.0689,-0.0642,0.0604,-0.047,0.0701,-0.0781,0.0679,-0.0443,0.0665,-0.0528,0.0381,-0.0607,0.0506,-0.0526,0.046,-0.0573,0.0701,-0.0854,0.0858,-0.0967,0.0862,-0.0397,0.0685,-0.0448,0.0641,-0.0428,0.0702,-0.0451,0.0423,-0.0611,0.03,-0.0418,0.0162,-0.0327,0.0161,-0.4108,0.4646,-0.2104,0.3364,-0.2161,0.0451,-0.0319,0.0723,-0.0494,0.073,-0.0411,0.0843,-0.0464,0.0492,-0.0669,0.0755,-0.0812,0.0797,-0.0512,0.041,-0.0599,0.0511,-0.0612,0.0616,-0.0833,0.058,-0.0737,0.0804,-0.0738,0.1006,-0.0878,0.0987,-0.0352,0.0777,-0.0426,0.0627,-0.0611,0.0507,-0.0492,0.0228,-0.034,0.0195,-0.0331,0.0118,-0.4006,0.4711,-0.2593,0.4411,-0.2005,0.1886,-0.0745,0.0537,-0.042,0.0807,-0.0474,0.0704,-0.0545,0.0625,-0.0587,0.0573,-0.0811,0.0772,-0.043,0.0491,-0.0572,0.0454,-0.0667,0.0603,-0.0768,0.0429,-0.0711,0.0725,-0.0685,0.0958,-0.1031,0.0989,-0.0452,0.0649,-0.0384,0.0591,-0.0473,0.0461,-0.0449,0.0462,-0.0367,0.0311,-0.0421,0.026,-0.4108,0.3455,-0.2528,0.4834,-0.1927,0.1313,-0.0833,0.0645,-0.0425,0.0783,-0.0371,0.0661,-0.0611,0.0402,-0.0599,0.0549,-0.0795,0.08,-0.0458,0.054,-0.0548,0.0696,-0.0488,0.0637,-0.076,0.042,-0.0596,0.0615,-0.0649,0.088,-0.0726,0.1138,-0.0373,0.0723,-0.0253,0.0738,-0.0366,0.0472,-0.047,0.045,-0.0401,0.0181,-0.0336,0.0135,-0.3927,0.334,-0.3717,0.4876,-0.2833,0.2244,-0.1077,0.0503,-0.0504,0.0815,-0.0432,0.0762,-0.0573,0.0422,-0.0587,0.0582,-0.0874,0.0756,-0.0419,0.0568,-0.0597,0.0617,-0.048,0.0631,-0.0711,0.0491,-0.0732,0.0618,-0.0762,0.101,-0.0679,0.0906,-0.0382,0.0806,-0.0282,0.0714,-0.0271,0.0658,-0.038,0.0437,-0.0416,0.0234,-0.0392,0.0255,-0.0359,0.0612,-0.3977,0.4382,-0.2905,0.2784,-0.1057,0.0431,-0.0458,0.0735,-0.0248,0.0603,-0.0346,0.0635,-0.0804,0.0655,-0.0741,0.0775,-0.0632,0.0782,-0.059,0.0587,-0.0538,0.0632,-0.0673,0.0388,-0.0868,0.0551,-0.0777,0.0813,-0.0822,0.1142,-0.0709,0.113,-0.0255,0.0698,-0.0342,0.0652,-0.0406,0.0514,-0.0384,0.0412,-0.0375,0.0201,-0.0357,0.0648,-0.4115,0.4618,-0.3064,0.2729,-0.1241,0.0569,-0.0336,0.0856,-0.0358,0.0802,-0.0353,0.0532,-0.0594,0.0605,-0.0883,0.0845,-0.0741,0.0677,-0.0608,0.0497,-0.0517,0.0604,-0.0692,0.0359,-0.0597,0.0545,-0.0745,0.0826,-0.0754,0.1056,-0.0679,0.0903,-0.0275,0.0694,-0.0359,0.0614,-0.0538,0.0529,-0.0474,0.0421,-0.0385,0.0293,-0.0364,0.0173,-0.3925,0.3577,-0.3159,0.4537,-0.2208,0.1521,-0.0645,0.0689,-0.035,0.0745,-0.0412,0.084,-0.0628,0.0469,-0.0603,0.0567,-0.0772,0.0787,-0.0468,0.0567,-0.0521,0.0513,-0.0529,0.0661,-0.0605,0.047,-0.0642,0.0773,-0.0676,0.0963,-0.0997,0.1087,-0.0436,0.0664,-0.0344,0.0623,-0.0375,0.0491,-0.0459,0.0518,-0.0421,0.035,-0.0383,0.0213,-0.4117,0.3964,-0.4076,0.4591,-0.3071,0.2659,-0.1215,0.0452,-0.0437,0.0753,-0.0218,0.0822,-0.0547,0.0571,-0.0702,0.0674,-0.0721,0.0752,-0.0524,0.0545,-0.0609,0.0508,-0.0473,0.0589,-0.0592,0.0394,-0.0691,0.0764,-0.0804,0.1101,-0.0858,0.1208,-0.0425,0.0842,-0.0341,0.0602,-0.0331,0.0547,-0.0374,0.0464,-0.045,0.0273,-0.0392,0.0203,-0.0416,0.0115,-0.4132,0.4587,-0.2683,0.3398,-0.1754,0.0522,-0.0433,0.0905,-0.0321,0.0697,-0.0301,0.0562,-0.0831,0.0641,-0.0682,0.0694,-0.0643,0.0507,-0.055,0.0374,-0.0626,0.048,-0.0579,0.0659,-0.079,0.0666,-0.0697,0.1096,-0.0539,0.118,-0.0954,0.1018,-0.0372,0.0674,-0.037,0.0571,-0.0471,0.0556,-0.0416,0.0322,-0.0449,0.0198,-0.0394,0.0109,-0.4158,0.4622,-0.2607,0.2874,-0.2079,0.0231,-0.0376,0.0761,-0.0197,0.1178,-0.0502,0.0654,-0.067,0.0458,-0.085,0.0612,-0.0618,0.0791,-0.0445,0.048,-0.0619,0.0333,-0.0554,0.0715,-0.0683,0.0493,-0.063,0.0784,-0.0609,0.0944,-0.0634,0.1139,-0.0388,0.0774,-0.0492,0.0595,-0.0473,0.0449,-0.0444,0.0445,-0.0402,0.0214,-0.0399,0.0111,-0.029,0.0143,-0.0316,0.0125,-0.0273,0.0177,-0.0245,0.0127,-0.0113,0.0127,-0.0208,0.0247,-0.0152,0.0184,-0.0154,0.0203,-0.0138,0.0285,-0.0093,0.0172,-0.0088,0.0122,-0.0135,0.0164,-0.0138,0.0217,-0.0151,0.0122,-0.0128,0.0073,-0.0091,0.0074,-0.0146,0.0118,-0.0157,0.0116,-0.0082,0.0056,-0.0124,0.0063,-0.0109,0.0092,-0.0096,0.0096,-0.0105,0.0067,-0.0069,0.0079,-0.0097,0.0091,-0.0072,0.0072,-0.0057,0.004,-0.0048,0.0056,-0.0047,0.0054,-0.0063,0.0065,-0.0052,0.0061,-0.0095,0.0082,-0.0046,0.0047,-0.0051,0.0058,-0.0036,0.0054,-0.0037,0.0033,-0.0041,0.0047,-0.0024,0.004,-0.0059,0.0054,-0.0044,0.0047,-0.0046,0.0025,-0.0029,0.0016,-0.0018,0.0026,-0.0035,0.0033,-0.0024,0.0033,-0.0037,0.0017,-0.0018,0.0021,-0.003,0.002,-0.0023,0.0047,-0.0016,0.0035,-0.0019,0.0027,-0.0022,0.0027,-0.0018,0.0018,-0.0034,0.0031,-0.002,0.001,-0.002,0.0027,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0018,-0.0016,0.0025,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.002,0.0016,-0.0017,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
7 62 کالیبر AK-47, مسلسل طولانی پشت سر هم, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم