مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 62 کالیبر Bren LMG ...

7 62 کالیبر Bren LMG مسلسل دو شوت از راه دور دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها دور دستگلولهدستگاهدوزد و خوردتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberچوبLMG
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.047,0.0337,-0.0758,0.0561,-0.0416,0.0326,-0.0192,0.0231,-0.0148,0.0153,-0.0057,0.0054,-0.003,0.0029,-0.0063,0.007,-0.0107,0.0211,-0.0343,0.0437,-0.0432,0.0419,-0.0189,0.02,-0.0152,0.0179,-0.0158,0.0172,-0.0108,0.0151,-0.0081,0.0156,-0.0271,0.0293,-0.0366,0.023,-0.0163,0.0189,-0.0213,0.0274,-0.1136,0.0629,-0.0678,0.1544,-0.1922,0.3586,-0.1191,0.1453,-0.0361,0.0587,-0.4157,0.3667,-0.4117,0.3224,-0.4121,0.236,-0.3091,0.1406,-0.1142,0.0832,-0.2462,0.0312,-0.1417,0.0419,-0.0893,0.0784,-0.3707,0.1806,-0.2361,0.2651,-0.1353,0.1491,-0.2832,0.3199,-0.2608,0.2587,-0.1882,0.2643,-0.1863,0.1895,-0.208,0.2571,-0.1673,0.3651,-0.214,0.1298,-0.1534,0.1627,-0.3079,0.2427,-0.1782,0.2079,-0.154,0.3006,-0.1758,0.1686,-0.1452,0.2155,-0.1774,0.1489,-0.1522,0.2189,-0.0697,0.2141,-0.1358,0.0671,-0.0937,0.0632,-0.0775,0.0885,-0.0953,0.1187,-0.1514,0.1013,-0.1729,0.1794,-0.1127,0.0907,-0.1343,0.1195,-0.2019,0.1519,-0.1307,0.1724,-0.1045,0.1373,-0.1837,0.1119,-0.0594,0.0691,-0.0461,0.0611,-0.0855,0.0589,-0.0949,0.0841,-0.0669,0.0566,-0.0401,0.0246,-0.0335,0.0519,-0.0409,0.0568,-0.0298,0.0253,-0.0691,0.0447,-0.0398,0.0576,-0.0566,0.0384,-0.0256,0.0455,-0.0429,0.0081,-0.0394,0.0375,-0.0428,0.054,-0.0373,0.0252,-0.0326,0.0343,-0.0389,0.0374,-0.0303,0.0318,-0.0452,0.0197,-0.0204,0.0608,-0.0368,0.0374,-0.0302,0.02,-0.0287,0.026,-0.0538,0.0251,-0.0283,0.0314,-0.0336,0.0442,-0.0341,0.0335,-0.0308,0.0361,-0.0354,0.0253,-0.0222,0.0331,-0.0293,0.0406,-0.0236,0.037,-0.0401,0.0209,-0.0257,0.0235,-0.0293,0.0187,-0.0333,0.0277,-0.0167,0.0284,-0.0432,0.0418,-0.0403,0.0407,-0.0393,0.0291,-0.0219,0.0245,-0.0436,0.0878,-0.0993,0.0809,-0.3004,0.3663,-0.2214,0.4079,-0.2225,0.1028,-0.1324,0.3539,-0.4508,0.3959,-0.4548,0.3217,-0.4999,0.265,-0.2315,0.1885,-0.2829,0.1441,-0.1736,0.0979,-0.1497,0.0814,-0.0759,0.0735,-0.3792,0.3605,-0.2377,0.2123,-0.2757,0.1088,-0.3079,0.3827,-0.3298,0.1207,-0.2645,0.2571,-0.2175,0.3029,-0.25,0.2616,-0.2609,0.4067,-0.3191,0.1829,-0.2193,0.2257,-0.3699,0.2786,-0.1998,0.2421,-0.0745,0.263,-0.2183,0.0849,-0.1579,0.1786,-0.1962,0.1686,-0.2076,0.1905,-0.1871,0.1685,-0.0764,0.117,-0.0525,0.0828,-0.046,0.0827,-0.0833,0.0892,-0.2093,0.0891,-0.175,0.2154,-0.1351,0.0786,-0.1602,0.1795,-0.2055,0.1808,-0.1319,0.3311,-0.0385,0.12,-0.2482,0.1199,-0.0376,0.0927,-0.0629,0.0765,-0.0986,0.062,-0.0592,0.12,-0.0564,0.0708,-0.0687,0.0492,-0.0578,0.046,-0.0421,0.0544,-0.0385,0.0334,-0.0839,0.0751,-0.0575,0.078,-0.1262,0.1131,-0.0972,0.1459,-0.1012,0.0774,-0.0652,0.0651,-0.0428,0.0713,-0.0743,0.0386,-0.0366,0.0565,-0.057,0.047,-0.0782,0.0771,-0.1115,0.1009,-0.1013,0.1026,-0.0791,0.1016,-0.072,0.0637,-0.0604,0.041,-0.0528,0.0433,-0.0586,0.048,-0.0477,0.0537,-0.0478,0.0303,-0.049,0.0506,-0.0499,0.0375,-0.0428,0.0379,-0.0327,0.0286,-0.0346,0.0444,-0.0256,0.0488,-0.0508,0.0557,-0.0543,0.0644,-0.069,0.0546,-0.0439,0.0443,-0.0418,0.0292,-0.0291,0.0459,-0.0341,0.0327,-0.0104,0.0296,-0.0406,0.0384,-0.0439,0.0387,-0.0202,0.0455,-0.0172,0.0468,-0.0512,0.0332,-0.0311,0.0249,-0.0257,0.0227,-0.0285,0.0215,-0.0456,0.0348,-0.0384,0.0264,-0.0277,0.0366,-0.0252,0.0212,-0.015,0.0203,-0.0146,0.0128,-0.0211,0.0156,-0.0108,0.0238,-0.0196,0.0149,-0.0157,0.018,-0.013,0.0211,-0.0251,0.0218,-0.0144,0.0204,-0.0177,0.0117,-0.0141,0.0206,-0.0138,0.0074,-0.0049,0.0123,-0.0188,0.0189,-0.0067,0.0127,-0.0104,0.0074,-0.0074,0.0145,-0.0113,0.0092,-0.0137,0.0114,-0.0111,0.0097,-0.0098,0.0092,-0.0091,0.012,-0.0168,0.0081,-0.0074,0.0104,-0.0065,0.008,-0.0076,0.01,-0.0139,0.0108,-0.0129,0.0161,-0.0095,0.0102,-0.0171,0.0051,-0.0079,0.0174,-0.0127,0.0147,-0.0089,0.0121,-0.0164,0.016,-0.001,0.0142,-0.013,0.0032,-0.0046,0.013,-0.0216,0.0103,-0.018,0.0102,-0.0094,0.0057,-0.0098,0.006,-0.0065,0.0062,-0.0054,0.0072,-0.0065,0.0127,-0.0055,0.0071,-0.0097,0.0067,-0.0094,0.0079,-0.0046,0.009,-0.0065,0.0041,-0.0063,0.0087,-0.0063,0.0091,-0.0051,0.0059,-0.0048,0.0038,-0.0086,0.0051,-0.0028,0.0067,-0.004,0.0051,-0.006,0.0044,-0.0026,0.0031,-0.0047,0.0033,-0.0023,0.0039,-0.0051,0.0031,-0.0028,0.0024,-0.0074,0.0057,-0.0068,0.0065,-0.0055,0.0023,-0.0034,0.002,-0.003,0.0039,-0.0041,0.0042,-0.0026,0.0058,-0.0038,0.0036,-0.0036,0.0047,-0.0031,0.0016,-0.0035,0.005,-0.0037,0.0014,-0.0017,0.0021,-0.0014,0.0037,-0.0029,0.0026,-0.0031,0.0034,-0.0039,0.0032,-0.0016,0.0041,-0.0034,0.0016,-0.0031,0.0027,-0.0018,0.0024,-0.0044,0.004,-0.0034,0.0021,-0.0027,0.002,-0.0015,0.0038,-0.0035,0.002,-0.0027,0.0021,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0024,-0.0025,0.0031,-0.0036,0.002,-0.0029,0.0021,-0.0018,0.0041,-0.0038,0.0042,-0.003,0.0012,-0.0034,0.0022,-0.0019,0.0025,-0.0013,0.0018,-0.0026,0.0011,-0.0027,0.0021,-0.0002,0.0024,-0.0019,0.001,-0.002,0.0012,-0.002,0.0013,-0.0017,0.0019,-0.0022,0.0014,-0.002,0.0031,-0.002,0.0021,-0.0033,0.0023,-0.0032,0.0029,-0.0013,0.0021,-0.0015,0.0014,-0.0027,0.0022,-0.002,0.0015,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0021,-0.0024,0.002,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0019,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0029,0.0013,-0.0015,0.0039,-0.0018,0.0025,-0.0023,0.0027,-0.0024,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0019,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0018,-0.0018,0.0021,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0023,0.001,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0009,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0018,-0.0012,0.001,-0.0018,0.0014,-0.001,0.002,-0.0012,0.0017,-0.0008,0.0016,-0.002,0.0013,-0.0015,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0015,0.0014,-0.0005,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0021,0.0022,-0.0023,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.0007,-0.0007,0.0021,-0.0017,0.0013,-0.0017,0.0011,-0.0024,0.003,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0024,0.0026,-0.0026,0.0015,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0024,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0008,-0.0012,0.002,-0.0021,0.0017,-0.0019,0.0009,-0.0017,0.0017,-0.0022,0.0024,-0.0028,0.002,-0.0013,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0003,0.0011,-0.0019,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0016,-0.003,0.0025,-0.0018,0.0025,-0.0009,0.002,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0028,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0016,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0018,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
7 62 کالیبر Bren LMG مسلسل دو شوت از راه دور دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم