مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 62 کالیبر روسی PKM ...

7 62 کالیبر روسی PKM مسلسل طولانی پشت سر هم دور دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها دور دستپشت سر همدستگاهزد و خوردطولانیتفنگتپانچهRussianدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberPKM
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0116,0.0104,-0.0091,0.0092,-0.0226,0.0285,-0.0109,0.0124,-0.0063,0.0054,-0.0139,0.0163,-0.0161,0.0141,-0.0141,0.0123,-0.0122,0.014,-0.0331,0.0263,-0.0594,0.0799,-0.338,0.3107,-0.3048,0.3658,-0.2702,0.1233,-0.2494,0.3277,-0.1565,0.2261,-0.2477,0.2461,-0.1206,0.188,-0.0858,0.0659,-0.1012,0.0751,-0.0727,0.0955,-0.1163,0.1146,-0.0446,0.0813,-0.0448,0.0139,-0.0388,0.0356,-0.0834,0.0897,-0.3574,0.2876,-0.1914,0.4739,-0.2308,0.1489,-0.2302,0.2923,-0.2238,0.2494,-0.175,0.2189,-0.1478,0.1514,-0.1124,0.0703,-0.0838,0.0699,-0.014,0.0723,-0.0879,0.0988,-0.0469,0.0478,-0.0499,0.0284,-0.0534,0.0461,-0.0718,0.0443,-0.2527,0.1859,-0.3552,0.3912,-0.0826,0.4808,-0.25,0.2985,-0.1317,0.2504,-0.2443,0.2599,-0.1662,0.1357,-0.1074,0.083,-0.0926,0.0881,-0.0602,0.0914,-0.1082,0.0927,-0.1376,0.0871,-0.0383,0.0311,-0.051,0.0583,-0.1084,0.0719,-0.2877,0.4171,-0.1649,0.4606,-0.2794,0.1213,-0.2168,0.2893,-0.2072,0.2458,-0.1551,0.2086,-0.1749,0.1256,-0.0963,0.0519,-0.0773,0.0713,-0.02,0.0687,-0.1119,0.1102,-0.0549,0.0299,-0.0333,0.0296,-0.0432,0.0441,-0.0632,0.0652,-0.3598,0.2435,-0.2642,0.3964,-0.1821,0.3789,-0.2045,0.265,-0.137,0.2318,-0.1824,0.2022,-0.1564,0.1393,-0.0919,0.0715,-0.0938,0.1204,-0.0281,0.0866,-0.11,0.1025,-0.0515,0.0392,-0.0466,0.0242,-0.0424,0.0354,-0.0712,0.0416,-0.2622,0.1875,-0.3696,0.4359,-0.1424,0.4612,-0.2232,0.0522,-0.224,0.2708,-0.2055,0.2115,-0.2115,0.1608,-0.1107,0.1261,-0.0961,0.0913,-0.0552,0.1128,-0.0253,0.0667,-0.1401,0.0872,-0.0445,0.041,-0.0729,0.0417,-0.1003,0.1002,-0.3426,0.307,-0.1596,0.4858,-0.1882,0.1637,-0.227,0.3153,-0.2005,0.2135,-0.2117,0.2214,-0.1617,0.161,-0.0923,0.0676,-0.0842,0.0804,-0.0037,0.0751,-0.1243,0.1083,-0.0674,0.0547,-0.0361,0.0303,-0.035,0.0513,-0.1235,0.0849,-0.3602,0.3889,-0.1806,0.466,-0.3016,0.1025,-0.1853,0.2994,-0.1803,0.1985,-0.2065,0.18,-0.1295,0.0823,-0.0925,0.0932,-0.0895,0.0804,-0.0104,0.0847,-0.1207,0.0967,-0.0678,0.0415,-0.0208,0.0204,-0.0813,0.0992,-0.2849,0.1804,-0.2953,0.4309,-0.1055,0.4223,-0.2475,0.2831,-0.1397,0.2193,-0.2023,0.2296,-0.1267,0.1548,-0.1664,0.0818,-0.0845,0.1076,-0.0791,0.0732,-0.089,0.1119,-0.0721,0.1122,-0.0443,0.0237,-0.0349,0.0416,-0.1014,0.0558,-0.3366,0.1546,-0.2225,0.4417,-0.1797,0.3477,-0.2275,0.3093,-0.1633,0.2666,-0.1966,0.1914,-0.1348,0.1185,-0.0955,0.0859,-0.1083,0.0888,-0.0598,0.075,-0.1203,0.1076,-0.0742,0.0518,-0.0449,0.0468,-0.0387,0.0439,-0.0822,0.0817,-0.3682,0.3585,-0.183,0.3835,-0.2469,0.0969,-0.2123,0.2653,-0.1869,0.2254,-0.1304,0.1958,-0.1358,0.0925,-0.11,0.0622,-0.0901,0.0726,-0.0273,0.0795,-0.1044,0.0931,-0.0668,0.0212,-0.0285,0.0325,-0.0426,0.0461,-0.116,0.1584,-0.3351,0.4031,-0.1363,0.4163,-0.2185,0.0735,-0.2023,0.263,-0.2202,0.2121,-0.1818,0.1518,-0.1635,0.1126,-0.1372,0.0815,-0.0819,0.1025,-0.0267,0.0719,-0.1177,0.1171,-0.0488,0.0267,-0.0282,0.0286,-0.0532,0.0518,-0.2595,0.1799,-0.3331,0.392,-0.1272,0.4506,-0.2998,0.0702,-0.1789,0.2786,-0.2361,0.2354,-0.1768,0.1741,-0.1116,0.086,-0.0859,0.0836,-0.1078,0.1124,-0.0292,0.0756,-0.1571,0.0928,-0.0544,0.0286,-0.0411,0.041,-0.081,0.0579,-0.363,0.1739,-0.1671,0.4698,-0.2836,0.249,-0.2456,0.3038,-0.1413,0.1976,-0.1993,0.2576,-0.2089,0.1163,-0.116,0.106,-0.1025,0.1171,-0.0617,0.0695,-0.0913,0.1317,-0.054,0.0363,-0.0376,0.0203,-0.0268,0.0466,-0.113,0.1252,-0.3709,0.1806,-0.2053,0.4598,-0.2233,0.3189,-0.2533,0.3216,-0.1429,0.2074,-0.1722,0.2157,-0.1833,0.137,-0.0925,0.0928,-0.0984,0.0946,-0.084,0.0611,-0.0872,0.1252,-0.0514,0.0301,-0.0371,0.0168,-0.0434,0.0344,-0.0629,0.0577,-0.101,0.1031,-0.309,0.4302,-0.2119,0.4301,-0.2698,0.075,-0.1712,0.2885,-0.2243,0.2586,-0.146,0.1451,-0.122,0.0793,-0.1082,0.08,-0.0959,0.0963,-0.0069,0.0783,-0.1164,0.1199,-0.0681,0.0195,-0.0528,0.0876,-0.0314,0.0451,-0.0828,0.0888,-0.3748,0.2517,-0.1921,0.493,-0.2504,0.1497,-0.2518,0.2818,-0.1315,0.2024,-0.2263,0.1702,-0.1559,0.1187,-0.1156,0.0686,-0.0892,0.0955,-0.0482,0.0782,-0.0845,0.1454,-0.0424,0.0664,-0.0394,0.0253,-0.0325,0.038,-0.0961,0.0745,-0.3619,0.1636,-0.3037,0.4534,-0.2238,0.3953,-0.2648,0.265,-0.1288,0.2767,-0.2458,0.1749,-0.1643,0.1253,-0.1136,0.0862,-0.1186,0.0715,-0.0427,0.1023,-0.1199,0.1116,-0.0601,0.0889,-0.0414,0.0337,-0.0312,0.0258,-0.0507,0.042,-0.2377,0.1817,-0.3621,0.3631,-0.1795,0.4799,-0.2317,0.0638,-0.2272,0.2675,-0.3169,0.1835,-0.1585,0.1504,-0.1439,0.0921,-0.1096,0.0631,-0.0748,0.0918,-0.0179,0.0795,-0.1149,0.1203,-0.0323,0.0146,-0.03,0.0452,-0.0463,0.0471,-0.2681,0.1758,-0.3211,0.3888,-0.1335,0.4253,-0.2736,0.3081,-0.169,0.2453,-0.2025,0.2028,-0.1521,0.1466,-0.1103,0.0748,-0.0954,0.1235,-0.0887,0.0863,-0.1307,0.1096,-0.0712,0.0802,-0.0275,0.0165,-0.0212,0.0401,-0.0393,0.0335,-0.2433,0.1595,-0.3507,0.4436,-0.1648,0.4999,-0.2553,0.0677,-0.2112,0.2996,-0.2185,0.2157,-0.2141,0.1458,-0.1229,0.1293,-0.1146,0.1125,-0.0915,0.0646,-0.009,0.104,-0.0935,0.1151,-0.0429,0.0238,-0.0298,0.0349,-0.1073,0.0832,-0.3376,0.2172,-0.2244,0.4911,-0.1852,0.3248,-0.245,0.237,-0.1995,0.2195,-0.2476,0.1918,-0.1855,0.1271,-0.1206,0.0699,-0.1043,0.1058,-0.0217,0.0911,-0.1267,0.1311,-0.0616,0.0361,-0.032,0.021,-0.0353,0.0429,-0.1914,0.1694,-0.3527,0.4024,-0.1723,0.4416,-0.2647,0.0897,-0.2039,0.309,-0.2518,0.2198,-0.1874,0.1369,-0.1436,0.0848,-0.0938,0.0857,-0.0775,0.1202,-0.0134,0.0786,-0.1363,0.0962,-0.0402,0.0229,-0.0348,0.0343,-0.0808,0.0596,-0.3132,0.1953,-0.2376,0.443,-0.1749,0.3836,-0.2126,0.1988,-0.1404,0.2071,-0.284,0.2148,-0.2533,0.1888,-0.1201,0.1002,-0.0843,0.1102,-0.0264,0.0803,-0.1259,0.0934,-0.0713,0.0337,-0.0272,0.0215,-0.0343,0.036,-0.0904,0.087,-0.3354,0.3894,-0.1908,0.4655,-0.2292,0.0949,-0.2014,0.2832,-0.2668,0.169,-0.2434,0.1703,-0.1503,0.1212,-0.0952,0.067,-0.0747,0.1158,-0.0218,0.075,-0.1222,0.0993,-0.063,0.0254,-0.0258,0.0254,-0.0499,0.0333,-0.0733,0.1022,-0.3427,0.2356,-0.2293,0.4395,-0.2408,0.3473,-0.193,0.2915,-0.2216,0.2414,-0.2404,0.172,-0.216,0.1541,-0.105,0.0963,-0.1033,0.0778,-0.0288,0.1222,-0.1277,0.116,-0.0636,0.0293,-0.0257,0.0221,-0.0972,0.0659,-0.3821,0.3415,-0.1841,0.4642,-0.2029,0.2544,-0.2402,0.2854,-0.1987,0.2741,-0.2198,0.209,-0.1412,0.1121,-0.1183,0.075,-0.104,0.1273,-0.0293,0.0819,-0.1204,0.1098,-0.0813,0.0511,-0.1334,0.1443,-0.2469,0.1892,-0.0735,0.0971,-0.0531,0.0353,-0.0393,0.0451,-0.0465,0.0457,-0.0438,0.0338,-0.0138,0.0173,-0.0295,0.0208,-0.0252,0.0239,-0.0271,0.0091,-0.0092,0.014,-0.0099,0.0066,-0.0125,0.0116,-0.0111,0.0097,-0.0068,0.0114,-0.0043,0.0047,-0.0057,0.0075,-0.0073,0.007,-0.0032,0.0047,-0.0046,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0053,0.0043,-0.0063,0.006,-0.0042,0.0055,-0.0026,0.0052,-0.0045,0.0035,-0.0037,0.0033,-0.0031,0.0027,-0.0044,0.0023,-0.0032,0.0041,-0.0043,0.0029,-0.0035,0.0032,-0.0015,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0022,-0.0021,0.0011,-0.0014,0.0026,-0.0014,0.002,-0.0033,0.0028,-0.0014,0.0022,-0.005,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0026,0.0056,-0.0062,0.0112,-0.0085,0.009,-0.0019,0.0041,-0.0035,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0037,0.0021,-0.0018,0.0023,-0.0012,0.0019,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.002,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0025,-0.0017,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0011,-0.0022,0.0011,-0.0015,0.0035,-0.005,0.0036,-0.0044,0.0044,-0.0058,0.0021,-0.0017,0.0014,-0.0006,0.0015,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0014,0.0019,-0.0023,0.0021,-0.0027,0.0022,-0.0034,0.0031,-0.0034,0.0026,-0.0015,0.0003,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0024,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0017,0.0014,-0.001,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.002,0.0017,-0.0021,0.0013,-0.0019,0.0021,-0.0019,0.0017,-0.0021,0.0013,-0.0012,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0016,-0.0021,0.001,-0.0023,0.0015,-0.0011,0.002,-0.001,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.001,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.001,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
7 62 کالیبر روسی PKM مسلسل طولانی پشت سر هم دور دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم