مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 92 کالیبر آلمانی MP44 S ...

7 92 کالیبر آلمانی MP44 STG44 مسلسل دو شات, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها گلولهبستندستگاهآلمانیدوزد و خوردتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberMP44STG44
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0003,-0.002,0.0022,-0.0737,0.0249,-0.4999,0.4353,-0.4269,0.432,-0.3175,0.3888,-0.1991,0.3773,-0.264,0.143,-0.1995,0.1628,-0.2113,0.1698,-0.1982,0.1201,-0.1762,0.1549,-0.2348,0.1424,-0.1709,0.1538,-0.1661,0.1747,-0.1211,0.1458,-0.1441,0.1755,-0.2679,0.2432,-0.1273,0.2529,-0.2706,0.074,-0.1478,0.1565,-0.1752,0.1921,-0.1731,0.1364,-0.1471,0.1262,-0.1571,0.1839,-0.103,0.1604,-0.1723,0.0911,-0.1031,0.1429,-0.1185,0.1368,-0.1708,0.1068,-0.2212,0.1841,-0.1916,0.1406,-0.1467,0.1724,-0.2095,0.1374,-0.1495,0.1771,-0.1385,0.1799,-0.1632,0.1256,-0.1423,0.1312,-0.1106,0.1114,-0.1671,0.1109,-0.136,0.1367,-0.1373,0.1743,-0.1384,0.1387,-0.1098,0.0799,-0.1377,0.0621,-0.0666,0.1239,-0.1368,0.1069,-0.1016,0.0917,-0.1029,0.0699,-0.1011,0.0956,-0.0661,0.1231,-0.0681,0.06,-0.0898,0.0527,-0.0582,0.1142,-0.0568,0.0602,-0.0388,0.069,-0.1247,0.0739,-0.046,0.1129,-0.1068,0.0896,-0.0431,0.0634,-0.0654,0.0684,-0.0527,0.0704,-0.0694,0.0844,-0.0452,0.0471,-0.0448,0.0623,-0.0655,0.0573,-0.0657,0.0567,-0.0592,0.046,-0.0791,0.0474,-0.0416,0.0616,-0.0401,0.0571,-0.0311,0.0355,-0.0457,0.0401,-0.0401,0.0371,-0.0286,0.0182,-0.0283,0.0263,-0.0505,0.0381,-0.036,0.0272,-0.0336,0.0493,-0.0451,0.0283,-0.0349,0.0483,-0.0332,0.0176,-0.0174,0.0199,-0.0252,0.017,-0.0378,0.0203,-0.0382,0.0354,-0.0439,0.0231,-0.0269,0.0235,-0.028,0.0271,-0.0229,0.0211,-0.0126,0.0115,-0.0271,0.0246,-0.014,0.022,-0.028,0.0134,-0.0147,0.0287,-0.0179,0.0173,-0.0145,0.0214,-0.0202,0.0209,-0.0231,0.0206,-0.0122,0.0091,-0.0226,0.0155,-0.0176,0.0161,-0.0214,0.0234,-0.0237,0.0119,-0.0054,0.0276,-0.0192,0.0104,-0.0138,0.0127,-0.0142,0.0247,-0.0222,0.0315,-0.0164,0.0144,-0.0144,0.0156,-0.0152,0.0159,-0.0178,0.0135,-0.0211,0.0148,-0.0113,0.0177,-0.0179,0.0192,-0.0117,0.0161,-0.0175,0.0142,-0.017,0.0135,-0.0102,0.014,-0.0102,0.0128,-0.005,0.0175,-0.0219,0.0121,-0.0098,0.0159,-0.0148,0.0121,-0.006,0.009,-0.0111,0.0141,-0.0121,0.011,-0.0091,0.0088,-0.007,0.0149,-0.0059,0.0071,-0.0123,0.009,-0.0096,0.0091,-0.0111,0.0099,-0.0108,0.0087,-0.0067,0.0113,-0.0081,0.0041,-0.0057,0.0083,-0.0058,0.0065,-0.0063,0.0066,-0.0046,0.0107,-0.0064,0.0096,-0.0108,0.0084,-0.0061,0.0082,-0.0109,0.0088,-0.008,0.0078,-0.0054,0.0042,-0.0069,0.0083,-0.0028,0.0061,-0.0036,0.0041,-0.005,0.0035,-0.0051,0.0049,-0.0034,0.0043,-0.0054,0.0051,-0.0049,0.0066,-0.005,0.0052,-0.0044,0.0081,-0.0042,0.0029,-0.0033,0.0031,-0.0028,0.0043,-0.0038,0.0048,-0.0043,0.0029,-0.0036,0.0078,-0.0026,0.0038,-0.0018,0.0052,-0.006,0.0024,-0.0029,0.0058,-0.0042,0.0018,-0.0021,0.0029,-0.005,0.0035,-0.4374,0.4815,-0.5,0.4484,-0.48,0.4681,-0.2557,0.4265,-0.2809,0.2372,-0.2655,0.193,-0.1679,0.1699,-0.1201,0.1521,-0.1922,0.121,-0.2135,0.1508,-0.2049,0.1597,-0.2202,0.1749,-0.124,0.1448,-0.2417,0.1199,-0.315,0.1674,-0.1753,0.2924,-0.2266,0.14,-0.1607,0.1714,-0.2088,0.1798,-0.1522,0.2281,-0.1947,0.1993,-0.1955,0.1536,-0.1373,0.2435,-0.1379,0.2375,-0.1875,0.1332,-0.1315,0.1555,-0.0989,0.1419,-0.2048,0.1668,-0.1635,0.171,-0.1847,0.1595,-0.1738,0.1687,-0.1984,0.1493,-0.1716,0.2371,-0.1404,0.1807,-0.2017,0.1415,-0.1683,0.0976,-0.1393,0.1621,-0.166,0.1375,-0.1198,0.1498,-0.1276,0.142,-0.1145,0.1261,-0.0929,0.1794,-0.1002,0.0942,-0.1402,0.0917,-0.0697,0.109,-0.0762,0.065,-0.0633,0.0815,-0.062,0.0571,-0.0555,0.0522,-0.0522,0.069,-0.0418,0.0717,-0.0696,0.0402,-0.0473,0.075,-0.1004,0.0509,-0.083,0.0663,-0.0836,0.0816,-0.0725,0.0702,-0.0682,0.0671,-0.043,0.0761,-0.0485,0.0937,-0.0651,0.0882,-0.0498,0.0891,-0.0513,0.0285,-0.0452,0.0695,-0.0505,0.048,-0.0643,0.0291,-0.0445,0.0523,-0.0586,0.0607,-0.0386,0.0271,-0.0721,0.0309,-0.037,0.0311,-0.0499,0.0375,-0.0355,0.0295,-0.027,0.0203,-0.0358,0.0248,-0.0303,0.034,-0.0334,0.027,-0.0414,0.0307,-0.0201,0.0343,-0.0316,0.0293,-0.0252,0.017,-0.0219,0.0337,-0.0342,0.0397,-0.0311,0.0246,-0.0372,0.0222,-0.0153,0.0269,-0.0235,0.0138,-0.0158,0.027,-0.0239,0.0285,-0.027,0.0205,-0.0253,0.0246,-0.024,0.0365,-0.0145,0.0158,-0.0217,0.0208,-0.025,0.0228,-0.0159,0.0159,-0.0184,0.0192,-0.022,0.0222,-0.0119,0.0167,-0.0199,0.0301,-0.0226,0.0231,-0.0198,0.0246,-0.0182,0.0236,-0.0193,0.0174,-0.0116,0.0281,-0.0269,0.0196,-0.0256,0.0106,-0.0191,0.0149,-0.0102,0.0149,-0.024,0.0258,-0.0178,0.0126,-0.0175,0.0171,-0.0108,0.0138,-0.0147,0.0148,-0.0221,0.0163,-0.0152,0.011,-0.0109,0.0145,-0.0093,0.0131,-0.0171,0.0168,-0.0242,0.0158,-0.0302,0.0121,-0.0095,0.0135,-0.0129,0.014,-0.0082,0.0126,-0.0121,0.008,-0.0137,0.014,-0.0099,0.006,-0.0047,0.0152,-0.0156,0.0056,-0.0113,0.0149,-0.0102,0.0048,-0.01,0.0126,-0.0111,0.0077,-0.0055,0.0099,-0.0065,0.0117,-0.01,0.0063,-0.0049,0.0021,-0.0034,0.0087,-0.0049,0.0098,-0.0109,0.0083,-0.0049,0.0083,-0.0056,0.0085,-0.0076,0.0098,-0.0064,0.0058,-0.0052,0.0078,-0.005,0.0049,-0.0039,0.0029,-0.0035,0.0051,-0.0058,0.0046,-0.0045,0.0068,-0.005,0.0055,-0.005,0.006,-0.0066,0.0047,-0.0033,0.0102,-0.0032,0.0034,-0.004,0.0029,-0.0026,0.0053,-0.0062,0.0033,-0.0055,0.0053,-0.0034,0.0052,-0.0033,0.0033,-0.0026,0.0023,-0.0065,0.0032,-0.004,0.0053,-0.0046,0.0027,-0.0042,0.0062,-0.0042,0.0058,-0.0061,0.0043,-0.0046,0.0045,-0.0041,0.0046,-0.004,0.0062,-0.0043,0.0022,-0.0053,0.0022,-0.0004,0.0049,-0.0058,0.0022,-0.003,0.0032,-0.0041,0.0027,-0.0023,0.0016,-0.0022,0.0029,-0.0037,0.0019,-0.0034,0.0032,-0.0029,0.0052,-0.0029,0.0056,-0.0034,0.0035,-0.0057,0.0048,-0.0014,0.0052,-0.0037,0.0022,-0.003,0.0043,-0.0028,0.0047,-0.0043,0.0035,-0.0058,0.0036,-0.005,0.0027,-0.0018,0.0027,-0.0024,0.0054,-0.0031,0.001,-0.0024,0.002,-0.0031,0.0029,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0016,-0.0019,0.0024,-0.0022,0.0024,-0.0023,0.0036,-0.0026,0.0027,-0.0019,0.0016,-0.0019,0.002,-0.002,0.0024,-0.0024,0.0031,-0.0024,0.0021,-0.0027,0.0025,-0.0022,0.0034,-0.0021,0.0029,-0.0026,0.0024,-0.0016,0.0035,-0.0023,0.003,-0.0017,0.0028,-0.0031,0.0008,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0005,-0.0035,0.0007,-0.0018,0.0007,-0.0016,0.0011,-0.0006,0.0026,-0.0008,0.0015,-0.0011,0.0021,-0.0016,0.002,-0.001,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0028,0.0047,-0.0087,0.0037,-0.0058,0.0154,-0.0061,0.004,-0.0058,0.0027,-0.0025,0.0043,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.0023,-0.0019,0.0021,-0.0017,0.0031,-0.0022,0.0014,-0.0031,0.0018,-0.0024,0.0043,-0.0038,0.0005,-0.0019,0.0034,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0023,0.0038,-0.0014,0.0021,-0.0011,0.0017,-0.0029,0.0011,-0.0009,0.0035,-0.0025,0.0024,-0.0022,0.0002,-0.0012,0.0023,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0003,-0.001,0.0017,-0.0008,0.0013,-0.0015,0.0023,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0026,-0.0022,0.001,-0.0026,0.001,-0.0017,0.001,-0.0017,0.0023,-0.0032,0.0013,-0.0033,0.0021,-0.0021,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0014,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0017,-0.001,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0028,0.0027,-0.0024,0.0013,-0.0008,0.0017,-0.0025,0.0021,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0019,-0.0012,0.0025,-0.0019,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0026,0.0007,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.0022,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0021,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0015,-0.0016,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0008,0,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0.0005,0,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.001,0.0003,-0.0004,0.0006,0,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
7 92 کالیبر آلمانی MP44 STG44 مسلسل دو شات, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم