مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 92 کالیبر آلمانی MP44 S ...

7 92 کالیبر آلمانی MP44 STG44 مسلسل سه گانه شات, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها گلولهبستندستگاهآلمانیزد و خوردتفنگتپانچهtripleدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberMP44STG44
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.4883,0.4922,-0.4905,0.4902,-0.3584,0.4925,-0.3699,0.4028,-0.2907,0.1736,-0.2194,0.1566,-0.1682,0.1354,-0.1845,0.1211,-0.239,0.1732,-0.2081,0.2076,-0.1439,0.1531,-0.198,0.1202,-0.3351,0.1768,-0.2152,0.3114,-0.2473,0.1284,-0.1503,0.1894,-0.2246,0.2359,-0.1741,0.1869,-0.1427,0.16,-0.1066,0.2044,-0.1675,0.2157,-0.1547,0.1157,-0.1258,0.1478,-0.1882,0.1383,-0.1471,0.1572,-0.1738,0.1397,-0.1669,0.211,-0.1757,0.1201,-0.1726,0.1945,-0.1923,0.1643,-0.1455,0.1566,-0.1473,0.1552,-0.1676,0.0907,-0.1095,0.16,-0.1134,0.1142,-0.1413,0.1666,-0.1066,0.0843,-0.0494,0.121,-0.1143,0.0667,-0.0856,0.0867,-0.0738,0.088,-0.0774,0.0901,-0.0774,0.0748,-0.0621,0.0675,-0.0905,0.0892,-0.0969,0.0969,-0.1152,0.0602,-0.0953,0.0865,-0.0787,0.0878,-0.0606,0.0595,-0.0993,0.0647,-0.081,0.1061,-0.0542,0.0668,-0.0486,0.0837,-0.0596,0.0333,-0.0958,0.0713,-0.0728,0.0383,-0.0637,0.0523,-0.0515,0.0647,-0.0436,0.0331,-0.0444,0.0411,-0.0374,0.0472,-0.0388,0.0403,-0.029,0.0303,-0.027,0.0326,-0.0293,0.049,-0.0317,0.037,-0.027,0.04,-0.0189,0.0274,-0.0292,0.0264,-0.0232,0.0381,-0.0444,0.0386,-0.031,0.0288,-0.0289,0.0229,-0.0152,0.0336,-0.0249,0.0324,-0.0184,0.0149,-0.0191,0.0242,-0.0082,0.0262,-0.0262,0.0277,-0.0172,0.0155,-0.0222,0.0187,-0.02,0.0228,-0.02,0.0172,-0.0101,0.0273,-0.0233,0.0126,-0.0242,0.0215,-0.0248,0.0242,-0.0134,0.023,-0.0212,0.0151,-0.0191,0.0149,-0.0254,0.0242,-0.026,0.0262,-0.0199,0.0223,-0.012,0.0255,-0.0221,0.0174,-0.0212,0.0181,-0.0144,0.0112,-0.0179,0.0192,-0.0244,0.0127,-0.0168,0.0217,-0.0117,0.0146,-0.0131,0.0137,-0.0086,0.0173,-0.0242,0.01,-0.0052,0.0184,-0.0092,0.013,-0.0102,0.0113,-0.0114,0.007,-0.0097,0.0093,-0.0074,0.0178,-0.0104,0.0113,-0.0176,0.0141,-0.01,0.0067,-0.0089,0.0114,-0.0081,0.0135,-0.0065,0.0062,-0.0097,0.0087,-0.0068,0.0065,-0.0076,0.007,-0.0082,0.0106,-0.007,0.0069,-0.0058,0.006,-0.0057,0.0089,-0.007,0.0061,-0.0055,0.0104,-0.0073,0.0049,-0.0038,0.0054,-0.0048,0.0042,-0.0041,0.0038,-0.004,0.004,-0.0055,0.0067,-0.0059,0.0066,-0.0033,0.0085,-0.0036,0.0021,-0.0045,0.0027,-0.0027,0.004,-0.5,0.4345,-0.4476,0.4316,-0.3172,0.3885,-0.199,0.377,-0.2638,0.1429,-0.2121,0.1628,-0.1536,0.171,-0.2006,0.1124,-0.2388,0.1575,-0.1738,0.1724,-0.1689,0.1776,-0.1231,0.148,-0.2724,0.1784,-0.2203,0.2571,-0.2751,0.0816,-0.1499,0.1591,-0.1775,0.1941,-0.1746,0.125,-0.1579,0.1269,-0.1082,0.1849,-0.1732,0.1612,-0.1202,0.1437,-0.1191,0.1376,-0.1718,0.1073,-0.2224,0.185,-0.1926,0.1732,-0.2101,0.1378,-0.1793,0.1772,-0.1496,0.1799,-0.1632,0.1256,-0.1423,0.1312,-0.1106,0.1114,-0.1671,0.1109,-0.1373,0.1743,-0.1384,0.1387,-0.1098,0.0936,-0.1377,0.0621,-0.0666,0.1239,-0.1368,0.1069,-0.1006,0.0881,-0.1029,0.0956,-0.081,0.1231,-0.0681,0.06,-0.0898,0.0527,-0.0582,0.1143,-0.0568,0.069,-0.0648,0.0739,-0.1247,0.0786,-0.1068,0.1129,-0.0431,0.0634,-0.0654,0.0684,-0.0527,0.0844,-0.0694,0.048,-0.0448,0.0502,-0.0655,0.0623,-0.0657,0.0573,-0.0592,0.046,-0.0791,0.0474,-0.0416,0.0616,-0.0401,0.0355,-0.0345,0.0401,-0.0457,0.0371,-0.0401,0.0182,-0.0283,0.0263,-0.0505,0.0381,-0.036,0.0383,-0.0336,0.0493,-0.0451,0.0483,-0.0258,0.0351,-0.0332,0.0199,-0.0252,0.0171,-0.0378,0.0302,-0.0382,0.0354,-0.0439,0.0235,-0.0269,0.0271,-0.028,0.0208,-0.0127,0.0211,-0.0271,0.0246,-0.0147,0.022,-0.028,0.0287,-0.0179,0.0116,-0.0145,0.0214,-0.0202,0.0209,-0.0231,0.0206,-0.0122,0.0091,-0.0226,0.0155,-0.0214,0.0161,-0.0237,0.0234,-0.0149,0.0276,-0.0192,0.0199,-0.0138,0.0127,-0.0195,0.0247,-0.0222,0.0315,-0.0164,0.0144,-0.0144,0.0159,-0.0178,0.0149,-0.0211,0.0148,-0.0113,0.0177,-0.0179,0.0192,-0.0173,0.0161,-0.0175,0.0128,-0.017,0.014,-0.0102,0.0128,-0.0093,0.0175,-0.0219,0.015,-0.0098,0.0159,-0.0148,0.009,-0.006,0.0141,-0.0121,0.011,-0.0091,0.0107,-0.007,0.0149,-0.0093,0.0071,-0.0123,0.009,-0.0096,0.0091,-0.0111,0.0099,-0.0108,0.0113,-0.0081,0.0108,-0.0057,0.0083,-0.0063,0.0065,-0.0057,0.0066,-0.0042,0.0106,-0.0108,0.0095,-0.006,0.0082,-0.0109,0.0088,-0.0107,0.0077,-0.0054,0.0082,-0.0068,0.0052,-0.0036,0.006,-0.0049,0.0041,-0.0051,0.0036,-0.0041,0.0048,-0.0053,0.005,-0.0049,0.0065,-0.0023,0.0079,-0.0043,0.0055,-0.0041,0.003,-0.0032,0.0041,-0.0036,0.0046,-0.0041,0.0028,-0.0028,0.0075,-0.0023,0.0037,-0.0058,0.005,-0.4999,0.4619,-0.4553,0.4343,-0.4286,0.4638,-0.2542,0.3188,-0.2346,0.14,-0.2817,0.2146,-0.2431,0.1493,-0.369,0.1929,-0.2409,0.2076,-0.2013,0.1581,-0.131,0.1775,-0.1811,0.1507,-0.208,0.0841,-0.184,0.2056,-0.1898,0.1018,-0.1649,0.1684,-0.1754,0.1656,-0.1976,0.2115,-0.2494,0.1321,-0.1477,0.2055,-0.138,0.2059,-0.1819,0.1265,-0.1138,0.1658,-0.1575,0.1259,-0.197,0.2059,-0.162,0.1677,-0.164,0.1783,-0.2073,0.1359,-0.2023,0.2205,-0.1979,0.1669,-0.133,0.1558,-0.1256,0.1338,-0.1429,0.0892,-0.1185,0.1353,-0.1084,0.1525,-0.1215,0.1398,-0.0977,0.1238,-0.1102,0.0935,-0.1064,0.1147,-0.0863,0.0999,-0.0775,0.1086,-0.0837,0.0862,-0.0953,0.0703,-0.0634,0.0526,-0.0582,0.0967,-0.0976,0.0908,-0.0853,0.1013,-0.087,0.1127,-0.1224,0.1608,-0.0692,0.0801,-0.0678,0.0535,-0.0382,0.0914,-0.0746,0.0306,-0.0552,0.0558,-0.0511,0.0517,-0.0403,0.0674,-0.0675,0.0403,-0.0571,0.0561,-0.0381,0.0701,-0.0412,0.0311,-0.0336,0.0291,-0.0582,0.0219,-0.0272,0.0197,-0.0279,0.024,-0.0357,0.0366,-0.0354,0.026,-0.0384,0.0434,-0.0509,0.0489,-0.0275,0.0286,-0.0285,0.0345,-0.0328,0.0342,-0.041,0.0401,-0.0315,0.018,-0.0471,0.0337,-0.0233,0.0345,-0.0318,0.0316,-0.0179,0.023,-0.0229,0.0205,-0.0143,0.0241,-0.0248,0.0204,-0.0246,0.0168,-0.0159,0.0219,-0.0163,0.0245,-0.019,0.0334,-0.0146,0.0146,-0.0254,0.0179,-0.0209,0.0197,-0.031,0.0308,-0.0156,0.0268,-0.0232,0.0168,-0.0135,0.0153,-0.0197,0.0236,-0.0325,0.0145,-0.0202,0.0169,-0.0145,0.0194,-0.0209,0.013,-0.0181,0.0209,-0.0093,0.0146,-0.0166,0.0196,-0.0167,0.0123,-0.0176,0.015,-0.0163,0.0154,-0.0241,0.016,-0.0027,0.0162,-0.0225,0.0077,-0.006,0.0114,-0.0106,0.0123,-0.009,0.0097,-0.0128,0.0094,-0.0092,0.0094,-0.0128,0.0181,-0.0167,0.0059,-0.0164,0.0103,-0.0095,0.0058,-0.0094,0.0134,-0.0096,0.0076,-0.0094,0.0065,-0.0077,0.0152,-0.0064,0.0039,-0.007,0.0152,-0.0058,0.014,-0.0069,0.0085,-0.0061,0.0071,-0.0076,0.0072,-0.0057,0.0043,-0.0044,0.009,-0.0062,0.0055,-0.0082,0.0051,-0.004,0.0034,-0.008,0.0063,-0.004,0.0052,-0.0061,0.0046,-0.0059,0.0059,-0.0027,0.0086,-0.0036,0.0026,-0.0046,0.0034,-0.0027,0.0064,-0.003,0.0031,-0.0066,0.0068,-0.006,0.0046,-0.0042,0.0045,-0.0056,0.004,-0.0023,0.0053,-0.0037,0.0023,-0.0025,0.0032,-0.0085,0.0064,-0.0056,0.0065,-0.0072,0.0062,-0.0042,0.0053,-0.004,0.0043,-0.0049,0.0026,-0.0031,0.0063,-0.0035,0.0022,-0.0035,0.0039,-0.0027,0.0017,-0.0033,0.0052,-0.0029,0.0026,-0.0029,0.0031,-0.0027,0.0023,-0.0045,0.005,-0.0048,0.0038,-0.004,0.0071,-0.004,0.0016,-0.003,0.0015,-0.0023,0.0078,-0.0049,0.0038,-0.0075,0.0056,-0.003,0.0038,-0.0037,0.0027,-0.0033,0.002,-0.0012,0.0023,-0.0031,0.0025,-0.0023,0.0031,-0.0024,0.0027,-0.0022,0.0032,-0.0031,0.0023,-0.0019,0.0029,-0.0022,0.0009,-0.003,0.002,-0.0019,0.0029,-0.0024,0.0018,-0.0034,0.0032,-0.0022,0.0034,-0.0025,0.0018,-0.0031,0.0025,-0.0029,0.0024,-0.0013,0.0028,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0024,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0016,0.0023,-0.0017,0.0008,-0.0014,0.002,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0019,-0.0036,0.0025,-0.0096,0.0038,-0.0109,0.0139,-0.0065,0.0034,-0.0051,0.0023,-0.0027,0.0035,-0.003,0.0016,-0.0011,0.0027,-0.0032,0.003,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.0026,0.0037,-0.0055,0.0023,-0.0012,0.0024,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0018,-0.0032,0.0026,-0.0025,0.0015,-0.0036,0.0012,-0.0018,0.0029,-0.0028,0.0018,-0.0014,0.0025,-0.0014,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.002,-0.0017,0.0029,-0.0024,0.0019,-0.0008,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0015,-0.0008,0.0023,-0.002,0.0027,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0009,-0.0025,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0018,0.0013,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0025,-0.0034,0.0021,-0.0021,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0022,0.0025,-0.0023,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0017,0.0012,-0.0021,0.0014,-0.0009,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0015,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0016,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0002,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
7 92 کالیبر آلمانی MP44 STG44 مسلسل سه گانه شات, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم