مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 92 کالیبر KAR98 ...

7 92 کالیبر KAR98 پرتاب نارنجک bolt action rifle, تک شات, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 5 بار
برچسب ها گلولهrifleبستنactionنارنجکزد و خوردتفنگتپانچهsingleboltدیدگاهپرتابگرsidearmcaliberkar98
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0243,0.019,-0.0862,0.0788,-0.0925,0.0874,-0.091,0.0863,-0.0531,0.0989,-0.2542,0.2726,-0.2756,0.179,-0.4066,0.4302,-0.4411,0.4032,-0.4251,0.4141,-0.4027,0.4443,-0.4503,0.3758,-0.0177,0.2894,-0.153,0.1771,-0.3088,0.1109,-0.2166,0.0796,-0.3651,0.0652,-0.2762,0.1354,-0.2107,0.1285,-0.3475,0.229,-0.3964,0.2362,-0.3354,0.231,-0.4605,0.246,-0.4518,0.2108,-0.3878,0.2612,-0.3554,0.271,-0.3744,0.4013,-0.3591,0.3927,-0.3463,0.4396,-0.3531,0.3197,-0.3482,0.2469,-0.3159,0.4529,-0.3107,0.1953,-0.309,0.3777,-0.2687,0.236,-0.2433,0.234,-0.2832,0.117,-0.1501,0.1382,-0.1626,0.2219,-0.1333,0.1778,-0.1459,0.1345,-0.1537,0.1704,-0.1322,0.1444,-0.1827,0.071,-0.0709,0.156,-0.147,0.229,-0.1703,0.1483,-0.1704,0.0792,-0.1462,0.2466,-0.1419,0.1026,-0.1538,0.2398,-0.1301,0.1732,-0.1151,0.1758,-0.1191,0.1195,-0.0999,0.1341,-0.1682,0.0394,-0.0875,0.1493,-0.1449,0.1283,-0.0888,0.0622,-0.0773,0.109,-0.1042,0.0927,-0.0814,0.0929,-0.0614,0.0735,-0.0408,0.0697,-0.0528,0.0489,-0.043,0.0205,-0.0161,0.0714,-0.0429,0.0381,-0.0625,0.0434,-0.0629,0.0853,-0.0428,0.0442,-0.0834,0.0456,-0.0385,0.068,-0.0349,0.05,-0.0409,0.0296,-0.0373,0.0716,-0.0399,0.0506,-0.0626,0.027,-0.0472,0.0778,-0.0988,0.0926,-0.074,0.0098,-0.0531,0.0733,-0.0155,0.0743,-0.0699,0.0025,-0.0712,0.0461,0.0063,0.0621,-0.0246,0.0475,-0.0321,0.0316,-0.0703,-0.0012,-0.0352,0.0468,-0.0078,0.0642,-0.0357,0.0231,-0.0347,0.0157,-0.0502,0.0414,-0.0245,0.0553,-0.0497,0.013,-0.0215,0.0318,-0.0196,0.0562,-0.0974,0.0671,-0.0314,0.0532,-0.0522,0.0252,-0.0266,0.0293,-0.0424,0.0461,-0.036,0.031,-0.0292,0.033,-0.005,0.0375,-0.015,0.0227,-0.0367,0.0166,-0.0293,0.0265,-0.0229,0.0668,-0.0396,0.0201,-0.0181,0.0307,-0.0205,0.0281,-0.0146,0.0355,-0.0279,0.049,-0.0752,0.0343,-0.0285,0.0547,-0.0184,0.0259,-0.0313,0.0074,-0.0175,0.0365,-0.0283,0.0312,-0.0445,0.0335,-0.0321,0.0279,-0.0226,0.0261,-0.0371,0.0311,-0.0182,0.038,-0.0475,0.0285,-0.0266,0.0285,-0.027,0.0225,-0.0132,0.025,-0.0118,0.0105,-0.0014,0.0133,-0.0207,0.0156,-0.0182,0.0238,-0.0201,0.0166,-0.0282,0.023,-0.0061,0.0317,-0.0161,0.0125,-0.0227,0.0255,-0.0084,0.0282,-0.0082,0.0151,-0.0151,0.0077,-0.0105,0.0133,-0.0091,0.0175,-0.019,0.0081,-0.0092,0.0246,-0.0067,0.008,-0.0099,0.0111,-0.0076,0.0111,-0.0102,0.0176,-0.0156,0.0014,-0.0097,0.0137,-0.0173,0.0151,-0.0265,0.0328,-0.017,0.031,-0.0248,0.012,-0.0241,0.022,-0.0404,0.0181,-0.0201,0.034,-0.0502,0.0516,-0.0235,0.019,-0.0338,0.0454,-0.03,0.0367,-0.0437,0.0179,-0.0161,0.0283,-0.0219,0.0102,-0.0117,0.0148,-0.0161,0.0149,-0.0084,0.0347,-0.0298,0.0149,-0.0166,0.0232,-0.0137,0.0122,-0.0003,0.0212,-0.0216,0.0058,-0.024,0.0187,-0.0266,0.0143,-0.0053,0.0198,-0.0142,0.0128,-0.0155,0.0168,-0.0163,0.0146,-0.0357,0.0193,-0.0099,0.0258,-0.0126,0.0048,-0.0214,0.0092,-0.003,0.0161,-0.0204,0.0078,-0.0105,0.0152,-0.0165,0.0155,-0.0166,0.0185,-0.0263,0.0241,-0.0111,0.0203,-0.0296,0.0202,-0.0181,0.0146,-0.0282,0.0277,-0.0174,0.0164,-0.0143,0.0117,-0.0121,0.0206,-0.0145,0.0079,-0.023,0.0247,-0.018,0.0243,-0.0079,0.0177,-0.0178,0.0077,-0.0133,0.0196,-0.0178,0.0176,-0.0252,0.0141,-0.0253,0.035,-0.0232,0.0219,-0.0235,0.0289,-0.015,0.006,-0.0085,0.0178,-0.0127,0.0088,-0.0194,0.0119,-0.0213,0.016,-0.012,0.0135,-0.0163,0.0131,-0.0074,0.0191,-0.0193,0.0146,-0.0128,0.0128,-0.0104,0.0118,-0.0132,0.0061,-0.0086,0.0139,-0.0063,0.004,-0.0072,0.0113,-0.0113,0.0042,-0.0067,0.0108,-0.0177,0.0085,-0.0057,0.0104,-0.0049,0.0069,-0.0069,0.0061,-0.0079,0.0033,-0.0013,0.0096,-0.0113,0.0056,-0.0092,0.0107,-0.0036,0.0082,-0.007,0.0038,-0.0078,0.0061,-0.0043,0.0074,-0.0051,0.0072,-0.0088,0.0064,-0.0049,0.0089,-0.0056,0.0067,-0.0111,0.0096,-0.0057,0.0064,-0.0054,0.0066,-0.0065,0.0054,-0.0066,0.004,-0.0037,0.0075,-0.0061,0.0103,-0.0079,0.0017,-0.0071,0.0053,-0.0056,0.0123,-0.0045,0.0057,-0.0041,0.0051,-0.0012,0.0062,-0.0066,0.0023,-0.0066,0.0034,-0.0123,0.0109,0.0009,0.0133,-0.0073,0.0034,-0.0092,-0.0013,-0.0074,0.0104,-0.0035,0.0122,-0.0116,0.0008,-0.0036,0.0093,-0.0031,0.0088,-0.0069,0.0021,-0.0022,0.0026,-0.0041,0.0013,-0.0031,0.0031,-0.0019,0.0053,-0.0061,0.003,-0.0034,0.0031,-0.0046,0.0033,-0.005,0.0045,-0.0045,0.0029,-0.0047,0.0055,-0.0044,0.0049,-0.004,0.0018,0.0007,0.0064,-0.0042,0.0019,-0.0052,0.0045,-0.0033,0.0046,-0.0044,0.0021,-0.0009,0.0047,-0.0034,0.0027,-0.005,0.001,-0.004,0.0062,-0.0027,0.0057,-0.004,0.004,-0.0069,0.0031,-0.0008,0.0057,-0.0064,0.0029,-0.0047,0.0018,-0.0017,0.0054,-0.0029,0.0031,-0.0034,0.0018,-0.0022,0.0031,-0.0023,0.0032,-0.0034,0.0019,-0.0026,0.0035,-0.0018,0.0031,-0.0027,0.0026,-0.0022,0.0039,-0.0036,0.0029,-0.0047,0.0048,-0.002,0.0023,-0.0021,0.0027,-0.004,0.0025,-0.0002,0.0045,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0012,-0.0019,0.0021,-0.002,0.0007,-0.0025,0.0022,-0.0019,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0017,0.0002,-0.0011,0.0026,-0.002,0.0017,-0.0024,0.0018,-0.0008,0.0025,-0.004,0.0018,-0.0035,0.002,-0.0001,0.0032,-0.0028,0.0008,-0.0019,0.002,-0.0013,0.002,-0.002,0.002,-0.0016,0.0021,-0.001,0.0017,-0.0014,0.0009,-0.0022,0.0012,-0.0012,0.0019,-0.0019,0.0021,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0021,-0.0004,0.0021,-0.0023,0.0033,-0.0029,0.001,-0.001,0.0017,-0.0002,0.003,-0.0019,0.0022,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0016,0.0013,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0006,-0.0004,0.0023,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0024,-0.0018,0.0015,-0.0004,0.0015,-0.002,0.0017,-0.0015,0.0025,-0.0016,0.0002,-0.0012,0.0015,-0.0007,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0009,0.0019,-0.0022,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0023,0.0017,-0.0009,0.0019,-0.0022,0.0005,-0.0018,0.0013,-0.0012,0.0017,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.001,-0.001,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0019,-0.0004,0.0015,-0.0015,0.0006,-0.0017,0.0005,0,0.0017,-0.0008,0.0019,-0.0009,0.0002,-0.0014,0.0004,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0003,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0016,0.0003,-0.0007,0.0012,-0.0002,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0016,0.0006,-0.0002,0.0017,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0013,0.0002,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0011,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0003,-0.0006,0.0016,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0005,0.0009,0.0006,0.0022,-0.0016,0.0014,-0.0017,-0.0006,-0.001,0.0006,-0.0002,0.0012,0.0003,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0011,-0.0014,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0017,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0065,0.0042,-0.0034,0.0046,-0.0029,0.002,-0.0028,0.0016,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.002,-0.0007,0.0013,-0.0013,0,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0018,-0.0014,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0039,0.0024,-0.0026,0.0022,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0014,-0.0021,0.0021,-0.0015,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0016,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.001,0.0001,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.002,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0012,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0011,0.0001,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,0,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0008,0,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,0,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0004,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
7 92 کالیبر KAR98 پرتاب نارنجک bolt action rifle, تک شات, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم