مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 92 کالیبر KAR98 ...

7 92 کالیبر KAR98 پرتاب نارنجک bolt action rifle تک شات های دور چشم انداز

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها دور دستگلولهrifleactionنارنجکزد و خوردتفنگتپانچهsingleboltدیدگاهپرتابگرsidearmcaliberkar98
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0203,0.0144,-0.07,0.0636,-0.0723,0.087,-0.08,0.0941,-0.0223,0.0875,-0.2093,0.2051,-0.1879,0.3465,-0.458,0.455,-0.4346,0.4984,-0.4547,0.3829,-0.3656,0.3393,-0.4311,0.3393,-0.2852,0.1037,-0.3234,0.1299,-0.3045,0.1424,-0.1732,0.1489,-0.1948,0.2403,-0.1953,0.2321,-0.1895,0.1404,-0.2069,0.2247,-0.272,0.2097,-0.229,0.2028,-0.3064,0.1691,-0.2307,0.1236,-0.2481,0.1408,-0.1925,0.1722,-0.3375,0.246,-0.2705,0.2381,-0.2353,0.1598,-0.3011,0.1795,-0.2409,0.2811,-0.2307,0.1579,-0.305,0.2192,-0.2471,0.3151,-0.1484,0.0936,-0.1417,0.1677,-0.1044,0.1091,-0.0978,0.08,-0.1103,0.1222,-0.0737,0.1066,-0.1065,0.0707,-0.0649,0.0949,-0.0803,0.0423,-0.0639,0.086,-0.1114,0.1029,-0.0535,0.0785,-0.0742,0.0748,-0.0546,0.0954,-0.1265,0.08,-0.1286,0.1065,-0.0752,0.1052,-0.0727,0.0522,-0.0633,0.0816,-0.0688,0.0463,-0.1397,0.0562,-0.0306,0.0648,-0.0502,0.0437,-0.0488,0.0365,-0.047,0.0328,-0.0477,0.0348,-0.0366,0.0359,-0.0327,0.0379,-0.0334,0.0262,-0.0404,0.0244,-0.03,0.0337,-0.037,0.0416,-0.0262,0.0439,-0.0229,0.0256,-0.0282,0.026,-0.0236,0.02,-0.0227,0.0188,-0.0149,0.0319,-0.0291,0.0352,-0.0353,0.0301,-0.0312,0.0269,-0.03,0.0335,-0.024,0.0209,-0.0238,0.0393,-0.0378,0.041,-0.0239,0.0285,-0.013,0.0401,-0.0308,0.05,-0.0411,0.0204,-0.0208,0.0393,-0.0109,0.0224,-0.0231,0,-0.0192,0.0206,-0.0184,0.0257,-0.0124,0.0162,-0.0134,0.0252,-0.0209,0.0084,-0.016,0.0134,-0.0104,0.023,-0.0098,0.0158,-0.0176,0.0095,-0.0233,0.0274,-0.0116,0.0217,-0.0303,0.0159,-0.0183,0.0237,-0.0293,0.0217,-0.0162,0.0201,-0.0175,0.0177,-0.0181,0.0144,-0.0234,0.018,-0.0133,0.0099,-0.0098,0.0076,-0.0126,0.0154,-0.0123,0.0259,-0.017,0.0273,-0.0117,0.0098,-0.0087,0.0143,-0.0107,0.017,-0.0086,0.0104,-0.0698,0.0461,-0.0706,0.0423,-0.0476,0.0488,-0.0411,0.0308,-0.0407,0.0328,-0.0198,0.0289,-0.0272,0.0172,-0.0153,0.0139,-0.0112,0.0168,-0.0095,0.0109,-0.0119,0.0124,-0.0121,0.0144,-0.0157,0.0165,-0.0157,0.0099,-0.0067,0.0099,-0.006,0.0089,-0.0066,0.0082,-0.0031,0.0066,-0.0081,0.0052,-0.0026,0.0081,-0.0089,0.0043,-0.0073,0.0064,-0.0071,0.0102,-0.008,0.0036,-0.009,0.0109,-0.0063,0.0085,-0.0052,0.0038,-0.0109,0.0079,-0.0082,0.0098,-0.0079,0.0104,-0.0059,0.006,-0.0055,0.0062,-0.0039,0.0066,-0.0081,0.0129,-0.0077,0.0094,-0.0079,0.0088,-0.0075,0.0074,-0.0096,0.0093,-0.0162,0.0073,-0.0074,0.0174,-0.0187,0.0021,-0.0052,0.0143,-0.0087,0.0122,-0.0174,0.0186,-0.0195,0.0245,-0.0306,0.0112,-0.0147,0.0177,-0.0263,0.0152,-0.0197,0.0109,-0.0098,0.019,-0.016,0.0076,-0.0084,0.0124,-0.0091,0.0094,-0.0135,0.0099,-0.0176,0.0199,-0.0185,0.0113,-0.0133,0.0169,-0.0072,0.0134,-0.0164,0.0085,-0.0143,0.0131,-0.0224,0.0164,-0.013,0.0216,-0.0086,0.006,-0.0072,0.0088,-0.0149,0.0106,-0.0134,0.0115,-0.0109,0.0078,-0.0101,0.009,-0.0177,0.0133,-0.0073,0.009,-0.0126,0.0078,-0.0103,0.0167,-0.0058,0.0134,-0.0179,0.0107,-0.006,0.008,-0.0172,0.0107,-0.0142,0.0108,-0.0097,0.0045,-0.0089,0.0087,-0.0164,0.0153,-0.0042,0.0113,-0.0076,0.01,-0.0068,0.0059,-0.0093,0.0172,-0.0147,0.006,-0.0058,0.007,-0.0126,0.0054,-0.0103,0.0194,-0.0107,0.009,-0.012,0.0067,-0.0062,0.0137,-0.0073,0.0052,-0.0092,0.0068,-0.0068,0.0066,-0.0039,0.0089,-0.008,0.0048,-0.0087,0.0105,-0.0102,0.0111,-0.0072,0.0058,-0.0081,0.0046,-0.0058,0.0076,-0.007,0.0062,-0.0035,0.0072,-0.0074,0.0067,-0.0105,0.0054,-0.0058,0.0093,-0.0071,0.0055,-0.0053,0.0043,-0.0078,0.01,-0.0021,0.0024,-0.0032,0.0047,-0.0033,0.0039,-0.0018,0.003,-0.0038,0.0053,-0.004,0.0041,-0.0026,0.0043,-0.004,0.0013,-0.0027,0.0043,-0.0029,0.0025,-0.0035,0.002,-0.0017,0.0043,-0.003,0.0038,-0.0068,0.0027,-0.0022,0.0046,-0.0042,0.004,-0.0052,0.0065,-0.0058,0.0073,-0.0032,0.0034,-0.0033,0.0023,-0.0045,0.0034,-0.0024,0.002,-0.0014,0.0042,-0.0046,0.0044,-0.0041,0.0027,-0.0024,0.0034,-0.0045,0.0032,-0.0021,0.002,-0.0032,0.0032,-0.0022,0.0028,-0.0034,0.004,-0.0028,0.0016,-0.0022,0.0051,-0.0031,0.0026,-0.0038,0.0018,-0.0032,0.0038,0.0005,0.0048,-0.0051,0.0009,-0.0028,0.0024,-0.0014,0.0051,-0.0032,0.0004,-0.0014,0.0023,-0.0027,0.0016,-0.0017,0.002,-0.001,0.0021,-0.0021,0.0009,-0.002,0.0021,-0.002,0.0032,-0.0022,0.0016,-0.0032,0.0033,-0.0029,0.0024,-0.0027,0.0043,-0.0026,0.0023,-0.0015,0.0028,-0.0038,0.0022,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0026,-0.0017,0.002,-0.001,0.0023,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0008,-0.0014,0.0028,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.003,0.0021,-0.0013,0.0024,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0025,-0.0014,0.0021,-0.0017,0.0012,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0017,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.001,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0018,0.0011,-0.0018,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0034,0.0027,-0.0016,0.0029,-0.0027,0.002,-0.002,0.0005,-0.0012,0.0024,-0.0016,0.001,-0.0009,0.001,-0.0016,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0018,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0042,0.0051,-0.0037,0.0028,-0.0025,0.0017,-0.001,0.0021,-0.0017,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
7 92 کالیبر KAR98 پرتاب نارنجک bolt action rifle تک شات های دور چشم انداز
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم