مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 8bit میله تزئيني پشت صندلی انفجار

بازی های ویدئویی - 8-بیت میله تزئيني پشت صندلی انفجار.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 5 بار
برچسب ها دور دستmagicalضربهdangerهشدار، اخطارآتشمنفجر شدنوسیعنبرددر حال انفجاراسلحهتیراندازی کردنجنگrifleزمینه، پشت زمینهانفجاربازیگودبمبسینماییappeargamingاسلحه گرمstrongزد و خوردبازی هارعد و برقتفنگشلیکبمب هاeffectاهریمنیexplosionsexplosivebrightMassivevideoخطرناکsounds
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.002,0.0026,-0.0027,0.0054,-0.0088,0.0067,-0.0086,0.0158,-0.0165,0.0013,-0.0145,0.026,-0.0464,0.0343,-0.0674,0.0136,-0.2095,0.1192,0.1196,0.3274,-0.422,0.256,-0.4099,0.0181,-0.0941,0.4322,-0.0941,0.0744,0.1136,0.3409,-0.2979,0.2821,-0.4507,-0.1019,-0.1019,0.3487,-0.29,0.1097,-0.2391,0.1763,-0.3801,0.5,-0.145,0.1959,-0.3292,0.1724,0.1724,0.5,-0.1803,0.2312,-0.2822,-0.1411,-0.0667,0.5,0.3918,0.5,-0.243,0.286,-0.4852,-0.243,-0.4852,-0.2783,-0.2783,0.3683,0.4467,0.5,0.3879,0.5,0.1998,0.3997,-0.3057,0.1998,-0.5,-0.2469,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.1568,-0.0901,0.1332,0.0744,0.2312,0.2037,0.4271,0.2037,0.4851,0.442,0.5,0.3958,0.4773,0.0901,0.3331,-0.3566,0.0901,-0.4812,-0.3449,-0.4664,-0.3292,-0.4193,-0.3331,-0.4546,-0.0784,-0.1019,0.1136,-0.0431,0.2429,0.2194,0.5,0.4969,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.4616,0.5,0.3213,0.4812,0.2351,0.3566,0.0901,0.2429,0.1097,0.1607,-0.1254,0.0705,-0.2077,-0.1254,-0.1646,-0.0784,-0.2978,-0.1646,-0.4076,-0.3057,-0.435,-0.2038,-0.5,-0.4969,-0.5,-0.5,-0.5,-0.4468,-0.5,-0.4468,-0.5,-0.3997,-0.489,-0.3684,-0.4703,-0.2195,-0.3253,-0.0667,-0.2352,0.0823,-0.0666,0.1528,-0.0079,0.2625,0.1214,0.3722,0.2351,0.4545,0.286,0.489,0.435,0.5,0.4584,0.5,0.4969,0.5,0.4969,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.4616,0.5,0.4498,0.5,0.3331,0.4851,0.2429,0.3331,0.0509,0.2077,0.0117,0.1254,-0.0941,0.0235,-0.2352,-0.0941,-0.3527,-0.2391,-0.3684,-0.3331,-0.442,-0.3684,-0.4264,-0.4068,-0.4734,-0.4224,-0.5,-0.4734,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.4703,-0.489,-0.4585,-0.4272,-0.3527,-0.435,-0.3841,-0.4115,-0.2116,-0.2195,-0.1607,-0.1646,-0.0627,-0.1411,-0.0549,-0.0823,0.0313,-0.0275,0.0666,0.0627,0.1802,0.1646,0.2743,0.1841,0.239,0.1214,0.2312,0.1841,0.3213,0.2429,0.3017,0.337,0.4773,0.4773,0.5,0.4694,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.4467,0.5,0.3801,0.4702,0.384,0.442,0.3519,0.4342,0.3519,0.395,0.3519,0.4067,0.2507,0.3722,0.2978,0.3597,0.2704,0.3526,0.2743,0.3409,0.3056,0.3526,0.1841,0.3213,0.2273,0.2625,0.1724,0.2429,0.1685,0.3135,0.1685,0.3871,0.3252,0.4467,0.3605,0.4538,0.4067,0.4459,0.3127,0.4185,0.3283,0.3597,0.2625,0.3479,0.2657,0.3676,0.1214,0.3676,0.0705,0.2821,-0.2116,0.1371,-0.3371,-0.1607,-0.3566,-0.2352,-0.29,-0.1529,-0.243,-0.1019,-0.3214,0.047,-0.4459,0.0078,-0.3135,0.0313,-0.3449,-0.0471,-0.4068,-0.1724,-0.3597,-0.2587,-0.4734,-0.2657,-0.4028,-0.2978,-0.4734,-0.3488,-0.4381,-0.2979,-0.5,-0.2743,-0.5,-0.4068,-0.5,-0.29,-0.4499,-0.2352,-0.5,-0.098,-0.4969,-0.3135,-0.5,-0.2352,-0.5,-0.1294,-0.4146,-0.2038,-0.5,0.4106,-0.5,0.3331,-0.5,-0.2077,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.0195,-0.4734,0.0784,-0.4577,0.0784,-0.3989,0.0431,-0.5,0,-0.4342,0.431,-0.489,-0.2352,-0.3762,-0.0941,-0.3566,0.0627,-0.1019,0.0705,-0.192,0.1489,-0.341,0.3135,0.1998,0.3644,-0.1137,0.29,0.1998,0.5,0.1332,0.4663,0.0196,0.337,-0.2312,0.5,-0.2696,0.3676,-0.2195,0.4655,-0.2469,0.0901,-0.2234,-0.0157,-0.2116,0.2233,-0.5,0.1567,-0.4812,-0.2971,-0.5,0.2468,-0.5,0.2155,-0.4499,-0.0353,-0.5,-0.1137,-0.5,0.3479,-0.5,0.4106,-0.5,0.2312,-0.5,0.3911,-0.1999,0.5,-0.5,-0.0392,0.1402,0.5,-0.3833,0.2547,-0.1411,0.4538,-0.0933,0.5,-0.4577,0.5,-0.4577,0.4036,-0.3566,0.5,-0.1293,0.5,-0.1836,0.3673,0.2763,0.5,-0.3659,0.1585,-0.2347,0.0924,-0.3095,0.3595,-0.4022,-0.0419,-0.4743,-0.076,-0.4401,0.4248,-0.3003,0.2014,-0.5,-0.1939,-0.4638,-0.1559,-0.4857,0.0797,-0.4653,0.129,-0.4982,0.2337,-0.389,-0.1757,-0.5,-0.0224,-0.5,-0.0074,-0.5,0.0885,-0.5,-0.0515,-0.5,-0.0994,-0.5,-0.0809,-0.5,-0.3972,-0.5,-0.2537,-0.5,-0.2428,-0.5,-0.0513,-0.5,0.2719,-0.3264,0.0361,-0.3756,0.1085,-0.3416,0.043,-0.4284,-0.093,-0.2812,0.0391,-0.5,-0.0107,-0.4493,0.1672,-0.5,0.0605,-0.4849,-0.0178,-0.1602,0.0889,-0.2761,-0.0355,-0.4474,0.1377,-0.5,0.496,0.0069,0.3144,-0.1387,0.4233,-0.0727,0.3845,0.0241,0.327,-0.0276,0.2775,0.2476,0.3669,-0.0964,0.2683,-0.0929,0.2511,0.0447,0.2603,0.2157,0.4692,0.0748,0.4342,0.1626,0.3109,0.1279,0.3717,0.0538,0.4476,0.2033,0.4475,0.3731,0.4959,0.2825,0.5,0.1795,0.5,0.2626,0.5,0.2791,0.4727,0.3157,0.4361,0.3322,0.4919,0.2434,0.5,0.0392,0.4239,0.0293,0.332,0.0747,0.2977,-0.0582,0.2976,-0.0097,0.2347,0.0385,0.2664,-0.1284,0.2214,-0.061,0.138,0.0577,0.1893,0.0385,0.1508,0.0128,0.2213,-0.0382,0.1273,-0.1838,-0.0569,-0.1672,-0.0884,-0.1756,-0.0313,-0.1185,0.0124,-0.0249,0.2199,-0.0589,0.2075,-0.1146,0.1517,-0.0929,0.1084,-0.1115,0.0093,-0.0217,0.1207,-0.0864,0.1207,-0.1012,0.0215,-0.0885,0.0061,-0.064,0.0122,-0.0453,0.0424,-0.0452,0.1143,-0.0299,0.1675,0.1224,0.2299,-0.1046,0.1762,-0.0777,0.1762,-0.0657,0.0418,-0.1494,-0.0478,-0.2354,-0.1703,-0.2815,-0.1779,-0.304,-0.1914,-0.2436,-0.2059,-0.2517,-0.131,-0.2034,-0.131,-0.2026,-0.1356,-0.1673,-0.1327,-0.2077,-0.0664,-0.2192,-0.0664,-0.1413,-0.0866,-0.1616,-0.0894,-0.1211,-0.0834,-0.1488,-0.0804,-0.12,-0.0399,-0.0426,0.0198,-0.0396,0.0506,0.0477,0.1034,0.0835,0.1138,0.0194,0.1138,-0.025,0.1083,-0.025,0.1111,0.0194,0.175,0.0555,0.211,0.1083,0.1746,0.1133,0.2202,0.0548,0.2354,0.1421,0.2402,0.1243,0.1956,0.1183,0.1593,0.024,0.145,-0.0374,0.0507,-0.0775,0,-0.1016,-0.0027,-0.0963,-0.0321,-0.0668,0.008,-0.0267,0.032,-0.0292,0.1193,0,0.2613,0.0261,0.1895,0.0706,0.3967,0.0181,0.2483,0.1954,0.3483,0.1054,0.2159,0.0951,0.2159,0.0951,0.2519,-0.0926,0.2185,-0.0412,0.2879,-0.2571,0.2618,-0.1379,0.241,-0.033,0.1523,-0.0431,0.1437,-0.0553,0.0931,-0.0525,0.2318,-0.0297,0.0968,0.0049,0.1334,0.0148,0.1309,0.0518,0.1309,-0.0272,0.079,-0.0395,0.1482,-0.0692,0.1037,-0.0418,-0.0074,-0.0588,-0.0049,-0.0826,0.0048,-0.0917,-0.0289,-0.0957,-0.0096,-0.0976,-0.0382,-0.1044,-0.0665,-0.1044,-0.0688,-0.14,-0.0736,-0.1494,-0.0593,-0.2633,-0.0878,-0.2298,0.083,-0.2556,-0.033,-0.1921,-0.0494,-0.1768,-0.1285,-0.2655,-0.1643,-0.2654,-0.0899,-0.3249,-0.1505,-0.3095,-0.173,-0.2981,-0.0842,-0.2981,-0.1684,-0.2753,-0.1366,-0.3254,-0.0728,-0.3208,-0.1229,-0.2694,-0.1112,-0.2634,-0.1332,-0.3354,-0.0535,-0.2891,-0.0887,-0.3453,-0.1632,-0.3183,-0.1121,-0.2901,-0.0938,-0.2574,-0.1265,-0.2596,-0.1287,-0.277,-0.1113,-0.3053,-0.0873,-0.3511,0.0501,-0.2909,0.143,-0.329,0.0216,-0.3473,0.1139,-0.2931,-0.017,-0.3247,0.036,-0.284,0.0421,-0.2174,0.1086,-0.1838,0.0605,-0.1546,0.1294,-0.0627,0.0981,-0.0731,0.2213,-0.119,0.1608,-0.2102,0.2836,-0.1197,0.1883,-0.0722,0.181,0.0387,0.1717,-0.0264,0.1379,0.004,0.1572,0.02,0.1702,0.1081,0.1963,0.0981,0.2223,0.0901,0.2363,0.052,0.2804,0.1241,0.2603,0.2003,0.3037,0.1545,0.3205,0.1598,0.3142,0.2163,0.2924,0.0992,0.3148,0.1818,0.2473,0.2075,0.2469,0.0899,0.3101,0.1206,0.245,0.1168,0.2239,0.0402,0.2756,0.065,0.1914,-0.0154,0.2274,0.0434,0.1193,-0.0188,0.1223,-0.0038,0.2079,0.0316,0.0967,-0.0497,0.1161,0.0219,0.1779,0.0402,0.0877,0.0164,0.0786,0.0018,0.0365,-0.0311,0.0365,-0.0494,-0.0055,-0.0621,-0.0128,-0.0707,-0.0018,-0.0952,-0.0251,-0.0536,-0.0143,-0.0551,-0.0089,-0.0371,-0.0018,-0.0436,0.007,-0.0436,-0.0018,-0.0401,-0.007,-0.0802,-0.0279,-0.0576,-0.0314,-0.0802,-0.0488,-0.0802,-0.0452,-0.0917,-0.0656,-0.0995,-0.0581,-0.0766,-0.0494,-0.0948,-0.0574,-0.1026,-0.0536,-0.1197,-0.0534,-0.103,-0.0581,-0.1096,-0.0797,-0.1262,-0.0814,-0.1346,-0.0996,-0.108,-0.0565,-0.1163,-0.068,-0.1166,-0.0773,-0.1165,-0.0702,-0.1042,-0.0566,-0.0775,-0.0566,-0.0784,-0.0592,-0.0729,-0.0316,-0.0648,-0.0205,-0.0648,-0.0253,-0.0348,-0.0048,-0.0316,-0.0048,-0.0348,0.0094,-0.0142,0.0189,-0.0126,0.0219,-0.0047,0.031,0.0061,0.0247,0.0153,0.0398,-0.0015,0.0273,-0.0015,0.0661,0.0345,0.0991,0.0465,0.1321,-0.0345,0.2057,-0.0345,0.1727,-0.0165,0.1366,-0.0629,0.1471,-0.0863,0.0746,-0.1406,0.0756,-0.0482,0.0936,-0.0482,0.1134,-0.0418,0.0693,-0.0173,0.1056,-0.0485,0.1011,0.0014,0.1139,-0.0014,0.1282,0.0313,0.1311,0.0342,0.1097,0.047,0.1294,0.0592,0.0937,0.0421,0.0658,0.0389,0.109,0.0179,0.0734,0.0328,0.0914,0.0419,0.0913,0.0445,0.1122,0.058,0.108,0.058,0.1026,0.0405,0.1174,0.058,0.0945,0.0189,0.0607,-0.0054,0.0336,0,0.0278,-0.008,0.0449,-0.017,0.0223,-0.039,0.0506,-0.0155,0.0375,-0.0833,0.0602,-0.1616,0.191,-0.1385,0.0461,-0.0987,0.032,-0.0705,-0.0308,-0.0923,0.0077,-0.0561,-0.0114,-0.0694,-0.0317,-0.1003,0.0012,-0.0998,-0.0397,-0.0835,-0.0234,-0.0814,-0.0134,-0.0996,-0.023,-0.0824,-0.0194,-0.1078,-0.0437,-0.0945,-0.017,-0.1054,-0.0497,-0.1115,-0.0545,-0.0881,-0.0493,-0.0943,-0.0682,-0.1006,-0.0461,-0.0941,-0.0376,-0.1057,-0.0533,-0.1385,-0.046,-0.1623,-0.024,-0.1623,-0.0423,-0.1166,-0.0674,-0.1668,0.0217,-0.1451,-0.0023,-0.1451,-0.0514,-0.1146,-0.0637,-0.0951,-0.052,-0.0961,-0.0534,-0.0941,-0.0563,-0.0705,-0.034,-0.0934,-0.0205,-0.07,-0.0119,-0.0484,-0.0108,-0.0366,0.001,-0.0248,0.0118,-0.0129,0.0075,-0.0087,0.0312,0.001,0.0214,0.0095,0.0296,0.0073,0.0421,0.0073,0.029,0.0031,0.0329,0.0091,0.0366,0.0121,0.0467,0.0161,0.0526,0.0111,0.0414,0.0182,0.0465,0.0242,0.0455,0.0293,0.0607,0.0151,0.0632,0.0268,0.0611,0.0397,0.0885,0.0401,0.0914,0.0627,0.089,0.0626,0.0917,0.0598,0.1048,0.0787,0.1214,0.0835,0.1129,0.0835,0.1233,0.0702,0.1109,0.0616,0.1167,0.07,0.1152,0.047,0.0952,0.0483,0.0964,0.0478,0.0771,0.0434,0.0962,0.027,0.079,0.0373,0.0847,0.0346,0.0985,0.0444,0.0763,0.0257,0.0967,0.0257,0.0683,0.0222,0.0701,0.0053,0.0567,0.0052,0.0376,0,0.0392,-0.012,0.0507,-0.0246,0.0135,-0.0151,0.0193,-0.0291,0.0208,-0.039,0.0041,-0.044,-0.0075,-0.0531,0.0041,-0.049,-0.0058,-0.0481,-0.0249,-0.0462,-0.0067,-0.0523,-0.0321,-0.0525,-0.0179,-0.0476,-0.036,-0.0555,-0.0263,-0.0481,-0.0328,-0.0503,-0.0359,-0.0464,-0.0294,-0.0495,-0.0302,-0.0402,-0.0317,-0.0418,-0.0255,-0.0479,-0.0294,-0.0418,-0.0262,-0.0429,-0.0261,-0.0457,-0.0341,-0.0509,-0.0417,-0.0491,-0.0383,-0.0533,-0.0383,-0.0496,-0.0275,-0.0519,-0.0382,-0.0412,-0.0303,-0.0433,-0.0346,-0.0361,-0.0274,-0.0462,-0.0173,-0.0396,-0.0144,-0.0395,-0.0221,-0.034,-0.0127,-0.0377,-0.0126,-0.0337,-0.0097,-0.0205,-0.0129,-0.0209,-0.0074,-0.01,-0.0007,-0.0094,-0.002,-0.008,0.012,0.002,0.01,0.0066,0.0173,0.0079,0.0187,0.0079,0.0205,0.0117,0.0208,0.0115,0.0277,-0.007,0.0356,-0.007,0.0296,0.0037,0.0318,0.008,0.0277,0.0123,0.029,0.0129,0.037,0.016,0.0345,0.0228,0.0345,0.0235,0.045,0.0306,0.0586,0.0162,0.0443,0.0209,0.0506,0.0189,0.0531,0.0283,0.0394,0.0326,0.0466,0.0324,0.0443,0.021,0.0409,0.021,0.0478,0.0147,0.0375,0.0119,0.033,0.0108,0.0244,0.013,0.0271,0.005,0.0293,0.0027,0.0342,0,0.0379,-0.0043,0.0305,0.0031,0.0236,0.0031,0.0235,-0.0021,0.0177,-0.0042,0.0125,-0.0084,0.0041,-0.0121,-0.0021,-0.0105,-0.0016,-0.0234,-0.0057,-0.0159,-0.0062,-0.0157,-0.004,-0.014,-0.0065,-0.0123,-0.0064,-0.0121,-0.0044,-0.0153,-0.0014,-0.0143,-0.0058,-0.0143,-0.0067,-0.0244,-0.0067,-0.0253,-0.0143,-0.0311,-0.0172,-0.0274,-0.021,-0.0298,-0.0206,-0.0332,-0.0199,-0.0311,-0.0224,-0.0311,-0.025,-0.0292,-0.0239,-0.0365,-0.0187,-0.0387,-0.023,-0.0383,-0.0226,-0.0348,-0.027,-0.0313,-0.0257,-0.0318,-0.0278,-0.0318,-0.0289,-0.0291,-0.0251,-0.0275,-0.0242,-0.0265,-0.021,-0.0226,-0.0186,-0.0206,-0.0163,-0.0163,-0.0138,-0.0134,-0.0115,-0.0118,-0.0095,-0.0099,-0.0067,-0.0075,-0.0032,-0.006,0,-0.0024,0.0031,-0.0016,0.0004,-0.0012,0.0019,-0.0008,0,-0.0019,0.0007,-0.0025,0,-0.005,0,-0.0025,0.0003,-0.0032,-0.0014,-0.0022,0,-0.0043,0,-0.0078,0.0035,-0.0057,0.0056,-0.0028,0.0048,0.0023,0.0055,0.003,0.0054,0.0019,0.0099,0.0009,0.0139,0.0054,0.0161,0.0112,0.0163,-0.009,0.0291,0.0025,0.0279,0.0144,0.0234,0.0131,0.0224,0.016,0.0248,0.0145,0.0251,0.0167,0.0229,0.0141,0.0289,0.0119,0.0288,0.0153,0.0257,0.0149,0.0269,0.0153,0.0286,0.0135,0.0253,0.0155,0.024,0.0159,0.0213,0.0067,0.0252,0.0067,0.0315,-0.003,0.0201,0.0086,0.0201,0.006,0.0203,0.0023,0.022,0.0071,0.0141,0.0043,0.0177,0.003,0.015,0.0007,0.0129,0.0012,0.0076,-0.0008,0.0075,-0.006,0.0041,-0.0052,0.0035,-0.0094,0.0004,-0.0098,-0.0012,-0.009,-0.0037,-0.0098,-0.0041,-0.0122,-0.0032,-0.0098,-0.0047,-0.0099,-0.0055,-0.0091,-0.0057,-0.0102,-0.006,-0.0095,-0.0077,-0.0117,-0.0044,-0.0117,-0.0052,-0.0109,-0.0062,-0.0106,-0.0025,-0.0119,-0.0046,-0.0084,-0.0046,-0.0084,-0.0059,-0.0084,-0.0043,-0.0091,-0.0065,-0.0074,-0.0063,-0.0085,-0.0064,-0.0083,-0.0056,-0.0077,-0.0064,-0.0083,-0.0058,-0.0082,-0.0059,-0.0097,-0.0056,-0.0075,-0.0057,-0.0076,-0.0061,-0.0101,-0.0037,-0.0097,-0.0031,-0.0073,-0.0022,-0.0094,-0.0018,-0.0084,-0.0005,-0.0088,-0.0005,-0.006,-0.0036,-0.0042,-0.002,-0.004,-0.0011,-0.003,-0.0003,-0.0018,0.0009,-0.0015,0.0004,-0.0006,0.0015,0.0013,0.0022,-0.0011,0.006,-0.002,0.0144,-0.0043,0.0056,-0.0014,0.0071,0.003,0.0062,0.0022,0.0061,0.0039,0.0056,0.0034,0.0058,0.0035,0.0052,0.0034,0.0049,0.0029,0.0045,0.0027,0.0038,0.0024,0.0029,0.0019,0.0025,0.0014,0.0019,0.001,0.0015,0.0006,0.0009,0.0002,0.0006,0,0.0002]
در حال بارگذاری
0:01
بازی های ویدئویی - 8-بیت میله تزئيني پشت صندلی انفجار.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم