مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای عتیقه ثبت نام نقدی 02

عتیقه, نقدی, ثبت نام, حسابداری, ماشین تک دکمه تحت فشار قرار دادند 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها دم و دستگاهدکمهدستگاهadding machineهلثبت وجه نقدpushing
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.001,0.0039,-0.0018,0.0032,-0.0019,0.0013,-0.0027,0.0023,-0.0021,0.002,-0.002,0.0015,-0.0014,0.0026,-0.0021,0.0015,-0.0014,0.0027,-0.0026,0.0054,-0.0024,0.0023,-0.0049,0.0053,-0.0058,0.0087,-0.013,0.0306,-0.0159,0.0303,-0.0179,0.0176,-0.0373,0.0221,-0.0163,0.0267,-0.0252,0.0173,-0.0164,0.0074,-0.0123,0.0121,-0.0177,0.0101,-0.0077,0.0193,-0.0096,0.0126,-0.0151,0.0029,-0.0132,0.0077,-0.0073,0.0106,-0.0086,0.0071,-0.0023,0.0132,-0.0025,0.0046,-0.003,0.0052,-0.0006,0.0019,-0.0035,0.0086,-0.0028,0.0085,-0.0005,0.0029,-0.0026,0,-0.01,0,-0.0104,0,-0.0063,0.0066,-0.002,0.0054,0,0.0067,0,0.0044,0,0.0021,-0.0031,0.0015,-0.0066,0.0024,-0.0092,0.0001,-0.0113,0.0057,-0.0159,0.0102,-0.0036,0.0124,-0.0061,0.0163,-0.002,0.0084,-0.0097,0.0101,-0.0057,0.0072,-0.0172,0.0038,-0.0171,0.0062,-0.0114,0.0066,-0.0106,0.0129,-0.0057,0.014,-0.0014,0.0113,-0.005,0.0043,-0.0067,0,-0.0098,0.0021,-0.0089,0.0059,-0.0028,0.0119,0,0.0076,0,0.0027,-0.0158,0,-0.0164,0.0057,-0.005,0.0121,0,0.0134,0,0.0156,0,0.0034,-0.0163,0.0102,-0.0317,0.0006,-0.0379,0.0383,-0.061,0.0557,-0.0274,0.0647,-0.0158,0.0794,-0.0075,0.0402,-0.0625,0,-0.0662,0.0708,-0.0476,0.0808,-0.0094,0.0186,-0.0448,0.0424,-0.0148,0.0169,-0.0578,0.0325,-0.0718,0.0396,-0.0333,0.021,-0.0327,0.0484,0,0.0269,-0.0259,0,-0.0309,0.0169,-0.0115,0.0195,0,0.0174,-0.018,0.0124,-0.0117,0.0183,-0.008,0.0048,-0.0091,0.0024,-0.0101,0.0084,-0.0132,0.0189,-0.0032,0.0078,-0.0068,0.0031,-0.0124,0.0115,-0.0007,0.0082,-0.0079,0.0038,-0.012,0,-0.0075,0.0046,-0.0055,0.0105,0,0.009,-0.0023,0.0011,-0.0044,0.0099,0,0.0075,0,0.0022,-0.0059,0,-0.0103,0,-0.0145,0.0028,-0.0082,0.0125,0,0.0156,0,0.0159,0,0.0029,-0.009,0,-0.0117,0,-0.008,0,-0.006,0.0044,-0.0041,0.0054,0,0.0039,0,0.0057,0,0.0013,-0.0041,0.0016,-0.0024,0,-0.0056,0.0008,-0.0053,0.0019,-0.0007,0.0005,-0.0041,0.0019,-0.0006,0.0031,-0.0001,0.0046,0,0.005,0,0,-0.0057,0,-0.0072,0.0015,-0.0061,0.0088,0,0.0087,0,0.0054,0,0.0014,-0.0048,0,-0.0063,0,-0.0056,0,-0.0023,0,-0.0024,0.0039,-0.0012,0.0047,0,0.0042,0,0.0038,0,0.0006,-0.0023,0,-0.003,0,-0.0043,0,-0.0034,0.001,-0.0011,0.0023,0,0.0038,0,0.0029,0,0.0012,-0.0009,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0007,0,0.0008,0,0.0008,0,0.0005,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,-0.001,0,-0.0012,0.0027,-0.0019,0.0045,-0.0025,0.0103,-0.0067,0.0046,-0.005,0.0039,-0.0045,0.0092,-0.0123,0.0121,-0.0064,0.0057,-0.0149,0.0043,-0.0037,0.0091,-0.0038,0.0085,-0.0085,0.0067,-0.0087,0.0097,-0.0085,0.0063,-0.0024,0.0027,-0.0069,0,-0.0151,0.0124,-0.0037,0.0047,-0.0097,0.0107,0,0.007,-0.0019,0,-0.0156,0.0073,-0.0156,0.0094,-0.0047,0.0173,0,0.0172,-0.0082,0.0194,-0.0062,0,-0.0139,0.0061,-0.0102,0,-0.0195,0.0135,-0.0103,0.0261,-0.0208,0.0189,-0.0463,0.0366,-0.046,0.0762,-0.0373,0.0698,-0.0213,0.0737,0,0.0272,-0.0262,0.038,-0.0633,0.0262,-0.0787,0.0397,-0.0854,0.1259,-0.0533,0.0648,-0.1372,0.0242,-0.0904,0.0948,-0.0156,0.1308,-0.0222,0.5149,-0.5501,0.2564,-0.2048,0.0757,-0.1891,0.0801,-0.139,0.0901,-0.1062,0.0746,-0.0613,0.1047,0,0.0677,-0.0576,0.04,-0.0383,0.0632,-0.0331,0.0247,-0.0815,0.0409,-0.0323,0.0155,-0.058,0.0325,-0.0604,0.0634,0,0.0198,-0.0216,0.0532,-0.0043,0.0288,-0.0192,0.0051,-0.0381,0.005,-0.0257,0.0168,-0.0311,0.0178,-0.0101,0.0076,-0.0205,0.0059,-0.0399,0.019,-0.0094,0.0393,0,0.0257,-0.0055,0,-0.0207,0,-0.0218,0.0082,-0.0133,0.0112,-0.0014,0.009,-0.0095,0.0015,-0.0123,0.0085,-0.0039,0.0121,0,0.0079,-0.004,0.0124,-0.0047,0.0061,-0.0069,0,-0.0155,0,-0.0127,0,-0.0135,0.0066,-0.01,0.0149,0,0.0195,0,0.0155,0,0.0107,-0.0088,0,-0.0115,0,-0.0156,0,-0.0176,0,-0.0105,0.0073,0,0.0129,0,0.0134,0,0.0084,-0.0005,0.0034,-0.0027,0.0032,-0.0089,0,-0.0141,0,-0.0144,0,-0.0074,0.0063,-0.0055,0.0136,0,0.0128,0,0.0114,0,0.0096,-0.0042,0,-0.0138,0,-0.0178,0,-0.0168,0.0031,-0.0023,0.01,0,0.0138,0,0.0122,0,0.006,0,0.0007,-0.0105,0,-0.0118,0,-0.0084,0,-0.0085,0.0057,-0.0032,0.0082,0,0.0078,0,0.0079,0,0.0074,0,0.005,-0.0065,0,-0.0089,0,-0.0095,0,-0.0089,0.0051,-0.0039,0.0072,0,0.0091,0,0.0069,0,0.0016,-0.0015,0.0004,-0.0014,0,-0.0052,0,-0.0054,0,-0.0048,0,-0.0043,0.0024,-0.0026,0.006,0,0.0052,0,0.0058,0,0.0032,-0.0004,0,-0.0033,0,-0.0063,0,-0.0069,0,-0.0044,0.0022,-0.0018,0.0041,0,0.0059,0,0.0052,0,0.0033,-0.0006,0,-0.0016,0,-0.0046,0,-0.0064,0,-0.0057,0.0003,-0.0033,0.005,0,0.0057,0,0.0048,0,0.004,0,0,-0.0036,0,-0.0046,0,-0.0052,0,-0.0037,0.0009,-0.0008,0.0038,0,0.0041,0,0.0023,0,0.0017,0,0.001,-0.0022,0,-0.0024,0,-0.0032,0,-0.003,0.0015,-0.0005,0.0016,0,0.0028,0,0.0028,0,0.0008,-0.0005,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0016,0.0002,-0.0005,0.0006,0,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0007,0,0.0006,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.001,0,-0.0009,0.0005,-0.0001,0.0007,0,0.0007,0,0.0008,0,0.0003,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0005,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
عتیقه, نقدی, ثبت نام, حسابداری, ماشین تک دکمه تحت فشار قرار دادند 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم