مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای AOS04155 بل مثلث C ...

مثلث زنگ به طور مداوم.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: هشدار
تعداد دانلود: 10 بار
برچسب ها سر و صداخس خس کردنزنگ خوردنناقوس، زنگولهبهم خوردن ظروف چینیtriangleدرهم و برهم کردنconstant
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.001,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.3227,0.3319,-0.4434,0.4532,-0.3785,0.418,-0.3451,0.2768,-0.2879,0.332,-0.2504,0.252,-0.2619,0.2846,-0.2547,0.2454,-0.2427,0.2255,-0.2355,0.2442,-0.2618,0.2302,-0.2138,0.2029,-0.2069,0.1907,-0.1751,0.1877,-0.194,0.174,-0.2708,0.2043,-0.3544,0.2928,-0.2061,0.1532,-0.1553,0.174,-0.1389,0.1174,-0.1286,0.1361,-0.1696,0.1307,-0.3037,0.3565,-0.3975,0.3549,-0.3541,0.3222,-0.264,0.2868,-0.1927,0.2543,-0.2158,0.237,-0.215,0.1925,-0.1442,0.1783,-0.1412,0.1552,-0.12,0.0965,-0.12,0.1345,-0.1608,0.1062,-0.3732,0.2456,-0.3817,0.4528,-0.3682,0.3659,-0.3192,0.2995,-0.2998,0.311,-0.2349,0.2283,-0.2095,0.1893,-0.1952,0.1859,-0.1767,0.1778,-0.2313,0.2359,-0.2102,0.2306,-0.1434,0.1826,-0.1789,0.1591,-0.1281,0.1405,-0.1204,0.1096,-0.1011,0.0911,-0.1136,0.0988,-0.091,0.1129,-0.3329,0.2884,-0.2742,0.3123,-0.2108,0.2161,-0.1741,0.2007,-0.1485,0.151,-0.1429,0.1529,-0.1549,0.1398,-0.1386,0.134,-0.3132,0.2818,-0.3183,0.3009,-0.2697,0.2704,-0.213,0.2317,-0.1788,0.1642,-0.2089,0.2054,-0.2496,0.1952,-0.2201,0.2421,-0.1962,0.1892,-0.1723,0.1871,-0.2059,0.1863,-0.3958,0.3724,-0.4014,0.399,-0.343,0.3255,-0.2944,0.2722,-0.2866,0.2943,-0.2579,0.2459,-0.2212,0.243,-0.2227,0.2293,-0.2127,0.2212,-0.2173,0.1765,-0.1875,0.1966,-0.1764,0.1697,-0.1744,0.1785,-0.1563,0.1653,-0.3794,0.3543,-0.3568,0.3599,-0.2315,0.2125,-0.1698,0.1661,-0.1817,0.1669,-0.156,0.1795,-0.1722,0.1604,-0.1337,0.1317,-0.1129,0.1212,-0.1332,0.1353,-0.3584,0.348,-0.3139,0.3288,-0.3484,0.32,-0.2606,0.2596,-0.2342,0.2229,-0.2063,0.2128,-0.2682,0.2172,-0.1347,0.1414,-0.1706,0.1633,-0.2075,0.1812,-0.1613,0.1679,-0.151,0.1517,-0.1661,0.1693,-0.3521,0.3633,-0.3669,0.3921,-0.297,0.3342,-0.2984,0.2492,-0.417,0.4234,-0.3692,0.3459,-0.305,0.305,-0.2156,0.2168,-0.1999,0.1761,-0.1832,0.1975,-0.1967,0.2078,-0.192,0.2018,-0.1678,0.1511,-0.1642,0.1426,-0.1414,0.1485,-0.1435,0.1341,-0.1231,0.124,-0.1111,0.1132,-0.099,0.125,-0.3751,0.3417,-0.2511,0.2433,-0.2047,0.2066,-0.1594,0.1584,-0.1582,0.1613,-0.1625,0.144,-0.1182,0.1577,-0.1281,0.115,-0.0935,0.1216,-0.2343,0.2362,-0.2226,0.1796,-0.1843,0.1714,-0.1428,0.1732,-0.1844,0.1276,-0.1581,0.1708,-0.1966,0.1447,-0.1406,0.1451,-0.1421,0.1346,-0.2867,0.3058,-0.3067,0.3635,-0.2315,0.2222,-0.2375,0.2819,-0.2048,0.2525,-0.2076,0.2009,-0.1543,0.1734,-0.1741,0.1721,-0.1673,0.1488,-0.1616,0.1584,-0.1389,0.1464,-0.1486,0.1321,-0.3139,0.3134,-0.286,0.3015,-0.2507,0.2447,-0.2196,0.2359,-0.2073,0.1969,-0.1805,0.2057,-0.1865,0.1939,-0.1699,0.1521,-0.1612,0.1613,-0.1816,0.1828,-0.3783,0.3277,-0.3187,0.3382,-0.3292,0.3143,-0.2099,0.2174,-0.2159,0.21,-0.2175,0.2349,-0.2256,0.1788,-0.1462,0.1388,-0.1685,0.1589,-0.1658,0.2037,-0.1225,0.1106,-0.1297,0.1427,-0.157,0.1233,-0.3497,0.3702,-0.3269,0.3426,-0.2437,0.2657,-0.4874,0.5,-0.4601,0.4365,-0.3091,0.2681,-0.2113,0.1986,-0.2602,0.2416,-0.2442,0.2398,-0.212,0.1782,-0.2089,0.1893,-0.1813,0.1759,-0.162,0.154,-0.142,0.1008,-0.1266,0.1408,-0.4413,0.3828,-0.4224,0.4017,-0.319,0.2712,-0.2772,0.2534,-0.2525,0.2716,-0.2699,0.2785,-0.2891,0.2818,-0.2039,0.1728,-0.2225,0.2075,-0.1887,0.1865,-0.159,0.1656,-0.1549,0.1645,-0.1432,0.1498,-0.307,0.2773,-0.2128,0.2074,-0.17,0.1784,-0.1673,0.1785,-0.1483,0.1298,-0.1313,0.1499,-0.1256,0.1279,-0.1245,0.1015,-0.1149,0.0857,-0.3648,0.3422,-0.4428,0.4113,-0.4006,0.3961,-0.3163,0.2848,-0.2846,0.2539,-0.2639,0.2414,-0.2536,0.2506,-0.2092,0.2326,-0.2534,0.1965,-0.1779,0.1975,-0.1833,0.1584,-0.1435,0.1657,-0.1327,0.1308,-0.1301,0.1465,-0.1758,0.1557,-0.1245,0.13,-0.4518,0.4541,-0.3969,0.4905,-0.3063,0.3226,-0.2382,0.196,-0.1455,0.1562,-0.1144,0.1534,-0.1497,0.1314,-0.2823,0.3055,-0.3263,0.2981,-0.2577,0.2518,-0.2,0.2173,-0.2075,0.1904,-0.1697,0.1556,-0.1449,0.1478,-0.1216,0.1456,-0.1287,0.1323,-0.1078,0.1028,-0.1297,0.122,-0.0951,0.0804,-0.4332,0.4525,-0.3781,0.3771,-0.3241,0.3916,-0.3152,0.2928,-0.3688,0.3572,-0.3499,0.3133,-0.2959,0.2721,-0.2938,0.3009,-0.2329,0.2331,-0.2173,0.2179,-0.2215,0.2026,-0.1926,0.1688,-0.2012,0.1807,-0.1745,0.1545,-0.1647,0.1597,-0.1548,0.1378,-0.4276,0.4207,-0.3742,0.4143,-0.3135,0.3035,-0.2612,0.3178,-0.2898,0.2613,-0.2288,0.2831,-0.1859,0.1865,-0.1628,0.1491,-0.1614,0.1162,-0.1658,0.1447,-0.1002,0.1149,-0.1031,0.1093,-0.0939,0.0954,-0.0889,0.0953,-0.1046,0.0815,-0.2612,0.2622,-0.2101,0.1481,-0.1894,0.1302,-0.1632,0.1246,-0.0984,0.1087,-0.1073,0.1067,-0.1053,0.0874,-0.3826,0.4309,-0.4279,0.4431,-0.3859,0.3954,-0.2939,0.3136,-0.2987,0.2901,-0.4056,0.3882,-0.3921,0.3625,-0.2763,0.2457,-0.1579,0.1799,-0.1489,0.1701,-0.1621,0.1871,-0.1748,0.1391,-0.1249,0.1374,-0.1664,0.1413,-0.1302,0.1421,-0.4417,0.4145,-0.4473,0.4534,-0.3832,0.3505,-0.3544,0.3347,-0.3163,0.306,-0.2824,0.2768,-0.2791,0.2531,-0.2319,0.2168,-0.2026,0.2118,-0.2315,0.1991,-0.1759,0.1987,-0.3815,0.3274,-0.3779,0.3677,-0.3066,0.3177,-0.2915,0.2726,-0.2572,0.2637,-0.2761,0.2871,-0.2563,0.2994,-0.2376,0.2402,-0.209,0.1906,-0.2052,0.2075,-0.3433,0.3656,-0.3084,0.3765,-0.3269,0.3384,-0.2872,0.2769,-0.4056,0.3725,-0.3768,0.2921,-0.2428,0.2913,-0.256,0.2511,-0.1751,0.1828,-0.1829,0.1696,-0.1216,0.1209,-0.1246,0.1295,-0.1146,0.1176,-0.1162,0.0921,-0.1152,0.0725,-0.1059,0.0999,-0.3663,0.391,-0.3782,0.3572,-0.337,0.2574,-0.2408,0.2485,-0.2559,0.2379,-0.2255,0.2199,-0.1751,0.1925,-0.1673,0.1325,-0.1321,0.1261,-0.1253,0.1225,-0.1027,0.1149,-0.0858,0.1017,-0.0863,0.0836,-0.0705,0.0804,-0.0966,0.0816,-0.0915,0.0769,-0.0695,0.0621,-0.0696,0.0706,-0.0772,0.0626,-0.3282,0.2885,-0.329,0.3969,-0.3111,0.3068,-0.2509,0.3153,-0.2338,0.2128,-0.2381,0.218,-0.1991,0.1887,-0.1604,0.162,-0.1852,0.1578,-0.1622,0.1613,-0.1405,0.1371,-0.1359,0.1578,-0.1538,0.1556,-0.1127,0.1301,-0.1713,0.1725,-0.4532,0.4293,-0.3616,0.3198,-0.2692,0.3289,-0.2685,0.243,-0.174,0.1862,-0.1696,0.2071,-0.1356,0.1656,-0.1174,0.1133,-0.1022,0.114,-0.0846,0.0859,-0.0638,0.0813,-0.0562,0.06,-0.0564,0.0547,-0.0655,0.0461,-0.0526,0.0654,-0.0539,0.065,-0.048,0.0554,-0.2673,0.2457,-0.1785,0.2284,-0.1392,0.1296,-0.1403,0.1342,-0.1342,0.1286,-0.1364,0.1273,-0.1294,0.0963,-0.1014,0.1088,-0.0988,0.0962,-0.101,0.0898,-0.0886,0.0943,-0.0728,0.0717,-0.076,0.0608,-0.058,0.0686,-0.0625,0.0596,-0.064,0.0619,-0.0612,0.0526,-0.0514,0.0565,-0.0629,0.0515,-0.2119,0.238,-0.2771,0.3363,-0.346,0.3148,-0.257,0.2457,-0.149,0.1166,-0.1168,0.1066,-0.0995,0.0997,-0.0777,0.0707,-0.0843,0.0784,-0.0576,0.0705,-0.0656,0.0727,-0.0585,0.0766,-0.0605,0.0633,-0.0585,0.0705,-0.0496,0.0449,-0.0407,0.0506,-0.0519,0.0478,-0.0513,0.0452,-0.0621,0.0481,-0.2559,0.2791,-0.2408,0.2152,-0.2637,0.2128,-0.2346,0.229,-0.1964,0.1883,-0.1492,0.1621,-0.1533,0.1696,-0.1442,0.1521,-0.1309,0.1005,-0.1325,0.114,-0.3155,0.2641,-0.2702,0.2301,-0.1702,0.1465,-0.1375,0.1816,-0.1284,0.1237,-0.1476,0.1272,-0.1102,0.1252,-0.1204,0.111,-0.2373,0.2837,-0.2622,0.2205,-0.2139,0.1695,-0.1453,0.1331,-0.1174,0.1152,-0.1046,0.1065,-0.1022,0.1048,-0.089,0.0883,-0.0919,0.0905,-0.2329,0.2727,-0.262,0.2432,-0.1848,0.1828,-0.1624,0.1925,-0.1852,0.1518,-0.1385,0.1674,-0.1215,0.1248,-0.1157,0.125,-0.1063,0.0946,-0.0987,0.1253,-0.0886,0.0683,-0.078,0.083,-0.0926,0.0778,-0.069,0.0653,-0.084,0.0778,-0.0744,0.0687,-0.0637,0.0728,-0.0681,0.0627,-0.0624,0.0649,-0.0605,0.0587,-0.0562,0.0572,-0.0593,0.0516,-0.0621,0.0549,-0.0532,0.0553,-0.0535,0.0505,-0.0464,0.0495,-0.048,0.0505,-0.0495,0.0508,-0.0492,0.045,-0.0424,0.046,-0.0474,0.0398,-0.0459,0.0418,-0.0428,0.0439,-0.0386,0.044,-0.0411,0.0383,-0.3067,0.3523,-0.3226,0.3118,-0.2254,0.2202,-0.1856,0.1948,-0.1804,0.1513,-0.1316,0.1694,-0.125,0.1282,-0.1227,0.0967,-0.1011,0.1018,-0.0859,0.082,-0.0891,0.0877,-0.0629,0.0622,-0.0605,0.0642,-0.1393,0.098,-0.2588,0.241,-0.1509,0.1286,-0.0935,0.0983,-0.1027,0.1005,-0.0967,0.0886,-0.0887,0.0872,-0.0687,0.0636,-0.067,0.0623,-0.0711,0.08,-0.0529,0.0535,-0.2458,0.2278,-0.2074,0.2078,-0.1604,0.1773,-0.1431,0.1041,-0.1248,0.1537,-0.0907,0.0964,-0.0776,0.0898,-0.0804,0.0757,-0.0581,0.0821,-0.0521,0.0568,-0.053,0.0706,-0.2343,0.3104,-0.3061,0.3463,-0.2649,0.297,-0.2043,0.2132,-0.1744,0.1958,-0.1291,0.1248,-0.1467,0.1495,-0.1377,0.1053,-0.1164,0.1093,-0.1118,0.1002,-0.0782,0.0654,-0.0725,0.059,-0.0583,0.0606,-0.0882,0.0796,-0.0645,0.0549,-0.0539,0.0629,-0.0521,0.0408,-0.0412,0.0427,-0.0439,0.0414,-0.0395,0.0379,-0.0434,0.0396,-0.0334,0.0334,-0.0389,0.0396,-0.0364,0.0365,-0.0337,0.0336,-0.0326,0.035,-0.0277,0.0301,-0.0298,0.0289,-0.0275,0.0244,-0.0247,0.0272,-0.0229,0.0236,-0.0238,0.0266,-0.028,0.0258,-0.0271,0.0262,-0.0202,0.0223,-0.0223,0.0231,-0.0189,0.0194,-0.019,0.0194,-0.0195,0.0191,-0.0179,0.0173,-0.0169,0.0153,-0.0141,0.0183,-0.0131,0.0149,-0.013,0.0154,-0.0175,0.0163,-0.0151,0.0145,-0.0146,0.0163,-0.0156,0.0159,-0.0157,0.0146,-0.0131,0.0131,-0.0135,0.0121,-0.0119,0.0139,-0.0099,0.0106,-0.0114,0.0102,-0.0131,0.0144,-0.0106,0.0112,-0.0098,0.01,-0.0116,0.0117,-0.0123,0.0109,-0.0105,0.01,-0.0099,0.0105,-0.0106,0.0115,-0.0093,0.0113,-0.0102,0.01,-0.0103,0.0098,-0.0105,0.0114,-0.0108,0.0097,-0.01,0.0109,-0.0109,0.0114,-0.0101,0.0099,-0.011,0.0103,-0.0104,0.0097,-0.01,0.0101,-0.0106,0.0099,-0.0096,0.0095,-0.0103,0.0093,-0.009,0.0093,-0.0091,0.0098,-0.0092,0.0093,-0.0085,0.0085,-0.0087,0.0082,-0.009,0.0082,-0.009,0.008,-0.0086,0.0098,-0.0087,0.0076,-0.0077,0.0077,-0.0074,0.0079,-0.0079,0.0073,-0.0072,0.0069,-0.0073,0.0066,-0.0073,0.007,-0.0071,0.007,-0.0065,0.0067,-0.0071,0.0067,-0.0077,0.0065,-0.0065,0.007,-0.0065,0.006,-0.0063,0.0059,-0.006,0.0056,-0.0062,0.0059,-0.0054,0.0053,-0.0058,0.0056,-0.0055,0.0056,-0.0049,0.0052,-0.0057,0.0055,-0.0052,0.0049,-0.0051,0.0056,-0.0056,0.0053,-0.0055,0.005,-0.0046,0.0048,-0.0051,0.0047,-0.0053,0.005,-0.0044,0.0046,-0.0039,0.0043,-0.0046,0.0054,-0.0042,0.0049,-0.0044,0.0042,-0.0038,0.0036,-0.0042,0.0037,-0.0035,0.0034,-0.0036,0.0038,-0.004,0.0042,-0.0036,0.0043,-0.0035,0.0033,-0.0033,0.0036,-0.0037,0.0033,-0.0034,0.0039,-0.0035,0.0039,-0.0035,0.0034,-0.0034,0.0038,-0.0035,0.0031,-0.003,0.003,-0.0025,0.0033,-0.0029,0.0029,-0.0033,0.0032,-0.0029,0.003,-0.0034,0.0031,-0.0027,0.003,-0.003,0.0028,-0.0026,0.0029,-0.003,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.0026,0.003,-0.0029,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0025,0.0029,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0023,-0.0019,0.0023,-0.0024,0.0018,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.0019,-0.0023,0.0025,-0.0021,0.0021,-0.0023,0.0018,-0.0022,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
مثلث زنگ به طور مداوم.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم