مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای تیراندازی با کمان arrow تخلیه ...

تیراندازی با کمان arrow - تخلیه یک فلش از تعظیم 3.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهتیراندازی با کمانarrowboltunload
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0225,0.0931,-0.0566,0.0061,-0.0392,0.0876,-0.0539,0.0939,-0.0769,0.0424,-0.0262,0.0431,-0.0414,0.0289,-0.0257,0.0253,-0.014,0.0274,-0.0062,0.013,-0.0049,0.0233,-0.0103,0.0025,-0.013,0.0087,-0.015,0.0094,-0.0055,0.006,-0.0061,0.0102,-0.012,0.0019,-0.0081,0.0061,-0.0055,0.0006,0,0.0056,-0.0027,0.0051,-0.0061,0.0034,-0.0057,-0.0006,-0.004,0.0042,-0.0023,0.0041,-0.001,0.0056,-0.0033,0.0053,-0.0063,0.0044,-0.0003,0.0027,-0.0018,0.002,-0.0023,0.0046,-0.008,0.0025,-0.0045,0.0027,-0.0025,0.004,-0.0046,0.0012,-0.0029,0.0007,-0.0021,0.0024,0.0002,0.0031,-0.0021,0.0035,-0.0021,0.0025,-0.0036,0.0019,-0.0019,0.0025,-0.0004,0.0036,-0.0016,0.0012,-0.0018,0.0001,-0.002,0.0003,-0.0018,0.0016,-0.0005,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0016,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0015,-0.0018,0.0004,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0023,0.0013,-0.0018,0.0031,-0.0028,0.0027,-0.0029,0.0033,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0014,-0.0007,0.0022,-0.0011,0.0021,-0.0017,0.0034,-0.0014,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.0019,0.0035,-0.0015,0.001,-0.002,0.0012,-0.0023,0.0024,-0.001,0.0022,-0.0026,0.003,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0038,-0.0027,0.0025,-0.0023,0.0014,-0.0028,0.0023,-0.0023,0.0018,-0.004,0.0051,-0.004,0.0042,-0.0038,0.0024,-0.0045,0.0048,-0.0035,0.0035,-0.0038,0.004,-0.0036,0.0041,-0.0036,0.0042,-0.0023,0.0041,-0.005,0.0036,-0.0029,0.0038,-0.0032,0.0016,-0.0019,0.0013,-0.0011,0.0029,-0.003,0.0017,-0.0027,0.0028,-0.0042,0.0027,-0.0014,0.0024,-0.0024,0.0028,-0.0027,0.0024,-0.0025,0.0028,-0.0031,0.0024,-0.0013,0.0021,-0.0023,0.0015,-0.0017,0.0029,-0.0019,0.0027,-0.0023,0.0011,-0.003,0.0043,-0.0027,0.0031,-0.0038,0.0042,-0.0025,0.0024,-0.0031,0.0039,-0.0018,0.0032,-0.0029,0.0039,-0.0036,0.0014,-0.005,0.0047,-0.0038,0.0029,-0.0055,0.0051,-0.0037,0.005,-0.0037,0.0057,-0.0056,0.0049,-0.0046,0.0062,-0.0065,0.0037,-0.0112,0.0092,-0.0047,0.0101,-0.0129,0.0053,-0.0103,0.011,-0.0101,0.0056,-0.0082,0.0094,-0.037,0.0205,-0.0203,0.0421,-0.058,0.0231,-0.0122,0.0477,-0.0389,0.0445,-0.0103,0.0188,-0.0197,-0.0013,-0.0262,0.0506,-0.0299,0.0039,-0.016,0.0165,-0.0191,0.0131,-0.0139,0.0088,-0.0255,0.0326,-0.0122,0.0322,-0.0371,0.0381,-0.001,0.0372,-0.0267,0.0112,-0.0066,0.0134,-0.0109,0.0195,-0.0194,0.0199,-0.002,0.0167,-0.0277,0.0025,-0.0181,0.0109,-0.0142,0.0095,-0.0051,0.0192,-0.0162,0.0053,-0.0065,0.0117,-0.0186,0.0136,-0.007,0.0148,-0.0131,0.0119,-0.0113,0.0118,-0.0096,0.0086,-0.0198,0.0231,-0.0191,0.0075,-0.021,0.0145,-0.0236,0.0142,-0.0157,0.0047,-0.0113,0.0128,-0.017,0.0037,-0.0088,0.0198,-0.0103,0.0161,-0.009,0.012,-0.0205,0.0131,0.0011,0.0131,-0.0115,0.0045,-0.0094,0.008,-0.0165,0.0103,-0.0111,0.0154,-0.0119,0.0054,-0.0083,0.013,-0.0111,0.0054,-0.0071,0.0161,-0.0146,0.0107,-0.0046,0.0129,-0.013,0.0111,-0.0069,0.0127,-0.0152,0.0079,-0.0045,0.0091,-0.0082,0.0055,-0.0079,0.0109,-0.0111,0.0089,-0.0069,0.011,-0.0126,0.0046,-0.0065,0.0079,-0.006,0.0073,-0.0049,0.0046,-0.0114,0.0068,-0.0055,0.0065,-0.0097,0.0096,-0.0066,0.0115,-0.0042,0.0064,-0.013,0.0131,-0.0154,0.01,-0.0126,0.0093,-0.0115,0.0109,-0.0101,0.0092,-0.0072,0.017,-0.0117,0.0139,-0.0143,0.0118,-0.0108,0.0083,-0.0089,0.0064,-0.0049,0.0115,-0.0064,0.0141,-0.0131,0.0107,-0.007,0.0073,-0.0125,0.0145,-0.0105,0.0085,-0.0121,0.0118,-0.0102,0.0112,-0.0089,0.0094,-0.0143,0.0084,-0.0137,0.0119,-0.0139,0.0141,-0.0096,0.0134,-0.0168,0.013,-0.012,0.01,-0.0118,0.0114,-0.012,0.004,-0.0131,0.0092,-0.0133,0.0107,-0.0124,0.0086,-0.0058,0.0063,-0.0071,0.0074,-0.0146,0.0121,-0.0092,0.0105,-0.0158,0.0109,-0.0169,0.0115,-0.0147,0.0037,-0.0119,0.0124,-0.0086,0.0098,-0.0176,0.0088,-0.0092,0.0072,-0.0085,0.0118,-0.0144,0.0102,-0.0086,0.0111,-0.0153,0.011,-0.0108,0.0153,-0.0079,0.0085,-0.0089,0.014,-0.0167,0.0143,-0.0135,0.0177,-0.0127,0.0112,-0.0086,0.0052,-0.0078,0.0097,-0.0067,0.0049,-0.011,0.0111,-0.0078,0.0093,-0.0062,0.0033,-0.0052,0.0113,-0.0128,0.0125,-0.0053,0.0094,-0.0138,0.0074,-0.0115,0.0078,-0.0078,0.0096,-0.0068,0.0172,-0.0127,0.0089,-0.009,0.0132,-0.0128,0.0165,-0.013,0.0168,-0.0081,0.0128,-0.0163,0.0157,-0.0129,0.0084,-0.0053,0.0073,-0.0137,0.0101,-0.0159,0.0107,-0.0099,0.0123,-0.0175,0.0117,-0.0108,0.0122,-0.0083,0.0096,-0.0084,0.0097,-0.0139,0.0182,-0.0161,0.0121,-0.0062,0.0114,-0.0105,0.0159,-0.0144,0.0138,-0.0111,0.0148,-0.0097,0.0087,-0.0176,0.0177,-0.0159,0.0137,-0.0121,0.011,-0.0108,0.016,-0.0145,0.0159,-0.0139,0.013,-0.0106,0.0145,-0.0145,0.0098,-0.0125,0.0126,-0.0119,0.0067,-0.009,0.0087,-0.0154,0.0112,-0.0108,0.0149,-0.0074,0.0136,-0.0081,0.0047,-0.0065,0.0119,-0.0063,0.0072,-0.0144,0.009,-0.0092,0.0101,-0.0109,0.0119,-0.0111,0.0103,-0.0112,0.011,-0.0191,0.0169,-0.006,0.0103,-0.0216,0.0149,-0.0093,0.01,-0.0172,0.013,-0.0169,0.0165,-0.0185,0.0239,-0.0138,0.0088,-0.0103,0.0195,-0.0136,0.0118,-0.0157,0.019,-0.0231,0.0169,-0.0059,0.0107,-0.0199,0.0127,-0.0133,0.0139,-0.0114,0.0147,-0.0068,0.0098,-0.0161,0.0231,-0.0129,0.0242,-0.0227,0.0213,-0.0111,0.0188,-0.0205,0.0187,-0.0203,0.0249,-0.0097,0.0106,-0.0038,0.0087,-0.0218,0.0161,-0.0141,0.0203,-0.014,0.0147,-0.019,0.0208,-0.0215,0.0173,-0.0213,0.0166,-0.0166,0.008,-0.0076,0.0176,-0.0223,0.0125,-0.0083,0.013,-0.0168,0.0106,-0.0184,0.0211,-0.0204,0.016,-0.0092,0.0137,-0.0193,0.0156,-0.0123,0.0119,-0.0138,0.0142,-0.0099,0.0119,-0.0085,0.0061,-0.0105,0.009,-0.0091,0.0095,-0.0062,0.0099,-0.0117,0.0092,-0.0096,0.0111,-0.0118,0.0085,-0.0105,0.0096,-0.0127,0.009,-0.0166,0.0125,-0.0095,0.0054,-0.0041,0.009,-0.0129,0.0093,-0.0054,0.003,-0.0033,0.0062,-0.0106,0.0066,-0.0071,0.0062,-0.0069,0.009,-0.0066,0.0073,-0.0084,0.0118,-0.0045,0.0056,-0.0104,0.0101,-0.0068,0.0071,-0.0146,0.0088,-0.007,0.0063,-0.0046,0.0087,-0.0102,0.0077,-0.0064,0.0058,-0.0074,0.0049,-0.0088,0.0045,-0.0062,0.0073,-0.0084,0.0053,-0.0032,0.0039,-0.0062,0.0034,-0.0041,0.0042,-0.0055,0.0046,-0.0041,0.0078,-0.008,0.0072,-0.0072,0.0078,-0.0091,0.0052,-0.0047,0.0042,-0.0057,0.0092,-0.007,0.0084,-0.0053,0.0112,-0.0091,0.0041,-0.0063,0.0083,-0.0054,0.0139,-0.0043,0.0043,-0.0046,0.0065,-0.0037,0.0037,-0.0016,0.0078,-0.004,0.005,-0.003,0.0093,-0.005,0.0047,-0.004,0.0072,-0.006,0.0055,-0.0047,0.0053,-0.0065,0.0056,-0.0065,0.0087,-0.0046,0.0043,-0.0091,0.0089,-0.0096,0.0081,-0.0083,0.0064,-0.0056,0.0077,-0.0091,0.004,-0.0026,0.0098,-0.0057,0.003,-0.002,0.007,-0.0054,0.0007,-0.0032,0.0078,-0.0054,0.0057,-0.0057,0.0056,-0.0051,0.004,-0.0066,0.0037,-0.0042,0.0029,-0.006,0.0054,-0.0075,0.0028,-0.0047,0.0096,-0.0065,0.0022,-0.0047,0.0051,-0.0051,0.0054,-0.0055,0.0049,-0.0018,0.0022,-0.0046,0.0035,-0.0027,0.0062,-0.0024,0.0061,-0.0044,0.0103,-0.0052,0.0012,-0.0031,0.0052,-0.0056,0.0028,-0.0036,0.0036,-0.0034,0.0033,-0.0058,0.0057,-0.0059,0.0039,-0.0039,0.0025,-0.0045,0.0059,-0.0069,0.0046,-0.0071,0.0083,-0.0041,0.0061,-0.0055,0.0042,-0.0038,0.0022,-0.0038,0.0022,-0.0053,0.0042,-0.0029,0.0058,-0.0078,0.0064,-0.0054,0.0027,-0.0078,0.0034,-0.0032,0.0046,-0.0026,0.0025,-0.0061,0.0043,-0.0061,0.0022,-0.0037,0.0068,-0.0052,0.0038,-0.0027,0.0045,-0.0071,0.0033,-0.0042,0.0023,-0.0066,0.0045,-0.0022,0.0026,-0.002,0.0032,-0.0021,0.0032,-0.0024,0.0041,-0.0054,0.0023,-0.0032,0.0022,-0.002,0.003,-0.005,0.0029,-0.0027,0.0044,-0.0041,0.0022,-0.0027,0.0035,-0.0025,0.0048,-0.0044,0.0022,-0.0024,0.0031,-0.0045,0.0024,-0.0008,0.0031,-0.0029,0.0033,-0.002,0.0026,-0.002,0.0024,-0.0024,0.0056,-0.0033,0.0045,-0.0065,0.0031,-0.0049,0.0051,-0.0026,0.0039,-0.0038,0.0059,-0.0011,0.0056,-0.0023,0.003,-0.0041,0.0029,-0.0064,0.0052,-0.0036,0.0029,-0.0022,0.0032,-0.0043,0.0036,-0.0023,0.0038,-0.003,0.003,-0.0025,0.0049,-0.0033,0.0042,-0.0019,0.0041,-0.0035,0.0033,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0029,-0.003,0.0025,-0.0025,0.0013,-0.0024,0.002,-0.0015,0.0006,-0.0033,0.003,-0.0022,0.0018,-0.0019,0.0024,-0.0018,0.0022,-0.0026,0.0011,-0.003,0.0009,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0023,0.0018,-0.0016,0.0022,-0.0008,0.0018,-0.0026,0.0002,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0001,-0.0014,0.0007,-0.0016,0,-0.0021,0.0001,-0.0022,0.0006,-0.0033,0.0001,-0.0026,0.0005,-0.0017,0.0002,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0007,-0.0017,0,-0.0018,0.0002,-0.0019,0.0005,-0.002,0.0004,-0.0013,0,-0.0017,-0.0004,-0.0018,0.0002,-0.0013,0,-0.0011,-0.0001,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0003,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0002,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0001,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0012,0,-0.0009,0.0002,-0.0013,0.0001,-0.0013,-0.0004,-0.0012,-0.0003,-0.0011,0.0001,-0.001,0,-0.0008,0,-0.0013,0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.001,-0.0002,-0.0008,0,-0.0011,-0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0013,-0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0,-0.0007,0.0003,-0.0008,0,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0007,0,-0.0009,-0.0001,-0.0012,0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0007,0,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.001,0,-0.0006,0,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,0,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تیراندازی با کمان arrow - تخلیه یک فلش از تعظیم 3.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم