مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای تیراندازی با کمان arrow تخلیه ...

تیراندازی با کمان arrow - تخلیه یک فلش از تعظیم 5.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهarcheryarrowboltunload
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0045,-0.0001,-0.0288,0.0595,-0.0372,0.0209,-0.0322,0.0394,-0.0239,0.0055,-0.0542,0.0489,-0.0407,0.0123,-0.0173,0.0265,-0.0193,0.0156,-0.0326,0.035,-0.0304,0.0201,-0.0304,0.0176,-0.0111,0.0112,-0.021,0.0113,-0.0029,0.0092,-0.0117,0.0096,-0.0117,0.0203,-0.0084,0.0051,-0.0078,0.0137,-0.0134,0.0006,-0.0204,0.0251,-0.0163,0.0066,-0.0026,0.0185,-0.0075,0.0055,-0.0058,0.007,-0.0074,0.0027,-0.0061,0.0059,-0.0069,0.0063,-0.0005,0.0059,-0.002,0.0049,-0.0036,0.0042,-0.0027,0.0025,-0.0019,0.0031,-0.0044,0.0029,-0.0057,0.0014,-0.004,0.008,-0.0059,0.0059,-0.0029,0.004,-0.0042,0.0031,-0.0056,0.0015,-0.0034,0.0013,-0.0027,0.0033,-0.0031,0.0052,-0.001,0.0035,-0.0008,0.004,-0.0033,0.0026,-0.0066,0.0004,-0.0057,0.0017,-0.0082,0.0084,-0.0015,0.0067,-0.0061,0.0046,-0.007,0.0042,-0.0063,0.005,-0.0061,0.0024,-0.0044,0.0044,-0.0031,0.0021,-0.0019,0.0089,-0.0043,0.0033,-0.0055,0.0043,-0.005,0.0044,-0.0052,0.002,-0.0052,0.0038,-0.0044,0.0073,-0.0061,0.0066,-0.0033,0.0081,-0.0067,0.0065,-0.0058,0.0055,-0.0038,0.0015,-0.0051,0.0027,-0.0026,0.0048,-0.0039,0.0053,-0.0022,0.0074,-0.0066,0.0048,-0.0066,0.0056,-0.0051,0.006,-0.0051,0.0035,-0.0067,0.0032,-0.0048,0.0064,-0.003,0.0073,-0.0049,0.0027,-0.0056,0.0033,-0.0039,0.0056,-0.006,0.003,-0.0045,0.0058,-0.0049,0.0071,-0.0032,0.0087,-0.0058,0.0086,-0.0065,0.0047,-0.0062,0.0039,-0.0063,0.0052,-0.0018,0.005,-0.001,0.0044,-0.0071,0.0055,-0.0018,0.0047,-0.0044,0.0042,-0.0071,0.0025,-0.0053,0.0051,-0.0065,0.0081,-0.0072,0.002,-0.0057,0.0051,-0.0067,0.0096,-0.0049,0.0052,-0.0063,0.0044,-0.0098,0.0061,-0.003,0.0075,-0.0036,0.0023,-0.0046,0.005,-0.004,0.004,-0.0044,0.0095,-0.0104,0.0044,-0.006,0.0097,-0.0052,0.01,-0.0073,0.0063,-0.0061,0.0074,-0.0064,0.009,-0.0058,0.0041,-0.0039,0.0115,-0.0065,0.0045,-0.0101,0.0045,-0.005,0.007,-0.0091,0.0037,-0.0037,0.006,-0.0052,0.0047,-0.0057,0.0082,-0.0045,0.0034,-0.0078,0.0122,-0.0101,0.0126,-0.0067,0.0052,-0.0044,0.0099,-0.005,0.0102,-0.0089,0.0053,-0.0052,0.0097,-0.0036,0.0074,-0.0032,0.0047,-0.0042,0.0061,-0.0058,0.0085,-0.0095,0.0042,-0.0095,0.0116,-0.0096,0.0124,-0.0097,0.0083,-0.0102,0.0066,-0.0064,0.0086,-0.0085,0.0148,-0.0141,0.0076,-0.0104,0.0108,-0.0118,0.007,-0.0089,0.0044,-0.0043,0.0067,-0.0099,0.0064,-0.0072,0.0095,-0.0031,0.0079,-0.0069,0.0045,-0.0038,0.0031,-0.0073,0.0067,-0.0068,0.0085,-0.0093,0.0078,-0.0061,0.0098,-0.0119,0.0117,-0.0101,0.0076,-0.0055,0.0062,-0.0051,0.0051,-0.0059,0.0047,-0.0078,0.0085,-0.0074,0.0033,-0.0057,0.0083,-0.0073,0.0079,-0.0055,0.011,-0.005,0.0049,-0.0082,0.0087,-0.0065,0.0096,-0.01,0.0047,-0.008,0.0077,-0.0046,0.0058,-0.0042,0.0019,-0.0087,0.0077,-0.009,0.0112,-0.0079,0.0104,-0.0127,0.0089,-0.0123,0.0072,-0.0117,0.0148,-0.0148,0.0191,-0.0159,0.0122,-0.0182,0.0197,-0.0336,0.0197,-0.0199,0.0179,-0.0133,0.0198,-0.0159,0.007,-0.0062,0.0042,-0.0152,0.016,-0.0144,0.0195,-0.0078,0.0065,-0.0137,0.0138,-0.0088,0.0123,-0.0199,0.0288,-0.0129,0.0077,-0.0067,0.0044,-0.0068,0.0039,-0.007,0.0056,-0.0157,0.0117,-0.0226,0.0117,-0.0084,0.0214,-0.0083,0.0059,-0.0187,0.0171,-0.0161,0.0172,-0.011,0.0067,-0.0084,0.0114,-0.0145,0.0138,-0.0144,0.005,-0.0071,0.0177,-0.0172,0.007,-0.0038,0.0187,-0.0219,0.0022,-0.0032,0.011,-0.0054,0.0202,-0.0184,0.0023,-0.0222,0.0184,-0.0044,0.0045,-0.0121,0.0128,-0.0248,0.0469,-0.0477,0.0009,-0.0364,0.0519,-0.0275,0.0413,-0.0353,0.0206,-0.0374,0.0513,-0.0165,0.0049,-0.0197,0.0455,-0.0315,0.0534,-0.0224,0.0048,-0.014,0.0336,-0.0239,0.006,-0.0255,0.0177,-0.0112,0.0089,-0.0065,0.0027,-0.0132,0.0306,-0.0228,0.0274,-0.0118,0.0053,0.0042,0.019,-0.0195,0.0144,-0.0191,0.0116,-0.0102,0.0232,-0.0216,0.0176,-0.0216,0.025,-0.0049,0.0184,-0.0229,0.0162,0.0022,0.0175,-0.015,0.0031,-0.0141,0.014,-0.0107,0.0154,-0.0167,0.0064,-0.0057,0.0137,-0.0088,0.0204,-0.0165,0.0015,-0.012,0.025,-0.0112,0.0263,-0.0171,0.0017,-0.01,0.013,-0.0122,0.0083,-0.0137,0.012,-0.0067,0.011,-0.0107,0.0039,-0.0122,0.0168,-0.0118,0.0083,-0.0113,0.0009,-0.0024,0.0057,-0.01,0.0032,-0.0055,0.0115,-0.0047,0.0122,-0.0044,0.0009,-0.0044,0.0087,-0.0072,0.0028,-0.0087,0.0007,-0.0025,0.0071,-0.0053,0.0089,-0.0052,0.0065,-0.0006,0.005,-0.0061,0.0003,-0.0018,0.003,-0.0041,0.0051,-0.005,0.0017,-0.0032,0.0043,-0.0033,0.0028,-0.0051,0.0035,-0.0021,0.0032,-0.0032,0.0016,-0.0041,0.0033,-0.0054,0.0063,-0.0057,0.004,-0.0013,0.0071,-0.0056,0.0036,-0.0062,0.0054,-0.0017,0.0082,-0.0071,0.0071,-0.0025,0.0062,-0.0027,0.0072,-0.0086,0.0032,-0.0039,0.0079,-0.0077,0.0051,-0.0022,0.004,-0.0027,0.0063,-0.0032,0.0052,-0.0028,0.0028,-0.0032,0.0059,-0.0052,0.0034,-0.0035,0.0052,-0.0038,0.0032,-0.0028,0.0057,-0.0059,0.0067,-0.0059,0.005,-0.0061,0.0036,-0.0023,0.0036,-0.0078,0.0041,-0.0036,0.002,-0.0023,0.0052,-0.0043,0.0025,-0.0014,0.0049,-0.0049,0.0052,-0.0041,0.0047,-0.0071,0.0046,-0.0051,0.0049,-0.0043,0.0073,-0.0039,0.0032,-0.0028,0.0017,-0.0038,0.0034,-0.0017,0.0035,-0.0024,0.0041,-0.0027,0.0026,-0.0025,0.0061,-0.0046,0.0047,-0.0027,0.0008,-0.001,0.0029,-0.004,0.0008,-0.0017,0.0019,-0.0021,0.0034,-0.0016,0.0029,-0.0018,0.0028,-0.0034,0.0034,-0.0038,0.002,-0.0037,0.0029,-0.0027,0.0025,-0.0035,0.0025,-0.0035,0.005,-0.002,0.0028,-0.0056,0.0046,-0.005,0.003,-0.0042,0.0047,-0.0062,0.006,-0.0049,0.0059,-0.0055,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0056,0.0032,-0.0043,0.0049,-0.005,0.0044,-0.0035,0.0029,-0.0035,0.0045,-0.0035,0.0044,-0.0063,0.0028,-0.0039,0.0046,-0.0056,0.0024,-0.0069,0.0043,-0.0036,0.0048,-0.0038,0.0077,-0.0034,0.0044,-0.0018,0.0025,-0.0063,0.0052,-0.0041,0.007,-0.0061,0.0061,-0.0094,0.0025,-0.0056,0.0057,-0.0044,0.0051,-0.0034,0.0039,-0.0052,0.006,-0.0032,0.0038,-0.0033,0.0043,-0.0063,0.0038,-0.0063,0.0056,-0.0071,0.0055,-0.0066,0.0031,-0.0031,0.0056,-0.0033,0.0036,-0.0059,0.0065,-0.0048,0.0051,-0.0023,0.0074,-0.008,0.0039,-0.0078,0.0076,-0.0025,0.0055,-0.005,0.0035,-0.0042,0.0096,-0.0102,0.0094,-0.0054,0.0025,-0.0059,0.004,-0.0072,0.0023,-0.0031,0.0086,-0.0057,0.0049,-0.0048,0.0073,-0.0061,0.0068,-0.0097,0.0045,-0.0048,0.0035,-0.0045,0.0054,-0.0031,0.0045,-0.0027,0.0077,-0.0064,0.0067,-0.0037,0.0043,-0.0054,0.0036,-0.0061,0.0063,-0.0014,0.003,-0.003,0.0013,-0.0026,0.0035,-0.006,0.0094,-0.0025,0.0023,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0037,-0.0051,0.0031,-0.0019,0.0039,-0.0038,0.0042,-0.0042,0.0042,-0.0059,0.0038,-0.0054,0.0053,-0.0039,0.0024,-0.0032,0.0023,-0.0019,0.0025,-0.0028,0.0045,-0.0022,0.0017,-0.0031,0.0049,-0.0028,0.0044,-0.0029,0.0037,-0.0042,0.0037,-0.0057,0.0058,-0.0051,0.0035,-0.0069,0.0036,-0.0066,0.0042,-0.0021,0.002,-0.0039,0.0021,-0.0053,0.0043,-0.0031,0.0045,-0.0061,0.0073,-0.0094,0.0098,-0.0057,0.0073,-0.0196,0.028,-0.0206,0.0121,-0.0217,0.0207,-0.0175,0.025,-0.007,0.0081,-0.0033,0.0081,-0.007,0.0092,-0.0101,0.007,-0.0092,0.0049,-0.0054,0.0047,-0.014,0.0123,-0.0057,0.0054,-0.0081,0.0057,-0.0045,0.0049,-0.0044,0.01,-0.0059,0.0051,-0.0076,0.006,-0.0016,0.0035,-0.0037,0.0042,-0.0062,0.006,-0.0029,0.0034,-0.0068,0.005,-0.0029,0.0056,-0.0029,0.0039,-0.0021,0.002,-0.0035,0.0037,-0.0059,0.0028,-0.0044,0.003,-0.0039,0.0033,-0.0033,0.0028,-0.0024,0.004,-0.0031,0.001,-0.005,0.0044,-0.003,0.0038,-0.0052,0.0031,-0.0015,0.0026,-0.0051,0.0018,-0.0043,0.0056,-0.0031,0.003,-0.0036,0.0043,-0.0058,0.0032,-0.0037,0.0039,-0.0035,0.0033,-0.0031,0.001,-0.0024,0.0027,-0.004,0.0023,-0.0019,0.0034,-0.0038,0.0023,-0.0021,0.0022,-0.0035,0.0047,-0.0024,0.0007,-0.0013,0.0017,-0.0011,0.0025,-0.0034,0.0017,-0.0011,0.0023,-0.0018,0.0021,-0.0032,0.0023,-0.0019,0.0015,-0.0023,0.0012,-0.0023,0.0023,-0.0025,0.002,-0.001,0.0015,-0.0014,0.0021,-0.0019,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0021,0.0019,-0.0024,0.0032,-0.001,0.0024,-0.0024,0.001,-0.0028,0.0014,-0.0021,0.0032,-0.0022,0.0007,-0.0009,0.0026,-0.0015,0.0021,-0.0031,0.0013,-0.0013,0.002,-0.0024,0.0005,-0.0009,0.0018,-0.0021,0.0031,-0.0037,0.0005,-0.0001,0.0022,-0.0021,0.0006,-0.0011,0.003,-0.0033,0.0026,-0.0028,0.002,-0.0018,0.0028,-0.002,0.0007,-0.0018,0.0025,-0.0027,0.0026,-0.0033,0.0016,-0.0013,0.0022,-0.0033,0.0011,-0.0002,0.0017,-0.0011,0.0017,-0.0028,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.002,0.0007,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.002,-0.0024,0.002,-0.0023,0.0023,-0.0012,0.0027,-0.0022,0.0025,-0.0016,0.0025,-0.0019,0.0013,-0.0021,0.0013,0.0002,0.0017,-0.002,0.002,-0.0005,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0005,-0.0007,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.002,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0009,0.0021,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0001,-0.0002,0.0013,-0.0016,0.0005,-0.0011,0.0013,-0.0004,0.0017,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.0007,-0.002,0.0026,-0.0007,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0003,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0009,-0.001,0,-0.0001,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.001,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0017,0.0007,-0.0001,0.0009,-0.0016,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0008,0.0014,-0.0014,-0.0001,-0.0003,0.0016,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0002,0.0012,-0.0011,0.0002,-0.0006,0.0016,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0012,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,0,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,0,0.0006,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تیراندازی با کمان arrow - تخلیه یک فلش از تعظیم 5.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم