مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای بدن ضربه چکش سنگین و مرطوب ...

بدن ضربه با چکش سنگین, خیس, عمیق, مکیدن, از جلو احساساتی. سری x4

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آسیب دیدگی
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها خیسسنگینضربضربهgoreچکشدرهم کوبیدنsmack
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0009,-0.0001,-0.001,0.0009,0.0009,0.0023,-0.0018,0.0017,-0.2836,0.2008,-0.0395,0.0545,-0.0327,0.0221,-0.0063,0.0079,-0.0046,0.0064,-0.0045,0.002,-0.0024,0.0026,-0.001,0.0034,-0.0031,-0.0005,-0.0012,0.0022,-0.0012,0.0024,-0.0018,-0.0001,-0.0002,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0003,0,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0012,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0096,0.0098,-0.0068,0.0082,-0.0037,0.0044,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0026,0,-0.0027,0.0037,0.0017,0.0064,-0.3167,0.0996,-0.1408,0.15,-0.026,0.0271,-0.0177,0.0158,-0.0046,0.0086,-0.0037,0.0088,-0.0046,0.0003,-0.0014,0.0036,-0.0025,0.0025,-0.0033,0.0018,0,0.0027,-0.0023,0.0005,-0.0017,0.0015,-0.0005,0.0017,-0.0011,-0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.037,0.0338,-0.0018,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.1996,0.233,-0.1182,0.0965,-0.092,0.0355,-0.0141,0.0211,-0.0045,0.0059,-0.0051,0.004,-0.006,0.0037,-0.0012,0.0042,-0.0038,-0.0007,-0.0022,0.0035,-0.0021,0.0031,-0.0027,-0.0001,-0.0002,0.002,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0007,0.0003,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.0036,0.0032,-0.0029,0.0028,-0.001,0.0014,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0023,-0.0008,0.0023,-0.2251,0.2007,-0.1215,0.1006,-0.0777,0.0656,-0.0241,0.0227,-0.0079,0.008,-0.0036,0.0039,-0.0051,0.0028,-0.0021,0.0031,-0.0022,0.0008,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0009,-0.0001,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,0,0.0008,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0026,0.0021,-0.0048,0.0052,-0.0108,0.0091,-0.0188,0.0172,-0.0269,0.0152,-0.016,0.0077,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0024,0.0024,-0.0007,0.0001,-0.0019,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0012,0.0015,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0026,0.0043,-0.0039,0.0047,-0.0016,0.0019,-0.0027,0.0024,-0.0017,0.0014,-0.0019,0.0006,0.0004,0.002,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0016,-0.0005,0.0015,-0.0012,-0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:13
بدن ضربه با چکش سنگین, خیس, عمیق, مکیدن, از جلو احساساتی. سری x4
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم